Sunteți pe pagina 1din 21

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ DTN-ST-15-032

FDEE ELECTRICA Ediţia: 2 Revizia: 0


DISTRIBUŢIE CUTII DE DISTRIBUŢIE DE JOASĂ TENSIUNE
TRANSILVANIA NORD PENTRU POSTURILE DE TRANSFORMARE Număr Pagină:
AERIENE DE REŢEA 1 / 21

ISTORICUL EDIŢIILOR / REVIZIILOR

Ediţia/ COD DATA CAPITOLE MODIFICATE


Revizia
1/0 ETN-ST-15-032 2013 Cap. 1.2 si anexele
1/1 DTN-ST-15-032 Martie 2015 CAP. 1.3., 1.4., 6.c.
2/0 DTN-ST-15-032 Noiembrie 2015 Toate capitolele

CUPRINS

Capitolul DENUMIREA Pagina


1. GENERALITĂŢI 3
1.1. Obiect şi domeniu de aplicare 3
1.2. Standarde şi reglementări de referinţă 3
2. CONDIŢII TEHNICE 7
2.1. Simbolizare 7
2.2. Condiţii tehnice generale 7
2.3. Condiţii de mediu şi de funcţionare 8
2.4. Echipare electrică 8
2.5. Caracteristici tehnice 9
3. CONDIŢII CONSTRUCTIVE ŞI DE MONTAJ 10
3.1. Condiţii constructive şi de montaj generale 10
3.2. Elemente componente 11
3.2.1. Carcasa 11
3.2.2. Compartimentul de alimentare 12
3.2.3. Compartimentul de măsură 12
3.2.4. Compartimentul de distribuţie 12
3.3. Protecţia împotriva şocurilor electrice prin atingere directă 13
3.4. Protecţia împotriva şocurilor electrice prin atingere indirectă 13
3.5. Gradul de protecţie şi defecţiunile interne 13
3.6. Legarea la pământ 13
3.7. Plăcuţe indicatoare 14
4. REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII 14
4.1. Încercări de tip 14
4.2. Încercări individuale 14
5. MARCARE, AMBALARE, TRANSPORT, DEPOZITARE, 15
DOCUMENTE DE ÎNSOŢIRE, INVENTAR DE LIVRARE
5.1. Marcare 15
5.2. Ambalare 15
5.3. Transport şi depozitare 15
Elaborat : Data avizării : Data intrării în vigoare :
FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTE nr. 680/589/06.11.2015 06.11.2015
Serviciu Strategie, Studii, Proiectare
ing. M. Buda
SPECIFICAŢIE TEHNICĂ DTN-ST-15-032
FDEE ELECTRICA Ediţia: 2 Revizia: 0
DISTRIBUŢIE CUTII DE DISTRIBUŢIE DE JOASĂ TENSIUNE
TRANSILVANIA NORD PENTRU POSTURILE DE TRANSFORMARE Număr Pagină:
AERIENE DE REŢEA 2 / 21

5.4. Documente de însoţire 15


5.5. Inventar de livrare 16
ANEXA 1 CARACTERISTICI TEHNICE PENTRU CUTIA DE DISTRIBUŢIE 17

PROPRIETATE INTELECTUALĂ:
Prezenta specificaţie tehnică este proprietatea exclusivă a FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE
TRANSILVANIA NORD SA. Orice multiplicare, difuzare sau utilizare, parţială sau totală a acesteia,
în afara filialei, fără aprobarea FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD SA este
interzisă.

Elaborat : Data avizării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTE nr. 680/589/06.11.2015 06.11.2015
Serviciu Strategie, Studii, Proiectare
ing. M. Buda
SPECIFICAŢIE TEHNICĂ DTN-ST-15-032
FDEE ELECTRICA Ediţia: 2 Revizia: 0
DISTRIBUŢIE CUTII DE DISTRIBUŢIE DE JOASĂ TENSIUNE
TRANSILVANIA NORD PENTRU POSTURILE DE TRANSFORMARE Număr Pagină:
AERIENE DE REŢEA 3 / 21

1. GENERALITĂŢI

1.1. Obiect şi domeniu de aplicare


Prezenta specificaţie se referă la achiziţia cutiilor de distribuţie de joasă tensiune, pentru echiparea
electrică a posturilor de transformare aeriene de reţea echipate cu transformatoare trifazate de putere cu
puteri 40 kVA ÷ 400 kVA şi tensiuni 10/0,4 kV, 20/0,4 kV, montate aerian pe unul sau pe doi stâlpi,
utilizate în reţelele electrice de distribuţie de joasă tensiune pentru alimentarea cu energie electrică a
consumatorilor edilitari, comerciali şi a iluminatului public, atât în mediul urban cât şi rural.

1.2. Standarde şi reglementări de referinţă


Cutiile de distribuţie de joasă tensiune trebuie să satisfacă cerinţele următoarelor standarde şi
reglementări:

Nr. Simbolizare Descrierea pe scurt a conţinutului standardului


crt.
1. SR CEI 60050 (321, 421, Vocabular Electrotehnic Internaţional – Capitolele ce fac referire la
441, 461, 471, 300, etc.)
mărimi, materiale, echipamente utilizate în RED
2. SR CEI 60502-1:2006 Cabluri de energie cu izolaţie extrudată şi accesoriile lor pentru
tensiuni nominale de la 1kV (Um=1,2kV) până la 30kV (Um=36kV).
Partea 1: Cabluri pentru tensiuni nominale de 1kV (Um=1,2kV) şi
3kV (Um=3,6kV)
3. SR CEI/TR 61439-0:2013 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 0: Recomandări
pentru definirea caracteristicilor ansamblurilor de aparataj
4. SR EN 10346:2009 Produse plate din oţel acoperit continu prin imersie la cald
5. SR EN 13501-1+A1:2010 Clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţie Partea
Modificat de SR EN 1: Clasificare folosind rezultatele încercărilor de reacţie la foc
13501-1:2003+A1:2010
/C91:2014
6. SR EN 13523-1:2010 Vopsire continuă în bandă a metalelor. Metode de încercare Partea
1: Grosimea acoperirii
7. SR EN 13523-12:2005 Vopsire continuă în bandă a metalelor. Metode de încercare Partea
12: Rezistenţa la zgâriere
8. SR EN 13523-18:2003 Vopsire continuă în bandă a metalelor. Metode de încercare Partea
18: Rezistenţa la coroziune
9. SR EN 60068-1:1995 Încercări de mediu. Partea 1: Generalităţi şi ghid
10. SR EN 60068-2-1:2007 Încercări de mediu. Partea 2-1: Încercări. Încercarea A: Frig
11. SR EN 60068-2-14:2010 Încercări de mediu. Partea 2-14: Încercări. Încercarea N: Variaţii de
temperatură
12. SR EN 60068-2-17:2001 Încercări de mediu. Partea 2-17: Încercări. Încercarea Q: Etanşeitate
13. SR EN 60068-2-18:2001 Încercări de mediu. Partea 2-18: Încercări R şi ghid: Apă
14. SR EN 60068-2-2:2008 Încercări de mediu. Partea 2-2: Încercări. Încercarea B: Căldură
uscată
15. SR EN 60068-2-27:2009 Încercări de mediu. Partea 2-27: Încercări. Încercarea Ea şi ghid:
Elaborat : Data avizării : Data intrării în vigoare :
FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTE nr. 680/589/06.11.2015 06.11.2015
Serviciu Strategie, Studii, Proiectare
ing. M. Buda
SPECIFICAŢIE TEHNICĂ DTN-ST-15-032
FDEE ELECTRICA Ediţia: 2 Revizia: 0
DISTRIBUŢIE CUTII DE DISTRIBUŢIE DE JOASĂ TENSIUNE
TRANSILVANIA NORD PENTRU POSTURILE DE TRANSFORMARE Număr Pagină:
AERIENE DE REŢEA 4 / 21

