Sunteți pe pagina 1din 19

Valentina Chicu

Management

Ne-am pomenit implantaţi într-un context social-economic care ne solicită complex,


cerîndu-ne noi modalităţi de abordare a problemelor, noi stiluri comportamentale. Pentru ca să
facem faţă cerinţelor urmează să utilizăm propriul potenţial creativ inventînd în fiecare situaţie
soluţii alternative originale. Competenţele necesare se diversifică şi de setul de achiziţii posedat de
noi azi devine insuficient pentru un mod superior de a trata evenimentele, viaţa, semenii.
Dacă ne dorim realizări în acest context, trebuie să ţinem cont că “Managementul oferă un
viitor strălucit numai acelora care se specializează în acest domeniu”. (George R. Terry)

Management

Bibliografie Experienţe manageriale

Bibliografie

“Omul are calitatea de a crea informaţie, de a


obţine informaţie şi de a produce informaţie”
Mihai Drăgănescu

“Încăpute pe mîina cititorului, cărţile îşi au


soarta lor”
Terentianus Maurus

Management

Management Management Managementul Management Managerului


educaţional general Resurselor strategic despre
Umane manager

1
Management educaţional
“Nu merge în spatele meu: s-ar
putea să nu te conduc. Nu merge
în faţa mea: s-ar putea să nu te
urmez. Mergi alături de mine şi
vom fi ca unul.”
Ute

Managerii sunt cei care prin competenţa profesională, prin capacitatea de influenţare şi
mobilizare a oamenilor, trebuie să orienteze, să organizeze, să controleze şi să îndrume întreaga
activitate a organizaţiilor, să asigure valorificarea la maximum a potenţialului uman şi material de
care dispun acestea.
Un manager eficient va da viaţă teoriilor punîndu-le în serviciul practicii atunci cînd va
cunoaşte specificul domeniului de activitate şi contextul acesteia. Iar astăzi, cînd în Republica
Moldova reforma curriculară dictează crearea unui nou model de management în sistemul
educaţional este de importanţă majoră studiul literaturii existente în domeniul dat.

1. Cerchez N., “Elemente de management şcolar. Ghidul directorului de şcoală.”


Mateescu E. Iaşi, Editura Spiru Haret, 1995.
2. Cojocaru V. Gh. “Reforma învăţămîntului (aspecte de metodologie)”
Cimişlia, TipCim S.A., 1995
3. Coste Valeriu “Managementul în şcoli”
Iaşi, Editura Spiru Haret, 1995
4. Guţu Vladimir “Dezvoltarea şi implementarea curriculumului în învăţămîntul
gimnazial: cadru conceptual”
Chişinău, Grupul Editorial Litera, 2000
5. Hopkins D, “Perfecţionarea şcolii într-o eră a schimbării”
Ainscow M., Chişinău, Editura Prut Internaţional, 1998
West M.
6. Homeriki O., “Dezvoltarea şcolii ca un proces inovativ”
Potaşnic M., Moscova, Editura “Novaia Şcola”, 1994
Lorensov A.
7. Josifescu Ş. şi alţii “Manual de management educaţional. Pentru directori de unităţi
şcolare.”
Bucureşti, Editura Pro Gnosis, 2000
8. Jinga Ion “Conducerea învăţămîntului. Manual de management educaţional.”
Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 1993
9. Lazarev V. “Dirijarea şcolii: bazele teoretice şi metode”
Moscova, Editura ŢSiEI, 1997
10. Lazarev V., “Dirijarea dezvoltării unităţii şcolare”
Potaşnic M. Moscova, “Novaia Şcola”, 1995

Cerchez N., Mateescu E.


“Elemente de management şcolar. Ghidul directorului de şcoală.”
România, Iaşi, Editura Spiru Haret, 1995, 179 p.

Lucrarea este una de interes autentic pentru cadrele didactice şi directori, distingîndu-se prin
consistenţa teoretică pedagogică, prin sistematizare şi claritate, prin angajarea cititorului în

2
problematica contemporană a managementului, relevîndu-se un demers pasionat în favoarea
reformării conducerii şcolare.
Cuprinsul lucrării include şase capitole:
- management şi management şcolar;
- structura funcţională a conducerii şcolii;
- procesul decizional în şcoală;
- procesul managerial în şcoală;
- condiţia etică a managerului şcolar.
Fiecare capitol avansează propuneri, soluţii de rezolvare a unor probleme concrete de esenţă.

Cojocaru V. Gh.
“Reforma învăţămîntului (aspecte de metodologie)”
R.M., Cimişlia, TipCim S.A., 1995

În baza analizei experienţei ţărilor avansate de reformare a învăţămîntului public din


republică, ţinîndu-se cont de condiţiile social-istorice, economice şi culturale existente, în lucrare se
evidenţiază metodologia reformei învăţămîntului în Moldova, care vizează poitica educaţiei,
proiectarea pedagogică şi strategia de operaţionalizare.
Se adresează conducătorilor unităţilor de învăţămînt, inspectorilor şi metodiştilor din
direcţiile raionale şi orăşeneşti de învăţămînt, specialiştilor din domeniul de dirijare a
învăţămîntului, cadrelor didactice, tuturor celor care se ocupă de munca creatoare de instituire a
unui sistem naţional de învăţămînt.

Coste Valeriu
“Managementul în şcoli”
România, Iaşi, Editura Spiru Haret, 1995, 296 p.

“Cartea aceasta… este un instrument de uşurare a înţelegerii fenomenului managerial, în


toată diversitatea manifestării sale.” (V. Coste)
Prezentăm cititorului subiectele abordate în cele 13 capitole ale lucrării:
Cap. 1. Managerii şi managementul în şcoli.
Cap. 2. Planificarea în şcoli.
Cap. 3. Organizarea.
Cap. 4. Grupul în activitatea managerială.
Cap. 5. Relaţiile de autoritate.
Cap. 6. Delegarea autorităţii în şcoli.
Cap. 7. Conflictul în şcoli.
Cap. 8. Comunicarea managerială în şcoli.
Cap. 9. Motivaţia în şcoli.
Cap. 10. Aprecierea managementului în şcoli.
Cap. 11. Controlul în şcoli.
Cap. 12. Instrumentele controlului managerial.
Cap. 13. Deciziile manageriale în şcoli.
Ţinem să menţionăm că fiecare dintre capitole include studii de caz, întrebări-sarcini care
vin să creeze un cîmp larg pentru reflecţi dar şi să explice cum amanagerii pregătesc condiţiile
necesare desfăşurării procesului educaţional.

