Sunteți pe pagina 1din 9

nr. 12-3-47950-16072018

Dosarul nr. 3-302/18

H O T R Â R E

În numele Legii

Dispozitivul hot rârii pronun at public la 26 iulie 2018 în mun. Chi in u

Cererea de apel depus de pârâta la 17 august 2018

Hot rârea integral întocmit la 08 septembrie 2018

26 iulie 2018

Judec toria Chi in u, sediul Buiucani

Instan a compus din:

mun. Chi in u

Pre edintele edin ei, judec tor Olga Bo an

grefier

Elena Marcinschi

în lipsa p r ilor, reclamantul i reprezentantul pârâtului au solicitat examinarea pricinii în lipsa sa, procedura de citare legal a fost îndeplinit ,

a examinat în edin a de judecat public pricina civil la cererea de chemare în judecat depus de XXXXXXXXX împotriva Casei Na ionale de Asigur ri Sociale a RM, intervenient accesoriu XXXXXXXXX Sociale Centru, mun. Chi in u cu privire la anularea actului administrativ i obligarea recalcul rii pensiei,

a c o n s t a t a t:

Argumentele participan ilor la proces:

La data de 16 iulie 2018 XXXXXXXXX a depus în instan a de judecat cererea de chemare în judecat împotriva Casei Na ionale de Asigur ri Sociale a RM, intervenient accesoriu XXXXXXXXX Sociale Centru, mun. Chi in u cu privire la anularea actului administrativ i obligarea recalcul rii pensiei.

În motivarea ac iunii s-a invocat c , prin Hot rîrea Parlamentului Republicii Moldova

nr.41 din 16 martie 2018, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.95-104 (6490-6499), reclamantul a fost eliberat din func ia de judec tor i pre edinte al Cur ii Supreme de Justi ie, în baza cererii de demisie.

Conform Hot rârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 117/7 din 06 martie 2018, art.art.6, 7 i 12 din Legea cu privire la Curtea Constitu ional , reclamantul a fost numit în func ia de judec tor i ales Pre edinte al Cur ii Constitu ionale din 16 martie 2018.

Pân la momentul actual, conform art. III al Legii nr.60 din 04 aprilie 2014, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 115-119/304 din 1 mai 2014, beneficiaz de pensie în m rimea stabilit pân la data intr rii în vigoare a legii men ionate i care nu a fost recalculat .

Având la baz cele men ionate supra i conform art.32 alin.(l) i alin.(3) al Legii cu privire la statutul judec torului, în baza cereri depuse la Casa Teritorial de Asigur ri Sociale Buiucani, mun. Chi in u, unde se afla la moment dosarul reclamantului cu privire la plata pensiei, urma s i recalculat pensia mea, începând cu data de 16 martie 2018, inându-se cont de m rimea salariului lunar al Pre edintelui Cur ii Supreme de Justi ie în exerci iu, la moment i pentru viitor.

Invoc reclamantul c , numirea sa în calitate de Judec tor al Cur ii Constitu ionale i alegerea în func ia de Pre edinte al acesteia, nu afecteaz plata pensiei în condi iile art.32 alin.(l) al Legii cu privire la statutul judec torului.

Prin scrisoarea Casei Teritoriale de Asigur ri Sociale Buiucani mun. Chi in u din 13 aprilie 2018, cererea men ionat a fost acceptat i reclamantul a fost invitat pentru a depune suplimentar copia buletinului de identitate, extrasul din ordinul de eliberare din func ie i copia carnetului de munc .

Ulterior, dosarul reclamantului cu privire la plata pensiei, a fost transmis la XXXXXXXXX Sociale Centru, mun. Chi in u, unde i a depus suplimentar copia actelor solicitate.

Din motivul c , pensia nu era recalculat conform normelor de drept expuse supra, reclamantul s-a adresat cu cerere prealabil la Casa Na ional de Asigur ri Sociale a Republicii Moldova, în vederea solu ion rii pozitive a problemei men ionate.

