Sunteți pe pagina 1din 6

FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI

CONTABIL

În temeiul Legii nr. 84/1995 şi al contractului individual de muncă încheiat


între _________________________ si __________________________reprezentant legal al
Şcolii cu clasele I-VIII Cîrţa, înregistrat în registrul de evidenţă a personalului
din unitatea scolara mai sus mentionata cu nr.____________ la care subsemnata/
subsemnatul ader, obligându-mă să respect prevederile din contractul
colectiv de muncă, se încheie azi ________ prezenta fişă individuală a postului.

Postul: Contabil - Cod COR: ................


Numele si prenumele
______________________________________________________________________
Cerinţe:
studii superioare
_____________________________________________________________________
specifice
postului_____________________________________________________________________
NORMA DE ACTIVITATE – ........................ de ore săptămânal
• Poziţia :
Relaţii de subordonare :
- directorului unităţii şcolare
- serviciul de contabilitate al ISJ Sibiu

Relaţii de colaborare cu :
- secretarul unităţii
- cadrele didactice - responsabili cu păstrarea şi utilizarea patrimoniului din
cabinete şi laboratoare, sălile de clasă
- colectivele de elevi
- Consiliul Reprezentativ al Părinţilor
- Consiliul de Administraţie al unităţii

Relaţii de coordonare, consiliere şi evaluare a activităţii:


- personalul de întreţinere : muncitor
- personalul de îngrijire: femei de serviciu – îngrijitoare

I. Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentând 0,5 norma de bază


corespunzătoare unei părţi de 0,5 din salariul de bază, stabilite la data
de ...............................
Obiectiv general : Administrarea financiară şi patrimonială a unităţii
Obiectiv specific : managementul activităţii de administrare, întreţinere şi pază a şcolii
• Este membru de drept în comisiile :
- de protecţia muncii, PSI şi apărare civilă;
- de asigurare a manualelor şcolare;
- de aplicare a programului guvernamental Lapte şi corn;
- de inventariere şi păstrare a patrimoniului.

ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI:
Atribuţii:
păstrarea, monitorizarea, înregistrarea şi casarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de
inventar, a întregului patrimoniu al şcolii inclisiv cel al sălii de sport
monitorizarea lucrărilor de reparaţii curente şi capitale, de întreţinere, de curăţenie şi
de igienizare a localului şcolii şi al sălii de sport
păstrarea şi depozitarea manualelor şcolare
• păstrarea mijloacelor şi a materialelor de pază şi stingere a incendiilor ( punct
PSI / extinctoare)
• supravegherea reparaţiilor efectuate în şcoală sau intervenţia personală în
cazuri de excepţie şi în afara programului zilnic / săptămânal (în week-end),
urmând a primi recuperări
• întreţinerea curăţeniei în curtea şi în parcul şcolii
• întocmirea referatelor de necesitate pentru achiziţionarea materialelor de
curăţenie şi de întreţinere sau pentru reparaţii şi distribuirea lor pe sectoare
• efectuarea comenzilor pentru imprimate şi consumabile
• monitorizarea consumului lunar la utilităţi
• preluarea şi distribuirea produselor lactate şi de panificaţie elevilor cls. I-IV / zilnic
şi respectarea/transmiterea evidenţelor solicitate de către ISJ Sibiu
• monitorizarea şi coordonarea activităţii personalului din subordine
• elaborarea documentelor legale privind patrimoniul şcolii
• verificarea prezenţei zilnice a personalului din subordine
• asigurarea rapoartelor permanente atât din partea personalului aflat în subordine,
cât şi pentru membrii conducerii şcolii (director sau membri ai Consiliului de
administraţie)
• instruirea personalului din subordine, împreună cu responsabilul PSI/ protecţia
muncii cu normele privind paza şi stingerea incendiilor şi protecţia muncii.
Responsabilităţi :
• ANUALE :
- efectuarea şi întocmirea inventarului
- propunerea spre casare a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar care
au depăşit termenul normal de funcţionare
- realizarea în fapt a acestei casări
- înregistrarea obiectelor de inventar care provin din donaţii, sponsorizări
- predarea, pe bază de proces-verbal, a patrimoniului la clasă pentru fiecare
c.d. / Comitet de părinţi, la începutul anului şcolar, şi preluarea acestuia la
sfârşitul anului şcolar
- predarea şi preluarea, pe bază de proces-verbal, a patrimoniului din
cabinete şi laboratoare pentru cadrele didactice suplinitoare
- întocmeşte planurile de venituri şi cheltuieli bugetare şi extrabugetare, în
termenele şi condiţiile prevăzute de lege;
- organizează circuitul documentelor contabile şi înregistrarea lor în mod
cronologic şi sistematic în evidenţa contabilă;
- întocmeşte şi execută planul de muncă şi salarii al unităţii, în conformitate
cu statul de funcţii;
- urmăreşte aplicarea şi respectarea tuturor dispoziţiilor legale privind
salarizarea şi drepturile personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic.
Verifică şi definitivează statele de salarii
- întocmeşte lunar bilanţuri de verificare pe rulaje şi solduri;
- întocmeşte balanţa analitică trimestrială pentru obiectele de inventar, lunar
pentru alimente şi materiale de curăţenie şi anual pentru mijloace fixe;
- clasează şi păstrează toate actele justificative de cheltuieli, documentele
contabile, fişele, balanţele de verificare şi răspunde de arhiva financiar-
contabilă;
- stabileşte obligaţiile către bugetul statului şi asigură vărsarea sumelor
respective în termenele stabilite;
-primeşte şi execută formele de poprire şi asigură realizarea titlurilor
executorii în condiţii legale;
- efectuează demersurile pentru fondurile necesare plăţii salariilor şi pentru
celelalte acţiuni finanţate de la bugetul republican sau local;
- îndeplineşte orice alte sarcini cu caracter financiar-contabil date de
conducătorii unităţii sau prevăzute expres în acte normative.
- înregistrarea reparaţiilor ce se efectuează şi urmărirea calităţii acestora, în
vacanţele şcolare şi ori de câte ori situaţia o impune
- monitorizarea modului de efectuare a curăţeniei după igienizarea generală
din vacanţa de vară
- depozitarea, în condiţii corespunzătoare, a manualelor şcolare transmisibile
- încărcarea extinctoarelor conform Normativelor în vigoare
- efectuarea comenzilor pentru imprimate şi consumabile
- evaluarea şi aprecierea activităţii personalului din subordine, precum şi
propunerea lui pentru recompense, premii etc.
- elaborarea planului de pază şi avizarea lui de către secţia de Poliţie a
comunei
• LUNARE :
- monitorizarea consumurilor la utilităţi şi păstrarea documentelor de
consum - energie electrică, energie termică
- întocmirea Referatelor de necesitate pentru achiziţionarea materialelor de
curăţenie, reparaţii, consumabile
- prezentarea către conducerea şcolii a unor referate, informări în legătură
cu măsurile pe care le consideră oportune pentru rezolvarea /remedierea
unor probleme, situaţii
- efectuarea instructajelor de protecţia muncii şi PSI, apărare civilă
( împreună cu responsabilul PSI /protecţia muncii ) cu personalul nedidactic,
pe bază de semnătură
- controale inopinate ale stării de funcţionare a mijloacelor fixe din dotarea
unor laboratoare, cabinete sau săli de clasă
- întocmirea până la data de 10 ale fiecărei luni a situaţiei statistice S1-
Ancheta asupra câştigurilor salariale pe luna anterioară- şi a alocaţiilor
lunare şi transmiterea lor prin fax la ISJ Sibiu
- întocmirea până la data de 10 ale fiecărei luni a monitorizării