Guţu Vladimir
3
“Dezvoltarea şi implementarea curriculumului în învăţămîntul gimnazial: cadru
concepţional.”
Chişinău, Grupul Editorial Litera, 2000

Pregătirea profesională complexă a formatorilor este o garanţie a reuţitei oricărui demers


pedagogic.
Prin acest ghid, intenţionăm să venim în ajutorul cadrelor didactice, şi în primul rînd, al
formatorilor locali, prezentînd unele aspecte esenţiale de proiectare, implementare, dezvoltare şi
evaluare a curriculumului gimnazial.
Concepută într-o modalitate sintetică, lucrarea poate constitui un instrument funcţional de
autoperfecţionare a profesorilor, răspunzînd nevoilor reale în condiţiile în care literatura de
specialitate în acest perimetru rămîne încă deficitară.
Elaborat în cadrul Consiliului Naţional pentru Curriculum şi Evaluare, ghidul metodologic
face parte din instrumentarul didactic privind Proiectul reformei învăţămîntului secundar general,
fiind finanţat de Guvernul Republicii Moldova şi de Banca Mondială.
Ghidul este adresat atît factorilor de decizie din învăţămînt, specialiştilor în domeniul
ştiinţelor educaţiei, cît şi altor categorii interesate în implementarea, dezvoltarea şi evaluarea
curriculumului gimnazial.

Hopkins D., Ainscow M., West M.


“Perfecţionarea şcolii într-o eră a schimbării”
Chişinău, Editura Prut Internaţional, 1998, 256 p.

Lucrarea oferă o nouă abordare a perfecţionării şcolii, bazată pe experienţa a 30 de şcoli


britanice, monitorizate în cadrul proiectului Improving the Quality of Education for AII (IQEA).
Autorii supun unui examen critic modelele variate ale şcolarizării eficiente şi ale perfecţionării
şcolare, discutînd componentele principale ale procesului schimbării.
Primul capitol de proporţii este consacrat “Teoriei”. Cele cinci capitole ale acestuia sunt un
abecedar clar şi valoros al concepţiilor despre perfecţionarea şcolii, care se desprind din literatura
de specialitate. Autorii stabilesc conexiuni între concepţiile despre schimbare privite din perspectiva
clase, şcolii şi a mediului şcolar.
Cel de-al doilea compartiment de proporţii (partea a treia) este dedicat analizei aspectelor
practice.
Pregătirea personalului, dificultăţile întîmpinate, documentarea şi reflecţia, stilurile de
conducere, coordonarea şi planificarea cooperativă – toate acestea sunt creionate în mod critic,
fundamentate teoretic, dar şi suplimentate cu descrieri, activităţi şi reflecţii ale practicienilor.

Homeriki O., Potaşnic M., Lorensov A.


“Dezvoltarea şcolii ca un proces inovativ”
Moscova, “Novaia Şcola”, 1994, 61 p.

Autorii consideră această lucrare utilă pentru managerii diferitor tipuri de instituţii şcolare
care doresc sa-şi îndrepte eforturile spre dezvoltarea organizaţiei pe care o dirijează.
În lucrare:
• sunt definiţi termenii cheie: nou, noutate, inovaţie, proces de implementare a inovaţiei;
• este descrisă structura procesului inovaţional (de la apariţia ideii pînă la instituţionalizarea
acesteia);
• sunt descrise tipurile inovaţiilor;
• este tehnologia elaborării şi implementării inovaţiilor (în baza cercetărilor şi a experimentelor).

4
Iosifescu Şerban, Paul Blendea, Gabriela Niţă, Viorica Pop
“Manual de management educaţional. Pentru directorii de unităţi şcolare.”
România, Bucureşti, Editura Pro Gnosis, 2000

Structura manualului este rezultatul derulării, de către specialiştii Institutului de Ştiinţe ale
Educaţiei a unor programe specifice de formare care au evidenţiat cele mai stringente nevoi şi
lacune în pregătirea managerială. Ca urmare, au fost abordate trei mari categorii de teme:
• Cele neglijate, de regulă, în formarea de tip clasic a managerilor şcolari, dar care au o influenţă
hotărîtoare asupra desfăşurării activităţii din şcoală. Este vorba de temele ce ţin de “dimensiunea
umană” a organizaţiei şcolare: culturi organizaţionale, motivaţia performanţelor umane,
micropolitica organizaţiei şcolare, negocierea şi managementul conflictelor, formarea şi
conducerea echipelor, managementul reuniunii de lucru.
• Cele ce se referă la domenii necesare, specifice sistemului educaţional. Cum ar fi: marketing
educaţional şi analiza de nevoi, managementul de proiect cu aplicaţie la proiectul unităţii
şcolare, monitorizarea şi evaluarea activităţii şcolare, procesul decizional, managementul
schimbarii.
• Cele ce ţin de self-management (“managementul de sine”) care apar ca necesare din cauza
sporirii autorităţii decizionale a directorului de unitate şcolară. Orice director trebuie, mai mult
decît pînă acum, să ştie să gospodărească mult mai eficient timpul şi resursele personale.
Pentru a asigura o viziune cît de cît unitară asupra conceptelor manageriale utilizate autorii
prezintă şi un lexicon minimal de management care se concentrează asupra funcţiilor manageriale
esenţiale şi asupra conceptelor corelate, începînd cu acţiunea umană şi terminînd cu stilurile
manageriale.

