Sunteți pe pagina 1din 57

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Școala Gimnazială Tălmăcel

Liceul Tehnologic Johannes Lebel, Tălmaciu Director,

Disciplina: Limba și literatura română Profesor Dăncăneț Maria Livia

Profesor: Pîrvulescu Ramona Responsabil Comisie metodică,

Nr. de ore/săptămână: 4 Profesor Dăncăneț Ștefania Iuliana

Clasa a VI-a

An școlar 2018-2019

Manual: Cîrstea, Mihaela Daniela, Ileana Sanda, Viorica Avram, Alexandra Dragomirescu, Limba și literatura română: manual pentru
clasaa VI-a, București, Editura Didactică și Pedagogică, 2018

COMPETENȚE GENERALE, SOCIALE ȘI CIVICE

1. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare, prin receptarea și producerea


textului oral
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii române în procesul comunicării orale și scrise
5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional

1
Nr. Total de Săptămâna
Nr. Total de ore de limba și literatura română
săptămâni Școala Altfel

136 (34 săptămâni x 4 ore/ săptămână)

Evaluare Evaluare Lucrări scrise semestriale Unități de învățare Ore la


34 inițială finală dispoziția
profesorului

4 ore 4 ore 8 ore 116 ore 8 ore

Semestrul I: 4 ore –
recapitulare 2 ore;
S1 susținerea lucrării scrise Unitatea I - 15 ore
Semestrul I: 18
semestriale 1 oră;
săptămâni 10-14 Unitatea II - 13 ore
discutarea lucrării scrise
SEPTEMBRIE semestriale 1 oră.
72 ore Unitatea III - 18 ore
2018
S14 – 10-14 DECEMBRIE
2018 Unitatea IV - 18 ore

Semestrul al II-lea: 4 ore –


Unitatea V - 15 ore
S16 recapitulare 2 ore;
Semestrul al II- S 10 susținerea lucrării scrise Unitatea VI – 17 ore
lea: 16 săptămâni 10-14 semestriale 1 oră;
15-19 APRILIE discutarea lucrării scrise
IUNIE Unitatea VII - 11 ore
64 ore 2019 semestriale 1 oră.
2019
Unitatea VIII – 9 ore
S12- 13-17 MAI 2019

2
Unitatea de Conținuturi Nr. ore
Competențe specifice Săptămâna Observații
învățare alocate
1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și - Exerciții de
Recapitulare implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte exprimare a opiniei
orale narative, monologate și dialogate - Exerciții de
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și identificare a erorilor din 2 ore S1 Aprecieri
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții exprimarea orală și scrisă verbale
pe diverse teme sau pornind de la textele - Rezumarea unui Observarea
citite/ascultate text sistematică a
1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai - Exerciții de activității
mulți interlocutori, având în vedere cantitatea și gramatică elevilor
relevanța informației transmise și primite Autoevaluare
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din Portofoliu
texte literare și nonliterare, continue, discontinue și
multimodale
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și
critice pe marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite
sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă și precisă a intențiilor
comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
3
comunicare
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din - Exerciții de
texte literare și nonliterare, continue, discontinue și identificare a erorilor din
multimodale exprimarea orală și scrisă
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și - Rezumarea unui
critice pe marginea unor texte diverse text
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un - Exerciții de
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului gramatică
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica
Evaluare
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite
2 ore orală și scrisă
sau imaginate
Susținere Formativă
Test inițial 3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de S1
+ Evaluare
comunicare
discutare predictivă
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
scrisă
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă și precisă a intențiilor
comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
Unitatea 1 1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și - Cuvântul: formă și sens. 15 ore S2 – S5 (3 Aprecieri
Biblioteca și implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte Sens de bază, sens ore) verbale
pasiunea orale narative, monologate și dialogate secundar. Sens Observarea
lecturii propriu.Sens figurat sistematică a
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și
- Elemente de construcție activității
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții a comunicării elevilor
pe diverse teme sau pornind de la textele - Câmp lexical. Familie Autoevaluare
citite/ascultate lexicală. Portofoliu
1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai - Sinonime. Antonime.
Omonime. Polisemie
4
mulți interlocutori, având în vedere cantitatea și - Text narativ. Moduri de
relevanța informației transmise și primite expunere. Narator. Autor
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din - Rezumatul. Etapele
scrierii
texte literare și nonliterare, continue, discontinue și
- Elemente de
multimodale interculturalitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și - Texte suport: În
critice pe marginea unor texte diverse bibliotecă de Ana
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un Blandiana, Micul
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului Cantemir și cireșul de
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica George Bălăiță, Povești
repovestite de Laura
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite
Câlțtea
sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă și precisă a intențiilor
comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și
ale unor comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în
cultura proprie și în cultura altor popoare
Unitatea 2 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și - Elemente de comunicare 13 ore S5 (1 oră) Aprecieri
Modele și implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte - Semnele de punctuație – S8 verbale
5
antimodele orale narative, monologate și dialogate - Diftong. Triftong. Hiat Observarea
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și - Despărțirea în silabe sistematică a
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții - Fabula. Teorie și activității
pe teme diverse sau pornind de la textele aplicații elevilor
citite/ascultate - Elemente de Autoevaluare
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și interculturalitate Portofoliu
critice pe marginea unor texte diverse - Texte suport: Câinele și
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și cățelul de Grigore
a diversității materialelor citite Alexandrescu, Bivolul și
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un coțofana de George
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului Topîrceanu, Scrisoarea a
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica III-a de Mihai Eminescu
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite
sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă și precisă a intențiilor
comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
6
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
logică și competența lingvistică, în procesul de
învățare pe tot parcursul vieții
Unitatea 3 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și - Momentele subiectului 18 ore S9 – S13 (2 Aprecieri
Mărturii din implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte -Verbul. Moduri și ore) verbale
trecut orale narative, monologate și dialogate Timpuri. Numele Observarea
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și predicativ. Predicatul sistematică a
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții nominal activității
pe teme diverse sau pornind de la textele - Transformarea vorbirii elevilor
citite/ascultate directe în vorbire Fișe de lucru
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și indirectă Portofoliu
critice pe marginea unor texte diverse - Muzeul
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și - Elemente de
a diversității materialelor citite interculturalitate: legende
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un - Text suport: Sobieski și
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului românii de Costache
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica Negruzzi
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite
sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
7
exprimarea corectă și precisă a intențiilor
comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
logică și competența lingvistică, în procesul de
învățare pe tot parcursul vieții
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și
ale unor comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în
cultura proprie și în cultura altor popoare
Lucrare 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și - Text narativ 4 ore S 14 Evaluare
scrisă critice pe marginea unor texte diverse - Momentele subiectului 10-14 formativă
semestrială 2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și - Planul textului Decembrie scrisă
a diversității materialelor citite - Vocabular 2018
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un - Verbul
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului - Silaba
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica -Diftong. Triftong. Hiat
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite
sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
8
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă și precisă a intențiilor
comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
logică și competența lingvistică, în procesul de
învățare pe tot parcursul vieții
Unitatea 4 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și - Dialog. Monolog 18 ore S 13 (2 ore) Aprecieri
Călătoria implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte - Subiectul – S18 verbale
orale narative, monologate și dialogate - Complementul. Observarea
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și Complementul direct. sistematică a
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții Complementul indirect. activității
pe teme diverse sau pornind de la textele Complementul elevilor
citite/ascultate prepozițional. Autoevaluare
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și Complementul Portofoliu