Prin scrisoarea Casei Na ionale de Asigur ri Sociale a Republicii Moldova nr.P-1392/18 din 10 iulie 2018, cererea sa prealabil a fost respins , invocându-se faptul ca activitatea reclamantului în calitate de judec tor i Pre edinte a Cur ii Constitu ionale, nu i-ar permite plata integral a pensiei.

Consider refuzul men ionat supra a Casei Na ionale de Asigur ri Sociale Republicii Moldova ca fiind unul ilegal, i care contravine normelor de drept men ionate în cererea de chemare în judecat .

Solicit reclamantul:

Anularea, ca fiind ilegal în fond i emis contrar prevederilor legii, a actului Casei

Na ionale de Asigur ri Sociale a Republicii Moldova nr. P-1392/18 din 10 iulie 2018;

Obligarea Casei Na ionale de Asigur ri Sociale a Republicii Moldova la recalcularea pensiei reclamantului, din 16 martie 2018, inându-se cont de m rimea salariului lunar al Pre edintelui Cur ii Supreme de Justi ie în exerci iu.

În edin a de judecat reclamantul, fiind legal citat despre data, ora i locul edin ei de judecat , nu s-a prezentat, a solicitat prin cererea de chemare în judecat , examinarea pricinii în lipsa sa (f.d.5,25).

În edin a de judecat reprezentantul pârâtului, fiind legal citat despre data, ora i locul edin ei de judecat , nu s-a prezentat, a solicitat prin referin a, examinarea pricinii în lipsa sa (f.d.26-28).

În edin a de judecat intervenientul accesoriu, fiind legal citat despre data, ora i locul edin ei de judecat , nu s-a prezentat, din motive necunoscute instan ei (f.d.23).

Aprecierea instan ei:

Audiind p r ile, examinând probele administrate pentru dovedirea celor invocate i raportându-le, per ansamblu, la prevederile legale ce guverneaz spe a, instan a de judecat consider necesar de a admite integral ac iunea depus de XXXXXXXXX, reie ind din urm toarele considerente.

Conform art.9 alin.(1) Cod civil, persoanele fizice i juridice participante la raporturile juridice civile trebuie s î i exercite drepturile i s î i execute obliga iile cu bun -credin , în acord cu legea, cu contractul, cu ordinea public i cu bunele moravuri. Buna-credin se prezum pân la proba contrar .

Analizând circumstan ele faptice ale cauzei i actele anexate la materialele dosarului, instan a de judecat re ine c , prin hot rârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 117/7 din 06 martie 2018 XXXXXXXXX a fost numit în func ia de judec tor la Curtea Constitu ional a RM pe un termen de 6 ani.

Prin aceia i hot râre s-a propus Parlamentului RM eliberarea lui Mhail Poalelngi din func ia de judec tor i Pre edinte al Cur ii Supreme de Justi ie, în baza art. 25 alin. (1) lit. a) i art. 26 din Legea din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judec torului (f.d.15-18).

Prin hot rârea Parlamentului RM nr. 41 din 16 martie 2018 privind eliberarea lui XXXXXXXXX din func ia de judec tor i pre edinte al Cur ii Supreme de Justi ie, în temeiul art. 25 alin. (1) lit. a) i art. 26 din Legea din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judec torului, XXXXXXXXX a fost eliberat din func ia de judec tor i Pre edinte al Cur ii Supreme de Justi ie, în baza cererii de demisie (f.d.14).

Prin decizia Cur ii Constitu ionale din 16 martie 2018 privind alegerea Pre edintelui Cur ii Constitu ionale, a fost ales Mihail Poalelngi în calitate de Pre edinte al Cur ii

Constitu ionale pe un termen de 3 ani (f.d.20).

La data de 26 martie 2018 reclamantul a depus la Casa Teritorial de Asigur ri Sociale cererea, prin care a solicitat recalcularea pensiei, începând cu data de 16 martie 2018, inându-se cont de m rimea salariului lunar al pre edinteli Cur ii Supreme de Justi ie la moment i pentru viitor (f.d.6-7).

Prin r spunsul din 13 aprilie 2018 Casa Teritorial de Asigur ri Sociale cererea reclamantului a fost acceptat i reclamantul a fost invitat pentru a depune suplimentar copia buletinului de identitate, extrasul din ordinul de eliberare din func ie i copia carentului de munc (f.d.8).

