Sunteți pe pagina 1din 3

VECTORI-BAC 2009

      
6. Fie vectorii u  mi  3 j şi v   m  2  i  j . Sǎ se determine m>0 astfel încât u  v

să fie perpendiculari.(2)
   
5. Să se determine a  R pentru care vectorii u  ai   a  1 j şi v   5a  1 i  2 j

sunt perpendiculari.(4)
5. Se ştie că în triunghiul ABC vectorii AB  AC si AB  AC au acelaşi modul. Să se
demonstreze că triunghiul ABC este dreptunghic.(7)

5. Se consideră paralelogramul ABCD şi punctele E şi F astfel încât AE  EB ,


DF  2 FE . Să se demonstreze că punctele A, F şi C sunt coliniare.(8)
5. Fie hexagonul regulat ABCDEF de latură 4 . Să se calculeze modulul vectorului AC  BD
. (9)
     
6. Să se arate că vectorii u  5i  4 j şi v  2i  3 j formează un unghi obtuz.(10)

5. Se consideră triunghiul ABC şi punctele D, E astfel încât AD  2 DB, AE  2 EC . Să se


arate că dreptele DE şi BC sunt paralele.(11)  
   
5. Să se determine a  R pentru care vectorii u  a i  3 j şi v  4 i  (a  4) j sunt
coliniari.(18)
 
6. Să se calculeze AB  AC  BC , ştiind că A( 3,4), B ( 4,3) şi C (1,2) .(18)

5. Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M respectiv N astfel încât


AM  4 MB şi MN || BC. Să se determine m  R astfel încât CN  m AC .(20)
 
 
 
 
6. Sǎ se calculeze 2 i  5 j  3 i  4 j .(24)

BM 1
5. Fie triunghiul ABC şi M   BC  astfel încât  . Să se demonstreze că
BC 3
2 1
AM  AB  AC .(28)
3 3
5. Se consideră punctele A (0,2), B(1,1) şi C(3,4). Să se calculeze coordonatele
centrului de greutate al triunghiului ABC.(30)
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A( 2,1) B ( 1,1) şi
C(l, 3). Să se determine coordonatele punctului D ştiind că patrulaterul ABCD este
paralelogram.(32)
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele
A( 2,1), B ( 1,1), C (1,3) şi D (a,4) , unde a  R . Să se determine a  R astfel
încât dreptele AB şi CD să fie paralele.(33)
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră A( 2,1), B ( 1,1), C (1,3) şi
D (a,4) , a  R . Să se determine valorile lui a  R astfel încât dreptele AB şi CD să fie
perpendiculare.(34)
5. Fie ABCD un pătrat de latură 1. Să se calculeze lungimea vectorului AB  AC  AD .(37)
5. Fie ABC un triunghi care are AB = 2, AC= 3 şi BC = 2 2 . Să se calculeze AB  AC .
(39)
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele M ( 2,1), A(1,2) şi
4
B ( 4,1) . Să se determine lungimea vectorului MA  MB .(40)
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele M ( 2,1), N ( 1,1) şi
P(0, 3). Să se determine coordonatele punctului Q astfel încât MNPQ să fie paralelogram.(46)
3
5. Fie triunghiul ABC şi M  (BC ) astfel încât MC   CB . Să se demonstreze că
4
3 1
AM  AB  CA .(49)
4 4
5. Trapezul isoscel ABCD are bazele AB şi CD şi înălţimea 4. Calculaţi AC  BD .(50)
     
5. Să se determine m  R astfel încât vectorii u   m  1 i  8 j şi v   m  1 i  4 j
să fie coliniari.(52)     
   
5. Fie vectorii a  i  j , b  i  j şi u  6i  2 j . Să se determine p, r  R astfel încât
  
u  pa  rb .(53)
     
5. Fie rA  2i  j , rB  i  3 j şi rC  3i  2 j vectorii de poziţie ai vârfurilor
triunghiului ABC. Să se determine vectorul de poziţie al centrului de greutate a triunghiului
ABC.(54)
5. Fie punctele O(0; 0), A(2; 1) şi B(–2;1). Să se determine cosinusul unghiului format de
vectorii OA şi OB .(55)
         
5. Să se calculeze u 2  v 2 ştiind cǎ u  v  3i  2 j şi u  v  2i  3 j .(56)
6. Fie vectorii u  şi  . Ştiind că   
v u v  5, | u |  2 şi | v |  3 să se calculeze cos( ( u , v
)).(60)
     