cheltuielilor de personal pe luna anterioară şi transmiterea acesteia la
Primărie
• SĂPTĂMÂNALE :
- primirea şi depozitarea corespunzătoare, conform normelor în
vigoare, a produselor lactate şi întocmirea documentelor de
confirmare (inclusiv păstrarea unei copii la dosarul şcolii )
- avizarea chitanţelor de executare a operaţiunilor de ridicare a resturilor
menajere şi a foilor de parcurs
- confirmarea şi avizarea lucrărilor de reparaţii curente executate în şcoală şi
în sala de sport
- primirea şi repartizarea materialelor didactice şi a mijloacelor de
învăţământ /pe cabinete şi laboratoare, precum şi a materialelor de
curăţenie, reparaţii şi igienizare / pe sectoare
- înregistrarea reparaţiilor făcute la clase şi la grupurile sanitare
- repartizarea sălilor de clasă/ cabinete/ laboratoare/ grupuri sanitare/
coridoare pentru curăţenie (spălat ferestre, parchet, şters pupitre şi scaune,
tablouri, dulapuri etc.)
- controale inopinate ale activităţii personalului de pază şi ingrijitor
- întocmeşte ori de câte ori este nevoie, contractele de prestări servicii,
lucrări sau reparaţii şi monitorizează derularea acestora şi face parte din
comisia de recepţie
• ZILNICE :
- primirea produselor de panificaţie şi repartizarea lor pe clase
- repartizarea materialelor de curăţenie personalului din subordine
- verificarea curăţeniei efectuate în clase, la grupurile sanitare şi pe
coridoare, în birouri
- repartizarea unor spaţii / ferestre / uşi - de spălat, personalului de îngrijire
- realizarea unor controale privind condiţiile create pentru activitatea
didactică (iluminat, căldură, curăţenie), de curăţenie în curtea, în parcul
şcolii, pe terenul de sport şi în jurul unităţii, precum şi luarea unor măsuri
pentru remedierea situaţiilor necorespunzătoare
- aducerea la cunoştinţa prof. diriginte/ învăţător a situaţiilor
necorespunzătoare din clase (mobilier deteriorat, în dezordine, clasa
murdară, pereţi deterioraţi etc.), sub semnătură şi soluţionarea fiecărei
situaţii în parte, împreună, fiind anunţată şi familia elevului şi comitetul de
părinţi al clasei respective
- notarea tuturor aspectelor legate de deteriorarea obiectelor din
patrimoniu / curăţenie în caietul special, depistarea vinovaţilor, întocmirea
proceselor verbale de constatare şi a înştiinţărilor scrise pentru părinţi,
stabilirea termenelor pentru reparaţii şi monitorizarea remedierilor
În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul se obligă să
îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, în condiţiile legii.
Criterii de evaluare:
1. gradul de îndeplinire a standardelor de performanţă, 50 de puncte- 50%
pondere:
a) Cantitatea, 20 de puncte- 20% pondere
- nr. de situaţii contabile înregistrate săptămânal
- nr. de foi de parcurs verificate
- nr. de rapoarte către directorul şcolii
- nr. de sesizări către personalul unităţii privind păstrarea materialului didactic
- nr. de procese-verbale încheiate
- nr. de contracte încheiate
- nr. de controale efectuate
b) Calitatea, 10 puncte- 10% pondere
- nr. de situaţii contabile efectuate complet şi corect
- respectarea legalităţii/reglementărilor în vigoare
- nr. de reclamaţii/sesizări primite cu privire la activitatea desfăşurată
- nr. de lucrări efectuate eronat/ilegal
c). Costuri, 5 puncte- 5% pondere
- concordanţă obiective-rezultate-costuri
- realizarea obiectivelor cu un volum cât mai mic posibil de cheltuieli: materiale
(inclusiv consumabile), financiare, de energie fizică/psihică
- nr. de deplasări, convorbiri telefonice, acces la serviciile de INTERNET, fax etc.
d) Timpul, 5 puncte- 5% pondere
- durata de execuţie a fiecărui tip de situaţie contabilă în raport cu durata medie
- efectuarea în timp util a activităţilor
- comunicarea în timp util a informaţiilor solicitate la nivelul organizaţiei, la nivelul ISJ
Sibiu, la alte nivele (Primărie, părinţi ...)
e) Modul de realizare a sarcinilor şi de utilizare a resurselor, 10 puncte- 10%
pondere
- responsabilitate, conştiinciozitate, punctualitate, operativitate, comunicare/cooperare,
originalitate/inovaţie, utilizarea eficientă a resurselor puse la dispoziţia postului:
echipamente de birotică, programe PC, fax etc)
2. Asumarea responsabilităţii, 25 de puncte- 25% pondere
- responsabilitatea pregătirii unor noi decizii:
- proiectarea - 5 pct
- coordonarea - 5 pct
- realizarea - 5 pct
- evaluarea - 5 pct
- reglarea activităţii - 5 pct
3. Dificultatea/complexitatea acţiunilor/operaţiilor, 15 puncte- 15% pondere
- diversitatea acţiunilor: mediu- 1 pct; foarte mare- 2 pct
- complexitatea acţiunilor: mediu- 1 pct; foarte mare- 2 pct
- efort fizic/psihic: mic- 1 pct; mare- 2 pct; foarte mare- 3 pct
- durata necesară efectuării acţiunilor: mediu- 1 pct; foarte mare- 2 pct
- tehnici, strategii, proceduri speciale necesare executării:
tehnici speciale- 2 pct; tehnici uzate- 1 pct
- gradul de solicitare din partea structurilor interne ale unităţii de învăţământ- 2 pct.
4. Iniţiativă şi creativitate, 10 puncte- 10% pondere
- gradul de autonomie în executarea acţiunilor: 3 pct
- gradul de autonomie în anticiparea/efectuarea unor acţiuni: 3 pct
- gradul de iniţiativă în promovarea unor soluţii alternative eficiente şi în alegerea celor
mai adecvate: 4 pct.
Răspundere disciplinară:
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzîător
atrage sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.