Jinga Ion
“Conducerea învăţămîntului. Manual de management instrucţional.”
România, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 1993

Autorul prezintă problematica conducerii învăţămîntului într-o nouă perspectivă, recurgînd


la teoria modernă a sistemelor şi punînd n evidenţă atribuţiile cadrelor de conducere cît mai legat de
structura procesului de învăţămînt. Lucrarea conţine patru capitole:
• Sistemul de învăţămînt;
• Conducerea sistemului de învăţămînt, probleme generale;
• Conducerea învăţămîntului în profil teritorial;
• Conducerea şcolii.
Autorul descrie principalele caracteristici ale domeniilor care constituie obiectul conducerii
unităţilor de învăţămînt (abordare nouă faţă de alte lucrări similare), lucrarea oferă şi cadrelor
didactice tabloul cerinţelor şi exigenţelor cărora trebuie să le facă faţă.
Această lucrare de management instrucţional oferă celor interesaţi un prilej de reflecţie
asupra domeniului şi un instrument util pentru activitatea de zi cu zi.

Lazarev V.S.
“Dirijarea şcolii: bazele teoretice şi metode”
Moscova, Editura ŢSiEI, 1997

5
Cum să construim sistemul intern de dirijare a şcolii în aşa fel ca acesta să-şi realizeze
funcţiile eficient? – această întrebare îi frămîntă pe teoreticieni şi practicieni.
Autorii manualului vin cu răspunsuri. Lucrarea conţine bazele teoretice şi metode practice
de construire a diferitor structuri organizaţionale, metode de dirijare şi de proiectare a procesului
educaţional. La fel sunt abordate şi probleme ce ţin de motivarea pedagogilor, selectarea inovaţiilor
şi implementarea noului.
Lucrarea oferă cititorului posibilitatea de a-şi forma o viziune proprie asupra
managementului educaţional axată pe cele mai noi teorii în domeniu.
Cartea este adresată actualilor manageri şi managerilor în devenire, tuturor acelora, acre pot
şi doresc să contribuie la dezvoltarea managementului în sistemul educaţional.

Lazarev V., Potaşnic M.


“Dirijarea dezvoltării unităţii şcolare”
Moscova, “Novaia Şcola”, 1995

Autorii sunt colaboratorii Institutului de Dirijare a Învăţămîntului care au cercetat domeniul


dirijării instituţiei şcolare în dezvoltare. Metodologia elaborării Programelor de dezvoltare ale
unităţilor şcolare cît şi tehnologia dirijării procesului de implementare al acestora sunt descrise
detaliat de către autori. În anexe cititorul va găsi materiale de referinţă, exemple concrete.
Lucrarea este adresată conducătorilor instituţiilor de învăţămînt cît şi tuturor acelora care
soluţionează problemele ce ţin de şcoala de dezvoltare.

6
Managementul Resurselor Umane
“Omul este măsura tuturor lucrurilor”
Protagoras

“Dacă scopul este o operă de artă,


totuşi nu trebuie neglijat artistul în
favoarea pînzei, pensulei şi culorii”
Matt Hennecke

În noua societate informaţională, capitalul uman a înlocuit capitalul financiar, ca resursă


strategică. Astăzi este important să avem o viziune clară, obiective nobile, planuri bine chibzuite,
tehnologii eficiente de realizare a acestora, dar mult mai important este să ştim cum vom lucra cu
acei ce le vor da viaţă, le vor implementa. Este esenţial ca managerul să găsească strategii adecvate
pentru motivarea, implicarea, împuternicirea fiecărui angajat. În personalizarea activităţilor din
domeniul Managementului Resurselor Umane vă pot fi utile lucrările ce urmează.

1. Bonciu C. “Instrumente manageriale psihologice”


Bucureşti, Editura ALL BECK, 2000
2. Chirică S. “Psihologia organizaţională. Modele de diagnoză şi intervenţie.”
Cluj-Napoca, Casa de Editură şi Consultanţă, “Studiul Organizării”,
1996
3. Gary Johns “Comportament organizaţional. Înţelegerea şi conducerea oamenilor în
procesul muncii”
Bucureşti, Editura Economică, 1996
4. Manolescu A. “Managementul resurselor umane”
Bucureşti, Editura RAI, 1998
5. Marchiş M., “Managementul strategic al Resurselor Umane – o perspectivă
Petean F. românească”
Cluj-Napoca, Centrul de Dezvoltare Managerială, 2000
6. Meryem Le Saget “Managerul intuitiv – o nouă forţă”
Bucureşti, Editura Economică, 1999
7. Prodan A. “Managementul de succes. Motivaţie şi comportament.”
Iaşi, Polirom, 1999
8. Robert A. Mathis, “Managementul resurselor umane”
Panaite C. Nica, Bucureşti, Editura Economică, 1997
Costache Rusu
9. Rotaru A., “Managementul resurselor umane”
Prodan A. Iaşi, Editura Sedconi Libris, 1998
10. Samîghin S., “Managementul personalului”
Stolearenco L. Rostov pe Don, Editura “Fenix”, 1997

Bonciu Cătălina
“Instrumente manageriale psihosociologice”
România, Bucureşti, Editura ALL BECK, 2000

Părerea autorilor este că la nivelul conducerilor trebuie gîndite, în permanenţă, măsuri de


realizare a scopurilor întreprinderilor, dar numai prin antrenarea tuturor sau majorităţii lucrătorilor
şi în aşa fel încît să se poată obţine o deplină motivare a acestora.

7
Cum fiecare persoană reprezintă o fiinţă unică, înseamnă că orice manager – fără excepţie –
este dator să dea dovadă de o infinită flexibilitate în comportamentul faţă de subalterni, pe de o
parte, şi în înţelegerea aspiraţiilor şi trebuinţelor acestora, pe de altă parte.
Diferenţierea raporturilor manageri-subordonaţi îşi realizează funcţia motivaţională dacă are
la bază corecta interpretare a accepţiunii psiho-socioogice a organizaţiei, subordonînd-o însă
finalităţii economice a activităţii.
Autorii îşi propun, prin această lucrare, să revalorizeze rolul factorului uman într-o
organizaţie, oferind managerilor un set de pîrghii manageriale care, folosite cu profesionalism, pot
determina creşterea comptetitivităţii organizaţiei.