9
critice pe marginea unor texte diverse circumstanțial de loc/de
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și timp/ de mod
a diversității materialelor citite - Elemente de
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un interculturalitate
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului - Texte suport:
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica Apolodor de Gellu Naum,
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite Toate pânzele sus de
sau imaginate Radu Tudoran, D-l Goe și
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text Bubico de I.L. Caragiale
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă și precisă a intențiilor
comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
logică și competența lingvistică, în procesul de
10
învățare pe tot parcursul vieții
VACANȚĂ INTERSEMESTRIALĂ 02-10.02.2019
Unitatea 5 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și - Pronumele 15 ore S1 – S4 (3 Aprecieri
În Europa implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte personal. Flexiunea ore) verbale
orale narative, monologate și dialogate cazuală Observarea
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și - Pronumele sistematică a
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții reflexiv activității
pe teme diverse sau pornind de la textele - Pronumele elevilor
citite/ascultate nehotărât/ negativ/ Autoevaluare
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și relativ/ interogativ/ Portofoliu
critice pe marginea unor texte diverse demonstrativ
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și - Substantivul.
a diversității materialelor citite Flexiunea cazuală
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un - Scrisoare.
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului - Valori românești
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica - Sărbători de
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite primăvară
sau imaginate - Tabele corelate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text conținutului. Textul
complex, cu integrarea unor tabele explicativ
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de - Text suport: O
comunicare scrisoare de prietenie de
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind Iulia Iordan
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă și precisă a intențiilor
comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
11
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
logică și competența lingvistică, în procesul de
învățare pe tot parcursul vieții
Unitatea 6 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și 17 ore S4 (1 oră) – Aprecieri
Lumea implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte - Elemente verbale, S8 verbale
Artistică orale narative, monologate și dialogate nonverbale, Observarea
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și paraverbale sistematică a
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții - Textul descriptiv activității
pe teme diverse sau pornind de la textele - Adjectivul. Flexiunea elevilor
citite/ascultate cazuală. Gradele de Autoevaluare
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și comparație Portofoliu
critice pe marginea unor texte diverse - Adverbul. Flexiunea
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și cazuală. Gradele de
a diversității materialelor citite comparație
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un - Elemente de
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului interculturalitate:
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica Eroi de legendă
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite - Texte suport: Frații
sau imaginate Jderi de Mihail
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text Sadoveanu, Castelul
complex, cu integrarea unor tabele din Carpați de Jules
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de Verne

12
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă și precisă a intențiilor
comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
logică și competența lingvistică, în procesul de
învățare pe tot parcursul vieții
Unitatea 7 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și Aprecieri
Natura țării implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte - Dicția verbale
mele orale narative, monologate și dialogate - Elemente de Observarea
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și versificație sistematică a
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții - Text descriptiv în S9 – S 13 (3 activității
pe teme diverse sau pornind de la textele versuri 11 ore ore) elevilor
citite/ascultate - Stil. Proprietate, Fișe de lucru
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și puritate, originalitate Portofoliu
critice pe marginea unor texte diverse - Elemente de

13
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și construcție a
a diversității materialelor citite comunicării
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un - Elemente de
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului interculturalitate
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica - Texte suport: Amurg
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite în deltă de Ion Pillat,
sau imaginate Oaspeții primăverii
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text de Vasile Alecsandri
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă și precisă a intențiilor
comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
logică și competența lingvistică, în procesul de

14
învățare pe tot parcursul vieții

VACANȚĂ DE PRIMĂVARĂ 20.04-05.05.2019


Unitatea 8 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și - Inteligența 9 ore S13 (1 oră) Aprecieri
Lumea implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte emoțională – S 15 verbale
tehnologiei orale narative, monologate și dialogate - Biblioteca reală Observarea
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și vs. Biblioteca virtuală sistematică a
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții - Blog activității
pe teme diverse sau pornind de la textele - E-mail elevilor
citite/ascultate - Textul Autoevaluare
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și argumentativ Portofoliu
critice pe marginea unor texte diverse - Variație stilistică
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și - Elemente de
a diversității materialelor citite interculturalitate:
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un comunitatea lingvistică
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului - Adecvarea la temă
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite
sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă și precisă a intențiilor

15
comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
logică și competența lingvistică, în procesul de
învățare pe tot parcursul vieții
Lucrare 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și -Vocabular. Morfologie. 4 ore S 12 Evaluare
scrisă critice pe marginea unor texte diverse Sintaxă formativă
semestrială 2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și -Redactarea unei scrisori 13-17 mai scrisă
a diversității materialelor citite -Argumentarea încadrarea 2019
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un unei opere în specia
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului fabulă
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite
sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
discutate cu colegii

16
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă și precisă a intențiilor
comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
logică și competența lingvistică, în procesul de
învățare pe tot parcursul vieții
2.3.Utilizarea categoriilor gramaticale învățate, în Exerciții recapitulative
diverse tipuri de propoziții Aprecieri
3.1.Diferențierea elementelor de ansamblu de cele de verbale
detaliu în cadrul textului citit Observarea
Recapitulare
3.2.Identificarea modurilor de expunere într-un text sistematică a
+ evaluare 4 ore S 16
epic și a procedeelor de expresivitate artistică într-un activității
finală
text liric elevilor
3.4.Sesizarea organizării morfologice și sintactice a Portofoliu
textelor citite (nonliterare și literare)
4.1.Redactarea textelor cu destinații diverse

17
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

Recapitulare + Evaluare inițială

Nr. de ore: 4 ore

Materiale didactice
Competențe
Conținuturi Activități de învățare Forme de organizare
specifice
Evaluare
1. Recapitulare 1.1. 1.2. 1.4. 2.1. - Exerciții de identificare a sinonimelor și antonimelor Text suport
gramatică și 2.3. 3.1. 3.3. 4.1. - Exerciții cu familia lexicală și câmpul lexical Caietul elevului
vocabular 4.3. - Exerciții de identificare a cuvintelor necunoscute
1 oră - Exerciții cu părțile de vorbire și de propoziție
11.09 Activitate frontală
S1 Activitate individuală

Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
2. Lectura 1.1. 1.2. 1.4. 2.1. - Tipuri de enunțuri Text suport
textului 2.3. 3.1. 3.3. 4.1. - Discuții libere despre toamnă Caietul elevului
1 oră 4.3. - Eseul de 5 minute
12.09 - Exerciții de identificare a timpului și spațiului
S1 acțiunii Activitate frontală
Activitate individuală

Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
3. Evaluare 2.1. 2.3. 3.1. 3.3. - Identificarea părților de vorbire Test de evaluare
inițială 4.1. 4.3. - Identificarea părților principale de propoziție
1 oră - Identificarea reperelor spațio-temporale Activitate frontală
13.09 Activitate individuală
- Redactarea unei compuneri cu temă dată
S1
18
- Exerciții de identificare a erorilor din exprimarea Evaluare predictivă scrisă
orală și scrisă
- Rezumarea unui text
- Exerciții de gramatică
4. Discutarea 2.1. 2.3. 3.1. 3.3. - Discutarea testului inițial Test de evaluare
testului inițial 4.1. 4.3. - Explicarea neclarităților Caietul elevului
1 oră
14.09 Activitate frontală
S1 Activitate individuală

Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor

19
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR / ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA 1: BIBLIOTECA ȘI PASIUNEA LECTURII

NR. DE ORE: 15 ORE

Materiale didactice
Competențe
Conținuturi Activități de învățare Forme de organizare
specifice
Evaluare
1.1 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. - Definiția vocabularului Text suport
1. Cuvântul. Sens 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Clasificarea vocabularului Caietul elevului
de bază și sens 4.3. 4.4. 4.5. - Defomorea termenilor sens de bază și sens secundar Activitate frontală
secundar - Exerciții cu sensurile cuvintelor din dicționar Activitate individuală
1 oră Observarea sistematică
S2 Aprecierea răspunsurilor
3. Cuvântul. 1.1 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. - Definirea sensului propriu și a sensului figurat Text suport
Sens propriu 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Identificarea sensului propriu și a sensului secundar a unor Caietul elevului
și sens 4.3. 4.4. 4.5. cuvinte din textele-suport Activitate frontală
figurat Activitate individuală
- Exerciții de utilizare a sensurilor cuvintelor
1 oră Observarea sistematică
S2 Aprecierea răspunsurilor
3. În bibliotecă de 1.1 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. - Lecturi succesive Text suport
Ana Blandiana 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Identificarea cuvintelor necunoscute Caietul elevului
1 oră 4.3. 4.4. 4.5. - Explicarea cuvintelor necunoscute Activitate frontală
S2 Activitate individuală
- Formularea unor propoziții cu noile cuvinte
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
4. Câmp lexical 1.1. 1.2. 1.4. 2.1. 2.3. - Tipare textuale Texte suport
1 oră 3.1. 3.3. 4.1. 4.3. - Textul narativ Caietul elevului
S2 - Textul descriptiv Activitate frontală
- Textul explicativ Activitate individuală
- Textul argumentativ Observarea sistematică
20
Aprecierea răspunsurilor

5. Sinonime. 1.1. 1.2. 1.4. 2.1. 2.3. - Textul narativ literar. Definiție și exemple Texte suport
Antonime 3.1. 3.3. 4.1. 4.3. - Textul narativ nonliterar Caietul elevului
1 oră - Trăsăturile textului narativ Activitate frontală
S3 Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
6. Omonime 1.1. 1.2. 1.4. 2.1. 2.3. - Reguli de despărțire a cuvintelor în silabe Texte suport
1 oră 3.1. 3.3. 4.1. 4.3. - Despărțirea în silabe a grupurilor de sunete: diftong, Caietul elevului
S3 triftong, hiat Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
7. Polisemie 1.1. 1.2. 1.4. 2.1. 2.3. - Diftong. Definiție și exemple Texte suport
1 oră 3.1. 3.3. 4.1. 4.3. - Hiat. Definiție și exemple Caietul elevului
S3 Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
8. Micul Cantemir 1.1. 1.2. 1.4. 2.1. 2.3. - Lecturi succesive Texte suport
și cireșul de 3.1. 3.3. 4.1. 4.3. - Identificarea cuvintelor necunoscute Caietul elevului
George Bălăiță - Explicarea cuvintelor necunoscute Activitate frontală
Povești repovestite Activitate individuală
- Formularea unor propoziții cu noile cuvinte
de Iulia Iordan Observarea sistematică
- Identificarea instanțelor narative
1 oră Aprecierea răspunsurilor
S3 - Identificarea reperelor spațio-temporale
- Identificarea cuvintelor-cheie

9. Tipare textuale. 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. - Identificarea trăsăturilor textului narativ în textele Text suport
Narator/autor 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. suport Caietul elevului
1 oră 4.3. 4.4. 4.5. - Identificarea personajelor Activitate frontală
21
S4 - Identificarea reperelor spațio-temporale Activitate individuală
- Identificarea momentelor subiectului Observarea sistematică
- Identificarea părților de vorbire predominante din Aprecierea răspunsurilor
textele suport
- Corelarea părților de vorbire predominante cu tipul
de text narativ
10. Moduri de 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. - Definirea modurilor de expunere Text suport
expunere 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Trăsăturile modurilor de expunere Caietul elevului
1 oră 4.3. 4.4. 4.5. - Aplicații Activitate frontală
S4 Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
11. Rezumatul 1.1. 1.2. 1.4. 2.1. 2.3. - Definirea rezumatului Texte suport
1 oră 3.1. 3.3. 4.1. 4.3. 5.1. - Trăsăturile rezumatului Caietul elevului
S4 5.2. - Structura rezumatului Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
12. Rezumatul. 1.1. 1.2. 2.3. 3.1. 3.2. - Rezumarea textelor citite Texte suport
Exemple 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. Caietul elevului
4.4. 4.5. Activitate frontală
1 oră Activitate individuală
S4 Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
13. Elemente de 1.1 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. - Text suport: O mie de vieți într-o carte Texte suport
interculturalitate 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Biblioteci din lume Caietul elevului
1 oră 4.3. 4.4. 4.5. 5.1. 5.2. Activitate frontală
S5 Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
14. Recapitulare 1.1. 1.2. 1.4. 2.1. 2.3. Texte suport
1 oră 3.1. 3.3. 4.1. 4.3. 5.1. Caietul elevului
22
S5 5.2. - Exerciții de identificare a sinonimelor, a antonimelor Activitate frontală
- Omonimie. Polisemantism Activitate individuală
- Valorile culturii române Observarea sistematică
- Tipuri de texte Aprecierea răspunsurilor
15. Evaluare 2.1. 2.3. 3.1. 3.3. 4.1. - Exerciții de identificare a sinonimelor, a antonimelor Test de evaluare
formativă 4.3. 5.1. 5.2. - Omonimie. Polisemantism Activitate individuală
1 oră - Valorile culturii române Observarea sistematică
S5 - Tipuri de texte Aprecierea răspunsurilor

23
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA 2: MODELE ȘI ANTIMODELE

NR. DE ORE: 13 ORE

Materiale didactice
Competențe
Conținuturi Activități de învățare Forme de organizare
specifice
Evaluare
1. Elemente de 1.1 1.2. 2.3. 2.5. - Elementele situației de comunicare Text suport
comunicare. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. - Semnele de punctuație Caietul elevului
Semnele de 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. - Rolul semnelor de punctuație Activitate frontală
punctuație Activitate individuală
1 oră Observarea sistematică
S5 Aprecierea răspunsurilor
2. Scrisoarea a III-a 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. - Lecturi succesive Text suport
de Mihai 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. - Identificarea cuvintelor necunoscute Caietul elevului
Eminescu 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. - Integrarea cuvintelor necunoscute în propoziții noi Activitate frontală
1 oră 4.5. Identificarea temei Activitate individuală
S6 - Identificarea cuvintelor-cheie Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
3. Scrisoarea a III-a 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. Texte suport
de Mihai 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. - Identificarea personajelor Caietul elevului
Eminescu 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. - Identificarea cuvintelor-cheie Activitate frontală
1 oră 4.5. - Harta textului Activitate individuală
S6 Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
4. Fabula. Câinele și 1.1 1.2. 2.3. 2.5. - Lecturi succesive Texte suport
cățelul de Grigore 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. - Explicarea cuvintelor necunoscute Caietul elevului
Alexandrescu 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. - Identificarea personajelor Activitate frontală
1 oră 4.5. - Identificarea, din textele suport, a semnificației Activitate individuală
S6 boului în diverse culturi Observarea sistematică
24
Aprecierea răspunsurilor

