Sunteți pe pagina 1din 7

Fisa de date

Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

Comuna Valu lui Traian

Adresa postala: Primariei nr. 1, Localitatea: Valu lui Traian, Cod postal: 907300, Romania, Punct(e) de contact: Fratila Iulia, Tel. +40 241231353, Email:

fratilaiulia81@yahoo.com, Fax: +40 241231006, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

Agentie/birou national sau federal

Activitate (Activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

Fisa de date

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

LUCARI –PIETRUIRE STRAZI ,IN COMUNA VALU LUI TRAIAN , JUDETUL CONSTANTA

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari

Executarea

Locul principal de prestare: Intravilanul comunei Valu lui Traian

Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3)

Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Se vor executa lucrari de pietruire pe alei si strazi secundare in comuna. Valoarea estimata fara TVA 2.482.214 lei din care : constructii –

montaj -2.341.711 lei, organizare santier (1%)-23.417 lei , deverse si neprevazute (5%)-117.086 lei , echivalent a 562.746 euro la data de 20.04.2015,

Curs din

1 euro=4,.4109lei

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45233123-7 Lucrari de constructii de drumuri secundare (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

LUCRARI –PIETRUIRE STRAZI IN COMUNA VALU TRAIAN , JUDETUL CONSTANTA ,valoarea estimata fara TVA 2.482.214 lei din

care : constructii –montaj -2.341.711 lei, organizare santier (1%)-23.417 lei , deverse si neprevazute (5%)-117.086 lei , echivalent a 562.746

euro la

Curs din data de 20.04.2015,

1 euro=4,.4109lei

Valoarea estimata fara TVA: 2,482,214.00 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

12 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) III.1.1.a) Garantie de participare

Da

Se va constituii garantie de participare in cuantum de 1% adica 24.822 lei in conformitate cu prevederile art. 85 si art. 86 din Hg 925/2006. valabilitatea garantiei de participare va fi cel putin egala cu valabilitatea ofertei.

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Da

Se va constituii conform art. 89 si art.90 din HG 925/2006 in cuantum de 10% din valoarea contractului fara TVA .

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Bugetul local

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

Fisa de date

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari

publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie

publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

www.anrmap.ro

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Declaratie privind eligibilitatea. Cerinta minima : -operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 aprobata prin Legea 337/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – SE VA COMPLETA FORMULARUL 10; -operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 aprobata prin Legea 337/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – SE VA COMPLETA FORMULARUL 11 -operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006 aprobata prin Legea 337/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – SE VA COMPLETA FORMULARUL 15 Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizare , derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatorii : Florin Mitroi – primar , Fratila Iulia claudia –Viceprimar , ENACHE DOINA –Contabil ,Mogosanu Alexandra – responsabil achizitii , Bindela Vasile – consilier local , Bratosin Danut – consilier local , Cadir Turgai – consilier local , Dutu Marian- consilier local, Ivan Valeriu – consilier local , Metelet Petru – consilier local , Moraru Nicu – consilier local , Motoi Constantin – consilier local , Ogreanu Maria- consilier local, Papuc Ghiorghe – consilier local , Patrutoiu Ion – consilier local , Rotaru Nicolae – consilier local , Stefan Marius Gabriel – consilier local , Stoian Mircea –consilier local , Tudor Florin – consilier local , Tudosoiu Iancu Iulian – consilier local . Prezentare declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor. Cerinta minima : prezentare declaratie pe proprie raspundere, formulare tip emise de organismele competente (ANAF si Taxe si impozite locale pe raza carora ofertantul isi are sediul social ), respectiv certificate de atestare fiscala din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor – documentele vor fi prezentate fie in original , fie in copii cu mentiunea „ conform cu originalul. Cazier judiciar /certificat echivalent. Cerinta minima : prezentare declaratie pe proprie raspundere, declaratie in fata unui notar sau dupa caz, formulare tip emise de organismele competente cu valabilitate la data deschiderii ofertelor –documentele vor fi prezentate fie in original , fie in copie cu mentiunea „ conform cu originalul „.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului care sa contina informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor si din care sa rezulte ca activitatea principala sau secundara a ofertantului include activitatile care constituie obiectul contractului ce urmeaza sa fie atribuit . Documentele vor fie prezentate fie in original , fie in copie cu mentiunea „ conform cu originalul”. Persoane juridice /fizice straine. Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional- documentele vor fi depuse cu traducere legalizata in limba romana – original