Chirică Sofia
“Psihologie organizaţională. Modele de diagnoză şi intervenţie.”
România, Cluj-Napoca, Casa de Editură şi Consultanţă “Studiul Organizaţiei”, 1996, 382 p.

Cartea prezintă fenomene şi procese psihice şi psihosociale, din perspective care permit
considerarea lor în design-ul grupurilor şi organizaţiilor; în optimizarea proceselor organizaţionale
de conducere, comunicare, decizie şi dezvoltare; în formarea unei culturi organizaţionale eficiente
economic şi compatibile culturii naţionale.
Autoarea vine cu explicaţii psihologice ce ţin de unele aspecte ale structurii şi dinamicii
grupului organizaţional şi ale proceselor organizaţionale. Este genul de informaţie necesar
diagnozei şi intervenţiei organizaţionale, făcute de pe poziţiile ştiinţelor sociale, în general, ale
psihologiei, în special.
Subiectele abordate, de natură strict psihologică, dar care pot fi regăsite ca fundamente ale
teoriei comportamentului economic şi ale managementului pot contribui la crearea unui sistem de
competenţe profesionale distinct şi indispensabil organizatorilor.

Gary Johns
“Comportament organizaţional. Înţelegerea şi conducerea oamenilor în procesul muncii”
România, Bucureşti, Editura Economică, 1996, 633 p.

(Traducere: prof. univ. dr. Ioan Ursachi, Ion Postolache, MBA, Reluca Aron MBA)

Cartea se adresează în primul rînd tuturor categoriilor de studenţi în domeniul


managementului şi managerilor. Avînd ca subtitlu “Înţelegerea şi dirijarea oamenilor în muncă”,
cartea este conturată pe un puternic suport de cercetare ştiinţifică în domeniu, fiecare capitol
trimiţînd la zeci de surse bibliografice. Atenta dozare a teoriei cu practica, pentru ca teoriile de bază
să fie aduse la viaţă într-un context real, este una dintre caracteristicile cele mai notabile ale cărţii.
Manualul conţine şi o serie de valenţe pedagogice remarcabile pe care cititorul le va sesiza şi
aprecia încă din maniera în care este alcătuit şi prezentat fiecare capitol. Lucrarea conţine 18
capitole care abordează problematica actuală în domenii. Subliniem îndeosebi prezenţa în toate
capitolele, pe lîngă obiectivele de studiu, a rezumatului, conceptelor cheie şi întrebărilor pentru
discuţii, a nu mai puţin de cinci componente – “vinieta de dechidere”, două articole “În obiectiv”,
un articol “Fiţi dumneavoastră managerul” şi un studiu de caz – ce aduc în atenţia cititorului
evenimente sau situaţii din lumea reală a organizaţiilor.

Manolescu Aurel
“Managementul Resurselor Umane”
Bucureşti, Editura RAI, 1998, 453 p.

8
Autorul este convins că succesul, performanţa şi competitivitatea organizaţiilor depind în
mare măsură de conţinutul şi calitatea managementului resurselor umane.
Lucrarea este impresionantă prin conţinutul generos, care cuprinde temele majore ale
domeniului abordat, claritatea demersului ştiinţific, bogăţia referinţelor bibliografice pe care se
sprijină şi indicarea implicaţiilor practice ale fiecăruia dintre conceptele şi instrumentele prezentate.
Metodele şi tehnicile de analiză a posturilor (p. 158), metodele de planificare a resurselor umane (p.
210) pot fi utilizate şi în managementul educaţional. Capitolul şapte al lucrării “Managementul
carierei” poate fi util atît în lucrul cu personalul, cît şi în dezvoltarea carierei personale a
managerului.

Marchiş Monica, Petean Florin


“Managementul strategic al resurselor umane – o perspectivă românească”
România, Clij-Napoca, Centrul de Dezvoltare Managerială, 2000

Cartea de faţă încearcă să caute dincolo de teorii, spijinindu-se pe ele însă, realitatea
românească a managementului strategic al resurselor umane, aşa cum l-am descoperit noi în
interacţiunea cu participanţii la PROGramul de dezvoltare a RESurselor umane, finanţat de
Comunitatea Europeană şi prin programele de consultanţă desfăşurate în anii trecuţi pentru firmele
care acţionează în România. Ce este acest lucru numit MRU strategic? Pare a fi o parte dn această
“bravă lume nouă” a managementului strategic şi a managementului resurselor umane. Dar au aceşti
termeni vreun înţeles real în firmele româneşti? Pun oamenii de fapt în practică fie managementul
strategic, fie cel al resurselor umane? Şi dacă da, cum se petrec lucrurile şi cu ce impact, dacă există
vreunul, asupra performanţei organizaţionale?

Meryem Le Saget
“Managementul intuitiv. O nouă forţă.”
România, Bucureşti, Editura Economică, 1999, 296 p.

(Traducere de drd Carmen Dinu Lucreţia)


Această lucrare oferă o perspectivă clară asupra realităţilor interne ale întreprinderii şi
schimbărilor ce au început să se producă în mentalităţile şi metodele de conducere. Fiind în aceeaşi
măsură reflecţie de avangardă şi vademecum practic, ea are ambiţia de a reuşi să sprijine trecerea de
la logica puterii la o logică a competenţei, de a arunca o punte între eficacitatea profesională şi
dimensiunea umană.
Prezentarea corelativă a subiectelor managementului strategic şi a managementului
resurselor umane, care începe chiar de la denumirea capitolelor, de exemplu, Capitolul 3,
“Construirea unei viziuni ce însufleţeşte”, permite cititorului să găsească soluţii originale la
problemele ce apar inevitabil la interferenţa acestor două domenii manageriale importante.

Prodan Adriana
“Managementul de succes. Motivaţie şi comportament.”
Iaşi, Polirom, 1999

Din multitudinea problemelor existente în Managementul Resurselor Umane autoarea le-a


desprins pe cele legate de motivaţie şi comportament considerîndu-le deosebit de complexe şi
actuale. Soluţionarea problemelor de motivaţie şi comportament duce la creşterea (sau cel puţin la
menţinerea) nivelului de eficacitate şi eficienţă al organizaţiei dar în acelaşi timp cere ca managerul
să caute mecanisme noi, soluţii optime şi originale.

