Sunteți pe pagina 1din 6

1

Profilul: Tehnic Director


Domeniul de pregătire de bază: Mecanică
Modulul: II - Reprezentarea organelor de mașini
Nr de ore/an: 128
Nr. ore/săptămână: 128 din care: T: 64 LT: 64 IP: 0
Clasa: a X-a Mecanica, învățământ profesional 3 ani
Profesor: Ursan Theona
Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMEN nr. 3915/18.05.2017, Anexa nr. 3 Şef catedră
Programa aprobata prin OMEN: nr. 3915 din 18.05.2017, Anexa nr.3

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2017 – 2018

Unitatea de rezultate ale învățării /


Nr. Nr. ore Săptămâna
Rezultate ale învățării Conținuturile învățării Obs.
crt.
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 5.1.1. Starea 5.2.1. Înscrierea datelor 5.3.1. Asumarea 1. Starea suprafeţelor (rugozitatea)
suprafeţelor privind starea răspunderii privind pieselor tehnice
(rugozitatea) suprafeţelor, pe desenul notarea stării 1.1. Notarea stării suprafeţelor:
la scară suprafeţelor, pe 1.1.1. Indicaţii generale privind alegerea şi
desenul la scară; prescrierea rugozităţii;
5.3.2. Respectarea 1.1.2. Simboluri pentru notarea stării
conduitei în timpul suprafeţei.
întocmirii desenului la 1.2. Înscrierea datelor privind starea
scară; suprafeţelor:
5.3.3. Interrelaţionarea 1.2.1. Indicarea parametrilor de profil;
în timpul întocmirii 1.2.2. Indicarea altor date privind starea
desenului la scară a suprafeţei.
organelor de maşini; 1.3. Reguli de înscriere pe desen a datelor
5.3.4. Asumarea privind starea suprafeţelor.

2
2 5.1.2. 5.2.2. Utilizarea rolurilor care îi revin 2. Reprezentarea, cotarea şi notarea
Reprezentarea, regulilor de reprezentare în timpul întocmirii filetelor şi flanşelor
cotarea şi notarea a filetelor şi flanşelor desenului la scară a 2.1. Reprezentarea şi cotarea filetelor:
filetelor şi flanşelor pentru întocmirea organelor de maşini; 2.1.1. Elementele caracteristice ale filetelor;
desenului la scară; 5.3.5. Colaborarea cu 2.1.2. Reprezentarea filetelor;
5.2.3. Utilizarea membrii echipei 2.1.3. Cotarea filetelor;
regulilor de cotare a pentru îndeplinirea 2.1.4. Notarea filetelor.
filetelor şi flanşelor riguroasă a sarcinilor 2.2. Reprezentarea şi cotarea flanşelor:
pentru întocmirea ce le revin în timpul 2.2.1. Flanşa cilindrică;
desenului la scară; întocmirii desenului la 2.2.2. Flanşa pătrată:
scară a organelor de 2.2.3. Flanşa triunghiulară;
maşini; 2.2.4. Flanşă ovală.
3 5.1.3. Notarea 5.2.4. Înscrierea 5.3.6. Respectarea 3. Notarea tratamentului termic
tratamentului termic tratamentului termic pe termenelor de
desenul la scară; realizare a sarcinilor
4 5.1.4. Precizarea 5.2.5 Alegerea scării de ce le revin în timpul 4. Precizarea regulilor de reprezentare la
regulilor de reprezentare în vederea întocmirii desenului la scară a pieselor
reprezentare la scară realizării desenului la scară a organelor de 4.1. Scări numerice de reprezentare utilizate
a pieselor (scara de scară; maşini; în desenul tehnic;
reprezentare, 5.2.6. Reprezentarea la 5.3.7. Asumarea 4.2. Fazele alcătuirii desenului la scară:
etapele de execuţie scară a organelor de iniţiativei în 4.2.1. Alegerea scării;
ale desenului la maşini; rezolvarea unor 4.2.2. Determinarea formatului;
scară) 5.2.7. Interpretarea probleme; 4.2.3. Desenarea proiecţiilor.
desenului la scară a 5.3.8. Asumarea 4.3. Exerciţii de întocmire a desenului la
organelor de maşini; responsabilităţii în scară.
5.2.8. Utilizarea ceea ce priveşte
vocabularului comun şi respectarea normelor
a celui de specialitate în generale utilizate la
limba română şi în întocmirea desenului
limba maternă; la scară.
5.2.9. Utilizarea
vocabularului comun şi
a celui de specialitate
într-o limbă modernă;

