Sunteți pe pagina 1din 4

Asociaţia Română pentru Reciclare Sistem de management

al calitatii ISO 9001:2008

CONTRACT DE VOLUNTARIAT
Nr. ............./Data....................

I. PĂRŢILE CONTRACTULUI
Art.1. Părţile prezentului contract sunt:
a. Organizaţia-gazda:
ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU RECICLARE - ROREC
înregistrată sub nr. 28/2012 în Reg. asociațiilor și fundațiilor al Judec sector 1 Bucureșt
CIF RO22318081
Adresa: Str. Sevastopol nr. 24, et. 5, Sector 1, Bucureşt
Tel: 021/ 232 71 82 Fax: 021/ 232 71 81 Email: office@rorec.ro
Reprezentată prin: Liviu Popeneciu-Președinte
Și
b. Voluntarul (Profesor Coordonator al Patrulei de Reciclare):

Numele: ....................................................................................................................................................................
Unitatea de învățământ..............................................................................................................................................
Adresa:......................................................................................................................................................................
Email:.............................................................................
Telefon:..........................................................................
Act de identtate: tp: .......... Seria: .................. Nr: ......................................

II. OBIECTUL CONTRACTULUI


Art. 2. Obiectul contractului îl consttuie desfășurarea de către voluntar a unor actvități de interes public, în beneficiul
organizației gazdă fără a fi remunerat, în calitate de Profesor Coordonator în cadrul programului Patrula de Reciclare –
programul național de educație de mediu centrat pe încurajarea colectării selectve a deșeurilor de echipamente
electrice și electronice (DEEE).

Art. 21. Actvitățile ce urmează a fi desfășurate sunt:


- coordonarea actvității echipei de elevi care compun Patrula de Reciclare a unității de învățământ, pentru a ajuta
comunitatea (persoane fizice și juridice) să înțeleagă de ce este important să colecteze selectv DEEE, pentru a-i motva
să se debaraseze responsabil de DEEE pe care le dețin și pentru a stmula comportamentul responsabil față de mediu;
Prezentarea de informații referitoare la colectarea și reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice
elevilor;
Inițierea, planificarea și coordonarea desfășurării actvităților de informare, sensibilizare și colectare DEEE în școală și în
comunitate cu elevii din Patrula școlară;
Comunicarea actvităților desfășurate către Organizator, prin email, Facebook sau telefon.

III. TIMPUL SI PERIOADA DE DESFASURARE A ACTIVITATII


Art.3. Actvitatea de voluntariat ce face obiectul prezentului contract se va desfășura de voluntar în perioada 1
decembrie 2016 – 15 mai 2017.
Voluntarul va aloca acestei actvități un tmp de minimum 5 ore lunar.

IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR


Art. 4. Drepturile voluntarului.
Dreptul de a desfășura actvitatea de voluntariat în concordanță cu capacitatea și disponibilitatea acestuia;
Dreptul de a solicita organizației-gazdă eliberarea certficatului de voluntariat însoțit de raportul de actvitate;
Corespondenta_v04/08.2013 |

Dreptul la confidențialitate și protecția datelor personale;


Dreptul la tmp liber corespunzător cu actvitatea de voluntariat;
Dreptul de a avea acces la informaţiile și materialele de care are nevoie pentru a-și îndeplini angajamentele în bune
condiții;
Dreptul de a fi supervizat și îndrumat de o persoană din cadrul organizației-gazdă, care să dispună de experiența și
competențele potrivite și să aloce tmpul necesar pentru a răspunde nevoilor sale;
Sediul: Str.Sevastopol 24, etaj 5, sector 1, 010992 Bucureşti - România, tel.+40(21)232.7182, fax +40(21)232.7181
e-mail: office@rorec.ro www.rorec.ro 0 800.444.800 facebook.com/AsociatiaRoRec
Page 1 of 4
Asociaţia Română pentru Reciclare Sistem de management
al calitatii ISO 9001:2008

Dreptul de a i se asigura (de către organizaţia-gazdă) protecţia muncii (în condiţiile legale), în funcţie de natura şi de
caracteristcile actvităţii pe care o desfăşoară;
Dreptul la o durată a tmpului de lucru (stabilită în condiţiile legii) care să nu îi afecteze sănătatea şi resursele
psihofizice;
Dreptul de a exprima opinii și sugesti referitoare la derularea și îmbunătățirea programului;
Dreptul de a fi tratat cu respect și solicitudine atât de către conducerea organizaţiei-gazdă, cât şi de angajaţi;
Dreptul de a fi respectat ca persoană, fără deosebire de rasă, etnie, sex sau orientare sexuală, convingeri politce sau
religioase, abilitate fizică/psihică, nivel de educaţie, stare civilă, situaţie economică sau orice alte asemenea criterii;
Dreptul de a-şi desfăşura actvitatea în concordanţă cu studiile şi experienţa sa profesională, experienţa de viaţă,
preferinţele personale și temperamentul său.