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Cerinta minima : se vor prezenta in copie cu mentiunea „conform cu originalul” bilanturile contabile insotite de anexele inregistrate la administratia financiara la data de 31.12.2012,31.12.2013,31.12.2014 (utimii

Bilant 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.3014

trei ani) sau alte documente edificatoare in masura in care acestea reflecta

imagine reala a situatiei economice si finaciare a candidatului/ofertantului. Pentru persoane juridice straine documentele se vor prezentat în limba de origine si în traducere autorizata . Informatii privind cifra de afaceri .Cerinta minima : completare formular 16 – informatii generale (media cifrei de afaceri globalape ultimii 3 ani - 2012,2013,2014 sa fie minim 4.730.256lei . Convertirea în alte monede decat leul se va realiza la cursul mediu anual leu – valuta stabilit de Banca Nationala a Romaniei pe site-ul www.bnr.ro, pentru anii respectivi . In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea

o

în

considerare a resurselor cumulate ale tuturor membrilor asociatiei.

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Informatii privind subcontractanti. In cazul in care pentru executia contractului ofertantul angajaza subcontractanti se vor completa formularul 20 – declaratie privind partea / partile din contract care sunt indepinite de subcontractanti si specializarea acestora precum si formularul nr. 21 – acord de subcontractare .

formular 20 si 21

 

Fisa de date

Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii. Cerinta minima : Declaratie pe propria raspundere privind pregatirea profesionala ,calificarea si studiile personalului responsabil pentru executia lucrarilor dovedite prin cv-uri insotite de contracte , diplome relevante din care sa reiasa experienta si pregatirea profesionala a personelor implicate in executarea contractului – documentele ce insotesc declaratia vor fi prezentate in copie cu mentiunea „ conform cu originalul „ , Pentru expertii atestati nu se va prezenta CV-ul se vor prezenta atestarile si/sau legitimatiile in copie. Personal minim pentru executie : -sef de santier – inginer , subinginer drumuri si poduri . Personal calificat pentru lucrarile specifice contractului – personal calificat pentru fiecare utilaj in parte cat si personal calificat pentru lucrarile ce trebuie executate : pavator . -responsabil RTE in constructii civile atestat conform HG925/1995 sau echivalent pentru experti straini; -responsabil RTE in constructii drumuri atestat conform HG 925/1995 sau echivalent pentru experti starini; -responsabil CQ in domeniul constructii drumuri . Se va aplica in mod corespunzator prevederile art. 23, alin.3 din instructiunea 1 ANRMAP. Dovada persoanlului se va face cu contracte de prestari servicii sau angajamente cu persoane pregatite in acest domeniu .

formular

Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii. Cerinta minima :

formular 27

se va completa formularul 27 – declaratie privind utilajele , instalatiile echipamentele tehnice : -excavator-2buc; -autoincarcator-2buc; -compactor terasamente -2 buc; -buldoexcavator-1 buc ; -perie mecanica -1 buc ; -autobasculante -2 buc . Se vor prezenta in copie cu mentiunea „ conform cu originalul „ a documentelor din care rezulta apartenenta echipamentelor , utilajelor si instalatiilor solicitate ( liste inventar , facturi ,contracte etc ) .

