Sunteți pe pagina 1din 4

BILANŢUL

Cod Sold la
Nr. cpt. ACTIV
rd. Începutul perioadei de gestiune Sfîrşitul perioadei de gestiun
1 2 3 4 5
1. Active imobilizate
Imobilizări necorporale 010 5 988 5988
Amortizarea imobilizarilor necorporale 020 (1988) (1988)
Amortizarea mijloacelor fixe (14981) (14981)

Imobilizări corporale în curs de execuție 020


Terenuri 030
Mijloace fixe 040 209 988 209 988
Resurse minerale 050
Active biologice imobilizate 060
Investiții financiare pe termen lung în părți 070
neafiliate
Investiții financiare pe termen lung în părți 080
afiliate
Investiții imobiliare 090
Creanțe pe termen lung 100
Avansuri acordate pe termen lung 110
Alte active imobilizate 120
Total active imobilizate 130 198 988 198 988
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 +
rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 +
rd.110 + rd.120)
2. Active circulante
Materiale 140 14988 97 148
Active biologice circulante 150
Obiecte de mică valoare și scurtă durată 160 19 988 18 208

Producția în curs de execuție și produse 170 22 008


Produse 180 19842,89
Creanțe comerciale 190 19 988 19 988
Creanțe ale părților afiliate 200
Avansuri acordate curente 210
Creanțe ale bugetului 220
Creanțe ale personalului 230
Alte creanțe curente 240
Numerar în casierie și la conturi curente 250 170 3670 268 088,2
Alte elemente de numerar 260
Investiții financiare curente în părți neafiliate 270
Investiții financiare curente în părți afiliate 280
Alte active circulante 290 3488 3488
Total active circulante 300 228 797 448 734,09
(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 +
rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 +
rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 +
rd.290)
Total active 310 427 778 647 715,54
(rd.130 + rd.300)
Sold la
Nr.
PASIV Cod rd.
cpt. Începutul perioadei de Sfîrşitul perioadei de
gestiune gestiune
1 2 3 4 5
3. Capital propriu
Capital social şi suplimentar 320 139 988 139 988
Rezerve 330 16 988 16 988
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 340
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al 350 22 988 22 988
anilor precedenţi
Profit net (pierdere netă) al perioadei de 360 -54622,6
gestiune
Profit utilizat al perioadei de gestiune 370
Alte elemente de capital propriu 380 6 788 109 2671,22

Total capital propriu 390 186 732 188 637,62


(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 -
rd.370 + rd.380)
4. Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung 400 194 592 194 592
Împrumuturi pe termen lung 410
Datorii pe termen lung privind leasingul 420
financiar
Alte datorii pe termen lung 430
Total datorii pe termen lung 440 194 592 194 592
(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)
5. Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt 450 23 988 23988
Împrumuturi pe termen scurt 460
Datorii comerciale 470 5188 27277,71
Datorii faţă de părţile afiliate 480
Avansuri primite curente 490 3988 3988
Datorii faţă de personal 500 6988 6988
Datorii privind asigurările sociale şi medicale 510 1188 6984,12

Datorii faţă de buget 520 888 91 696


Venituri anticipate curente 530 4188 4188
Datorii faţă de proprietari 540
Finanţări şi încasări cu destinaţie specială 550
curente
Provizioane curente 560
Alte datorii curente 570
Total datorii curente 580 46 375 165 068,83
(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 +
rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 +
rd.550 + rd.560 + rd.570)
Total pasive 590 427 777 647 715,54
(rd.390 + rd.440 + rd.580)
Perioada de gestiune
Indicatori Cod rd.
precedentă Curentă
1 2 3 4
Venituri din vînzări 010 154688 63 462
Costul vînzărilor 020 134548 134 548
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) 030 20131 71 095
Venituri financiare 040 52988 52 988
Venituri din vnzari 050 154988 154 988
Venituri din operatiuni cu active imobilizate 060 149988 149 988
Alte venituri din activitatea operațională 070 98988 98 988
Cheltuieli de distribuire 080 22988 22 988
Cheltuieli administrative 090 33988 40 769
Cheltuieli cu active imobilizate 100 179988 179 988
Cheltuieli financiare 110 20988 20 988
Alte cheltuieli din activitatea operațională 120 46988 47 369
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pier-dere) 130 171828 1 038 081
(rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070-080-090-100-
110-120)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) 140 0 0
Profit (pierdere) pînă la impozitare 150 171833 1 038 081
(rd.130 + rd.140)
Cheltuieli privind impozitul pe venit 160
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 170 171833 1 038 081
(rd.150 – rd.160)

Soldul initial Rulajele Soldul fina


Simbolul Debit Credit Debit Credit Debit Credit
112 5388 5388
113 1988 1988
123 154988 154988
124 14988 2076 12912
211 14988 116869 15852 116005
213 19988 1788 18200
215 11988 33988 -22000
221 109450 125312 -15862
224 12988 12988
241 112248 112248
242 167588 117587 50000
261 3488 3488
311 99988 99988
312 39988 39988
322 16988 16988
332 22988 22988
411 23988 23988
521 5188 117587 139876 27477
523 3988 3988
531 21232 21232
533 21176 23718 23718
534 888 23292 18235 -4169
535 4188 4188
611 91215 1215
711 6776 6776
713
714 388 388
731
811 63186 11988 51198
813 16755 16755
Total