9
În subiectele prezentate teoretic
• Dimensiunile psihologice ale resursei umane cu impact în activitatea managerială.
• Motivaţia – factor de explicare a comportamentului uman.
• Comportamentul uman şi factorii de influenţă
sunt incluse şi elemente şi modele practice tradiţionale, dar şi moderne.
Descrierea comportamentelor manageriale întîlnite în viaţa organizaţiilor (p. 99) poate fi
utilă managerilor în identificarea şi înţelegerea unor probleme din domeniul MRU existente în
organizaţie.

Robert L. Mathis, Panaite C. Nica, Costache Rusu


“Managementul resurselor umane”
Bucureşti, Editura Economică, 1997

Autorii consideră că cea mai semnificativă schimbarea pe care trebuie să o înregistreze


afacerile româneşti în perioada de tranziţie este în domeniul “Managementului Resurselor Umane”.
Vechile practici bazate pe responsabilităţi şi autoritate se impun a fi înlocuite cu practicile care pun
un accent din ce în ce mai mare pe dezvoltarea indivizilor ca membri adevăraţi şi cooperanţi ai
echipei. Nimeni nu deţine monopolul înţelepciunii în toate condiţiile. Orice om bine pregătit şi
încurajat poate să ofere ceva valoros managementului unei întreprinderi. Prin prisma acestei
reorientări sunt tratate de către autori problemele actuale ale Managementului Resurselor Umane.
Cartea începe cu descrierea unui cadru strategic clar pentru un management modern al
resurselor umane. Prea des MRU este văzut ca un inventar de calităţi personale, fără vreo coerenţă
aparentă sau scop îndelungat. Autorii au evitat această capcană.
Punctul forte al cărţii îl constituie procesul managementului resurselor umane, cu detalii
asupra procedurilor şi aplicării lor în România. Managerii vor găsi în capitolele 4-14 informaţii de
un real folos pentru timpul în care ne aflăm.
Cartea, la fel, examinează caracteristicile unui sistem de informare managerială esenţial
pentru calitatea luării deciziilor manageriale.

Rotaru Anton, Prodan Adriana


“Managementul resurselor umane”
România, Iaşi, Editura Sedcom Libris, 1998, 301 p.

Această carte vine ca un sprijin şi un sfătuitor în construirea propriei strategii de resurse


umane. Ea nu oferă modele bune sau rele. Ea prezintă activităţile din managementul resurselor
umane făcute profesionist şi cu simţ de răspundere.
Dintre acestea, cartea dezbate probleme privind: activităţile de personal din cadrul unităţilor
economice; planificarea strategică a resurselor umane; analiza şi proiectarea postului; recrutarea şi
selecţia personalului; motivarea personalului pentru muncă; comportament organizaţional;
comunicarea interpersonală şi organizaţională, orientarea, pregătirea şi dezvoltarea profesională a
personalului; programarea, evoluţia şi dezvoltarea carierei profesionale; evaluarea performanţelor
personalului; drepturile şi obligaţiile personalului; disciplina muncii, starea de sănătate a
personalului; protecţia şi securitatea muncii şi altele.
Cartea poate constitui un ghid de lucru pentru a face un management al resurselor umane de
bună calitate şi nu unul improvizat cu rezultate nefaste.
Cunoaşterea problemelor multiple şi complexe privitoare la folosirea eficientă a resurselor
umane, este deosebit de importantă pentru managerii şi specialiştii în domeniul resurselor umane.

10
Prin conţinutul său tematic, lucrarea oferă cunoştinţe teoretice şi aplicative, care să permită
managerilor, supervizorilor şi specialiştilor să conducă şi să folosească cît mai eficient resursele
umane disponibile.

Samîghin S., Stolearenco L.


“Managementul personalului”
Rostov pe Don, Editura “Fenix”, 1997

Manualul conţine bazele analizei şi organizării lucrului cu personalul cît şi metode de


optimizare a MRU. Autorul prezintă o abordare sistemică în activitatea de management a
personalului. Cititorul va găsi la pagina 79-81 reprezentarea grafică şi descrierea celor nouă
subsisteme importante ale MRU menţionate de către autor, iar în capitolele 3 şi 4 detalii asupra
acestora cu indicarea activităţilor manageriale la fiecare dintre subsistemele identificate.
Lucrarea mai include experienţa managerilor din Japonia şi SUA în domeniul MRU.
Anexele din manual cuprind:
• Lista problemelor existente în permanenţă în organizaţii.
• Dicţionar de caracteristici a oamenilor de afaceri.
• Valorile organizaţionale, ritualuri şi ceremonii.

11
Managementul strategic

"Managementul eficient creează


viitorul, nu îl aşteaptă. Mai bine
zis el acţionează, nu reacţionează"
J. Keith Lounden

Fiecare organizaţie are un destin şi căutarea destinului propriu este ceea ce deosebeşte
organizaţia creativă de cea pasivă. Managerii au o responsabilitate majoră pentru această căutare şi
o pot îndeplini prin dobîndirea unei înţelegeri mai adînci a prezentului şi prin crearea unei imagini
cuprinzătoare a viitorului. Astăzi, una dintre cele mai frecvente cerinţe, pentru o funcţie de
conducere, este viziunea, care poate însemna o varietate de lucruri: să gîndeşti pe termen lung; să
vezi unde se încadrează sistemul tu într-un context mai larg; să poţi descrie conturul unui posibil
viitor care implică schimbări şi transferuri de oameni; sau să poţi discerne, în haosul şi confuzia
prezentului, elementele care determină ceea ce va urma.