Art. 5. Obligaţiile voluntarului:


Obligata de a presta actvitatea de interes public prevazută la art. 2, fără remunerație;
Obligaţia unei conduite complementare cu obiectvele generale ale voluntariatului - îmbunătăţirea calităţii vieţii şi
reducerea sărăciei, dezvoltare sustenabilă, protecta mediului, sănătate, prevenirea şi gestonarea efectelor dezastrelor,
incluziunea socială şi, totodată, lupta împotriva excluderii sociale şi discriminarea;
Obligaţia voluntarului de a îndeplini sarcinile prevăzute în fişa de voluntariat, precum şi respectarea instrucţiunilor
stpulate în fişa de protecţie a voluntarului;
Obligaţia de a păstra confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul actvităţii de voluntariat, pe durata
desfăşurării contractului de voluntariat şi pe o perioada de 2 ani după încetarea acestuia;
Obligaţia de a anunţa indisponibilitatea temporară de a presta actvitatea de voluntariat în care este implicat.
Obligația de a respecta toate prevederile Regulamentului Programului Patrula de Reciclare, ediția 2016-2017;
Obligaţia de a-și însuși informațiile necesare atngerii obiectvelor;
Obligaţia de a fi la curent cu misiunea şi actvităţile organizaţiei-gazdă;
Obligaţia de a respecta procedurile, politcile şi regulamentele interne ale organizaţiei-gazdă;
Obligaţia de a ocrot bunurile pe care le foloseşte în cadrul actvităţii de voluntariat puse la dispoziție de organizația-
gazdă;
Obligaţia de a completa corect şi la tmp toate formularele sau rapoartele necesare, de a răspunde la solicitările
organizației-gazdă legate de Programul în care este implicat;
Obligaţia de a trata cu respect toate persoanele cu care vine în contact (clienţi ai organizaţiei-gazdă, alţi voluntari sau
personal angajat), fără discriminare în funcţie de rasă, etnie, sex sau orientare sexuală, convingeri politce sau
religioase, abilitate fizică/psihică, nivel de educaţie, stare civilă, situaţie economică sau orice alte asemenea criteria;
Obligaţia de a respecta mediul înconjurător;
Obligaţia de a informa persoana care îl îndrumă din partea organizației-gazdă asupra tuturor situaţiilor în care ar putea
să apară conflicte de interese;
Obligația de a se asigura că manipularea deşeurilor se face doar în condițiile prevăzute de Regulamentul Programului
Patrula de Reciclare;
Alte obligații, în raport cu actvitatea de voluntariat.

Art. 6. Drepturile organizaţiei-gazdă:


Dreptul de a iniția conținutul fișei de voluntariat, pe care o adaptează la solicitarea și pregătrea voluntarului, precum și
la tpul de actvități de voluntariat desfășurate de către organizația-gazdă;
Dreptul de a stabili organizarea și funcționarea actvității de voluntariat;
Dreptul de a exercita controlul asupra modului de implementare a fişei de voluntariat prin coordonatorul de voluntari;
Dreptul de a constata abaterile voluntarului, raportate la clauzele stabilite în contractul de voluntariat, fişa de
voluntariat şi/sau în fişa de protecţie a voluntarului.
Dreptul de a stabili atribuțiile corespunzătoare fiecărui voluntar, in condițiile legii;
Corespondenta_v04/08.2013 |

Dreptul de a selecta voluntarii pe criterii anunțate în prealabil;


Dreptul de a exclude din programul de voluntariat orice persoană care îi aduce prejudicii materiale sau de imagine.

Art. 7. Obligaţiile organizaţiei-gazdă.