5. Bivolul și 1.1 1.2. 2.3. 2.5. - Lecturi succesive Texte suport


coțofana de 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. - Explicarea cuvintelor necunoscute Caietul elevului
George 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. - Identificarea personajelor Activitate frontală
Topîrceanu 4.5. - Identificarea, din textele suport, a semnificației Activitate individuală
1 oră boului în diverse culturi Observarea sistematică
S6 Aprecierea răspunsurilor
6. Fabula. Aplicații 1.1 1.2. 2.3. 2.5. - Identificarea trăsăturilor fabulei pe baza Texte suport
1 oră 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. textelor-suport Caietul elevului
S7 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. - Identificarea elementelor comune din textele Activitate frontală
4.5. suport Activitate individuală
- Argumentarea apartenenței la gen și specie Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
7. Diftong. Hiat 1.1. 1.2. 1.4. 2.1. - Diftong. Definiție și exemple Texte suport
1 oră 2.3. 3.1. 3.3. 4.1. - Hiat. Definiție și exemple Caietul elevului
S7 4.3. Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
8. Triftong 1.1. 1.2. 1.4. 2.1. - Triftong. Definiție și exemple Texte suport
1 oră 2.3. 3.1. 3.3. 4.1. - Exerciții combinate Caietul elevului
S7 4.3. Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
9. Aplicații 1.1. 1.2. 1.4. 2.1. Exerciții combinate Dicționar Explicativ
1 oră 2.3. 3.1. 3.3. 4.1. DOOM2
S7 4.3. Caietul elevului
Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
25
Aprecierea răspunsurilor

10. Despărțirea în 1.1. 1.2. 1.4. 2.1. Texte suport


silabe 2.3. 3.1. 3.3. 4.1. - Reguli de despărțire a cuvintelor în silabe Dicționar Explicativ
1 oră 4.3. - Despărțirea în silabe a grupurilor de sunete: DOOM2
S8 diftong, triftong, hiat Caietul elevului
Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
11. Elemente de 1.1. 1.2. 1.4. 2.1. - Codul moral Texte suport
interculturalitate 2.3. 3.1. 3.3. 4.1. - Cultură civică Dicționar Explicativ
1 oră 4.3. 5.1. 5.2. - Moral și imoral DOOM2
S8 Caietul elevului
Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
12. Recapitulare 1.1. 1.2. 1.4. 2.1. - Exerciții combinate Texte suport
1 oră 2.3. 3.1. 3.3. 4.1. - Completare de scheme și tabele Dicționar Explicativ
S8 4.3. 5.1. 5.2. - Compunerea gramaticală DOOM2
Caietul elevului
Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
13. Evaluare 1.1. 1.2. 1.4. 2.1. - Exerciții de vocabular Test de evaluare
formativă 2.3. 3.1. 3.3. 4.1. - Exerciții de interpretare Activitate individuală
1 oră 4.3. 5.1. 5.2. - Argumentarea apartenenței unui text la specia fabulă Evaluare scrisă
S8

26
27
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA 3: MĂRTURII DIN TRECUT

NR. DE ORE: 18 ORE

Materiale didactice
Competențe
Conținuturi Activități de învățare Forme de organizare
specifice
Evaluare
1. Muzee din lume 1.1 1.2. 2.3. 2.5. - Identificarea diferitelor muzee din lume Text suport
1 oră 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. - Trăsăturile textelor citite Caietul elevului
S9 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Fișe de lucru
4.5. 5.1. 5.2. Portofoliu
Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
2. Muzee din România 1.1 1.2. 2.3. 2.5. - Identificarea muzeelor din România Text suport
1 oră 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. - Trăsăturile textelor citite Caietul elevului
S9 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Fișe de lucru
4.5. 5.1. 5.2. Portofoliu
Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
3. Sobieski și românii de 1.1 1.2. 2.3. 2.5. - Lecturi succesive Text suport
Costache Negruzzi 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. - Identificarea cuvintelor necunoscute Caietul elevului
1 oră 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. - Explicarea cuvintelor necunoscute Fișe de lucru
S9 - Formularea unor propoziții cu noile cuvinte Portofoliu
Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
28
Aprecierea răspunsurilor

4. Sobieski și românii 3.2. 3.3. 4.1. 4.2. - Identificarea naratorului Caietul elevului
de Costache Negruzzi 4.3. 4.4. - Identificarea personajelor Fișe de lucru
1 oră - Identificarea reperelor spațio-temporale Portofoliu
S9 - Realizarea rezumatului Activitate frontală
Activitate individuală
Activitate pe grupe
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
5. Sobieski și 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. - Realizarea hărții textului Caietul elevului
românii de Costache 4.2. 4.3. 4.4. - Identificarea elementelor descrierii și narațiunii Fișe de lucru
Negruzzi Portofoliu
1 oră Activitate frontală
S10 Activitate individuală
Activitate pe grupe
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
6. Momentele - Definirea momentelor subiectului Caietul elevului
subiectului - Trăsăturile definitorii ale momentelor subiectului Fișe de lucru
1 oră Portofoliu
S10 Activitate frontală
Activitate individuală
Activitate pe grupe
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
7. Momentele - Identificarea momentelor subiectului în textele Caietul elevului
subiectului studiate Fișe de lucru
1 oră Portofoliu
S10 Activitate frontală
Activitate individuală

29
Activitate pe grupe
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
8. Verbul. Modul 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. - Definiția verbului Caietul elevului
indicativ 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. - Timpuri și moduri : precizare Fișe de lucru
1 oră 4.4. 4.5. - Clasificare: verb predicativ, verb auxiliar, verb copulativ Portofoliu
S10 - Funcții sintactice Activitate frontală
- Timpul prezent și viitor Activitate individuală
- Conjugarea verbelor: a mânca, a bea, a dansa, a cădea, Activitate pe grupe
a rîde, a plânge, a fugi, a ieși, a fi, a ști Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
9. Verbul. Modul 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. Caietul elevului
conjunctiv 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. - Utilizare Fișe de lucru
1 oră 4.4. 4.5. - Structură/ cum se formează Portofoliu
S11 - Conjugarea verbelor: a mânca, a bea, a dansa, a Activitate frontală
cădea, a rîde, a plânge, a fugi, a ieși, a fi, a ști Activitate individuală
Activitate pe grupe
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
10. Verbul. Modul 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. Caietul elevului
condițional-optativ 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. - Utilizare Fișe de lucru
1 oră 4.4. 4.5. - Structură/ cum se formează Activitate pe grupe
S11 - Conjugarea verbelor: a mânca, a bea, a dansa, a Observarea sistematică
cădea, a rîde, a plânge, a fugi, a ieși, a fi, a ști Aprecierea răspunsurilor
11. Verbul. Modurile 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. Text suport
nepersonale 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. - Modurile nepersonale: supin, participiu, gerunziu, Caietul elevului
1 oră 4.4. 4.5. infinitiv Fișe de lucru
S11 Portofoliu
Activitate frontală
Activitate individuală
Activitate pe grupe

