Sunteți pe pagina 1din 62

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Școala Gimnazială Tălmăcel

Liceul Tehnologic Johannes Lebel, Tălmaciu Director,

Disciplina: Limba și literatura română Profesor Dăncăneț Maria Livia

Profesor: Pîrvulescu Ramona Responsabil Comisie metodică,

Nr. de ore/săptămână: 4 Profesor Dăncăneț Ștefania Iuliana

Clasa a VI-a

An școlar 2018-2019

Manual: Cîrstea, Mihaela Daniela, Ileana Sanda, Viorica Avram, Alexandra Dragomirescu, Limba și literatura română: manual pentru
clasaa VI-a, București, Editura Didactică și Pedagogică, 2018

COMPETENȚE GENERALE, SOCIALE ȘI CIVICE

1. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare, prin receptarea și producerea


textului oral
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii române în procesul comunicării orale și scrise
5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional

1
Nr. Total de Săptămâna
Nr. Total de ore de limba și literatura română
săptămâni Școala Altfel

136 (34 săptămâni x 4 ore/ săptămână)

Evaluare Evaluare Lucrări scrise semestriale Unități de învățare Ore la


34 inițială finală dispoziția
profesorului

4 ore 4 ore 8 ore 116 ore 8 ore

Semestrul I: 4 ore –
recapitulare 2 ore;
S1 susținerea lucrării scrise Unitatea I - 15 ore
Semestrul I: 18
semestriale 1 oră;
săptămâni 10-14 Unitatea II - 13 ore
discutarea lucrării scrise
SEPTEMBRIE semestriale 1 oră.
72 ore Unitatea III - 18 ore
2018
S14 – 10-14 DECEMBRIE
2018 Unitatea IV - 18 ore

Semestrul al II-lea: 4 ore –


Unitatea V - 15 ore
S16 recapitulare 2 ore;
Semestrul al II- S 10 susținerea lucrării scrise Unitatea VI – 17 ore
lea: 16 săptămâni 10-14 semestriale 1 oră;
15-19 APRILIE discutarea lucrării scrise
IUNIE Unitatea VII - 11 ore
64 ore 2019 semestriale 1 oră.
2019
Unitatea VIII – 9 ore
S12- 13-17 MAI 2019

2
Unitatea de Conținuturi Nr. ore
Competențe specifice Săptămâna Observații
învățare alocate
1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și - Exerciții de
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte exprimare a opiniei
orale narative, monologate și dialogate - Exerciții de
identificare a erorilor
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și
din exprimarea orală
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții și scrisă
pe diverse teme sau pornind de la textele - Rezumarea unui text
citite/ascultate - Exerciții de
1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai gramatică
mulți interlocutori, având în vedere cantitatea și
relevanța informației transmise și primite Aprecieri
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din verbale
texte literare și nonliterare, continue, discontinue și Observarea
Recapitulare multimodale sistematică a
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și 2 ore S1 activității
critice pe marginea unor texte diverse elevilor
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un Autoevaluare
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului Portofoliu
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite
sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă și precisă a intențiilor
3
comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din - Exerciții de
texte literare și nonliterare, continue, discontinue și identificare a erorilor
multimodale din exprimarea orală
și scrisă
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și
- Rezumarea unui text
critice pe marginea unor texte diverse - Exerciții de
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un gramatică
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica
Evaluare
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite
2 ore orală și scrisă
sau imaginate
Susținere Formativă
Test inițial 3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de S1
+ Evaluare
comunicare
discutare predictivă
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
scrisă
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă și precisă a intențiilor
comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4
1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și - Cuvântul: formă și sens.
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte Sens de bază, sens
orale narative, monologate și dialogate secundar. Sens
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și propriu.Sens figurat
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții - Elemente de construcție
pe diverse teme sau pornind de la textele a comunicării
citite/ascultate - Câmp lexical. Familie
1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai lexicală.
mulți interlocutori, având în vedere cantitatea și - Sinonime. Antonime.
Aprecieri
relevanța informației transmise și primite Omonime. Polisemie
verbale
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din - Text narativ. Moduri de
Observarea
texte literare și nonliterare, continue, discontinue și expunere. Narator. Autor
Unitatea 1 sistematică a
multimodale - Rezumatul. Etapele
Biblioteca și S2 – S5 (3 activității
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și scrierii 15 ore
pasiunea ore) elevilor
critice pe marginea unor texte diverse - Elemente de
lecturii Autoevaluare
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un interculturalitate
Portofoliu
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului - Texte suport: În
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica bibliotecă de Ana
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite Blandiana, Micul
sau imaginate Cantemir și cireșul de
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de George Bălăiță, Povești
comunicare repovestite de Laura
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de Câlțtea
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă și precisă a intențiilor
comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
5
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și
ale unor comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în
cultura proprie și în cultura altor popoare
1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și - Elemente de comunicare
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte - Semnele de punctuație
orale narative, monologate și dialogate - Diftong. Triftong. Hiat
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și
- Despărțirea în silabe
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții
pe teme diverse sau pornind de la textele - Fabula. Teorie și
Aprecieri
citite/ascultate aplicații
verbale
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și - Elemente de
critice pe marginea unor texte diverse Observarea
interculturalitate
Unitatea 2 2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și sistematică a
- Texte suport: Câinele și
Modele și a diversității materialelor citite S5 (1 oră) activității
cățelul de Grigore 13 ore
antimodele 3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un – S8 elevilor
Alexandrescu, Bivolul și
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului Autoevaluare
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica coțofana de George
Portofoliu
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite Topîrceanu, Scrisoarea a
sau imaginate III-a de Mihai Eminescu
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și

6
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă și precisă a intențiilor
comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
logică și competența lingvistică, în procesul de
învățare pe tot parcursul vieții
1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și - Momentele subiectului
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte -Verbul. Moduri și Aprecieri
orale narative, monologate și dialogate Timpuri. Numele verbale
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și Observarea
predicativ. Predicatul
Unitatea 3 puncte de vedere în texte orale, participând la discuții sistematică a
pe teme diverse sau pornind de la textele nominal S9 – S13 (2
Mărturii din - Transformarea vorbirii 18 ore activității
citite/ascultate ore)
trecut 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și directe în vorbire elevilor
critice pe marginea unor texte diverse indirectă Fișe de lucru
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și - Muzeul Portofoliu
a diversității materialelor citite - Elemente de
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un
7
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului interculturalitate: legende
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica - Text suport: Sobieski și
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite românii de Costache
sau imaginate
Negruzzi
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă și precisă a intențiilor
comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
logică și competența lingvistică, în procesul de
învățare pe tot parcursul vieții
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și

8
ale unor comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în
cultura proprie și în cultura altor popoare
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și - Text narativ
critice pe marginea unor texte diverse - Momentele subiectului
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și - Planul textului
a diversității materialelor citite
- Vocabular
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului - Verbul
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica - Silaba
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite -Diftong. Triftong. Hiat
sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
Lucrare 3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de S 14
comunicare Evaluare
scrisă 10-14
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind 4 ore formativă
semestrială Decembrie
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și scrisă
discutate cu colegii 2018
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă și precisă a intențiilor
comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în

9
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
logică și competența lingvistică, în procesul de
învățare pe tot parcursul vieții
1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și - Dialog. Monolog
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte - Subiectul
orale narative, monologate și dialogate - Complementul.
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și
Complementul
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții
pe teme diverse sau pornind de la textele direct.
citite/ascultate Complementul
Aprecieri
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și indirect.
verbale
critice pe marginea unor texte diverse Complementul
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și Observarea
prepozițional.
a diversității materialelor citite sistematică a
Unitatea 4 Complementul 18 ore S 13 (2 ore)
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un activității
Călătoria circumstanțial de – S18
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului elevilor
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica loc/de timp/ de mod
Autoevaluare
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite - Elemente de
Portofoliu
sau imaginate interculturalitate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text - Texte suport:
complex, cu integrarea unor tabele Apolodor de Gellu
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de Naum, Toate pânzele
comunicare
sus de Radu
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și Tudoran, D-l Goe și
discutate cu colegii Bubico de I.L.

