Sunteți pe pagina 1din 66

4 V

GH. I. GEORGESCU
delà
Biblioteca Academiei Române

C O N T R IB U T IU N I
LA

BIBLIOGRAFIA RĂZBOIULUI
P EN TR U

ÎNTREGIREA n e a m u l u i

BUCUREŞTI
1940
delà
Biblioteca Academiei Române

C O N T R IB U T IU N I
LA

BIBLIOGRAFIA RĂZBOIULUI
P EN TR U

ÎNTREGIREA n e a m u l u i

B U C U|R E Ş T I
TIPOGRAFIA „CUVÂNTUL ROMÂNESC", STR. COBĂLCESCU, 9
19 4 0
BCU Cluj-N apoca

RBCF G20120 860


L Ă M U R I R I

Contribuţiile bibliografice, ce publicăm, cuprind numai


cărţile scrise de Români, până la această dată, în româneşte
sau în alte limbi, cu privire la războiul întregirii neamului, iar
dintre acestea numai cărţile cu caracter documentar, ca :
studii istorico-militare de ansamblu sau parţiale, jurnale ale
foştilor luptători sau prizonieri, memorii politice ale oamenilor
de stat sau ale diplomaţilor români părtaşi la marele eveniment,
memorii particulare s.crise de contimporani, polemici ale f oştilor
comandanţi în ju ru l‘diferitelor lupte pe cari le-au condus, dis­
cuţii asupra tuturor problemelor ridicate de război, etc. ')
N u sunt cuprinse, deci, în aceste ncontribuţiunim, articolele
documentare cu privire la război, publicate în ziare sau reviste
şi nici literatura propriu zisă care a avut ca motiv de inspiraţie
războiul. Dacă totuşi, dintre cărţile din ultima categorie şi-au
găsit unele locul aici, aceasta se datoreşte faptului că sunt
mai mult istorice decât literare.
In ceea ce priveşte epoca, n a m mărginit contribuţiile noastre
numai la scrierile privitoare la războiul propriu zis, ci am
găsit potrivit să le complectăm cu scrierile privitoare la neu­
tralitate, pace şi unire, considerând aceste perioade -ca fiind
în imediată legătură cu războiul, dacă nu chiar nedespărţite
de el.

1) Parte din acestea figurează tn bibliografia pe care o dă d-1 Prof. Const.


Kiriţescn Ia marea sa lucrare: Istoria războiului pentru întregirea României.
4

Am găsit nimerit să facem loc aici şi scrierilor autorilor


români privitoare la alté fronturi de luptă, din considerendul că
marele război al României nu poate fi privit decât în cadrul
războiului mondial în genere.
Alcătuirea acestor contribuţiuni am făcut-o după operele
aflătoare în Biblioteca Academiei Române, ultima indicaţie
bibliografică pe care o dăm la fiecare carte fiind cota pe care o
are în această Bibliotecă.
Cărţile a căror bibliografie o publicăm, având toate acelaş
caracter de documentare, rí am mai făcut altă împărţire a lor,
ci le-am redat numai în ordinea alfabetică a autorilor sau a
titlurilor de opere pentru cele anonime. Am socotit însă de folos
să însoţtm aceste contribuţiuni de un indice al numelor de per­
soane, de locuri şi de unităţi militare, cari sunt pomenite în
titluri.
Lucrarea iese de sub tipar datorită înţelegătoarei ajutorări
pe care ne-a dat-o un distins conducător al uneia dintre insti­
tuţiile noastre de stat, căruia îi arătăm neţărmurită recunoştinţă.

Gh. I. Georgescu
delà
20 M a rtie 1940
Biblioteca Academiei Rom&ne
CONTRIBUŢIUNI
LA
BIBLIOGRAFIA RĂZBOIULUI
PEN TRU

ÎNTREGIREA neam ului

Adamescu (G.), Şcoala în timpul răsboiului. Conferinţă ţinută


la Cercul de studii al Partidului Naţional-Liberal. — Bu­
cureşti, 191ö, II 47927
Aderca (F.), Sânge închegat... Note de răsboiu. [Culegere 'de ar­
ticole]. — Craiova [1915]; 64 p.
I 45298
*** Adevăr fi Dreptate. [Culegere de articole despre război]. —
Bucureşti, 1916; 156 [— 159] p. II 48132
*** Adevărul asupra războiului european 1914. Féppele până
la 7/20 Septembrie. Ediţia 2-a. Revăzută fi augmentată.
Cu ilustraţiuni. — [Bucureşti, 1914]; 163 p. _•+- 4 pi.
II 71855
Agârbïceanu (I.), O lacrimă fierbinte. Cuvinte către Oastea
Ţării. — Bucureşti, 1918; 107 [— 109] p. I 47734
Albani (Tiron), Douăzeci de ani delà Unire. Monografie com e­
morativă a Unirii. Vol. I. Cum s’a făcut Unirea. — Oradea,
1938; 1 voi. (384 p.). C. 3313
Alimăneştianu (Pia), însemnări din timpul ocupaţiei germane
1916— 1918. — Bucureşti, 1929; 128 p. II 95216
Anastasiu (General Alexe), Manevra strategică. Studiu bazat
pe documentări fi exem ple din războaiele trecute, din răz­
boiul mondial (1914— 1918) fi din războiul României (1916
1919). Concluziuni... — Bucureşti, 1937; 190 [— 192] p.
rh 16 b, JÏ 1ŞJ02Ş
6

Anastasiu (General Ion), Din Crimele Marelui nostru război.


[Polemică in jurul bătăliei delà Jiu], — Cluj) 1927; 19 p.
3 1 m saLaJ : : II 90453
Anastasiu (General Ion), O pagină din războiul nostru. Lopta
delà Jiu 14/27 Octomvrie 1916. — Bucureşti, 1936; 75 jp.
+ 1 t|ab. II 141202
Anestin (Al.), In foc! Viziuni, privelişti şi aspecte din prima
parte a companiei. — Bucureşti, 1918; 112 jp. II 59921
Angelescu (Paul), Viaţă de captiv. (Im presii). — R. Vâlcea,
1919; 63 p. II 55800
Antipa (Gr.), L’occupation ennemie de la Roumanie et ses con­
séquences economiques et sociales. ( Histoire Economique et
Sociale de la Guerre Mondiale (Serie Roumanie). — Paris,
[1929] X II + 185 p. II 99636

Antonescu (Emanoil), Morţi de foame. Povestiri din captivitate.


Lagărele Lamsdorf şi Mannheim. — Bucureşti, 1920; 69 p.
TI 55682

Apostol (Medic Căpitan Dr. Od.), Gazele în războiul mondial


ca m ijloc de luptă. Conferinţă ţinută la Cercul Sanitar mi­
litar din Cluj, la 4 Februarie 1924. — Cluj, 1924; 18 p>.
+ 3 pl. (litojgrafiat). II 75304

Arhîbald, Cimitirul prizonierilor români. Impresii din timpul


războiului. Note de om necăjit. — Bucureişti, 1921; 166 p.
! 11.60214

Arhîbald, Porcii, im presii din timpul ocupaţiei. Note de om


necăjit. Vol. I— II. [— Bucureşti, 1921; 332 p. (I), 324 p. (11).
II 160497
Arifeanu (Maiorul Virgil), România în războiul lumii; diri „C ar­
tea Românului“ . Manual de Educaţie naţională pentru cetă­
ţeni şi ostaşi. — Bucureşti, 1922; 31 p. II 65625

Arifeanu (Maiorul Virgil), Războiul nostru contra Ungurilor,


1918— 1920. — Bucureşti, 1927; 36 p. II 78505

Arifeanu (Maiorul Virgil), Războiul nostru contra Ungurilor,


1918— 1920. Ediţia II. — Bucureşti, 1925; 36 p. II 80915
*** Armata Germană, Octomvrie 1916. (Marele Cartier General.
Secţia I-a. Biroul Informaţiunilor). (Confidenţial). — [f.
Iqc şi an]; 19 p. II 1297719
7

*** Armata germană Noembrie 1917. (După datele obţinute


până în Octombrie 1917 din diferite surse (Engleze, Fran­
ceze şi Ruse), jdin cercetarea documentelor şi din interogarea
prizonierilor capturaţi pe frontul Român. Ediţia III-a. (Re­
vederea şi comp'lectarea Ediţiei a II-a din Martie 1917).
(Marele Cartier General... Biroul 2). — 33 p. II 129934
Arvinte (Plutonier Major Ilie), Amintiri de fie front. 1916-1918.
[Târgovişte, 2937]; 32 p. I 150483
Aslan (General M.), Memoriu asupra căderii capului de \fipd
Turtucaia. — Iaşi, 1918; 30 p. II 53641
Aslan (General M.), Turtucaia. Studiu strategic. Cu trei cro­
chiuri şi o anexă. — Rucureşti, 1921; 40 p. + 3 crochiuri.
II 59936
Athanasiu (Prof. I.), Războiul şi alimentaţia. — Bucureşti,
1916; 28 p . T 149636
Athanasiu (Prof. I.), Rătăciri naţionale, raport prezentat Con­
siliului Universitar din Bucureşti în şedinţa delà 20 Noem-
vrie 1919. — iBucureşti; 41 p. I 78431
Athanasiu (I. C.) România faţă de războiul european. Cuvântare
rostită la desbaterile Senatului asupra răspunsului la mesaj
Sesiunea 1915-—1916. — Buucreşti, 1915; 28 p. I 47821
Averescu (G-raluî Alexandru), Răspunderile. (Liga Poporului).—
Iaşi, 1918; 47 p. II 53834
Averescu (Generalul Al.), Operaţiile delà Flămânda. (Cultura
Naţională. Colecţia: Memorii). — Bucureşti, [1924?]; 142
[—' 144] p. + 8 h.
II 74480
Averescu (Mareşal Alexandru), N otiţe zilnice din războiu. Ediţia
I- a [vol. I] 1914— 1916 (Neutralitatea). [Vol. II] (1916—
1918). — Bucureşti, [1937]; 246 [— 248] p. + 4 p].' + 2
tab. (I); 402 p. -fj 2 pl. + 2 tab. (II). II 134170
Averescu (Mareşal Alexandru), N otiţe zilnice din războiu. Ediţia
II- a. [Vol. II] 1916— 1918. Cu 62 ilustraţii în text. — Bu­
cureşti, 1937; 1 vol. C 3037
Averescu (Mareşal Alexandru), N otiţe zilnice din războiu. Ediţia
III- a. [Vol. II) (1916— 1918) cu 62 de ilustraţii în text.
Bucureşti, 1937; 1 vol. - C 3038
Bacalbaşa (Const.), Capitala Sub ocupaţia duşmanului 1916—
M 9; - M ila , [1921]; 256 p. îl 63Ş8Ş
8

Băgulescu (Căpitan G.), Zile de energie. Im presii şi 'povestiri


de pe Front 1916— 1917. Cu o scrisoare de N. lorga. '—
Tg. Neataţ, 1918; 263 p. I 49975
Băgulescu (Căpitan G.), Zile de Energie. Irrtpresii şi Povestiri
de pe Front 1916— 1917. Cu o Scrisoare de N. Iorga. Ediţia
Il-a. — Bucureşti, 1919; 267 ,p. -f- tabla. I 51843
Băgulescu (Căpitan G.), Zile triste. Cu o scrisoare de N. lorga.
Bucureşti, 1919; 142 p. + tabla. I 51842
[Băicoianu (C. I.)], Dunărea văzută prin prizma tractatului
din Bucureşti. O lămurire a concepţiei germane despre
pace de dreptate. — Bucureşti, 1921; 48 p. II 58566

Baiculescu (George), Epoca războiului românesc [Recenzie la]


Constantin Kiriţescu: „Istoria războiului pentru întregirea
României“ . Ediţia Il-a, vol. I— 111. (Extras din Rev. „Floa­
rea Soarelui“ 1927). — Bucureşti, 1927; 36 p.
II 90507
Bălan (Teodor), Bucovina în războiul mondial. (Extras din
„Codirul Cosminului“ VI. 1929). — Gemauţi, 1929; II ~f<
135 p. II 95738

Băldescu (Lt-Colonel Radu), Răsboiul naţional. Operaţiunile din


[anii] 1916, 1917, 1918 şi 1919. Curs pentru ofiţerii elevi ai
Şcoalei de aplicaţie a infanteriei. Vol. I— [II]. — Sibiu,
1933— 1934); 2 vol. II 124341

y Banea (G.), Zile de lazaret. Jurnal de captivitate şi spital. (Fun­


daţia pentru literatură şi artă „Regele Carol II“ ) . (Scrii­
torii români contemporani). — Bucureşti, 1938; 313 p.
I 149639

Bârzotescu (Colonel Laurenţiu), Gazele ea m ijloc de luptă;


întrebuinţarea lor în războiul 1914—-1918. Atacul cu gaze
şi apărarea contra gazelor. — Bucureşti, 1922; 144 p.
I I 63576
Bârzotescu Colonel Laurenţiu), Contribuţiuni la Istoria Răz­
boiului nostru. Plflnuiţde operaţii al puterilor centrale contra
[României şi planul de operaţii român în 1916. — Bucureşti,
1923; 63 p. II 12977

Bârzotescu (Colonel Laurenţiu), Evoluţia ideei şi mijloacelor de


întrebuinţare tactică a gazelor în războiul mondial. — Bu­
cureşti, 1924; 57 p. II 128018
9

Bârzotescu (Colonel Laurenţiu), O amintire. Operaţiunile ini­


ţiale din Dobrojgea 1916. — Bucureşti, 1925; 1 f. + 221 p.
+ 1 hartă. II 83730
Bârzotescu (Generalul Laurenţiu), Contribuţiuni la istoria răz­
boiului nostru. Proecte germane pentru cucerirea cetăţei
Bucureşti. Studiu şi documentare. — Bucureşti, 1928; 36 p.
+ 1 h. II 1^9499
Basarabescu (General Ï.), Turtucaia. Răspuns Domnului General
Aslan, fost comandant al Armatei a 3-a, la scrisoarea sa
din ..îndreptarea“ Noembrie 1919. — Bucureşti, 1920; 24 p.
I 56158

Basilesco (N.),. Le role de la Roumanie dans la guerre eu ropéen ^


et les revendications de la Roumanie. (Extraits du Journal de
Genève des 1-er et 7 Juin 1915). — Genève, 1915; 19 p.
I 105755
Basilesco (Nicolas), La Roumanie dans la guerre et dans la
paix. Tom. I— III. — Paris, 1919; 3 vol. 1 68603
Becescu-Silvan (Gh.), Politica externă a guvernului. Diseurs
rostit în Şedinţa de la 17 Decemb. 1915 a Adunării depu­
taţilor. — Ploeştr, 1916; 22 p. II 55542
Beldiman (Alexandru), România înşelată şi jărtfitkI. Scrisoare
adresată Domnului Prim-Ministru Ion I. C. Brătianu. —»
Bucureşti, 1917; I l p. II 48263
Beldiman (Edm.), Schiţe şi impresiuni din grele vremuri. Regele
Coral şi Partidele politice. Epoca neutralităţii, diri timpul
războiului. Alianţa Ruso-Română... — Bucureşti, 1918; 72 p,
I 51993
Belitoreanu (Nicolae), Uitaţii... din Campania 1916— 1918. —
Bucureşti, 1920; 23 p. II 57853
Frunză (Ion) [ = Toan Bianu], Pentru lămurirea Situaţiei. Cu­
vinte către români. — Bucureşti, 1914; 55 p. I 42629
Bianu (loan), [ = Ion Frunză], W as soll Rumänien tun? Ernste
Fragen in grosser zeit von []] [Ion Erurtzä — loan Bianu}.
Uebersetzung aus dem Rumänischen. — Berlin, 1914; 63 p
II 130401
Bianu (Dr. Vasile), însemnări din răsboiul României Mari.
Tom. I. (Delà mobilizare până la pacea din Bucurelşti).
Tom. II. (Delà pacea din Bucureşti până la încoronarea
din Alba Iulia). — Cluj, 1926; 2 vol. ’ C 1356
10

Bocou (Sëvère), Les Légions Roumaines de Transylvanie. L’ir­


rédentisme roumaine. — Paris, 1918; 23 p. II 53509
Bocou (Sevère), La question du Banat. Roumains et Serbes. —
Paris, 1919; IV + 62 p. = 2 harţi. II 53868

Bocou ) Sevère}, The question of the Banat. Rurhanians and Ser­


biens Two maps. [Poligrafiat]. — Paris, [1919]; (3 f,
+ 46 f. III 5392?

Bocu (Sever), Lupta pentru Banat. Discursul emoţionant... rostit


în şedinţa delà 18 Decembrie a Adunării Deputaţilor... —
Bucureşti, 1923; 44 p. I 74389
Bogos (D.), La răspântie. Moldova delà Nistru în anii 1917—
1918. — Chişinău, 1924; 144 p, II 81080
Boian (General Octav), Amintiri din campanie (1916). Brigada
a 14-a mixtă delà Agas la Gagy şi înapoi. — 150 p. i
II 90785
Bolocan (Nicolae), Cei zece martiri executaţi la T .-Severin.
Episod dramatic din timpul ocupaţiunei germane. — Timi­
şoara; 58 p. I 76224
[Brăileanu (Constantin)], Pacea. Programul păcii viitoare con­
stituit după împrejurările de fapt existente. — Bucureşti,
1916; 64 p . II 48722
Brătăşeanu (Nicolae I.), Atrocităţile cornişe de Germani fi du­
plicitatea prolificei germane. Ediţia II. — Iaşi, 1918; 85 p.
II 49956
Brătescu-Voîneşti (loan Al), In slujba fmcei. (Scrisori). Edi­
ţia Il-a. — Bucureşti, 1925; 160 p. I 80827
Brătianu (C. I.), Războiul economic fi îndrumări pentru viitorul
nostru. (Bibi. Politică. Publicaţie Periodică No. 29), ■—
Bucureşti, 1916; 32 p. , I 48402
Brătianu (Gheorghe I.), Acţiunea politică fi militară a României
în 1919 în lumina corespondenţei diplomatice a lui Ion I.
C. Brătianu. (Aşezământul cultural Ion C. Brătianu). —
Bucureşti, 1939; 187 [— 189] p -f- 1 pi.
Brătianu (Gheorghe I.), File rupte din cartea războiului. —
Bucureşti; 18l [— 183] p. I 129194
Brătianu (Vintilă I.C.), interesele României in actualul război.
(Biblioteca politică No. 17), — Bucureşti, 1914; 39 p.
i mn
11

Brătianu (Vîntilă I. C.), Învăţăminte după 15 luni 'de război —


Bucureşti, 1915; 18 p. II 47994 '
Brătianu (Vintilă I.), învăţăminte trase după 15 feni de război. 1
Roman, [1915]; 27 p. I 48386 .
Brătianu (Vintilă I.), Pentru conştiinţa naţională. — Bucureşti,
1915; 105 |p. (Biblioteca politică No. 19). I 42618
[Brătianu (Vintilă I. C.)] însemnări asUpia ultim elor evenim ente 7
ale României. — [Iaşi], 1917; 23 p.. II 66626 i
Brătianu (Vintilă I.), Pacea de robire. (Biblioteca României Mari
No. 1). — Bucureşti, 1919; 119 p. I 54268
Brumuşescu (Preotul D.), In toiul luptelor. Cuvântări rostite
în decursul războiului de întregire: 1916— 1918. — Bu­
cureşti, 1929; 27 p. II 95465
Bucică (Med. veter. Lt.-Col. I.), Serviciul veterinar la divizia
3-a 'pe timpul cardpaniei. — Huşi, 1918; 41 p. I 51767
Budiş (Maior Al.), Războiul mondial. Prusia Orientală. August
1914. — Tanenberg. — [Bucureşti], 1938; 80 p.
■ '£,*>.*' f j i ■■■&: pstfcüü 4 '- » 4 1*! >• II 157756
Bufnea (Elie), Voluntarii români din Siberia, cu 16 fotografii
în text. — Braşov, 1928; 68 p.. II 95182
Bujor (M. Gh.)‘, Războiul eurâpean şi soeial-democraţia. —
(Bibi. „România Muncitoare“ No. 51). — Bucureşti, 1914;
17 p. I ,42472
Bunesco (C. J.), Les droits historiques de la Transylvanie.
(En marge de l’histoire). — [Paris], 1918; 30 p. II 53516
Buţjjnoiu (General A.), Puţină istorie în legătură cu Basarabia.
Conferinţa... — Tighina, 1932; 13 p. II 112930
Bűzne (Lt.-Colonel G.I .), Consideraţiuni asuipra problem ei po­
litice şi militare (ce se punea României în 1916, la intrarea \în
războiu şi proectului de operaţiuni al. armatei române. —
Timişoara, 1936; 57 p. II 140889
Cădere (Victor G.), La politique de la Roumanie... pendant la
Grande Guerre. [In] Questions juridiques et diplomatiques
roumaines. Préface par M. Henri Capitant. — Paris, 1936;
p. 113— 146. I 156279
Caïon [ = Ionescu (C. A.)], i n guerre européenne. Sparte contre
Athènes. France et Allemagne. — Bucarest, 1915; 42 p.
I 42424
12

