Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE N NESECRET

Călărași
Nr. 27882 din 25.04.2018
Ex. nr. 1
Nr. exemplare redactate 1

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE


INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN CĂLĂRAȘI
SERVICIUL RESURSE UMANE
Operator date cu caracter personal 662

APROB
Transmiterea prin intranet,
postarea pe site-ul şi la avizierul instituţiei
ȘEFUL INSPECTORATULUI
Comisar-şef de poliţie,
MARIAN IORGA

ADMITEREA
LA ACADEMIA DE POLIŢIE"ALEXANDRU IOAN CUZA" – BUCURESTI, FACULTATEA DE POLIŢIE, FRECVENŢĂ REDUSĂ ŞI
FACULTATEA DE DREPT, ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ
SESIUNEA – 2018

I. CIFRELE DE ŞCOLARIZARE APROBATE PENTRU FACULTATEA DE POLIŢIE, FRECVENŢĂ REDUSĂ ŞI FACULTATEA DE DREPT,
ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ - SESIUNEA 2018 SUNT:

Din care
Programul de studii universitare Forma de
Domeniul de licenţă Nr. locuri/ beneficiar Alte
de licenţă/ specializarea învăţământ Romi Maghiari
min.
FACULTATEA DE POLIŢIE
Frecvenţă 39 IGPR
50 - - -
redusă
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE

Întocmit SRU/CC 1
Călăraşi, Bd.ul Republicii nr. 44
Tel/Fax:0242/306114
Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001!
Drept Drept Distanţă 100 taxă Personal
MAI

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călărași, numai pentru candidaţii care au domiciliul/reşedinţa în judeţul Călărași, înscris în
cartea de identitate.
II. Calendarul privind activităţile ce vor fi desfăşurate de candidaţii care doresc să susţină examen de admitere la ACADEMIA DE POLIŢIE
“Alexandru Ioan Cuza” BUCUREŞTI, FACULTATEA DE POLIŢIE, FRECVENŢĂ REDUSĂ

Nr. ACTIVITATEA CE SE INTERVALUL DE TIMP ÎN LOCUL UNDE SE OBSERVAŢII


crt DESFĂŞOARĂ CARE SE DESFĂŞOARĂ DESFĂŞOARĂ
ACTIVITATEA ACTIVITATEA
1 Prezentarea celor interesaţi la 25.04-25.05.2018
sediul Inspectoratului de în zilele de luni până joi între orele
Poliţie Judeţean Călărași Serviciul Resurse Umane
09,00-11,00 şi 13,00-15,00, vineri
între orele 09,00-12,00
2 Înscrierea candidaţilor 25.04 –25.05. în zilele de luni până Serviciul Resurse Umane
joi între orele 09,00-11,00 şi – la ofiţerul care a efectuat
13,00-15,00, , vineri între orele recrutarea
09,00-12,00
Cu ocazia înscrierii candidaţii vor
depune dosarele în volum complet,
cu excepţia fişei medicale
3 Pentru desfăşurarea în condiţii optime
a probei eliminatorii privind
Conform planificării, postate pe
examinarea psihologică, candidaţii au
Participarea candidaţilor la site-ul I.P.J. Călărași http//:
datoria de a confirma/infirma prezenţa
proba eliminatorie de evaluare gcl.politiaromana.ro Carieră – Sediul I.P.J. Călărași
pentru data şi ora stabilite prin grafic,
psihologică Ofertă Educațională
contactând telefonic ofiţerul care a
efectuat recrutarea, cu cel mult 24 ore
înainte de începerea probei.
4 Efectuarea vizitei medicale şi După emiterea avizelor
completarea dosarelor de psihologice, conform precizărilor
Întocmit SRU/CC 2
Călăraşi, Bd.ul Republicii nr. 44
Tel/Fax:0242/306114
Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001!
Nr. ACTIVITATEA CE SE INTERVALUL DE TIMP ÎN LOCUL UNDE SE OBSERVAŢII
crt DESFĂŞOARĂ CARE SE DESFĂŞOARĂ DESFĂŞOARĂ
ACTIVITATEA ACTIVITATEA
candidat cu fişa medicală ce vor fi transmise ulterior
6 Prezentarea candidaţilor la
Academia de Poliţie cu Sediul Academiei de
documentele precizate în Poliţie situat în municipiul
prezentul material şi 31.07-24.08.2018 Bucureşti, Aleea
susţinerea probelor de concurs Privighetorilor, nr. 1A,
sectorul 1

