Sunteți pe pagina 1din 6

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare


Tip legislatie: OG 34

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
ORAS VOLUNTARI

Adresa postala: B-dul Voluntari, nr.74, Oras Voluntari, Judetul Ilfov, Localitatea: Voluntari, Cod postal: 077190, Romania, Punct(e) de contact: Carmen
Mariana Gavrila, Tel. +40 314036118, Email: investitii@primaria-voluntari.ro, Fax: +40 212704644, Adresa internet (URL): www.primaria-voluntari.ro,
Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 8
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
autoritate publica locala

Activitate (Activitati)
Altele: servicii publice locale

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 09-02-2012 16:15 Pagina 1/6


Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
REALIZAREA LUCRARILOR DE INFRASTRUCTURA PENTRU REABILITAREA SI MODERNIZAREA BULEVARDULUI PIPERA-TUNARI

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari

Executarea

Locul principal de prestare: oras Voluntari, jud. Ilfov

Codul NUTS: RO322 - Ilfov

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Lucrarile constau in reabilitarea sistemului rutier existent si aducerea la parametrii tehnici corespunzatori categoriei tehnice, asigurandu-se
conditii de confort si siguranta pentru circulatia auto si pietonala. Totodata se va realiza si reabilitarea retelelor edilitare din amplasamentul
investitiei, respectiv , retelele de telecomunicatii, reteaua de apa si canal precum si construirea unui descarcator de ape mari de suprafata
care sa asigure siguranta barajului lacului de acumulare Rosia I, in ipoteza undei de viitura generate de debitul maxim de verificare sau a
obturarii tubulaturii golirii de fund, amenajari de trotuare, pasarele pietonale, reabilitarea iluminatului public
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)

45232200-4 Lucrari auxiliare pentru linii electrice (Rev.2)

45232332-8 Lucrari auxiliare de telecomunicatii (Rev.2)

45232400-6 Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)

45247220-8 Lucrari de constructii de deversoare (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrarile constau in : retele alimentare cu apa De 110-250mm lungime – 934 ml; vane Dn1000-50 buc; Dn 125-3 buc; Dn 150-3 buc; Dn 200
-3 buc; 128 hidranti; 206 bransamente apa 32mm; 7 bransamente apa 63mm; 9 bransamente apa 90mm; canalizare menajera din tuburi
PVC diametre intre 250-400mm pe o lungime de 7960 ml, echipata cu 198 camine vizitare; canalizare pluviala din tuburi PVC 400-500mm si
PAFS 600-1000mm in lungime totala de 5890 ml, echipata cu 127 camine vizitare si 270 guri scurgere; construire descarcator de ape mari
de suprafata, refacerea benzilor carosabile existente, construire 2 benzi noi de circulatie pe o lungime totala de 5580 ml, amenajari de
trotuare, pasarele pietonale, devieri de retele de telecomunicatii, reabilitare iluminat public
Valoarea estimata fara TVA: 68,332,869.82 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


24 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de
asigurari, care se prezinta în original, în cuantum de 1.366.000 lei, valabila pentru o perioada de 90 de zile calendaristice de la data limita de
primire a ofertelor.În masura în care CNSC respinge contestatia depusa de operatorul economic în cadrul procedurii de atribuire, autoritatea
contractanta va retine din garantia de participare a ofertantului contestator suma de 12.023 lei.
III.1.1.b) Garantie de buna executie

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 09-02-2012 16:15 Pagina 2/6


Fisa de date
Da

Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din valoarea contractului fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie: Printr-un
instrument de garantare, emis in conditiile legii, în favoarea autoritatii contractante de o societate bancara sau de o societate de asigurari,
sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la
dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului, din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma
initiala care se depune de catre contractant în contul astfel deschis nu va fi mai mica de 0,5% din pretul contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Finantat prin POR Axa 2, bugetul local al Consiliului Judetean Ilfov, bugetul de imprumuturi si bugetul local orasului Voluntari

