Sunteți pe pagina 1din 5

ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CAROL DAVILA”

PROFIL : ASISTENT MEDICAL GENERALIST


DISCIPLINA : ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU
MAIS :

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ A MATERIEI PE SEMESTRUL I


AN ŞCOLAR

Nr. Resurse
Crt. Capitol Tema Competență materiale Nr. Termen Evaluare
Specifică și procedurale Ore
1h
1.1. Integrarea serviciilor de îngrijire la C1. Rezuma serviciile Evaluare
domiciliu in sistemul asigurărilor sociale de inițială
de sănătate conform legislației in vigoare. îngrijire la domiciliu 1h
si
Legea Nr. 145/1997 privind Asigurările responsabilitățile
Adresare de
Sociale de Sănătate. asistentului medical întrebări
generalist
Contractul – cadru privind acordarea
56. asistentei medicale in sistemul de
asigurări sociale de sănătate. Cărți
Îngrijiri la
Observații 2h Evaluare
domiciliu Norme legislative privind îngrijirile
medicale la domiciliu; HG privind continuă
Conversații
activitățile de voluntariat in domeniul
serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru
persoane vârstnice. 1h

Lista serviciilor de asistenta primara


acordate de medicul de familie si Adresare de
personalul medical de care dispune, la 1h Întrebări
domiciliul persoanelor asistate.

1.2. Responsabilitățile asistentului


medical generalist in cadrul echipei de
îngrijire la domiciliu:
1
Componenta echipei operaționale 1h Stabilirea
priorităților
Modele de fise de post. Discuții de grup, de îngrijire

2.1. Evaluarea initială dezbateri, jocuri de 1h

Evaluarea nevoilor – fise standard rol, studiu de caz,

Informarea clientului/sustinatorului exerciții practice 1h


legal; obținerea consimțământului

Încheierea acordului intre beneficiarul


îngrijirilor la domiciliu si persoana care 1h Observații
acorda îngrijirea

2.2. Planul de îngrijiri C2. Elaborează planul


de 1h
Îngrijiri la Servicii necesare pentru rezolvarea îngrijire
56. domiciliu nevoilor identificate

Obiectivele planului de îngrijire: criterii


1h
de formulare in funcție de nevoile si Exerciții
resursele clientului
Instrumente de
Stabilirea priorităților de îngrijire
exersare a
1h
Stabilirea planului de îngrijire deprinderilor
individualizat
de îngrijire
3.1. Norme generale
C3. Aplica îngrijirile Adresare de
prevenirea infecțiilor – echipamente de conform normelor in Întrebări
protecție personala, distrugerea obiectelor vigoare.
1h
si materialelor contaminate (Legea
protecției mediului nr 137/1995
republicata)

2
Reguli de siguranța la domiciliu Adresare de
întrebări

3.2.Comunicarea cu pacientul/susținătorul
legal; obținerea consimțământului 1h
informat.

3.3. Protocoale de îngrijire


1h
Obiective de nursing
Evaluare
continuă
Echipamente si materiale adecvate
Documente standard Exerciții de
culegere de
Etape de intervenție date
folosite pentru 1h
Înregistrarea datelor in fisa de vizite la
domiciliu înregistrarea si

3.4. Drepturile beneficiarului evaluarea îngrijirilor

Îngrijiri la la 1h Analiza și
Contractul de îngrijire la domiciliu in
domiciliu sintetizarea
care sunt precizate drepturile si obligațiile informațiilor
56. părților domiciliu, protocoale
obținute prin
culegerile de
de îngrijire.
Norme de etica si deontologie in date
1h
îngrijirea la domiciliu

4.1. Bilanțul îngrijirilor aplicate


C4. Efectuează
bilanțul Execiții de
analiza periodica a nevoilor culegere de
îngrijirilor aplicate. 1h
date
examene de bilanț

3
gradul de realizare a obiectivelor Documente standard
folosite pentru
satisfacția pacientului/familiei înregistrarea si Efectuarea de
evaluarea îngrijirilor exerciții
la
domiciliu, protocoale
4.2. Reajustarea planului de îngrijire in
caz de rezultate nefavorabile in de îngrijire
conformitate cu recomandările medicale.

2h
EVALUARE FINALĂ

4
5