Ulterior, dosarul reclamantului cu privire la plata pensiei, a fost transmis la XXXXXXXXX Sociale Centru, mun. Chi in u, unde reclamantul i a depus suplimentar copia actelor solicitate (f.d.9).

Din motivul c , pensia nu era recalculat , reclamantul la data de 25 iunie 2018 s-a adresat cu cerere prealabil la Casa Na ional de Asigur ri Sociale a Republicii Moldova, în vederea solu ion rii pozitive a problemei men ionate (f.d.10-11).

Prin scrisoarea Casei Na ionale de Asigur ri Sociale a Republicii Moldova nr.P-1392/18 din 10 iulie 2018, cererea sa prealabil a fost respins , invocându-se faptul ca activitatea reclamantului în calitate de judec tor i Pre edinte a Cur ii Constitu ionale, nu i-ar permite plata integral a pensiei (f.d.12-13).

Reclamantul consider refuzul men ionat supra a Casei Na ionale de Asigur ri Sociale Republicii Moldova ca fiind unul ilegal i care contravine normelor de drept men ionate în cererea de chemare în judecat .

Reclamantul solicit anularea, ca fiind ilegal în fond i emis contrar prevederilor legii, a actului Casei Na ionale de Asigur ri Sociale a Republicii Moldova nr. P-1392/18 din 10 iulie 2018; obligarea Casei Na ionale de Asigur ri Sociale a Republicii Moldova la recalcularea pensiei reclamantului, din 16 martie 2018, inându-se cont de m rimea salariului lunar al Pre edintelui Cur ii Supreme de Justi ie în exerci iu.

Instan a de judecat g se te aceste preten ii ca întemeiate i urmeaz a fi admise.

Conform art. 1 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ, orice persoan care se consider v t mat într-un drept al s u, recunoscut de lege, de c tre o autoritate public , printr-un act administrativ sau prin nesolu ionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instan ei de contencios administrativ competente pentru a ob ine anularea actului, recunoa terea dreptului pretins i repararea pagubei ce i-a fost cauzat .

Potrivit prevederilor art. 3 din Legea contenciosului administrativ, obiect al ac iunii în contenciosul administrativ îl constituie actele administrative, cu caracter normativ i individual, prin care este v t mat un drept recunoscut de lege al unei persoane, inclusiv al unui ter , emise de:

a) autorit ile publice i autorit ile asimilate acestora în sensul prezentei legi;

b) subdiviziunile autorit ilor publice;

c) func ionarii din structurile specificate la lit.a) i b).

(2) Obiect al ac iunii în contenciosul administrativ poate fi i nesolu ionarea în termenul legal a unei cereri referitoare la un drept recunoscut de lege.

Art. 2 din Legea contenciosului administrativ cât i Rezolu ia (77) 31 cu privire la protec ia individului fa de actele autorit ilor administrative, adoptat de Comitetul de Mini tri al Consiliului Europei la 28 septembrie 1997, definesc actul administrativ ca o manifestare juridic unilateral de voin , cu caracter normativ sau individual, din partea unei autorit i publice în vederea organiz rii execut rii sau execut rii în concret a legii. Actului administrativ, în sensul prezentei legi, este asimilat contractul administrativ, precum i nesolu ionarea în termenul legal a unei cereri, desemneaz orice m suri individuale sau decizii luate în cadrul exercit rii autorit ii publice, susceptibile de a afecta direct drepturile, libert ile sau interesele persoanelor fizice sau juridice i care nu este un act îndeplinit în cadrul exercit rii uneifunc ii judiciare.

Art. 16 alin. (1) Legea contenciosului administrativ prevede c , persoana care se consider v t mat într-un drept al s u, recunoscut de lege, printr-un act administrativ i nu este mul umit de r spunsul primit la cererea prealabil sau nu a primit nici un r spuns în termenul prev zut de lege, este în drept s sesizeze instan a de contencios administrativ competent pentru anularea, în tot sau în parte, a actului respectiv i repararea pagubei cauzate.

