Sunteți pe pagina 1din 4

CECCAR Filiala Călărași

Nume și prenume cursant: _____________________________

TEST
de evaluare a cunoştinţelor dobândite la cursul PNDPC
Managementul calităţii într-un cabinet de contabilitate

1. Un sistem de control al calităţii este format din:


a. politici create pentru atingerea obiectivelor
b. proceduri necesare pentru implementarea şi monitorizarea modului de respectare a
acestor politici.
c. rapoartele de misiune

2. Firma - membră CECCAR - trebuie să stabilească un sistem propriu de control al


calităţii care să permită:
a. obţinerea unei asigurări rezonabile că firma şi personalul acesteia respectă
standardele profesionale şi cerinţele legale
b. că rapoartele de misiune întocmite de firmă sunt adecvate circumstanţelor date
c. crearea de politici pentru atingerea obiectivelor

3. Politicile şi procedurile se referă la următoarele domenii:


a. responsabilităţile conducerii privind calitatea din interiorul firmei;
b. cerinţe etice;
c. acceptarea şi continuarea relaţiilor cu clienţii

4. Avantajele sistemului de control al calităţii :


a. îmbunătăţirea reputaţiei firmei;
b. îmbunătăţirea managementului riscurilor;
c. îmbunătăţirea relaţiilor cu clienţii;

5. Declaraţia generală cuprinde:


a. lista serviciilor oferite;
b lista tipurilor de clienţi specifici vizaţi sau principalul segment de piaţă în cadrul
căruia operează cabinetul;
c. obiective sau aspiraţii-cheie de funcţionare pentru anul financiar curent.

6. Codul etic naţional al profesionistilor contabili are un dublu rol:


a. dă autoritate serviciilor furnizate de profesioniştii contablili;
b. protejeaza profesioniştii contabili în faţa unor fenomene negative din economie,
precum spălare de bani, finanţari de terorism, fraude, corupţii.
7. Cerintele etice relevante sunt:
a. integritatea, obiectivitatea
b. competenţa profesională, confidenţialiatea
c. comportamentul profesional
d. independenţa
e. respectarea standardelor şi normelor emise de organismul profesional

8. Ameninţările la adresa eticii sunt:


a. interes personal
b. autorevizuire
c. familiaritate
d. intimidare

9. Interesul personal se referă la:


a. interes financiar direct
b. dependenţă de onorariile totale percepute de la un client
c. preocupare legată de pierderea unui client semnificativ.

10. Autorevizuirea se referă la:


a. o firmă care emite un raport de certificare cu privire la eficienţa unui sistem după
proiectarea sau implementarea sistemului.
b. acceptarea unei misiuni al cărei obiect a fost pregătit de firmă.
c. un membru al echipei care se ocupă de misiune este sau a fost recent director sau
manager al clientului, sau angajat într-o poziţie executivă de către client.
11. Familiaritatea se referă la:
a. relaţie apropiată sau imediată de rudenie cu un director al unui client sau cu un
angajat care este într-o poziţie de influenţă
b. acceptarea de cadouri sau de tratament preferenţial, cu excepţia cazului în care
valoarea este în mod clar nesemnificativă
c. ameninţarea cu litigiul de către un client

12. Intimidarea se referă la:


a. ameninţarea cu litigiul de către un client.
b. presiunea de a reduce în mod inadecvat gradul activităţilor necesare pentru a reduce
tarifele.
c. presiunea de a fi de acord cu decizia unui angajat al clientului, deoarece angajatul are
mai multă experienţă cu privire la chestiunea respectivă.

13. Firma - membră CECCAR - trebuie să elaboreze politici şi proceduri care să îi ofere o
asigurare rezonabilă că:
a. deţine suficient personal
b. personalul are capacitatea, competenţa şi angajamentul de a respecta principiile etice
necesare
c. care să îi permită firmei să emită rapoarte adecvate în circumstanţele date.

14. Politicile şi procedurile trebuie să abordeze aspecte legate de personal şi să asigure:


a. recrutarea personalului;
b.evaluarea performanţelor;
c. abilităţi, competenţă;
d. dezvoltare profesională, promovare;

15. Firma - membră CECCAR - trebuie să elaboreze politici şi proceduri care să îi ofere o
asigurare rezonabilă:
a. dacă politicile şi procedurile sistemului de control al calităţii sunt relevante,
adecvate;
b. dacă funcţionează eficient şi sunt respectate în practică.
16. Scopul monitorizării conformităţii cu politicile şi procedurile de control al calităţii:
a. dacă s-au respectat standardele profesionale şi cerinţele legale;
b. dacă sistemul de control al calităţii a fost elaborat adecvat şi implementat eficient;
c. dacă politicile şi procedurile de control al calităţii au fost aplicate adecvat, astfel
încât rapoartele emise de firmă să fie corespunzătoare condiţiilor date.

17. Documentaţia misiunii se realizează cu ajutorul:


a. dosarului permanent
b. dosarul exerciţiului
c. politicilor şi procedurilor de control al calităţii