Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI


DEPARTAMENTUL PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ


PROGRAMUL DE STUDII: PSIHOLOGIE

TEME ORIENTATIVE PENTRU LUCRAREA DE LICENŢĂ

FUNDAMENTELE PSIHOLOGIEI
Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. NICOLAE RADU
1. Repere în interpretarea senzaţiei. De la iritabilitate şi excitabilitate la sensibilitate.
2. Percepția - inspecţia ariei câmpului stimulator şi menţinerea celei mai adecvate poziţii
a receptorului.
3. Specificul psihologic al relației dintre percepție și reprezentare.
4. Evoluția ontogenetică a gândirii.
5. Conduita rezolutivă și procesualitatea gândirii.
6. Memoria – mecanism psihic de encodare, stocare şi recuperare a informaţiilor.
7. Imaginația și creativitatea – rol adaptativ și reproiectare a realității.
8. Sfera motivațională a personalității umane.
9. Relația dintre motivație și afectivitate.
10. Limbajul nonverbal - mijloc de comunicare.

PSIHOLOGIE JUDICIARĂ
Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. TUDOREL BUTOI
1. Exigenţele psihologiei judiciare faţă de actul de justiţie.
2. Actul infracţional din perspectivă exploratorie – interpretarea comportamentelor
criminogene în câmpul faptei (crima cu mobil sexual).
3. Actul infracţional din perspectivă exploratory – infractorii organizaţi, infractorii
neorganizaţi (criminalul în serie).
4. Personalitatea infractorului – particularităţi tipologice.
5. Cuplul penal aggressor – victimă (factori conjuncturali – situaţie declanşatoare –
trecerea la fapt).
6. Psihologia infractorului recidivist.
7. Martorul şi mărturia, din perspectiva aflării adevărului în procesul judiciar.
8. Consideraţii juridice asupra forţei probante a mărturiei în procesul judiciar.
9. Eveniment judiciar – Element testimonial (mărturia ca proces psihologic).
10. Perspectiva magistratului asupra forţei probante a mărturiei.
11. Repere particulare asupra mărturiei şi martorului minor.
12. Psihologia martorului minor.
13. Mărturia între bună şi rea credinţă.
14. Psihologia mărturiei şi a martorului mincinos.
15. Martorul între vulnerabilitate şi protecţie.
16. Problematica psihologică a relaţiei anchetat – anchetator.
17. Interogatoriul judiciar din perspectiva adunării dovezilor.
18. Psihologia confruntării – strategii psiho-tactice specifice raporturilor interpersonale de
opozabilitate şi confruntare.
19. Psihologia comunicării non-verbale: identificare şi interpretare a comportamentului
expresiv.
20. Sondarea sentimentului de vinovăţie – indicii orientativi aparenţi (mimico-gesticulari)
– valorificare şi prudenţă.
21. Strategii psihotactice de interogare – forţa probantă a recunoaşterii faptei.
22. Coordonatele psihologice ale recunoaşterii comiterii faptelor – de la refuzul
recunoaşterii la mărturisire.
23. Personalitatea anchetatorului (aspecte psihointelectuale şi moral afective).
24. Comportamentul simulat – semnificaţia şi sensul stimulilor declanşatori ai emoţiei –
contribuţia ,,lie detector”-ului pe terenul interogatoriului.
25. Comportamentul simulat – aparent şi inaparent din perspectiva simptomaticii
