Sunteți pe pagina 1din 6

7.1.

Studiu de caz privitor la bugetul de timp al managerului economic

7.1.1. Prezentarea cazului

Prezentăm în continuare structura bugetului de timp al unui director economic


dintr-o firmă industrială.

730 – 830 Citirea presei + băutul cafelei


800 - 830 “Citire” tabloului de bord
830 – 840 Elaborare buget general al firmei
840 – 843 Vorbit la telefon cu soţia (este sunat)
843 – 850 Elaborare buget general al firmei
850 – 852 Este sunat de un prieten din Craiova în legătură cu pregătirea întâlnirii
aniversare a finalizării studiilor (10 ani de la terminarea facultăţii)
852 – 903 Elaborare buget general al firmei + băutul cafelei
903 – 904 Secretara îl informează că la ora 1400 este aşteptat de cel mai important
client al societăţii, la sediul acestuia
904 – 915 Elaborare buget general al firmei
915 – 918 Este sunat de directorul Şcolii generale la care învaţă cei 2 copii pentru o
eventuală sponsorizare (amenajarea grupurilor sanitare)
918 – 930 Este chemat de managerul general pentru o scurtă informare în legătură
cu situaţia creditului contractat cu BRD
930 – 946 Elaborare buget general al firmei
946 – 956 Este sunat de directorul economic al principalului furnizor pentru
rezolvarea unor compensări
956 – 1012 Elaborare buget general al firmei
1012 – 1015 Secretara îi transmite un fax din partea unui furnizor, pe care îl semnează
pentru plata unor datorii din anul precedent
1015 – 1030 Convocarea şefului compartimentului Financiar pentru a analiza
posibilitatea stingerii unei datorii faţă de furnizorul amintit
1030 – 1045 Semnarea unor CEC-uri, facturi şi alte documente financiare
1045 – 1054 Discuţii cu şeful compartimentului Contabilitate în legătură cu costurile
înregistrate în luna precedentă
1054 – 1120 Convocarea şefului compartimentului Bugete pentru lămuriri în legătură
cu elaborarea/definitivarea bugetului general al firmei
1120 – 1136 Discuţie cu managerul general pentru aprobarea unei sponsorizări de ≈ 10
milioane lei
1136 – 1140 Telefoane la soţie şi directorul Şcolii generale care a solicitat o
sponsorizare
1136 – 1140 Chemat secretar şi solicitare de întrevedere cu directorii centrelor de
gestiune
1140 – 1156 Discuţie cu muncitorii de la centrul de gestiune 1 (CG1) în legătură cu
reţinerile din salarii din luna precedentă
1156 – 1202 Telefon la BRD pentru eliberarea unei noi tranşe la împrumutul contractat
1202 – 1210 Discuţie cu managerul general în legătură cu promisiunile BRD de
eliberare a noii tranşe a creditului
1210 – 1220 Discuţie cu directorul tehnic în legătură cu modul în care vor fi cheltuiţi
banii pentru achiziţionarea de maşini-unelte performante
1220 – 1300 Şedinţă cu directorii centrelor de gestiune (şedinţa era convocată pentru
ora 1200) referitoare la elaborarea bugetelor pe luna următoare
1300 – 1315 Rezolvarea corespondenţei
1315 – 1328 Telefoane unor clienţi pentru plata unor facturi
1328 – 1340 Rezolvarea corespondenţei + băutul cafelei
1340 – 1405 Drum parcurs cu autoturismul firmei până la SC UTILAJUL SA,
împreună cu managerul tehnic
1405 – 1440 Discuţii cu managerul general şi managerul economic al acestei firme în
legătură cu plata unor penalităţi pentru neonorarea la termen a unor
comenzi
1440 – 1500 Întoarcerea la întreprindere (servirea a 2 covrigi pe traseu)
1500 – 1515 Discuţie cu managerul general/informare privind negocierile cu SC
UTILAJUL SA
1515 – 1520 Telefon şi discuţie cu şeful compartimentului Bugete în legătură cu
elaborarea bugetului general al firmei
1520 – 1535 Telefoane la furnizori, clienţi, prieteni
1535 – 1540 Telefon primit de la preşedintele Organizaţiei municipale de partid pentru
participarea la şedinţă a acestuia, la ore 1900
1540 – 1542 Convocarea, prin secretară, a unei şedinţe cu managerii executivi şi
directorii centrelor de gestiune, pentru ora 1600
1542 – 1610 Discuţie cu managerul general pe marginea bugetului firmei pentru luna
următoare
1610 – 1715 Şedinţa cu managerii executivi şi directorii centrelor de gestiune în
legătură cu bugetele pentru luna următoare (care va debuta peste o zi)
1715 – 1725 Telefon la un bun prieten pentru procurarea unui bilet la meciul Steaua-
Dinamo ce va avea loc duminica viitoare (managerul economic este un
mare microbist şi fan Steaua)
1725 – 1735 Semnarea unor cereri de plată a concediilor, în avans, pentru 10 muncitori
din centrul de gestiune 2 (GC2)
1735 – 1800 Discuţie cu directorul de producţie în legătură cu posibilităţile de onorare
a unor contracte în luna următoare
1800 – 1810 Telefon acasă; vorbit cu copiii în legătură cu activitatea şcolară a acestora
1810 – 1900 Plecarea spre casă; cumpărături, plată telefon şi TV cablu