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
Ordinul presedintelui ANRMAP nr. 314/2010; - Ordinul presedintelui ANRMAP nr. 302/2011; Ordinul presedintelui ANRMAP nr. 313/2011;
Ordinul presedintelui ANRMAP nr.509/2011; Legea nr. 279/2011 ; Legea nr. 278/2010 ; OUG 76/2010 ; ORDIN 122/2009 ; HG 525/2007 ;
HG 71/2007 HG 921/2011; HG 1037/2011; LEGEA 273/2006; OUG 30/2006 ; OUG 74/2005; HG 1660/2006; HG 1072/2003; HG 28/2008;
LEGEA 346/2004; HG 782/2006; LEGEA nr. 554/2004; LEGEA nr. 215/2001; LEGEA 500/2002; LEGEA 319/2006; HG 1091/2006; HG
1425/2006; LEGEA 51/2006; site-ul www.anrmap.ro

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului


Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 180; Fiecare ofertant individual, ofertant asociat si tert sustinator este obligat sa prezinte
aceste documente. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181; Fiecare ofertant individual si ofertant asociat este obligat sa
prezinte aceste documente.Tertul sustinator va prezenta o declaratie care sa dovedeasca neincadrarea in prevederile art.181, lit. a, c1 si d;
Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1 : Fiecare ofertant individual, ofertant asociat, tert sustinator si subcontractant este
obligat sa prezinte acest document. Declaratie privind calitatea de participant la procedura;Certificat de participare la licitatie cu oferta
independenta;Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor la bugetul local si bugetul general
consolidat, din care sa reiasa ca nu exista datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele;Persoanele juridice straine vor
prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii – eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscal, alte
documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de
stat si bugetul local

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Certificat constatator emis de ONRC in original sau copie conform cu originalul din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului
operator economic. Obiectul principal al contractului, respectiv lucrari de drumuri si canalizare trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN
din certificatul constatator emis de ONRC; În cazul în care oferta este depusa de catre o asociere, atunci fiecare operator economic trebuie
sa fie autorizat sa desfasoare partea sa din contract.În cazul persoanelor juridice straine se solicita documente care dovedesc o forma de
înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. În cazul în
care ofertantul/candidatul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata, în conformitate cu
prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin
prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la
dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu
trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si
d).
În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei.În cazul depunerii documentelor
în copie simpla autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a verifica conformitatea cu originalul, printr-o solicitare adresata ulterior
ofertantilor în cauza.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 09-02-2012 16:15 Pagina 3/6


