Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială ,,Ecaterina Teodoroiu”

Numele şi prenumele: Cristina Cursaru


Disciplina : Istorie
Clasa a VII-a
Număr de ore: 1 oră/ săptămână

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
An şcolar : 2017-2018

Nr.
crt Unități de Competențe specifice Conținuturi Nr. Săptămâna Observații
învățare de
ore
LUMEA LA 1.1. Utilizarea termenilor istorici  Instituţii politice în S1 Sem. I – 18 săpt.
1. ÎNCEPUTUL specifici secolului al XIX-lea, în Europa la începutul sec. al 1 11-15 Cursuri
SECOLULUI AL XIX- diferite situaţii de comunicare XIX-lea sept.2017 11 septembrie
LEA scrisă sau orală -22 decembrie 2017
Vacanţa de iarnă –
23 decembrie
2017 –14 ianuarie 2018
Cursuri
15 ianuarie – 2 februarie
2018
REVOLUŢIA 2.1. Construirea, prin cooperare, a  Revoluţia industrială S2
TEHNOLOGICĂ unui proiect referitor la un aspect al şi agrară
ŞI EXPANSIUNEA civilizaţiei din secolul al XIX-lea 1 18-22
2. SOCIETĂŢII sept.2017
INDUSTRIALE

EUROPA ÎNTRE 3.2. Prezentarea unui fapt istoric S3-S 4


ABSOLUTISM ŞI din secolul al XIX-lea, utilizând  Congresul de la 1
LIBERALISM informaţii selectate din surse Viena; Sfânta Alianţă şi 25-29 sept.
RESTAURAŢIE ŞI istorice eşecul politicii sale
3. REVOLUŢIE INTRE
1815-1848

1
3.1. Localizarea în timp şi plasarea  Românii în contextul
în spaţiu a faptelor istorice din raporturilor internaţionale în
secolul al XIX-lea, pe baza surselor Sud- Estul Europei 1
istorice 2-6 oct.

REVOLUŢIA DIN 1848- 3.3. Prezentarea unor asemănări şi  Dimensiuni ale


4. 1849 ÎN EUROPA a unor deosebiri între aspecte ale revoluţiilor: revoluţia în 2 S5-S6
civilizaţiei secolului al XIX-lea, pe Franţa, revoluţia în Imperiul 9-13 oct.
baza informaţiilor din surse Habsburgic 16-20 oct.
istorice, cunoscute sau la prima
vedere
3.4. Stabilirea relaţiei de cauzalitate
pentru un fapt istoric din secolul al
XIX-lea, în surse istorice date
3.4. Stabilirea relaţiei de  Noi state naţionale şi 2 S7-S9
STAT ŞI NAŢIUNE ÎN A cauzalitate pentru un fapt istoric multinaţionale 23-27 oct.
5. DOUA JUMĂTATE A din secolul al XIX-lea, în surse  Studiu de caz: Italia, 30 oct-3nov.
SECOLULUI AL XIX- istorice date Germania, Austro-Ungaria 1 6-10 nov.
LEA 4.1. Utilizarea surselor istorice
pentru susţinerea unui punct de
vedere
4.1. Utilizarea surselor istorice ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ
6. pentru susţinerea unui punct de  Tehnica în slujba S 10-S 11
CIVILIZAŢIA LA vedere războiului
RĂSCRUCE 2.1. Construirea, prin cooperare, a  Oameni de ştiinţă şi 1 13-17 nov.
DE SECOLE unui proiect referitor la un aspect al descoperirile lor
civilizaţiei din secolul al XIX-lea ARTĂ ŞI SOCIETATE 1 20-24 nov.
4.1. Utilizarea surselor istorice  Viaţa cotidiană
pentru susţinerea unui punct de reflectată în artă şi literatură S12 –S13
vedere  Studiu de caz: 1 27 nov. -1
2.1. Construirea, prin cooperare, a Personalităţi ale culturii dec
unui proiect referitor la un aspect al 1 4-8 dec.
civilizaţiei din secolul al XIX-lea

2
PRIMUL RĂZBOI 1.2. Utilizarea termenilor istorici CRIZE ŞI CONFLICTE S14- S15
7. MONDIAL ŞI specifici secolului al XX-lea, în  Harta politică la
URMĂRILE SALE diferite situaţii de comunicare începutul secolului al XX- 2 11-15 dec.
scrisă sau orală lea; principalele zone de 18-22 dec.
2.2. Rezolvarea în echipă a unor conflict
probleme/situaţii problemă, prin  Studiu de caz:
negocierea soluţiilor identificate Statutul internaţional al 1 S16
României (1878-1914) 15-19 ian.

