Sunteți pe pagina 1din 17

COMUNICARE IN LIMBA ROMANA

Proiectarea unitatilor de invatare

Semestrul I

Manual suport: Comunicare în limba română, clasa a II-a, autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă – editura EDP

U.I.1SCOALA SI CARTEA, DOI PRIETENI ADEVARATI – 18 ore

Continuturi C.S. Activitati de invatare Resurse Evaluare Nr. Data


ore
-formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la întrebări legate de Resurse materiale: manual, caietul Observarea 4
Actualizarea 1.1 tema şi mesajul textului audiat elevului, fişe de lucru, jetoane sistematică (probe
cunoştinţelor din 1.2 - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări legate de mesajul text colorate orale, probe practice,
clasa I 1.3 - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse procedurale: fişe de lucru, teme
2.3 - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un text observarea dirijată,conversaţia, pentru acasă),
2.4 audiat explicaţia, învăţarea prin portofoliul, proiectul
Text suport: 3.1 - despărţirea cuvintelor în silabe descoperire, jocul didactică, munca Probă de evaluare
„Ziua când toţi au 3.4 - identificarea unor cuvinte date după criterii precum: număr de independentă orală / scrisă
sunete, sunet iniţial, sunet final etc. Forme de organizare a colectivului:
şapte ani” 4.1
- formularea unei opinii referitoare la un personaj / o întâmplare / activitatea frontală, activitate în
după Octav Pancu 4.2
un mod de comportament etc. echipă, activitate în perechi,
- Iaşi - interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi activitate individuală
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte ( citire cu
voce tare / în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă
etc.)
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea intonaţiei
impusă de semnele de punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, linia de
dialog) sau respectând un detaliu / o idee din text (joc: „Găseşte şi
citeşte”)
- realizarea unui jurnal personal de lectură în care să fie înregistrate
titlul şi personajele din basmele / poveştile / povestirile citite sau
transcrieri / copieri de glume, ghicitori, poezii etc.
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt text pe teme
cunoscute

1
- transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul unor activităţi
individuale sau comune
- scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş dori să...”, „Visul meu
este să...”), rime, poveşti etc. pe propriul caiet, pe un caiet al clasei
sau într-un spaţiu special amenajat (de ex.:Colţul de creaţie)
*Textul. Titlul. 1.2 identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse materiale: manual, caietul Observarea 5
Autorul.Alineatele 1.4 - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un text elevului, fişe de lucru, jetoane sistematică (probe
*Dialogul.Salutul. 2.1 audiat pentru etichete orale, probe practice,
Prezentarea propriei 2.2 - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la textul audiat Resurse procedurale: fişe de lucru, teme
persoane 2.3 („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu observarea dirijată,conversaţia, pentru acasă),
*Alfabetul. Literele 3.1 ce scop?” etc.) explicaţia, învăţarea prin portofoliul, proiectul
mari si mici de mana. 3.4 - dramatizări ale unor fragmente din text descoperire, jocul didactică, munca Probă de evaluare
Grupurile de litere 4.1 - dialoguri despre sine, despre familie, colegi, despre animalul independentă orală / scrisă
4.2 preferat, activităţile preferate / desfăşurate etc. Forme de organizare a colectivului:
Text suport: - realizarea unor postere care să ilustreze reguli de comunicare activitatea frontală, activitate în
„Luchi” eficientă (vorbirea pe rând, ascultarea, păstrarea ideii) echipă, activitate în perechi,
după Otilia Cazimir - citirea în forme variate/ în ritm propriu/citirea selectivă a activitate individuală
enunţurilor şi textului
- analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor
- ordonarea alfabetică a unor cuvinte date
- formarea unor cuvinte din silabe date
-stabilirea poziţiei unui sunet în silabă / cuvânt
- identificarea unor cuvinte date după criterii precum: număr de
sunete, sunet iniţial, sunet final etc.
- formularea unei opinii referitoare la un personaj / o întâmplare /
un mod de comportament etc.
- formularea orală a mesajului / învăţăturii desprinse dintr-un text
citit
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt text pe teme
cunoscute
- formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe teme familiare
/ care prezintă interes
- realizarea unui jurnal personal de lectură în care să fie înregistrate
titlul şi personajele din basmele / poveştile / povestirile citite sau
transcrieri / copieri de glume, ghicitori, poezii etc.
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt text pe teme
cunoscute