Caliani (Aug.), Crâmpeie din Suferinţele Blajului în războiul


'mondial. (Retipărire din ziarul Curentul“ ). -— Bucureşti,
1937; 15 p. II 147968
Cambrea (Maiorul N.), Mareşalul Pilsudski, omul de stat şi co­
mandantul suprem al forţelor poloneze în războiul polcfrio-
rus din anul 1920. — Braşov, [1939]; 390 p. -h 9 crochiuri.
II 157027
Cancicov (Vasile Th.), Impresiuni şi Păreri Personale din tim ­
pul războiului României. Jurnal zilnic. 13 August 1916— 31
Decembrie 1918. Cu o scrisoare introductiva de Take Io-
nescu. Vol. I— II. -— Bucureşti, 1921; 2 voi. 11 69107
Cantacuzino (Sub.-Lt.), încercări, vol. I— II. — laşi, 1918;
11 p. (I), 16 p. II. 11 49483
Cantacuzino (Caporal Dimitrie), Sufletul Roniânesc pe frontul
Francez. Note din carnetul de Războiu al Eroului... — Bu­
cureşti, 1922; 26 p. + 2 pl. I 65961
Cantacuzino (Caporal Dimitrie), File rupte din carnetul unui
Erou... — Bucureşti, 1931; 25 [— 28] p.
II ,105545
Cantacuzino (Sabina), Din viaţa familiei I. C. Brătianu. Vol. II.
Războiul 1914— 1918. Ilustraţii de Ştef. Constantinescu. —
Bucureşti, 1937; 1 vol. C 3044
Caracaş (Maior G.), Din zbuciumul captivităţii. Delà 3 Noem -
brie 1916 pana la 30 Iunie 1918. — Bucureşti, 1920; 192 p.
II 60136
Caracaş (Lt.-Col G,), Din zbuciumul captivităţii. Delà 3 No-
embrie 1916—30 Iunie 1918. Trei evadări. Ediţa III. —
Bucureşti, 1940; 190 p. -j- pi.
[Carataşu (Colonel C.)], Unul din numeroasele cazuri de ne­
dreptate săvârşite în timpul războiului de întregirea nea­
mului. — Câmpulung-Muscel, 1927; 28 p. II 95386
Carp (P. P.), România şi Războiul European. (Biblioteca ziarului
„Moldova“ ). — Bucureşti, 1915; 35 p.
Carp (P. P.), Auswärtige Politik und Agrar reform . Reden und
Zeitungsartikel ...Übersetzung von Victor Á. Beldiman u[nd
Erwin von Fehlmayr. — Bukarest, 1917; 78 p. I 48422
*** Cartea albă \Ger mană. — Bucureşti, 1914; 62 p. II 44723
*** Cartea de [aur a ofiţerilor jertfiţi pentru, întregirea neamului.
Sibiu, 1926; 52 p / II 87565

*** Caire Românii din Serbia. (Manifest). — 8 p. II 91966


Cătuneanu (I. C.), Din evoluţia politicii externe a Imperiului
german. — Bucureşti, 1915; 2 f. 54 p. II 47926
Cazacuuipr. P.), Moldova dintre Prut si Nistru 1812— 1918. —
Iaşi, [1924]; VII + 345 p. 11 74677
*** Centenarul regim entelor : I Mehedinţi No. 17 „Ştirbey Vo­
dă“ , II Rofcnianaţi No. 19, 111 Dâmboviţa No. 22 şi IV Ilfov
No. 21. Istoricul infanteriei române. (Ministerul Armatei).—
Bucureşti, 1931; 75 p. II 107177
Cerbulescu (Maiorul N.), Generalul Henri Berthelot. Spicuiri
din mlarile ziare. — Sibiu, 1931; 80 p.. II 105388
Cerchez (Colonelul Leon), Modul cum s’a comportat fortificaţia
permanentă franceză în războiul mondial. — Bucureşti,
1922; 63 p. II 68945
Cerkez (Căpitan Traian), Povestiri din război. — Tg. Neamţ,
1918; 191 p.
Cernăianu (Sub-Lt. Leonida), Extras din scrisoarea adresată
părinţilor [din] Lagărul Haskovo. — Severin; 8 p.
I 80759

Cernău (Maiorul "Theodor). Istoricul Regimentului I Mehedinţi


No. 17 „Ştirbey Vodă“ - Extras din registrul istoric. —
Lugoj, 1931; 19 p. I 107718

Cernea' (Gheorghe), Voluntarul T eofil Moraru. Un exemplu


strălucit de felul în care românii ardeleni au ştiut să lupte X
pentru unitatea noastră naţională 1916— 1919. — Bucureşti,
1934; 33 p . II 124518

Ceruleanu (C.), Situaţiunea noastră. — Ploieşti, 1915; 40 p.


I 54460
Chirculescu (N.. D .), Român ia în războiul european. Conferinţă...
(Liga Culturală. Secţia Focşani). — Focşani, 1915; 37 p.
I 42377
Chirovici (Lt.-Col. Vladimir), Războiul mondial 1914— 1919.
(Text) + Schiţe. — [Sibiu], 1935; 384 (I), 126 p. (II).
11,129469

[Cholet (Elena Lt. /Colonel)], Isprăvile Lt. Colonel Panait Cholet


din reg. 6 Călăraşi, Ploeşti. — Bucureştii 1929; 17 p.
II -99313
14

Cibin (Neculai), Războiul nostru' — Buc.,1924; 158 !p.


felii * ; 1 a ... ! .Sk & I : iz, « - ; II 79100
Cioroiu (Mircea Ştefan), O viaţă de prestigiu: Alexandru Á ve­
réseit Mareşal al României. — [Bucureşti], 1938; 203 p.
+ 1 pl. II 147630
Ciortea (Aurel), Din ziarul profesorului... însemnări din răz-
boiu şi din anii imediat următori acestuia. Publicate de Ax.
Banciu. (Extras din revista „Ţara Bârsei“ ). — Braşov, 1938;
69 !p. + 1 pl. II 150112
Ciuntu (Ştefan), Pentru care cauză vor învinge puterile cen­
trale. — Roman, 1915; 20 p. I 42369
O Ciurcu (Al.), Sub ocupaţie. Struguri „MackenSen“ . — Bucu­
reşti, 1920; 38 p. II 55624
Clopoţel (Ion), Frământările unui an — 1918. — Sibiu, 1919;
123 p. II 53455
Clopoţel (Ion), Revoluţia din 1918 şi unirea Ardealului cu Ro­
mânia. — Cluj, 1926; 173 [—-175] p. II 87754
Coandă (Cpt. Comandor George G.), Recenzia „N otiţelor zilnice
din războiul 1916— 1918“ ale Mareşalului AvereScu. Se poate
concretiza in unul[din următoarele 3 cuvinte: Venin! Meschi­
nărie! Senilitate! — Bucureşti, 1937; 51 p. II 148038
Coandă delà Motru (Colonel I.), Spre prăpastie. — T.-Severin,
1923; 61 p. II 74495
*** Colecţia ordonanţelor date de Comandamentul Trupelor din
Transilvania cu anexele\ ordonanţelor ce au rsuferit modificări
si proclamaţiile date de acest comandament. — Sibiu, 1920;
73 p. + [4 f.]. II 55622
*** Condiţiile Păpei din Bucureşti 1918 [Critică]. Extrase din
jurnalele apărute la Iaşi în Maiu— Iunie 1918 (transcrise
cu maşina). — [Iaşi, 1918]; 55 f. III 50768
Constandache (General Grigore), Tragedia Germaniei. — Bu­
cureşti, 1928; 42 p. II 19520
Constandache (General Grégoire), La guerre de l’unité nationale
roumaine (1916— 1918). (Extrait de la Revue Militaire Gé­
nérale, n-os de septembre 1937 et avril 1938). — Nancy-
Paris-Strasbourg, 1938; 59 p. -H 7 pl. II 150139
Constantinescu (Ecaterina), Activitatea din timtpul războiului
1916— 1918. Memoriu... — Bucureşti; 8 p. I 52007
15

Constantinescu (Radu G.), Din războiul nostru. — Ploeşti, 1919;


48 p. I 54459
Cornea (Al.), Luptele delà Mărăsesti-Varniţa. — Bucureşti, 1922;
39 ip. ’ II 65847
Cornea (George), Simfonia m orţii. — Bucureşti, 1920; 246 p.
+ tabla. I 60557
Cornea (Neli), însemnări din vremea războiului. Jurnal. — Bu­
cureşti; 140 p. I 60497
Corteanu (A.), Psihologia Politicii Neutrale Române. Evoluţia
opiniei publice fi eventualităţile intrării în acţiufie. (Extras
din ,„Viaţa Românească“ ). — Iaşi, 1915; 28 p. II 44604
Corteanu (Andrei), 1) Războiul eurépean fi interesele noastre;
2 ) Psichologia politicei neutrale române. (1. Extras din
revista „Convorbiri Literare“ ) ; 2) Extras din revista „Viaţa
românească“ ). — Bucureşti,1915; 78 p. I 45342
Cosma-Junior (Aurel), Generalul Berthelot fi dezrobirea Ro­
mânilor. — Bucureşti, 1932; 22 p. II 113094
Cosmin (Radu), Pagini de pribegie. Exodul. — Bucureşti, 1919;
VII 4- 352 p. I 54837
Cosmin (Radu), Românii fia Budapesta. I— II. — Bucureşti, 1920;
2 vol. II 57754
Costăchescu (Locot. G.), Cartea oStafului. învăţăminte din răz­
boia. — Roman, 1920; 92' p. 4; tabla. — I 58189

Costăchescu (Locot. G.), In umbra steagului. însemnări din


războia. — Bucureşti, 1921; 107 p. 4 tabla. I 60553

Costea (Mihail), Ion C. Brătianu fi Franţa... Cu o scrisoare ă


D -lui General I. Manolescu. — Bucureşti, 1927; 23 p.
1 96267
Costescu (Lt. Col. Sterea), Din carnetul unui căpitan. însemnări
şi amintiri din războiul pentru întregirea neamului (1 Au­
gust 1916— 1 Aprilie 1917). — Focşani, 1927; 219 4 IV p.
4 1 h. II 90400
Crainic (Nichifor), Icoanele vremii. — Bucureşti. 1919; 216 p.
. ................................... I 54398

Crăiniceanu (General Gr.), Deépre războiul european. Cauzele


războiului. (Extras...). — Bucureşti, 1915; 14 p. II 405311
16

[Cato] Gr. C. Crămiceanu, membru al Academiei Române, des­


pre primejdia rum si pregătirile României. — Bucureşti,
1916; 32 p. I 47781
[Cato] Gr. (j'ăiniceanu membru al Academiei Române despre
Neutralitatea României si primejdia rusă. — Bucureşti, 1916;
32 ip. I 47867
Crăiniceanu (General Gr.), 0 luptă pentru întregirea neamului.
Partea I. Luptele dintre noi şi în aimată 1914— 1917 ;
Partea II. Propaganda prin ,,Universul“ , 1914— 1919. —
Bucureşti, 1928— 1933; C 1844
Creangă (Dr. G. D.) ; Consecinţele financiare ale războiului
actual şi măsuri de prevenire cu privire la România. (Bibi.
politică No. 26). — Bucureşti, 1916; 80 p. 4- 1 tabl.
I 60455
Creangă (Prof. G. D.), Rumynija i evropejskaja vojna [România
şi războiul european]. Cu o prefaţă de Ozerov. — Moscova,
1917; 24 p . . II 49488
Creangă (G. D.), Les Finances Roumains sous le régime de
l’occupation et de la paix allemande. I— II. — Paris, 1919;
2 vol. II 52179
Crivetz (Teodor), Ocrimă. Studiu istoric. — Bucureşti, 1917;
92 p. II 48130
Crudu (Tiberiu), Consideraţiuni generale asupra politicei ger­
mane. — Bucureşti, 1915; 37 p. II 42237

Cucu-Botoşani (Const. Gh.), „Glorioasa Epopee Română“ a


marelui război de întregire 1916— 1919. — (Biblioteca răz­
boiului de întregire. Anul I, No. 1). — Botoşani, 1924;
7 vol. C 1276

Culcer (Generalul I.), Note şi cugetări asupra Campaniei din


1916. In Special asupra operaţiunilor Armatei l-a . — Iaşi,
1918 (Pe copertă anul 1919); 155 [— 158] p. -j- 4 pl.
II 129817

Culcer (Generalul I.), Recenzie asupra „Istoriei războiului pen­


tru întregirea României“ . (de C. Kiriţescu). — Bucureşti,
1923; 36 p. II 129446

Culcer( (Generalul I.), Recenzie asupra „Istoriei războiului pen­


tru întregirea României“ . — Bucureşti ,1929; 84 p.
II 96946
il

Coulcer (General J.), Explosé sur „ L’Histoire de ht guerre pour


l’unité de ht Roumanie“ . Publication (posthume. — Bucarest,
1929; 92 jp. II 99072
*** Culegere de articole patriotice pentru întregirea României.
No. 1. (Războiul mondial 1916). — Craiova; 39 p.
*** Cultul eroilor la pglatul justiţiei din Craiova. Guvântările
d-lar: R. Săvulescu preot, Eugen Rănescu magistrat, George
Pericari locotenent, N. Boboc, M. Policrat, Mitu Stoenescu,
Nie. Iovipale, St. Boţoiu, G. D. Pencioiu avocaţi. — Craiova,
1918; 41 p. + [2 f.]. II 52904
*** Cum s’ar fi putut evita războiul germano-francez. Docu­
mente oficiale. — [1914]; 10 p. II 47918

*** Cum s’a prăpădit Ţara! Acte şi documente oficiale din arhi­
vele diplomaţiei ruseşti, relative la intrarea noastră în ac­
ţiune, publicate de ziarul „Pravda“ din Petrograd. — Bu­
cureşti, 1918; 32 p . II 49935

Cusin (Alexandru), îm prejurări politice şi diplomatice în le­


gătură cu războiul European. Prefaţă de N. Iorga. — Bu­
cureşti, 1915; 55 p. II 42238

*** Cuvinte către poporul românesc al satelor României din


partea Ligei Culturale... — Bucureşti, 1915; 40 p.
I 42734
Cuza (Prof. A. C.), Jidanii în războiu. Documente oficiale. Dis­
curs rostit în şedinţele Adunării Deputaţilor. — Bucureşti,
1923; 80 p . II 69047

Dabija (Generalul G. A.), Armata Româna în războiul mondial


(1916— 1918). Cu o prefaţă de domnul General de Corp
de armată Alexandru Averescu. Vol. I— IV. — Bucureşti,
1936 [anul numai la vol. IV. Pe coperta acelui volum anul
1937]; 4 vol. II 150169

Dăscălescu (Alex.), Jurnal-Operativ de pe câmpul de război;


cu Reg. 56 Inf. în luptele delà Belbor, Petrasu, Tulgheş şi
Jiu. Viaţa în lagărele de represalii: Stroher-M oor şi Breesen.
Propaganda Colonelului trădător Alex. Sturza în lagăre,
„Antologie critica“ . — Roman, 1925; 112 p. II 80945

Dăscălescu (Profesor Alexandru), însemnări la umbra obuzului.


Pagini glorioase din viaţa Reg. 56 Inf. Fălticeni. „Antologie
eroică“ . — Roman, 1926; 100 p. II 87472
iô.

Ûeacu (Horaţiu C.), Ziarul unui erou. însemnări făcute pe


câmpul de lupii din Galiţia, între 12 August— 21 Octom­
brie 1914... Revăzut şi aranjat pentru tipar de Alexandru
Lupeanu-Melin. —- Gherla, 1930; 130 p. + 18 pl.
II 112921
*** Decrete şi decizii publicate în „M onitorul Oficial“ pună la
oeupaţiunea germană..,-j-C olecţie de ordonanţe emise de ad­
ministraţia militară a teritoriului ocupat până la 15 Iunije
1918... Cu note explicative de V. Scânteie. — Bucureşti,
1917— 1918; 2 vol. C 649
Decusară (E. C.), Organizarea şi activitatea poliţiei militßre.
(România subt ocupaţia duşmană, fase. I). — Bucureşti,
1920; C 661
Decusară (E. C.), Privelişti din războiu. (Povestiri populare,
No. 4). — Bucureşti, 1931; 61 [— 63] p. I 105779
Dejeu (Profesorul Petru), Viaţa şi faptele eroice ale viteazului
General Troian Moşoiu, scrise pentru pdporul Românesc. —
Oradea Mare, 1924; 18 p. + 1 pl. II 116922
Deladorna (Romulus), Bucovina in 1914— 1915. — Suceava,
1915; 79 p. I 48406

Delavrancea (Barbu), Războiul şi datoria noastră. Discurs pro­


nunţat în şedinţa publică aAcademiei Române. — Bucu­
reşti, 1916; 29 p. I 50504

Demetrescu-Bradul (Vasile),Impresii depe front [Iulie 1917],


Vol. I. — Rotaan, 1917; 1 vol. C 595
Demetrescu-Bradul (Vasile), Im presii de pe front (Iulie 1917.
Vol I. Ediţia II. — Roman, 1917; 1 vol. C 595

Dem[etrescu] Bradul (Vasile) Luptele delà Mărăşeşti. — Ro­


man, 1917; 15 p. II 49926

Dem[etrescu]-Bradul (Vasile), In jurul luptelor delà Mărăşeşti.


(Urmare la voi. ,,Luptele de la Mărăşeşti“ ). — Roman,
1918; 15 p. II 49489
Demetrescu-Brăila (Dr. V.), Discurs rostit în şedinţa delà 12
Decembrie 1915 în disculiunea adreesi de răspuns la m e­
sajul tronului- — Bucureşti, 1915; 21 p. I 48490
Densuşianu (Ovid), Pământul nostru. — Iaşi, 1918; 13 p.
II 52231
19

Diaconescu (Emil), Régele Caról fi războiul mondial. (Extráé


din revista „Cercetări istorice“ , an. 11-111, No. 1, 1926/1927.
Iaşi, 1928; 11 p. II 90951
Diamandy (G.), România fi conflictul european. — Bucureşti,
1914; 32 p. I 42625
Diamandy (G.), Cauzele războiului european fi interesele R o­
mâniei. (Biblioteca politică -No. 24). — Bucureşti, 1915;
64 p. I 48538
Dimitrescu (I. M.), Jertfă fi biruinţă. (In războiu cu regimentul
50 infanterie). — Focşani, 1920; 139 [— 140] p. I 61458
Dimitrescu-Ceteraşu (Ştefan), Cercetaf în Războiu. Desene de
Aura Maican. — Bucureşti, 1938; 168 p. I 149684
Dimitriu (Mircea D.), Legiferarea din tim pul războiului. Legile
votate de corpurile legiuitoare în sesiunea 1916— 1917. —
Bârlad, 1917; 199 p.
Dinu (R.), Q •rOptică la brofura „D e ce ne trebue Basarabia
de Historicus. — Bucureşti, 1916; 19 p. II 48274
*** Patru, discursuri fu-anunţate de către generalul Berthelot,
D. de Saint-Aulaira, generalul Prezan fi I. I. C. Brătianu.
G|u o iiptrojdcuere de Clamet. — Iaşi, 1917; 38 p. 151829
Djuvara (Mircea), Câteva consideraţiuhi generale asupra con­
ferinţei deal Paris. (Extras din Revista „Democraţia“ ). —
Bucureşti, 1919; 22 p. II 37325
Djuvara (Mircea), La guerre roumaine 1916—1918. Preface |de
M. Emile Boutroux. — Nancy-Paris-Strasbourg, 1919;
XV + 335 p. II 53499
Djuvara (Mircea), Les sacrifices roumains. Conférence. — Paris,
1919; 16 p. + Annexes. II 53805

Djuvara (Mircea), Trebue oare să seninăm tratatul cu Austria?