Sediul: Str.Sevastopol 24, etaj 5, sector 1, 010992 Bucureşti - România, tel.+40(21)232.7182, fax +40(21)232.7181
e-mail: office@rorec.ro www.rorec.ro 0 800.444.800 facebook.com/AsociatiaRoRec
Page 2 of 4
Asociaţia Română pentru Reciclare Sistem de management
al calitatii ISO 9001:2008

Obligaţia de a asigura desfăşurarea actvităţilor sub conducerea unui coordonator de voluntari, cu respectarea
condiţiilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, în funcţie de natura şi de caracteristcile actvităţii
respectve;
Obligaţia de a suporta cheltuieli de hrană, cazare şi transport pentru voluntar în desfăşurarea actvităţii sale de
voluntariat, dacă aceasta implică deplasări;
Obligaţia de a suporta alte cheltuieli ocazionate de desfăşurarea actvităţii de voluntariat, cu excepţia celor aferente
muncii prestate de către voluntar.
Obligaţia de a respecta toate drepturile voluntarului menționate la Art.4;
Obligația de a anunța voluntarul în tmp utl de orice schimbări care îi pot afecta actvitatea.

V. CERINȚE PRIVIND PERSOANA VOLUNTARULUI

Art. 8. Voluntarul confirmă că îndeplinește următoarele cerințe profesionale, de sănătate personală, abilități sociale și
interese de dezvoltare, necesare pentru desfășurarea actvității ce face obiectul prezentului contract, după cum
urmează:
a. Cerințe profesionale:
Să fie cadru didactc angajat la unitatea de învățământ pe care a înscris-o în program
Utlizator de email, internet.
b. Abilități sociale:
Bun comunicator;
Organizat;
Orientat către scop și performanță;
Capabil să convingă;
Adept al cauzelor dedicate protejării mediului.

c. Interese de dezvoltare:
Îmbunătățirea capacităților de organizare și atngere a unui scop;
Acumularea de informații noi din domeniul protecției mediului;
Poziție de lider în comunitate.

d. Sănătate:
Să îndeplinească aceleași condiții ca cele cerute pentru a preda în cadrul respectvei unități de învățământ.

VI. RĂSPUNDEREA, RENEGOCIEREA, REZILIEREA ŞI LITIGIILE


Art. 9. Răspunderea pentru neexecutarea sau pentru executarea necorespunzătoare a contractului de voluntariat este
supusă regulilor prevăzute de Codul Civil.
Art. 10. Renegocierea contractului de voluntariat se face în cazul în care survine o situaţie de natură să îngreuneze
executarea obligaţiilor care revin voluntarului. Renegocierea are loc la cererea scrisă a oricărei părţi, formulată în
termen de 15 zile de la apariţia situaţiei mai sus menţionate.
Art. 11. În cazul în care situaţia descrisă la artcolul 10 face imposibilă executarea în contnuare a contractului, acesta va
fi reziliat de drept.
Art. 12. Denunţarea unilaterală a contractului de voluntariat are loc din iniţiatva voluntarului sau a organizaţie-gazdă.
Aceasta se comunică și motvează în scris, cu respectarea unui termen de preaviz de 15 zile.
Art. 13. Litgiile survenite în legătură cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului de voluntariat
sunt de competenţa instanţelor judecătoreşt de la sediul organizatei gazda, dacă părţile contractului nu le pot rezolva
pe cale amiabilă. Acţiunile survenite din contractul de voluntariat sunt scutte de taxă de tmbru.
Corespondenta_v04/08.2013 |

Prezentul contract a fost întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi, data de
……………………………….. .

Voluntarul Organizaţia-gazdă

Sediul: Str.Sevastopol 24, etaj 5, sector 1, 010992 Bucureşti - România, tel.+40(21)232.7182, fax +40(21)232.7181
e-mail: office@rorec.ro www.rorec.ro 0 800.444.800 facebook.com/AsociatiaRoRec
Page 3 of 4
Asociaţia Română pentru Reciclare Sistem de management
al calitatii ISO 9001:2008

Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec


Liviu Popeneciu-Președinte
Corespondenta_v04/08.2013 |

Sediul: Str.Sevastopol 24, etaj 5, sector 1, 010992 Bucureşti - România, tel.+40(21)232.7182, fax +40(21)232.7181
e-mail: office@rorec.ro www.rorec.ro 0 800.444.800 facebook.com/AsociatiaRoRec
Page 4 of 4