2
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, materiale necesare în
activitatea zilnică
*Cartea. Cuprinsul 1.2 -citirea în forme variate/ în ritm propriu/ citirea selectivă a Resurse materiale: manual, caietul Observarea 5
cartii. 1.3 enunţurilor şi textului elevului, fişe de lucru sistematică (probe
*Introducerea 2.3 -- folosirea dicţionarului pentru înţelegerea unor termeni / expresii Resurse procedurale: orale, probe practice,
cuvintelor noi in 3.1 din mesajele orale în care contextul nu a oferit sensul noţiunilor observarea fişe de lucru, teme
vocabularul propriu. 3.2 - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit dirijată,conversaţia,explicaţia, pentru acasă),
*Dialogul. 4.1 - formularea unei opinii referitoare la un personaj / o întâmplare / învăţarea prin descoperire, jocul portofoliul, proiectul
*Aşezarea în pagină a un mod de comportament etc. didactică, munca independentă Probă de evaluare
textului scris.Scrierea - formularea orală a mesajului / învăţăturii desprinse dintr-un text Forme de organizare a colectivului: orală / scrisă
pe liniatura tip II. citit activitatea frontală, activitate în
Copierea - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt text pe teme echipă, activitate în perechi,
* Cartea clasei cunoscute activitate individuală
- formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe teme familiare
Text suport: / care prezintă interes
„Cartea de piatra” -identificarea personajelor dintr-un text audiat
după Vladimir Colin - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un text
audiat
- participarea la discuţii în perechi / în grup pe teme de interes
(timpul liber, animalul preferat, cartea preferată, prezentarea
produselor activităţii şcolare etc.)
- identificarea şi analizarea ilustraţiilor care însoţesc textul citit
- amenajarea unui „colţ al cărţii” în sala de clasă
- activităţi care implică folosirea calculatorului pentru redactarea
unor enunţuri / texte scurte
- confecţionarea unei cărţi a clasei cu poveşti, legende etc. scrise /
transcrise şi ilustrate de copii

Recapitulare – 1.1 -executarea unor instrucţiuni în diferite tipuri de activităţi Resurse materiale: manual, caietul Observarea 2
În căutarea comorii 1.3 - identificarea unor cuvinte date după criterii precum: număr de elevului, fişe de lucru sistematică (probe
3.1 sunete, sunet iniţial, sunet final etc. Resurse procedurale: orale, probe practice,
4.1 - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea intonaţiei observarea dirijată,conversaţia, fişe de lucru, teme
impusă de semnele de punctuaţie explicaţia, învăţarea prin pentru acasă),
- exerciţii de utilizare a cuprinsului unei cărţi descoperire, jocul didactică, munca portofoliul, proiectul
- transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul unor activităţi independentă Probă de evaluare
individuale sau comune Forme de organizare a colectivului: orală / scrisă
- scrierea corectă a unor propoziţii / fraze / a unui text scurt pe activitatea frontală, activitate în

3
foaie tip II, dictando, velină, respectând încadrarea în pagina de echipă, activitate în perechi,
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină), aprecierea spaţiilor activitate individuală
dintre litere şi cuvinte
Evaluare sumativă 1.2 - completarea unor enunţuri lacunare cu informaţii dintr-un text Resurse materiale: manual, caietul Probă de evaluare 1
1.3 audiat elevului, fişe de lucru orală / scrisă
4.1 - ordonarea alfabetică a unor cuvinte date Resurse procedurale:
4.2 - formarea unor cuvinte din silabe date conversaţia, explicaţia, munca
- scrierea corectă a unor propoziţii / fraze / a unui text scurt pe independentă
foaie tip II, dictando, velină, respectând încadrarea în pagina de Forme de organizare a colectivului:
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină), aprecierea spaţiilor activitate individuală
dintre litere şi cuvinte
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu majusculă / cu
alineat, utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie)
La pas! Un pas mai 1.2 - ilustrarea printr-o imagine / serii de imagini / bandădesenată a Resurse materiale: Observareasistematică 1
sus! 2.3 mesajului transmis de un text audiat manual, caietul elevului, fişe de
3.2 - identificarea personajelor dintr-un text audiat lucru
Activitati de 3.4 - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un text Resurse procedurale:
ameliorare şi 4.1 audiat observarea dirijată,conversaţia,
dezvoltare 4.2 - analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor explicaţia, jocul didactic, exerciţiul
- ordonarea alfabetică a unor cuvinte date Forme de organizare a colectivului:
- participarea la discuţii în perechi / în grup pe teme de interes activitatea frontală, activitate în
(timpul liber, animalul preferat, cartea preferată, prezentarea echipă, activitate în perechi,
produselor activităţii şcolare etc.) activitate individuală
- formularea unor mesaje în care să-şi exprime intenţia de a primi
informaţii / lămuriri în legătură cu un aspect / o problemă din
spaţiul familiar
- formularea unei opinii referitoare la un personaj / o întâmplare /
un mod de comportament etc.
- formularea orală a mesajului / învăţăturii desprinse dintr-un text
citit
- realizarea unui jurnal personal de lectură în care să fie înregistrate
titlul şi personajele din basmele / poveştile / povestirile citite sau
transcrieri / copieri de glume, ghicitori, poezii etc.
- memorare, din proprie iniţiativă, a unor poezii şi ghicitori
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt text pe teme
cunoscute
- confecţionarea unor felicitări cu diverse ocazii (Crăciun, Paşte, 8

4
Martie) şi scrierea mesajelor corespunzătoare folosind diverse
instrumente (stilou, creioane cerate, carioca, marker etc.)