30
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
12. Predicatul 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. Caietul elevului
Nominal 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. - Definirea predicatului Fișe de lucru
1 oră 4.4. 4.5. - Clasificarea predicatului Portofoliu
S11 - Verbele copulative: a fi, a ieși, a deveni, a rămâne, Activitate frontală
a se face, a ajunge, a părea Activitate individuală
- Exerciții cu sensurile verbelor : a fi, a ieși, a Activitate pe grupe
deveni, a rămâne, a se face, a ajunge, a părea Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
13. Exerciții 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. Caietul elevului
1 oră 4.4. - Exerciții cu verbe predicative și copulative Fișe de lucru
S12 - Exerciții de identificare a sensului verbelor Portofoliu
- Realizarea și completarea diagramei Venn pentru Activitate frontală
PV și PN Activitate individuală
- Exerciții lacunare Observarea sistematică
- Exerciții de scriere a formei corecte a verbelor Aprecierea răspunsurilor
- Exerciții de identificare a modului și timpului

14. Transformarea 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. Caietul elevului


vorbirii directe în vorbire 4.3. 4.4. - Transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă Fișe de lucru
indirectă - Exerciții de rescriere a unor texte, prin transformarea Portofoliu
1 oră vorbirii directe în vorbire indirectă Activitate frontală
S12 - Transpunerea elementelor verbale, nonverbale și Activitate individuală
paraverbale din comunicarea orală în scris, prin Observarea sistematică
respectarea normelor de punctuație și ortografie Aprecierea răspunsurilor
15. Elemente de 1.1 1.2. 2.3. 2.5.
interculturalitate. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. - Definirea legendei Caietul elevului
Legende 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. - Trăsăturile legendelor Fișe de lucru
1 oră 4.5. 5.1. 5.2. - Tipuri de legende Portofoliu
S12 Diagrama Venn

31
Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
16. Elemente de 1.1 1.2. 2.3. 2.5. Text suport
interculturalitate. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. - Identificarea trăsăturilor legendelor pe baza Caietul elevului
Legende 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. textelor suport Fișe de lucru
1 oră 4.5. 5.1. 5.2. - Identificarea simbolisticii unor cuvinte în diverse Portofoliu
S12 culturi Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
17. Recapitulare 1.1 1.2. 2.3. 2.5. Text suport
1 oră 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. - Exerciții de gramatică Caietul elevului
S13 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. - Elemente de interculturalitate Fișe de lucru
4.5. 5.1. 5.2. Portofoliu
Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
18. Evaluare 2.3. 3.1. 3.3. 4.1. Evaluare
1 oră 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. - Exerciții de gramatică Activitate individuală
S13 5.1. 5.2. - Argumentarea apartenenței la gen și specie Evaluarea scrisă
- Elemente de interculturalitate

32
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ

NR. DE ORE: 4 ORE

Materiale didactice
Conținuturi Competențe specifice Activități de învățare Forme de organizare
Evaluare
1. Recapitulare 2.3. 2.5. 3.1. 3.2. 3.3. - Exerciții de gramatică Text suport
1 oră 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. - Exerciții de limbă și comunicare Caietul elevului
S14 - Variație stilistică Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
2. Recapitulare 2.3. 2.5. 3.1. 3.2. 3.3. Text suport
1 oră 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. - Tipuri de texte Caietul elevului
S14 - Trăsăturile textelor literare Activitate frontală
- Identificarea trăsăturilor textelor Activitate individuală
literare pe textele suport Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
3. Recapitulare 2.3. 2.5. 3.1. 3.2. 3.3. Text suport
1 oră 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. - Lecturi succesive Caietul elevului
S14 4.5. - Identificarea trăsăturilor fabulei Activitate frontală
- Argumentarea apartenenței la gen și Activitate individuală
specie a unei fabule studiate Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
4. Evaluare 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 4.1. Evaluare
formativă 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. - Exerciții de gramatică Activitate individuală
1 oră - Exerciții de limbă și comunicare Evaluare scrisă
S14 - Argumentarea apartenenței la gen și
specie a unei fabule studiate
33
34
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA 4: CĂLĂTORIA