10
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de Caragiale
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă și precisă a intențiilor
comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
logică și competența lingvistică, în procesul de
învățare pe tot parcursul vieții
VACANȚĂ INTERSEMESTRIALĂ 02-10.02.2019
1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și - Pronumele personal. Aprecieri
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte Flexiunea cazuală verbale
orale narative, monologate și dialogate - Pronumele reflexiv Observarea
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și
- Pronumele nehotărât/ sistematică a
Unitatea 5 puncte de vedere în texte orale, participând la discuții S1 – S4 (3
pe teme diverse sau pornind de la textele negativ/ relativ/ 15 ore activității
În Europa ore)
citite/ascultate interogativ/ elevilor
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și demonstrativ Autoevaluare
critice pe marginea unor texte diverse - Substantivul. Portofoliu
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și Flexiunea cazuală
11
a diversității materialelor citite - Scrisoare.
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un - Valori românești
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului - Sărbători de
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica
primăvară
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite
sau imaginate - Tabele corelate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text conținutului. Textul
complex, cu integrarea unor tabele explicativ
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de - Text suport: O
comunicare scrisoare de
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind prietenie de Iulia
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
Iordan
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă și precisă a intențiilor
comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
logică și competența lingvistică, în procesul de

12
învățare pe tot parcursul vieții

1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și


implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte - Elemente verbale,
orale narative, monologate și dialogate nonverbale,
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și
paraverbale
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții
pe teme diverse sau pornind de la textele - Textul descriptiv
citite/ascultate - Adjectivul. Flexiunea
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și cazuală. Gradele de Aprecieri
critice pe marginea unor texte diverse comparație verbale
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și - Adverbul. Flexiunea Observarea
Unitatea 6 a diversității materialelor citite cazuală. Gradele de sistematică a
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un S4 (1 oră) –
Lumea comparație 17 ore activității
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului S8
Artistică de scriere și structurile specifice, pentru a comunica - Elemente de elevilor
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite interculturalitate: Autoevaluare
sau imaginate Eroi de legendă Portofoliu
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text - Texte suport: Frații
complex, cu integrarea unor tabele Jderi de Mihail
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de Sadoveanu, Castelul
comunicare
din Carpați de Jules
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și Verne
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
13
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă și precisă a intențiilor
comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
logică și competența lingvistică, în procesul de
învățare pe tot parcursul vieții
1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte - Dicția
orale narative, monologate și dialogate Aprecieri
- Elemente de
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și verbale
versificație
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții Observarea
pe teme diverse sau pornind de la textele - Text descriptiv în
Unitatea 7 sistematică a
citite/ascultate versuri
Natura țării activității
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și - Stil. Proprietate,
mele elevilor
critice pe marginea unor texte diverse puritate, originalitate S9 – S 13 (3
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și Fișe de lucru
- Elemente de 11 ore ore)
a diversității materialelor citite Portofoliu
construcție a
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un
comunicării
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului
- Elemente de
14
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica interculturalitate
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite - Texte suport: Amurg
sau imaginate în deltă de Ion Pillat,
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
Oaspeții primăverii
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de de Vasile Alecsandri
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă și precisă a intențiilor
comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
logică și competența lingvistică, în procesul de
învățare pe tot parcursul vieții
VACANȚĂ DE PRIMĂVARĂ 20.04-05.05.2019

15
1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și - Inteligența
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte emoțională
orale narative, monologate și dialogate - Biblioteca reală vs.
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și
Biblioteca virtuală
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții
pe teme diverse sau pornind de la textele - Blog
citite/ascultate - E-mail
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și - Textul argumentativ
critice pe marginea unor texte diverse - Variație stilistică
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și - Elemente de
a diversității materialelor citite interculturalitate: Aprecieri
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un
comunitatea verbale
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica lingvistică Observarea
Unitatea 8 idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite - Adecvarea la temă sistematică a
S13 (1 oră)
Lumea sau imaginate 9 ore activității
– S 15
tehnologiei 3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text elevilor
complex, cu integrarea unor tabele Autoevaluare
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de Portofoliu
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă și precisă a intențiilor
comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
16
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
logică și competența lingvistică, în procesul de
învățare pe tot parcursul vieții
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și -Vocabular. Morfologie.
critice pe marginea unor texte diverse Sintaxă
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și -Redactarea unei scrisori
a diversității materialelor citite
-Argumentarea încadrarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului unei opere în specia
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica fabulă
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite
sau imaginate S 12
Lucrare Evaluare
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
scrisă 4 ore formativă
complex, cu integrarea unor tabele 13-17 mai
semestrială 3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de scrisă
2019
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă și precisă a intențiilor
comunicative

17
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
logică și competența lingvistică, în procesul de
învățare pe tot parcursul vieții
2.3.Utilizarea categoriilor gramaticale învățate, în Exerciții recapitulative
diverse tipuri de propoziții Aprecieri
3.1.Diferențierea elementelor de ansamblu de cele de verbale
detaliu în cadrul textului citit Observarea
Recapitulare
3.2.Identificarea modurilor de expunere într-un text sistematică a
+ evaluare 4 ore S 16
epic și a procedeelor de expresivitate artistică într-un activității
finală
text liric elevilor
3.4.Sesizarea organizării morfologice și sintactice a Portofoliu
textelor citite (nonliterare și literare)
4.1.Redactarea textelor cu destinații diverse

18
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

Recapitulare + Evaluare inițială

Nr. de ore: 4 ore

Materiale didactice
Competențe
Conținuturi Activități de învățare Forme de organizare
specifice
Evaluare
1. Recapitulare 1.1. 1.2. 1.4. 2.1. - Exerciții de identificare a sinonimelor și antonimelor Text suport
gramatică și 2.3. 3.1. 3.3. 4.1. - Exerciții cu familia lexicală și câmpul lexical Caietul elevului
vocabular 4.3. - Exerciții de identificare a cuvintelor necunoscute
1 oră - Exerciții cu părțile de vorbire și de propoziție
11.09 Activitate frontală
S1 Activitate individuală

Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
2. Lectura 1.1. 1.2. 1.4. 2.1. - Tipuri de enunțuri Text suport
textului 2.3. 3.1. 3.3. 4.1. - Discuții libere despre toamnă Caietul elevului
1 oră 4.3. - Eseul de 5 minute
12.09 - Exerciții de identificare a timpului și spațiului
S1 acțiunii Activitate frontală
Activitate individuală

Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor

19
3. Evaluare 2.1. 2.3. 3.1. 3.3. - Identificarea părților de vorbire Test de evaluare
inițială 4.1. 4.3. - Identificarea părților principale de propoziție
1 oră - Identificarea reperelor spațio-temporale Activitate frontală
13.09 - Redactarea unei compuneri cu temă dată Activitate individuală
S1 - Exerciții de identificare a erorilor din exprimarea
orală și scrisă Evaluare predictivă scrisă
- Rezumarea unui text
- Exerciții de gramatică
4. Discutarea 2.1. 2.3. 3.1. 3.3. - Discutarea testului inițial Test de evaluare
testului inițial 4.1. 4.3. - Explicarea neclarităților Caietul elevului
1 oră
14.09 Activitate frontală
S1 Activitate individuală

Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor

20
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR / ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA 1: BIBLIOTECA ȘI PASIUNEA LECTURII

NR. DE ORE: 15 ORE

Materiale didactice
Competențe
Conținuturi Activități de învățare Forme de organizare
specifice
Evaluare
1.1 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. - Definiția vocabularului Text suport
1. Cuvântul. Sens 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Clasificarea vocabularului Caietul elevului
de bază și sens 4.3. 4.4. 4.5. - Defomorea termenilor sens de bază și sens secundar Activitate frontală
secundar - Exerciții cu sensurile cuvintelor din dicționar Activitate individuală
1 oră Observarea sistematică
S2 Aprecierea răspunsurilor
3. Cuvântul. 1.1 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. - Definirea sensului propriu și a sensului figurat Text suport
Sens propriu 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Identificarea sensului propriu și a sensului secundar a unor Caietul elevului
și sens 4.3. 4.4. 4.5. cuvinte din textele-suport Activitate frontală
figurat - Exerciții de utilizare a sensurilor cuvintelor Activitate individuală
1 oră Observarea sistematică
S2 Aprecierea răspunsurilor
3. În bibliotecă de 1.1 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. - Lecturi succesive Text suport
Ana Blandiana 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Identificarea cuvintelor necunoscute Caietul elevului
1 oră 4.3. 4.4. 4.5. - Explicarea cuvintelor necunoscute Activitate frontală
S2 - Formularea unor propoziții cu noile cuvinte Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor

21
4. Câmp lexical 1.1. 1.2. 1.4. 2.1. 2.3. - Tipare textuale Texte suport
1 oră 3.1. 3.3. 4.1. 4.3. - Textul narativ Caietul elevului
S2 - Textul descriptiv Activitate frontală
- Textul explicativ
Activitate individuală
- Textul argumentativ
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
5. Sinonime. 1.1. 1.2. 1.4. 2.1. 2.3. - Textul narativ literar. Definiție și exemple Texte suport
Antonime 3.1. 3.3. 4.1. 4.3. - Textul narativ nonliterar Caietul elevului
1 oră - Trăsăturile textului narativ Activitate frontală
S3 Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
6. Omonime 1.1. 1.2. 1.4. 2.1. 2.3. - Reguli de despărțire a cuvintelor în silabe Texte suport
1 oră 3.1. 3.3. 4.1. 4.3. - Despărțirea în silabe a grupurilor de sunete: diftong, Caietul elevului
S3 triftong, hiat Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
7. Polisemie 1.1. 1.2. 1.4. 2.1. 2.3. - Diftong. Definiție și exemple Texte suport
1 oră 3.1. 3.3. 4.1. 4.3. - Hiat. Definiție și exemple Caietul elevului
S3 Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
8. Micul 1.1. 1.2. 1.4. 2.1. 2.3. - Lecturi succesive Texte suport
Cantemir și 3.1. 3.3. 4.1. 4.3. - Identificarea cuvintelor necunoscute Caietul elevului
cireșul de - Explicarea cuvintelor necunoscute Activitate frontală
22
George Bălăiță - Formularea unor propoziții cu noile cuvinte Activitate individuală
Povești - Identificarea instanțelor narative Observarea sistematică
repovestite de - Identificarea reperelor spațio-temporale Aprecierea răspunsurilor
Iulia Iordan - Identificarea cuvintelor-cheie
1 oră
S3
9. Tipare 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. - Identificarea trăsăturilor textului narativ în textele Text suport
textuale. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. suport Caietul elevului
Narator/autor 4.3. 4.4. 4.5. - Identificarea personajelor Activitate frontală
- Identificarea reperelor spațio-temporale
1 oră Activitate individuală
- Identificarea momentelor subiectului
S4 - Identificarea părților de vorbire predominante din Observarea sistematică
textele suport Aprecierea răspunsurilor
- Corelarea părților de vorbire predominante cu tipul de
text narativ
10. Moduri de 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. - Definirea modurilor de expunere Text suport
expunere 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Trăsăturile modurilor de expunere Caietul elevului
1 oră 4.3. 4.4. 4.5. - Aplicații Activitate frontală
S4 Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
11. Rezumatul 1.1. 1.2. 1.4. 2.1. 2.3. - Definirea rezumatului Texte suport
1 oră 3.1. 3.3. 4.1. 4.3. 5.1. - Trăsăturile rezumatului Caietul elevului
S4 5.2. - Structura rezumatului Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor

23
12. Rezumatul. 1.1. 1.2. 2.3. 3.1. 3.2. - Rezumarea textelor citite Texte suport
Exemple 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. Caietul elevului
4.4. 4.5. Activitate frontală
1 oră Activitate individuală
S4 Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
13. Elemente de 1.1 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. - Text suport: O mie de vieți într-o carte Texte suport
interculturalitate 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Biblioteci din lume Caietul elevului
1 oră 4.3. 4.4. 4.5. 5.1. 5.2. Activitate frontală
S5 Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
14. Recapitulare 1.1. 1.2. 1.4. 2.1. 2.3. Texte suport
1 oră 3.1. 3.3. 4.1. 4.3. 5.1. - Exerciții de identificare a sinonimelor, a antonimelor Caietul elevului
S5 5.2. - Omonimie. Polisemantism Activitate frontală
- Valorile culturii române Activitate individuală
- Tipuri de texte
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
15. Evaluare 2.1. 2.3. 3.1. 3.3. 4.1. - Exerciții de identificare a sinonimelor, a antonimelor Test de evaluare
formativă 4.3. 5.1. 5.2. - Omonimie. Polisemantism Activitate individuală
1 oră - Valorile culturii române Observarea sistematică
- Tipuri de texte
S5 Aprecierea răspunsurilor

24
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA 2: MODELE ȘI ANTIMODELE