U.I.2. TOAMNA, DOAMNA RUGINIE – 18 ore

1 2 3 4 5 6 7
*Textul literar. Textul 1.3 - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse materiale: manual, caietul Observarea 6
narativ. 2.2 - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un text audiat elevului, fişe de lucru sistematică
*Reguli ale discursului 2.3 - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la textul audiat Resurse procedurale: (probe orale,
oral. Ascultarea şi 3.1 („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce observarea dirijată,conversaţia, probe practice,
respectarea opiniei 3.2 scop?” etc.) explicaţia, învăţarea prin fişe de lucru,
celuilalt vorbitor. 3.4 - recunoaşterea personajelor unui text după descrierea înfăţişării lor sau descoperire, jocul didactică, munca teme pentru
*Scrierea cuvintelor cu 4.1 după prezentarea acţiunilor acestora independentă acasă),
î si â. 4.2 un personaj / o întâmplare / un mod de comportament etc. Forme de organizare a colectivului: portofoliul,
*Transcrierea - jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor poveşti după indicii activitatea frontală, activitate în proiectul
date echipă, activitate în perechi, Probă de
Text suport : +dramatizări ale unor poveşti cunoscute / texte citite activitate individuală evaluare orală /
„Ciuboţelele - citirea în forme variate / selectiva a enunţurilor şi textelor scurte scrisă
ogarului” - identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi autorului unui text
după Calin Gruia - formularea orală a mesajului / învăţăturii desprinse dintr-un text citit
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea logică de desfăşurare a
evenimentelor din mesajul audiat
- emiterea unor predicţii asupra firului narativ al textului citit
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt text pe teme
cunoscute
-scrierea cu â/î-copieri, transcrieri, dictari
*Textul narativ. 3.1 - selectarea unor enunţuri / imagini corespunzătoare subiectului unui Resurse materiale: manual, caietul Observarea 6
Recunoaşterea 3.2 text audiat elevului, fişe de lucru sistematică
personajelor. Forme ale 4.1 - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la întrebări legate de Resurse procedurale: observarea (probe orale,
discursului oral. 4.3 tema şi mesajul textului audiat dirijată,conversaţia, explicaţia, probe practice,
*Descrierea unui - povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui fragment audiat învăţarea prin descoperire, jocul fişe de lucru,
personaj - executarea unor instrucţiuni în diferite tipuri de activităţi didactică, munca independentă teme pentru
*Scrierea corectă a - audierea unor scurte emisiuni informative accesibile copiilor Forme de organizare a colectivului: acasă),
cuvintelor într-o / într- (prognoza meteo, spoturi publicitare, anunţuri, emisiuni de tipul „Cum activitatea frontală, activitate în portofoliul,
un se fabrică” etc.) echipă, activitate în perechi, proiectul

5
- stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din propoziţii de 4-6 cuvinte activitate individuală Probă de
Text suport: - dramatizări ale unor fragmente din texte narative cunoscute evaluare orală /
„Cioc!Cioc!Cioc!” - formularea unei opinii referitoare la un personaj / o întâmplare / un scrisă
după Emil Gârleanu mod de comportament etc.
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte ( citire cu voce
tare / în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, linia de
dialog) sau respectând un detaliu / o idee din text (joc: „Găseşte şi
citeşte”)
- identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi autorului unui text
- formularea orală a mesajului / învăţăturii desprinse dintr-un text citit
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui fragment dintr-un text
citit
- scrierea corectă a unor propoziţii / fraze / a unui text scurt pe foaie tip
II, dictando, velină, respectând încadrarea în pagina de caiet (tip II,
dictando sau cu foaie velină), aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- realizarea portretelor anotimpurilor în cuvinte, formă şi culoare
Recapitulare – 1.1 - povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui fragment audiat Resurse materiale: manual, caietul Observarea 3
Călătorie în Țara 1.2 - identificarea personajelor dintr-un text audiat elevului, fişe de lucru sistematică
Poveştilor 2.3 - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un text audiat Resurse procedurale: (probe orale,
3.1 - relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor din textul audiat observarea dirijată,conversaţia, probe practice,
3.3 - ilustrarea prin desen a unor fragmente de text, cu respectarea unor explicaţia, învăţarea prin fişe de lucru,
informaţii descoperire, jocul didactică, munca teme pentru
- jocuri de rol: întâlniri cu personaje fantastice, întâmplări petrecute în independentă acasă),
vis, călătorii în lumi imaginare Forme de organizare a colectivului: portofoliul,
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă activitatea frontală, activitate în proiectul
de semnele de punctuaţie echipă, activitate în perechi, Probă de
- asocierea unor fapte / evenimente / lucruri din universul apropiat cu activitate individuală evaluare orală /
fragmente de text / simboluri / desene / gesturi scrisă
Evaluare sumativă 1.2 - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse materiale: manual, caietul Probă de 1
2.3 - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un text audiat elevului, fişe de lucru evaluare orală /
3.1 - ordonarea cronologică a imaginilor care reprezintă momente ale Resurse procedurale: scrisă
acţiunii textului audiat conversaţia, explicaţia, munca
- identificarea unor obiecte / fiinţe prin descoperirea caracteristicilor independentă
acestora pe baza unor întrebări şi răspunsuri, în cadrul unor jocuri de Forme de organizare a colectivului:
grup activitate individuală
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă

6
de semnele de punctuaţie
La pas! Un pas mai 1.2 - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse materiale: manual, caietul Observarea 2
sus! 1.3 - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un text audiat elevului, fişe de lucru sistematică
2.3 - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la textul audiat Resurse procedurale:
Activitati de ameliorare 2.4 („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce observarea dirijată, conversaţia,
şi dezvoltare 3.1 scop?” etc.) explicaţia, jocul didactic, exerciţiul
3.2 - ordonarea cronologică a imaginilor care reprezintă momente ale Forme de organizare a colectivului:
4.1 acţiunii textului audiat activitatea frontală, activitate în
- relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor din textul audiat echipă, activitate în perechi,
- precizarea evenimentelor din textul audiat, folosind expresiile: la activitate individuală
început, mai întâi, prima dată, apoi, după aceea, până la urmă etc.
- formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe sau sufixe (fără
terminologie)
- despărţirea cuvintelor în silabe
- stabilirea poziţiei unui sunet în silabă / cuvânt
- formularea unei opinii referitoare la un personaj / o întâmplare / un
mod de comportament etc.
- jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor poveşti după indicii
date
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă
de semnele de punctuaţie
- formularea orală a mesajului / învăţăturii desprinse dintr-un text citit
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt text pe teme
cunoscute

U.I.3 FAMILIA, LEAGANUL COPILARIEI – 16 ore

1 2 3 4 5 6 7
*Textul liric. 1.3 - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” Resurse materiale: manual, caietul Observarea 5
Poezia.Strofa.Versul 2.4 - interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi elevului, fişe de lucru sistematică
*Povestirea unor 3.1 - identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi autorului unui text Resurse procedurale: (probe orale,
întâmplări trăite sau 3.2 - discutarea textelor scurte, frază cu frază, relevând nume, cuvinte observarea dirijată,conversaţia, probe practice,
observate 4.1 familiare şi expresii elementare explicaţia, învăţarea prin fişe de lucru,
*Aşezarea în pagina 4.2 - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit descoperire, jocul didactică, munca teme pentru
caietului a textului scris 4.3 - autocorectarea literelor, silabelor, cuvintelor scrise, prin compararea independentă acasă),

7
în versuri cu un model Forme de organizare a colectivului: portofoliul,
- copierea unor texte scurte, exersând încadrarea în spaţiul paginii, activitatea frontală, activitate în proiectul
Text suport: respectarea proporţiei între litere şi a spaţiului între cuvinte echipă, activitate în perechi, Probă de
„Mama”(fragment) - folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu majusculă / cu activitate individuală evaluare orală
dupa Panait Cernea alineat, utilizarea corectă a semnelor depunctuaţie) /scrisa
- ascultarea unor experienţe ale colegilor de clasă şi exprimarea, în
scris, a părerilor şi a reacţiilor personale
- realizarea unor desene şi a unor poveşti pornind de la experienţe
senzoriale (ceva ce a văzut şi i-a atras atenţia, sunete, gusturi, mirosuri,
atingerea unei suprafeţe)
Textul liric 1.1 - selectarea / formularea unor titluri potrivite textelor scurte audiate Resurse materiale: manual, caietul Observarea 6
*poezii despre 1.2 - ordonarea cronologică a imaginilor care reprezintă momente ale elevului, fişe de lucru sistematică
universul copilariei. 2.1 acţiunii textului audiat Resurse procedurale: (probe orale,
*Dialoguri despre 2.2 - jocuri de rol observarea dirijată, conversaţia, probe practice,
familie si locuinţă. 3.1 - recitarea unor poezii pe teme familiare explicaţia, învăţarea prin fişe de lucru,
*Descrierea unei 4.2 - identificarea trăsăturilor unui personaj, descrierea unui loc, a unui descoperire, jocul didactică, munca teme pentru
persoane fruct, a unei flori etc. independentă acasă),
*Scrierea imaginativă - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte ( citire cu voce Forme de organizare a colectivului: portofoliul,
dupa un şir de imagini tare / în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) activitatea frontală, activitate în proiectul
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, linia de echipă, activitate în perechi, Probă de
Text suport: dialog) sau respectând un detaliu / o idee din text (joc: „Găseşte şi activitate individuală evaluare orală /
„Bunica” citeşte”) scrisă
de Ştefan Octavian - formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe teme familiar /
Iosif care prezintă interes
Recapitulare – 1.2 - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la textul audiat Resurse materiale: manual, caietul Observarea 2
În familie 2.2 („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce elevului, fişe de lucru sistematică
3.1 scop?” etc.) Resurse procedurale: (probe orale,
4.1 - ordonarea cronologică a imaginilor care reprezintă momente ale observarea dirijată, conversaţia, probe practice,
4.2 acţiunii textului audiat explicaţia, învăţarea prin fişe de lucru,
- identificarea trăsăturilor unui personaj, descrierea unui loc, a unui descoperire, jocul didactică, munca teme pentru
fruct, a unei flori etc. independentă acasă),
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă Forme de organizare a colectivului: portofoliul,
de semnele de punctuaţie activitatea frontală, activitate în proiectul
- transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul unor activităţi echipă, activitate în perechi, Probă de
individuale sau comune activitate individuală evaluare orală /
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu majusculă / cu scrisă
alineat, utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie)