Fisa de date
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
1.Fisa de informatii generale cu declararea cifrei medii de afaceri globale pe 1.Prezentare Formularul nr. 5–Fisa de informatii generale. In
ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010), care sa fie egala sau mai mare de cazul in care ofertantul face dovada ca se incadreaza in
136.000.000 lei.Conversia leu-valuta se face prin raportare la cursul mediu categoria IMM-urilor beneficiaza de reducere cu 50% pentru
BNR aferent fiecarui an in parte. 2.Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani criteriile legate de cifra de afaceri;2.Bilanturile contabile pe ultimii
(2008, 2009, 2010) 3.Cash-flow Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are 3 ani (2008, 2009, 2010) vizate si înregistrate la organele
acces la/sau ca are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de competente, in copie “conform cu originalul”.Ofertantii
credit sau alte mijloace financiare suficiente pentru realizarea cash-flow-ul nerezidenti vor prezenta bilanturile contabile pentru ultimii 3 ani
de executie pentru primele trei luni de derulare a contractului conform pentru care exista exercitiu financiar incheiat insotit de raportul
graficului de executie, in suma de 8.541.608,72 lei auditorilor financiari si contabililor autorizati sau de cenzorii
societatii, dupa caz, din care sa rezulte conformitatea valorilor
reprezentand activele circulante, datoriilor curente si veniturilor
din exploatare reflectate in acestea.Ofertantii nerezidenti vor
prezenta traducerea autorizata si legalizata a documentelor
solicitate mai sus. In cazul unei asocieri de operatori economici
situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in
considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Capacitatea
economico-financiara a operatorului economic poate fi sustinuta
prin prezentarea unui angajament ferm incheiat in forma
autentica al persoanei respective, prin care aceasta confirma
faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare
invocate;Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie
sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de
atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1)
si d;3.Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are acces la/sau ca
are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit
sau alte mijloace financiare suficiente pentru realizarea cash-
flow-ul de executie pentru primele trei luni de derulare a
contractului conform graficului de executie.
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
1.Lista lucr.exec.in ultimii 5 ani;2.Sa faca dovada ca in ultimii 5 ani au 1.Prezentare Formularul 6 2.Prezentare Formularul 7 din care sa
executat si dus la bun sfârsit unul-maxim 6 contracte de lucrari cu valoare reiasa
cumulata de cel putin 67400000 lei pentru lucrari de drum,alim.cu urmatoarele:durata,valoarea,garantii,semnaturi,beneficiari. Se
apa,canalizare,constr.hidrotehnice,retele de telecom.si de il.publ.Ofertantii vor prezenta acele parti din contractele de lucrari similare unde
mai pot demonstra indeplinirea exp.sim. facand dovada ca au dus la bun se vor regasi val.contractului, lucrarile ce fac obiectul
sfarsit in ultimii 5 ani:lucr.drumuri,canalizare,alim.cu apa:1–max.2 contracte contractului si perioadele de executie insotite de p.v. receptie si
val.min.cumul.56000000 lei,constr.hidrotehn.:1–max.2 contracte Formularul 8-recomandari; 3. Doc.de confirmare care atesta
val.min.cumul.300000 lei,sist.il.public:1–max.2 contracte detinerea (dotare proprie/inchiriere)
val.min.cumul.3700000 lei;lucr.telecom.:1–max.2 contracte utilajelor,instalatiilor,echip.tehnice si laboratoarelor implicate in
val.min.cumul.7400000 lei;(pot fi prezentate 2 sau mai multe lucr.simil.in realizarea obiectivului contractului.(Formularul 9).4.Lista cu
cadrul unui contr.sau contr.individuale pentru fiecare categ.de pers.de specialitate de care dispune sau al carui angaj.de
lucrari);3.Decl.dotare cu echip.:utilaje,echip.tehnice,mijl.transport,alte participare a fost obtinut(Formularul 10),insotit de diploma de
mijl.fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le util.pentru specialitate in domeniu,CV-uri, Decl.disponibilitate(Formularul
indeplin.contr.4.Lista cu pers.de specialitate-manager 13). O persoana nu poate ocupa doua posturi simultan
proiect;ing.drum,ing.instalatii,ing.energetic.
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Standarde de asigurare a calitatii ISO 9001 Prezentarea de documente/certificate emise de organisme
independente, prin care se atesta respectarea de catre ofertant
a standardelor de asigurare a calitatii conform ISO 9001 - se va
prezenta copia certificatului sau certificat echivalent emis de
organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene. Ofertantii
nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata si legalizata a
certificatului echivalent.Nu se accepta ofertantii in curs de
certificare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 09-02-2012 16:15 Pagina 4/6


Fisa de date
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:

- criteriile mentionate in continuare

Criterii Pondere Punctaj maxim

1 Pretul ofertei 70.00% 70.00

Descriere: Componenta financiara

2 Durata de executie 15.00% 15.00

Descriere: Pentru oferta cu cea mai mica durata de executie se acorda punctajul maxim alocat, respectiv 15 puncte;Pentru
celelalte oferte, punctajul se calculeaza cu formula: Pn = (Durata minima / Durata n) x 15 unde: Pn – punctajul pentru oferta
n; Durata n – durata ofertei n; Durata minima – cea mai mica durata de executie dintre toate ofertele. Durata de executie va
fi exprimata in luni calendaristice Vor fi respinse ofertele a caror durata de executie depaseste perioada de 24 luni. Nu vor fi
punctate suplimentar ofertele cu o durata de executie mai mica de 18 luni calendaristice
3 Perioada de garantie 15.00% 15.00