(Publicaţiune a cercului de studii al Partidului Naţional Li­
beral). — Bucureşti, 1919 ;63 p. II 37324

Djuvara (Mircea), Les sacrifices roumains. (La Roumaine. Con­


férences faites à l’Union française...). — Paris ;p . 255— 282,
I 62162
Djuvara (T. G.), La Roumanie et la guerre. Allocution p ro­
noncée... le 2 juin 1917. — Le Havre, 1917; 8 p,
II 73216
Ö Djuvara (Tr. G.), Souvenirs diplomatiques. Ma mission à Bru­
xelles, au Havre et au Luxembourg (1909— 1920) [I— II].
Extrait Revue des Sciences politiques. XLIII-ème année.
Tönte LI Avril— Sept. 1928). — Paris, 1928; p. 166-201
(I); p. 343— 374 (II). 11 92206
Dobrescu(G. C.), Interpelare asupra politicei externe. — Bu­
cureşti, 1915; 46 p. I 42843
Dobrescu (G. C.), Diseurs rostit la 3 Decembrie 1915 în des-
baJterile răspunsului la mesaj. Sesiunea 1915— 1916. — Bu­
cureşti, 1915; 35 p. I 48447
Dobrescu (Torna I.), In vâltoarea revoluţiei. Note. — Bucu­
reşti, 1936; 224 p. II 134310
Dobrogeanu-Gherea (C.), Război sau Neutralitate. — Bucureşti,
1914; 117 p. I 42535
Dobrovici (Constantin C.), Măsuri excepţionale, econom ice, fi­
nanciare fi sociale luate in războiul actual 1914 de statele
europene. — Bucureşti, 1915. 126 p. II 40651
*** Documente secrete din arhiva diplomatică a ministerului de
externe din Petrogrdd... Procesul dezastrului national. —
Iaşi, 1918; 29 p. ’ I 50011
Drăculea (Alexis V.), Jurnalul meu de războiu. — Bucureşti,
1918; 88 p. II 52388
Drăculea (Alexis V.), In retragere. Schiţe şi povestiri. — Bu­
cureşti, 1918; 100 p. II 49498
*** Generalul Ion A. Dragalina, Eroul delà Cerna s i Jiu, văzut
de contimporanii săi. Strânse şi publicate cu un omagiu
adus eroului cu ocaziunea desvelirii monumentului său înăl­
ţat în amintirea sa în Lugoj. 28 Iunie 1931. — Lugoj, 1931;
55 p. I 107719
Drăgănescu (Lt.-Col. Constantin), Campaniile din 1848— 49
fi 1919 în Transilvania si Ungaria. — Bucureşti, 1930;
335 p. + 5 p. ’ II 103896
Drăgănescu (Generalul Gh.), Luptele delà Mărăfefti. Confe­
rinţă — [Bucureşti]; 8 p. II 157947
© Drăghiceanu (Virgiliu N.), 707 zile subt cultura pumnului ger­
man. — Bucureşti, 1920; 366 p. II 61974
Drăghicesco (D.), L’Intervention Roumaine dans la Guerre Mon­
diale. — Paris; 24 p. II 53827
21

Drăghiescu (N.) şi G. N. Ecobici, In amintirea a 129 Erai ai


Patriei din Godineşti-Gorjiu. I-a ediţie. — Târgu Jiu, 1920;
(Biblioteca Eroilor); 40 ip. II 52126
Dragomîr (I.), Conţinutul Dosarului Günther. Scrisori, acte şi
documente oficiale aflate în dosar. — Bucureşti ; 15 p.
II 59870
Dragomirescu (I.), Câteva din superiorităţile popoarelor in
luptă: Eriglezii, Germanii, Francezii. (Conferinţă). — Huşi,
1916; 42 p. II 46780
Dragomirescu (Mihail), Amintiri din propaganda în Rusia
(1917). — Bucureşti, 1928; 77 p. II 95225
Dragu (G. C.), Războiul nostru. Credinţa în dreptate. Câteva
articole (le ziare apărute între 1913— 1919. — Bucureşti,
1919; 30 p . I 54461
.Dragu (Ion), Cdrrèpanin anilor 1916— 18. Pe urmele bolşevicilor.
(Notele, impresiile, indiscreţiile unui ofiţer român în Basa-
. rabia). — Bucureşti, 1918; 295 p. I 50490
Dragr (Ioan), Drumuri de sânge. Aspecte de ansamblu, viziuni
fugare, note răslcţe şi întâmplări din război. Campania
anilor 1916— 1918. Coperta şi hors-text-uri de M. H. Geor
gescu. — Bucureşti, 1918; X II — 258 p. 1 52023
Dragu (Ioan), Moartea Albă.(Schiţele unui spectator şi senza­
ţiile unui exantematic în Moldova). Campania anilor 1916—
1918. — Bucureşti, [1918]; 91 p. I 50503
Drăguleanu (Vasile), Frânturi. însemnările unui fost voluntar
din războiul mondial. — Cernăuţi, 1939; 30 [—32] p.
II 156855
Duca (I. G.), Un grand ami de la cause roumaine. (Extrait de
l’Hommage à M. de Saint-Aulaire). — Bucarest, 1930;
p. 27— 28. II 101543
Dumas (Charles) şi C. Racovski,' Les socialistes et la 'guerre.
(Discussion entre Socialistes français et Socialişteş roumaine).
Bucureşti, 1915; 48 p. II 44375
Dumitrescu (Nicolae M.), Invalizii din război. Studiu-Memoriu.
Bucureşti; 139 p. I 70497
Dumitrescu-Osiceanu (General I.), Turlucaia. Studiu critic al
bătăliei şi căderei cetăţei. — Bucureşti, 1921; 39 p.
ii eim
22

*** După un veac 1815— 1915. Războiul Angliei [de] A. A. R.—


Bucureşti, 1915; 96 p. ~K 4 pl. I 42480
Duscian (Dr. I.), Un an şi opt luni sub Bolşevici, 1918— 1920.—
Bucureşti, 1920; 210 p II 70065
Emandi (Elena Th.), Din anii de durere. Pagini trăite. — Bâr­
lad, 1919; 163 p. I 54189
Emandi (TeodorG.), Cu cine m mergem. — Bârlad, 1915;
109 p. II 44113
Epureanu (Locot. Paul), Povestea unei găniele. Schiţe din răz­
boiul cel mare. — Bucureşti, [1932]; 109 (— 111) p.
. . ;. ;V3 II 110900
Epureanu (Paul), Mâtriă! Viu să le apăr! Schiţe 1916— 1919.—
[Bucureşti, 1932]; 109 p. II 114659
Epureanu (Locot. Paul), >
Icoane din războia. — Bucureşti, [1928];
31 p. I 91862
Epureanu (Locotenent Paul), Rezervistul de la Campania l-a ,
pagini din război. (Biblioteca „Satul“ Anul 3). — Bucu­
reşti, 1936; 64 p. II 144578
Epureanu (Locot. Paul), Din paginile eroice ale învăţătorilor,
căzuţi pe câmpul de luptă. — [Bucureşti]; 13 [— 15] p.
II 144596
Epureanu (Locot. Paul), In ţinută, de paradă... 1916— 1919. Pa­
gini din război. Desemnuri de pictorul G. Chirovici. — [Bu­
cureşti]; 96 p. I 105730
*** Eroilor învăţători doljeni, omagiu. — Craiova, 1926; 180
p. + 3 pl. II 85695
Fălcoianu (Alexandrina), Din zile grele. Un examen de con­
ştiinţă şi un răspuns. — [Bucureşti], 1937; 127 p. -J- 10 pl.
II 142519
[Ferekide (Maior G .)]/D eşteaptă-te Române. — Bucureşti, 1916;
13 p. II 46794
Pherekyde (Commandant G.), Réveille -toi Roumain! — Boto­
şani, 1916; 13 p. II 46774
Pherekyde (Grigore), Colecţiunea ordonanţelor pentru populaţia
României în cuprinsul administraţiunei militare, textul ro­
mânesc cu o tablă de materii întregită şi un index alfa­
betic — Bucureşti, 1918; IV ± 280 p. U 5143Q
23

Férnie (Gheorghe), Discursul rostit în Şedinţa Senatului de la


3 Decembrie 1915 cu ocazia discuţiei la Mesaj. — Galaţi,
1915; 10 p. II 46755
Filipescu (N.), Momentul delà Lemberg. Studiu strategic. —
Bucureşti, 1915; 16 p. + 1 h. I 45211*
Filipescu (N.), Momentul delà Lemberg. Studiu strategic. —
[Bucureşti], 1915; 15 p'. I 45382
Filitti (Ioan D.), Adevărul istoric si judecata serioasa în aprecierea
politicei externe a României. — Bucureşti, 1915; 128 p.
11/46851
Filitti (Ioan D.), Adevărul istoric şi judecata serioasă în aprecierea
Politicei externe a României. — Bucureşti, 1916; 63 p.
II 48232
Filitti (Ioan D.), Politica externă a României şi atitudinea ei în
conflictul european. — Bucureşti, 1915; 87 p. II 41769
Fira (G.), Lupta delà Spătăreşti pentru apărarea oraşului Făl­
ticeni de către Regimentul 2 grăniceri contra Corpului II
de bolşevici. — Fălticeni; 32 p. II 73573
Florescu (M. P.), Odobeştii compromişi din pjunct de vedere
naţional. (Extras din N-rile 4, 5 şi 6/1919 din „Deştepta­
rea“ ). — Bucureşti, 1919; 14 p.
Florescu (M. P.), Câteva clipe din viaţa de pe front a Ingine­
rului Niçolae A. Golescu (descendent din nobila familie a
Goleştilor) Locotenent de rezervă în Reg. 54 Inf. Jertfit
vitejeşte pentru Patrie. (Extras din Buletinul Inginerilor
No. 1, Anul 1924). — Bucureşti, 1914; 7 p. II 129583
Florescu (Lt.-Colonel P.), Istoricul Regimentului 2 Romanaţi
No. 19, scris cu ocazia centenarului 1830— 1930. — Caracal,
1931; 51 p. II 107116
Frimu (I. C.), D. Marinescu, G. Cristescu, Dr. G. RacovsJd:
Pace şi Neutralitate. Consecinţele unui război pentru Ro­
mânia. Cuvântările... la Marele M eeting din sala Dacia,
ţinut la 11 Ianuarie 1915. (Biblioteca antirăzboinică No. 5).
Bucureşti, 1915; 30 p. I 42836
Frunză (A.), România Mare. (Editura Ligei pentru liberarea
Basarabiei). — Bucureşti, 1915; 122 p. I 45318
Fűimen [ = Raicoviceanu (Ecaterina)], Jurnalul unei surori de
çaritate, 1916— 1918. — Bucureşti, 1920; 160 p.
r il 71Ç4Q
24

Găisseanu (Lt. P. I.), Ostaşii noştri — fapte vitejeşti din răz­


boiţi — după date oficiale. — Brăila, 1927; 104 p.
II 88123

Galiţa (Mihail), Istoria războiului pentru întregirea României
de ConSt. Kiritescu. Recenzie. — Bucureşti, 1924; 32 p.
II 44431
Gane (Constantin), Prin viroage si coclauri 1916— 1917. — Bu­
cureşti, 1922; 216 p. I 68620
Garoescu (Maiorul George G.), In focul mitralierii. Impresii. —
Bucureşti, 1919; 83 p. II 56701
Găvănescul (General C.), Războiul nostru pentru întregirea nea­
mului (August 1916— Aprilie 1918). Epopeea română. —
Iaşi, 1918; VIII + 168 p. —I 1 h. 11 59915

Găvănescul (General C.), Fapte mari în zile grele 1917— 1918.


Bucureşti, 1921; IV + 156 p.' II 67765

Găvănescul (General C.), România. Războiul făcut pentru în­


făptuirea unităţii sale naţionale, în legătură cu drepturile
Sale bimilenare. Conferinţă ţinută la Tokio la 7 Iulie, la
Marele Stat Major Japonez. — Bucureşti, 1921; 38 p.
-V II 99347

Găvănescul (Maiorul C.) şi Maiorul I. Manolescu, 1914— 1916.


Războiul cel mare. Vol. I, II, Ifl. — Bucureşti, 1915-1916;
3 voi. 508 p. (I); 396 p. II), 695 p. 111) + diferite hărţi.
II 56728

Găvănescul (General C.) şi General I. ManoleScu,. O p era ţiu n ile


pe apă depe toate teatrele de operaţiuni navale din 1914—
1918.- (Extras din lucrarea „Războiul cel Mare“ vol. I). —
Bucureşti, 1924; 108 p. II 79961
Găvănescul (General C.), General Ion Manolescu, Războiul cel
Mare, 1914— 1918. Vol. I. — Bucureşti; 1 vol. C 1184

Gavanesco (J.), L’anie roumaine dans la guerre mondiale...


(Conférence donnée à l’Ecole les Hautes Etudes de Paris).—
Paris, 1919; 20 p. II 71013
Gavrilescu (Aurel), Eroi în umbră. Spionaj românesc în răz­
boiul de întregire. — [Timişoara]; 200 p. I 151672
Gavrilescu (Henriette V.), Pacea si războiul. Turtucaia. Ediţia
I. — Botoşani, 1918; 27 p. I 49974
25

Gelep (Maior V. I.), Mirajul păcii. Conferinţă ţinută la Teatrul


Naţional Craiova... — [Craiova, 1928]; 35 p. II 96962

Georgescu Christodulo (Colonel), Gălăţenii şi Bârlădenii în răz­


boiul pentru întregirea neantului. — Galaţi, 1924; 90 p.
II 81684

Georgescu (Lt.-Col. Const. loan), De ce a cdpitulat Germania


la 11 Noentbrie 1918? — Bucureşti, 1935; 210 p. -f- 14 pl.
II 144729

Georgescu (Maior D. I.), Istoria Armatei Române şi a războaie­


lor poporului roniânesc. Ediţia I-a. — Bucureşti, 1928;
446 p. II 96836

Georgescu (Colonel D. I.), Istoria Armatei Române şi a războ­


iului poporului românesc. Ediţia Il-a. — Bucureşti, [1936];
419 p. I 96836
*

Georgescu Celaru (loan I.), Cdpiii în războia. Fase. I— II. —


Caracal, 1920— 1921; 2 vol. C 685

Georgescu (N.), In puterea „pumnului de fe r“ . Ordonanţele co ­


mandamentului german. Viaţa la Bucureşti şi în ţara in­
vadată. — Iaşi, 1918; 96 p. II 52136

Georgescu-Runcu (Dumitru), Sboară victoria Franceză deasupra


Lumii. — Târgovişte, 1919; 8 p. I 51833

Georgianu (Ilié I.), Exploatarea economică a ţării. (România sub


ocupaţiune duşmană. Fa»c. II). — Bucureşti, 1920; C 661

Gheorghiu (Căpitan Aurel I.), La hotarele Moldovei. Note şi


însemnări din timpul războiului pentru întregirea neamului
românesc. — Bucureşti, 1923; 201 p. . II 70841

Gheorghiu (Căpitan Aurel I.), La hotarele Moldovei. Note şi


însemnări din războiul pentru întregirea neamului româ­
nesc. Ediţia Il-a. (Din publicaţiile Caesi Şcoalelor). -—
Bucureşti, 1925; 153 [— 156] p. + 1 pl. II 81950

Gheorghiu (Dan), Adevărul asupra ororilor din Bucovina. —


[1915]; 11 p. II 44691

Gheorghiu (Dimitrie I.), Situaţia economică şi financiară a Ro­


mâniei înaintea declaraţiei de război din 14 August 1916. —
Iaşi, 1918; 39 p.
26

Gheorghiu (Căp. Av. F. Ermil), Organizarea şi întrebuinţarea


aviaţiei franceze în războiul 1914— 1918. — Focşani, 1921;
96 tp. II 61633
Gheorghiu (Colonelul Teodor), Din trecutul regimentului Ro­
mion No. 14. Cu ocazia împlinirii celor 50 de ani de
existenţă. — Roman, 1930; 23 p. I 105721
Ghika (Nicolae D.), Discurs rostit în Adunarea Deputaţilor în
şedinţa delà 16 Decembrie 1915. — Bucureşti, 1915; 26 p.
I 48328
Ghibu (Dr. Onisifor), Cunt s’’a făcut unirea Basarabiei. (Biblio­
teca Astra, no. 9). — Sibiu, 1925; 20 p. II 79283
Ghişa (S.), Luptele Românilor cu bolşevicii în Siberia 1918—
1920. — Bucureşti, [1931]; 322 p. ± 2 h. I 107647
Ghiulamila (Dr. I.), Studiu statistc medical şi social al invali­
zilor din război ai României. — Bucureşti, 1920 ; 36 p.
+ 2 tablouri. II 56550
Ghiulamila (Dr. I. D.), Mutilaţii noştri din războia şi Protezele
necesare lor, considerate din punct de vedere medical, tech-
nic, economic şi social. — Bucureşti, 1932; 55 p. 4* 1 tab.
II 117074
Goga (Eugen), Două Siberii. Din însemnările unui ardelean fost
soldat austro-urtgar şi prizonier în Rusia. — Bucureşti, 1916;
300 p. I 48334
Ç) Goga (Octavian), Strigăte în Pustiu. Cuvinte din Ardeal într’o
ţară neutrală. — Bucureşti, 1915; 232 p. I 45282
Goilav (Bogdan 1.), Lozinca ţărei: In nici un chip contra Ru­
siei! — [Botoşani, 1916]; 27 p. II 46696
Goldiş (Vasile), Discursuri rostite în preajma unirii şi la Aso-
ciatiunea culturală „Astra“ . — Bucureşti, 1928 ;150 p.
II 96745
Gore (Paul), Anexarea Basarabiei. (Schiţă istorică). [In] Ba­
sarabia. Monografie sub îngrijirea D-lui Ştefan Ciobanu.—
Chişinău, 1926; p. 154— 176. II 87143
Gorsky (Lt.-Colonel V.), Pribeag în tara mea. — Bucureşti,
1925; 236 [— 238] p. ' I 83085
Gorun (Ion) [=Alexandru Hodoş], Răsboiul popoarelor. Cronica
evenimentelor anului de Sânge 1914— 1916. I— II. -- Bucu
rejti, 1914— 1916; 2 vol, JII 5679Ş
27

[Hági-Mosco (Emanoil)], Lupla delà Robăneşli, 10 Noem brk


1916. (Extras din „Arhivele Olteniei, No. 45— 46, Sept.-
Dec. 1929). — Craiova, [1929]; 13 p. + 1 p, II 101386 -
Hălăceanu (C.), Pacea delà Bucureşti şi chestiunea Petrolului.
(Biblioteca României Mari, no. 2). — Bucureşti, 1919; 76 p.
I 54382
Herjeu (Generalul C. N.), Din învăţămintele războiului de as­
tăzi. Vol. [I], II, 111. — Bucureşti, 1915— 1916; 3 voi,
I 45276

Herjeu (Generalul C. N.), Din învăţămintele războiului de as­


tăzi. [Partea] I— II. Ediţia a 2-a. — Bucureşti, 1916; 2 voi,
ïï'iMM —" jfe.c.’» >• 1 I 112695
Herjeu (Generalul C. N.), Din învăţămintele războaelor din 1913
şi 1916— 1918. Vol. I-II, (Studii şi critice militare), —
Bucureşti, 1920— 1921; 2 vol. II 112816
Herovanu (E.), Pe Marginea Epwpeei. însemnări din timpul
războiului. — Iaşi, 1919; 165 p. II 52343
Historicus, De ce ne trebue Basarabia. — Bucureşti, 1915; 39 p.
II 44176
Hodoroabă (Preot N. D.), Războiul în Bucovina şi Galiţia, —
Iaşi, 1915; 40 p. II 44406
Hodoroabă (N. V.), Din războiul de reîntregire. Note şi im­
presii din Campanie. — Iaşi, 1923; IV -f- 144 p.
i II 72069

Hodoroabă (Preotul N. V.), Din războiul de reîntregire, note


şi impresii din campania 1916— 1918, ediţia Il-a. — Bu­
cureşti, [1926]; 303 p. I 84532

Hulea (Ovîdiu), Războiul României, scris pentru popor. Ediţia


Il-a. (Crişul Negru No. 2). — Oradea-Mare, 1921; 31 p.
ti'x . I 63719

Hurmuzescu (Dr.), Ştiinta si războiul. — Bucureşti, 1916; 23 p.