Şocuri
16. SR EN 60068-2-30:2006 Încercări de mediu. Partea 2-30: Încercări. Încercarea Db: Căldură
umedă ciclică ( ciclu de 12 h + 12 h )
17. SR EN 60068-2-31:2009 Încercări de mediu. Partea 2-31: Încercări. Încercarea Ec: Şocuri
datorate manevrărilor brutale, destinate în special echipamentelor
18. SR EN 60068-2-6:2008 Încercări de mediu. Partea 2-6: Încercări. Încercarea Fc: Vibraţii (
sinusoidale )
19. SR EN 60068-2-75:2008 Încercări de mediu. Partea 2-75: Încercări. Încercarea Eh: Impact,
încercări la ciocan
20. SR EN 60068-2-78:2013 Încercări de mediu. Partea 2-78: Încercări. Încercarea Cab: Căldură
umedă continuă
21. SR EN 60068-3-3:1994 Încercări de mediu. Partea 3-3: Ghid. Metode de încercări seismice
ale echipamentelor
22. SR EN 60243-1:2013 Rigiditatea dielectrică a materialelor electroizolante. Metode de
încercare. Partea 1: Încercări la frecvenţe industriale
23. SR EN 60243-2:2014 Rigiditatea dielectrică a materialelor electroizolante. Metode de
încercare. Partea 2: Prescripţii suplimentare pentru încercări la
tensiune continuă
24. SR EN 60243-3:2014 Rigiditatea dielectrică a materialelor electroizolante. Metode de
încercare. Partea 3: Prescripţii suplimentare pentru încercări la
impuls 1,2/50 µs
25. SR EN 60269-1:2008 Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 1: Prescripţii generale
Modificat de SR EN
60269-1:2008/A1:2010
26. SR EN 60529:1995 Grade de protecţie asigurate prin carcase (Cod IP)
Modificat de SR EN
60529:1995/A1:2003
Modificat de SR EN
60529:1995/A2:2015
27. SR EN 60664-1:2008 Coordonarea izolaţiei echipamentelor în reţelele de joasă tensiune.
Partea 1: Principii, prescripţii şi încercări
28. SR EN 60695-1-10:2010 Încercări privind riscurile de foc. Partea 1-10: Ghid pentru
evaluarea riscurilor de foc ale produselor electrotehnice. Ghid
general
29. SR EN 60695-1-11:2011 Încercări privind riscurile de foc. Partea 1-11: Ghid pentru
evaluarea riscurilor de foc ale produselor electrotehnice. Evaluarea
riscurilor de foc
30. SR EN 60721-1:2003 Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 1: Agenţi de mediu şi
Modificat de SR EN gradele lor de severitate
60721-1:2003/A2:2003
31. SR EN 60721-2-1:2014 Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 2-1: Condiţii de mediu
prezente în natură. Temperatură şi umiditate
32. SR EN 60721-2-2:2013 Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 2-2: Condiţii de mediu
prezente în natură. Precipitaţii şi vânt
33. SR EN 60721-2-3:2014 Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 2-3: Condiţii de mediu
Elaborat : Data avizării : Data intrării în vigoare :
FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTE nr. 680/589/06.11.2015 06.11.2015
Serviciu Strategie, Studii, Proiectare
ing. M. Buda
SPECIFICAŢIE TEHNICĂ DTN-ST-15-032
FDEE ELECTRICA Ediţia: 2 Revizia: 0
DISTRIBUŢIE CUTII DE DISTRIBUŢIE DE JOASĂ TENSIUNE
TRANSILVANIA NORD PENTRU POSTURILE DE TRANSFORMARE Număr Pagină:
AERIENE DE REŢEA 5 / 21

prezente în natură. Presiune atmosferică


34. SR EN 60721-2-9:2014 Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 2-9: Condiţii de mediu
prezente în natură. Date măsurate la impact şi vibraţii. Depozitare,
transport şi utilizare
35. SR EN 60721-3-0:1997 Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 3: Clasificarea grupelor de
agenţi de mediu şi gradele de severitate ale acestora. Introducere
36. SR EN 60721-3-1:2004 Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 3: Clasificarea grupelor de
agenţi de mediu şi gradele de severitate ale acestora.Secţiunea 1:
Depozitare
37. SR EN 60721-3-2:2004 Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 3: Clasificarea grupelor de
agenţi de mediu şi gradele de severitate ale acestora. Secţiunea 2:
Transport
38. SR EN 60721-3-3:1997 Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 3: Clasificarea grupelor de
Modificat de SR EN agenţi de mediu şi gradele de severitate ale acestora. Secţiunea 3:
60721-3-3:1997/A2:2004 Utilizarea staţionară ( la post fix ) în spaţii protejate la intemperii
39. SR EN 60721-3-4:1996 Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 3: Clasificarea grupelor de
Modificat de SR EN agenţi de mediu şi gradele de severitate ale acestora. Secţiunea 4:
60721-3-4:1996/A1:2004 Utilizarea staţionară ( la post fix ) în spaţii neprotejate la intemperii
40. SR EN 60898-1:2004 Aparate electrice mici. Întreruptoare automate pentru protecţia la
Modificat de SR EN supracurenţi pentru instalaţii casnice şi similare. Partea 1:
60898-1:2004/A1:2004 Întreruptoare automate pentru funcţionare în curent alternativ
Modificat de SR EN
60898-1:2004/A11:2006
Modificat de SR EN
60898-1:2004/A12:2009
Modificat de SR EN
60898-1:2004/A13:2013
41. SR EN 60947-1:2008 Aparataj de joasă tensiune. Partea 1: Reguli generale
Modificat de SR EN
60947-1:2008/A1:2011
42. SR EN 60947-2:2007 Aparataj de joasă tensiune. Partea 2: Întreruptoare automate
Modificat de SR EN
60947-2:2007/A1:2010
Modificat de SR EN
60947-2:2007/A2:2013
43. SR EN 60947-3:2009 Aparataje de joasă tensiune. Partea 3: Întreruptoare, separatoare,
Modificat de SR EN întreruptoare-separatoare şi unităţi combinate cu siguranţe fuzibile
60947-3:2009/A1:2012
44. SR EN 60947-6-2:2004 Aparataje de joasă tensiune. Partea 6-2: Echipamente cu funcţii
Modificat de SR EN multiple. Aparate ( sau echipamente ) de comutaţie de comandă şi
60947-6-2:2004/A1:2007 de protecţie
45. SR EN 61140:2002 Protecţia împotriva şocurilor electrice. Aspecte comune în instalaţii
Modificat de SR EN şi echipamente electrice
61140:2002/A1:2007
Modificat de SR EN
Elaborat : Data avizării : Data intrării în vigoare :
FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTE nr. 680/589/06.11.2015 06.11.2015
Serviciu Strategie, Studii, Proiectare
ing. M. Buda
SPECIFICAŢIE TEHNICĂ DTN-ST-15-032
FDEE ELECTRICA Ediţia: 2 Revizia: 0
DISTRIBUŢIE CUTII DE DISTRIBUŢIE DE JOASĂ TENSIUNE
TRANSILVANIA NORD PENTRU POSTURILE DE TRANSFORMARE Număr Pagină:
AERIENE DE REŢEA 6 / 21