NR. DE ORE: 13 ORE

Materiale didactice
Competențe
Conținuturi Activități de învățare Forme de organizare
specifice
Evaluare
1. Elemente de 1.1 1.2. 2.3. 2.5. - Elementele situației de comunicare Text suport
comunicare. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. - Semnele de punctuație Caietul elevului
Semnele de 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. - Rolul semnelor de punctuație Activitate frontală
punctuație
Activitate individuală
1 oră
Observarea sistematică
S5
Aprecierea răspunsurilor
2. Scrisoarea a III-a 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. - Lecturi succesive Text suport
de Mihai 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. - Identificarea cuvintelor necunoscute Caietul elevului
Eminescu 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. - Integrarea cuvintelor necunoscute în propoziții noi Activitate frontală
Identificarea temei
1 oră 4.5. Activitate individuală
- Identificarea cuvintelor-cheie
S6 Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
3. Scrisoarea a III-a 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. Texte suport
de Mihai 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. - Identificarea personajelor Caietul elevului
Eminescu 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. - Identificarea cuvintelor-cheie Activitate frontală
1 oră 4.5. - Harta textului Activitate individuală
S6 Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor

25
4. Fabula. Câinele și 1.1 1.2. 2.3. 2.5. - Lecturi succesive Texte suport
cățelul de Grigore 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. - Explicarea cuvintelor necunoscute Caietul elevului
Alexandrescu 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. - Identificarea personajelor Activitate frontală
1 oră - Identificarea, din textele suport, a semnificației
4.5. Activitate individuală
S6 boului în diverse culturi
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
5. Bivolul și 1.1 1.2. 2.3. 2.5. - Lecturi succesive Texte suport
coțofana de 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. - Explicarea cuvintelor necunoscute Caietul elevului
George 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. - Identificarea personajelor Activitate frontală
Topîrceanu - Identificarea, din textele suport, a semnificației
4.5. Activitate individuală
1 oră boului în diverse culturi
Observarea sistematică
S6
Aprecierea răspunsurilor
6. Fabula. Aplicații 1.1 1.2. 2.3. 2.5. - Identificarea trăsăturilor fabulei pe baza Texte suport
1 oră 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. textelor-suport Caietul elevului
S7 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. - Identificarea elementelor comune din textele Activitate frontală
suport
4.5. Activitate individuală
- Argumentarea apartenenței la gen și specie
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
7. Diftong. Hiat 1.1. 1.2. 1.4. 2.1. - Diftong. Definiție și exemple Texte suport
1 oră 2.3. 3.1. 3.3. 4.1. - Hiat. Definiție și exemple Caietul elevului
S7 4.3. Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
8. Triftong 1.1. 1.2. 1.4. 2.1. - Triftong. Definiție și exemple Texte suport
1 oră 2.3. 3.1. 3.3. 4.1. - Exerciții combinate Caietul elevului
S7 4.3. Activitate frontală
26
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
9. Aplicații 1.1. 1.2. 1.4. 2.1. Exerciții combinate Dicționar Explicativ
1 oră 2.3. 3.1. 3.3. 4.1. DOOM2
S7 4.3. Caietul elevului
Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
10. Despărțirea în 1.1. 1.2. 1.4. 2.1. Texte suport
silabe 2.3. 3.1. 3.3. 4.1. - Reguli de despărțire a cuvintelor în silabe Dicționar Explicativ
1 oră 4.3. - Despărțirea în silabe a grupurilor de sunete: DOOM2
S8 diftong, triftong, hiat Caietul elevului
Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
11. Elemente de 1.1. 1.2. 1.4. 2.1. - Codul moral Texte suport
interculturalitate 2.3. 3.1. 3.3. 4.1. - Cultură civică Dicționar Explicativ
1 oră 4.3. 5.1. 5.2. - Moral și imoral DOOM2
S8 Caietul elevului
Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor

27
12. Recapitulare 1.1. 1.2. 1.4. 2.1. - Exerciții combinate Texte suport
1 oră 2.3. 3.1. 3.3. 4.1. - Completare de scheme și tabele Dicționar Explicativ
S8 4.3. 5.1. 5.2. - Compunerea gramaticală DOOM2
Caietul elevului
Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
13. Evaluare 1.1. 1.2. 1.4. 2.1. - Exerciții de vocabular Test de evaluare
formativă 2.3. 3.1. 3.3. 4.1. - Exerciții de interpretare Activitate individuală
1 oră 4.3. 5.1. 5.2. - Argumentarea apartenenței unui text la specia fabulă Evaluare scrisă
S8

28
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA 3: MĂRTURII DIN TRECUT

NR. DE ORE: 18 ORE

Materiale didactice
Competențe
Conținuturi Activități de învățare Forme de organizare
specifice
Evaluare
1. Muzee din lume 1.1 1.2. 2.3. 2.5. - Identificarea diferitelor muzee din lume Text suport
1 oră 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. - Trăsăturile textelor citite Caietul elevului
S9 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Fișe de lucru
4.5. 5.1. 5.2. Portofoliu
Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
2. Muzee din România 1.1 1.2. 2.3. 2.5. - Identificarea muzeelor din România Text suport
1 oră 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. - Trăsăturile textelor citite Caietul elevului
S9 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Fișe de lucru
4.5. 5.1. 5.2. Portofoliu
Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
3. Sobieski și românii de 1.1 1.2. 2.3. 2.5. - Lecturi succesive Text suport
Costache Negruzzi 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. - Identificarea cuvintelor necunoscute Caietul elevului
1 oră 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. - Explicarea cuvintelor necunoscute Fișe de lucru
29
S9 - Formularea unor propoziții cu noile cuvinte Portofoliu
Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
4. Sobieski și românii 3.2. 3.3. 4.1. 4.2. - Identificarea naratorului Caietul elevului
de Costache 4.3. 4.4. - Identificarea personajelor Fișe de lucru
Negruzzi - Identificarea reperelor spațio-temporale Portofoliu
1 oră - Realizarea rezumatului
Activitate frontală
S9
Activitate individuală
Activitate pe grupe
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
5. Sobieski și 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. - Realizarea hărții textului Caietul elevului
românii de 4.2. 4.3. 4.4. - Identificarea elementelor descrierii și narațiunii Fișe de lucru
Costache Negruzzi Portofoliu
1 oră Activitate frontală
S10
Activitate individuală
Activitate pe grupe
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
6. Momentele - Definirea momentelor subiectului Caietul elevului
subiectului - Trăsăturile definitorii ale momentelor subiectului Fișe de lucru
1 oră Portofoliu
S10 Activitate frontală
Activitate individuală
Activitate pe grupe
30
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
7. Momentele - Identificarea momentelor subiectului în textele Caietul elevului
subiectului studiate Fișe de lucru
1 oră Portofoliu
S10
Activitate frontală
Activitate individuală
Activitate pe grupe
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
8. Verbul. Modul 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. - Definiția verbului Caietul elevului
indicativ 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. - Timpuri și moduri : precizare Fișe de lucru
1 oră 4.4. 4.5. - Clasificare: verb predicativ, verb auxiliar, verb copulativ Portofoliu
S10 - Funcții sintactice Activitate frontală
- Timpul prezent și viitor Activitate individuală
- Conjugarea verbelor: a mânca, a bea, a dansa, a cădea, Activitate pe grupe
a rîde, a plânge, a fugi, a ieși, a fi, a ști Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
9. Verbul. Modul 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. Caietul elevului
conjunctiv 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. - Utilizare Fișe de lucru
1 oră 4.4. 4.5. - Structură/ cum se formează Portofoliu
S11 - Conjugarea verbelor: a mânca, a bea, a dansa, a Activitate frontală
cădea, a rîde, a plânge, a fugi, a ieși, a fi, a ști
Activitate individuală
Activitate pe grupe
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor

31
10. Verbul. Modul 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. Caietul elevului
condițional- 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. - Utilizare Fișe de lucru
optativ 4.4. 4.5. - Structură/ cum se formează Activitate pe grupe
1 oră - Conjugarea verbelor: a mânca, a bea, a dansa, a Observarea sistematică
S11 cădea, a rîde, a plânge, a fugi, a ieși, a fi, a ști
Aprecierea răspunsurilor
11. Verbul. Modurile 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. Text suport
nepersonale 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. - Modurile nepersonale: supin, participiu, gerunziu, Caietul elevului
1 oră 4.4. 4.5. infinitiv Fișe de lucru
S11 Portofoliu
Activitate frontală
Activitate individuală
Activitate pe grupe
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
12. Predicatul 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. Caietul elevului
Nominal 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. - Definirea predicatului Fișe de lucru
1 oră 4.4. 4.5. - Clasificarea predicatului Portofoliu
S11 - Verbele copulative: a fi, a ieși, a deveni, a rămâne, Activitate frontală
a se face, a ajunge, a părea
Activitate individuală
- Exerciții cu sensurile verbelor : a fi, a ieși, a
deveni, a rămâne, a se face, a ajunge, a părea Activitate pe grupe
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
13. Exerciții 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. Caietul elevului
1 oră 4.4. - Exerciții cu verbe predicative și copulative Fișe de lucru
S12 - Exerciții de identificare a sensului verbelor Portofoliu
- Realizarea și completarea diagramei Venn pentru Activitate frontală
PV și PN
Activitate individuală
32
- Exerciții lacunare Observarea sistematică
- Exerciții de scriere a formei corecte a verbelor Aprecierea răspunsurilor
- Exerciții de identificare a modului și timpului

14. Transformarea 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. Caietul elevului


vorbirii directe în 4.3. 4.4. - Transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă Fișe de lucru
vorbire indirectă - Exerciții de rescriere a unor texte, prin transformarea Portofoliu
1 oră vorbirii directe în vorbire indirectă Activitate frontală
S12 - Transpunerea elementelor verbale, nonverbale și
Activitate individuală
paraverbale din comunicarea orală în scris, prin
respectarea normelor de punctuație și ortografie Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
15. Elemente de 1.1 1.2. 2.3. 2.5.
interculturalitate. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. - Definirea legendei Caietul elevului
Legende 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. - Trăsăturile legendelor Fișe de lucru
1 oră - Tipuri de legende
4.5. 5.1. 5.2. Portofoliu
S12
Diagrama Venn
Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
16. Elemente de 1.1 1.2. 2.3. 2.5. Text suport
interculturalitate. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. - Identificarea trăsăturilor legendelor pe baza Caietul elevului
Legende 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. textelor suport Fișe de lucru
1 oră - Identificarea simbolisticii unor cuvinte în diverse
4.5. 5.1. 5.2. Portofoliu
S12 culturi
Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică

33
Aprecierea răspunsurilor

17. Recapitulare 1.1 1.2. 2.3. 2.5. Text suport


1 oră 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. - Exerciții de gramatică Caietul elevului
S13 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. - Elemente de interculturalitate Fișe de lucru
4.5. 5.1. 5.2. Portofoliu
Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
18. Evaluare 2.3. 3.1. 3.3. 4.1. Evaluare
1 oră 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. - Exerciții de gramatică Activitate individuală
S13 5.1. 5.2. - Argumentarea apartenenței la gen și specie Evaluarea scrisă
- Elemente de interculturalitate

34
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ

NR. DE ORE: 4 ORE

Materiale didactice
Conținuturi Competențe specifice Activități de învățare Forme de organizare
Evaluare
1. Recapitulare 2.3. 2.5. 3.1. 3.2. 3.3. - Exerciții de gramatică Text suport
1 oră 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. - Exerciții de limbă și comunicare Caietul elevului
S14 - Variație stilistică Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
2. Recapitulare 2.3. 2.5. 3.1. 3.2. 3.3. Text suport
1 oră 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. - Tipuri de texte Caietul elevului
S14 - Trăsăturile textelor literare Activitate frontală
- Identificarea trăsăturilor textelor Activitate individuală
literare pe textele suport
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
3. Recapitulare 2.3. 2.5. 3.1. 3.2. 3.3. Text suport
1 oră 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. - Lecturi succesive Caietul elevului
S14 4.5. - Identificarea trăsăturilor fabulei Activitate frontală
- Argumentarea apartenenței la gen și Activitate individuală
specie a unei fabule studiate
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor

35
4. Evaluare 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 4.1. Evaluare
formativă 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. - Exerciții de gramatică Activitate individuală
1 oră - Exerciții de limbă și comunicare Evaluare scrisă
S14 - Argumentarea apartenenței la gen și
specie a unei fabule studiate

36
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA 4: CĂLĂTORIA

NR. DE ORE: 18 ORE

Materiale didactice
Conținuturi Competențe specifice Activități de învățare Forme de organizare
Evaluare
1. Elemente de 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. 3.2. Text suport
interculturalitate 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. - Legenda lui Moș Crăciun Caietul elevului
1 oră 4.4. 4.5. 5.1. 5.2. - Moș Crăciun în alte culturi Activitate frontală
S13 Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
2. Elemente de 1.1.1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport
interculturalitate 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Legenda Crăciunului Caietul elevului
1 oră 4.3. 4.4. 4.5. 5.1. 5.2. - Scrisoare pentru Moș Crăciun Activitate frontală
S13 Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
3. Cartea lui 1.1 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. 3.2. Text suport
Apolodor de Gellu 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. - Lecturi succesive Caietul elevului
Naum 4.4. 4.5. - Identificarea cuvintelor necunoscute Activitate frontală
1 oră - Identificarea personajelor Activitate individuală
S15 Transpunerea elementelor verbale,
Observarea sistematică
nonverbale și paraverbale din
comunicarea orală în scris, prin Aprecierea răspunsurilor
respectarea normelor de punctuație
37
și ortografie

4. Cartea lui 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. 3.2. - Povestirea subiectului operei epice Text suport
Apolodor de Gellu 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. pe baza momentelor subiectului Caietul elevului
Naum 4.5. - Exerciții de utilizare a narațiunii și a Activitate frontală
1 oră dialogului
Activitate individuală
S15 Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
5. Toate pânzele sus 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. 3.2. - Lecturi succesive Text suport
de Radu Tudoran 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. - Identificarea cuvintelor necunoscute Caietul elevului
1 oră 4.5. - Identificarea personajelor Activitate frontală
S15 Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
6. D-l Goe de I.L. 1.1 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. 3.2. Text suport
Caragiale 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. - Lecturi succesive Caietul elevului
1 oră 4.4. 4.5. - Identificarea cuvintelor necunoscute Activitate frontală
S15 - Identificarea personajelor Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
VACANȚA DE IARNĂ 22 DECEMBRIE 2018 – 13 IANUARIE 2019
7. D-l Goe de I.L. 1.1 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. 3.2. - Povestirea subiectului operei epice
Caragiale 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. pe baza momentelor subiectului
1 oră 4.4. 4.5. - Exerciții de utilizare a narațiunii și a
S16 dialogului
8. Dialog. Monolog. 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. 3.2. Text suport
Solilocviu 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. - Elemente definitorii pentru fiecare Caietul elevului
38
1 oră 4.4. 4.5. tip de comunicare Activitate frontală
S16 Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
9. Bubico de I.L. 1.1.1.2. 2.3. 2.5. 3.1. 3.2. Text suport
Caragiale 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. - Lecturi succesive Caietul elevului
1 oră 4.4. 4.5. - Identificarea cuvintelor necunoscute Activitate frontală
S16 - Identificarea personajelor Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
10. Bubico de I.L. 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. 3.2. Text suport
Caragiale 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. - Definirea pronumelui Caietul elevului
1 oră 4.4. 4.5. - Clasificarea pronumelui Activitate frontală
S16 - Exerciții cu pronume Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
11. Subiectul 1.1. 1.2. 2.3. 3.1. Text suport
exprimat 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. - Definirea subiectului Caietul elevului
1 oră 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. - Clasificarea subiectului Activitate frontală
S17 - Exerciții Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
12. Subiectul 1.1. 1.2. 2.3. 3.1. Text suport
neexprimat 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. - Definirea subiectului neexprimat Caietul elevului
1 oră 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. - Exerciții Activitate frontală
S17 Activitate individuală
Observarea sistematică
39
Aprecierea răspunsurilor