7.1.2. Comentarea cazului

Vă rugăm să analizaţi cu atenţie modul în care a fost utilizat bugetul de timp de


către managerul economic, să evidenţiaţi principalele cauze ale unor disfuncţionalităţi şi
puncte forte şi, pe această bază, să formulaţi recomandări de eficientizare a muncii
acestuia.
Citirea atentă a cazului scoate în evidenţă câteva aspecte edificatoare pentru
maniera de utilizare a bugetului de timp de către managerul economic:
• durata mare a zilei de muncă (11,5 ore)
• timp redus pentru documentare
• timp redus pentru concepţie
• întreruperi frecvente ale zilei de muncă

7.2. Studiu de caz privind eficacitatea managerului

7.2.1. Prezentarea cazului

“ … E c o n o mi s t u l I o n e sc u , a b s o l v en t a l fa c u lt ă ţ i i d e Ma n a g e me n t d i n A S E
B u c u r e ş ti , p r o mo ţ i a 1 9 9 6 , a fo s t r e c o ma n d a t d e c o n d u c e r e a a c es t eia p e n t r u a o c u p a
u n p o s t l a S C P R O S P E R I T A T E A S A , c o mp a r t i me n t u l F i na n c ia r - c o nt a b il it a t e .
S i n g u r u l e le me n t c a r e l - a t e nt a t l a a c e as t ă fi rmă a fo s t s al a ri u l de s t ul d e b u n o fe r i t –
de pest e 150 $/ l ună – dr e pt pent r u c a r e a soli c it a t de c a nul ui şi pr ode ca ni lor o
r e c o ma n d a r e . M e d i a r id i c a tă c u c ar e a a b s ol v it fa c u l t at e a ( p e s t e 9 , 5 0), ţ i n u t a mo r a l ă
d e o s e b it ă , c o mp o r t a me n t u l s ă u în t i mp u l fa c u l t ăţ ii ş . a .m. d . a u c on s t i t ui t t ot a t â te a
a r g u me n t e în fa v o a r e a u n e i re c o ma n d ă r i c o res p u n z ă t o ar e p e n t r u fi rma c a r e c ău t a d e
v r e o 2 a n i un e c o n o mi s t p e n tr u c omp a r t i me n t u l a mi n t i t .
Odată angajat, acesta a dovedit reale cunoştinţe, calităţi şi aptitudini profesionale,
care l-au propulsat în categoria unor pretendenţi cu reale şanse pentru ocuparea postului
de director financiar, rămas vacant după pensionarea titularului acestuia.
… Concursul organizat a dat câştig de cauză D.lui Ionescu care, instalat în noua
funcţie managerială, a convocat o şedinţă cu şefii de compartimente subordonate
nemijlocit, prilej cu care le-a comunicat fişele de post şi obiectivele ce revin
departamentului condus pentru anul cuvenit.
…Printre obiectivele individuale circumscrise postului ocupat semnalăm:
• elaborarea, până la data de 25 a fiecărei luni a bugetului general al societăţii
comerciale
• asigurarea întocmirii de bugete lunare pe centre de gestiune, până la data de 27 a
fiecărei luni, pentru luna următoare
• actualizarea bugetului general şi a bugetelor pe centre se gestiune până la data de 15 a
fiecărei luni, pentru luna curentă
• stabilirea nivelului recompenselor şi sancţiunilor la nivel de centre de gestiune până la
data de 5 a lunii următoare celei la care se referă bugetele
…………………………
Pe nt r u ac e as t a , î n fi ş a de pos t s unt pr ec i za t e s a r c i ni , c ompe t e nţ e ( aut or it a tea
o fi c i a l ă) ş i r e s p o n s a b il i tă ţ i . C e le ma i s e mn i fi c a ti v e s ar c i ni , l a c ar e D l . I o ne s c u
“ ţ i n e” fo a rt e mu l t ş i p e c a r e le e x e r ci t ă î n fi e c a re l u n ă c u ma r e a t e n ţ i e ş i
c onş t ii nc i oz i t at e s e r e fe r ă la :
• el abora r ea şi a c t ual iza rea st ra t e gi ei ş i poli ti c ii fi na nc i a re
• e l a b o ra r e a b u g e t u l ui ge n e r al a l fi rme i
• el a bora r e a buge t el or pe ce ntr e de ge st i une
• e l a b o ra r e a u n o r si t u aţ ii i n fo r ma ţ i on a l e fi n a nc ia r - c o nt a b il e s o l i c it a te d e d i r e c t or u l
g e n e r al o r i C o n s i l i ul de a d mi n i s t ra ţ i e
• e fe c t u a r ea d e c o n t r oa le c u p r i vi r e l a g e st i o n ar e a b u n u ri lo r ma t e r i a l e î n ma g a z i i
• pa r ti c i par e a l a ş e di nţ el e ope r a ti ve de pr oduc ţi e
• e fe c t u a r ea d e a n a li z e ec o n o mi c e
• s t a b il ir e a da t o ri i l or p e c a r e fi r ma l e a r e fa ţ ă de s t at
• e l a b o ra r e a ş i a c t u al i zar e a fi ş e l or d e p o s t p e n t r u p e r s o na l u l c o mp a r t i me n t e l o r
subordonate