61140:2002/C91:2008
46. SR EN 61439-1:2012 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 1: Reguli generale
47. SR EN 61439-2:2012 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 2: Ansambluri de
aparataj de putere
48. SR EN 61439-5:2011 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 5: Ansambluri de
aparataj pentru reţelele de distribuţie
49. SR EN 61439-6:2013 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 6: Bare capsulate
50. SR EN 61869-1:2010 Transformatoare de măsură. Partea 1: Cerinţe generale
51. SR EN 61869-2:2013 Transformatoare de măsură. Partea 2: Cerinţe suplimentare pentru
transformatoare de curent
52. SR EN 62053-11:2004 Echipament pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Prescripţii
particulare. Partea 11: Contoare electromecanice pentru energie
activă ( clase 0,5, 1 şi 2 )
53. SR EN 62053-22:2004 Echipament pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Prescripţii
particulare. Partea 22: Contoare statice pentru energie activă ( clase
0,2 S şi 0,5 S )
54. SR EN 62053-23:2004 Echipament pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Prescripţii
particulare. Partea 23: Contoare statice pentru energie reactivă (
clase 2 şi 3 )
55. SR EN 62053-61:2003 Echipament de măsurare a electricităţii (c.a). Prescripţii particulare.
Partea 61: Puterea absorbită şi prescripţii de tensiune
56. SR EN 62208:2012 Carcase destinate ansamblurilor de aparataj de joasă tensiune.
Prescripţii generale
57. SR EN 62262:2004 Grade de protecţie asigurate prin carcasele echipamentelor electrice
împotriva impacturilor mecanice din exterior (Cod IK)
58. SR EN ISO 2081:2009 Acoperiri metalice şi alte acoperiri anorganice. Acoperiri
electrochimice de zinc pe fontă sau oţel, cu tratament suplimentar
59. SR EN ISO 2409:2013 Vopsele şi lacuri. Încercarea la caroiaj
60. SR EN ISO 2808:2007 Vopsele şi lacuri. Determinarea grosimii peliculei
61. SR EN ISO 2819:1996 Acoperiri metalice pe suport metalic. Acoperiri electrochimice şi
chimice. Lista metodelor de verificare a aderenţei
62. SR EN ISO 12944-4:2008 Vopsele şi lacuri. Protecţia prin sisteme de vopsire a structurilor de
oţel împotriva coroziunii. Sisteme de vopsire
63. SR EN ISO 12944-4:2008 Vopsele şi lacuri. Protecţia prin sisteme de vopsire a structurilor de
oţel împotriva coroziunii. Metode de încercare de laborator pentru
evaluarea performanţei
64. SR ISO 3864-2:2009 Simboluri grafice. Culori şi semne de securitate. Partea 2: principii
de proiectare pentru etichetarea de securitate a produselor
65. SR HD 478.2.4 S1:2004 Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 2: Condiţii de mediu
prezente în natură. Radiaţie solară şi temperatură
66. SR HD 478.2.5 S1:2002 Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 2: Condiţii de mediu
prezente în natură. Praf, nisip, ceaţă salină
67. SR HD 478.2.6 S1:2002 Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 2: Condiţii de mediu
prezente în natură. Vibraţii şi şocuri seismice

Elaborat : Data avizării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTE nr. 680/589/06.11.2015 06.11.2015
Serviciu Strategie, Studii, Proiectare
ing. M. Buda
SPECIFICAŢIE TEHNICĂ DTN-ST-15-032
FDEE ELECTRICA Ediţia: 2 Revizia: 0
DISTRIBUŢIE CUTII DE DISTRIBUŢIE DE JOASĂ TENSIUNE
TRANSILVANIA NORD PENTRU POSTURILE DE TRANSFORMARE Număr Pagină:
AERIENE DE REŢEA 7 / 21

68. SR HD 60269-2:2015 Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 2: Prescripţii


suplimentare pentru siguranţe destinate a fi utilizate de personal
autorizat
69. SR HD 60364-1:2009 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 1: Principii
fundamentale, determinarea caracteristicilor generale, definiţii
70. SR HD 60364-4-41:2007 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 4-41: Măsuri de
Modificat de SR HD protecţie pentru asigurarea securităţii. Protecţia împotriva şocurilor
60364-4-41:2007 electrice
/C91:2008
71. STAS 2612-87 Protecţia împotriva electrocutărilor. Limite admise
72. STAS 6975-89 Acoperiri metalice. Determinarea porozităţii acoperirilor
electrochimice pe zinc şi aliaje de zinc
73. STAS 9436/2-80 Cabluri şi conducte electrice. Cabluri de energie de joasă şi medie
tensiune. Clasificare şi simbolizare
74. STAS 9436/5-73 Cabluri şi conducte electrice. Cabluri de semnalizare, comandă şi
control. Clasificare şi simbolizare
75. HG 457/18.04.2003 (A) Asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de
R în 15.06.2007 joasă tensiune
76. OG 20/18/08/2010 (A) Stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei UE care
R în 31.01.2012 armonizează condiţiile de comercializare a produselor

2. CONDIŢII TEHNICE

2.1. Simbolizare
Cutiile de distribuţie de joasă tensiune se vor simboliza în modul următor:
CD X-Y unde: - CD = cutie de distribuţie
- X = numărul de stâlpi pe care este amplasat PTA ( X = 1 sau X = 2 )
- Y = numărul de plecări pentru consumatori din cutia de distribuţie ( Y = 2 ÷ 8 )

2.2. Condiţii tehnice generale


a) Echipamentul electric din cutia de distribuţie va asigura interconectarea transformatorului
trifazat de putere cu circuitele pentru distribuţie consum general şi iluminat public.
b) Echipamentul electric din cutia de distribuţie va asigura întreruperea alimentării cu energie
electrică, inclusiv separarea vizibilă a circuitelor rămase sub tensiune de cele scoase de sub
tensiune şi repunerea sub tensiune, în scopul asigurării condiţiilor corespunzătoare pentru
efectuarea lucrărilor de exploatare.
c) Acolo unde este cazul, pe o plecare din cutia de distribuţie ( de preferinţă ultima ) se va racorda
circuitul de alimentare a Blocului de Măsură şi Protecţie Trifazat pentru Iluminat Public
( BMPT-IP ), din care se realizează alimentarea reţelei de iluminat public.
d) Cutia de distribuţie va fi prevăzută cu aparate, integrate în sistemul de telecitire, pentru
măsurarea energiei electrice totale injectate în reţeaua electrică de joasă tensiune de către postul
de transformare. La posturile de transformare prevăzute cu BMPT-IP, energia electrică
consumată în reţeaua de iluminat public se va măsura în BMPT-IP.

Elaborat : Data avizării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTE nr. 680/589/06.11.2015 06.11.2015
Serviciu Strategie, Studii, Proiectare
ing. M. Buda
SPECIFICAŢIE TEHNICĂ DTN-ST-15-032
FDEE ELECTRICA Ediţia: 2 Revizia: 0
DISTRIBUŢIE CUTII DE DISTRIBUŢIE DE JOASĂ TENSIUNE
TRANSILVANIA NORD PENTRU POSTURILE DE TRANSFORMARE Număr Pagină:
AERIENE DE REŢEA 8 / 21

e) Dimensionarea căilor de curent principale de alimentare şi de distribuţie, din cutia de distribuţie,