NR. DE ORE: 18 ORE

Materiale didactice
Conținuturi Competențe specifice Activități de învățare Forme de organizare
Evaluare
1. Elemente de 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. 3.2. Text suport
interculturalitate 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. - Legenda lui Moș Crăciun Caietul elevului
1 oră 4.4. 4.5. 5.1. 5.2. - Moș Crăciun în alte culturi Activitate frontală
S13 Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
2. Elemente de 1.1.1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport
interculturalitate 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Legenda Crăciunului Caietul elevului
1 oră 4.3. 4.4. 4.5. 5.1. 5.2. - Scrisoare pentru Moș Crăciun Activitate frontală
S13 Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
3. Cartea lui 1.1 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. 3.2. Text suport
Apolodor de Gellu 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. - Lecturi succesive Caietul elevului
Naum 4.4. 4.5. - Identificarea cuvintelor necunoscute Activitate frontală
1 oră - Identificarea personajelor Activitate individuală
S15 Transpunerea elementelor verbale, Observarea sistematică
nonverbale și paraverbale din Aprecierea răspunsurilor
comunicarea orală în scris, prin
respectarea normelor de punctuație
și ortografie
4. Cartea lui 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. 3.2. - Povestirea subiectului operei Text suport
Apolodor de Gellu 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. epice pe baza momentelor subiectului Caietul elevului
35
Naum 4.5. - Exerciții de utilizare a narațiunii Activitate frontală
și a dialogului Activitate individuală
1 oră Observarea sistematică
S15 Aprecierea răspunsurilor
5. Toate pânzele sus 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. 3.2. - Lecturi succesive Text suport
de Radu Tudoran 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. - Identificarea cuvintelor Caietul elevului
1 oră 4.5. necunoscute Activitate frontală
S15 - Identificarea personajelor Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
6. D-l Goe de I.L. 1.1 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. 3.2. Text suport
Caragiale 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. - Lecturi succesive Caietul elevului
1 oră 4.4. 4.5. - Identificarea cuvintelor necunoscute Activitate frontală
S15 - Identificarea personajelor Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
VACANȚA DE IARNĂ 22 DECEMBRIE 2018 – 13 IANUARIE 2019
7. D-l Goe de I.L. 1.1 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. 3.2. - Povestirea subiectului operei
Caragiale 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. epice pe baza momentelor subiectului
1 oră 4.4. 4.5. - Exerciții de utilizare a narațiunii
S16 și a dialogului
8. Dialog. Monolog. 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. 3.2. Text suport
Solilocviu 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. - Elemente definitorii pentru fiecare Caietul elevului
1 oră 4.4. 4.5. tip de comunicare Activitate frontală
S16 Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
9. Bubico de I.L. 1.1.1.2. 2.3. 2.5. 3.1. 3.2. Text suport
Caragiale 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. - Lecturi succesive Caietul elevului
1 oră 4.4. 4.5. - Identificarea cuvintelor necunoscute Activitate frontală
S16 Activitate individuală
36
- Identificarea personajelor Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
10. Bubico de I.L. 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. 3.2. Text suport
Caragiale 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. - Definirea pronumelui Caietul elevului
1 oră 4.4. 4.5. - Clasificarea pronumelui Activitate frontală
S16 - Exerciții cu pronume Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
11. Subiectul 1.1. 1.2. 2.3. 3.1. Text suport
exprimat 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. - Definirea subiectului Caietul elevului
1 oră 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. - Clasificarea subiectului Activitate frontală
S17 - Exerciții Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
12. Subiectul 1.1. 1.2. 2.3. 3.1. Text suport
neexprimat 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. - Definirea subiectului neexprimat Caietul elevului
1 oră 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. - Exerciții Activitate frontală
S17 Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
13. Complementul 1.1. 1.2. 2.3. 3.1. - Defnirea complementului Text suport
direct. Complementul 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. - Tipurile de complement Caietul elevului
indirect 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. - Părțile de vorbire prin care se Activitate frontală
1 oră exprimă Activitate individuală
S17 Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
14. Complementul 1.1. 1.2. 2.3. 3.1. Text suport
circumstanțial de timp 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. - Definiția complementului Caietul elevului
1 oră 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. circumstanțial de timp Activitate frontală
S17 - Părțile de vorbire prin care se Activitate individuală
exprimă Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
37
- Definiția complementului
prepozițional
- Părțile de vorbire prin care se
exprimă
- Exerciții
15. Complementul 1.1. 1.2. 2.3. 3.1. Text suport
circumstanțial de loc. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. - Definiția complementului Caietul elevului
Complementul 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. circumstanțial de loc Activitate frontală
circumstanțial de mod - Părțile de vorbire prin care se Activitate individuală
1 oră exprimă Observarea sistematică
S18 - Definiția complementului Aprecierea răspunsurilor
circumstanțial de loc
- Părțile de vorbire prin care se
exprimă
- Exerciții
16. Complementul 1.1. 1.2. 2.3. 3.1. - Definiția complementului
circumstanțial de 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. circumstanțial de scop
scop. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. - Părțile de vorbire prin care se
Complementul exprimă
circumstanțial de - Definiția complementului
cauză circumstanțial de cauză
1 oră - Părțile de vorbire prin care se
S18 exprimă
- Exerciții
17. Recapitulare 1.1.1.2. 2.3. 2.5. 3.1. 3.2. Exerciții de limbă și scriere corectă Text suport
1 oră 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. Exerciții de gramatică Caietul elevului
S18 4.4. 4.5. Exerciții de vocabular Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
18. Evaluare 2.3. 2.5. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Text suport

38
formativă 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. - Exerciții de gramatică Caietul elevului
1 oră - Planul textului Activitate frontală
S18 - Rezumarea unui text studiat Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
VACANȚA INTERSEMESTRIALĂ 2-10 FEBRUARIE 2019

39
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA 5: ÎN EUROPA

NR. DE ORE: 15 ORE

Materiale didactice
Competențe
Conținuturi Activități de învățare Forme de organizare
specifice
Evaluare
1. Valori românești 1.1 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. - Identificarea valorilor românești Text suport
1 oră 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Semnificația stemei românești Caietul elevului
S1 4.3. 4.4. 4.5. 5.1. 5.2. - Steaguri și steme Portofoliu
Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
2. Substantivul 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. - Definirea substantivului Text suport
1 oră 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. - Clasificare Caietul elevului
S1 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. - Substantive comune vs substantive proprii Portofoliu
Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
3. Substantivul 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. - Substantive defective Text suport
1 oră 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Substantive colective Caietul elevului
S1 4.3. 4.4. 4.5. Portofoliu
Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
40
4. Flexiunea 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. - Flexiunea cazuală a substantivului Text suport
cazuală a 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. Caietul elevului
substantivului 4.3. 4.4. 4.5. Portofoliu
1 oră Activitate frontală
S1 Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
5. Flexiunea 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. - Flexiunea cazuală a substantivului Text suport
cazuală a 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. Caietul elevului
substantivului 4.3. 4.4. 4.5. Portofoliu
1 oră Activitate frontală
S2 Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
6. O scrisoare de 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport
prietenie de Iulia 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Lecturi succesive Caietul elevului
Iordan 4.3. 4.4. 4.5. - Identificarea cuvintelor necunoscute Portofoliu
1 oră - Identificarea cuvintelor cheie Activitate frontală
S2 Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
7. O scrisoare de 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport
prietenie de Iulia 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Identificarea personajelor Caietul elevului
Iordan 4.3. 4.4. 4.5. - Redactarea unei scrisori amicale Portofoliu
1 oră Activitate frontală
S2 Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
8. Tabele corelate 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. - Exerciții de corelate a tabelului cu textul Texte suport
conținutului 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Compunerea unor texte pe baza Caietul elevului
1 oră 4.3. 4.4. 4.5. informațiilor din tabele Portofoliu
S2 Activitate frontală
41
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
9. Tipare textuale. 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport
Textul 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Definirea textelor explicativ și informativ Caietul elevului
explicativ 4.3. 4.4. 4.5. - Trăsăturile celor două tipuri de texte Portofoliu
/informativ - Exemple de texte Activitate frontală
1 oră - Redactarea unor texte explicative și Activitate individuală
S3 informative Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
10. Pronumele 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport
personal 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Identificarea tipului de tipar textual Caietul elevului
1 oră 4.3. 4.4. 4.5. - Precizarea succintă a trăsăturilor tiparelor Portofoliu
S3 textuale Activitate frontală
- Realizarea unui tip de tipar textual Activitate individuală
Activitate pe grupe
(Cutia cu surprize – bilețele cu cerințe)
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
11. Pronumele 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport
reflexiv 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Definirea adjectivului Caietul elevului
1 oră 4.3. 4.4. 4.5. - Precizarea formelor adjectivului Portofoliu
S3 - Exerciții diverse Activitate frontală
- Completarea unui text lacunar cu varianta Activitate individuală
corectă a adjectivului din paranteză Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
12. Pronumele 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport
posesiv 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Prezentarea gradelor de comparație ale Caietul elevului
1 oră 4.3. 4.4. 4.5. adjectivelor ( căsuța adjectivului – gradul Portofoliu
S3 pozitiv parter, gradul comparativ – Activitate frontală
subsol/beci, parter și etaj; gradul Activitate individuală
Observarea sistematică
42
superlativ – subsol, etaj și mansardă) Aprecierea răspunsurilor