expresive – contribuţia ,,lie detector”-ului pe terenul interogatoriului.
26. Detectarea ştiinţifică a conduitelor duplicitare (simulate, mincinoase) – utilizarea
tehnicii ,,lie detector”- polygrapf.
27. Detecţia comportamentelor simulate privită din perspectiva legislaţiei române în
vigoare.
28. Tehnica polygrapf – între indicii orientativi şi forţă probantă.
29. Perspectiva aplicativă asupra tehnicii polygrapf – valorificarea concluziilor examinării
pe terenul urmăririi penale.
30. Argumente pro- şi contra utilizării tehnicii polygrapf pe terenul urmăririi penale.
31. Psihologia judecăţii – imparţialitate şi echilibru în aprecierea probelor.
32. Psihologia judecăţii – raţionamentul juridic şi mecanismele contradicţiei.
33. Psihologia judecăţii – convingerea intimă între vulnerabilitate şi certitudine.
34. Garanţii psihologice şi de personalitate ale intimei convingeri – exigenţe morale,
exigenţe profesionale, exigenţe legale – în deliberare şi opinie separată.
35. Intima convingere – între trăire psihologică şi realitate juridică.
36. Personalitatea magistratului (algoritmul sentinţei între litera legii şi spiritul legii).
37. Personalitatea magistratului – repere cognitive, afective şi volitive.
38. Avocatul, personalitate în templul justiţiei – apărarea între ştiinţă şi arta valorificării
probaţiunii.
39. Psihologia apărării – strategie şi tactică în duelul judiciar – sugestie, persuasiune,
improvizaţie.
40. Psihologia acuzării – strategie şi tactică în duelul judiciar – raţionament juridic,
implicaţie.
41. Eroarea judiciară – mecanisme psihologice.
42. Eroarea judiciară din perspectiva intimei convingeri.
43. Mecanisme şi surse de distorsiune psihologică pe terenul erorii judiciare.
44. Psihologia mediului privativ de libertate.
45. Făptuitorul şi ,,adaptarea” penitenciară.
46. Creativitatea ,,criminogenă” în mediul penitenciar (transferul modurilor de operare).
47. Conduite dizarmonice şi personalităţi disfuncţionale – valenţe etiologic – criminogene
48. Problematica psihologică a actului de administraţie publică – disfuncţie şi armonizare
în relaţia funcţionar public – cetăţean.
PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI
Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. LAURA GORAN
1. Abandonul copilului. Pricipala cauză a instituţionalizării
2. Intervenţii psihopedagogice la elevii cu ADHD de vârstă şcolară mică
3. Politici educaţionale şi finalităţi: politici educaţionale implicate în reforma
învăţământului
4. Învăţarea şcolară. Analiza psihopedagogică a procesului învăţării la şcolar
5. Metodologia instruirii şi relaţia profesor-elev
6. Niveluri şi forme de evaluare a performanţelor elevilor prin instruire
7. Componentele educaţiei
8. Dezvoltarea relaţiei profesor-elev prin empatie reciprocă
9. Determinanţii sociali şi pedagogici ai reuşitei şcolare
10. Devianţa şcolară-un fenomen actual
11. Comunicarea didactică-comunicarea educaţională
12. Socializarea copilului în familie-factor esenţial al integrării sociale
13. Pregătirea şcolară şi aptitudinea de şcolaritate
14. Învăţare şcolară versus insucces şcolar
15. Abandonul şcolar- un fenomen actual