13. Complementul 1.1. 1.2. 2.3. 3.1. - Defnirea complementului Text suport
direct. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. - Tipurile de complement Caietul elevului
Complementul 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. - Părțile de vorbire prin care se Activitate frontală
indirect exprimă
Activitate individuală
1 oră
Observarea sistematică
S17
Aprecierea răspunsurilor
14. Complementul 1.1. 1.2. 2.3. 3.1. Text suport
circumstanțial de 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. - Definiția complementului Caietul elevului
timp 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. circumstanțial de timp Activitate frontală
1 oră - Părțile de vorbire prin care se Activitate individuală
S17 exprimă
Observarea sistematică
- Definiția complementului
prepozițional Aprecierea răspunsurilor
- Părțile de vorbire prin care se
exprimă
- Exerciții
15. Complementul 1.1. 1.2. 2.3. 3.1. Text suport
circumstanțial de 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. - Definiția complementului Caietul elevului
loc. Complementul 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. circumstanțial de loc Activitate frontală
circumstanțial de - Părțile de vorbire prin care se Activitate individuală
mod exprimă
1 oră Observarea sistematică
- Definiția complementului
S18 circumstanțial de loc Aprecierea răspunsurilor
- Părțile de vorbire prin care se
exprimă
- Exerciții
16. Complementul 1.1. 1.2. 2.3. 3.1. - Definiția complementului
circumstanțial de circumstanțial de scop
40
scop. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. - Părțile de vorbire prin care se
Complementul 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. exprimă
circumstanțial de - Definiția complementului
cauză circumstanțial de cauză
1 oră - Părțile de vorbire prin care se
S18 exprimă
- Exerciții
17. Recapitulare 1.1.1.2. 2.3. 2.5. 3.1. 3.2. - Exerciții de limbă și scriere Text suport
1 oră 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. corectă Caietul elevului
S18 4.4. 4.5. - Exerciții de gramatică Activitate frontală
- Exerciții de vocabular
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
18. Evaluare 2.3. 2.5. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Text suport
formativă 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. - Exerciții de gramatică Caietul elevului
1 oră - Planul textului Activitate frontală
S18 - Rezumarea unui text studiat Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
VACANȚA INTERSEMESTRIALĂ 2-10 FEBRUARIE 2019

41
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA 5: ÎN EUROPA

NR. DE ORE: 15 ORE

Materiale didactice
Competențe
Conținuturi Activități de învățare Forme de organizare
specifice
Evaluare
1. Valori românești 1.1 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. - Identificarea valorilor românești Text suport
1 oră 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Semnificația stemei românești Caietul elevului
S1 4.3. 4.4. 4.5. 5.1. 5.2. - Steaguri și steme Portofoliu
Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
2. Substantivul 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. - Definirea substantivului Text suport
1 oră 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. - Clasificare Caietul elevului
S1 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. - Substantive comune vs substantive proprii Portofoliu
Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
3. Substantivul 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. - Substantive defective Text suport
1 oră 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Substantive colective Caietul elevului
S1 4.3. 4.4. 4.5. Portofoliu
42
Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
4. Flexiunea 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. - Flexiunea cazuală a substantivului Text suport
cazuală a 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. Caietul elevului
substantivului 4.3. 4.4. 4.5. Portofoliu
1 oră Activitate frontală
S1 Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
5. Flexiunea 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. - Flexiunea cazuală a substantivului Text suport
cazuală a 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. Caietul elevului
substantivului 4.3. 4.4. 4.5. Portofoliu
1 oră Activitate frontală
S2 Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
6. O scrisoare de 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport
prietenie de Iulia 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Lecturi succesive Caietul elevului
Iordan 4.3. 4.4. 4.5. - Identificarea cuvintelor necunoscute Portofoliu
1 oră - Identificarea cuvintelor cheie Activitate frontală
S2 Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
7. O scrisoare de 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport
prietenie de Iulia 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Identificarea personajelor Caietul elevului
43
Iordan 4.3. 4.4. 4.5. - Redactarea unei scrisori amicale Portofoliu
1 oră Activitate frontală
S2 Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
8. Tabele corelate 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. - Exerciții de corelate a tabelului cu textul Texte suport
conținutului 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Compunerea unor texte pe baza Caietul elevului
1 oră 4.3. 4.4. 4.5. informațiilor din tabele Portofoliu
S2 Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
9. Tipare textuale. 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport
Textul explicativ 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Definirea textelor explicativ și informativ Caietul elevului
/informativ 4.3. 4.4. 4.5. - Trăsăturile celor două tipuri de texte Portofoliu
1 oră - Exemple de texte Activitate frontală
S3 - Redactarea unor texte explicative și
Activitate individuală
informative
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
10. Pronumele 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport
personal 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Identificarea tipului de tipar textual Caietul elevului
1 oră 4.3. 4.4. 4.5. - Precizarea succintă a trăsăturilor tiparelor Portofoliu
S3 textuale Activitate frontală
- Realizarea unui tip de tipar textual
Activitate individuală
Activitate pe grupe
(Cutia cu surprize – bilețele cu cerințe)
Observarea sistematică
44
Aprecierea răspunsurilor

11. Pronumele 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport


reflexiv 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Definirea adjectivului Caietul elevului
1 oră 4.3. 4.4. 4.5. - Precizarea formelor adjectivului Portofoliu
S3 - Exerciții diverse Activitate frontală
- Completarea unui text lacunar cu varianta
Activitate individuală
corectă a adjectivului din paranteză
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
12. Pronumele 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport
posesiv 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Prezentarea gradelor de comparație ale Caietul elevului
1 oră 4.3. 4.4. 4.5. adjectivelor ( căsuța adjectivului – gradul Portofoliu
S3 pozitiv parter, gradul comparativ – Activitate frontală
subsol/beci, parter și etaj; gradul
Activitate individuală
superlativ – subsol, etaj și mansardă)
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
13. Elemente de 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport
interculturalitate 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Sărbători de primăvară Caietul elevului
1 oră 4.3. 4.4. 4.5. 5.1. 5.2. - Tradiții în diverse culturi Portofoliu
S4 Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
14. Recapitulare 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport
1 oră 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Exerciții de lectură Caietul elevului
4.3. 4.4. 4.5. - Identificarea cuvintelor necunoscute Portofoliu
- Identificarea tipurilor de texte Activitate frontală
45
- Identificarea părților de vorbire Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
15. Evaluare 2.3. 2.5. 3.1. 3.2. 3.3. Test de evaluare
formativă 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. - Precizarea părților de vorbire subliniate Activitate individuală
1 oră - Precizarea corectă a tipului de pronume Evaluare formativă
- Realizarea unui text explicativ
- Rezumarea unui text narativ studiat