8
Evaluare sumativă 1.2 - completarea unor enunţuri lacunare cu informaţii dintr-un text audiat Resurse materiale: manual, caietul Probă de
2.1 - formularea de enunţuri după ilustraţii sau folosind cuvintedate elevului, fişe de lucruResurse evaluare orală
3.14.1 - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă procedurale: /scrisa
4.2 de semnele de punctuaţie conversaţia, explicaţia, munca
- transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul unor activităţi independentă
individuale sau comune Forme de organizare a colectivului:
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu majusculă / cu activitate individuală
alineat, utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie)
La pas! Un pas mai 3.1 - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte ( citire cu voce Resurse materiale: manual, caietul Observarea 2
sus! 4.1 tare / în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) elevului, fişe de lucru sistematică
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă Resurse procedurale:
Activităţi de ameliorare de semnele de punctuaţie observarea dirijată,conversaţia,
şi dezvoltare - citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, linia de explicaţia, jocul didactic, exerciţiul
dialog) sau respectând un detaliu / o idee din text (joc: „Găseşte şi Forme de organizare a colectivului:
citeşte”) activitatea frontală, activitate în
- copierea unor texte scurte, exersând încadrarea în spaţiul paginii, echipă, activitate în perechi,
respectarea proporţiei între litere şi a spaţiului între cuvinte activitate individuală
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt text pe teme
cunoscute
- transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul unor activităţi
individuale sau comune
- scrierea corectă a unor propoziţii / fraze / a unui text scurt pe foaie tip
II, dictando, velină, respectând încadrarea în pagina de caiet (tip II,
dictando sau cu foaie velină), aprecierea spaţiilor dintre litere şi
cuvinte

U.I.4. VIN SARBATORILE – 18 ore

1 2 3 4 5 6 7
*Povestirea orala a unui 1.2 -identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse materiale: manual, caietul Observarea 7
fragment de text 1.3 - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un text audiat elevului, fişe de lucru sistematică
*Propoziţia/Enunţul 2.3 - relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor din textul audiat Resurse procedurale: (probe orale,
*Intonarea 3.1 - formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe sau sufixe (fără observarea dirijată, conversaţia, probe practice,
propoziţiilor. 3.2 terminologie) explicaţia, învăţarea prin fişe de lucru,
*Semnul exclamării 4.1 - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” descoperire, jocul didactică, munca teme pentru
*Scrierea corectă a 4.2 - jocuri de rol: întâlniri cu personaje fantastice, întâmplări petrecute în independentă acasă),

9
cuvintelor cu m înainte 4.3 vis, călătorii în lumi imaginare Forme de organizare a colectivului: portofoliul,
de p sau b - formularea unei opinii referitoare la un personaj / o întâmplare / un activitatea frontală, activitate în proiectul
mod de comportament etc. echipă, activitate în perechi, Probă de
Text suport: - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte ( citire cu voce activitate individuală evaluare orală /
„Vreau să trăiesc tare / în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) scrisă
printre stele” - citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, linia de
după Victor Eftimiu dialog) sau respectând un detaliu / o idee din text (joc: „Găseşte şi
citeşte”)
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui fragment dintr-un text
citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea logică de desfăşurare a
evenimentelor din mesajul audiat
- copierea unor texte scurte, exersând încadrarea în spaţiul paginii,
respectarea proporţiei între litere şi a spaţiului între cuvinte
- scrierea corectă a unor propoziţii / fraze / a unui text scurt pe foaie tip
II, dictando, velină, respectând încadrarea în pagina de caiet (tip II,
dictando sau cu foaie velină), aprecierea spaţiilor dintre litere şi
cuvinte
-scrierea corecta a cuvintelor cu m inainte de p sau b
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cumajusculă / cu
alineat, utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie)
- scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş dori să...”, „Visul meu este
să...”), rime, poveşti etc. pe propriul caiet, pe un caiet al clasei sau într-
un spaţiu special amenajat (de ex.: Colţul de creaţie)
- organizarea unui colţ în clasă / panou unde copiii pot lăsa mesaje,
invitaţii, pot lansa dezbateri, îşi pot exprima în scris şi cu ajutorul
simbolurilor, păreri şi impresii despre anumite evenimente, dar şi
informaţii pe o temă aleasă de ei (proiecte)
*Intonarea propoziţiilor 2.1 recitarea unor poezii pe teme familiare Resurse materiale: manual, caietul Observarea 6
*Formularea 3.1 - citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, linia de elevului, fişe de lucru sistematică
răspunsurilor la 4.1 dialog) sau respectând un detaliu / o idee din text (joc: „Găseşte şi Resurse procedurale: (probe orale,
întrebari citeşte”) observarea dirijată, conversaţia, probe practice,
*Scrierea funcţională -- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit explicaţia, învăţarea prin fişe de lucru,
*Felicitarea - copierea unor texte scurte, exersând încadrarea în spaţiul paginii, descoperire, jocul didactică, munca teme pentru
*Cuvinte cu sens respectarea proporţiei între litere şi a spaţiului între cuvinte independentă acasă),
asemănător - realizarea unor lucrări de tip proiect, cu sprijin din partea cadrului Forme de organizare a colectivului: portofoliul,