PSIHOLOGIE EXPERIMENTALĂ. PSIHOLOGIA MUNCII


Coordonator ştiinţific: Conf.univ.dr. BOGDAN DANCIU
1. Influenţa factorilor de mediu în realizarea sarcinilor complexe
2. Timpii de reacţie în relaţie cu stimulii auditivi
3. Influenţa stimulilor vizuali asupra timpilor de reacţie
4. Timpul de reacţie simplu – diferenţieri privind stimulii senzoriali
5. Mediul extern şi interocepţia - proces complex de comunicare şi influenţare
6. Percepţia vizuală şi senzaţiile kinestetice
7. Percepţia auditivă şi senzaţiile statice
8. Sarcinile complexe şi percepţia temporală
9. Coordonarea spaţio-motorie şi atenţia distributivă
10. Influenţa iluziilor perceptive asupra mecanismului mnezic
11. Iluziile perceptive şi relaţia acestora cu timpul de reacţie
12. Percepţia ca factor de influenţă asupra procesului atenţiei
13. Relaţia dintre gândire şi capacitatea mnezică
14. Iluziile perceptive – distorsionanţi ai procesului gândirii
15. Procesul mnezic în contextul influenţei asupra timpului de reacţie
16. Rolul limbajului în mecanismul gândirii
17. Memoria şi dezvoltarea limbajului
18. Iluziile perceptive - capacitatea de afectare a pragurilor senzoriale
19. Mecanismele gândirii şi rolul lor în determinarea pragurilor senzoriale
20. Procesul gândirii ca modalitate de influenţare a mecanismului recepţiei
15. Comunicarea în procesul muncii
16. Stresul profesional la locul de muncă
17. Comunicare şi conflict la locul de muncă
18. Fenomenul burn-out la locul de muncă
19. Trăsaturi de personalitate şi succes professional
20. Recrutarea de personal
21. Selecţia personalului la locul de muncă
22. Integrarea personalului la locul de muncă
23. Orientarea profesională
24. Pregătirea profesională
25. Dezvoltarea carierei
26. Asistenţa psihologică în procsul muncii
27. Relaţia comunicare-motivaţie în procesul muncii
28. Relaţia satisfacţie-motivaţie în procesul muncii
29. Relaţia comunicare- stres în procesul muncii
30. Relaţia comunicare-satisfacţie în procesul muncii
31. Relaţia satisfacţie-stres în procesul muncii
32. Relaţia motivaţie-stres în procesul muncii
33. Relaţia comunicare-motivaţie în procesul muncii
34. Ambianţa muncii şi stresul profesional

INTRODUCERE ÎN NEUROŞTIINŢE. BAZELE TEORETICE ALE EVALUĂRII


PSIHOLOGICE. TESTARE PSIHOLOGICĂ I (INTELIGENŢĂ ŞI APTITUDINI).
TESTARE PSIHOLOGICĂ II (PERSONALITATEA). BAZELE GENETICE ALE
COMPORTAMENTULUI UMAN
Coordonator ştiinţific: Conf.univ.dr. DRAGOŞ CÎRNECI

1. Inhibiţia comportamentală ca şi trăsătură temperamentală predispozantă la tulburări


emoţionale.
2. Tipuri de impulsivitate şi problemele de comportament pe care le determină.
3. Trăsăturile de personalitate Căutarea de senzaţii şi Deschiderea faţă de nou ca şi
factori predispozanţi la tulburări de comportament.
4. Folosirea probelor cognitive executive în evaluarea copilului preşcolar.
5. Evaluarea dezvoltării limbajului la copilul şcolar mic.
6. Testarea inteligenţei la copiii cu tulburări de limbaj.
7. Determinarea epigenetică a stresului şi bolilor relaţionate cu stresul.
8. Studierea sociabilităţii din perspectivă neurobiologică.
9. Rolul tipurilor de ataşament în relaţiile sociale ale omului adult.
10. Stresul şi bolile psihosomatice.

PSIHOLOGIE SOCIALĂ. INTRODUCERE ÎN SOCIOLOGIE


Coordonator ştiinţific: Conf.univ.dr. CRISTINEL PANTELIMON

1. Tipuri de personalități și profile manageriale


2. Reprezentarea socială a istoriei recente a României
3. Manipularea și mass media
4. Stima de sine și dinamica în carieră
5. Performanțe profesionale în societatea cunoașterii
6. Psihologia mulțimilor în spațiul virtual
7. Violența socială și violența familială
8. Violența verbală și mass media
9. Altruismul și eficiența economică – realități și perspective
10. Reprezentarea socială a muncii și a recompensei
PSIHOLOGIE COGNITIVĂ
Coordonator ştiinţific: Lect.univ.dr. ELENA-CLAUDIA RUSU
1. Atenţia şi implicaţiile ei în diverse ocupaţii (profesii).
2. Efecte psiho-sociale ale setului perceptiv.
3. Copiii supradotaţi: nevoi psihoeducaţionale specifice.
4. Intervenţii specifice psihologiei cognitive în optimizarea memoriei umane.
5. Modalităţi de optimizare a creativităţii persoanelor din domeniul „X” (domeniul este la
alegere; ex. militar, medical, didactic, artistic etc.)
6. Factori cognitivi, afectivi şi comportamentali implicaţi în luarea deciziilor.
7. Rolul schemelor cognitive în crearea realităţii personale.
8. Scenariile cognitive: „agonie şi extaz”
9. Profilul psihologic la persoanelor cu creativitate înaltă.
10. „Experţi” şi „novici” în rezolvarea de probleme.

PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII
Coordonator ştiinţific: Lect.univ.dr. GRAŢIELA SION
1. Dinamica dezvoltării cognitive în perioada preșcolară și a școlarității mici.
2. Factori de risc în abandonul noului născut și a copilului pâna la 3 ani
3. Influența stilului parental asupra succesului și insuccesului şcolar
4. Formarea atașamentului securizant la copii
5. Realitatea virtuală și dezvoltarea abilităților sociale la preadolescenți
6. Imaginea de sine și tulburările comportamentale la adolescent
7. Modele culturale cu privire la parentalitate și influențele asupra dezvoltării copiilor
8. Dezvoltarea inteligenței emoționale la adolescent
9. Rolul familiei în educarea și dezvoltarea psihologică a copiilor
10. Efectele carențelor educative în procesul de socializare pentru copiii aflați în
intervalul de varsta 6 – 12 ani
11. Metode calitative de cercetare în domeniul psihologiei copilului și adolescentului

PSIHOLOGIA PERSONALITĂŢII. PSIHOLOGIE ORGANIZAŢIONALĂ ȘI


MANAGERIALĂ. PSIHOLOGIA RELIGIEI.
Coordonator ştiinţific: Lect. univ. dr. MIHAELA-CORINA ŢUŢU
1. Relaţia dintre tipul de personalitate şi interesele vocaţionale.
2. Aptitudinea empatică şi profesia de psiholog.
3. Motivaţia de autorealizare şi perfomanţa profesională.
4. Stresul şi anxietatea: aspecte normale şi patologice.
5. Profiluri psihologice ale managerilor – analiză comparativă pe nivele ierarhice.
6. Relaţia leadership – personalitate.
7. Stiluri de conducere în context situaţional.
8. Relaţia motivaţie – satisfacţie – performanţă.
9. Workaholismul la locul de muncă.
10. Mobbing-ul la locul de muncă.
11. Angajamentul organizaţional.
12. Credinţa religioasă – aspecte psihosociale.
CONSILIERE PSIHOLOGICĂ. PSIHANALIZĂ.
Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. MATEI GEORGESCU
1. Abordarea holistică în consiliere
2. Consilierea în situaţie de boală
3. Consilierea în situaţie de diagnostic medical rezervat
4. Consilierea în situaţie de urgenţă spirituală
5. Consilierea în situaţie de deces
6. Consilierea muribundului
7. Reprezentări ale consilierii şi consilierului
8. Consiliere şi tradiţii spirituale
9. Consiliere şi Weltanschauung
10. Suferinţă şi adresabilitate în consiliere
11. Reprezentări ale psihanalizei
12. Fenomenologia (contra)transferului în viața cotidiană
13. Triangulări familiale – o abordare transgenerațională
14. Identitate și atașament
15. Agresivitatea în context familial
16. Agresivitatea în context instituțional
17. Angoasă şi contexte psihogenetice
18. Copil imaginar şi copil real
19. Abordări psihanalitice ale genderului
20. Abordare psihanalitică a fenomenelor religioase/spirituale