1. Androniceanu A. "Managementul schimbărilor. Valorificarea potenţialului creativ şi


resurselor umane."
Bucureşti, Editura ALL Educaţional, 1998
2. Băcanu B. "Management strategic"
Bucureşti, Teora, 1999
3. Ciobanu I. "Managementul strategic"
Iaşi, Polirom, 1998
4. Kenichi O. "Inteligenţa strategului"
Bucureşti, Editura Teora, 1998
5. Marchiş M. "Managementul strategic al resurselor umane - o perspectivă
românească"
Cluj-Napoca, Centrul de Dezvoltare Managerială, 2000
6. Meryem L. Saget "Managementul intensiv. O nouă forţă"
Bucureşti, Editura Economică, 1999
7. Moroiu D. "Strategie. Ghid propus de "The Economic Books"
Bucureşti, Editura Nemira, 1998,
8. Nicolescu D. "Sistemul decizional al organizaţiei"
(Decizia strategică - principala categorie de decizii organizaţionale)
Bucureşti, Editura Economică, 1998
9. Rusu C. "Management strategic"
Bucureşti, Editura ALL BECK, 1999
10. Yvan Allaire "Managementul strategic"
Bucureşti, Editura Economică, 1998

Androniceanu Armenia

"Managementul schimbărilor. Valorificarea potenţialului creativ al resurselor umane."

România, Bucureşti: Editura ALL Educaţional, 1998, p. 170

În România acest volum se numără printre primele elaborate şi publicate în domeniul


managementului schimbărilor. Lucrarea reuneşte într-o abordare coerentă a unei părţi apreciabile
dintre problemele majore aferente managementului schimbării. Cititorul are posibilitatea să

12
perceapă într-o viziune holistică multiplele şi diversele aspecte implicate de iniţierea, gestionarea şi
finalizarea schimbărilor.
Elementele metodologico-aplicative deţin o pondere apreciabilă în lucrare. Acestea sunt
prezentate însoţite de studii de caz şi mai multe metode de stimulare a creativităţii. Cuprinsul
lucrării, titlurile vorbesc de la sine:
• Conducerea schimbărilor prin accentuarea laturii creative a managementului - o necesitate
pentru firmele Româneşti.
• Utilizarea unor metode de stimulare a creativităţii în firmele Româneşti (metoda Brainstorming,
metoda DELBECO, metoda "M.E.S.A.").
• Elementele de impact asupra managementului schimbărilor.
• Creşterea eficienţei organizaţiei prin implicarea personalului cu potenţial creativ în procesul
schimbării.
• Modalitatea de creştere a eficienţei organizaţiilor româneşti prin accentuarea laturii creative a
managementului.
În lucrare se creionează numeroase elemente care vizează direct şi pertinent eficientizarea
schimbărilor şi creativităţii prin prisma specificităţii culturale din România.

Russu Corneliu
"Management strategic"
România, Bucureşti, Editura ALL BECK

Lucrarea este adresată managerilor din domeniul economic, dar poate fi de o reală utilitate
cognitivă şi pragmatică şi pentru managerii din domeniul educaţional, deoarece autorii s-au orientat
spre realizarea unor obiective generale pentru managerii din orice domenii. De exemplu:
- evidenţierea raporturilor care au determinat evoluţia de la planificarea pe termen lung la cea
strategică şi apoi la managementul strategic, precum şi a esenţei, filozofiei şi mijloacelor
principale de acţiune specifice acestuia din urmă (capitolul I);
- clarificarea principalelor concepte şi noţiuni cu care se operează în cadrul managementului
strategic şi care îl individualizează ca un domeniu specific al managementului general (capitolul
II);
- sublinierea caracterului ciclic al procesului managementului strategic, în care concluziile
rezultate din controlul permanent şi evaluarea periodică a strategiei aplicate constituie puncte de
pornire în efectuarea ajustărilor strategice necesare, deci în angajarea într-un nou ciclu
managerial (capitolul VIII).

13
Managerului despre manager

"Conducătorul eficient are darul


miraculos de a face productive propriile
calităţi, ca şi ale subalternilor, colegilor
şi ale superiorilor"
Peter F. Drucker

Deşi nu se referă strict la managementul educaţional, literatura recomandată mai jos are o
mare importanţă pentru buna desfăşurare a activităţilor din şcoală. Chiar dacă directorul ştie foarte
bine să proiecteze sau să negocieze, să conducă o şedinţă sau să ia decizii eficiente, el nu va lăsa o
impresie bună unui auditoriu sau cum să vorbească în faţa unui auditoriu sau cum ă-şi
gospodărească timpul şi priorităţile sau cum să facă faţă stresului.
Subiectele de self-management ("management de sine") apar ca necesare din cauza sporirii
autorităţii decizionale a directorului de unitate şcolară. Orice director în contextul actual trebuie să
eficientizeze utilizarea resurselor personale la maximum.

1. Stephen R. Covey "Etica liderului eficient sau Conducerea bazată pe principii"


Nucureşti, Editura ALL BECK, 2000
2. Görg Bernhard "Managerii Viitorului. Viitorul Managerilor"
Iaşi, Institutul European, 1997
3. Ted Johns "Organizarea perfectă a timpului. Tot ceea ce îţi trebuie pentru a reuşi
de prima dată"
Bucureşti, Editura Naţional, 1998
4. Andrew Leigh "Prezentarea Perfectă. Tot ceea ce îţi trebuie pentru a reuşi din prima
dată"
Bucureşti, Editura Naţional, 1998
5. Pietkiewicz E. "Eticheta managerului"
Bucureşti, Editura ALL Educaţional, 1999
6. Vinnicombe S. "Femeile în management"
Bucureşti, Editura "Teora", 1998

Stephen R. Covey
"Etica liderului eficient sau Conducerea bazată pe principii"
Bucureşti, Editura ALLFA, 2000

Etica liderului eficient vă va ajuta să rezolvaţi aceste dileme şi multe altele:


• Cum realizăm şi păstrăm un echilibru înţelept şi mereu reînnoit între muncă şi familie şi între
zona profesională şi cea personală a vieţii, în mijlocul permanentelor presiuni şi crize?
• Cum eliberăm creativitatea, talentul şi energia vastei majorităţi a angajaţilor, ale căror posturi nu
cer şi nici nu recompensează astfel de resurse?
• Cum putem avea o cultură a organizaţiei care să fie caracterizată de schimbare, flexibilitate,
îmbunătăţire continuă, şi să menţinem în acelaşi timp un sentiment de stabilitate şi siguranţă?
• Cum facem ca oamenii şi cultura să se alinieze la strategie, în aşa fel încît fiecare on din
organizaţiei să fie la fel de devotat strategiei ca şi cei care au formulat-o?
• Cum pot toţi oamenii de la toate nivelurile organizaţiei să adopte principiile calităţii maxime şi
ale îmbunătăţirii continue dacă sunt atît de cinici, obosiţi, dezamăgiţi de toate "programele
lumii" din trecut?