46
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA 6: LUMEA ARTISTICĂ

NR. DE ORE: 17 ORE

Materiale didactice
Conținuturi Competențe specifice Activități de învățare Forme de organizare
Evaluare
1. Elemente verbale, 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport
nonverbale și 3.2. - Definirea textului narativ Caietul elevului
paraverbale 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. - Tipuri de texte narative Portofoliu
1 oră - Instanțe narative
4.4. Activitate frontală
S4 4.5. Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
2. Elemente verbale, 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport
nonverbale și 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Lecturi succesive Caietul elevului
paraverbale 4.3. 4.4. 4.5. - Identificarea cuvintelor necunoscute Portofoliu
1 oră - Identificarea cuvintelor cheie Activitate frontală
S5 Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
3. Frații Jderi de 1.1. 1.2. 2.3. 3.1. 3.2. Text suport
Mihail 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. - Identificarea personajelor Caietul elevului
Sadoveanu 4.4. 4.5. - Identificarea reperelor spațio-temporale Portofoliu
1 oră - Harta textului Activitate frontală
S5
47
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
4. Adjectivul 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport
1 oră 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Definirea adjectivului Caietul elevului
S5 4.3. 4.4. 4.5. - Precizarea formelor adjectivului Portofoliu
- Exerciții diverse Activitate frontală
- Completarea unui text lacunar cu varianta corectă
Activitate individuală
a adjectivului din paranteză
- Prezentarea gradelor de comparație ale Observarea sistematică
adjectivelor ( căsuța adjectivului – gradul pozitiv Aprecierea răspunsurilor
parter, gradul comparativ – subsol/beci, parter și
etaj; gradul superlativ – subsol, etaj și mansardă)
5. Adjectivul. 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport
Flexiunea cazuală 3.2. - Acordul adjectivului cu substantivul Caietul elevului
1 oră 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. - Topica adjectivului Portofoliu
S5 4.4. 4.5. - Flexiunea cazuală a adjectivului Activitate frontală
- Familiarizarea cu formulările adjectiv provenit
Activitate individuală
din..., adjectiv pronominal
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
6. Textul descriptiv 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport
în proză 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Definirea textului descriptiv Caietul elevului
1 oră 4.3. 4.4. 4.5. - Trăsăturile textului descriptiv în proză Portofoliu
S6 - Textul narativ-descriptiv Activitate frontală
- Aplicații
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor

48
7. Textul descriptiv 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport
în versuri 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Trăsăturile textului descriptiv în versuri Caietul elevului
1 oră 4.3. 4.4. 4.5. - Aplicații Portofoliu
S6 Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
8. Adverbul 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport
1 oră 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Definirea adverbului Caietul elevului
S6 4.3. 4.4. 4.5. - Clasificarea adverbului Portofoliu
- Prezentarea adverbului de timp Activitate frontală
- Funcția sintactică a adverbului de timp
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
9. Adverbul de loc și 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. - Prezentarea adverbului de loc Text suport
de mod 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Funcția sintactică a adverbului de loc Caietul elevului
1 oră 4.3. 4.4. 4.5. - Prezentarea adverbului de mod Portofoliu
S6 - Funcția sintactică a adverbului de mod
Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
10. Gradele de 1.1. 1.2. 2.3. 3.1. 3.2. Text suport
comparație ale 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. - Prezentarea gradelor de comparație ale adverbelor ( Caietul elevului
adverbului 4.4. 4.5. căsuța adverbului – aceeași structură ca a Portofoliu
1 oră adjectivului) Activitate frontală
S7 Activitate individuală
Observarea sistematică
49
Aprecierea răspunsurilor

11. Adverbul. 1.1. 1.2. 2.5. 3.1. 3.2. Text suport


Exerciții 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. - Identificarea corectă a formelor pronumelui din Caietul elevului
1 oră 4.4. 4.5. textele suport Portofoliu
S7 - Realizarea „arborelui genealogic” al adverbului Activitate frontală
- Compunerea Istoriei familiei adverbului
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
12. Castelul din 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport
Carpați de Jules 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Lecturi succesive Caietul elevului
Verne 4.3. 4.4. - Identificarea cuvintelor necunoscute Portofoliu
1 oră - Identificarea reperelor spațio-temporale Activitate frontală
S7 - Identificarea personajelor
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
13. Castelul din 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. - Identificarea momentelor subiectului Text suport
Carpați de Jules 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Realizarea planului textului Caietul elevului
Verne 4.3. 4.4. - Rezumarea textului Portofoliu
1 oră Activitate frontală
S7 Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
14. Elemente de 1.1. 1.2. 2.3. 3.2. 3.3. - Legendele Olimpului Text suport
interculturalitate. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. Caietul elevului
Zeii 4.4. 4.5. 5.1. 5.2. Portofoliu
1 oră Activitate frontală
50
S8 Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
15. Elemente de 1.1. 1.2. 2.3. 3.2. 3.3. - Legendele Olimpului Text suport
interculturalitate. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. Caietul elevului
Eroii 4.4. 4.5. 5.1. 5.2. Portofoliu
1 oră Activitate frontală
S8 Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
16. Recapitulare 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport
1 oră 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Exerciții de limbă și scriere corectă Caietul elevului
S8 4.3. 4.4. 4.5. 5.1. 5.2. - Exerciții de gramatică Portofoliu
- Exerciții de vocabular Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
17. Evaluare 2.3. 2.5. 3.1. 3.2. Text suport
1 oră 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Realizarea rezumatului unui text la alegere Caietul elevului
S8 4.3. 4.4. 4.5. - Exerciții lacunare Activitate frontală
- Exerciții de gramatică Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor

51
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA 7: NATURA ȚĂRII MELE

NR. DE ORE: 11 ORE

Materiale didactice
Conținuturi Competențe specifice Activități de învățare Forme de organizare
Evaluare
1. Dicția 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport
1 oră 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Exerciții de dicție Caietul elevului
S9 4.3. 4.4. 4.5. Portofoliu
Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
2. Elemente de 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport
versificație 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Elemente de versificație Caietul elevului
1 oră 4.3. 4.4. 4.5. - Mărcile subiectivității Portofoliu
S9 Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
3. Amurg în deltă 1.1. 1.2. 2.3. 3.1. 3.2. Text suport
de Ion Pillat 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. - Lecturi succesive Caietul elevului
1 oră 4.4. 4.5. - Identificarea cuvintelor-cheie Portofoliu
S9 Activitate frontală