se va face la puterea maximă a transformatorului de putere cu care poate fi echipat postul de
transformare.
f) Cutia de distribuţie va asigura, în amonte de întreruptorul general, alimentarea serviciilor interne
proprii ( comandă, priză, iluminat, rezistenţă anticondens etc. ).
g) Cutia de distribuţie va fi prevăzută cu protecţii la întreruperea conductorului de nul şi a celui de
fază, cu monitorizarea tensiunii şi a curentului pe nul.
h) Cutia de distribuţie va asigura schema de tratare a nulului TN-C-S:
- pe coloana de intrare nulul de lucru (N) va fi comun cu nulul de protecţie (PE), ambele
funcţii fiind asigurate de o singură bară de nul (PEN)
- pe coloanele de plecare spre consumatori nulul de lucru (N) va fi izolat faţă de nulul de
protecţie (PE) şi faţă de cadrul metalic sau carcasă, funcţiile fiind asigurate de două bare
distincte, o bară de nul de lucru şi o bară de nul de protecţie (PE+N).
2.3. Condiţii de mediu şi de funcţionare
a) Loc de montaj: exterior
b) Altitudinea maximă: 1000 m
c) Temperatura mediului ambiant în timpul utilizării: -350C ÷ +400C
d) Temperatura mediului ambiant medie în 24 h: +350C
e) Temperatura de transport şi depozitare: -400C ÷ +500C
f) Umiditatea relativă a aerului: 80% la 350C
g) Radiaţia solară maximă: 1,18 kW/m2
h) Grosimea stratului de chiciura (γ = 0,75 daN/dm3): 22 mm
i) Presiunea maximă a vântului: 700 N/m2
j) Zona climatică: N
k) Zona seismică: ag = 0,2g m/s2, avg = 0,7ag m/s2, Tc = 0,7 s
l) Nivelul de poluare: III
m) Categoria de supratensiune: categoria III
n) Medii electromagnetice: mediu înconjurător B
o) Medii: lipsite de gaze, vapori, depuneri bune conducătoare de electricitate sau active chimic, fără
pericol de explozie
2.4. Echipare electrică
a) Pentru fiecare post de transformare, echiparea cutiei de distribuţie se va realiza conform schemei
electrice monofilare proiectate parte a proiectului tehnic.
b) Tipul, curentul nominal, caracteristicile şi numărul aparatelor şi căilor de curent montate în cutia
de distribuţie vor corespunde celor specificate în schema electrică monofilară proiectată parte a
proiectului tehnic.
c) Cutia de distribuţie va fi echipată cu 2 ÷ 8 plecări pentru alimentare consumatori, inclusiv
plecarea pentru alimentarea blocului de măsură şi protecţie a instalaţiei de iluminat public
( BMPI-IP ), conform schemei electrice monofilare proiectate parte a proiectului tehnic.
d) Cutia de distribuţie va fi prevăzută pe intrare cu un întreruptor general, de tipul întreruptor
automat tripolar debroşabil cu protecţie la suprasarcină.
e) Cutia de distribuţie va fi prevăzută pe toate plecările pentru consum general şi iluminat public cu
siguranţe fuzibile tip MPR.
f) În cazul în care din cutia de distribuţie sunt alimentaţi consumatori ale căror grupuri de măsură
se găsesc în cutia de distribuţie existentă, cutia de distribuţie nouă va respecta configuraţia
Elaborat : Data avizării : Data intrării în vigoare :
FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTE nr. 680/589/06.11.2015 06.11.2015
Serviciu Strategie, Studii, Proiectare
ing. M. Buda
SPECIFICAŢIE TEHNICĂ DTN-ST-15-032
FDEE ELECTRICA Ediţia: 2 Revizia: 0
DISTRIBUŢIE CUTII DE DISTRIBUŢIE DE JOASĂ TENSIUNE
TRANSILVANIA NORD PENTRU POSTURILE DE TRANSFORMARE Număr Pagină:
AERIENE DE REŢEA 9 / 21

existentă.
g) Aparatele care se vor monta în cutia de distribuţie şi funcţiile îndeplinite de acestea sunt
prezentate în tabelul de mai jos.
APARAT FUNCŢII
ACŢIONARE Întreruptor automat - întreruperea circuitului electric de alimentare a cutiei
tripolar debroşabil, cu - separarea vizibilă a circuitului de alimentare a cutiei
protecţie la suprasarcină pentru protecţia personalului de exploatare
- protecţia transformatorului trifazat de putere în cazul
unor suprasarcini sau defecte ce pot apărea în reţelele de
joasă tensiune de consum general sau iluminat public
ACŢIONARE Siguranţe fuzibile tip - întreruperea circuitelor electrice de alimentare a
MPR consumatorilor
- separarea vizibilă a fiecărui circuit de alimentare
consumatori pentru protecţia personalului de exploatare
- protecţia aparatelor şi căilor de curent de alimentare a
reţelei de distribuţie prin arderea fuzibilului la trecerea
unor curenţi de suprasarcină sau scurtcircut
PROTECŢIE Bloc de protecţie la - protecţia echipamentelor la întreruperea conductorului
întreruperea nulului şi a de nul şi a celui de fază
fazei, cu protecţie de - monitorizarea tensiunii şi a curentului pe nul
maximă tensiune BPINTT
DISTRIBUŢIE Bare din cupru - distribuţie energie electrică spre consumatori
MASURĂ Contor electronic trifazat - măsurarea energiei electrice totale injectate în reţelele
de energie activă şi de joasă tensiune
reactivă, bidirecţional, cu - integrare în sistemul de telecitire
curbă de sarcină şi cu
modem GPRS/GSM
inclus, integrat în sistemul
de telecitire
Antenă GPRS/GSM
omnidirecţională pentru
montaj pe CD
Transformatoare de curent
Cofret de securizare şi
protecţie la supratensiuni
atmosferice a grupului de
măsură generală, sigilabil

2.5. Caracteristici tehnice


Caracteristicile tehnice principale pentru fiecare cutie de distribuţie sunt indicate în ANEXA 1.
a) Puterea nominală: 40 kVA; 63 kVA; 100 kVA; 160 kVA; 250 kVA; 400 kVA
b) Tensiunea nominală de utilizare: 400 V / 230 V
c) Curentul nominal al barelor de alimentare: 600 A
d) Curentul nominal al barelor colectoare principale: 600 A
Elaborat : Data avizării : Data intrării în vigoare :
FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTE nr. 680/589/06.11.2015 06.11.2015
Serviciu Strategie, Studii, Proiectare
ing. M. Buda
SPECIFICAŢIE TEHNICĂ DTN-ST-15-032
FDEE ELECTRICA Ediţia: 2 Revizia: 0
DISTRIBUŢIE CUTII DE DISTRIBUŢIE DE JOASĂ TENSIUNE
TRANSILVANIA NORD PENTRU POSTURILE DE TRANSFORMARE Număr Pagină:
AERIENE DE REŢEA 10 / 21

e) Frecvenţa nominală a tensiunii de alimentare: 50 Hz


f) Tensiunea de izolaţie: min. 690 V c.a.
g) Curentul nominal al întreruptorului general în funcţie de puterea transformatorului de putere:
- 80 A pentru trafo de 40 kVA
- 100 A pentru trafo de 63 kVA
- 160 A pentru trafo de 100 kVA
- 250 A pentru trafo de 160 kVA
- 400 A pentru trafo de 250 kVA
- 630 A pentru trafo de 400 kVA
h) Curentul nominal al transformatoarelor de curent în funcţie de puterea transformatorului de
putere: - 60/5 A pentru trafo de 40 kVA
- 100/5 A pentru trafo de 63 kVA
- 150/5 A pentru trafo de 100 kVA
- 250/5 A pentru trafo de 160 kVA
- 400/5 A pentru trafo de 250 kVA
- 600/5 A pentru trafo de 400 kVA
i) Tensiunea nominală de ţinere la impuls: 8 kV
j) Curentul de scurtcircuit de scurtă durată Icw/1s: 10 kAef
k) Curentul de scurtcircuit admisibil de vârf Ipk: 17 kAmax
l) Gradul normal de protecţie: IP 54
m) Durata normală de funcţionare:
Conform HG 2139/30.11.2004, codul de clasificare 2.1.16.5., va fi de minim 15 ani.

3. CONDIŢII CONSTRUCTIVE ŞI DE MONTAJ

3.1. Condiţii constructive şi de montaj generale


a) Cutia de distribuţie se va monta în exterior, pe unul sau pe doi stâlpi.
b) Cutia de distribuţie va asigura protecţia echipamentului electric faţă de condiţiile de mediu,
împotriva pătrunderii în interior a insectelor, rozătoarelor, împotriva vandalismului şi accesului
persoanelor neautorizate.
c) Echipamentul se va monta în interiorul unei carcase compuse din trei compartimente distincte,
fiecare compartiment fiind prevăzut cu uşă de acces.
d) Toate aparatele şi circuitele cutiei de distribuţie vor fi marcate şi inscripţionate corespunzător.
e) Carcasa va fi prevăzută în partea inferioară cu o cutie intermediară pentru racordarea cablelor de
joasă tensiune la cutia de distribuţie.
f) Intrările / ieşirile cablelor de joasă tensiune în / din cutia de distribuţie se vor realiza prin cutia
intermediară de racordare, situată în partea inferioară a cutiei.
g) Intrările / ieşirile cablelor de joasă tensiune în / din cutia de distribuţie se vor realiza prin tuburi
riflate astfel dimensionate şi etanşate prin presetupe încât să asigure gradul de protecţie specificat
al carcasei.
h) Racordarea cutiei de distribuţie la transformatorul de putere se va realiza prin cable monofazate
de joasă tensiune, dimensionate în funcţie de puterea transformatorului de putere, conform
schemei electrice monofilare proiectate parte a proiectului tehnic.
i) Racordarea consumatorilor la cutia de distribuţie se va realiza prin cable trifazate de joasă
tensiune, racordate la bornele de conexiune aflate în partea inferioară a cutiei.
Elaborat : Data avizării : Data intrării în vigoare :
FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTE nr. 680/589/06.11.2015 06.11.2015
Serviciu Strategie, Studii, Proiectare
ing. M. Buda
SPECIFICAŢIE TEHNICĂ DTN-ST-15-032
FDEE ELECTRICA Ediţia: 2 Revizia: 0
DISTRIBUŢIE CUTII DE DISTRIBUŢIE DE JOASĂ TENSIUNE
TRANSILVANIA NORD PENTRU POSTURILE DE TRANSFORMARE Număr Pagină:
AERIENE DE REŢEA 11 / 21

j) Distanţele de izolare, distanţele de izolare pe suprafaţă (conturnare) şi distanţele de separare