14
• Cum putem crea o echipă ai cărei membri se completează reciproc, bazată pe respect mutual,
dacă atît de puţini oameni preţuiesc diversitatea şi pluralismul?
• Cum facem dintr-o dintr-o declaraţie a scopurilor o constituţie, supremă forţă călăuzitoare a unei
întregi organizaţii şi nu o îngrămădire de platitudini neclare, fără sens, generatoare de cinism?

Görg Bernhard
“Managerii viitorului. Viitorul managerilor.”
România, Iaşi: Institutul European, 1997, 147 p.
(traducere din limba germană şi note de Dan Stoica)

Volumul se face necesar pentru cei care se află în situaţie de a alege conducători de
întreprinderi sau secţii, de societăţi sau asociaţii pentru cei care doresc să ocupe aceste funcţii, dar
mai ales pentru tinerii care îşi caută un drum în viaţă. Căci criteriile de alegere a managerilor în
societatea economiei de piaţă sunt şi criteriile care dau o şansă în plus, poate chiar şansa decisivă de
a trăi şi de a ne integra în acest nou tip de societate.
Ceea ce ne surprinde citind această carte nu este bogăţia şi varietatea faptelor, ipostazelor şi
problemelor prezentate. Nici modul incitant de formulare a titlurilor de capitol care te face să nu laşi
cartea din mînă nu ne surprinde. Iată doar cîteva dintre aceste titluri:
- Sistemul nostru educaţional ar arăta astfel dacă ar fi existat manageri pe vremea lui Humboldt.
- Întreprinderile au nevoie de manageri care dau o mare importanţă şansei de succes decît evitării
insuccesului.
- În management viitorul aparţine profesioniştilor, în politică – amatorilor.
Ceea ce ne surprinde cu adevărat este francheţea expunerii şi generozitatea autorului care,
printr-un stil direct de a ne prezenta situaţii şi fapte, aproape că la fiecare frază ne lasă libertatea de
a reflecta, a compara şi analiza.

Ted Johns
“Organizarea perfectă a timpului. Tot ceea ce îţi trebuie pentru a reuşi de prima dată”
România, Bucureşti, Editura Naţional, 1998

Această carte vă va ajuta să descoperiţi opţiunile disponibile Dvs., tehnicile şi abilităţile


esenţiale pentru a avea control asupra timpului şi asupra vieţii Dvs.
Din punct de vedere filozofic, cartea se bazează pe patru realităţi esenţiale care afectează
timpul managerului.
1. Timpul managerului aparţine tuturor şi există tendinţa de a fi folosit în folosul companiei.
2. Managerul este forţat adesea să continue să “funcţioneze” dacă nu acţionează pozitiv pentru a
evita această problemă.
3. Managerul poate fi distras deoarece, făcînd parte din organizaţie, are nevoie să-şi facă şi să
menţină relaţii cu alţi oameni din organizaţie.
4. Managerul trebuie să fie conştient de tot ce se întîmplă în afara organizaţiei, dacă se impun
anumite schimbări.
Dacă aţi constatat că aceste 4 realităţi vă caracterizează lectura cărţii va fi un prim pas spre a
schimba lucrurile în mai bine.

Andrew Leigh, Michael Maynard


“Prezentarea perfectă. Tot ceea ce îţi trebuie pentru a reuşi de prima dată.”
România, Bucureşti, Editura Naţional, 1998

15
Cum ar fi să susţineţi o prezentare perfectă? Cu siguranţă ceva peste previziunile şi
aşteptările voastre cele mai optimiste. Aţi trăi una din acele clipe minunate cînd totul decurge bine
şi prezentaţi într-o formă extraordinară. Îi însufleţiţi pe cei ce vă ascultă iar ei reacţionează cu
entuziasm. Nu puteţi miza ca acest lucru să se întîmple de fiecare dată, întrucît presupune un efort
maxim.
Ceea ce puteţi face, fără doar şi poate, este să vă sporiţi şansele, iar lucrarea noastră vă va
ajuta în acest scop.
Vă vor sta la îndemînă îndrumări, idei şi o multitudine de informaţii şi tehnici.
Prima secţiune este menită să vă ajute atît în evaluarea propriei capacităţi de expunere, cît şi
dorinţa de a o îmbunătăţi. Apoi sunt prezentate cîteva principii de bază privind prezentările.
Celelalte secţiuni studiază elementele esenţiale ale unei prezentări perfecte.

Pietkiewicz Edward
“Eticheta managerului”
Bucureşti, Editura ALL Educaţional, 1999

Multe din exigenţele care privesc un manager în general se adresează şi managerului şcolar,
indiferent de acţiunile în care acesta trebuie să se afirme. Dar, desigur, prin specificul activităţilor
din îvăţămînt, unele dintre exigenţe pot căpăta o însemnătate mai mare, iar altele îşi pot reduce din
semnificaţie. În orice situaţie însă există, ca premisă hotărîtoare pentru manager, un ansamblu de
cerinţe care poate fi circumscris de ceea ce s-ar putea numi condiţie etică a managerului.
Credem că doar unele subiecte desprinse din cuprinsul lucrării, cum ar fi:
- Cultura profesională (p. 6)
- Arta conversaţiei (p. 16)
- Şedinţele (p. 57)
- Negocierile (p. 89)
- A-l proteja pe şef (p. 179)
au puterea de a vă convinge că lucrarea nu este doar pentru managerii firmelor economice, ci şi
pentru managerii şcolari.