3
5 5.1.5. Reprezentarea 5.2.10. Utilizarea 5. Reprezentarea şi cotarea organelor de
şi cotarea organelor regulilor de reprezentare asamblare şi a asamblărilor folosite în
de asamblare şi a şi cotare a niturilor şi a construcţia de maşini
asamblărilor asamblărilor nituite 5.1. Reprezentarea asamblărilor nituite:
folosite în realizarea pentru întocmirea 5.1.1. Reprezentarea şi cotarea principalelor
ansamblurilor desenului la scară; tipuri de nituri;
(nituri şi 5.2.11. Utilizarea 5.1.2. Reprezentarea asamblărilor nituite.
asamblările nituite, regulilor de reprezentare 5.2. Reprezentarea asamblărilor sudate:
asamblări sudate, şi cotare a asamblărilor 5.2.1. Reprezentarea îmbinărilor sudate;
asamblări filetate, sudate pentru întocmirea 5.2.2. Metoda de reprezentare simplificată a
pene şi asamblările desenului la scară; îmbinărilor sudate;
prin pene, 5.2.12. Utilizarea 5.2.3. Reguli de întocmire a desenelor pentru
asamblările cu regulilor de reprezentare piesele sudate.
elementele elastice şi cotare a penelor şi a 5.3. Reprezentarea asamblărilor filetate:
asamblărilor prin pene 5.3.1. Reprezentarea, notarea şi cotarea
pentru întocmirea principalelor elemente folosite la asamblările
desenului la scară; filetate;
5.2.13. Utilizarea 5.3.2. Reprezentarea obişnuită a asamblărilor
regulilor de reprezentare cu piese filetate;
şi cotare a asamblărilor 5.3.3. Reprezentarea simplificată şi prin
cu elemente elastice simboluri a asamblărilor prin şuruburi.
pentru întocmirea 5.4. Reprezentarea asamblărilor prin pene:
desenului la scară; 5.4.1. Reprezentarea şi cotarea penelor
longitudinale;
5.4.2. Reprezentarea asamblărilor cu pene
longitudinale;
5.4.2. Reprezentarea şi cotarea penelor
transversale;
5.4.3. Reprezentarea asamblărilor cu pene
transversale.
5.5. Reprezentarea asamblărilor cu elemente
elastice:
5.5.1. Reprezentarea arcurilor;
5.5.2. Desenul de execuţie al arcurilor
elicoidale;
5.5.3. Reprezentarea asamblărilor cu arcuri
elicoidale.
6 5.1.6. Reprezentarea 5.2.14. Utilizarea 6. Reprezentarea şi cotarea organelor de
şi cotarea organelor regulilor de reprezentare transmitere a mişcării de rotaţie şi a

4
de transmitere a şi cotare a arborilor şi puterii mecanice
mişcării de rotaţie şi axelor pentru întocmirea 6.1. Reprezentarea şi cotarea arborilor şi
a puterii mecanice desenului la scară; axelor:
(arbori şi axe, arbori 5.2.15. Utilizarea 6.1.1. Reprezentarea şi cotarea arborilor;
şi butuci canelaţi, regulilor de reprezentare 6.1.2. Reprezentarea şi cotarea axelor
lagăre, roţi dinţate şi şi cotare a arborilor şi (osiilor).
roţi pentru curea, butucilor canelaţi pentru 6.2. Reprezentarea asamblărilor prin caneluri
cablu şi lanţ, întocmirea desenului la (arbori şi butuci canelaţi):
angrenaje, elemente scară; 6.2.1. Reguli de reprezentare şi cotare a şi
flexibile) 5.2.16. Utilizarea butucilor canelaţi;
regulilor de reprezentare 6.2.2. Reprezentarea asamblărilor de arbori
şi cotare a lagărelor şi butuci canelaţi.
pentru întocmirea 6.3. Reprezentarea lagărelor:
desenului la scară; 6.3.1. Reprezentarea şi cotarea lagărelor cu
5.2.17. Utilizarea alunecare;
regulilor de reprezentare 6.3.2. Reprezentarea şi cotarea lagărelor cu
şi cotare a arborilor şi rostogolire;
butucilor canelaţi pentru 6.3.3. Elemente şi dispozitive de ungere;
întocmirea desenului la 6.3.4. Elemente şi dispozitive de etanşare.
scară; 6.4. Reprezentarea roţilor dinţate şi roţilor
5.2.18. Utilizarea pentru curea, cablu şi lanţ:
regulilor de reprezentare 6.4.1. Elemente fundamentale ale roţilor
şi cotare a roţilor dinţate dinţate;
şi a angrenajelor pentru 6.4.2. Reguli generale de reprezentare a
întocmirea desenului la roţilor dinţate;
scară; 6.4.3. Reprezentarea şi cotarea roţilor dinţate
5.2.19. Utilizarea cilindrice;
regulilor de reprezentare 6.4.4. Reprezentarea şi cotarea roţilor dinţate
şi cotare a roţilor pentru conice;
curea, cablurilor şi a 6.4.5. Reprezentarea roţii melcate şi a
lanţurilor pentru şurubului melc;
întocmirea desenului la 6.4.6. Reprezentarea roţilor de transmisie cu
scară; elemente flexibile.
5.2.20. Utilizarea 6.5. Reprezentarea angrenajelor:
regulilor de reprezentare 6.5.1. Reprezentarea angrenajelor cilindrice;
şi cotare a elementelor 6.5.2. Reprezentarea angrenajelor conice şi
flexibile pentru melcate;
întocmirea desenului la 6.5.3. Reprezentarea convenţională a
scară. angrenajelor.

5
6.6. Reprezentarea transmisiilor prin
elemente flexibile:
6.6.1. Transmisie prin curele plate;
6.6.2. Transmisie prin curele trapezoidale;
6.6.3. Transmisie prin cablu;
6.6.4. Transmisie prin lanţ cu eclise.
7 RECAPITULARE