(protecţie) trebuie să fie conform PE 102/86, pct. 4.2.2, după cum urmează:
 Distanţa minima de izolare în aer între piesele sub tensiune fixe ale diferitelor faze, precum şi
părţi metalice legate la pământ, trebuie să fie de cel puţin 15 mm, iar distanţa de izolare pe
suprafaţă (de conturnare) de cel puţin 30 mm.
 Distanţa de protecţie de la părţile neizolate care se află sub tensiune până la pereţi, uşi pline
sau alte elemente de construcţie mecanică trebuie să fie de 50 mm.
k) Cutia de distribuţie va fi prevăzută cu instalaţie de climatizare care va asigura funcţionarea
corectă a echipamentelor de comandă şi protecţie, în cazul utilizării la temperaturile limită.
l) Pentru o bună vizibilitate a echipamentului electric interior, în orice condiţii de iluminare, cutia
de distribuţie va fi prevăzută cu o lampă care se va aprinde la deschiderea oricărei uşi.
m) Pentru asigurarea cutiei de distribuţie împotriva efracţiei uşile vor fi încuiate cu sisteme de închidere
speciale ( lacăte tip Electrica ) care vor putea fi deschise doar cu chei speciale.

3.2. Elemente componente

3.2.1. Carcasa
a) Materialul carcasei trebuie să satisfacă următoarele cerinţe:
 Carcasa va fi realizată din poliester armat cu fibră de sticlă.
 Carcasa trebuie să fie rezistentă la foc – materialul carcasei să nu întreţină arderea.
 Carcasa trebuie să fie rezistentă la factorii de mediu şi la acţiunea razelor solare – să fie tratată
corespunzător împotriva radiaţiilor UV.
 Carcasa trebuie să fie rezistentă din punct de vedere mecanic şi necasantă.
b) Carcasa va asigura gradul de protecţie IP 54.
c) Carcasa va fi compusă din trei compartimente distincte:
 Compartiment de alimentare - pentru aparatele şi căile de curent ale circuitului de alimentare
 Compartiment de măsură - pentru aparatele şi căile de curent ale blocului de măsură
 Compartiment de distribuţie - pentru aparatele şi căile de curent ale circuitelor de distribuţie
Compartimentele vor fi delimitate prin panouri despărţitoare, dispuse astfel încât să permită
montajul corespunzător al aparatelor, barelor şi conductoarelor electrice în cutia de distribuţie şi
efectuarea facilă a activităţilor de exploatare.
Fiecare compartiment va fi prevăzut cu o uşă de acces, care să permită personalului de
exploatare accesul uşor din exterior la aparatele şi căile de curent din cutia de distribuţie.
d) În interiorul compartimentelor aparatele, barele şi conductoarele electrice vor fi susţinute de un
stelaj metalic din profil de oţel protejat anticoroziv şi vopsit în câmp electrostatic.
e) Legăturile electrice între compartimente se vor realiza cu bare din cupru, prin interiorul carcasei.
f) Uşile de acces trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
 Să fie fixate sigur, prin balamale, astfel încât în poziţie închisă să nu poată fi demontate din
exterior.
 Să se deschidă către exterior, putându-se rabata complet, cu posibilitate de blocare în poziţia
deschis.
 Să fie prevăzute cu mâner de deschidere rabatabil, montat îngropat, echipat cu sistem de
închidere special care să permită utilizarea lacătelor tip Electrica ( de tipul celor existente în
instalaţiile de distribuţie ).

Elaborat : Data avizării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTE nr. 680/589/06.11.2015 06.11.2015
Serviciu Strategie, Studii, Proiectare
ing. M. Buda
SPECIFICAŢIE TEHNICĂ DTN-ST-15-032
FDEE ELECTRICA Ediţia: 2 Revizia: 0
DISTRIBUŢIE CUTII DE DISTRIBUŢIE DE JOASĂ TENSIUNE
TRANSILVANIA NORD PENTRU POSTURILE DE TRANSFORMARE Număr Pagină:
AERIENE DE REŢEA 12 / 21

g) Uşa compartimentului de distribuţie va fi prevăzută la interior cu un suport pentru schema


electrică monofilară a cutiei de distribuţie.
h) Carcasa va fi prevăzută în exterior, în partea inferioară, cu şurubul pentru legare la priza de
pământ.
i) Carcasa va fi prevăzută cu un suport supraânălţat pentru fixarea antenei GPRS / GSM.
j) Carcasa va fi prevăzută cu mijloace de prindere sigură pe stâlp ( profile de susţinere, minim trei
coliere de prindere pe stâlp etc. ).
k) Carcasa va fi prevăzută, în partea superioară, cu două inele din oţel pentru ridicare şi manipulare.

3.2.2. Compartimentul de alimentare


Compartimentul de alimentare va conţine:
a) Barele de alimentare din cupru
a) Întreruptorul general de tip întreruptor automat tripolar debroşabil cu protecţie la suprasarcină,
Un = 0,4 kV, In şi Ir în funcţie de puterea transformatorului de putere, conform schemei electrice
monofilare parte a proiectului tehnic, Ir = (0,7÷1)In ( reglat la valoarea curentului nominal al
înfăşurării secundare a transformatorului de putere )
b) Barele colectoare principale din cupru

3.2.3. Compartimentul de măsură


Compartimentul de măsură va conţine:
a) Blocul de măsură compus din:
 Contorul electronic trifazat de energie activă şi reactivă, bidirecţional, cu curbă de sarcină şi
cu modem GPRS/GSM inclus, integrat în sistemul de telecitire
 Antena GPRS/GSM omnidirecţională pentru montaj pe cutia de distribuţie – se va monta în
exterior, pe carcasa cutiei de distribuţie
 Transformatoarele de curent, montate pe barele colectoare principale, cu clasa de precizie 0,5,
Un = 0,4 kV şi In înfăşurare primară în funcţie de puterea transformatorului de putere, conform
schemei electrice monofilare parte a proiectului tehnic, In înfăşurare secundară 5 A
 Cofretul de securizare şi protecţie la supratensiuni atmosferice a grupului de măsură generală,
sigilabil cu sigilii de unică folosinţă cu fir metalic ( va conţine inclusiv descărcătorii de joasă
tensiune pentru protecţia grupului de măsură la supratensiuni atmosferice )
b) Blocul de protecţie la întreruperea nulului şi a fazei, cu protecţie de maximă tensiune BPINTT
Uşa compartimentului de măsură va fi prevăzută cu o fereastră pentru citirea contorului.