II 96759
Iarca (General Al.), Generalul Averescu în războiu. Anii 1913,
1916— 1917. (Extras din [manuscrisul „Memorialul Gene­
ralului Al. Iarca“ . — Bucureşti, 1921; 87 p. II 64008
larca (Generalul Alexandru), Memorialul meu. — Buzău, 1922;
288 p. II 51461
28

Jitianu (General de Divizie Ion), Verdunul în väpae 1914-1918.


Cu prefaţă de D. Lloyd George. —- Bucureşti, [1936]; (2 f.)
4 381 p, II d 51225
Iliescu (Generalul D.), Războiul pentru întregirea României.
I. Pregătirea militară. — Bucureşti, 1920; 1 vol. C 677
Iliescu (General D.), Documente privitoare la războiul pentru
întregirea României. Discurs rostit în şedinţa Senatului delà
13 Iunie 1924. — Bucureşti, 1924; 153 p. + 1 pi.
II 76758
*** In cinstea ostaşilor Diviziei 8-a. 11 Noembrie 1918— 1919.
Bucovina. — Bucureşti; 62 p. I 55883
*** In amintirea vitejilor din Bălileşti-Muscel. Morţi pentru
Patrie în războiul rcel mare din 1916— 1918. — [Câmpulung-
Muscel; 1925]; 64 p. II 82440
*** In recunoaştere. Amintiri din războiul nostru în Transilva­
nia, de Locotenent V. R. — Bucureşti, 1920; 46 p. I 57014
Inculeţ (Theodor C.), Basarabenii în războiul mondial. — Chi-
şinău, 1926; 12 p. II 92496
*** Intrarea armatei române în Bucovina (1918) şi cooperarea
ei cu celelalte instituţii de Stat pentru educarea straturilor
sociale. [In] „Zece ani delà Unirea Bucovinei 1918-1928“ .—
[Cernăuţi, 1928] p. 27— 77. II 94431
Ioan (Ştefan C.), Din revoluţiunea rusească (zile trăite). — Bu­
cureşti, 1923; 109 [— 111] p. II 107440
Ioaniţescu (D. R.), Industria şi războiul. Irriportanţa industriei
trasă din evenim entele actuale. —- Bucureşti, 1916; 38 p.
II 46797
Ioaniţiu (Lt.-Colonel Alexandru), Războiul României (1916—
1918j. Vol. I— II. — Bucureşti; 2 vol, II 99675
Ionescu (Căpitan Emilian V.), Căp. Gh. AI. Ionescu. 1914-1920.
Pagini de istorie contimporană. Expunere rezumativă a eve­
nimentelor politice si militare. — Bucureşti, 1929; 160 p.
II 96635
Ionescu (Maiorul Grigore), Jurnalul de războiu al Regimentului
„ Ştefan cel Mare“ No. 13. 1877— 78, 1913, 1916-1917-1919.
Iaşi, 1921; 176 p. + XXXXV p. - f tabla. I 60621
Ionescu (Lt.-Colonel Grigore), Gloria unui regiment. Ed. II.—
Bucureşti, 1925; 164 p. II 81593
2 Ô

Ionesco (Tache), Les origines de la Guerre. Déposition d ’un


témoin. (Collection de la Grande Revue). — Párisi, 1915;
32 p. I 45316
lonescu Take), Originile războiului. Depoziţia unui martor. Tra­
ducere din „La Grande Revue“ No. 16/1915. — Bucureşti,
1915; 29 p. II 42079
Ionesco (Take), La politique de l’instinct national. Discours.—
• Bucureşti, 1915; 83 p. II' 47058
lonescu (Take), Politica instinctului naţional. Discurs rostit în
şedinţele delà 16 şi 17 Decembrie 1915 la Camera Depu­
taţilor. — Bucureşti, 1916; 77 p. I 56275
lonescu (Take), Pentru Rontania Mare. Discursuri din războiu.
1915— 1917. — Bucureşti, 1919; 165 p. 11 56740
Ionesco (Take), Somé personal impressions. With an introduc­
tion by Visieount Bryce. — London, [1919]; X -j- 264 p.
+ 1 pl. II 108225
Ionesco (Take)/ Souvenirs. — Paris, 1919; 250 p. I 70658
lonescu (Take), Amintiri. Trad. de N. Boboeanu. — Bucureşti,
. [1923]; IV + 199 p. I 71961
Ionesco (Take) et JM. Iorga, La trahison de Stêfé. Discours p r o ­
noncés au cours des séances des 8 et 9 Marş 1921 de la
Chambre des Députés Roumaine. — Bucarest, 1921; 69 p.
II 61683
lonescu (Prof. Dr. Thoma), Chestiunea naţională. Cuvântare ro­
stită cu ocaziunea discuţiunii răspunsului la mesaj în ziua
de 5 Decembrie 1915. — Bucureşti, 1915; 40 p. I 48423
Ionnesco (Prof. Dr. (Thoma), Socialismul fi Naţionalismul. Inter­
pelare adresată d-lui Prim-Ministru şi d lui Ministru de
interne, desvoltată în şedinţa delà 18 Decembrie 1915. —
Bucureşti, 1916; 28 p. I 48469
Ionnesco (Professeur Thomas), La question roumaine I [Avec
une] Lettre, préface de M. Louis Barthou. — Paris, 1919)
119 p. 1 .134666
P lonescu (Victor), Propaganda germană în România. Interpelare
desVoltată în şedinţa delà 26 Ianuarie 1916 a adunării de­
putaţilor. — Bucureşti, 1916; 20 p. I 48468
lonescu-Brădiceşti (C.), O noapte de groază. Luptele din răz­
boiul mondial. — [Bucureşti], 1937; 16 p. I 142223
30

Ionescu-Dobrogianu (M), Năvălirea bulgarilor din 1916— 1918


-n judeţul Tulcea. (Jafuri, omoruri, siluiri, schingiuiri şi
distrugeri). Cu un rezumat în limba franceză fi 8 ilustra-
ţiuni. Comunicare... — Bucureşti, 1920; 43 ip. II 58629
Ionescu-Olt (C.), Sublocotenentul C. D. Nicolescu din Reg. 1
Vânători. Grupă „nălucă“ . („Prin baionete şi gloanţe“ , Bi­
bliotecă de popularizare No. 1). — Bucureşti, 1921; 16 p.
II 68784
Ionescu-Sachelarie (D.), Pe Şiret. însemnări din 1917. (Extras
din „Convorbiri Literare“ , an LII, 1920, n-rele 3— 4, 10—
12). — Bucureşti, 1921; 15 p. 'JI 60091
Iordăchescu (Preot Cicerone), însemnări din anii 1916— 1919.
Din primul an al războiului de întregire 1916— 1917. Bise-
serica română din Paris în 1917— 1919. — Iaşi, 1937; 225
[— 227] p. II 151522
lorga (N.), Războiul actual şi urmările lui pentru viaţa morală
a omenirei. Conefrinţă ţinută la Galaţi în ziua de 21 De­
cembrie 1915. — Vălenii-de-Munte, 1916; 40 p. I 48.444
lorga (N.), Droits nationaux et politiques des Roumains dans
la Dobrogea. Considérations historiques. — Iassy, 1917 ;
9 i p. II 69080
lorga (N.), Le),,Livre rouge“ autrichien... Etude critique, (Extrait
du „Bulletin de l’Institut pour l’étude de 1Europe sud-
orientale“ , III, n-os 1— 6). — Iassy, 1947; 12 p. 11 52087
lorga (N.), Pages roumaines. Préafce de Ch. de la Roncière. —
Paris, Nancy, 1918; X + 107 p. -j~ tabla. I 51903
lorga (N.), Pentru întregirea Neamului. Cuvântări din răz-
boiu. 1915— 1917. (Biblioteca „Epopeea Neamului“ ). — [Bu­
cureşti], 1925; 240 p. I 127224
lorga (N.), ,L’oeuvre de la mission française a Iassy. (Extrait de
l’Hommage à M. de Saint-Aulaire). — Bucarest, 1930; p.
49— 50. II 101488
lorga (N.), Memorii. Vol. I— IL (însemnări zilnice, Maiu 1917-
Martie 1920). Războiul naţional. Lupta pentru o nouă viaţă
politică). — Bucureşti, 1931; 2 vol. II 105525
lorga (N.), Comment la Roumanie s’est détachlée de la Triţdioe.
D’après les documents austro-hongrois et des souvenirs per­
sonnels (II-ème édition). — Bucarest, 1933; 83 p.
II 118872
31

lorga (N.), Intrarea. României in răzhoiu. (Extras din ..Revista


Fundaţiilor Regale“ No. 8, Aug. 1936). — Rucureşti, 1936;
12 p, II 135457
lorga (N.), Cugetare şi faptă germană. Zece lecţii făcute la Iaşi
în 1917. Ediţia a IÎ-a. (Institutul de istorie universală). —
Bucureşti, 1938; 141 p. II 152768
lorga (N.), Războiul nostru in note zilnice. 1914— 1918. Voi.
I— III. — Craiova, 3 voi. 11 101349
lorga (N.), Cum a post ocupaţia din 1916— 18 — o mărturie
germană — (Extras din „Revista Istorieă“ anul al XXV-lea,
n-rile 1— 3). — Vălenii-de Munte, 1939; 13 p. i
lorga (N.), Ştefan Berechet, Virgil Popeecu-Râmniceanu, Două
documente moderne-bulgare. — 1918; XX + 62 p. I 54132
*** Jos războiul! (Italia şi România}... Cuvântări rostite la în­
trunirea ţinută la Ploeşti la 10 Mai 1915...de... Dr. C. Ra-
covski. (Biblioteca anti-războinică, No. 6). — Bucureşti, 1915;
30 p. I ,48446
Isăcescu (Dr. Mihail). 28 luni în captivitate la Germani. — Bu­
cureşti, 1919; 31 p. ' II 53682
istrati (Nicolae C.l, Istoricul Crucii Roşii Rorriâne [în] Werner
(D.), Istoricul Crucii Roşii. Lectură pentru tineret. Tradu­
cere. (Societatea Naţională de Cruce Roşie a României). —
Bucureşti, 1939; pp. 113— 135 + 5 !pl.

*** Istoricul Regimentului III Dâmboviţa No. 22. — Târgovişte,


f i 9301; 234 (— 236) p. + 2 h. II 107217

Istrati fie docteur), Déclaration [et] Discours. (In) Pour la Ci­


vilisation Latine. (La Sociétjé des Conférences. La Revue
Hebdomadaire). — Paris, 1915; p. 22— 26 şi 60-63.
- I 84583
Istrati (I. V.). Catedrala neamului şi a eroilor căzuţi în crân­
cenul războiri din 1916— 1918. Locul unde ar trebui să se
înalte. în urma părerilor date de oameni luminaţi. — Bu-
eureşti, 1929; 31 p. II 96650
*** Jubileul de 25 ani al Regimentului 1 Grăniceri. 1912— 1937.
[Bucureşti]; 91 (— 95) p. -f- 1 pl. II 151152

Juvenal (Nepos), Lovituri de Grenadă. — Bucureşti, 1920; 111 p


I 58248
32

Karnabatt (D.), Rusia în faţa cugelărei româneşti. — Bucu­


reşti, 1915,- 56 p. I 42389
Keiş (Ira), Suferinţele evreesti în Războiul European. — Iaşi,
1915; 48 p. II 112957
Kiriţescu (Const.), Istoria războiului pentru întregirea Româ­
niei 1916— 1919. Vol. I— II. - Bucureşti, 1922; 527 p. (I),
669 p. (II) + er, II 80212
Kiriţescu (Const.), Istoria războiului pentru întregirea Româ­
niei 1916— 1919. Ediţia Il-a. Voi. 1-111. (Editura Casei Şcoa
lelor). — Bucureşti; 3 vol. II 84194
Kiritzesco (Constantin), La Roumanie dans la Guerre Mondiale.
[în] La Roumanie. (L’Ilustration économique et financière.
Numéro spécial). — [Paris, 1925]; p. 19— 20. III 78917
Kiritzesco (Constantin), La Roumanie dans la guerre mondiale
(1916— 1919). -— [Bucarest], 1927; 97 (— 99) p.
II 92349
Kiriţescu (C.), La Romania nella guerra mondiale. (Traduzio-
ne dal romeno di Basilio Cialdea. [In] „Costruire“ , anno V.
Maggio 1928. — Borna, 1928; p. 32— 35. II 93982
Kiriţescu (Constantin), Povestea sfântului nostru războiu. Ilus­
trată de Murnu. — Bucureşti, 1930; 295 p. II 103497
Kiritzesco (Constantin), La Roumanie dans la guerre mondiale
(1916— 1919). Traduit du roumain par L. Barrai. Préface
de M. André Tardieu. Avec vingt-neuf croqius. (Collection
de memoire, études et documents pour servir à l’histoire
de la guerre mondiale). — Paris, 1934; 496 [— 498] p.
II 124361
Kiriţesco (Constantin), Ion I. C. Brătianu în pregătirea războ­
iului de întregire. (Conferinţă). (Aşez. Cultural Ion I. C..
Brătianu). — Bucureşti, 1936; 24 p. II 135296
Kiriţesco (Constantin), Arcul ide Triumf şi epopeea română 1916-
1918— 1922— 1936. (Editura Casei Şcoalelor). - [Bucureşti],
1937; 32 p. + 2 pl. II 151267
Kiriţesco (Constantin), „ Războiul nostru de întregire“ 1916—
1919. (Biblioteca pentru toţi, 1155— 1156). — Bucureşti; 142
[— 144] p. I 91896
*** La morminte de eroi... Cp o introducere de Clarnet. —- Iaşi,
1917; 38 p. I 59100
áá

Lae din Banat, La Regimentul 43 nimic nou!? Luptele delà


Lof fein, Danielovgrad, Isonzo, Doberdo şi Piave. — Lugoj;
48 p. II 117214

Lahovary (Em. N.), Finis Tureiae... (Articole publicate în „E -


poca“ la 27 Februarie şi 1 Martie 1915). — Bucureşti, 1915;
9 p. II 44868

Lahovari (I. N.), Către toţi conservatorii. — Bucureşti, 1915;


8 p. I 47792

Lahovary (I. N.), România şi războiul european. (Colecţiunea


„Renaşterii“ No. 1). — Bucureşti, 1916; 48 p. I 48621

Lahovari (1. N.), România şi războiul european. (Colecţiunea


„Renaşterii“ No. 1). — Bucureşti, 1929; 48 p. -f- 1 pi.
II 95072

Lascu (Dr. Dumitru), Interogator pus... Onoratului Ministru de


Interne. — 12 p. II 81483

Lazăr (Victor), Războiul pentru întregirea neamului românesc


(1916— 1919). (Biblioteca populară a Asociaţiunii „Astra“
anul al 18-lea Nr. 153). — Sibiu, 1928 ; 95 p. I 91916

Lepădatu-Mercuşor (Minodora AL), Prizonieri la bolcevici. —


Iaşi, 1918; 60 p. II 51008
*** Listele [şi] nouile Liste de Prizonieri Români... Ofiţeri şi
Trupă. Faso. 1— 5. Seria II No. 1— 2, [3], 4 — Bu­
cureşti, 1917; 80 p. (1— 5), Seria II 80 p. (1—2,4). 128
p. (3). II (48033
Locusteanu (Căpitan A.), Sub aripa morţii. însemnări fugare
din războiul de întregire. Cu o prefaţa de D -l Prof. Univ.
Sextil Puşcariu. — Cluj,1923; 144 p. II 68787

Lohan (Camille), Din timpul viforniţei. Urme neşterse din su­


fletul unui fost ostas 1916— 1918. — Bucureşti, [1928];
126 p. II 92615

Lovinescu (Eugen), Pagini de războiu. 1. Impresii din timpul


mobilizării la Paris. 2. Din ţările eroice. 3. Dintr’ o ţară
neutrală. — Bucureşti, [1916]; 160 p. I 51978

Lovinescu (E.), In marginea epopeei. [Pe copertă: „In cumpăna


vremei“ ]. (Note de războiu). — Bucureşti, 1919; 142 p.
II 60157
34

Luca (B.), Păcate. Schiţe din războiu 1916— 1918. In retragere.


In refacere. Pe front. Armistiţiu. Triunghiul morţii. Pace.—
Craiova, [1918]; 97 p>. + tabla. I 51954
Lucaci (Vasile), Conferinţă ţinută la Galaţi. (Liga pentru unita­
tea culturală şi politică a tuturor Românilor“ ). — Bucureşti,
1916; 31 p. I 48648
Lucaci (Vasile), Conferinţele Părintelui... („Liga pentru unita­
tea culturală şi politică a tuturor Românilor“ ). — Bucureşti,
1916; 92 p. I 48649
** * The Roumanian Patriotic National Mission to the United
Stat® of America 1917. Few of the Adresses of Dr. V. Lu-
caciu, head of the mission and few of the telegram® senjt
to Hi® Excellency, the President of the United States of
America. — f. 1., f. a, [20 f,], II 129527
Lungulescu (George), Eroismul cavaleriei române. Jertfa Că­
pitanului Virgil N. Şerbănescu din regimentul 5 roşiori.
(Uniunea „Arta şi istoria naţională“ ). — Bucureşti, 1924;
46 p. ’ II 76855
Lupaş (I.), Regele Ferdinand. — Cluj, 1929; 32 p. II 101567

Lupaş (Prof. I.), Un episod istoric din anul 1917. — Bucureşti,


1932; 19 p. II 113044
Lupaş (L), La désagrégation de la Monarchie Austro-Hongroise
et ta libération de la Transylvanie. (Extrait de „La Tran­
sylvanie“ ). — Bucureşti, 1938; 18 p. II 152766
Lupaşcu (Colonel Alexandru I.), „Răspunderile“ D-lui General
Averescu. — Bucureşti, 1919; 64 p. II 52128

Lupaşcu-Stejar (Colonel Alexandru 1.), Din războiul României...