13. Elemente de 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport


interculturalitate 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Sărbători de primăvară Caietul elevului
1 oră 4.3. 4.4. 4.5. 5.1. 5.2. - Tradiții în diverse culturi Portofoliu
S4 Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
14. Recapitulare 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport
1 oră 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Exerciții de lectură Caietul elevului
4.3. 4.4. 4.5. - Identificarea cuvintelor necunoscute Portofoliu
- Identificarea tipurilor de texte Activitate frontală
- Identificarea părților de vorbire Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
15. Evaluare 2.3. 2.5. 3.1. 3.2. 3.3. Test de evaluare
formativă 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. - Precizarea părților de vorbire subliniate Activitate individuală
1 oră - Precizarea corectă a tipului de pronume Evaluare formativă
- Realizarea unui text explicativ
- Rezumarea unui text narativ studiat

43
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA 6: LUMEA ARTISTICĂ

NR. DE ORE: 17 ORE

Materiale didactice
Conținuturi Competențe specifice Activități de învățare Forme de organizare
Evaluare
1. Elemente 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport
verbale, nonverbale 3.2. - Definirea textului narativ Caietul elevului
și paraverbale 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. - Tipuri de texte narative Portofoliu
1 oră 4.4. - Instanțe narative Activitate frontală
S4 4.5. Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
2. Elemente verbale, 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport
nonverbale și 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Lecturi succesive Caietul elevului
paraverbale 4.3. 4.4. 4.5. - Identificarea cuvintelor necunoscute Portofoliu
1 oră - Identificarea cuvintelor cheie Activitate frontală
S5 Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
3. Frații Jderi de 1.1. 1.2. 2.3. 3.1. 3.2. Text suport
Mihail Sadoveanu 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. - Identificarea personajelor Caietul elevului
1 oră 4.4. 4.5. - Identificarea reperelor spațio-temporale Portofoliu
S5 - Harta textului Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor

44
4. Adjectivul 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport
1 oră 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Definirea adjectivului Caietul elevului
S5 4.3. 4.4. 4.5. - Precizarea formelor adjectivului Portofoliu
- Exerciții diverse Activitate frontală
- Completarea unui text lacunar cu varianta corectă Activitate individuală
a adjectivului din paranteză Observarea sistematică
- Prezentarea gradelor de comparație ale Aprecierea răspunsurilor
adjectivelor ( căsuța adjectivului – gradul pozitiv
parter, gradul comparativ – subsol/beci, parter și
etaj; gradul superlativ – subsol, etaj și
mansardă)
5. Adjectivul. 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport
Flexiunea cazuală 3.2. - Acordul adjectivului cu substantivul Caietul elevului
1 oră 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. - Topica adjectivului Portofoliu
S5 4.4. 4.5. - Flexiunea cazuală a adjectivului Activitate frontală
- Familiarizarea cu formulările adjectiv provenit Activitate individuală
din..., adjectiv pronominal Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
6. Textul descriptiv 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport
în proză 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Definirea textului descriptiv Caietul elevului
1 oră 4.3. 4.4. 4.5. - Trăsăturile textului descriptiv în proză Portofoliu
S6 - Textul narativ-descriptiv Activitate frontală
- Aplicații Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
7. Textul 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport
descriptiv în versuri 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Trăsăturile textului descriptiv în versuri Caietul elevului
1 oră 4.3. 4.4. 4.5. - Aplicații Portofoliu
S6 Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică

45
Aprecierea răspunsurilor

8. Adverbul 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport


1 oră 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Definirea adverbului Caietul elevului
S6 4.3. 4.4. 4.5. - Clasificarea adverbului Portofoliu
- Prezentarea adverbului de timp Activitate frontală
- Funcția sintactică a adverbului de timp Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
9. Adverbul de 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Prezentarea adverbului de loc Text suport
loc și de mod 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. Funcția sintactică a adverbului de loc Caietul elevului
1 oră 4.3. 4.4. 4.5. Prezentarea adverbului de mod Portofoliu
S6 Funcția sintactică a adverbului de mod Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
10. Gradele de 1.1. 1.2. 2.3. 3.1. 3.2. Text suport
comparație ale 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. - Prezentarea gradelor de comparație ale adverbelor Caietul elevului
adverbului 4.4. 4.5. ( căsuța adverbului – aceeași structură ca a Portofoliu
1 oră adjectivului) Activitate frontală
S7 Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
11. Adverbul. 1.1. 1.2. 2.5. 3.1. 3.2. Text suport
Exerciții 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. - Identificarea corectă a formelor pronumelui din Caietul elevului
1 oră 4.4. 4.5. textele suport Portofoliu
S7 - Realizarea „arborelui genealogic” al adverbului Activitate frontală
- Compunerea Istoriei familiei adverbului Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
12. Castelul din 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport
Carpați de Jules 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. Caietul elevului
46
Verne 4.3. 4.4. - Lecturi succesive Portofoliu
1 oră - Identificarea cuvintelor necunoscute Activitate frontală
S7 - Identificarea reperelor spațio-temporale Activitate individuală
- Identificarea personajelor Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
13. Castelul din 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. - Identificarea momentelor subiectului Text suport
Carpați de Jules 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Realizarea planului textului Caietul elevului
Verne 4.3. 4.4. - Rezumarea textului Portofoliu
1 oră Activitate frontală
S7 Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
14. Elemente de 1.1. 1.2. 2.3. 3.2. 3.3. - Legendele Olimpului Text suport
interculturalitate. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. Caietul elevului
Zeii 4.4. 4.5. 5.1. 5.2. Portofoliu
1 oră Activitate frontală
S8 Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
15. Elemente de 1.1. 1.2. 2.3. 3.2. 3.3. - Legendele Olimpului Text suport
interculturalitate. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. Caietul elevului
Eroii 4.4. 4.5. 5.1. 5.2. Portofoliu
1 oră Activitate frontală
S8 Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
16. Recapitulare 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport
1 oră 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Exerciții de limbă și scriere corectă Caietul elevului
S8 4.3. 4.4. 4.5. 5.1. 5.2. - Exerciții de gramatică Portofoliu
- Exerciții de vocabular Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
47
Aprecierea răspunsurilor

17. Evaluare 2.3. 2.5. 3.1. 3.2. Text suport


1 oră 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Realizarea rezumatului unui text la alegere Caietul elevului
S8 4.3. 4.4. 4.5. - Exerciții lacunare Activitate frontală
- Exerciții de gramatică Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor

48
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA 7: NATURA ȚĂRII MELE

NR. DE ORE: 11 ORE

Materiale didactice
Conținuturi Competențe specifice Activități de învățare Forme de organizare
Evaluare
1. Dicția 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport
1 oră 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Exerciții de dicție Caietul elevului
S9 4.3. 4.4. 4.5. Portofoliu
Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
2. Elemente de 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport
versificație 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Elemente de versificație Caietul elevului
1 oră 4.3. 4.4. 4.5. - Mărcile subiectivității Portofoliu
S9 Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
3. Amurg în 1.1. 1.2. 2.3. 3.1. 3.2. Text suport
deltă de Ion Pillat 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. - Lecturi succesive Caietul elevului
1 oră 4.4. 4.5. - Identificarea cuvintelor-cheie Portofoliu
S9 Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor

49
4. Amurg în 1.1. 1.2. 2.3. 3.1. 3.2. Identificarea figurilor de stil din textul suport: epitet, Text suport
deltă de Ion Pillat 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. enumerație Caietul elevului
1 oră 4.4. 4.5. Identificarea elementelor versificației Portofoliu
S9 Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
ȘCOALA ALTFEL S10 15-19 APRILIE 2019
VACANȚA DE PRIMĂVARĂ 20 APRILIE – 5 MAI 2019
5. Oaspeții 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport
primăverii de Vasile 3.2. - Lecturi succesive Caietul elevului
Alecsandri 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. - Identificarea cuvintelor-cheie Portofoliu
1 oră 4.4. 4.5. - Identificarea figurilor de stil din textul suport: Activitate frontală
S11 epitet, enumerație Activitate individuală
- Identificarea elementelor versificației Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
6. Stil. 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport
Proprietate 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Definiția stilului Caietul elevului
1 oră 4.3. 4.4. 4.5. - Stil. Proprietate. Originalitate Portofoliu
S11 Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
7. Stiluri 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport
funcționale 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Stiluri funcționale Caietul elevului
1 oră 4.3. 4.4. 4.5. - Aplicații Portofoliu
S11 Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică

50
Aprecierea răspunsurilor

8. Tipare 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Tipare textuale. Recapitulare Text suport
textuale 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. Caietul elevului
1 oră 4.3. 4.4. 4.5. Portofoliu
S11 Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ S12 13-17 MAI 2019
9. Elemente de 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Natura țării mele Text suport
interculturalitate 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. Concurs Să ne cunoaștem țara Caietul elevului
1 oră 4.3. 4.4. 4.5. 5.1. 5.2. Portofoliu
S13 Activitate pe grupe
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
10. Recapitulare 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. 3.1. Text suport
1 oră 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Exerciții de limbă și scriere corectă Caietul elevului
S13 4.3. 4.4. 4.5. 5.1. 5.2. - Exerciții de gramatică Portofoliu
- Exerciții de vocabular Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
11. Evaluare 2.3. 2.5. 3.1. 3.2. Text suport
1 oră 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Argumentarea apartenenței unui text liric la specie și Caietul elevului
S13 4.3. 4.4. 4.5. gen Activitate frontală
- Exerciții lacunare Activitate individuală
- Exerciții de gramatică Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor

51
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ

NR. DE ORE: 4 ORE

Materiale didactice
Competențe
Conținuturi Activități de învățare Forme de organizare
specifice
Evaluare
1. Recapitulare 2.3. 2.5. 3.1. 3.2. Text suport
1 oră 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Exerciții de limbă și scriere corectă Caietul elevului
S12 4.3. 4.4. 4.5. - Exerciții de exprimare a opiniei Activitate frontală
- Descrierea unei persoane Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
2. Recapitulare 2.3. 2.5. 3.1. 3.2. Text suport
1 oră 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Exerciții de gramatică Caietul elevului
S12 4.3. 4.4. 4.5. - Compunerea gramaticală Activitate frontală
- Textul narativ Activitate individuală
- Literatură. Instanțe narative Observarea sistematică
- Rezumatul Aprecierea răspunsurilor
- Textul explicativ. Textul informativ
3. Lucrare 2.3. 2.5. 3.1. 3.2.
scrisă 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Vocabular.
semestrială 4.3. 4.4. 4.5. - Morfologie. Evaluare formativă scrisă
1 oră - Sintaxă
S12 - Argumentarea apartenenței unui text liric la specie
și gen
4. Discutarea 2.3. 2.5. 3.1. 3.2. Text suport
lucrării scrise 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Discutarea greșelilor Caietul elevului
semestriale 4.3. 4.4. 4.5. Activitate frontală
52
1 oră - Model de rezolvare integrală Activitate individuală
S12 Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor

53
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA 8: LUMEA TEHNOLOGIEI

NR. DE ORE: 9 ORE

Materiale didactice
Competențe
Conținuturi Activități de învățare Forme de organizare
specifice
Evaluare
1. Inteligența 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. Text suport
emoțională 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. - Inteligența emoțională Caietul elevului
1 oră 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. - Biblioteca virtuală Portofoliu
S13 4.5. Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
2. Blog / e-mail 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. Text suport
1 oră 3.1. - Structură Caietul elevului
S14 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. - Aplicații Portofoliu
4.2. Activitate frontală
4.3. 4.4. 4.5. Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
3. Textul 1.1. 1.2. 2.3. 3.1. Definiție Text suport
argumentativ 3.2. Trăsăturile textului argumentativ Caietul elevului
1 oră 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. Portofoliu
S14 4.3. Activitate frontală
4.4. 4.5. Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor

54
4. Textul 1.1. 1.2. 2.3. 3.1. Aplicații Text suport
argumentativ 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. Caietul elevului
1 oră 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. Portofoliu
S14 Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
5. Variație stilistică 1.1 1.2. 2.3. 2.5. - Variație stilistică Text suport
1 oră 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. - Structura comunicării Caietul elevului
S14 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Portofoliu
4.5. 5.1. 5.2. Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
6. Elemente de 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. Text suport
interculturalitate 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. - Originea limbii române Caietul elevului
1 oră 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. - Evoluția limbii române Portofoliu
S15 4.5. 5.1. 5.2. Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
7. Elemente de 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. Comunitatea lingvistică a vorbitorilor de limbă română Text suport
interculturalitate 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Un mesaj pentru vorbitorii de limbă română Caietul elevului
1 oră 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Portofoliu
S15 4.5. 5.1. 5.2. Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
8. Recapitulare 1.1. 1.2. 2.3. 2.5. Text suport
1 oră 3.1. - Exerciții de limbă și scriere corectă Caietul elevului
S15 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. - Exerciții de gramatică Portofoliu
4.2. 4.3. 4.4. 4.5. Activitate frontală
55
5.1. 5.2. - Exerciții de vocabular Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor
9. Evaluare 2.3. 2.5. 3.1. 3.2. Text suport
1 oră 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. - Exerciții lacunare Caietul elevului
S15 4.3. 4.4. 4.5. - Exerciții de gramatică Activitate frontală
Activitate individuală
Observarea sistematică
Aprecierea răspunsurilor

56
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

RECAPITULARE + EVALUARE FINALĂ

NR. DE ORE: 4 ORE

Materiale didactice
Conținuturi Competențe specifice Activități de învățare Forme de organizare
Evaluare
1. Recapitulare 2.3. 3.1. 3.2. 3.4. Text suport
finală - Exerciții de gramatică Caietul elevului
1 oră - Exerciții de literatură. Instanțe Activitate frontală
S16 narative Activitate individuală
Observarea sistematică
2. Recapitulare 2.3. 3.1. 3.2. 3.4. 4.1. - Exerciții de identificare a părților Aprecieri verbale
finală de vorbire și de propoziție Observarea sistematică a activității elevilor
1 oră - Identificarea modurilor de Portofoliu
S16 expunere
- Rezumatul
3. Recapitulare 2.3. 3.1. 3.2. 3.4. 4.1. - Tipuri de texte Aprecieri verbale
finală - Transformarea vorbiri directe în Observarea sistematică a activității elevilor
1 oră vorbire indirectă Portofoliu
S16 - Argumentarea apartenenței la gen
și specie
4. Evaluare scrisă 2.3. 3.1. 3.2. 3.4. 4.1. - Vocabular Evaluare scrisă sumativă
sumativă - Morfologie
1 oră - Sintaxă
S16 - Tipar textual
- Text argumentativ

57