Statul ocrote te s n tatea i bun starea cet enilor, acordându-le asisten social în cazurile prev zute de lege. În domeniul drepturilor sociale, statul este obligat s ia m suri pozitive pentru a asigura protec ia acestor drepturi, astfel încât fiecare membru s posede un minim garantat de asigurare social . Ra iunea asisten ei i protec iei sociale este de a r spunde nevoilor de trai ale persoanelor i de a men ine un anumit nivel de trai în caz de producere a anumitor împrejur ri obiective. Astfel, asigur rile sociale au fost instituite în scopul prevenirii, limit rii, înl tur rii riscurilor sociale i sus inerii financiare a persoanelor îndrept ite a le primi, în cazul producerii unor astfel de riscuri.

Astfel o form a presta iilor de stat constituie pensia pentru vechimea în munc .

Potrivit art. 32 alin. (1) i (3) din Legea cu privire la statutul judec torului nr. 544 din XXXXXXXXX, judec torul care a atins vârsta de 50 de ani i are o vechime în munc de cel pu in 20 de ani, dintre care cel pu in 12 ani i 6 luni a activat în func ia de judec tor, are dreptul la pensie pentru vechime în munc în propor ie de 55% din salariul mediu lunar, iar pentru fiecare an complet de munc peste vechimea de 20 de ani de 3%, dar în total nu mai mult de 80% din salariul mediu lunar. Pensia judec torului se recalculeaz inându-se cont de m rimea salariului lunar al judec torului în exerci iu. Pensia pentru vechime în munc stabilit în condi iile alin.(1) se calculeaz i se pl te te doar judec torilor demisiona i i judec torilor elibera i din func ie în leg tur cu atingerea plafonului de vârst .

În conformitate cu art. 10/1 din Legea privind salarizarea judec torilor i procurorilor nr. 328 din XXXXXXXXX, salariile de func ie ale judec torilor i procurorilor stabilite în

condi iile art.1 se reexamineaz anual de la data de 1 aprilie.

Dup cum se atest din cele men ionate de reclamat prin cererea de chemare în judecat , precum i cele men ionate de pârât prin referin , reclamantul, începând cu 13 septembrie 2012 beneficiaz de pensia pentru vechime în munc , ca judec tor, calculate în m rime de 80% fa de salariul de fun cie al Pre edintelui Cur ii Supreme de justi ie, iar dup intrarea în vigoare a Legii nr. 60 din 04 aprilie 2014, pensia nu a fost recalculat .

Pârâtul refuz reclamantului în recalcularea pensiei, motivând respingerea recalcul rii pensiei pe prevederile art. III din Legea nr. 60 din XXXXXXXXX i reiterându-se c dânsul activeaz în calitate de judec tor al Cur ii Constitu ionale, func ie care acord dreptul la pensie pentru vechime în munc ca judec tor, cee ace nu schimb condi iile de plat i recalculare a pensiei pentru judec tori, de aceea nu exist temei de recalculare a pensiei.

Analizând atât r spunsul la cererea prealabil , cât i argumentele expuse în referin , instan a de judecat le consider neîntemeiate, or, acestea sunt irelevante situa iei reclamantului din spe .

În conformitate cu art. III din Legea nr. 60 din XXXXXXXXX pentru modificarea i completarea unor acte legislative, în vigoare de la data de 16 mai 2014, judec torii care beneficiaz de plata pensiei, dar continu s activeze în func ia de judec tor, vor primi pensie în m rimea stabilit pân la data intr rii în vigoare a prezentei legi.

La caz, instan a de judecat constat cu certitudine c reclamantul a ocupat func ia de judec tor i Pre edinte al Cur ii Constitu ionale dup demisia sa din func ia de judec tor i Pre edinte al Cur ii Supreme de Justi ie, în leg tur cu cererea de demisie, conform hot rârii Parlamentului.

În acela i timp, competen ele inspectorului-judec tor al Inspec iei judiciare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii sunt reglementate de Constitu ia RM i nu au nici o tangen cu atribu iile de func ie ale judec torului în activitatea de înf ptuire a justi iei.