In lumina adevărului. Lucrare critică ştiintifico-morală.—
Bucureşti, 1921; 415 p. ’ II 92063

Lupaşcu (Colonel Alexandru I.), Nevinovat. Cazul Colonelului


Sterea Constantin din gearidarmeria rurală în faţa Curţei
Marţiale a corpului II armată. — Bucureşti, 1921; 30 p.
[ T i î ' i u i ! 1 vn • II 60087-
Lupaşcu-Stejar (General Alexandru), Restabilirea adevărului fal-
şificat de „semănătorul [de ofensive“ şi de „problema coman­
damentului“ . — Bucureşti, 1925; 23 p. II 81631

*** Litpta pentru intrégirea neamului. Serviciul de ştiri al con-siliului naţional român (Biroul din Stockholm) Octombrie-
Decembrie 1918. — Bucureşti, 1925; 30 f. II 80388
Lupu (N.), Butítania and the war. (Columbia University Quar-
terly volume X X Nimiber 4, October 1918). — [New-York],
1918; p. 312— 329. II 61615
*** Domnul Lupu Kostaki asupra războiului mondial. [Domnul
G. Alexandrescu de vorbă cu Domnul Lupu Kostaki]. (Extras
din „Convorbiri Literare“ an. 48/1914). — Bucureşti, 1915;
11 p . I I 41885
Mager (Traian), Contribuţiuni la istoria unirii 1918— 1919. (As­
pecte din Munţii Apuseni. Ţinutul Hălmiagiului. Cadrul is­
toric, vol. IV. Monografie). — Arad, 1939; 252 p. -f-i 4 pi.
+ 1 h. C 3324
Manafu (Colonel M.), Pagini glorioage din trecutul Regimentului
8 Călăraşi. — Sibiu; 29 [— 31] p. II 132471
Mandrea (Radu N.), Politica naţional-economică a României în
timpul războiului mondial. Conferinţă. — Bucureşti, 1916;
39 p. I 48629
Mândrescu (Simion C.), In Franţa şi Italia ţentru cauza noa­
stră• 27 Septembrie 1917— 1 Ianuarie 1919. — Bucureşti,
1919; 75 p. • III 52483
Q [Maneguţiu (Protoiereu Nicolae)], Resbelul salvator. Scrisorile
unui bătrân ardelean, cătră poetul Goga. — Bucuresci, 1916;
254 p. I 48987
Maniu (Dr. Aurel), O recapitulare a evenimentelor din jumăta­
tea doua a anului 19Ï8 în Bucovina şi nordul Basarabiei.
[In] Zecé ani delà Unirea Bucovinei 1918— 1928. — (Cer­
năuţi, 1928]; p. 355— 370. II 94431

Maniu (Iuliu), Ardealul în timpul războiului. Pagini istorice.


Discurs ţinut în Camera română la validarea mandatului din
Soroca. — Cluj, 1921; 41p. I 60806

Maniu (Iuliu), Unirea Ardealuluievocată de... Conferinţă ţinută


la Radio-Bucureşti în 24 Ianaurie 1934. Cu două anexe.—
Cluj; 57 p. . II 146548
Manolescu (Maiorul I.) şi Maiorul C. GăvăneecuL 1914— 1916
Războiul cel măre. vol. I-II-I11. — Bucureşti, 1915— 16;
3 vol. II 56728
3 6

Manolescu (G-ral I.) şi G-ral Găvănescul, Operaţiunile pe apă


de pa toate teatrele de operaţiuni navale din 1914— 1918.
(Extras din lucrarea „Războiul cel Mare“ , vol. I). — Bu­
cureşti, 1924; 108 p. II 79961
Manoliu (Emil), Responsabilităţile Războiului din Europa în
1914. — Vălenii-de-Munte, 1929; 10 p. I 98340
Manta (I. P.), Ultinta instanţă. Războiul. — Craiova; 12 p . 1
I 48643
Mărdărescu (Generalul Q. D.), Campania pentru desrobirea
Ardealului şi ocuparea Budapestei (1918— 1920): — Bucu­
reşti, 1921; 194 p. -f- 10 schiţe. II 64955
Mărdărescu (G.), RăSpmns unui jurnal nediplomatic al Genera­
lului de Divizie Harry-Hill-Bandholz, membru american al
misiunei militare interaliate în Ungaria (1919— 1920). (Ex­
tras [din ziarul „Curentul“ ]). — Bucureşti, 1935; 64 p.
*** Marea Adunare Naţională întrunită la Alba Iulia în ziua de
1 Decembrie 1918. Acte si documente. — 1928; 24 p.
, : III 96307
Marghiloman (Alexandru), Note politice. Vol. I— V. — Bucu­
reşti, 1927; 5 vol. — II 86205
Margineanţu (Pr. Tiberiu), Cartea eroilor din comuna Opatiţa.
Caransebeş, 1923; 60 + 4 p. I116215
Maria (Regina României), Din inima mea lainimalor. - — Iaşi,
1917; 38 p, I51689
Maria (Regina României), Gânduri şi icoane din vremea răz­
boiului. — Iaşi, 1919; 192 p.. I 54705
Maria (Regina României), Gânduri şi icoane din vremea răz­
boiului. Ediţia Il-a. '— Sibiu, 1919; 195 p. + tabla I 60773
Marie (la Reine de Roumanie), Ce que vit Vasili, le soldat. [In]
Revue deşi deux Mondes, 94-ème année, 15 Septembre 1924.
Totae 23— 2-e Livraison. — Paris, 1924; p. 241-253.
II 108650
Maria (Regina României). Dinainte şi după război. (Extras din
„Convorbiri Literare“ 1,1924 şi 1,1925). — Bucureşti, 1925;
45 p. + III pl. II 82793
Maria (Regina României), Ce-a văzut Vasile Soldatul. Poveste
din timpul războiului. Publicată... de Popescu Tudor. — Bu­
cureşti, 1932; 23 p. II 113562
37

Marie (Queen of Roumania, The Story o f My Life. — (New-York,


1934; XIIV + 615 p. + 31 f. pl II 147290
Maria (Regina României), Povestea vieţii mele. [In româneşte
de Margarita Miller-Verghy] Ediţia I-a (I)— III. [Bucureşti,
1934— 1936]; 3 vol. (vol. III: Ani de război). I 143430
Marie (Queen of Roumania"!, Ordeal The Story o f My Life. —
New-York, 1935; X + 429 p. - f 16 pl. II 158419

Marie (Queen of ţRoUmania), The story o f my life. — .Illustrated.


Vol. I— III [Firet Edition], — London... 1934— [1935]; 3 vol.
I I 144006

Marie (Queen of Róumania), The Story o f My Life. Illustrated.


London, Toronto [1935-1936]; 3 voL II 147288

Marie (Reine de (Roumanie), Histoire de. ma vie. Tome I (4-édl),


III (3 éd.) — Paris, [1937-1938]; 2 vol. G 2940

Maria (di Romania), La storia délia mia vita. Con trentanove


illustrazioni fuori testo. [Unica traduzione autorizlzjata di
Mario Borsa. 2-a Edizione] — [«Le Scie“ . Collana di e-
pistolari, memorie, biografie e curiosita]. — Milano, (1938);
6 f. + 432 p. - f 16 f. pl. I 149216
Maria (Regina Românişi), (Povestea vieţii mele. [In româneşte de
Mărgărita Miller-Venghy]. Ediţia Il-a. (Vol) I, 111. — Bu
cureşti, f. a.; 2 vol. C 2941

Mar-Inar. Pagini asupra cauzelor războiului acutal. — [Iaşi]?


1917; 37 p. II 52879

Marmeliuc (Dr. Dimitrie), Mărfişeştii. Conferinţă ţinută la şeză­


toarea literară, aranjată de studenţimea Rom. din Cernăuţi,
Duminică la 18 Noemvrie st. v. 1918. (Biblioteca „Glasul
Bucovinei“ ). — Cernăuţi, 1918; 15 p. II 159228

Marmeliuc (Prof. univ. D.) şi Prof. univ. I. Andreieşescu, Erou­


lui delà Cirefoaia: I. Grămadă — 20 de ani delà moartea
sa. Omagiu prietenesc şi camaraderesc. Două conferinţe
ţinute de... — Cernăuţi, 1936; 37 p. 4 5 pl.

Matak (Dimitrie), Drepturile României fi datoria celor ce o


conduc. — Bucureşti ,1915; 30 p. I 48619

Mateiu (Dr.Ion), Refugiaţii Ardealului. Scrisori din pribegie.—


Sibiu, 1919; 44 p. 1 56929
38

Mavrodin (Constantin D.), La Roumanie Contemporaine. Son


importance dans le concert b alcanique et pour la guerre
présente. Prféface de 'M. George Lacour-Gayet. Avec 9 cartes
et photogravures hors texte. — Paris, 1915; XIV + 65 p.
III 46046
Mavrodin (Constantin), Une grande figure roumaine. Le géné­
ra1 Ilieseo. — [Paris]; 16 p. + 1 pl.. II 82557
Maxim (George G.), Poliţia Germană-Militară Secretă de Răz
boiu din Civili. Äuto-Studiu... — Iaşi ,1923; 40 p. II 71155
Mayer (Căpitan Titus /Frideric), O lăture a pregătirii de rëzboiu.
Politica de prevedere socială — legi ,instituţiuni. (Extras
din Revista Infanteriei“ ). — Bucureşti, 1915; 49 p.
I I 41915
Melic (Eugçn I.), Principiul naţionalităţilor şi întregirea Ro­
mâniei. — Botoşani, 1936; 117 [— 119] p. II 148638
*** Mémoire des otages roumains présenté au Gouvernement
Roumain et au[MM. les Représentants des Puissances Alliées.
Bucarest, 1918; 19 p. î l 51484
*** Memorandum-ul către Naţiune al foştilor ofiţeri activi din
Războiul întregirii Neamului reuniţi în ziua de U Iulie
1936, cu prilejul comemorării bătăliei delà Mărăşti. — Bu­
cureşti, 1936; 8 p. I 147233
*** Memoriu adresat /Domnilor Profesori ai Universităţei din Iaşi
de către Studenţimea Universitară. — Iaşi, 1916; 18 p.
II 46813

*** Memoriul ostaticilor români prezentat Guvernului Român şi


domnilor Reprezentanţi ai Puterilor Aliate. — Bucureşti,
1918; 15 p. II 51483
*** Memoriu asupra atitudinei prof. Dr. V. Babeş în chestiunea
naţională şi asupra activităţii institutului de bacteorologie în
timpul ocupaţiunei germane (1916— 1918) [de Dr. V. Ba­
beş]. — Bucureşti, 1919; 44 p. II 53013
*** Memoriul ostaticilor Români prahoveni din Ploeşti. — Plo­
ieşti, 1920; 16 p. II 54933
*** Memoriu adresat guvernului român reefiilor la aplicarea
tratatelor de pace în legătură cu mormintel de eroi români
şi străini. (Soc. „Mormintele eroilor căzuţi în războiu“ ). —
Bucureşti; 16 p. II 71065
30

Metroniu (AI.), D -l Dobrogeana Gherea şi Imperativul nostru


naţional. — Bucureşti, 1915; 55 + XV p. I 42393
Michail (Nicolae D.), Surprins în ţară străină ( Hotzminden). —
Chişinău, 1920;’ 140 p. + tabla. I 60665
Michail (Spiru), Pentru mucenicii Neamului. — Alexandria.
1925; 35 p. II 80370
Mihaiescu (G-ral de divizie N.), Amintiri şi învăţăminte din
războiul de întregire a neamului 1916— 1919■ — Bucureşti,
1936; 258 p. II 146060
Miile (Const.), Războiul european. Atitudinea Rom miei şi a
guvernului ei. — Bucureşti, 1914; 46 p. I 42788
Millian-Maximin (G.), In mâinele duşmanului. Ilustraţii de
pictorul N. Tomitza. — Bucureşti, 1920; 210 p. I 58845
Minesco (Constantin), L’action diplomatique de la Roumanie
. pendant la guerre. — Paris, 1922; 132 p. II 67879
Minovici (Prof. Dr. Ştefan), Ştiinţa după războia. — Bucureşti,
1921; 6 p. II 59487
Mirön (Dr. George), Note din războiul pentru întregirea nea­
mului, cu o prefaţă de generalul Mărdărăscu. — Bucjureşti,
1923; 197 p. ’ . II 71265

Miron (I. P. S. Patriarh-Regent), Adevăruri istorice ampra în­


tregirii neamului. Cuvânt festiv ţinut în Biserica încoronării
delà Alba Iulia fîn 20 Mai 1929 la a 10-a aniversare á Unirii.
(Biblioteca Institutului Biblic). — Bucureşti, 1929; 19 p.
II 97134
Mironescu (Inginer C. M.), Cuvântare la Legea pensiilor o fi­
ţerilor cari au luat fsurte la războiul pentru întregirea nea­
mului, rostită în şedinţa Senatului din ziua de 15 Aprilie
1921. — Bucureşti, 1921; 16 p. I 60815
Mironescu (G. G.), România faţă de războiul european. Extras
din o scrisoare publică. — Bucureşti, 1915; 49 p. + 1 f.
r II 44753

Mironesco (George G.), Aperçus sur la question roumaine. —


Paris, 1919; 257 p. + 1 h. I 54589

Mironesco (G. G.), Fronce et Roumanie. (Extrait de l’Hommage


à M- de Şaint-Aulaire). — Bucarest, 1930; p. 71— 73
U 10242?
40

Missir (Ioan), Fala moartă [Prefaţa de N. lorga]. — Bucureşti,


[1937]; 343 p. I 147102
Missir (Ioan); Fata moartă Ilustraţiuni de pictor Stoica D.
Ediţia III. (Premiată de Academia Română şi de Societatea
Scriitorilor Români). — Bucureşti, 1939; 351 [— 353] p.
Missir (P.), Discuţia adresei la Senat. In sesiunea 1915— 1916.
Cuvântarea pronunţată Wşedinţa delà 7 Decembrie 1915. —
Bucureşti, 1915; 23 p. I 48841
Mitrany (D.V O cauză dreaptă. — London. 1914; 18 p.
II 42285

Moldovan (George), Fragmente din viaţa internaţilor zmulşi delà


vetrele lor de dregăloriile maghiare.... 1916— 1918. — O-
răştie, 1919; 75 p. II 60878

Moldovan (Leonte), Politică de Rezistenţă. Articole publicate


în ziarul „Expresul“ sub pseudonimul V. Ramură. (Bi­
blioteca Clubului National-Liberal din Brăila). — Brăila,
1919; 68 p.
Moldovanu Corneliu), Majestatea morţei. Pagini din refugiu.—
Bucureşti, [1918]; 206 p. I 51571

Moldovanu (Corneliu), Sărbătoarea fainei. Pagini din refugiu.—


Bucureşti, [1918]; 203 p. + tabla. I 51572
Morariu (Dr. Aurel). La zece ani delà izbucnirea marelui răz-
boiu. (Reproducere din Calendarul „Glasul Bucovinei“ pe
anul 1925). — Cernăuţi, 1924 ; 20 p. II 77436
Morariu (Victor), Istoria războiului pentru întregirea României
1916— 1919, de Const. Chiriţescu, recenzie. (Reproducere
din ziarul „Glasul Bucovinei“ N-rele 1644, 1647— 1650 şi
1652). — Cernăuţi, 1924; 16 p. I 78468

Moroianu (Georges), Les luttes des Roumains transylvains four


la liberté et l’opinion euroféene. Episodes1et souvenirs. Avec
préface par Wickham Steed.— Paris1, 1933; 284 [— 286] p.
+ XLIV jpl. Il 121517

^ Moroiu (Maior C.), Amica noastră Austria si pangermanismul


în România. — Bucureşti, 1915; 16 p. I 67071
Munteano (B.), La Roumanie et la Guerre. [In] „Chez Nous“
2-ïne Année No, 2 Février 1925, — Bruxelles, 1925; p
25-29. IV 80146
41

Munteanu (Cassian R.), Atacul. însemnările din război ale unui


soldat român din armata austro-ungară. — Bucureşti, 1915;
137 p . I 48653
Munteanu (Cassian R.), Bătălia delà Mărăke.şti. Zi ele de glorie
ale Armatei l-a română. 24 Iulie—-10 August 1917. — Bu
cureşti, 1919; 40 p. + 2 hărţi, II 53178
Munteanu (Ion), Păţaniile unui prizonier de războiu. — [Cluj];
32 p . I 127388
Nasta (Maiorul Andrei), Războiul mondial 1914— 1918. Vol. I.
Ed. Il-a. — Timişoara, 1925; 362 p. (1). C 1303
Nedelcu (George D.), Asemănări şi deosebiri. (Extras din Re­
vista „Palatul de Justiţie“ No. 12/29 Maiu 1919). — Bucu­
reşti, 1919; 16 p. I 54676
Nedelcu (George D.), Justiţia română sub ocupdţiune. 23 Noem-
brie (6 Decembrie) 1916— 24 Aprilie (7 Mai) 1918. — Bu­
cureşti, 1923; 426 p. II 70060
Negrescu (C.), Finanţele şi războiul. — Craiova, [1916] 47 p.
m ■ I . II 46884
Negrescu (Contra-Amiral N.), Rolul marinei în războiul pentru
întregirea neamului şi recompensa finală. (Icoane şi docu-
imente de război). — Bucureşti, 1920; 220 p. II 57438
Nemoian (Dr. Petru), Corpul voluntarilor români în Rusia.
Conferinţă ţinută la Reuniunea de lectură din Lugoj în 6
Martie 1921. — Lugoj, 1921; 32 p. II 60862
Nemoianu (Petru), Prima Alba-lulia. Voluntarii români în răz
boiul pentru întregirea neamului, istoric general. — Timi­
şoara, [1922]; 76 p. II 69553
Nemoianu (P.), Amintiri din copilărie.—•Bucureşti, [1939]; 290p.
Netta (Gheron N.), Din cauzele economice ale războiului Euro­
pean. — Craiova, 1916; 40 pag. II 46881
Nicolaescu (Gică), Amintirile ' ‘in războiu ale unui copil. —
Sibiu, 1925; [1 f.] + 78 p. II 85040
Nicolaescu (Ion G.), Biografiile învăţătorilor din Muscel, m orţi’
în războiul pentru întregirea neamului. — Câmpulung-M.,
1929; 139 p. II 97846
Nicolaescu (Căpitan St , şi P. Nicolaesteu-Granta, Pagini de
glorie din Războiul pentru întregirea neamului. Gruppal
„Cerna“ , — Tumu-Severin, 1923; 80 p. II 72596
42

Nicolescu-Bideanu (Mircea), Quo vadimus? Părerile unui român


asupra situaţiei actuale. — Câmpulung, 1915; 50 p.
I 45241—
Nicolescu-Bideanu (Mircea), Quo vadimus? Ediţia Il-a revăzută
şi adăogită. — Câmpulung, 1915; 52 p. I 45194
[Niculescu-Ciufu (G.)], Pribeag in ţara ta. Impresii şi Notiţe
din Pribegia Campaniei 1916— 1918. — Târgoviste, 1924;
70 p . II 77571
Nicolescu-Due (Colonel V.), Statele democratice şi statele cui
toritare. Războiul 1914— 1918. Cadrele armatei române. Co­
lonizarea hotarelor României. Probleme urbanistice. — Bu­
cureşti, 1938; 76 p. II 148497

Nigrim (N. -M.) [Mihăescu-Nigrim], Războiul. — Bucureşti, 1916,


VI + 118 p. + 1 tabla. I 48812
Nistor (Ion I.), Unirea Bucovinei, 28 Noembrie 1918.Studiu şi
documente. (Aşezământul Ion I. C. Brâtianu). — Bucu­
reşti, 1928; 213 p. II 93923
Nistor (I.), Le Comte de Saint-Julaire et la Bucovine. (Extrait
de l’Homtnage à M. de Saint-Aulaire). — Bucarest, 1930;
p. 75— 76. II 102466
Nistor (Ion I.), Amintiri răzleţe din timpul Unirii 1918. — Cer­
năuţi, 1938; III + 511 p. II 158163
Niţescu (Voico), Douăzeci de luni în Rusia şi Siberia. Vol. I
(anul 1917), vol. II (anii 1917— 1918). — Braşov, 1926;
2 vol. C 1479
Nour (Alexis), Sfârşitul şi urmările războiului european. (Sorţii
României). (Extras din ..Viata Românească“ ). — Iaşi, 1915;
48 p , + III p. II 42080
Obedeanu (Const. V.), Rusia şi Austria faţă de ţările române şi
Conştiinţa noastră naţională. Conjermlă. — Bucureşti, 1915;
19 p. ’ I 48796

Obedeanu (Maior Eduard V .), Cauzele războiului european. Con­


ferinţă tinută la 'Cercul Militar din Slatina. — Bârlad, 1916;
16 p’. ’ II 46672
Olteanu (General Marcel), Din amintirile unui luptător. — Bu­
cureşti, [1937]; 164 p. I 149183
43