3.2.4. Compartimentul de distribuţie


Compartimentul de distribuţie va conţine:
a) Barele colectoare principale din cupru
b) Siguranţe fuzibile tip MPR SIST 201 cu Un = 0,4 kV, In = 250 A ( de regulă, cu excepţia
situaţiilor când se prevăd alte valori în schema electrică monofilară ), numărul siguranţelor
fuzibile şi Ifuzibil aferent fiecărui element de înlocuire fiind conform schemei electrice monofilare
parte a proiectului tehnic
c) Bara de nul de lucru din cupru pentru racordarea fazelor N ale cablelor de alimentare a
consumatorilor
d) Bara de nul de protecţie din cupru
e) Contrapanoul cu aparate pentru alimentarea circuitelor auxiliare şi serviciilor interne
Elaborat : Data avizării : Data intrării în vigoare :
FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTE nr. 680/589/06.11.2015 06.11.2015
Serviciu Strategie, Studii, Proiectare
ing. M. Buda
SPECIFICAŢIE TEHNICĂ DTN-ST-15-032
FDEE ELECTRICA Ediţia: 2 Revizia: 0
DISTRIBUŢIE CUTII DE DISTRIBUŢIE DE JOASĂ TENSIUNE
TRANSILVANIA NORD PENTRU POSTURILE DE TRANSFORMARE Număr Pagină:
AERIENE DE REŢEA 13 / 21

3.3. Protecţia împotriva şocurilor electrice prin atingere directă


a) Cutia de distribuţie va fi construită astfel încât să prevină realizarea unui contact periculos între o
persoană şi o parte activă a cutiei, aflată funcţional sub tensiune.
b) Cutia de distribuţie va realiza protecţia împotriva apropierii de părţile funcţionale şi contactul
cu părţile mobile prin amplasarea aparatelor electrice şi conductoarelor de conexiuni în interiorul
carcasei cu gradul de protecţie IP 54.

3.4. Protecţia împotriva şocurilor electrice prin atingere indirectă


a) Cutia de distribuţie fi construită astfel încât să prevină realizarea unui contact periculos între o
persoană şi o parte conductoare neactivă expusă a cutiei, pusă accidental sub tensiune datorită
apariţiei unui defect de izolaţie între ea şi o parte activă din vecinătate.
b) Cutia de distribuţie va fi prevăzută cu un circuit de protecţie constituit din bara de nul de
protecţie, conductoarele de protecţie şi părţile conductoare ale cutiei ( stelaje metalice, montanţi,
traverse etc. ).
c) Circuitul de protecţie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
 Circuitul de protecţie împotriva electrocutării prin atingere indirectă din interiorul unui tablou
electric nu trebuie să conţină nici un aparat de întrerupere ( întrerupător, siguranţă etc. ).
 Continuitatea circuitului de protecţie trebuie realizată prin legături efective cu conductoare de
protecţie racordate la bornele de legare la pământ special prevăzute pe cutia de distribuţie şi
marcate cu simbolul grafic.
 Circuitul de protecţie nu trebuie să fie întrerupt când se extrag părţi ale ansamblului din
carcasă sau în cazul în care la terminarea unei operaţiuni de întreţinere nu s-au montat unele
părţi ale cutiei de distribuţie.
d) Pentru evitarea accidentelor de natura electrică prin atingere indirectă, toate părţile conductoare
inactive ale cutiei de distribuţie care în mod accidental pot fi puse sub tensiune, cu excepţia celor
precizate în SR EN 61439-1:2012, vor fi racordate la circuitul de protecţie prin cabluri de
împământare.

3.5. Gradul de protecţie şi defecţiunile interne


a) Protecţia personalului împotriva apropierii de părţile funcţionale şi contactul cu părţile mobile
va fi de IP 54.
b) Efectele unui eventual scurtcircuit, generat de eventuale defecţiuni ce pot apărea în interiorul
tabloului de distribuţie, vor fi îndepărtate prin dimensionarea şi funcţionarea corectă a aparatelor
de protecţie ( întreruptor general, siguranţe fuzibile ) şi a instalaţiei de legare la pământ.

3.6. Legarea la pământ


a) Se vor respecta condiţiile prevăzute în 1RE –Ip 35/2 -92 şi 1 RE Ip 30/2004.
b) Stelajul şi elementele metalice vor fi legate galvanic între ele şi vor fi legate prin cabluri de
împământare la bara de nul de protecţie, fiind parte a circuitului de protecţie al cutiei de
distribuţie.
c) Carcasa va fi prevăzută în exterior, în partea inferioară, cu şurubul pentru legare la priza de
pământ.
d) Şurubul pentru legare la priza de pământ va fi vizibil şi inscripţionat corespunzător.

Elaborat : Data avizării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTE nr. 680/589/06.11.2015 06.11.2015
Serviciu Strategie, Studii, Proiectare
ing. M. Buda
SPECIFICAŢIE TEHNICĂ DTN-ST-15-032
FDEE ELECTRICA Ediţia: 2 Revizia: 0
DISTRIBUŢIE CUTII DE DISTRIBUŢIE DE JOASĂ TENSIUNE
TRANSILVANIA NORD PENTRU POSTURILE DE TRANSFORMARE Număr Pagină:
AERIENE DE REŢEA 14 / 21

e) Legarea cutiei de distribuţie la pământ se va realiza prin racordarea şurubului pentru legare la
priza de pământ, la priza de legare la pământ a postului de transformare.
f) Bara de nul de lucru din cutie va fi separată de priza proprie a PTA şi se va lega la priza de
legare la pământ a primului stâlp al reţelei de joasă tensiune.

3.7. Plăcuţe indicatoare


Pe exteriorul uşilor cutiei de distribuţie vor fi amplasate plăcuţe indicatoare de semnalizare de
securitate, de interzicere şi de avertizare, în conformitate cu cerinţele DTN-I.T.I.–1 - Instrucţiune
tehnică internă a FDEE EDTN – Instrucţiune privind semnalizarea instalaţiilor electrice. Textul,
dimensiunile şi forma plăcuţelor vor fi cele prezentate în anexele DTN-I.T.I.–1, respectiv Anexa 3
pentru plăcuţa de interzicere şi Anexa 6 pentru plăcuţa de avertizare.

4. REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII

4.1. Încercări de tip


Încercările de tip se vor efectua conform standardelor nominalizate la punctul 1.2.
Încercările de tip au ca scop verificarea condiţiilor tehnice prevăzute în standardele de firmă şi se
efectuează:
 la asimilarea în fabricaţie a familiei cutiilor de distribuţie;
 ori de cîte ori se fac modificări constructive, tehnologice sau înlocuitori de material şi aparataj
ce ar dăuna calităţii produsului.

4.2. Încercări individuale


Încercările individuale se vor efectua conform standardelor nominalizate la punctul 1.2.
Verificările individuale cuprind verificările impuse de standardele în vigoare, aceste verificări
efectuându-se asupra tuturor cutiilor de distribuţie aflate pe fluxul de fabricaţie şi în starea finală.
Pentru fiecare cutie de distribuţie se emite un buletin de calitate de încercare şi verificare livrat odată
cu produsul.

Nr. Tipul încercărilor şi verificărilor individuale Condiţii tehnice Observaţii


crt.
1. Verificări de ansamblu
- verificarea formei, dimensiunilor de gabarit
- verificarea marcajului
- verificarea gradului de protecţie
- verificarea la încălzire
- verificarea comportării la temperatură
- verificarea comportării la umiditate
2. Verificări mecanice
- verificarea rezistenţei mecanice a elementelor
componente – probe funcţionale
- verificarea caracteristicilor mecanice ale
dispozitivelor de legare la pământ
- verificarea comportării la vibraţii şi şocuri
Elaborat : Data avizării : Data intrării în vigoare :
FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTE nr. 680/589/06.11.2015 06.11.2015
Serviciu Strategie, Studii, Proiectare
ing. M. Buda
SPECIFICAŢIE TEHNICĂ DTN-ST-15-032
FDEE ELECTRICA Ediţia: 2 Revizia: 0
DISTRIBUŢIE CUTII DE DISTRIBUŢIE DE JOASĂ TENSIUNE
TRANSILVANIA NORD PENTRU POSTURILE DE TRANSFORMARE Număr Pagină:
AERIENE DE REŢEA 15 / 21

- verificarea acoperirilor de protecţie


3. Verificări electrice
- verificarea conformităţii cu schemele electrice
- verificarea continuităţii circuitelor de legare la
pământ
- verificarea rezistenţei de izolaţie a circuitelor de
distribuţie
- verificarea rezistenţei electrice de contact
- verificarea proprietăţilor dielectrice
4. Verificarea funcţionării
- verificarea funcţionării aparatelor de comutaţie

5. MARCARE, AMBALARE, TRANSPORT, DEPOZITARE, DOCUMENTE DE


ÎNSOŢIRE, INVENTAR DE LIVRARE

5.1. Marcare
Fiecare cutie de distribuţie va fi prevăzută cu o etichetă metalică având următoarele date:
 Sigla producătorului
 Tipul cutiei de distribuţie
 Numărul şi anul de fabricaţie
 Tensiunea nominală (kV)
 Curentul nominal (A)
 Număr standard de firmă
 Masa produsului
 Marcajul de conformitate CE

5.2. Ambalare
Cutiile de distribuţie vor fi ambalate corespunzător pentru a rezista la solicitările mecanice şi de mediu
ce pot apărea pe durata manipulării, transportului, şi depozitării în incinte acoperite şi neîncălzite.
Fiecare colet va fi inscripţionat corespunzător.