PSIHOTERAPIE
Coordonator ştiinţific: Conf. univ. dr. ADELA-MIHAELA ŢĂRANU

1. Evoluţia instituţională a şcolilor de psihoterapie în România.


2. Profilul psihologic al studenţilor aspiranţi la profesia de psihoterapeut.
3. Psihoterapie individuală şi psihoterapie de grup – studiu comparativ al eficienţei
modalităţilor de intervenţie.
4. Psihoterapie fără psihoterapeut? Analiza factorilor terapeutici în afara relaţiei cu
psihoterapeutul profesionist.
5. Psihoterapeutul la intrarea în carieră – aşteptări şi provocări.
6. Relaţia psihoterapeutică din perspectiva diferitelor orientări psihoterapeutice.
7. Ruminaţii, îngrijorări, obsesii – diferenţierea funcţionării cognitive pe diferite
populaţii de studenţi.
8. Formare în psihoterapie – o anchetă cantitativă şi calitativă la nivelul centrului
Bucureşti.
9. Credinţe publice despre rolul psihologului şi psihoterapeutului în societatea
românească – un studiu-anchetă.
10. Literatura psihoterapeutică în România – direcţii, dezvoltări, limitări.
11. Nevoia de psihoterapie (la diferite categorii de populație)
12. Fantezii despre psihoterapie. Studiul așteptărilor privind intervenția psihoterapeutică.
PSIHOPATOLOGIE
Coordonator ştiinţific: Lect. univ. dr. SIMONA MARICA
1. Particularități ale comunicării la copiii cu autism. Programe de intervenție terapeutică.
2. Particularități comportamentale la copiii cu autism. Programe de intervenție
terapeutică.
3. ADHD și performanța școlară. Modalități de optimizare a procesului de învățare la
copilul cu ADHD.
4. Tulburările anxioase din perspectiva modelului diateză – stress.
5. Tulburările depresive din perspectiva modelului diateză – stress.
6. Mecanismele de apărare. Importanța cunoașterii lor pentru evaluarea condiției
pacientului. Studii de caz.
7. Tulburările somatoforme. Interpretări psihologice asupra mesajelor corpului.
8. Percepția socială asupra bolii psihice.
9. Evaluarea neuropsihologică a demențelor.

DEFECTOLOGIE ŞI LOGOPEDIE. PSIHOLOGIA CREATIVITĂŢII.


MANAGEMENTUL PERSONALULUI.
Coordonator ştiinţific: Lect. univ. dr. MONICA AVRAMESCU
1. Particularităţile recuperării în cazul deficienţei mintale
2. Organizarea procesului instructiv-educativ pentru deficienţii de vedere
3. Posibilităţi de recuperare în tulburările de comportament la copii
4. Optimizarea copiilor cu hipoacuzie - strategii şi tenhici
5. Etiologie şi diagnoză în logopedie
6. Specificul terapiei tulburărilor de limbaj în funcţie de categoriile de tulburări
7. Polideficienţele - posibilităţi de recuperare
8. Specificul terapiei autismului în România – posibilităţi şi limite
9. Deficienţe fizice şi psihice controversate
10. Intervenţie de optimizare în deficienţele fizice şi psihomotorii
11. Cauzalitate în tulburările de comportament în România de azi
12. Depistarea şi corectarea deficienţelor de limbaj
13. Blocaje ale creativității în învățământul preșcolar
14. Blocaje ale creativității în învățământul preuniversitar
15. Factori stimulatori ai creativității în școală
16. Factori stimulatori ai creativității în mediul organizational
17. Metode de diagnoză a potențialului creativ
18. Metode de stimulare a creativității
19. Creativitate și performanța profesională
20. Creativitate și eficiență managerială
21. Potențialul creativ și reușita școlară
22. Brainstorming-ul și rolul lui în stimularea creativității
23. Creativitate individuală și creativitate de grup – avantaje și dezavantaje
24. Tendinţe actuale în managementul personalului în România
25. Căi de eficientizare a managementului personalului într-o instituţie de stat (la alegere)
26. Modalităţi de optimizare a managementului personalului în armată
27. Eficientizarea managementului personalului în domeniul privat (se alege un anumit
tip de organizaţie)
28. Modalităţi eficiente de selecţie şi recrutare de personal
29. Ineficienţa în selecţie şi recrutare
30. Evaluarea eficientă a personalului – modalităţi şi avantaje
31. Rolul dezvoltării resurselor umane în organizaţie (se alege un anumit tip de
organizaţie)
32. Rolul psihologului in managementul personalului
33. Optimizarea climatului organizaţional. Avantaje şi efecte
34. Analiza comparativă a particularităţilor managementului personalului în domeniul
privat versus de stat
35. Capcanele managementului personalului în România
36. Orientarea şi planificarea carierei. Rolul ei în managementul personalului.