*** Optera de asistenţă „Regina Maria“ a reufgiaţilor şi eva­


cuaţilor. Dare de stemă asupra activităţii desfăşurate de
comitetul central de acţiune în perioada delà 9 Decembrie
1916—31 Martie 1917. — Iaşi, 1917; 43 p. II 158824
Oprea (Alex.), Aprovizionarea armatei şi populaţiunei in Rusia
în timpul războiului 1914— 1917. (Extras din arhivă). —
Chişinău, 1928; 13 ip. II 97640
Opreanu (Valeriu N.), Doi ani si opt luni de Captivitate. —
Craiova, 1921 ; 72 p. II 60483
Opriş (Lt. Col. Şt.) F rănturi din carnetul de campanie al Ré­
mén tutui 68 infanterie. Contribuţiuni istorice la luptele
pentru apărarea Câmpulungului. — [Bucureşti]. 1936; 55
p. + 3 pl. ’ II 148237

Opriş (Lt. Col. Şt.), Notiţe zilnice din canipunie. Cu regimen­


tul 68 inf. în campanie. Pregătirea de război, mobilizarea
şi luptele regimentului în Dobrogea. — [Bucureşti], 1937;
44 [— 47] p. ' II 148217
Oprîşan (I. Gri), 21 de luni pe căile robiei. — Bucureşti, 1920;
' 161 ip.. II 59285
Oprişan (I. Gr.), Lanţuri frânte. însemnări din cele dintâi zile
de răscumpărare. — Bucureşti, 1921; 107 p. II 60871
*** Ostaşii din cimitirul eroi’or Bacău, căzuţi în războiul pentru
întregirea neamului 1916— 1918 şi identificaţi după acte
oficiale. (Primăria municipiului Bacău). — Bacău, [1933];
86 p. + 6 pl, II 121198
*** Ostaşii evrei decoraţi. Contribuţia evreilor la războiul de
întregire a României 1916— 1918— 1919. = Bucureşti, 1923;
79 p. ’ l 70623
Păcăţian (Teodor V.), Jertfele Românilor din Ardeal, Bănat.,
aduse în războiulmondial dinanii 1914— 1918. — Sibiu,
1923; 25 p. . II 71243
Păduraru (Ilie), Memoriul caporalului voluntar de războiu. 1916-
1918.... — [Constanţa]; 14 p. I 147181
Păduraru (Avocat Teodor N.), însemnări din timpul Unirii. Oa­
meni şi evenimente. (Extras din revista „Viaţa Basarabiei“
1937). — Chişinău, 1937; 44 p. II 158714
*** Pagini de glorie. Delà Tisa la Budapesta. — Bucureşti; 48 p.
III 62647
4 4

Panaitescu (General Scarlat), Rezerva morală a Naţiunei şi răz­


boiul înaltul nostru comandament. (Extras din revista „R e­
naşterea Română“ ). — Iaşi, 1918; 10 p.. II 53112
Panaitescu (General Scarlat), Rolul României în războiul mon­
dial. — Rucureşti, 1919; 18 p. * II 54980
Panaitescu (General Scarlat), Documentarea cartografică a Ro­
mâniei Mari la încheerea războiului mondial. (Buletinul So­
cietăţii Regale Române de Geografie XXXIX 1920. Extras).
Rucureşti, 1921; 9 p. ' II 59502
Panaitescu (General Scarlat), Turlucaia in războiul mondial (19
August— 24 August 1916). — Bucureşti, 1924; 39 p.
II 75432
Panaitescu (General Scarlat), Drama Românească. 1916-—1918.
(Extras din revista „Familia“ an. I, No. 4— 5— 6) - Oradea,
1934. 15 p.. II 126709

Pancu (Lt. Colonel Petre N.), Izbânda datoriei ín anul de mân­


driei naţională 1916. — Bucureşti; 78 p. II 82677
Panta (Vintilă), In robie. [Amintirile unui fost prizonier în
Bulgaria...] — Bucureşti, 1919; 109 p. II 51332
Pântea (Gherman), Rolul organizaţiilor militare moldoveneşti
în actul Unirii Basarabiei. Cu o prefaţă de domnul Profesor
Nicolae lorga. Ediţia Il-a. — Chişinău, 1923; 112 p. + lp l .
II 119446

Papiu (General Dr. Alex.), Organizarea şi funcţionarea Servi­


ciului Sanitar în campania din Transilvania 1918— 1919. —
Bucureşti, 1921; 26 p>. + 6 pl. II 62510
Pâraia (Ion), Războiul european. Ultimile operaţiuni. România
faţă de situaţiune.((Cu schiţe în text). — Craiova, 1916; 32 p.
Paraschivescu (Lt.Col Şt.), „La porţile Moldovei“ . Jurnal de
Război. — Brăila; 143 p. + 1 pl. II 71104
Partenie (P.), Boierul Drăguşin. Schiţe şi însemnări. Din zile
de încercare şi biruinţă (1916— 1918). (Premiată de „Car­
tea Românească“ ). —■ Bucureşti, [1924]; 173 (— 176) p.
Párvan (Vasile). Au căzut pentru libertate. Un cântec de fale şi
un cântec de biruinţă. — Bucureşti, 1919; 62 p. II 54946

Pârvu (Ilié I.), Voluntarii Români din America. — Sibiu, 1937;


32 p. II 148390
45

Pătrăşcanu (D. D.), Vinovaţii (1916—1918). — Bucureşti, 1918;


142 p. II 50614

Pătrăşcanu (D. D.), In faţa naţiunii. — Bucureşti, [1924]; 320


+ II p. I ,77214

Pătrăşcoiu (Lt. Colonel N.), Bătălia de Iß Jiu. — Bucureşti,


[1937]; 146 (— 151) p. + 9 pl. II 146163

Pavel (Dr. C.), Contribuţii la istoria Bihorului. Zile trăite *1918-


1919. — Beiuş, 1926; 48 p. JI 85172

Peliman (Maior Alexandru), Studiul operaţiunilor delà Sibiu


1916. — [Bucureşti], 1934; 87 p. ' II 148473

Pelivan (Ion G.), L’union de la Bessarabie 4h ‘la mère-patrie-la


Roumanie. — Paris, 1919; 51 p. II 55063
Pelivan (Ion G.), L’union de la Bessarabie à la mère-patrie-la
Roumanie. — Bucarest; 43 [— 45] p. + 1 pl. II 73986

Pelivan (Ion G.),The union o f Bessarabia with her wnoiher—


eountry Roumanie. — /Bucarest; 44 p. + 1 h. II 73984

Peneş (I.), Salvaţi aviaţia rontana. (Privire asupra trecutului


aviaţiei române) v — Bucureşti, 1920; 54 p. II 57279

Penesco (Alexandre S.), Les Clauses financières du Traité de


Saint-Germain en Laye. — Paris, 1921; 212 p. II 67754
*** Pentru neant. De ce România nuputea urma altă cade. —
Iaşi, 1918; 24 p. II 49646

Petrescu (Camil), Cărţile luptătorilor: In vâltoarea războiului,


de Constantin Turtureanu. (Extras din Revista „Fundaţiilor
Regale“ No. 11, Noeinvrie 1938). — Bucureşti, 1938; 14 p.
II 161137

Petrescu (Corvin M.), Omul dezastrului. Opera lui Ionel Bră- ’


tianu. Darea în judecată. Acte şi documente. (Contribuţii la
Istoria socială, politică şi militară a României din anii
1914— 1918). — Bârlad; 32 p. II 54903

Petrescu (Corvin M.), Cazul Generalului Iliescu. — [Bârlad];


16 p. II 158355

Petrescu (Lt. Colonel )Gh.), Organizarea sectorului Caşin în 1917.


Studiu istoric. -— iBucureşti, 1917; 19 p. + 5 pl. -f- 1 h•
II 89369
46

P[etrescu] Comnène (N), Notes sur la guerre roumaine (1916—


1917) précédées d’une lettre de M. Albert Thomas et d’une
préface de Maurice Muret. — Lausanne-Paris, 1917; 255
ip. + 1 tabla. I 58103
Petrescu-Comnène (N,), Notes sur la guerre roumaine (1916—
1917) prédédées d’un lettre de M. Albert Thomas et d’une
préface de M. Maurice Nuret. — Lausianne, Paris, 1918;
255 p. + 2 chartes. ■ I 54309
P[etrescu] Comnène (Dr. M.), Les revendications de la Natio­
nalité Roumaine. Avec une carte ethnographique. (Union des
Nationalités. Office Central No. 30). — Lausanne, 1918;
16 p. II 61090
Pietraru (Const. G.), Fazele războiului actual şi învăţăminte
pentru viilor. Conferinţă... (Biblioteca politică, No. 18),—
Bucureşti, 1914; 98 pi. + 9 crochiuri. I 42617
Pietraru (C. G.), Situaţia militară după 16 luni de război. —
Bucureşti, 1915; 22 p. II 48757
Pimen (Mitropolitul Moldovei), Din vremea marelui război. —
Bucureşti, 1919; 63 p. I 53234
Pimen (Mitropolitul Moldovei), Mărăşeşti, locul biruinţei cu bi­
serica neamului. — Mănăstirea Neamţu, 1924; 69 p..
II 73904
Plugaru (Constantin), Impresiile unui soldat întors din marele
războiu al întregirei. — Iaşi, 1925; 29 p. II 80067
*** Poate Germania câştiga Războiul? — Bucureşti, 1915; 29 p.
II 44550
Polizu-Micşuneşti (N.), Niculae Filipescu. însemnări 1914— 1916.
Bucureşti, 1936. (Pe copertă anul: 1937); 276 p. -f- 47 f.
+ 1 pl. II 146641
Popescu (Dr. Constantin), Pricinile si urmările războiului euro­
pean. (Extras din „Liga Deşteptarea“ ). — Bucureşti, 1915;
20 p. I 45158
Popescu (Petre), In faţa morţii. Cocargea. Dragoslavele. Ră-
chitasul. Cocosilă. Cu o prefaţă de N. Iorga. — Bucureşti
1922- 129 [— 131] p . II 67358
Popovici (Andrei), Intrăm ori nu intrăm? Vinovatul. — Bucu­
reşti, 1915; 15 p. I 42754
4 t

Popovici (Andrei), Resbelul. Clemenceau. — Bucureşti, 1915:


9(1 ip, I 45107
Popovici (Generalul Ioan), Bătălia delà Sibiu, 12— 16 Septem­
brie 1916. — Roman, 1918; 72 p. II 53096
Popovici Conta (Const. (Ioan), Pentru ce România trebue să pre­
fere soluţia: Războiu contra Austro-Germaniei sau Războiul
Európáén din punct de vedere filosofic şi metafizic. — Bu­
cureşti; 23 p. II 44489
Popovici Conta (Const. Ioan), Războiul european din punct de
~>edere fiziologic şi (metafizic cu ulterioare extracte din presa
mondială. Ediţia II-a colorată. — Bucureşti; XVI -f- 24 ip.
II 55071
Poppá (Ionel), Eroismul poliţistului român. Executarea comi­
sarului Alexandru Popovici din Brăila în anul 1917. So­
lemnitatea din 1936 şi comemorarea din Iulie 1937. —
Brăila, [1937]; 40 p. II 146109
Porsenna (N.), Războiul popoarelor. (Studii de filosofie socială).
Bucureşti, 1914; 131 p. I 42411
Porsenna (N.), Principiul libertăţii în evoluţia politică a statelor
europene şi atitudinea României. Conferinţă. (Cercul de
studii al Partidului Conservator). — Bucureşti, 1915; 47 p.
II 44361
Potopeanu Gh. (Locotenent), Situaţia strategică a teatrelor răz­
boinice Europene de est si vest. — Focşani, 1914; 13 p.
II 46767
Prahovan (Albert), La Roumanie en armes. (La grande guerre).
Paris, 1915; 56 ip. II 44139

[Praporgescu (Lt. Col. Gh.)], Bătălia delà Bucureşti. (17— 19


Noembrie 1916). (Comandamentul Diviziei 10-a). — Brăila,
1930; 53 p. + 9 hărţi. II 103862

*** Prinos de recunoştinţă Generalului Berthelot cu prilejul îm-


proprietărirei sale. — Bucureşti, 1923; 37 p. II 72641
Procopiu (Gr.), Parlamentul în pribegie (1916— 1918). Amintiri,
Note şi Impresii. Cu o scrisoare de d-1 C. G. Dissescu. —
R.-Vâlcea, 1920; IV + 239 p, II 64954

Profiriu (Ion Gh.), Cu cine? Conferinţă. (Biblioteca „Getatea


Crăciuna“ 2). — Odobeşti, 1915; 30 p. I 42391
48

*** Proşti, Escroci şi Mişei. Casa din strada Sărindar, C. Miile


şi C-ie. — Bucureşti, 1915; 63 p. I 42834
Rachtivan (M. A.), Consideraţiuni generale asupra războiului
mondial. — Bucureşti, 1915; 32 p.. II 44661
Radu (Iorgu), Conflagraţiunea europeană şi dreptul internaţio­
nal public. — Bucureşti, 1915; 48 p, l l 42182
Radu (Petre Pavel), Amintiri din viaţa mea. Cu expuneri de
episoade din războiul 1916— 1921, pentru întregirea nea­
mului nlostru românesc. |— Craiova, 1935; 70 p. 1140028
Radu (Teodor), De pe pragul morţii... Frământări sufleteşti
din războiu. — Târgovişte, 1920; 45 p ., II 59468
Radu (Maiorul Teodor), „Vânătorii de Munte“ 1916— 1918. în ­
fiinţarea, pregătirea si luptele lor. — Târgovişte, 1920;
80 p ’ ’ II 57473
Radu (Maior T.), Glorioşii noştri călăreţi, Ofiţerii de cavalerie,
cari şi-au datwiaţa pentru întregirea neamului 1916-1919. —
Târgovişte, 1921; 34 p. II 67771
Radu (Maiorul Teodor), „Vânătorii de Munte“ 1916— 1918. în ­
fiinţarea, pregătirea şi luptele lor, scris pentru ostaşi. Edi­
ţia II-a. -— Târgovişte, 1921; 80 p. II 59469
Radu (Td.), De pe pragul morţii. La spitalul din Coţofeneşti.—
Bucureşti, 1933; 94 p. I 117956
Răducanu (Ion), Probleme Financiare în legătură cu „Pacea
delà Bucureşti“ . — Bucureşti, 1919; 65 p. II 53145
Rădulescu (Ion Gr.), Mărăştii. — Piteşti, 1919; 28 p. I 53399
Rădulescu (Mircea V.), Războiid neamului românesc 1916—
1919. — Bucureşti, 1920; 208 p. II 57170

Rădulescu-Codin (C.), Chemarea noastră. Constatări, îndrumări,


dorinţe: Pentru toţi bunii Români. (Biblioteca Muscelului,
No 1). — Cânipuîung, 1916; 100 p. II 55322
Rădulescu-Codin (C.), Şcoalele din judeţul Muscel in timpul
războiului şi ocitpaţiunii 1916— 17 şi 1917— 18. Dare de
seamă si unele propuneri. — Câmpulung, 1918; 140 p.
II 57364

Rădulescu-Râmnic (I. P.), Geneza Războiului nostru apropiat.


Conferinţă. — Focşani, 1915; 48 p.. I 43650
4 9

*** Raport al comisiunii pentru anchetarea pretinselor ultraje


germane numită de către guvernul M. S. Regelui Marii
Britanii, si prezidată de către Excelenţa Sa Vicontele Bryce,
O. M. — 54 p. II 44Ö88
*** Raport oficial relativ la epidemia de febră tifoidă din ta­
băra de prizonieri de la Wittenberg. — 30 p. I 67124
Çr *** Răspunsuri primite din sate la concursul publicat de „Ziua“
Vox populi. Mai 1915. — [Bucureşti]; 153 p. I 45055
Raţiu (Căp. Alexandru) şi Plut. Carol Spigler. Pagini de sânge
(amintiri de pe front 1916— 1917). — Iaşi, 1917; 116 p.
II 59577
Răzăşul (An.), S’a stins Mareşalul Alexandru Averescu. (Extras
idin „România Literară“ , Dec. 1938). — Bucureşti, 1938;
16 p. ' II 158384
Răzăşul (An.), Generalul de corp de armată Gheorghe Mărdă-
rescu. (Extras din „România Militară“ , Noem. 1938). —
Bucureşti, 1938; 9 p. II 158373
Răzăşul (An.), S'a stins Regina tuturor Românilor. (Extras din
„România Militară“ , Sept. 1938). — Bucureşti, 1938; 15 p.
II 158383
*** Războiul european. Cauzele războiului. După documente ‘d i­
plomatice din „Cartea galbenă“ franceză. — Bucureşti, 1914;
60 p. II 53674
*** Războiul nostru pentru întregirea neamului. I Comunicatele
oficiale No. 1—50 ale ojperaţiunilor militare publicate de
către Marele Cartier General. — Craiova, 1916; 35 p..
II 59216
*** Războiul dintre România şi grupul Puterilor Centrale. Co­
municatele oficiale Române, Germane, Austro-Ungare, Bul­
gare şi Turceşti. — Bucureşti, [1917]; 132 p.. I 48310
*** Recunoştinţa Naţiunei către acei cari au făurit „România
Mare“ . (Ministerul de Războiu, Oficiul National I.O.V.).—
Bucureşti, 1920; 180 p. + tabla. ’ I 58803
*** Recunoştinţă celor ce şi-au dat viaţa pentru întregirea Nea­
ntului [de Alexandru Ventonic-Iasi]. — Iaşi, 1930; 8. p.
I 104336
*** Regimentul I roşiori Generalul „ Alexandru Averescu“ . Isto­
ricul corpului. — Arad, 1950; 77 p, II 104466
5 0

*** Reg. 1 Vânători „Principele Moştenitor Ferdinand“ . Istoric.


Piteşti; IX + 26 p. II 121456
*** Reproşuri de dragoste. Scrisori de pe front, de U. Cif —
Iaşi, 1918; 48 p. I '51852
Roiban (G.), Stropi de Sânge. Icoane din războiul întregirei. —
Tumu-Severin, 1933; 79 p. I 121897
*** Rolul României în politica europeană şi interesul europeni
în întărirea României. —- f. loc, 1917; 12 p. II 94538
Roman (Ioan N.), Proecte, Cuvinte şi gesturi bulgăreşti din
tim pul marelui războiu. (Extras din „Analele Dobrogei“ ).—
Constanţa, 1920; 24 p. II 57459
Romanescu (Vasile), In pribegie. însemnări din timpul răz­
boiului pentru întregirea neamului, 1916— 1918. — Bu­
cureşti, 1924; 71 p. I 75259
*** România trebue să intre în război! de un bun Român. (Goar­
na Caipaţilor No. 1.). — Bucureşti, [1914]; 14 p. I 38121
*** România şi războiul european. Cu cine trebue să mergem?
Părerile domnilor Take Ionescu, P. P. Carp, Virgil Árion,
C. Stere, etc. — Bucureşti, 1915; 136 p. I 49326
*** România politică si economică 1916. — Bucureşti, 1916; 140
p. ’ ' II 46792
*** România în războiu [de] S. M. B. şi T. P.
[Bucureşti, 1917]; 32 p. II 49676
*** La Roumanie. Son intervention. Son effort. Ses sacrifices.
(Le comité de propagande roumaine). — Iaşi, 1917; 57 p.
-f- tabla, II 50359
*** La Roumanie devant le Congrès de la Paix. — [Paris, 1919];
9 v o l .+(10 v. I I I 52479
*** Roumania before the Peace Conference. — [Paris, 1919];
5 vol. + 2 v. III 52482
*** Románia, jsjub ocupaÇmnea duşmană. Fase. I : Organizarea şi
activitatea poliţiei militare de E. C. Decusară. Fase. II:
Exploatarea economică a ţării, de Ilié I. Georgian. (Direc­
ţiunea generală a Statisticei). — Bucureşti, 1920; 2 voi.*
*** România în războiul mondial 1916— 1919. Vol. I (Capitolele
I— VIII + Documente-Anexe — Tabel de hărţi şi schiţe
oleate, anexe...), II (Capitolele IX— X IV + Documente-
Anexe). (Ministerul Apărării Naţionale. Marele Stat major.
Serviciul „istoric“ ). — Bucureşti, 1934— 1936; 5 voi.
C 2409
Roşea (Sofronie)...Dintr’un colţ de ţară, clipe trăite în războiul
nostru de întregirea neantului. — Bucureşti, 1929; 80 p.
II 97177
Rosetti (Radu), Adevăraţii provocatori. (Extras din „Viaţa Roi-
Imânească“ ). — Iaşi, 1915; 27 jp. II 44545
Rosetti (Radu), Adevăraţii provocatori. — Bucureşti, 1915; 40 p.
I 45317
Rosetti (Radu), Atitudinea României in războiul actual. — Bu­
cureşti, 1915; 88 p. II 46690
O Rosetti (Radu D.),{Rem!ember 1916-1919.— Bucureşti, 1921; 223p.
I 58869
Rosetti (Radu D.), Obolul meu. 1916— 1918. (Biblioteca Univer­
sală No. 39— 41). — Bucureşti, 1922; 95 p. I 67286
Rosetti (General Radu R.), Partea luată de regimentul 47/72
infanterie în războiul 'pentru întregirea neantului. 1/14
August 1914— 1/4 Iulie 1918. — Bucureşti, 1923; 354 p.
-A 25 crochiuri. _ II 77502
Rosetti (General R.), Relations entre l’amtée française et Par­
m ée roumaine. (Extrait de l’Hommage à M. de Saint-
Aulaire). — Bucarest, 1930; p. 93— 106 II 102436
Rosetti (General Radu), Crucea Raţie. (Extras din „Boabe de
Grâu“ , anul I. No. a.). — Bucureşti, 12 p. II 106846
Rosetti (Col. R.), Extrase din publicaţii englezeşti. Pentru a
Servi Im istoria războiului reintregirei neamului. Adunate de...
(I). — f. 1. şi an; 70 p. G.1812
Rudeanu (General), Foch. f— Bucureşti, 1931; 468 [— 471] p.
II 146049
Rujinski (N.), Practica serviciului sanitar în războia. Amintiri 'fi
propuneri. (Societatea R. R. de Istoria Medicinei, şedinţa dm
23 Iunie 1933). — Brăila, 1933; 16 p.. II 119266
Runceanu (Preotul N.), 24 Ianuarie 1918. (Din campania ma­
relui război). — Bucureşti, 1920; 24 p. I 54553
Rusu Abrudeanu (Ion),iPacostea rusească. Note istorice, impresii,
documente şi scrisori în legătură cu războiul nostru. — Bu­
cureşti, 1920; 384 p. -f- tabla. II 57261
52