Prin urmare, aceste dou func ii nu sunt similare i nu pot fi asimilate, în special, func ia de judec tor al Cur ii Constitu ionale func iei de judec tor din autoritatea judec toreasc .

Or, Curtea Constitu ional nu este parte a autorit ii judec tore ti reglementat prin cap. IX, titlul III al Constitu iei RM.

Curtea Constitu ional este unica autoritate de jurisdic ie constitu ional în Republica Moldova, este independent de orice alt autoritate public i se supune numai Constitu iei. Func ia de judec tor al Cur ii Constitu ionale este incompatibil cu oricare alt func ie public sau privat retribuit , cu excep ia activit ii didactice i tiin ifice, fapt prev zut expres în titlul V al Constitu iei RM, precum i în Legea cu privire la Curtea Constitu ional .

Astfel, prevederile art. III din Legea nr. 60 din XXXXXXXXX pentru modificarea i completarea unor acte legislative nu sunt aplicabile situa iei reclamantului, deoarece acesta nu mai activeaz în calitate de judec tor, fiind eliberat din func ia de judec tor i Pre edinte

al Cur ii Supreme de Justi ie, în leg tur cu cererea de demisie.

În aceea i ordine de idei, numirea reclamantului în func ia de judec tor al Cur ii Constitu ionale nu a avut loc în temeiul Legii cu privire la statutul judec torului, ca numirea din nou în func ie de judec tor sau ca judec tor deta at din func ie, respectiv art. III din Legea nr. 60 din XXXXXXXXX pentru modificarea i completarea unor acte legislative în partea interdic ii de recalculare a pensiei nu este aplicabil deoarece reclamantul XXXXXXXXX nu continu s activeze în func ia de judec tor.

Mai mult ca atât, potrivit art. 24/1 alin. (5) al legii privind statutul judec torului, doar judec torului deta at i se men ine statutul de judec tor, iar perioada de activitate în institu iile specificate la alin.(2) se include în vechimea în munc în func ia de judec tor.

Consecvent, instan a de judecat eviden iaz c prin decizia din data de 27 iunie

2017 a Cur ii Constitu ionale de inadmisibilitate a sesiz rii nr. 63g/2017 privind excep ia de

neconstitu ionalitate a art. III din Legea nr. 60 din XXXXXXXXX pentru modificarea i completarea unor acte legislative i a art. 32 alin. (3) din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie

1995 cu privire la statutul judec torului, Curtea în p. 27 al deciziei a men ionat c , având în

vedere prevederile art. 32 din Legea cu privire la statutul judec torului, judec torilor demisiona i i judec torilor elibera i din func ie în leg tur cu atingerea plafonului de vârst , pensia se va recalcula inându-se cont de m rimea salariului lunar al judec torului în exerci iu.

Astfel, instan a de judecat consider relevante spe ei prevederile art. 32 alin. (1) i (3) din Legea cu privire la statutul judec torului, în redac ia Legii nr. 60 din XXXXXXXXX pentru modificarea i completarea unor acte legislative, potrivit c ror pensia judec torului se recalculeaz inându-se cont de m rimea salariului lunar al judec torului în exerci iu i c pensia pentru vechime în munc stabilit în condi iile alin. (l) se calculeaz i se pl te te doar judec torilor demisiona i i judec torilor elibera i din func ie în leg tur cu atingerea plafonului de vârst .

Prin urmare, func ia de judec tor al Cur ii Constitu ionale nu este echivalent func iei de judec tor din autoritatea judec toreasc , respectiv, judec torului demisionat din func ia de judec tor nu i se mai men ine statutul de judec tor.

Totodat , în temeiul art. 21 alin. (4/2) din Legea cu privire la Curtea Constitu ional , pensia pentru vechime în munc se pl te te integral judec torului în func ie.

Conform art. 24 alin. (3) al Legii contenciosului administrativ nr. 793-XIV din XXXXXXXXX, la examinarea în instan a de contencios administrativ a cererii în anulare, sarcina proba iunii este pus pe seama pîrîtului, iar în materie de desp gubire, sarcina proba iunii revine ambelor p r i.

