Sunteți pe pagina 1din 3

PLAN DE ACTIVITATE A COMISIEI METODICE LIMBI STRĂINE

2018-2019
Obiectiv/e Acţiuni Termeni de Responsabili/locul desfăşurării Indicatori/ Note
realizare rezultate

Îmbunătățirea eficienței Ședința I Toți membrii comisiei metodice. Realizarea


actului didactic 1. Studierea actelor normative și cele documentelor
cu referință la disciplinele școlare: Grușca Dumitru (planificări) de
 Studierea Planului-cadru de
învățământ pentru învățămîntul 03-07.09 către toți
primar, gimnazial și liceal. profesorii de limbi
 Studierea SM 2018-2019 “Repere străine.
motodologice privind organizarea
procesului educațional la limbile
străine. ”
 Instrucțiunea metodică privind Permanent.
managementul temelor pentru acasă
în învățămîntul primar, gimnazial și
liceal.
 Metodologia privind implementarea
evaluarii criteriale prin descriptori,
clasele 2,3 și 4 a.
2. Întocmirea planificărilor didactice
de lungă durată. Avizarea lor de
către responsabilul CMLM și a
directorului gimnaziului.
3. Proiectarea didactică a orelor
opţionale.
4. Analiza activității CM în anul de
școlar 2017-2018.
Asigurarea realizării Ședința II Toți membrii comisiei metodice. Documentele
planului-cadru pentru 10.09 avizate de
anul de studii 2018- 1. Întărirea planului de activitate al CM Grușca Dumitru cătreresponsabilul
2019; Limbi Străine 2018-2019. CMLM și a
2. Avizarea proiectelor de lungă durată directorului
de către responsabilul CMLM și a gimnaziului
directorului gimnaziului
Asigurarea realizării Şedinţa III Membrii comisiei metodice Prezentare PPT
Proiectelor. 24.09 Grușca Dumitru Postere, video,
1. Avizarea programului privind chestionare,
organizarea Zilei limbilor liste
europene
2. Avizarea listei participanților la
concursul internațional FLEX
2019
Şedinţa IV Octombrie Membrii comisiei Proiectele
19-23.10 Lucic Larisa activităților.
1. Săptămâna limbii ruse
2. Lecție demonstrativă la limba rusă
în clasa VI-a . Золотая осень
3. Comunicare:
REGLEMENTAREA
MANAGEMENTULUI
TEMELOR PENTRU ACASĂ
LA LIMBILE STRĂINE

Diversificarea gamei Şedinţa V Noiembrie Membrii comisiei metodice Materiale


de mijloace didactice Grușca Dumitru didactice
1. Dezvoltarea resurselor materiale și existente
utilizate în didactice online specific activității
desfășurarea didactice.
activității didactice 2. Lecție demonstrativă la limba
engleză în clasa 3 a. I CAN RIDE
A BIKE.

Valorificarea Şedinţa VI Decembrie Membrii comisiei metodice Teste, fișe de


Grușca Dumitru concurs. Program
potenșialului fiecărui
1. Susținerea elevilor cu performanțe de pregătire
elev. școlare, asugurareapregătirii în pentru elevii cu
vederea participării la cocursuri performanțe
școlare-olimpiade

Îmbunătățirea Şedinţa VII Ianuarie Membrii comisiei metodice Graficul


Grușca Dumitru activităților
competențelor de
1. Masă rotundă,,Proiectul –un factor Parteneriate.
comunicare la limba esențial în dezvoltarea personală a
străină elevului

Diversificarea gamei Şedinţa VIII 11-15,02 Grușca Dumitru Graficul


Februarie Andrieș Lucia activităților
de mijloace didactice
1. Săptămâna limbii engleze
utilizate în 2. Lecție demonstrativă la limba
desfășurarea engleză în clasa VI a.
activității didactice Wonders of ancient world.
3. Lecție demonstrativă la limba
franceză în clasa 3 a. Le portrait
moral.

Ședința IX 18-22.03 Andrieș Lucia Graficul


Martie Popovici Elena activităților
1. Săptămâna limbii franceze
2. Lecție demonstrativă la limba rusă
în clasa VIII-a. Уроки
француского

Şedinţa X Mai Membrii comisiei metodice


Grușca Dumitru
1. Realizare planului de învăţământ
limbile straine
2. Raport de activitate al CM. Opinii
şi sugestii pentru proiectarea
activităţii CM 2019-2020.

S-ar putea să vă placă și