Descriere: Pentru oferta cu cea mai mare perioada de garantie acordata se acorda punctajul maxim alocat, respectiv 15
puncte; Pentru celelalte oferte, punctajul se calculeaza cu formula:Pn = (Perioada n / Perioada maxima /) x 15; unde Pn –
punctajul pentru oferta n; Perioada n – Perioada ofertei n; Perioada maxima – cea mai mare perioada de garantie acordata
dintre toate ofertele. Perioada de garantie va fi exprimata in luni calendaristice. Vor fi respinse ofertele a caror perioada de
garantie este mai mica de 24 luni. Nu vor fi punctate suplimentar ofertele cu o perioada de garantie mai mare de 60 luni
calendaristice
( ) Intra in licitatie electronica / reofertare ( ) Direct proportional ( ) Invers proportional

Punctaj maxim: 30.00

Ponderea componentei tehnice: 30.00%

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract


Nu

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
În propunerea tehnica ofertantul va prezenta cel putin urmatoarele informatii: descrierea succesiva a executiei lucrarilor ofertate si
tehnologiile aplicate, lista cu echipamentele, utilajele si personalul folosite pentru fiecare proces tehnologic de realizare a lucrarilor, program
de executie de detaliu, descrierea organizarii de santier si asigurarea utilitatilor. Prezentarea decalaratiei cu privire la obligatiile referitoare la
conditiile de munca si protectia muncii, in conformitate cu art. 34/OUG 34/2006.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiara va fi prezentata conform formularului de oferta (Formularul 16).Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel
încât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate (valoarea totala a lucrarii ce urmeaza sa fie executata, inclusiv taxa pe valoarea
adaugata, care va fi evidentiata distinct; valoarea pe fiecare obiect si categorie de lucrari ce urmeaza a fi executata, inclusiv taxa pe
valoarea adaugata, care va fi evidentiata distinct; valoarea utilajelor si echipamentelor tehnologice cu montaj, inclusiv a dotarilor aferente
lucrarii a carei dobândire face obiectul achizitiei publice, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, care va fi evidentiata distinct) pentru realizarea
lucrarilor de executie ce fac obiectul prezentei Documentatii de atribuire.Formularele F1-F5, C1-C4 completate cu preturi unitare si valori,
devin formulare pentru devizul ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiei de lucrari executate, in vederea decontarii
Data pentru care se determina echivalenta RON/EURO: cursul BNR din data de 13.01.2012, 1 euro = 4,3322 lei
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 09-02-2012 16:15 Pagina 5/6


Fisa de date
1 original + 1 copie - originalul si copia ofertei vor fi semnate si stampilate pe fiecare pagina; Documentele de calificare, propunerea tehnica
si financiara se introduc fiecare, în plicuri separate, inscriptionate ORIGINAL si COPIE dupa care, toate se introduc într-un alt plic exterior,
închis corespunzator si netransparent, pe care va fi scrisa adresa autoritatii contractante si mentiunea “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE
DATA DE …………………..ORA …….” si adresa operatorului economic.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat prin POR Axa 2 “imbunatatirea infrasrtucturii de transport regionale si
locale”, Domeniul major de interventie 2.1 « Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv
constructia/reabilitarea soselelor de centura »
Tipul de finantare: Fonduri europene

Fond european: Programul Operational Regionale

VI.3) ALTE INFORMATII


In cazul ofertelor cu punctaje egale situate pe primul loc modalitatea de departajare o va constitui pretul cel mai scazut. In cazul in care
egalitatea persista ofertantii vor prezenta o noua oferta financiara, in plic inchis. Oferta cu pretul cel mai scazut va fi declarata castigatoare.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, despre un act al autoritatii
contractanta considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC

Adresa postala: B-dul Voluntari, nr. 74, Localitatea: Voluntari, Cod postal: 077190, Romania, Tel. +40 314036118, Email: investitii@primaria-voluntari.ro,
Fax: +40 2704644, Adresa internet (URL): www.primaria-voluntari.ro

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 09-02-2012 16:15 Pagina 6/6