52
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
4. Amurg în deltă 1.1. 1.2. 2.3. 3.1. 3.2. - Identificarea figurilor de stil din textul suport: Text suport
de Ion Pillat 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. epitet, enumerație Caietul elevului
1 oră 4.4. 4.5. - Identificarea elementelor versificației Portofoliu
S9 Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
ȘCOALA ALTFEL S10 15-19 APRILIE 2019
VACANȚA DE PRIMĂVARĂ 20 APRILIE – 5 MAI 2019
5. Oaspeții 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport
primăverii de 3.2. - Lecturi succesive Caietul elevului
Vasile 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. - Identificarea cuvintelor-cheie Portofoliu
Alecsandri - Identificarea figurilor de stil din textul suport:
4.4. 4.5. Activitate frontală
1 oră epitet, enumerație
Activitate individuală
S11 - Identificarea elementelor versificației
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
6. Stil. Proprietate 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport
1 oră 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Definiția stilului Caietul elevului
S11 4.3. 4.4. 4.5. - Stil. Proprietate. Originalitate Portofoliu
Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
53
Aprecierea răspunsurilor

7. Stiluri 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport


funcționale 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Stiluri funcționale Caietul elevului
1 oră 4.3. 4.4. 4.5. - Aplicații Portofoliu
S11 Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
8. Tipare textuale 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. - Tipare textuale. Recapitulare Text suport
1 oră 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. Caietul elevului
S11 4.3. 4.4. 4.5. Portofoliu
Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ S12 13-17 MAI 2019
9. Elemente de 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. - Natura țării mele Text suport
interculturalitate 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Concurs Să ne cunoaștem țara Caietul elevului
1 oră 4.3. 4.4. 4.5. 5.1. 5.2. Portofoliu
S13
Activitate pe grupe
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
10. Recapitulare 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport
1 oră 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Exerciții de limbă și scriere corectă Caietul elevului
S13 4.3. 4.4. 4.5. 5.1. 5.2. - Exerciții de gramatică Portofoliu
- Exerciții de vocabular
54
Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
11. Evaluare 2.3. 2.5. 3.1. 3.2. Text suport
1 oră 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Argumentarea apartenenței unui text liric la specie și Caietul elevului
S13 4.3. 4.4. 4.5. gen Activitate frontală
- Exerciții lacunare Activitate individuală
- Exerciții de gramatică
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor

55
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ

NR. DE ORE: 4 ORE

Materiale didactice
Competențe
Conținuturi Activități de învățare Forme de organizare
specifice
Evaluare
1. Recapitulare 2.3. 2.5. 3.1. 3.2. Text suport
1 oră 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Exerciții de limbă și scriere corectă Caietul elevului
S12 4.3. 4.4. 4.5. - Exerciții de exprimare a opiniei Activitate frontală
- Descrierea unei persoane Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
2. Recapitulare 2.3. 2.5. 3.1. 3.2. Text suport
1 oră 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Exerciții de gramatică Caietul elevului
S12 4.3. 4.4. 4.5. - Compunerea gramaticală Activitate frontală
- Textul narativ Activitate individuală
- Literatură. Instanțe narative
Observarea sistematică
- Rezumatul
- Textul explicativ. Textul informativ Aprecierea răspunsurilor
3. Lucrare 2.3. 2.5. 3.1. 3.2.
scrisă 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Vocabular.
semestrială 4.3. 4.4. 4.5. - Morfologie. Evaluare formativă scrisă
1 oră - Sintaxă
S12 - Argumentarea apartenenței unui text liric la specie
și gen

56
4. Discutarea 2.3. 2.5. 3.1. 3.2. Text suport
lucrării scrise 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Discutarea greșelilor Caietul elevului
semestriale 4.3. 4.4. 4.5. - Model de rezolvare integrală Activitate frontală
1 oră Activitate individuală
S12 Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor

57
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA 8: LUMEA TEHNOLOGIEI

NR. DE ORE: 9 ORE

Materiale didactice
Competențe
Conținuturi Activități de învățare Forme de organizare
specifice
Evaluare
1. Inteligența 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. Text suport
emoțională 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. - Inteligența emoțională Caietul elevului
1 oră 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. - Biblioteca virtuală Portofoliu
S13 4.5. Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
2. Blog / e-mail 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. Text suport
1 oră 3.1. - Structură Caietul elevului
S14 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. - Aplicații Portofoliu
4.2. Activitate frontală
4.3. 4.4. 4.5. Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
3. Textul 1.1. 1.2. 2.3. 3.1. - Definiție Text suport
argumentativ 3.2. - Trăsăturile textului argumentativ Caietul elevului
1 oră 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. Portofoliu
S14 4.3. Activitate frontală

58
4.4. 4.5. Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
4. Textul 1.1. 1.2. 2.3. 3.1. - Aplicații Text suport
argumentativ 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. Caietul elevului
1 oră 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. Portofoliu
S14 Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
5. Variație stilistică 1.1 1.2. 2.3. 2.5. - Variație stilistică Text suport
1 oră 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. - Structura comunicării Caietul elevului
S14 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Portofoliu
4.5. 5.1. 5.2. Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
6. Elemente de 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. Text suport
interculturalitate 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. - Originea limbii române Caietul elevului
1 oră 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. - Evoluția limbii române Portofoliu
S15 4.5. 5.1. 5.2. Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
7. Elemente de 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. - Comunitatea lingvistică a vorbitorilor de limbă Text suport
interculturalitate 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. română Caietul elevului
1 oră 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. - Un mesaj pentru vorbitorii de limbă română Portofoliu
59
S15 4.5. 5.1. 5.2. Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
8. Recapitulare 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. Text suport
1 oră 3.1. - Exerciții de limbă și scriere corectă Caietul elevului
S15 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. - Exerciții de gramatică Portofoliu
4.2. 4.3. 4.4. 4.5. - Exerciții de vocabular Activitate frontală
5.1. 5.2. Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
9. Evaluare 2.3. 2.5. 3.1. 3.2. Text suport
1 oră 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Exerciții lacunare Caietul elevului
S15 4.3. 4.4. 4.5. - Exerciții de gramatică Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor

60
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

RECAPITULARE + EVALUARE FINALĂ

NR. DE ORE: 4 ORE

Materiale didactice
Conținuturi Competențe specifice Activități de învățare Forme de organizare
Evaluare
1. Recapitulare 2.3. 3.1. 3.2. 3.4. Text suport
finală - Exerciții de gramatică Caietul elevului
1 oră - Exerciții de literatură. Instanțe Activitate frontală
S16 narative Activitate individuală
Observarea sistematică
2. Recapitulare 2.3. 3.1. 3.2. 3.4. 4.1. - Exerciții de identificare a părților Aprecieri verbale
finală de vorbire și de propoziție Observarea sistematică a activității elevilor
1 oră - Identificarea modurilor de Portofoliu
S16 expunere
- Rezumatul
3. Recapitulare 2.3. 3.1. 3.2. 3.4. 4.1. - Tipuri de texte Aprecieri verbale
finală - Transformarea vorbiri directe în Observarea sistematică a activității elevilor
1 oră vorbire indirectă Portofoliu
S16 - Argumentarea apartenenței la gen
și specie
4. Evaluare 2.3. 3.1. 3.2. 3.4. 4.1. - Vocabular Evaluare scrisă sumativă
scrisă sumativă - Morfologie
1 oră - Sintaxă
- Tipar textual
S16
- Text argumentativ
61
62