PRIMUL RĂZBOI 3.5. Localizarea în timp şi plasarea  Un nou mod de 1 S17 Vacanţă
8. MONDIAL ŞI în spaţiu a faptelor istorice din purtare a războiului 22-26 ian intersemestrială
URMĂRILE SALE secolul al XX-lea, pe baza surselor  Planuri de S18 3 –11 februarie 2018
istorice reorganizare a lumii şi 1 29 ian.-2
4.1. Utilizarea surselor istorice urmările războiului febr.
pentru susţinerea unui punct de Studiu de caz: Harta lumii
vedere după conferinţele din 1919 -
2.2. Rezolvarea în echipă a unor 1922
probleme/ situaţii-problemă, prin
negocierea soluţiilor identificate
3.6. Prezentarea unui fapt istoric
referitor la secolul al XX-lea,
utilizând informaţii selectate din
surse istorice
9. Recapitulare semestrială 3.2. Prezentarea unui fapt istoric Semestrul al II-lea- 17
din secolul al XIX-lea, utilizând 1 S19 săptămâni
informaţii selectate din surse 12-16 febr. Cursuri –12februarie–31
istorice martie 2018
Vacanţa de primăvară
31 martie-10 aprilie
Cursuri –11 apr–15
iunie
DEMOCRAŢIE ŞI 3.6. Prezentarea unui fapt istoric  State democratice şi S20 - S21
10. TOTALITARISM referitor la secolul al XX-lea, state totalitare 2 19-23 febr.
(1922-1939) utilizând informaţii selectate din 26 febr.-2
surse istorice mart.
4.2. Utilizarea tehnologiilor de

3
informare şi comunicare pentru  Tensiunile 2 S22 -S23
obţinerea surselor necesare internaţionale şi crizele 5-9 mart.
rezolvării unei situaţii problemă politico-diplomatice 12-16 mart.
3.5. Localizarea în timp şi plasarea
în spaţiu a faptelor istorice din
secolul al XX-lea, pe baza surselor
istorice
11. AL DOILEA RĂZBOI 3.5. Localizarea în timp şi plasarea  Operaţiuni militare şi 2 S24 S25
MONDIAL în spaţiu a faptelor istorice din victoria Naţiunilor Unite 19-23 mart. 26-30
secolul al XX-lea, pe baza surselor S26 mart.-,,Săptăm
istorice  Sfârşitul războiului şi 11-13 apr. âna altfel”
3.8. Stabilirea relaţiei de cauzalitate Conferinţa de pace de la Paris 1 S27
pentru un fapt istoric din secolul al (1947) 16-20 apr.
XX-lea, în surse istorice date

12. 4.2. Utilizarea tehnologiilor de  Instaurarea sistemului 1 S28


LUMEA POSTBELICĂ informare şi comunicare pentru totalitar în Europa de Est - 30 apr.-4
ŞI PROBLEMELE SALE obţinerea surselor necesare statele comuniste mai
rezolvării unei situaţii problemă  Europa divizată -
3.6. Prezentarea unui fapt istoric Războiul rece şi urmările 2 S29- S30
referitor la secolul al XX-lea, sale 7-11 mai
utilizând informaţii selectate din 14-18 mai
surse istorice S31
3.5. Localizarea în timp şi plasarea 21-25 mai
în spaţiu a faptelor istorice din Conferinţa pentru securitate 1
secolul al XX-lea, pe baza surselor şi cooperare în Europa
istorice
4.1. Utilizarea surselor istorice
pentru susţinerea unui punct de
vedere
1.2. Utilizarea termenilor istorici
specifici secolului al XX-lea, în
diferite situaţii de comunicare
scrisă sau orală
14. LUMEA LA 2.3. Dezvoltarea unei atitudini  Istoric, valori şi 1 S32
ÎNCEPUTUL pozitive faţă de sine şi faţă de instituţii europene 28 mai-1

4
MILENIULUI III ceilalţi, în cadrul unei dezbateri iunie
4.2. Utilizarea tehnologiilor de  Studiu de caz: Anul
informare şi comunicare pentru 1989 în Europa
obţinerea surselor necesare
rezolvării unei situaţii problemă 1 S34
4-8 iunie

15. Recapitulare anuală 3.1. Localizarea în timp şi plasarea  Europa de la S35


în spaţiu a faptelor istorice din confruntare la unitate, în 1 11-15 iunie
secolul al XIX-lea, pe baza surselor secolul al XX-lea
istorice
2.3. Dezvoltarea unei atitudini
pozitive faţă de sine şi faţă de
ceilalţi, în cadrul unei dezbateri