III. Pentru a participa la concursul de admitere în Academia de Poliţie – frecvenţă redusă, candidatii trebuie să îndeplineasca, cumulativ,
urmatoarele conditii legale de recrutare :
Candidaţii pentru admiterea pe locurile aprobate la programul de studii universitare de licenţă ”Ordine şi siguranţă publică” al Facultăţii de Poliţie
din Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
condiţii şi criterii specifice de recrutare:
a) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
b) la data înscrierii au o vechime de minimum 1 an în cadrul structurilor MAI, în calitate de agent de poliţie;
c) au obţinut calificativul de cel puţin "bine", la ultima evaluare anuală;
d) nu sunt puşi la dispoziţie ori nu sunt suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau ale art. 27^25 lit. a) şi b) din Legea nr. 360/2002, cu
modificările şi completările ulterioare;
e) nu sunt sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
Dacă până la momentul înmatriculării intervine una dintre situaţiile prevăzute la lit. d) şi e), înmatricularea nu se realizează.
Candidaţii pentru locurile la forma cu frecvenţă redusă susţin activităţile etapei I de recrutare potrivit cadrului organizatoric stabilit de unităţile care
efectuează recrutarea, astfel:
a) evaluarea psihologică
b) examinarea medicală – constituirea fişei medicale tip de încadrare în M.A.I;
Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.
Candidaţii pentru locurile la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă susţin contravizita medicală, proba de evaluarea a performanţei
fizice şi proba de verificare a cunoştinţelor în aceleaşi condiţii stabilite pentru candidaţii înscrişi la forma cu frecvenţă a programului de studii
universitare de licenţă “Ordine şi siguranţă publică”, Facultatea de Poliţie.
Pentru locurile repartizate Inspectoratului Gneral al Poliţiei Române se pot înscrie exclusiv candidaţii care deţin statutul de agent de poliţie.
Întocmit SRU/CC 3
Călăraşi, Bd.ul Republicii nr. 44
Tel/Fax:0242/306114
Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001!
IV. Dosarul de recrutare va cuprinde:
Dosarul de recrutare a candidaţilor pentru concursul de admitere la Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza ”, programul de studii
universitare de licenţă ”Ordine şi siguranţă publică” forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, se constituie cu următoarele documente:
a) cererea de participare la concursul de admitere – înregistrată la secretariatul unităţii cu atribuţii de recrutare;
b) diploma de bacalaureat şi foaia matricolă a studiilor liceale, în copie certificată cu originalul;
c) copie după cartea de identitate (pentru cei care şi-au schimbat numele - copie legalizată după hotărârea judecătorească sau alte documente privind
schimbarea numelui);
d) copii după certificatul de naştere şi cel de căsătorie (unde este cazul);
e) 2 fotografii color 3/4 cm pe suport de hârtie (în ţinută civilă). Pe verso acestora se scrie cu majuscule următoarele date ale candidatului: numele,
prenumele tatălui, prenumele candidatului, codul numeric personal;
f) fişa medicală tip de încadrare în M.A.I, în original, concluzionată de medic, cu avizul „APT pentru admitere Academia de Poliţie”; (Va fi depusă ulterior
emiterii avizului psihologic, conform precizărilor ce vor fi transmise în timp util)
g) avizul psihologic sau nota compartimentului de resurse umane/personal, în cazul în care rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe bază de
tabel nominal;
h) adeverinţa privind îndeplinirea criteriilor specifice de recrutare, eliberată de structura de resurse umane a unităţii în care sunt încadraţi candidaţii sau,
după caz, structurile care asigură gestiunea resurselor umane pentru respectivele unităţi; .
i) curriculum vitae – Europass (CV);
j) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.
k) cazierul judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către structura de resurs umane în baza consimţământului expres al candidatului.Extrasul
poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termenul de valabilitate, depus de candidat)
l) un dosar plic şi 30 coli A4.
Candidaţii declaraţi “apt” la evaluarea psihologică vor depune la dosarul de recrutare fişa medicală-tip de încadrare în MAI, conform
precizărilor ce vor fi transmise ulterior.

Suplimentar, personalul din structurile I.G.P.R va depune Raportul al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 3 la prezenta dispoziţie.
Personalul încadrat în structurile aparatului central şi subordonate M.A.I care intenţionează să se înscrie la concursul de admitere la Academia
de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”, programul de studii/specializarea ”Ordine şi siguranţă publică” forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, pe locurile
I.G.P.R, va completa un raport distinct (modelul este prevăzut în Anexa nr. 4 la prezenta dispoziţie).
Documentele vor fi prezentate de către candidat, în original, urmând a fi certificate pentru conformitate, în prezenţa acestuia conform
prevederilor legale. Precizăm faptul că nu se acceptă xerocopierea documentelor originale care prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de
siguranţă şi care nu permit stabilirea autenticităţii acestora sau sunt plastifiate.
În situaţia în care, din iniţiativa candidatului se prezintă la dosar copii legalizate ale unor documente, acestea vor fi acceptate.

Întocmit SRU/CC 4
Călăraşi, Bd.ul Republicii nr. 44
Tel/Fax:0242/306114
Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001!
La prezentarea la sediul Academiei de Poliţie, care va avea loc în zilele de 31.07 - 01.08.2018, între orele 08.00-16.00, candidaţii vor avea
supra lor, în mod obligatoriu :
- cartea de identitate sau paşaportul, în original;
- contravaloarea taxei de examen.
Concursul se va desfăşura în perioada 31.07-24.08.2018, conform graficului desfăşurării concursului de admitere, postat pe site-ul
Academiei şi va consta în:
Etapa I-proba eliminatorie : Contravizita medicală
Etapa II – proba eliminatorie : Evaluarea performanţei fizice – traseul aplicativ
Etapa II- proba de evaluare a cunoştinţelor: Test grilă la disciplinele istorie, limba română şi limba străină.
La Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, Facultatea de Poliţie - programul de studii universitare de licenţă/specializarea
„Ordine şi siguranţă publică”, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, etapa de selecţie în vederea participării la proba de evaluare a cunoştinţelor
constă în participarea la contravizita medicală şi evaluarea performanţei fizice organizată potrivit Graficului întocmit în acest sens.
Candidaţii pentru locurile la forma cu frecvenţă redusă susţin examinarea medicală şi evaluarea psihologică la structurile teritoriale, iar
contravizita medicală, evaluarea performanţei fizice şi proba de verificare a cunoştinţelor, la instituţia de învăţământ.
Relaţii suplimentare la tel. 0242306114, interior 20114, 20112, 20115 sau pe site-ul I.P.J. Călărași http://cl.politiaromana.ro sau
www.academiadepolitie.ro.

Î/ŞEFUL SERVICIULUI RESURSE UMANE


Comisar şef de poliţie

LAZĂR ION

Întocmit SRU/CC 5
Călăraşi, Bd.ul Republicii nr. 44
Tel/Fax:0242/306114
Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001!