Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 1

CERERE DE PARTICIPARE LA Cod: BEP PO 04/F1


Rev.: 3
TÂRGURILE ORGANIZATE DE
Pag.: 1 / 1
MUNICIPIUL IAŞI

DOMNULE PRIMAR,

Firma: _________________________________________, cu sediul în localitatea

__________________, judeţul/sectorul ___________________, str. _______________________,

nr. _____, bl. _______, sc. _____, et. _____, ap. ____, C.I.F.: ________________________,

înregistrată la O.R.C. cu nr. ___________________, tel.: _____________________,

e-mail: _________________________, website: ____________________________, reprezentată

de ______________________________, în calitate de ______________________, vă rugăm să

aprobaţi eliberarea avizului de participare la (vă rugăm să bifaţi):

 Târgul Meşteşugarilor  Sărbătorile Iaşului

 Alte târguri: ___________________________________________________________

din perioada/anul _____________________, cu următoarele produse: _____________________

____________________________________________________, pe o suprafaţă de _______ mp.

Anexez:
copie după certificatul de înregistrare eliberat de O.R.C.;

alte documente (specificaţi):

Adresa de corespondenţă (dacă diferă de cea a sediului firmei):

Declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea Codului Penal, că actele depuse în copie
sunt conforme cu originalele.

Data: _____________

Semnătura: ____________________