Contrar principiilor normelor legale, pârâtul nici în edin a de judecat nu a argumentat temeinicia refuzului privind recalcularea pensiei reclamantului.

Dat fiind faptul c , instan a a constatat dreptul reclamantului la recalcularea din 16 martie 2018, inându-se cont de m rimea salariului lunar al Pre edintelui Cur ii Supreme de Justi ie în exerci iu, instan a g se te necesar a anula refuzul Casei Na ionale de Asigur ri

Sociale a RM nr. P-1392/18 din 10 iulie 2018, ca ilegal, deoarece aceste preten ii sunt corelative.

Astfel, instan a de judecat , conchide c preten iile reclamantului sunt întemeiate, iar criticele aduse de reprezentantul pârâtului nu pot constitui motiv de respingere a cererii de chemare în judecat .

Aici instan a ine cont de prevederile art. 25 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ, potrivit c rora, judecînd ac iunea, instan a de contencios administrativ adopt una din urm toarele hot rîri: b) admite ac iunea i anuleaz , în tot sau în parte, actul administrativ sau oblig pîrîtul s emit actul administrativ cerut de reclamant ori s elibereze un certificat, o adeverin sau oricare alt înscris, ori s înl ture înc lc rile pe care le-a comis, precum i dispune adjudecarea în contul reclamantului a desp gubirilor pentru întîrzierea execut rii hot rîrii.

Iar, art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea contenciosului administrative stabile te c , actul administrativ contestat poate fi anulat, în tot sau în parte, în cazul în care: a) este ilegal în fond ca fiind emis contrar prevederilor legii.

Or, reclamantul are dreptul legitim la încasarea pensiei pentru vechimea în munc în modul i m rimea stabilit de lege, iar o eventual respingere a preten iilor, ar înc lca dreptul reclamantului de a avea un bun , în sensul articolului 1 al Protocolului nr. 1 la Conven ie, i la o a teptare legitim c pl ile legate de pensia pentru vechimea în munc îi vor fi pl tite.

Respectiv, instan a de judecat va anula ca fiind ilegal în fond i emis contrar prevederilor legii actul Casei Na ionale de Asigur ri Sociale a RM nr. P-1392/18 din 10 iulie 2018, cu obligarea Casei Na ionale de Asigur ri Sociale a RM s recalculeze pensia lui XXXXXXXXX, din 16 martie 2018, inându-se cont de m rimea salariului lunar al Pre edintelui Cur ii Supreme de Justi ie în exerci iu.

În astfel de circumstan e, apreciind obiectiv probele administrate în ansamblu i interconexiunea lor în conformitate cu prevederile art.130 CPC al RM, instan a de judecat concluzioneaz c ac iunea reclamantului XXXXXXXXX împotriva Casei Na ionale de Asigur ri Sociale a RM, intervenient accesoriu XXXXXXXXX Sociale Centru, mun. Chi in u cu privire la anularea actului administrativ i obligarea recalcul rii pensiei, urmeaz a fi admis integral.

În conformitate cu art. art.236, 238-241 CPC al RM, instan a de judecat

H O T R T E:

Se admite cererea de chemare în judecat depus de XXXXXXXXX împotriva Casei Na ionale de Asigur ri Sociale a RM, intervenient accesoriu Casa Teritorial de Asigur ri Sociale Centru, mun. Chi in u cu privire la anularea actului administrativ i obligarea

recalcul rii pensiei, integral.

Se anuleaz ca fiind ilegal în fond i emis contrar prevederilor legii actul Casei Na ionale de Asigur ri Sociale a RM nr. P-1392/18 din 10 iulie 2018.

Se oblig Casa Na ional de Asigur ri Sociale a RM s recalculeze pensia lui XXXXXXXXX, din 16 martie 2018, inându-se cont de m rimea salariului lunar al Pre edintelui Cur ii Supreme de Justi ie în exerci iu.

Hot rârea cu drept de atac în ordine de apel în Curtea de Apel Chi in u în termen de 30 zile, de la momentul pronun rii dispozitivului, prin intermediul Judec toriei Chi in u, sediul Buiucani.

Pre edintele edin ei,

Judec tor Olga Bo an