5. Punctele A, B şi G au vectorii de poziţie rA  4 i  7 j, rB  2 i  j, rG  4 i  4 j Să se
determine vectorul de poziţie a punctului C astfel încât punctul G să fie centrul de greutate al
triunghiului ABC.(61)
     
6. Fie vectorii u şi v . Dacă | u | 1, | v | 2 şi măsura unghiului vectorilor u şi v este
    
, să se calculeze  2u  v  2v  u  .(61)
3
5. Fie ABCD un patrulater. Să se arate că dacă AC  BD  0 atunci
AB2  CD 2  AD 2  BC 2 .(63)

5. Se consideră punctele A( 2 ,3 ), B( 4 , n ),C( 2 ,2 ) şi D( m ,5 ) . Să se determine


m, n  R astfel
încât patrulaterul ABCD să fie paralelogram.(66)
5. Se consideră punctul G, centrul de greutate a triunghiului ABC. Prin punctul G se duce
paralela la AB care intersectează dreapta BC în punctul P . Să se determine m  R astfel încât
GP  m AB .(67)
Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M şi respectiv N astfel încât
3
AM  3MB şi AN  AC . Să se demonstreze că vectorii MN şi BC sunt coliniari.
4
(68)
5. Se considerǎ triunghiul ABC şi punctele A ' , B' , C' astfel încât
2
A' C  2 BA', B' C  AC , .
5

5
Să se arate că dreptele AA' , BB ' , CC ' sunt concurente.(71)
5. Se consideră un triunghi ABC, cu lungimile laturilor AB = c, AC = b şi un punct D astfel
încât AD  b AB  cAC . Să se arate că semidreapta [AD este bisectoarea unghiului BAC.
(73)    
 
5. Se consideră vectorii u  i  j şi v  2 i  4 j . Să se calculeze modulul vectorului
 
u  v .(76)
5. Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. Se consideră punctul M definit prin
MB  2MC . Să se arate că dreptele GM şi AC sunt paralele.(77)
5. Fie ABCD un paralelogram şi P un punct astfel ca BP  2PD . Să se arate că

BP 
2
3
 
BA  BC .(78)

5. Se consideră punctele A1,0  , B  2,3 si C   1,4  . Să se calculeze AB  AC .(82)


     
5. Să se determine m  R ştiind că vectorii u  2i  3 j şi v  m i  4 j , sunt
perpendiculari. (83)
5. Se consideră punctele A,B,C,D astfel încât AB  CD . Să se arate că AC  DB  0 .(84)
5. Fie ABC un triunghi echilateral de arie 3 . Să se calculeze AB  AC . (85)
5. Fie ABCD un dreptunghi cu AB  3 şi AD  6 . Să se calculeze modulul vectorului
AB  AC  AD . (86)
   
5. Să se determine a  R pentru care vectorii v1  a i   a  1 j şi v 2  3 i  5 j sunt
coliniari.(87)
5. Punctele E, F, G, H sunt mijloacele laturilor [BC], [DA], [AB], respectiv [CD] ale
patrulaterului ABCD. Să se demonstreze că EF  HG  CA .(88)
5. Să se demonstreze că pentru orice punct M din planul paralelogramului ABCD are loc
egalitatea MA  MC  MB  MD .(89)
5. Fie ABCD un paralelogram. Ştiind că vectorii AB  AD şi AB  AD au acelaşi modul,
să se arate că ABCD este dreptunghi.(91)
  
5. Să se determine a  R pentru care vectorii u   a  1 i   2a  2  j şi
  
v   a  1 i  j sunt perpendiculari.(92)
5. Fie ABC un triunghi şi O centrul cercului circumscris lui. Ştiind că BO  OC , să se arate
că triunghiul ABC este dreptunghic.(94)
    
5. Să se demonstreze că vectorii u  3i  aj şi v   a  1 i  aj nu pot fi perpendiculari

pentru nicio valoare reală a numărului a.(95)


     
5. Să se arate că unghiul vectorilor u  2i  aj şi v  i  j este obtuz dacă şi numai dacă
a > 2.(96)
5. În sistemul de coordonate xOy se consideră punctele A,B,C astfel încât A(1,3), B(2, 5) şi
AC  2 AB . Să se determine coordonatele punctului C.(97)
5. Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC. Să se determine a, b  R astfel încât să
avem egalitatea aGA  bGB  GC (98)
5. Se consideră punctele M(l, 2), N(2, 5) şi P(3, m), m  R . Să se determine valorile reale ale
lui m astfel încât MN  MP  5 .(99)
5. Fie ABC un triunghi şi G centrul sau de greutate. Ştiind că A(1, 1), B(5, 2) şi G(3, 4), să se
calculeze coordonatele punctului C.(100)