5.3. Transport şi depozitare


Transportul şi depozitarea cutiilor de distribuţie se vor face în incinte închise şi neîncălzite, ce
îndeplinesc condiţiile de mediu impuse la cap. 2.2.e).

5.4. Documente de însoţire


La livrare cutia de distribuţie va fi însoţită de:
a) Certificat de garanţie
b) Certificat de conformitate CE
c) Proces verbal de omologare / validare
d) Declaraţii de conformitate pentru cutia de distribuţie şi pentru aparatele şi materialele principale
ce compun cutia
e) Dosarul tehnic de conformitate compus din:
 Descrierea generală a echipamentului
Elaborat : Data avizării : Data intrării în vigoare :
FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTE nr. 680/589/06.11.2015 06.11.2015
Serviciu Strategie, Studii, Proiectare
ing. M. Buda
SPECIFICAŢIE TEHNICĂ DTN-ST-15-032
FDEE ELECTRICA Ediţia: 2 Revizia: 0
DISTRIBUŢIE CUTII DE DISTRIBUŢIE DE JOASĂ TENSIUNE
TRANSILVANIA NORD PENTRU POSTURILE DE TRANSFORMARE Număr Pagină:
AERIENE DE REŢEA 16 / 21

 Instrucţiuni tehnice de montaj, exploatare şi mentenanţă pentru cutia de distribuţie şi pentru


aparatele ce compun cutia
 Desene de ansamblu, desene pentru subansamble şi schemele circuitelor electrice
 Lista standardelor ce se aplică integral sau parţial
 Rapoarte de încercări de tip pentru cutia de distribuţie şi pentru aparatele ce compun cutia,
emise de către un laborator de încercări acreditat
f) Buletine de încercări individuale
Toate documentele de însoţire vor fi redactate în limba română.

5.5. Inventar de livrare


La livrare cutia de distribuţie va fi însoţită de documentele prevăzute în cap. 5.4.

NOTĂ:
Produsele oferite vor respecta toate cerinţele şi condiţiile prevăzute în prezenta specificaţie tehnică,
inclusiv în anexe. Semnarea specificaţiei tehnice certifică însuşirea şi respectarea de către ofertant a
specificaţiei tehnice în integralitatea ei.

Data Semnatura ofertantului

Elaborat : Data avizării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTE nr. 680/589/06.11.2015 06.11.2015
Serviciu Strategie, Studii, Proiectare
ing. M. Buda
SPECIFICAŢIE TEHNICĂ DTN-ST-15-032
FDEE ELECTRICA Ediţia: 2 Revizia: 0
DISTRIBUŢIE CUTII DE DISTRIBUŢIE DE JOASĂ TENSIUNE
TRANSILVANIA NORD PENTRU POSTURILE DE TRANSFORMARE Număr Pagină:
AERIENE DE REŢEA 17 / 21

ANEXA 1: CARACTERISTICI TEHNICE PENTRU CUTIA DE DISTRIBUŢIE

CERINŢE:
1. Cutiile oferite vor respecta toate cerinţele şi condiţiile prevăzute în prezenta specificaţie
tehnică.
2. Anexa este parte a specificaţiei tehnice, semnarea ei certificând însuşirea şi respectarea de către
ofertant a specificaţiei tehnice în integralitatea ei.
3. Valorile oferite ale caracteristicilor din această anexă vor fi evidenţiate în buletinele de
încercări şi verificări care însoţesc produsul la livrare.
4. La această anexă se ataşează fişa tehnică dată de producător.

Nr. SPECIFICAŢII UM Date tehnice Obs.


crt. Cerute Oferite
0. 1. 2. 3. 4. 5.
PRODUCĂTOR *
TIP CUTIE DISTRIBUŢIE
( Simbolizare, Cod producător ) *
STANDARDE DE REFERINŢĂ
conform tabel prezentat în cap. 1.2.
1. CONDIŢII DE MEDIU ŞI DE FUNCŢIONARE
1.1 Locul de montaj Exterior
1.2 Altitudinea maximă m 1000
0
1.3 Temperatura Maximă C +40
0
mediului la Medie/24h C +35
0
utilizare Minimă C -35
1.4 Radiaţia solară maximă kW/ 1,18
m2
1.5 Grosimea stratului de chiciura (γ = mm 22
0,75 daN/dm3)
1.6 Presiunea maximă a vântului N/m2 700
1.7 Umiditatea relativă la 350 C % 85
1.8 Zona climatică N
1.9 Zona seismică
- ag m/s2 0,2g
- avg m/s2 0,14g
- Tc s 0,7
1.10 Nivelul de poluare III
2. CARACTERISTICI TEHNICE
2.1 Puterea nominală kVA 40; 63; 100; Conf. schemei
160; 250; 400 electrice
monofilare
2.2 Tensiunea nominală V 400 / 230
2.3 Curentul nominal al barelor de A 600
alimentare

Elaborat : Data avizării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTE nr. 680/589/06.11.2015 06.11.2015
Serviciu Strategie, Studii, Proiectare
ing. M. Buda
SPECIFICAŢIE TEHNICĂ DTN-ST-15-032
FDEE ELECTRICA Ediţia: 2 Revizia: 0
DISTRIBUŢIE CUTII DE DISTRIBUŢIE DE JOASĂ TENSIUNE
TRANSILVANIA NORD PENTRU POSTURILE DE TRANSFORMARE Număr Pagină:
AERIENE DE REŢEA 18 / 21

2.4 Curentul nominal al barelor colectoare A 600


principale
2.5 Frecvenţa nominală a tensiunii de Hz 50
alimentare
2.6 Tensiunea de izolaţie minimă V c.a. 690
2.7 Tensiunea nominală de ţinere la impuls kV 8
2.8 Curentul de scurtcircuit de scurtă kAef 10
durată Icw/1s
2.9 Curentul de scurtcircuit admisibil de kA 17
vârf Ipk max
2.10 Regim de funcţionare ( serviciu ) neîntrerupt
3. ECHIPAREA
3.1 Întreruptor automat tripolar Buc. 1 Conf. S.T.
debroşabil cu protecţie la DTN-ST-15-
suprasarcină 039
3.1.1 Producător *
3.1.2 Model, Cod producător *
3.1.3 Varianta constructivă în carcasă
turnată
3.1.4 Număr poli 3
3.1.5 Tipul constructiv debroşabil
3.1.6 Serviciu nominal neîntrerupt
3.1.7 Categoria de selectivitate A
3.1.8 Clasa de performanţă N
3.1.9 Frecvenţa nominală Hz 50
3.1.10 Tensiunea nominală de funcţionare Ue V 690
3.1.11 Tensiunea nominală de ţinere la impuls kV 8
Uimp
3.1.12 Curentul nominal In ( în funcţie de A Conf. schemei
puterea transformatorului ) electrice
1. Pentru trafo de 40 kVA 80 monofilare
2. Pentru trafo de 63 kVA 100
3. Pentru trafo de 100 kVA 160
4. Pentru trafo de 160 kVA 250
5. Pentru trafo de 250 kVA 400
6. Pentru trafo de 400 kVA 630
3.1.13 Curentul de scurtcircuit de scurtă kA
durată Icw/1s
1. Pentru In = ( 80 ÷ 400 )A min. 5
2. Pentru In = 630 A min. 7,6
3.1.14 Capacitatea nominală limită de rupere kA
la scurtcircuit Icu
1. Pentru In = ( 80 ÷ 160 )A min. 6
2. Pentru In = ( 250 ÷ 630 )A min. 20