Lista de experienta similara . Cerinta minima : formular nr. 18 (executarea in ultimii 5 ani de lucrari similare cu o valoare insumata de minim 1.241.000 lei la nivelul a 3 contracte . pentru calcului ecivalentei se va folosi cursul leu/euro comunicat de BNR pe ultimii trei ani . Formularul va fi insotit de certificari de buna executie si/sau documente contrasemnate de beneficiarii lucrarilor din care sa rezulte indeplinirea obligatiilor contractuale (procese verbale de receptie sau recomandari sau orice documet ofera informatii cu privire la finalizarea lucrarilor angajate in conformitate cu prevederile art. 14 din Ordinul 509/2011 ANRMAP) . documentele vor fi prezentate in copie cu mentiunea „ conform cu originalul”

formular 18

In cazul in care contractul invocat in vederea dovedirii indeplinirii acestei cerinte minime a fost derulat intr-o forma de asociere/subcontractare se va prezenta si acordul de asociere/subcontractare sau orice alt document echivalent din care sa reiasa procentul indeplinit de ofertant; in etapa de evaluare a documentelor de calificare autoritatea contractanta va tine cont doar de procentul indeplinit de catre ofertant

Lista principale lucrari in ultimii 5

ani.

se va complrta formularul 17

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Standarde de asigurarea calitatii. Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii Se precizeaza standardul si/sau alte dovezi si documente echivalente acceptate care confirma asigurarea calitatii-ISO 9001 sau echivalent

ISO 9001 sau echivalent

Standarde de protectia mediului. Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de protectie a mediului Se precizeaza standardul si/sau alte dovezi si documente echivalente acceptate care confirma asigurarea protectiei mediului –ISO 14001 sau echivalent

ISO 14001 sau echivalent

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

Fisa de date

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:

- criteriile mentionate in continuare

Criterii

Pondere

Punctaj maxim

mentionate in continuare Criterii Pondere Punctaj maxim 1 Pretul ofertei 85.00% 85.00 Descriere: Componenta

1 Pretul ofertei

85.00%

85.00

Descriere: Componenta financiara

Algoritm de calcul: P1 pretul ofertei n = (pret minim / pret(n)) x 85 puncte. Pretul care se compara în scopul întocmirii clasamentului este pretul total ofertat exclusiv TVA, indicat în Formularul de oferta

total ofertat exclusiv TVA, indicat în Formularul de oferta 2 perioada de garantie acordata lucrarilor 15.00%

2 perioada de garantie acordata lucrarilor

15.00%

15.00

Descriere: Perioada de garantie acordata lucrarilor unitatea de masura luni.

Algoritm de calcul: perioda de garantie n = (perioada de garantie (n) – 24 luni) / (perioada de garantie maxima - 24 luni) x 15 puncte

(

/ (perioada de garantie maxima - 24 luni) x 15 puncte ( ) Intra in licitatie

) Intra in licitatie electronica / reofertare (

15 puncte ( ) Intra in licitatie electronica / reofertare ( ) Direct proportional ( Punctaj

) Direct proportional (

Punctaj maxim: 15.00

Ponderea componentei tehnice: 15.00%

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

o licitatie electronica Nu IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE ) Invers proportional IV.3.1) Numar de referinta atribuit

) Invers proportional

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de primire a ofertelor)

90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Fisa de date

OFERTA TEHNICA VA CONTINE URMATOARELE : -propunerea tehnica se va intocmi astfel incat sa asigure sa asigure corespondenta cu specificatiile tehnice

Propunerea tehnica va contine urmatoarele : a)Descrierea lucrarilor care vor fi executate , operatiunile tehnologice si echipamentele utilizate pentru realizarea acestora , precum si costurile estimate pentru asigurarea sigurantei constructiei , protectia muncii , protectia mediului , etc – memoriul tehnic care sa demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile din caietul de sarcini . b)Valorile introduse in centralizatoare vor fi sustinute de devize oferta , intocmite conform normelor si prevederilor in vigoare privind DOCUMENTATIA STANDARD pentru elaborare si prezentare devize oferta .

devizele vor fi intocmite pe categorii de lucrari cu defalcarea pretulurilor astfel : pret material , pret manopera , pret utilaj , pret transport , alte cheltuieli ( cheltuieli indirecte, beneficiu , etc .) conform legislatiei in domeniu . se vor anexa ofertele de preturi pentru materialele principale , valabile la data limita de depunere a ofertei . Din oferte trebuie sa se desprinda in afara de pretul materialului /utilajul/etc si denumirea exacta a furnizorului , date de contact , nr. de telefon .

c) Procedurile tehnice de executie (PTE)

Ofertantul va prezenta lista procedurilor tehnice a tuturor lucrarilor prevazu-te , avandu-se in vedere gradul de acoperire al cerintelor prevazute in caietul de sarcini.