10
didactic activitatea frontală, activitate în proiectul
Text suport -- confecţionarea unor felicitări cu diverse ocazii (Crăciun, Paşte, 8 echipă, activitate în perechi, Probă de
„Colindatorii” Martie) şi scrierea mesajelor corespunzătoare folosind diverse activitate individuală evaluare orală /
(fragment), instrumente (stilou, creioane cerate, carioca, marker etc.) scrisă
de George Coşbuc
Recapitulare – 1.2 formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la textul audiat Resurse materiale: manual, caietul Observarea 2
La colindat 1.3 („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce elevului, fişe de lucru sistematică
1.4 scop?” etc.) Resurse procedurale: (probe orale,
3.1 - relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor din textul audiat observarea dirijată,conversaţia, probe practice,
4.1 - precizarea evenimentelor din textul audiat, folosind expresiile: la explicaţia, învăţarea prin fişe de lucru,
4.2 început, mai întâi, prima dată, apoi, după aceea, până la urmă etc. descoperire, jocul didactică, munca teme pentru
- dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii prin adăugarea / independentă acasă),
eliminarea unor cuvinte Forme de organizare a colectivului portofoliul,
- jocuri de tipul: „Continuă propoziţia”, „ Cuvinte dintr-un cuvânt”, „ activitatea frontală, activitate în proiectul
Cum poate fi?”, „ Obiecte mari, obiecte mici”, „Propoziţia crescătoare” echipă, activitate în perechi, Probă de
etc. activitate individuală evaluare orală /
- vizionarea unor scurte secvenţe din emisiuni sau a unor filme scrisă
româneşti / dublate în limba română pentru copii şi discutarea lor
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă
de semnele de punctuaţie
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt text pe teme
cunoscute
- confecţionarea unor felicitări cu diverse ocazii (Crăciun, Paşte, 8
Martie) şi scrierea mesajelor corespunzătoare folosind diverse
instrumente (stilou, creioane cerate, carioca, marker etc.)
Evaluare sumativă 1.3 - dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii prin adăugarea / Resurse materiale: manual, caietul Probă de 1
2.1 eliminarea unor cuvinte elevului, fişe de lucru evaluare orală /
3.2 - alcătuirea unor propoziţii prin care se formulează o solicitare, o Resurse procedurale: scrisă
4.2 întrebare, o mulţumire, o rugăminte, un îndemn, un salut etc. conversaţia, explicaţia, munca
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea logică de desfăşurare a independentă
evenimentelor din mesajul audiat Forme de organizare a colectivului
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text activitate individuală
La pas! Un pas mai 1.32.1 - formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe sau sufixe (fără Resurse materiale: manual, caietul Observarea 2
sus! 2.3 terminologie) elevului, fişe de lucruResurse sistematică
3.1 - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate”- dezvoltarea sau procedurale:
Activităţi de ameliorare 3.2 simplificarea unei propoziţii prin adăugarea / eliminarea unor cuvinte observarea dirijată,conversaţia,
şi dezvoltare 4.2 - jocuri de tipul: „Continuă propoziţia”, „ Cuvinte dintr-un cuvânt”, „ explicaţia, jocul didactic, exerciţiul

11
Cum poate fi?”, „ Obiecte mari, obiecte mici”, „Propoziţia crescătoare” Forme de organizare a colectivului
etc. activitatea frontală, activitate în
- alcătuirea unor propoziţii prin care se formulează o solicitare, o echipă, activitate în perechi,
întrebare, o mulţumire, o rugăminte, un îndemn, un salut etc. activitate individuală
- jocuri de rol
- reformularea unor propoziţii prin schimbarea intonaţiei sau a
accentului, în funcţie de scopul comunicării
- recitarea unor poezii pe teme familiare
- formularea unei opinii referitoare la un personaj / o întâmplare / un
mod de comportament etc.
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte ( citire cu voce
tare / în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă
de semnele de punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, linia de
dialog) sau respectând un detaliu / o idee din text (joc: „Găseşte şi
citeşte”)
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui fragment dintr-un text
citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea logică de desfăşurare a
evenimentelor din mesajul audiat
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu majusculă / cu
alineat, utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie)
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text