Vinnicombe Susan, Nina L. Colwill


“Femeile în management”
România, Bucureşti, Teora, 1998

“The Essence of Women in Management” – traducere în română de Augustina Fuerea.


- Femeile în management – de ce?
- Manager versus manageress
- Prejudicii în practicile de management
- Avantaje
- Munca şi familia
Am enumerat doar cîteva subiecte abordate în lucrare pentru ca managerii-bărbaţi să nu
înţeleagă greşit că cartea este doar pentru managerii-femei.
Problema femeilor în management nu e nouă, însă a devenit astăzi o urgenţă. Cartea
examinează raţiunea pentru care trebuie extinse posibilităţile oferite femeilor în vederea obţinerii
unor poziţii în management egale cu cele a bărbaţilor. Lucrarea explorează statutul managerilor
femei în Europa, analizează rolul femeilor în organizaţii, studiază echilibrul dintre muncă şi familie,
examinează bogata cercetare privind diferenţele dintre sexe şi subliniază ideea puterii şi a lipsei
acesteia.

16
Autorii propun strategii de înlăturare a barierelor artificiale puse în calea femeilor în
procesul de obţinere a unor posturi la nivel înalt de management.

17
“Managementul general”
“Managementul este unul din factorii
esenţiali care explică de ce o ţară este
bogată sau săracă”
(Richard Farmer, Advances in international
comparative management)

Trecerea la economia de piaţă impune schimbări radicale în managementul educaţional ca şi


în toate celelalte domenii.
Paralel se impune şi un transfer de management din domeniul economic în cel educaţional,
din ţările cu tradiţie în acest tip de economie spre cele lipsite de experienţa managementului în
condiţiile pieţei concurenţiale. Problematica actuală a managementului educaţional se lărgeşte. Şi în
acest context managerii ar putea să se inspire şi să se adapteze la condiţiile concrete ale instituţiei
şcolare fundamentele managementului general modern.

Verboncu Ion
“Cum conducem? Ghid metodologic pentru manageri.”
România, Bucureşti, Editura Tehnică, 1999, 382 p.

Lucrarea se doreşte a fi un ghid metodologic pentru manageri, îndrumîndu-le demersurile


spre realizarea obiectivelor în condiţii de eficienţă. Elementele teoretice care însoţesc partea
metodologică sunt în măsură să le îmbogăţească cunoştinţele în domeniu, facilitînd, astfel,
înţelegerea proceselor în care sunt implicaţi şi maniera de rulare a acestora. Lucrarea poate si tratată
şi ca ghid pragmatic, afirmaţie susţinută de exemplele la care a apelat autorul pentru a explica mai
bine elementele teoretice şi, mai ales, metodologice, la testele de evaluare.
Prin conţinut şi mod de prezentare cartea se doreşte o modestă contribuţie la dezvoltarea
competenţelor managerilor – în sensul de cunoştinţe, calităţi şi aptitudini manageriale – ca
modalitate de exercitare a competenţelor atribuite – în sensul de autoritate – circumscrise posturilor
ocupate.
Lucrarea conţine 9 capitole:
1. Ce este managementul?
2. Managerii.
3. Firma şi performanţele sale economice.
4. Schimbarea managerială – o necesitate?
5. Diagnosticarea şi strategia firmei.
6. Instrumentarul managerial.
7. Sistemul decizional.
8. Sistemul informaţional.
9. Sistemul organizatoric.

Nicolescu Ovidiu, Verboncu Ion


“Management”
Bucureşti, Editura Economică, 1997

Construirea economiei de piaţă este un proces nou, de o complexitate deosebită, ce necesită


multiple mutaţii economice, sociale şi politice. Evident, este necesar un nou tip de management,
fundamentat pe sistemul de valori specific economiei de piaţă. Prezenta lucrare este o contribuţie la
asigurarea unui suport ştiinţific adecvat în România. Prin elaborarea sa, autorii au avut în vedere
realizarea următoarelor obiective principale:

18
- prezentarea fondului principal de cunoştinţe ce constituie conţinutul managementului modern;
- reliefarea principalelor elemente teoretico-metodologice aplicabile cu prioritate în
managementul firmei în condiţiile economiei de piaţă;
- punerea la dispoziţia managerilor, întreprinzătorilor, specialiştilor şi studenţilor a unui set de
studii de caz referitoare la componentele majore ale managementului;
- facilitarea formării unei concepţii manageriale moderne la nivelul întreprinzătorilor, cadrelor de
conducere şi specialiştilor, necesară iniţierii şi dezvoltării de societăţi comerciale competitive;
- declanşarea formării de comportamente manageriale raţionale.

Principalii beneficiari ai lucrării sunt managerii şi întreprinzătorii, economiştii şi inginerii


din societăţile comerciale. În egală măsură, volumul se adresează celor care studiază ca disciplină
de bază sau complementară managementul.

Zorlenţan T., Burduş E., Căprărescu G.


“Managementul organizaţiei”
Bucureşti, Editura Economică, 1998

Trecerea de la economia excesiv centralizată la cea bazată pe o autonomie largă a firmelor


publice şi o autonomie deplină a celor private impune schimbări revoluţionare în managementul
organizaţiilor. Dacă în trecut deciziile strategice şi cele tactice importante erau adoptate de
suprasistemele din care făcea parte firma, în condiţiile trecerii la economia de piaţă aceste decizii
sunt adoptate la nivel microeconomic. Fireşte că aceste decizii pot fi corespunzătoare numai dacă
sunt adoptate de manageri cu o pregătire teoretică adecvată şi un spirit antreprenorial dezvoltat.
Acesta a fost principalul obiectiv pe care l-au urmărit autorii lucrării.
În lucrare se acordă o mare atenţie problematicii politicii, strategiei şi tacticii şi dezvoltării
unui sistem organizatoric şi de antrenare care să asigure participarea personalului la realizarea
obiectivelor.
Lucrarea este structurată pe părţi, orientate, în principal, pe funcţiile managementului, care
reprezintă ansambluri de acţiuni pe care le exercită orice manager, indiferent de organizaţia în care
lucrează şi nivelul la care este situat.

19

S-ar putea să vă placă și