Comisia va analiza procedurile tehnice de executie a tuturor lucrarilor prezentate de fiecare ofertant. Prin documentatie completa se intelege documentatia ce cuprinde , procedurile tehnice de executie specifice tuturor lucrarilor ce fac obiectul contractului respectiv , proceduri tehnice specifice lucrarilor de trotuare si accese ;

d) Planul calitatii pentru executia lucrarilor (PC+PCCVI)

e) Planul de asigurare a sanatatii si securitati muncii si planul de prevenire si stingere a incendiilor (PSSM+PSI);

f) Planul de proctie a mediului (PM);

g)Identificarea riscurilor ;

h) propunerea de contract insusita de catre ofertant ;

j) Alte documentatii considerate relevante pentru oferta tehnica prezentata , conform fisei de date . propunerea tehnica poate contine orice alte elemente pe care ofertantul considera ca este necesar sa le mentioneze sau orice alte documente pe care ofertantul considera ca este necesar sa le ataseze. Lipsa oricarui document indicat de autoritatea contractanta , va duce la descalificarea ofertantului . Candidatii/ofertantii vor face dovada ca in elaborarea ofertei s-a tinut cont de reglementarile specifice de munca si de protectia si securitatea muncii cu documente de la institutiile abilitate ( ITM, ISU)

din Proiectul Tehnic .

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE : Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze totate informatiile solicitate (valoarea totala a lucrarilor ce

urmeaza a fi executate , inclusiv taxa pe valoare adaugata , care va fi evdentiata distinct ;valoarea pe fiecare obiect si categorie de lucrari ce urmeaza sa fie executata , valoarea utilajelor si echipamentelor tehnologice cu montaj, , inclusiv a dotarilor aferente lucrari a carei dobandire face obiectul achizitiei publice ) pentru realizarea lucrarilor ce fac obiectul prezentei Documentatii de atribuire . Ofertantul isi va pregati propunerea financiara tinand cont de urmatoarele : c) Oferta va include in cadrul propunerii financiare , toate si orice costuri legate de executia categoriilor de lucrari prevazute in listele de cantitati . d)Ofertantul va include in cadrul ppropunerii financiare , toate si orice costuri legate deprotejarea mediului, conform normelor legale precum

si

cele legate de refacerea cadrului natural dupa finalizarea lucrarilor ;

e)

Oferta va include in cadrul ppropunerii financiare , toate si orice costuri legate de procurarea, transportul , depozitarea si punerea in opera

a

materialelor si echipamentelor necesare functionarii obiectului contractului

propunerea financiara va contine : -Formularul de oferta conform formularului nr. 2;

-Centralizatorul de lucrari executate de asociati , subcontractanti conform formularului nr. 28;

- Centralizatorul propunerii financiare , conform formularului nr. 2 si anexei ;

- Propunerea de contract semnata si stampilata .