U.I. 5 FARMECUL IERNII – 18 ore

1 2 3 4 5 6 7
*Povestirea orala a unui 1.1 - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la întrebări legate de Resurse materiale: manual, caietul Observarea 6
text.Povestirea unor 2.2 tema şi mesajul textului audiat elevului, fişe de lucru sistematică
întâmplări observate. 2.3 - povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui fragment audiat Resurse procedurale: (probe orale,
*Reguli ale discursului 3.1 - povestirea unor evenimente semnificative din viaţa proprie sau din observarea dirijată,conversaţia, probe practice,
oral. 3.2 activitatea şcolară / a clasei, cu folosirea verbelor la timpurile potrivite explicaţia, învăţarea prin fişe de lucru,
*Pronunţia clară şi 4.2 - formularea unor mesaje în care să-şi exprime intenţia de a primi descoperire, jocul didactică, munca teme pentru
corectă. 4.3 informaţii / lămuriri în legătură cu un aspect / o problemă din spaţiul independentă acasă),

12
*Virgula familiar Forme de organizare a colectivului portofoliul,
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte (citire cu voce activitatea frontală, activitate în proiectul
Text suport tare / în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) echipă, activitate în perechi, Probă de
„Iarna” - citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, linia de activitate individuală evaluare orală /
după Mihail dialog) sau respectând un detaliu / o idee din text (joc: „Găseşte şi scrisă
Sadoveanu citeşte”)
- adaptarea stilului de a citi în funcţie de scopul urmărit (de căutare a
unui cuvânt, a unei idei)
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură cu un scurt text
citit
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu majusculă / cu
alineat, utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie)
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text
- realizarea portretelor anotimpurilor în cuvinte, formă şi culoare
*Textul nonliterar. 1.1 formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la întrebări legate de tema Resurse materiale: manual, caietul Observarea
*Descrierea unui 2.2 şi mesajul textului audiat elevului, fişe de lucru sistematică
fenomen 2.3 - povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui fragment audiat Resurse procedurale: (probe orale,
*Cuvantul.Silaba 3.1 - povestirea unor evenimente semnificative din viaţaproprie sau din observareadirijată,conversaţia, probe practice,
*Scrierea corectă a 3.24.2 activitatea şcolară / a clasei, cu folosirea verbelor la timpurile potrivite explicaţia, învăţarea prin fişe de
cuvintelor sa/s-a 4.3 - formularea unor mesaje în care să-şi exprime intenţia de a primi descoperire, jocul didactică, munca lucru,teme
*Scrierea imaginativă informaţii / lămuriri în legătură cu un aspect / o problemă din spaţiul independentă pentru acasă),
dupa o ilustraţie familiar Forme de organizare a colectivului portofoliul,
- identificarea unor obiecte / fiinţe prin descoperirea caracteristicilor activitatea frontală, activitate în proiectul
Text suport : acestora pe baza unor întrebări şi răspunsuri, în cadrul unor jocuri de echipă, activitate în perechi, Probă de
„Fiecare fulg de nea e grup activitate individuală evaluare orală /
unic” - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte (citire cu voce scrisă
după Justin Pollard tare / în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, linia de
dialog) sau respectând un detaliu / o idee din text (joc: „Găseşte şi
citeşte”)
- adaptarea stilului de a citi în funcţie de scopul urmărit (de căutare a
unui cuvânt, a unei idei)
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură cu un scurt text
citit
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu majusculă / cu
alineat, utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie)
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text

13
- crearea unor liste de cuvinte / idei legate de o temă propusă
- realizarea portretelor anotimpurilor în cuvinte, formă şi culoare
Recapitulare – 1.3 - ordonarea alfabetică a unor cuvinte date Resurse materiale: manual, caietul Observarea 2
Iarna pe uliţă 3.1 - formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe sau sufixe (fără elevului, fişe de lucru sistematică
4.1 terminologie) Resurse procedurale: (probe orale,
4.2 - despărţirea cuvintelor în silabe observarea dirijată,conversaţia, probe practice,
- schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unei silabe / unui explicaţia, învăţarea prin fişe de lucru,
sunet descoperire, jocul didactică, teme pentru
- identificarea unor cuvinte date după criterii precum: număr de sunete, muncaindependentă acasă),
sunet iniţial, sunet final etc. Forme de organizare a colectivului portofoliul,
- dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii prinadăugarea / activitatea frontală, activitate în proiectul
eliminarea unor cuvinte echipă, activitate în perechi, Probă de
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă activitate individuală evaluare orală /
de semnele de punctuaţie scrisă
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt text pe teme
cunoscute
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text
- compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe teme din sfera de
interes a copiilor, cu ajutorul unor imagini sau întrebări
Evaluare sumativă 1.3 - despărţirea cuvintelor în silabe Resurse materiale: manual, caietul Probă de 1
4.1 - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă / cuvânt elevului, fişe de lucru evaluare orală /
4.2 - schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unei silabe / unui Resurse procedurale: scrisă
sunet conversaţia, explicaţia, munca
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt text pe teme independentă
cunoscute Forme de organizare a colectivului
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text activitate individuală
- compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe teme din sfera de
interes a copiilor, cu ajutorul unor imagini sau întrebări
La pas! Un pas mai 1.3 ordonarea alfabetică a unor cuvinte date Resurse materiale: manual, caietul Observarea 2
sus! 3.1 - formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe sau sufixe (fără elevului, fişe de lucru sistematică
4.1 terminologie) Resurse procedurale:
Activităţi de ameliorare 4.2 - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” observarea dirijată,conversaţia,
şi dezvoltare - despărţirea cuvintelor în silabe explicaţia, jocul didactic, exerciţiul
- schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unei silabe / unui Forme de organizare a colectivului
sunet activitatea frontală, activitate în
- identificarea unor cuvinte date după criterii precum: număr de sunete, echipă, activitate în perechi,
sunet iniţial, sunet final etc. activitate individuală