Rusu Abrudeanu (ion), Románia şi Războiul Mondial. Contribu-


ţiuni la studiul'istoriei războiului nostru. — Bucureşti, 1921;
552 p . . II 62503
O Rusu Abrudeanu (Ion), Păcatele Ardealului faţă de sufletul ve­
chiului regat. Fapte, documente si facsimile. — Bucureşti,
1930; 600 ip. + 1 pl. II 104822
Russu-Ardeleanu (N.), Scene din şcoala militară (1917— 1918).
Bucureşti, 1922; 80 p. I 69427
Russu Ardeleanu (N.), Spionul, însemnări de pe front. — Bo­
toşani, 1917; 80 p. I 49847
Russu Ardeleanu (N.), Prizonier în ţara ta. 8 luni în teritoriul
ocupat. Povestirile locotenentului Florin M. Rădulescu. —
[Botoşani], 1918; 102 p. II 49643
Russu Ardeleanu (N.), 19 luni în Bulgaria. După dramaticele
povestiri ale unor ofiţeri întorşi din captivitate. — Braşov,
1919, 52 p . ’ II 59299
Sadoveanu (Mihail), Povestiri din război. (Biblioteca ostaşilor
No. 2). — Bucureşti, 1916; 64 p. ' I 49076
Sadoveanu (Mihail), File sângerate. Povestiri şi impresii de
pe front. — Iaşi, 1917; 151 p.. + tabla II 49648
Sadoveanu (Mihail), Povestiri din războiu. Ediţia IV-a. — Bu
cureşti, 1929; 213 [— 215] p. ’ I 94069
Dintreplaiuri (A. S.) = [General A .Saegiu], Tragedia omenirei.
Războiul mondial, geneza şi urmările lui. Privire generală.
(Extras din revista .,Victoria“ ). — Bucureşti, 1922; 18 p.
II 68270
Safir (Alex. R.) şi Florian Opreecu, Mare'e Războiu European.
Europa în flăcări şi sânge!.. — Ploeşti; 32 p. I 54695
Samarian (Dr. Pompeiu Gh.), Oraşul Călăraşi în timpul ocu-
paţiunei streine 27 Noembrie 1916— 30 Octombrie 1918.
Spitalul din Călăraşi şi serviciul Sanitar. — Bucureşti, 1919;
57 p . II 54960
Sandovici (Maior C. ,M.), Destăinuiri’e unei generaţii. Monografie
istorică a promoţiei de ofiţeri din toate armele activi şi de
rezervă 1917. Promoţia războiului. — Bucureşti, [1939];
247 p. ’ II 157515
Săndulescu (Pr. O. D.), Din grozăviile războiului mondial. —
T. Măgurele, 1924; 15 p.. II 77917
53

Savéi (V.), Intre reţele. — Bucureşti, 1919; 231 p. I 54554

Savel (Vasile), Pribeag. — Bucureşti, 1920; 144 p. 158931

Scărişoreanu (General R.), Fragmente din războiul 1916-1918.


Istorisiri documentate. Ediţia 2-a. — [Sibiu], 1934; 388 p.
II 123140

Schina (General M. C.), Basarabia. Ianuarie 1918—Iunie 1919.


Pe 'marginea unirei. — Bucureşti, 1938; 68 p. II 152370
Schina (General Mihail C.), Mackensen vorbeşte. D are de
seamă asupra lucrării D . Profesor N . Iorga publicată
în : »Revue Historique du Sud-Est Européen“ 1938 n-os
10 —12, intitulată „Une R évélation: Le Maréchal von
Mackensen parle...“ — Bucureşti, 1939; 26 p. II 165118
Schweig (M.), Eroismul ostăşesc al evreilor in actualul războiu
european. Conferinţă. — Bucureşti, 1915; 24 p.
II 41863
Scribeanu (Henric), Nebunia Kaiserului. Lucrare documentată
după ceijmai distinşi autori. — Brăila, 1916; 29 p..
I I 55236
Şerban (N.), Germano filişmul „Vieţei Roniâneşti“ . Răspuns! d'-lui
C. Stere). (Extras din „Viaţa Nouă“ din 1 Sept. 1915). —
Bucureşti, 1915; 20 p. II 44480

Şerban (N.), Noi şi războiul. (Extras din„Viaţa Nouă“ No. 9


delà 1 Noembrie 1915). — Bucureşti, 1915; 13 p.
II 46651
Şerban (N.), Aspecte din războiul actual. (Din „Viaţa Nouă“ )-—
Iaşi, 1918; 20 p. II 53147
Serbesco (Sebastian), La Roumanie et la guerre. — Paris1, 1918;
295 p. I '54630
Seredan (Valeriu), Garda Naţională Română a Marinarilor din
Polo, şi Descompunerea marinei austro-ungare. — Bucureşti,
1922, 29 [— 31] p. II 69981

Sihleanu (Severa), Note şidesminţiri asupraamintirilor D-nei


Sabina Cantacuzino. — Bucureşti, 1938; 90 p. I 152000
Silvian (Alexandru), Tainele războiului nevăzut. — Bucureşti;
175 p. II 143692
5 4

Simionescu (Dr. Constantin), Au tournant dangereux de la


grande guerre. L’intervention roumaine. Conférence don­
née à la Société de Geographie. — Paris, 1919,- 8 p.
I l 53041
Simionescu-Rîmniceanu (Marin), Ficţiuni în jurul războiului
actual. Conferinţă ţinută la „Cercul de studii al Partidului
Conservator. (Extras din Revista „Cercului de Studii al Par­
tidului Conservator“ , Anul II, no. 19 din Dec. 1915). —
Bucureşti, 1915; 20 p. II 110016
Sinescu (General de Divizie N.), Istoricul întrebuinţării cava­
leriei române în războiul mondial 1916 şi până la 1926.
Vol. I— III. —- Bucureşti, 1926-1928; 3 voi. 11 130283
O Sion (Dr. V .), Patria mai presus de tot. Germanofil ie. Scăderi
naţionale. închinare. — Bucureşti, 1919; 193 p.
I 53330
Sipsom (Constantin M.), Problèmes politiques de la Roumanie
en guerre. Causes morales du ralliement de la Roumanie
à l’Entente. — Paris, 1919; 65 p. I 70492
Sitescu (Pantelimon M.), Mijloacele de exploatare ale marilor
Bănci comerciale din România în legătură cu războiul eu­
ropean. — Craiova, 1916; 27 p. + 3 tab. II 46689
Slăvescu (Victor I.), Lipsa de lucru în vreme de războiu. :—
(Biblioteca socială No. 3). — Bucureşti, 1915; 59 p.
I 45213
Slăvescu (Victor. I.), Banca Generală Română şi Războiul Na­
ţional. (Cercul de studii al Partidului Naţional Liberal). ,—
Bucureşti, 1918; 54 p. II 51451
Slăvescu (Virgiliu I.), înainte!.. învăţăminte de pe front, adu­
nate şi pentru front date. — Botoşani, 1917; 68 p.
■II 68400
Sluşanschi (Emílián), Bucovina în zilele Ruşilor. Fragmente din
carnetul meu. — Bucureşti, 1915; 87 p. I 42541
Socec (Generalul Alexandru I. V.), Episod din bătălia de pe
Argeş (Neajlov). — Bucureşti, 1922; 46 p. II 67509
*** Socialiştii români în slujba Germaniei. — Bucureşti, 1914;
29 p. ’ I 42840
O Socianu (M.). In ghiarele Nemţilor!... — Bucureşti, 1918; 59 p.
II 51431
Sofronie (Georges), La principe des nationalités et les traités
de paix de 1919— 1920. — Bucureşti, 1937; 278 p.
II 145792
55

*** Solemnitatea delà Palatul Justiţiei pentru comemorarea avo­


caţilor fi magistraţilor morţi pentru Patrie. (Biblioteca So­
cietăţii anonime „Curierul Judiciar“ ). — Bucureşti 1920;
30 p. II 57505

Spigler (Plut. Carol) şi Căp. Alexandru Raţiu. Pagini de sânge.


(Amintiri de pe front 1916— 1917). — Iaşi, 1917; 116 p.
II 59557
Stahl (Henri), Porumbacu. 17 Septembrie 1916. — Bucureşti;
15 p. II 143050
Stahl (Henri), Spion. — Bucureşti; 155 [— 157] p.. I 78126
Staico (Emile), La véritp sur le peuple Roumain et la propa­
gande anti-Roumaine. (Bibliothèque Franco-Roumaine No.
1). — Paris, 1918; 62 [— 63] p. II 71622

Stanca (Dr. Dominic), Intre două fronturi... (I. Pe frontul ru­


sesc; II. Pe frontul italian) 1914— 1918. — Cluj, 1935:
322 [— 324] p. IÍ 143723
Stanca (Dr. Domokos), Hármasok. Orala kiadás. — Cluj, 1936;
224 p. II 143536
Stanca (Dr. Sebastian), Contribuţia preoţimei române dm Ar­
deal in războiul pentru întregirea neamului. — Bucureşti;
179 p. . II 83247
Stavrache-Cerna (Colonel N.), Adevăruri din campania 1916—
1918. Operaţii. 1. Cu Reg. I Vânători Reg. Ferdinand I...
2. Cu Regimentul Rovine 26 Infanterie... 3. Cu Brigada
I Mixta, din grupul Cerna. (Vol. I— 11). — Craiova, [1937]-
1938; 2 vol. II 143002
Ştefănescu (Locot. Colonel Mihai), Sub drapelul Regimentului
1 Grăniceri. — Bucureşti, 1927; 90 p. II 89949
Ştefănescu-Galaţi (Dr.), 1916— 1918. Amintiri din războiu. —
Iaşi, 1921; 279 p. I 63155
Ştefănescu-Iacirit (N.), A sosit momentul? — [Bucureşti, 1914];
14 p. I 42403
Ştefănescu-Serdaru (Virgiliu), Războiul nostru. Turtucaia-Mără
sefti. Schiţe şi note de campanie. — Bucureşti, 1918; 270 p.
I 51549
Ştefănescu-Serdaru (Virgiliu), Lupta delà Mărăfefti-Oituz. Cu
desene de A, Mumu. — Bucureşti, 1919; 177 p.
Ï 51550
56

Ştefănescu-Serdaru (Virgiliu), Le triangle de la Mort. Recit et


Esquisses de la Guerre Roumaine... — Paris, 1919; 199 p.
1 53270

Ştefănescu-Serdaru (Virgiliu), Bătălia de la Mărăşesti-Oituz. Cu


desene de A. Mumu. A 15-a mie. — Bucureşti, 1921; 177 p.

Ştefănucă (Petre), Amintiii din războiul mondiat. (Adunate de1a


soldaţii moldoveni din comuna Cornova-Orhei). (Extras din
revista .,Viaţa Basarabiei“ an. VII, No. 4— 5). — Chişinău,
1938; 15 p. II 154495
Şteflea (Colonelul Ilie), Lupta delà Turtucaia. — f. 1., 1936;
91 p. 4 1 h. II 143902
Stere (C.), Discursul d-lui Take Ionescu. Studiu critic. (Extras
din „Viaţa Românească“ ). — Iaşi, 1916; 51 p. II 54993

Stere (Constantin), Marele războiu şi politica României. — Bu­


cureşti, 1918; VI + 463 p. II 50613

Stere (C.) şi P. P. Carp. Politica externă a României. Cuvântă­


rile rostite în şedinţele din 14, 15, 16 şi 18 Decembrie
1915 ale Catnerei Deputaţilor. — Iaşi, 1915; 61 p.
II 147895
*** Trădătorul Const. Stere. Acte şi documente autentice. —
Bucureşti [1924]; 32 p. II 77873

Sterian (Paul), La Roumanie et la réparation des dommages de


guerre. — Paris, 1929; 142 p. II 96672
Stoenescu (General Al. 1.), In ploaia de gloanţe. Note din car­
netul de campanie (1916— 1918). — Bucureşti, 1919; 232
p. + 2 f. - f 5 pl. I 54534

Stoenescu (Anibal), Din vremea ocupaţiei. Cu 20 ilustraţiuni.—


Bucureşti, 1927; 148 p. I 86552
Stoenescu (Locot.-Colonel Nie. Sc.), Bătălia delà Mărmşti —
Bucureşti, 1930; 179 p. + 1 f. -j- 5 pl. II 106692
Stoenescu (Col. Nie. Sc.), Focii, Maréchal de france. Précédé
d’un lettre du Général de Division Debeney. — Bucarest,
1933; 91 [— 93] p. + 4 pl. II 119214
Stoika (Colonel A.), Activitatea d-lui General Averescu înainte,
în timpul şi după război. — Bucureşti, 1919; 65 p.
II 5314
57

Stoika (Const. T.), însemnări din zilele de luptă. Publicate de


Căpitan Titus T. Stoika. Cu o prefaţă de Ovid Densuşianu.
Bucureşti, 1921; VIII + 131 p . II 60842
Stoika (Generalul Ştefan), Cauzele înfrângerii noastre. — Bu­
cureşti, 1918; 15 p - II 50234
Stoika (Lt.-Colonel St.), Generalul Eremia Grigorescu. („Pe
copertă: Pentru cititorii „Notiţelor zilnice din Război de
Mareşalul Averescu“ ..). :— Bucureşti, 1937; 64 p.
I 143107
Stoica (Vasile), O lămurire în legătură cu propaganda noastră
în America. Scrisoare scrisă către d-1 Anton Bibescu. Mi­
nistrul României la Washington. — [Bucureşti, 1924]; 7 p.
II 77874
Stoica (Vasile), In America pentru cauza românească. — Bu­
cureşti, 1926; IV — 84 p. II 83224
Stratilescu (Cp. G.), Amintiri de colaborare cu Vint Vă Brătiănu
la fabricarea de muniţii fi armament în ţară. (Extras din
volumul omajgial „Viaţa şi opera lui Vintilă Brătiănu, văzută
de amicii si colaboratorii săi). — Bucureşti, 1936; 100 p.
+ 5 pl. II 143906
Sturdza (Lt. Michel), Avec l’armée roumaine (1916— 1918). Pré­
face de M. G: Lacour-Gavet. — Paris, 1918; XI -f- 236 p.
I 128871
Sulică (Dr. Alexe), Amintiri din războiul de întregire a neamu­
lui. (Extras din revista „Ţara Bârsei“ ). — Braşov, 1937;
62 p. II 154411
**i: Tabela eroilor din diviziile 10-a şi 15-a Infanterie, morţi în
Moldova de boli şi răni primite în lupte. Osemintele lor au
fost depuse în cimitirele Eroilor din Brăila, Tulcea şi Că­
lăraşi. (Prefaţa, de Generalul Avratneseu Gh.). — Brăila,
[1938]; 47 p. III 154718
*** Ţăranii Moldoveni despre trădătorul Const. Stere. — Bu­
cureşti, 1924; 32 p. II 77955
Taşcă (George), Moartea unei Legende. Conferinţă. I— II. —
Bucureşti, 1916; 20 p. (I), 23 p. (II). I 49201
Tăslăuanu (Octavian C.), Trei luni pe câmpul de război. Ziarul
unui român, ofiţer în armata austro-ungară, ce a luat
parte cu glotaşii din Ardeal, la luptele din Galiţia. — Bu­
cureşti, 1915; 320 p. I 45262
5 8

Tăslăuanu (Octavian C.), Trei tuni fie câmpul de război. Ziarul


unui Român, ofiţer în armata austro-ungară, care a luat
parte cu glotaşii români din Ardeal, la luptele din Galiţia.
Ediţia Il-a revăzută si întregită. — Bucureşti, 1915; 356 p.
I 45270
Tăslăuanu (Octavian C.), Hora obuzelor, scene si icoane din
rflzboiu. — Bucureşti,'1916; 156 p. + tabla I 49181
Tăslăuanu (Octavian C.), Trei luni fie câmpul de război. Ziarul
unui Român, ofiţer în armata austr o-ungară. Ediţia Ill-a,
revăzuta şi întregită + Anexa. — Bucureşti, 1916; 372 p.
+ 1 h. (I); 15 p. (II). ’ I 58833
Tăslăuanu (Octavian C.), Din várlejül războiului. Sub jlamurile
naţionale. Note şi documente din Războiul de întregire al
neamului, vol. I. (Spovedanii VII). — Sighişoara; 310 p.
C 3449
Tătăranu (General N.), Acum un sfert de veac. Amintiri din
războiu. (Editura „Cartea Românească“ ). — Bucureşti, 1940;
143 p. + 12 pl.
Tătăreseu (Gh.), Răspunderile. — Botoşani, 1918; 43 p.
II 51442

[Teişanu (G.)j, Caiserul Wilhelm 11, criminalul catastrofei mon­


diale, — Bucureşti, 1919; 91 p. I 53389
[Theodoru (Colonel Nicolae S.)]. Istoricul regimentului Teleor­
man No. 20. Tipărit cu ocazia jubileului de 50 ani. 1880—
1930. — Piteşti, 1931; 21 p. + 1 tab I 107893
Teodorescu (General C-tin), Răspuns d-lui General de Divizie
M. Aslan fost comandant al armatei III, asupra cauzelor
dezastrului delà Turtucaia. — Braşov. 1921; 17 p.
I 60630
Teodorescu (General C-tin), Turtucaia. Studiu tactic şi cauzele
înfrângerei cu 5 crochiuri în culori. — Braşov, 1922; 140 p.
+ 5 pl. II 64877
Theodorian-Carada (M.), Efimeridele. însemnări. Amintiri din
1908— 1928 — Roman. 1937; pp. 42-87.
[Teutul], Prăbuşirea unor monarhii şi încëfiutul unei ere noi in
istorie. Anul 1914— 1915. — Bucureşti; 7 p. I 49367
Tăutu (General Teodor), Din războiul pentru întregirea nea­
mului. Carnet de câmp, cuprinzând aprecieri... asupra luptelor
59

delà Cerna 14 August^—23 Noémimé 1916. Cu 3 planşe şi


10 schiţe. — Ploieşti, 1925 (1926); 132 p. II 89636

*** Textul tratatului de pace din Bucureşti semnat în zkut de


7 Mai 1918 orele 12 ziua. — Bucureşti, 1918; 29 p.
I 54754

*** Textul tratatului preliminărilor de pace cu Germania. (Bi­


blioteca istorică No. 1). — Bucureşti, 1919; 81 p. + (1 foaie).
II 52897

Tilea (V. V.), Acţiunea diplomatică a României Nov. 1919—


Mart. 1920. — Sibiu, 1925; 249 p. 4 4 h. II 82979
Tilea (Dr. Viorel V.), Románia diplomáciai működésé 1919 N o­
vembertől 1920 Márciusig. Fordította Botos János — Lugoj,
1926; 160 p . II 89677