Propunerea ffinanciara se va prezenta totalizator conform Ordinului MDLPL nr. 863/2008 si pentru fiecare participant la ofertare ( lider, asociati , subcontractanti ) . Oferta trebuie sa contina toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor , dupa cum urmeaza : -Centralizatorul cheltuielilor pe obiect ( conform F1 din ordinul MDLPL nr. 863/2008); -Centralizatorul pe categorii de lucrari pe obiecte ( conform F2 din ordinul MDLPL nr. 863/2008); -Liste de cantitati de lucrari pe categorii de lucrari ( conform F3 din ordinul MDLPL nr. 863/2008); -Liste de cantitati de utilaje si echipamente tehnologice inclusiv dotari ( conform F4 din ordinul MDLPL nr. 863/2008); -Fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice ( conform F5 din ordinul MDLPL nr. 863/2008); Nota :

Formulare F1-F5completate cu preturi unitare si valori , devin formulare pentru devizul ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiei de lucrari executate , in vederea decontarii . -Graficul general de realizare a investitie publice ( conform F6 din ordinul MDLPL nr. 863/2008);

In scopul monitorizarii procedurililor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica , ofertantul are obligatia de a exprima pretul ofertat ,

atat in lei cat si in euro. Pentru a se determina echivalenta lei / euro se va utiliza cursul publicat de BNR din data publicarii invitatiei de participare in SEAP .

Propunerea financiara totala prezentata de fiecare operator economic trebuie sa contina ca element dinstinct constitutiv, valoarea rezultata

in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute (comunicat de autoritatea contractanta) la propunerea financiara (fara diverse si

neprevazute) depusa.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Fisa de date

SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI VALU LUI TRAIAN , COMUNA VALU LUI TRAIAN , JUDETUL CONSTANTA , STR. PRIMARIEI NR. 1 , BIROU REGISTRATURA

Ofertele pot fi transmise prin posta sau depuse direct de ofertant la adresa indicata mai sus pana la data de

insotite de o scrisoare de inaintare – in acest sens se va completa formularul nr.1(scrisoare de inaintare ) . Aceasta nu se va introduce in colet dacat daca oferta este transmisa prin posta .

, ora 10 : 00,

1 original si doua copii ;

Oferta se va prezenta intr-un colet sigilat , marcat cu adresa autoritatii contractanta , obiectul procedurii si mentiunea „ A NU SE DESCHIDE

INAINTE DE DATA DE

Coletul sigilat si marcat va contine trei plicuri ( marcate 1 original si 2 copii ) care vor contine in interior 3 plicuri sigilate si stampilate cu : -plicul nr.1- documente de calificare ; -plicul ne. 2- propunerea tehnica ; - plicul nr. 3- propunere financiara . Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului . Documentele trebuie sa fie semnate pe fiecare pagina de reprezentantul autorizat sa angajeze ofertantul prin contract . Ofertantii au obligatia de a numerota si semna fiecare pagina a ofertei precum si de a anexa un opis al documentelor prezentate . Pe langa documentele de calificare , cele cuprinse in propunerea tehnica si cea financiara solicitate , in afara ofertei sigilate se vor prezenta si urmatoarele documente : -SCRISOARE DE INAINTARE –N CONFORMITATE CU FORMULARUL NR. 1 ; -IMPUTERNICIRE SCRISA , COPIE ACT IDENTITATE DIN PARTEA OFERTANTULUI , PENTRU PERSOANELE DESEMNATE SAPARTICIPE LA DESCHIDEREA OFERTELOR ; -DOVADA CONSTITUIRII GARANTIE DE PARTICIPARE IN ORIGINAL . NU SE ACCEPTA OFERTE ALTERNATIVE . IN CAZUL IN CARE COLETUL CU OFERTA NU ESTE MARCAT CONFORM CELOR DE MAI SUS , AUTORITATEA CONTRACTANTA NU ISI ASUMA NICI O RESPONSABILITATE PENTRU RATACIREA OFERTEI .

Imprejurarile in care ofertele sunt declarate intirziate sunt urmatoarele : -depunere la alta adresa -depunere dupa data/ora limita inscrisa la pct.V.9.)

, ORELE 13:00 „ .

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC

Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII

Ofetantii vor completa formularul 13- Declaratia privind calitatea de participant la procedura.

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:

office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul juridic din cadrul Primariei

Adresa postala: str. Primariei nr. 1, Localitatea: Valu lui Traian, Cod postal: 907300, Romania, Tel. +40 241231006, Fax: +40 241231353