14
- stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din propoziţii de 4-6 cuvinte
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte ( citire cu voce
tare / în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, linia de
dialog) sau respectând un detaliu / o idee din text (joc: „Găseşte şi
citeşte”)
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt textpe teme
cunoscute
- realizarea unor lucrări de tip proiect, cu sprijin din partea cadrului
didactic
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text
- compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe teme din sfera de
interes a copiilor, cu ajutorul unor imagini sau întrebări

RECAPITULARE SEMESTRIALA – 12 ore

1 2 3 4 5 6 7
Cu sania 1.1 - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la întrebări legate de Resurse materiale: manual, caietul Observarea 10
1.2 tema şi mesajul textului audiat elevului, fişe de lucru sistematică
1.3 - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări legate de mesajul textului Resurse procedurale: (probe orale,
1.4 audiat, dintr-o pereche / serie de variante date observarea dirijată,conversaţia, probe practice,
2.1 - identificarea personajelor dintr-un text audiat explicaţia, învăţarea prin fişe de lucru,
2.2 - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un text audiat descoperire, jocul didactică, munca teme pentru
2.3 - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la textul audiat independentă acasă),
2.4 („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce Forme de organizare a colectivului portofoliul,
3.1 scop?” etc.) activitatea frontală, activitate în proiectul
3.2 - ordonarea alfabetică a unor cuvinte date echipă, activitate în perechi, Probă de
4.1 - formarea unor cuvinte din silabe date activitate individuală evaluare orală /
4.2 - formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe sau sufixe (fără scrisă
terminologie)
- despărţirea cuvintelor în silabe
- stabilirea poziţiei unui sunet în silabă / cuvânt
- schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unei silabe / unui
sunet
- identificarea unor cuvinte date după criterii precum: număr de sunete,
sunet iniţial, sunet final etc.

15
- stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din propoziţii de 4-6 cuvinte
- dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii prin adăugarea /
eliminarea unor cuvinte
- schimbarea ordinii cuvintelor în propoziţie, fără a schimba mesajul
transmis
- conversaţii pe teme de interes pentru copii
- alcătuirea unor propoziţii prin care se formulează o solicitare, o
întrebare, o mulţumire, o rugăminte, un îndemn, un salut etc.- oferirea
unor informaţii despre sine, despre familie, colegi, despre activităţile
preferate etc., folosind enunţuri
- combinarea unor propoziţii care au legătură între ele, pentru a explora
formarea textului
- construirea unor enunţuri pe baza unui set de cuvinte date şi / sau a
unui şir de imagini
- utilizarea formulelor de adresare, de solicitare, de mulţumire,
corespunzătoare unui anumit context
- utilizarea limbajului verbal şi nonverbal corespunzător, în vederea
asigurării / menţinerii atenţiei interlocutorului (contact vizual, expresie
facială, claritate în exprimare, ton)
- utilizarea unor gesturi şi mişcări cu scopul de a-şi susţine afirmaţiile
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte ( citire cu voce
tare/ în şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, linia de
dialog) sau respectând un detaliu/ o idee din text (joc: „Găseşte şi
citeşte”)
- formularea orală a mesajului / învăţăturii desprinse dintr-un text citit
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea logică de desfăşurare a
evenimentelor din mesajul audiat
- copierea unor texte scurte, exersând încadrarea în spaţiul paginii,
respectarea proporţiei între litere şi a spaţiului între cuvinte
- scrierea corectă a unor propoziţii / fraze / a unui text scurt pe foaie tip
II, dictando, velină, respectând încadrarea în pagina de caiet (tip II,
dictando sau cu foaie velină), aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- scrierea cuvintelor obţinute prin completarea sau combinarea unor
silabe
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu majusculă / cu

16
alineat, utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie)
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text- compunerea unor texte
scurte (3-7 enunţuri) pe teme din sfera de interes a copiilor, cu ajutorul
unor imagini sau întrebări
Evaluare semestrială 1.2 - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse materiale: manual, caietul Probă de 2
1.3 - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un text audiat elevului, fişe de lucru evaluare orală /
4.2 - ordonarea alfabetică a unor cuvinte date Resurse procedurale: scrisă
- identificarea unor cuvinte date după criterii precum: număr de sunete, conversaţia, explicaţia, munca
sunet iniţial, sunet final etc. independentă
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text Forme de organizare a colectivului
- formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe teme familiar / care activitate individuală
prezintă interes

17