Titulescu (N.), Discursul... rostit la Meetirigul naţional din Plo-


eşti. — Bucureşti, 1915; 8 p. I 42464

Thomescu-Baciu (N.), [Delà Urziceni], Prin foc şi apă, delà Tur-


tucaia la OituZ 1916— 1918. — Bucureşti, 1922; 78 p.
II 62965

Toncescu (Pascal), Un an de pribegie. Decembrie 1916— De­


cembrie 1 9 1 7 /— Odessa, 1917; 86 p. II 142785

Topîrceanu (G.), In ghiara lor... Amintiri din Bulgaria şi Schiţe


uşoare. — Bucureşti, 1920; 127 p. + tabla. II 36354

Topîrceanu (G.), Pirin-Planina. Episoduri trajgice şi comice din


captivitate. — Bucureşti, XV — 246 p. I 143490

*** Trădarea Rusiei Ţariste. Documente oficiale. — Bucureşti;


99 p II 62504
Traian (Silviu), De ce suntem în contra Nemţilor (Puterilor
Centrale). — Bucureşti, 1916; 78 p. -j- tabla. II 49164

*** Traité de paix entre les puissances alliées et associées et


l’Autriche; protocole et déclarations signés h Saint-Germain
En-Laye le 10 Septembre 1919. — Bucarest, 1920; 103 p.
III 57678
*** Traité de paix entre les puissances alliées et associées et la
Hongrie, protocole et déclaration, du 4 Juin 1920 (Trianojn).
Bucarest, 1920; 104 p, III 57679
60

*** Traité le paix entre les puissances alliées et associées et la


Bulgarie et protocole signés à Neuilly-Sur Seine le '27
Novembre 1919 (Texte français). — Bucarest. 1920; 73 |p.
III 57680
*** Traite de paix entre les puissances alliées et associées et
l’Allemagne et protocole signés à Versailles, le 28 Juin
1919. — Bucarest, 1920; 117 -T ' XXV p. III 57861
*** ŢraC[ai de pace între puterile aliate şi asociate şi Bulgaria, iţi
'protocol. Semnate la Neuilly-Sur Seine la 29 Noembrie
1919. — Bucureşti, 1920; 74 p.. III 57674

*** Tratat de face între puterile aliate şi asociate şi Ungaria.


Protocol si declaratiuni din 4 Iunie 1920 (Trianon). — Bu­
cureşti, 1920; 96 p. III 57675
*** Tratat de pace între puterile aliate şi asociate şi Austria.
Protocol şi declaraţiuni semnate la Saint-Germain en-
Layc la 10 Septembrie 1919. — Bucureşti, 1920; 101, p
III 57676
*** Tractat de [Mice între puterile aliate şi asociate şi Germania
şi protocol. Semnate la Versailles la 28 Iunie 1919. — Bu­
cureşti, 1920; (1 f.) + 118 p. II 65108
Trăznea (Maior Răzvan), Mărăşlii. Bătălia. Importanţa ei isto­
rică. — Bucureşti, 1919; 29 p. I 53409
Trofin (Maiorul Ion Gh.), Studiu analitic rezumativ asupra
Războiului Mondial 1914— 1918. Anexa, un atlas cu 36
schite. 2 voi. — Sibiu, 1937; VIII -f- 463 p. -)- Atlas.
II 152122
Ţuculescu (I. P.), Clipe grele, amintiri din războiu. — Craiova,
1930; 245 [— 247] p. II 102864
Tuffi (Ricard R.), Suflet de soldat. Ieşenii in luptă cu 53 Inf.
în Dobrogea. (Din războiul pentru întregirea neamului). —
Cluj; 155 [— 157] p. I 94054
Turtureanu (Constantin). In vâltoarea războiului 1914—-1919.
Amintiri. — Cernăuţi. 1938; 171 [— 174] p. + 4 pl.
Tzigara-Samurcaş (AI.). Mărturisiţi si-li te. — Bucureşti, 1920;
164 p. I 57163
*** Unirea Basarabiei. Fapte si documente. — Bucureşti, 1928;
80 p. I 94217
Ursu (I.), Politica noastră. — Bucureşti. 1914; 15 p. 142399
61

Ursu (J.), Pourquoi la Roumanie a fait la guerre. — Paris,


Iaşi, 1916; 19 p. II 46864
Ursu (J.)j Pourquoi la Roumanie a fait la guerre. —■ Paris,
1918; 280 p. I 60723
Ursu (I.), Generalul Eremia Grigorescu. (Publicaţiile secţiei de
propagandă „Crisul Negru“ No. 9). — Oradea Mare, 1925;
23 p. I 80611
Urzică (Dumitru, Trecerea Carpaţilor. (Prima lună de război).
(Biblioteca istorică naţională No. 1). — Galaţi, [1916]; 64 p.
I 105967
Vacaresco (Helène), En Roumanie pendant la Guerre 1914-1915.
(Din „Les Annales“ No. 1734/17 Septembre 1916). — Paris,
1916; III 52478
Văgăonescu (Mihail), Viaţa în război, însemnări zilnice de pe
front 1916— 1918 cu nume proprii şi localităţi din lungul
si latul tărei. — Bucureşti, 1925; 383 p. + 5 părţi.
I I 82967
Vaida-Voevod (Dr. Alexandru), Chestia Banatului. Discurs pro­
nunţat în şedinţa Adunării Deputaţilor din 25 Decembrie
1923. — Bucureşti, 1924; 55 p. I 74314
Vâlceanu (C.), Pentru ţară... Schiţe din războiul pentru între­
girea neamului. — Câmpina, 1935; 63 p. II 128716
[Vale], Cum a biruit Italia. — (Bucureşti, 1919) ; III — 32 p.
’ I 51636
Valeriana (Mihail), România si Războiul european. — Bucureşti,
1915; 86 p. II 44471
Vască (Dr. Ioan), Biserica şi Unirea. Conferinţă. — Clui, 1929;
32 p. ’ II 97068
Vasilescu-Balş (George), Povestea Luptelor delà Robăneşti.—
Balş, 1934; 80 p. I 125541
Vasiliu (Maiorul Ioan L), Fragmente din activitatea de Cam­
panie a PonlonierVor de Râuri. Naraţiune opisodică, însoţită
de comentarii a operaţiunilor Comp. 3-a. — Bucureşti, 1927;
56 p. + 8 pl. II 89866

Vasiliu (Maiorul Ioan I.), Fragment din activitatea de Campanie


a Pontonierilor de Râuri. Naraţiune episodică, însoţită de
comentarii. Ediţia Il-a. — Bucureşti, 1927; 64 p. + 8 pl.
II 89861

5 Ä * al
\® . * § 8 » J fJ
62

Vasiliu (Maior Ioan I.), Spionul de la Olt. Schiţă. — Bucureşti,


1927; 32 p. II 89843
Velcu (Dr. Anton D.), Memoriei Distinsei Profesoare Elena Can-
cicov. (Soră de caritate în timpul războiului). (Biblioteca
„Sufletul românesc“ ), — Bucureşti, 1936; 27 p.
I 145249
Velicu (P.), Un episod din război. Din nedreptăţile lui. — [Slo­
bozia], 1926; 48 p. I 86652
Verbiceanu (Lt. Comandor Marius), Viaţa şi Opera regelui Fer­
dinand I. 10 ani delà unire. (Decembrie 1918— 1928). —
Galaţi, [1928]; 48 p. II 94578
Vericeanu (Gr.), Discursul rostit asupra răspunsuri la rrieşajul
tronului. —• Bucureşti, 1915; 34 p. I 49207
[Vicol (Medicul General N.)], Cartea de aur a ofiţerilor sanitari
şi personalului, morţi pentru patrie 1916— Í920. — [Bucu­
reşti]; 96 p. II 115272
Vicol (General Dr.), Eroii sanitari ofiţeri morţi pentru patrie
1916— 1920. (Extras din „Cartea de aur a eroilor sanitari“ ),
f. loc şi an; 11 p. III 1133T7

Vidraşcu (Romeo), Jurnalul de campanie. 15 August 1916— 18


Iunie 1918. — Bucureşti, 1918; 240 p. II 57581

Vincler (Eugeniu E.), Prelungirea Neutralităţii...!! Trădare de


Patrie şi de Neam. — Buzău, 1914; 10 p. II U02741

Vişan (A.), Italia si războiul european.. — Bucureşti, 1915; 4 0 p.


II 42484
Vizanti (Colonel G.) şi Maior Scarlat Urlăţianu, Strategia Ro­
manească în viitorul război. Cu o prefaţă de Domnul Pro­
fesor Nioolae Iorga. 1— Bucureşti, 1932; 393 [— 401] p1. + 14
crochiuri II 113542
Vissarion (1. C.), Sub călcâi. (Note şi schiţe din timpul Nemţi­
lor). vol. I. — Bucureşti, 1922; 256 p. (I). C 971

Vitzu (Căpitanul aviator Mihail), Amintiri din Război 1916—


1918. (Scrieri postume). — Bucureşti, 1923; 26 p.
ţi 69810
Vlachus-Bukarest (C.) = [C. Brăileanu], Rumäniens Ohnmacht
und ihre Wţduen Ursachen. — Berlin, 1917; 32 p.
Vlădescu (C.), Butnarii... Memoriile unui ofiţer român fost
prizonier în Bulgaria. Cu prefaţă de N. Davidescu. (Bi­
blioteca ziarului „Universul“ No. 11). — Bucureşti, 1926;
159 p. II 86422
Vlădescu (Mihail C.), Jurnalul unui războinic. — Bucureşti,
1915; 37 p. I 45259
Vlădescu (Mihail C.), Generalul Averescu semănătorul de o-
fensive. — Bucureşti, 1923; 232 p. + erata. II 72773
Vlădescu (St.), Dezertorii. Cu o prefaţă de scriitorul Constantin
Riuleţ. — Iaşi, 1918; 32 p. II 55104
Vorobchievici (Maiorul Octav), Intre Verdun şi luminişul ar­
mistiţiului. Pe urmele bătăliilor din 1914— 1918. — Sibiu,
1931; 252 [-2 5 5 ] p. II 110046
Vrăbiescu (N. G.), Bune şi rele. In război cu reg. 9 artVerpe.
1916— 1918. Dobrogea, Muntenia, Moldova. — [Bucureşti],
1937; V + 110 p. II 145709
Vulcănescu (Mir cea), Războiul pentru întregirea neamuliu. (Ex­
tras din „Enciclopedia României“ vol. I). — Bucureşti, 1938;
p. 885— 936 + 1 pl. III 154709
Xenopol (A. D.), Românii si Austro-Ungaria. — Iaşi, 1914;
144 p. . I 42531
Yarka (Arabella), Au jour le jour. (Carnet intime) 1913-1918.—
Bucureşti, 1937; 441 p. II 152100
Zagoriţ (Colonel C.) Acţiunea Conipaniei Mitr.j34 Locotenent
Şteflea Ilie, în după amiaza zilei de 23 August. Turtucaia.
Descriere complimentară. (Biblioteca Publicaţiunilor de tot
felul No. 3 din 1 Aprilie 1939). — [Ploeşti, 1939]; 4 p.
Zagoriţ (Col. de rez. Constantin), Turtukaia. Descriere amă­
nunţită a pregătirii de războiu a cetăţii şi a luptelor care
s’ait întâmplat acolo după povestirile ostaşilor cari au luat
parte la aceste lupte... greşeli şi scăderi ale unui început de
războiu... şi fapte de vitejie neîntâlnite în istoria militară] a
omenirii. Cu un atlas anexat. — Ploeşti, 1939; 560 p. (text)
+ 13 p. (atlas).
Zagoriţ (Colonel C.), Viclenii şi înşelăciuni folosite de Bulgari
in luptele delà Turtukaia şi de care trebue să ne ferim în
viitor. — Ploeşti, [1939]; 15 p. II 164931
Zagoriţ (G.), Eroii!neamului. Cuvântare la mormintele Eroilor.—
Ploieşti, 1922; 14 p. . II 60943
6 4

Zamfirescu (Duiliu), Sufletul războaielor în trecut şi în prezent.


(Extras din Anal. Acad. Rom. T. XXVVVII. Academia Ro­
mână). — Bucureşti, 1914; 19 p. II 42119
Zamfirescu (George-Mihail), Flamura albă. Suflete şi chipuri
prinse în vârtejul morţii... — Satu-Mare; 64 p.
II 75427
Zamfirolu (Maiorul Romeo), Cu al II-lea de Grăniceri în foc.—
Bucureşti, 1929; 148 p. II 94831
Zotta (Maior D.), Clipe din învălmăşagul luptelor. (Din răz­
boiul pentru întregirea neamului). — Chisinău, 1937; 45
[— 47] p. II 90007
I N D I C E
al numelor de persoane, de locuri şi de unităţi
militare, întâlnite în titlurile operelor
A g a ;, 10. Cerna. 20, 41, 55, 59,
A lb a Iulia, 36, 41. Cholet <Lt.-Col. Panait), 13.
America, 44, 57. Cireşoaia, 37.
Anglia, (Englezii), 21, 22. Cocargea, 46.
Apuseni (m-ţii), 35. Cocoşilă, 46.
Ardealul, (Transilvania), 10, 11,14, 20 Coţofeneşti (spitalul), 48
26, 28, 35, 36, 37, 40, 43, 44, 52, 55, Craiova, 17.
57, 58. Crucea Roşie, 31, 51.
A r g e ; (lupta), 54.
Armata I-a, 16, 41. Danielovgrad, 33,
Armata IH-a, 9, 58. D ivizia 3-a, 11.
Asien (g-ral M.), 58. 8-a, 28.
Austria, Austro-Ungaria, 19, 30,34, 40, , 10-a, 57.
41, 42, 47, 60, 63. . 15-a, 57.
Averescu (Mareşalul A le x ), 14, 27,34, Doberdo, 33.
49, 56, 63. Dobrogea, 9, 30, 43, 63.
Dobrogeanu-Gherea (C.), 30.
Bacău, 43. Dragoslavele, 46.
Bălileşti-Muscel, 28. Dunărea, 8.
Banatul, 10, 43, 61.
Bandholz (g-ral Harry-Bill), 36. Evrei, 17, 32, 43, 53.
Bârlădenii, 25.
.Basarabia, basarabenii, 10. 11, 13, 19»
Fălticeni, 23.
"ÜTI, 2B,' 27, 23, 35, 44, 45, 53.
Ferdinand I (Regele), 34, 62.
Belbor, 17.
Filipescu INicolae), 46.
Berthelot (g-ralul), 13, 15, 47.
Flămânda, 7.
Bihor, 45. Foch (mareşalul), 51, 56.
Blaj, 12. Franţa, 11,12,13, 15, 21, 25, 26, 35,39, 49.
Brăila, 47, 57.
Brătianu (Ion I. C.), 10, 12. 15, 32, 45.
Brătianu (Vintilă), 57. G agy, 10.
Breesen (lagărul), 17. Gâlăţenii, 25.
Brig. 1 mixtă, 55. Galiţia, 18, 27, 57, 58.
Brig. 14-a mixtă, 10. Germania, 11, 12, 13’, 14, 16, 2i, 25, 29,
Bruxelles, 20. 31, 38, 46, 47, 59, 60.
Bucovina, 8, 18, 27, 28, 35, 42, 54. Godineşti-Gorj, 21.
Bucureşti, 7, 9, 14, 25, 27, 47, 48, 59. Goga (Octavian), 35.
Budapesta. 15, 36, 43. Golescu (Ing. Nicolae A.), 23.
Bulgaria, bulgarii, 30, 44, 50, 52, 59, Grămadă (1.), 37.
Grlgorescu (g-ral Eremia), 57, 61.
60, 62.
Günther, 21.

Călăraşi, 52, 57.


Câmpulung, 43. Hălm agiul (ţinutul), 35.
Cancicov (Elena', 62. Havre, 20.
Cantaçuzino (Sabina), 53. Haskovo (lagărul), 13.
Carol I (Regele), 9, 19. Holzminden, 30.
Carpaţi, 61.
Caşin, 45. Iaşi, ieşeni, 60.
Jiu (lupta), 6, 17, 20, 45. Reg. 2 Gr., 23, 64.
Iliescu (g-ralul), 45. , 13 Inf.,28
lonescu (Take), 56 . 14 Inf.. 26,
lorga (N.), 53. . 17 Inf., 13.
Isonzo, 33. . 19 Inf., 13, 23.
Italia, italieni, 31, 35, 55, 61, 62. . 20 Inf., 58.
. 21 Inf., 13.
K ir iţ e s c u (C .), 8, 16, 24, 40.
. 22 inf., 13, 31.
. 26 Inf.. 55.
. 47/72 ini. 51.
Lamsdorf, 6. , 50 Inf., 19.
Lemberg, 23. » 53 Inf., 60.
Loffcin, 33. . 54 Inf., 23.
Luxemburg, 20. . 56 Inf., 17.
. 68 Inf., 43,
Mackensen, 14, 53. , 1 Roşiori, 49.
Mannheim, 6. . 5 Roşiori, 34.
Mărăşeşti, 15, 18, 20, 37, 41. 46, 55, 5§. , 1 Vânătărl, 30, 50, 55.
Mărâşti, 38, 48, 56, 60. Robăneşti, 27, 61.
Mărdărescu (g-ral Gh.), 49. Rusia, 21, 26, 28, 32, 41, 42, 43, 51
M arele Cartier General, 49. 55. 59.
Maria (Regina), 49.
M oldova, moldoveni, 21, 25,44, 57,63.
Saint-Germain en Laye, 45, 59, 60.
Moraru ( T eofil), 13. Şerbănescu (Căpitan Virgil N.), 34.
Moşoiu (g-ral Traian), 18. Serbia, 13.
Muntenia, 63. Siberia, 11, 26, 42.
Muscel (Jud.), 48. Sibiu. 47,
Şiret, 30.
N e a jlo v (lupta), 54, Spătăreşti, 23.
Neuilly-sur-Seine, 60. Statele-Unite, 34.
Nicolescu (Sublocotenent C. D.), 36. Stere (Const.), 29, 34, 53, 57.
Stroher-Moor (lagărul), 17.
Odobeşti, 23. Sturza (Col. Alex.), 17.
Oituz, 55, 56, 59.
O lt , 61. Tanenberg, 11,
■Opatiţa, 36. Tisa 43.
Trianon, 59.
Paris, 19, 30. Tuicea (Judeţ Şi oraş), 30, 57.
Petrograd, 20. Tulgheş, 17.
Petrosu, 17. Turcia, 33.
Pilsudski (Mareşalul), 12. Turnu-Severin, 10.
Piave, 33. Turtucaia, 7, 9, 21, 24, 44, 55, 56, 58,
Ploeşti, 38. 59, 63.
P olon ia, 12.
Pontonieri, 61.
Ungaria, unguri. 6, 20, 60.
P o p o v ic i (Alex.), 47.
Universul (ziarul), 16.
Porumbacu, 55.
Prahova, prahoveni, 38.
Prusia Orientală, 11. Vânătorii de munte, 48.
Varni(a 15.
Verdun. 28, 63.
Răchitişul, 46.
Versailles, 60.
Bleg. 9 Art., 63.
. 6 Călăraşi, 13.
„ 8 Călăraşi, 35. W ilh elm II, 53, 58.
_ 1 Gr., 31, 55. W ittenberg (tabăra), 49.