7 . 2 . 2 . P r o b l e m e d e r e zo l v a t

1 . A r ă t a ţ i î n ce mă s u r ă mu n c a ma n a g e r u l ui fi n a nc i a r e s t e e fi c a c e
2 . A n a l i z aţ i da c ă mu n c a ma n a g e r u l u i e s te e fi c i en t ă

2. TEME DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Capitolul 1

1. Caracteristici ale evoluţiei ştiinţei managementului şi managementului


ştiinţific în România
2. Abordări comparative ale managementului în cadrul Triadei (Uniunea
Europeană, SUA, Japonia) în ultimele două decenii
3. Contribuţii ştiinţifice majore ale principalilor specialişti în management pe
plan mondial (P. Drucker, M. Porter, H. Mintzberg, H. Simon, J. Child, R.
Farmer etc.)

Capitolul 2

1. Modificarea tipologiei şi caracteristicilor firmelor în condiţiile trecerii la


economia bazată pe cunoştinţe
2. Tendinţe recente în conceperea şi funcţionarea firmelor pe plan mondial
3. Impactul integrării României în Uniunea Europeană asupra mediului ambiant
al firmelor româneşti şi asupra funcţionării şi performanţelor acestora

Capitolul 3

1. Tendinţe recente în abordarea strategiilor de firmă pe plan mondial


2. Tipuri de alianţe strategice performante în condiţiile trecerii la economia bazată
pe cunoştinţe
3. Abordarea comparativă a diferitelor tipuri de alianţe strategice
4. Identificarea şi caracterizarea avantajului competitiv într-una sau mai multe
firme
5. Studiu de caz privind conţinutul şi eficacitatea strategiei într-o firmă din
România sau din Uniunea Europeană
6. Studiu de caz privind conţinutul şi eficacitatea politicii într-o firmă din
România sau din Uniunea Europeană

Capitolul 4

1. Configuraţia şi caracteristicile sistemelor manageriale ale firmelor moderne


2. Interdependenţele dintre cele 4 subsisteme manageriale
3. Studiu de caz privind caracteristicile subsistemului decizional într-una sau mai
multe firme din România sau Uniunea Europeană
4. Studiu de caz privind caracteristicile subsistemului metodologico-managerial
într-una sau mai multe firme din România sau Uniunea Europeană
5. Studiu de caz privind caracteristicile subsistemului informaţional managerial
într-una sau mai multe firme din România sau Uniunea Europeană
6. Studiu de caz privind caracteristicile subsistemului organizatoric într-una sau
mai multe firme din România sau Uniunea Europeană

Capitolul 5

1. Tendinţe în managementul resurselor umane în întreprinderile moderne


2. Abordări recente în selecţia, încadrarea, evaluarea şi promovarea personalului
3. Caracteristici ale motivării personalului în firmele româneşti şi/sau din Uniunea
Europeană
4. Trăsături definitorii ale formării şi perfecţionării managerilor în ţările dezvoltate
5. Interdependenţele dintre puterea, capacitatea de motivare şi performanţele
managerilor
6. Studiu de caz privind managementul resurselor umane în firme din România
şi/sau Uniunea Europeană
7. Caracteristici definitorii ale managementului resurselor umane în anumite
categorii de firme româneşti, determinate pe baza folosirii chestionarelor şi/sau
interviurilor

Capitolul 6

1. Abordări recente ale culturii organizaţionale


2. Interdependeţele dintre cultura organizaţională şi cultura managerială
3. Elemente metodologice utilizate în transformarea organizaţională din firmele
performante
4. Creşterea performanţelor firmei pe baza remodelării culturii organizaţionale
5. Studiu de caz privind caracteristicile culturii organizaţionale în firme din
România şi/sau Uniunea Europeană
6. Caracteristicile definitorii ale culturii organizaţionale din România, determinate
pe bază de chestionare şi/sau interviuri
Capitolul 7

1. Tipuri şi stiluri de management practicate în firmele performante din Uniunea


Europeană
2. Modalităţi recente de creştere a eficacităţii managerilor
3. Evoluţii recente în conceperea şi operaţionalizarea leadershipului în firmele din
ţările Triadei
4. Caracteristici definitorii ale managerilor români din anumite categorii de firme,
determinate pe bază de chestionare şi interviuri
5. Evaluări ale leadershipului practicat în anumite categorii de firme româneşti pe
bază de chestionare şi interviuri
6. Studii de caz privind tipurile şi stilurile de management realizate în firme din
România şi/sau străinătate
7. Studiu de caz referitor la leadershipul din firme româneşti şi/sau din străinătate