Elaborat : Data avizării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTE nr. 680/589/06.11.2015 06.11.2015
Serviciu Strategie, Studii, Proiectare
ing. M. Buda
SPECIFICAŢIE TEHNICĂ DTN-ST-15-032
FDEE ELECTRICA Ediţia: 2 Revizia: 0
DISTRIBUŢIE CUTII DE DISTRIBUŢIE DE JOASĂ TENSIUNE
TRANSILVANIA NORD PENTRU POSTURILE DE TRANSFORMARE Număr Pagină:
AERIENE DE REŢEA 19 / 21

3.1.15 Capacitatea nominală de serviciu de kA 100% Icu


rupere la scurtcircuit Ics
3.1.16 Capacitatea nominală de închidere la kA
scurtcircuit Icm
1. Pentru In = ( 80 ÷ 630 )A 2 Icu
3.1.17 Tip declanşator termomagnetic
3.1.18 Curentul reglat limită termic It ( la A (0,7 ÷ 1)In Conf. schemei
suprasarcină ) electrice
3.1.19 Curentul reglat limită magnetic Im ( la A (5 ÷ 10)In monofilare
scurtcircuit )
3.1.21 Timpul convenţional de declanşare la h max. 2
curent de suprasarcină > 1,05It
3.1.22 Timpul de declanşare la Im maxim s max. 1
3.1.23 Contacte auxiliare
- semnalizare debroşat, închis, deschis Da
- comandă închis, deschis Da
3.1.24 Motor de acţionare Nu
3.1.25 Kit conectare orizontal,
spate
3.2 Siguranţe fuzibile tip MPR Buc. 2÷8 Conf. schemei
electrice
monofilare
3.2.1 Producător *
3.2.2 Model, Cod producător *
3.2.3 Tip constructiv SIST 201
3.2.4 Tensiunea nominală Un V 400
3.2.5 Tensiunea nominală de funcţionare Ue V 690
3.2.6 Curentul nominal al ansamblului A 250 Conf. schemei
suport In electrice
monofilare
3.2.7 Curentul nominal al elementului de A 35 ÷ 250 Conf. schemei
înlocuire Ifuzibil electrice
monofilare
3.3 Circuite auxiliare
3.3.1 Circuite de servicii interne proprii Da
cutiei (comandă, priză, iluminat,
rezistenţă anticondens etc.)
3.4 Contor electronic trifazat Buc. 1 Conf. S. T.
Funcţii: ST22M/2015-
- măsurarea energiei active şi reactive CTMS-
- bidirecţional, GPRS/GSM
- cu curbă de sarcină
- cu modem GPRS/GSM inclus
- integrat în sistemul de telecitire

Elaborat : Data avizării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTE nr. 680/589/06.11.2015 06.11.2015
Serviciu Strategie, Studii, Proiectare
ing. M. Buda
SPECIFICAŢIE TEHNICĂ DTN-ST-15-032
FDEE ELECTRICA Ediţia: 2 Revizia: 0
DISTRIBUŢIE CUTII DE DISTRIBUŢIE DE JOASĂ TENSIUNE
TRANSILVANIA NORD PENTRU POSTURILE DE TRANSFORMARE Număr Pagină:
AERIENE DE REŢEA 20 / 21

3.4.1 Producător *
3.4.2 Model, Cod producător *
3.5 Transformatoare de curent Buc. 3 Conf. S.T.
DTN-ST-15-
076
3.5.1 Producător *
3.5.2 Model, Cod producător *
3.5.3 Tipul constructiv de trecere,
pe bare
3.5.4 Tensiunea nominală Un V 400
3.5.5 Tensiunea nominală de funcţionare Ue V 690
3.5.6 Curentul nominal înfăşurare primară ( A Conf. schemei
în funcţie de puterea trafo) electrice
1. Pentru trafo de 40 kVA 60 monofilare
2. Pentru trafo de 63 kVA 100
3. Pentru trafo de 100 kVA 150
4. Pentru trafo de 160 kVA 250
5. Pentru trafo de 250 kVA 400
6. Pentru trafo de 400 kVA 600
3.5.7 Curentul nominal înfăşurare secundară A 5
3.5.8 Clasa de precizie 0,5
3.6 Cofret de securizare şi protecţie la Buc. 1 Conf. S. T.
supratensiuni atmosferice a grupului DTN-ST-15-
de măsură generală, sigilabil cu sigilii 072.1
de unică folosinţă cu fir metalic
3.7. Antenă GPRS/GSM Buc. 1 Conf. S. T.
omnidirecţională pentru montaj pe ST-TN-ANT-
CD GPRS/GSM-
OD-CD
3.8 Blocul de protecţie la întreruperea Buc. NU
nulului şi a fazei, cu protecţie de
maximă tensiune BPINTT
3.9 Grupuri de măsură pentru Dacă este Conf. schemei
consumatori alimentaţi din CD cazul electrice
monofilare
4. CERINŢE CONSTRUCTIVE
4.1 Gradul de protecţie IP 54
4.2 Compartimente separate Da
4.3 Dimensiunile cutiei ( în funcţie de mm
numărul de plecări pentru alimentare
consumatori ) *
4.4 Masa cutiei* kg
4.5 Materialul carcasei Poliester
armat cu fibră
de sticlă
Elaborat : Data avizării : Data intrării în vigoare :
FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTE nr. 680/589/06.11.2015 06.11.2015
Serviciu Strategie, Studii, Proiectare
ing. M. Buda
SPECIFICAŢIE TEHNICĂ DTN-ST-15-032
FDEE ELECTRICA Ediţia: 2 Revizia: 0
DISTRIBUŢIE CUTII DE DISTRIBUŢIE DE JOASĂ TENSIUNE
TRANSILVANIA NORD PENTRU POSTURILE DE TRANSFORMARE Număr Pagină:
AERIENE DE REŢEA 21 / 21

4.6 Sistem de racordare Bare


la transformator Cable Da
4.7 Protecţia împotriva coroziunii Da
4.8 Circuit de protecţie Da
4.9 Iluminat local Da
4.10 Instalaţie de climatizare Da
5. ÎNCERCĂRI ŞI VERIFICĂRI
5.1 Încercări de tip şi individuale efectuate Conf.cap.4.
Conf. SR EN 60947-1:2008, SR EN
61439-1:2012, SR EN 61439-5:2011
6. VERIFICĂRI ŞI ÎNTREŢINERE
6.1 Lista operaţiilor de întreţinere pe Da
durata normală de funcționare a
tabloului
6.2 Lista indicatorilor de fiabilitate Da
6.3 Instrucţiuni pentru întreţinere şi Da
reparaţii
7. MARCARE
7.1 Marcarea Conf.cap.5.1.
7.2 Marcarea aparatelor şi bornelor Da
7.3 Marcarea circuitelor şi clemelor Da
9. DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ
9.1 Documente de însoţire Conf.cap.5.4.
10. DURATA NORMALĂ DE ani Min. 15
FUNCŢIONARE

NOTĂ:
1. Coloana "Date tehnice oferite" se completează de către ofertant cu o singură valoare.
2. Pe rândurile marcate cu * se completeaza valorile pe coloana "Date tehnice oferite" de către
ofertant.

Data Semnatura ofertantului

Elaborat : Data avizării : Data intrării în vigoare :


FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord Aviz CTE nr. 680/589/06.11.2015 06.11.2015
Serviciu Strategie, Studii, Proiectare
ing. M. Buda

S-ar putea să vă placă și