II. Obligaţiile/atribuţiile profesionale suplimentare se vor recompensa prin


acordarea de zile libere plătite în funcţie de nr. de ore prestate peste
normă sau prin acordarea unui procent mărit din fondul de premiere,
stabilit de Consiliul de administraţie.
III. Activităţi suplimentare prevăzute în încadrarea pe post, efectuate prin
Nr. Activitatea Dat Recompensată Direct Observaţii
crt. a prin.... or
1
2
3
ordin de serviciu etc. şi care se vor plăti prin ore suplimentare, premii
lunare, zile libere etc.

IV. Sancţiunile primite de angajat


Nr. Motivul sancţiunii Dat Sancţiunea Direct Observaţii
crt. a primită or
1
2
3

V. Protectia angajatilor - Norme de protectia muncii (din Legea 319/


2006 privind protectia si securitatea muncii)
Art. 22. - Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu
pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului,
astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat
propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile
sale in timpul procesului de munca.
Art. 23. - (1) In mod deosebit, in scopul realizarii obiectivelor prevazute la art. 22,
lucratorii au urmatoarele obligatii:
a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase,
echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa
il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau
inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor,
aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste
dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de
munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si
sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului
accidentele suferite de propria persoana;
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este
necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre
inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii
lucratorilor;
g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii
desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si
conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul
sau de activitate;
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si
sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;
i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.
(2) Obligatiile prevazute la alin. (1) se aplica, dupa caz, si celorlalti participanti la
procesul de munca, potrivit activitatilor pe care acestia le desfasoara.

DIRECTOR, SALARIAT,
.................................................... ......................................
.........
DATA:__________________ Vizat, Lider de sindicat
...........................................