Sunteți pe pagina 1din 24

6/13/2017

HG90729/11/2016­PortalLegislativ

6/13/2017 HG90729/11/2016­PortalLegislativ   C UPRINS       ormeact  
 

CUPRINS

 
  C UPRINS    
 
 

ormeact

 
Formaconsolidata

Formaconsolidata

+istoricconsolidări

Formadebaza  

Formadebaza

 

Fișăact

CUPRINSULACTULUI

 

CapitolulI

CapitolulII

CapitolulIII

CapitolulIV

Articolul13

Articolul14

Articolul15

Articolul16

Articolul17

Articolul18

PRIM­MINISTRUDACIAN

JULIEN

   

CIOLOŞContrasemnează:­­­­­­­­

­­­­­­Viceprim­ministru,

ministruldezvoltăriiregionaleşi

administraţieipublice,Vasile

DîncuViceprim­ministru,

ministruleconomiei,comerţului

şirelaţiilorcumediulde

afaceri,CostinGrigore

BorcMinistrulfondurilor

europene,DragoşCristianDinup.

Ministrulmediului,apelorşi

pădurilor,ErikaStanciu,secretar

destatp.Ministrulculturii,Oana

Bogdan,secretardestatMinistrul

     
   
     
 

HOTĂRÂREnr.907din29noiembrie2016(*actualizată*)

privindetapeledeelaborareşiconţinutul­cadrualdocumentaţiilortehnico­economiceaferenteobiectivelor/proiectelordeinvestiţii finanţatedinfonduripublice

(actualizatăpânăladatade27februarie2017*)

EMITENT

EMITENT GUVERNUL

GUVERNUL

­­­­­­­­­­

prorogareatermenuluiprevăzutlaart.136dinLegeanr.304/2004(~/

privindorganizareajudiciarăşipentrumodificareaşicompletareaunoractenormative,

GuvernulRomânieiadoptăprezentahotărâre.

/ /

+ CapitolulIDispoziţiigenerale

+ Articolul1

(1)Prezentahotărârereglementeazăetapeledeelaborareşiconţinutul­cadrualdocumentaţiilortehnico­economicepentru

realizareaobiectivelor/proiectelornoideinvestiţiiîndomeniulconstrucţiilor,alucrărilordeintervenţiilaconstrucţiiexistenteşia altorlucrărideinvestiţii,denumiteîncontinuareobiectivedeinvestiţii,alecărorcheltuieli,destinaterealizăriideactivefixede naturadomeniuluipublicşi/sauprivatalstatului/unităţiiadministrativ­teritorialeoridenaturadomeniuluiprivatalpersoanelor

completărileulterioare,şilaart.1alin.(2)dinLegeanr.273/2006(~/

finanţelepublicelocale,cumodificărileşicompletărileulterioare.

(2)Documentaţiileprevăzutelaalin.(1)seelaborează,peetape,astfel:

a)înetapaI:

(i)notaconceptuală;

(ii)temadeproiectare;

b)înetapaaII­a:

(i)studiuldeprefezabilitate,dupăcaz;

(ii)studiuldefezabilitatesaudocumentaţiadeavizarealucrărilordeintervenţii,dupăcaz;

c)înetapaaIII­a:

(i)proiectpentruautorizarea/desfiinţareaexecutăriilucrărilor;

d)înetapaaIV­a:

(i)proiectultehnicdeexecuţie.

/ /

+ Articolul2

Însensulprezenteihotărâri,termeniişiexpresiiledemaijosauurmătoarelesemnificaţii:

a)obiectiv/proiectdeinvestiţii­rezultatulscontatlainvestireadecapitalpetimplimitat,caurmarearealizăriiunuiasaumai

multorobiectedeinvestiţii,situatepeunamplasamentdistinctdelimitat,careasigurăsatisfacereacerinţelorformulatede

beneficiarulinvestiţieişideinvestitor;însintagma"obiectivdeinvestiţii"secuprinde,dupăcaz,obiectivulnoudeinvestiţii,

obiectivulmixtdeinvestiţiisauintervenţielaconstrucţieexistentă;

b)obiectdeinvestiţii­parteaobiectivuluideinvestiţii,cufuncţionalitatedistinctăîncadrulansambluluiacestuia,careconstăîn lucrărideconstrucţiipentrurealizareaunorobiectenoideinvestiţiisauînlucrărideintervenţiilaconstrucţiiexistente; c)obiectiv/proiectmixtdeinvestiţii­obiectivdeinvestiţiicarecuprindelucrărideconstrucţiipentrurealizareaunuia/maimultor obiectenoideinvestiţii,precumşilucrărideintervenţiiasuprauneia/maimultorconstrucţiiexistente;

d)obiectiv/proiectmajordeinvestiţii­obiectivdeinvestiţiiacăruivaloaretotalăestimatădepăşeşteechivalentula75milioane

euroîncazulinvestiţiilorpentrupromovareasistemelordetransportdurabileşieliminareablocajelordincadrulinfrastructurii

reţelelormajoresauechivalentula50milioaneeuroîncazulinvestiţiilorpromovateînaltedomenii;

e)intervenţielaconstrucţieexistentă­rezultatulscontatobţinutcaurmarearealizăriidelucrărideintervenţiiasuprauneia/mai

şi/sauîmbunătăţiriicerinţelorfundamentaleaplicabileconstrucţiilor,potrivitdestinaţieiacestora; f)investiţiepublică­totalitateacheltuielilordinfonduripublice,iniţialesauulterioare,destinaterealizăriideactivefixedenatura domeniuluipublicşi/sauprivatalstatului/unităţiiadministrativ­teritoriale,inclusivînlocuireaactivelorfixeuzate,precumşi

cheltuielileocazionatedeînlocuireaacestora,caresefinanţeazătotalsauparţialdinfondurilepubliceprevăzutelaart.1;se

considerăinvestiţiepublicăşitotalitateacheltuielilordeinvestiţii,iniţialesauulterioare,destinaterealizăriideactivefixedenatura proprietăţiiprivateapersoanelorfiziceşi/saujuridice,inclusivînlocuireaactivelorfixeuzate,precumşicheltuielileocazionatede

înlocuireaacestora,caresefinanţeazătotalsauparţialdinfondurilepubliceprevăzutelaart.1;

6/13/2017

HG90729/11/2016­PortalLegislativ

6/13/2017 HG90729/11/2016­PortalLegislativ

g)investitor­entitatepublică,persoanăjuridicăsaufizică,ceefectueazăcheltuielideinvestiţiicaresefinanţeazătotalsauparţial

dinfondurilepubliceprevăzutelaart.1,avânddreptrezultatrealizareadeobiective/proiectedeinvestiţii;

h)beneficiaralinvestiţiei­entitatepublică,persoanăjuridicăsaufizică,ceareundreptdeexecuţiealucrărilordeconstrucţii

potrivitprevederilorLegiinr.50/1991(~/

construcţii,republicată,cumodificărileşicompletărileulterioare;

i)construcţie­clădire,lucraredegeniucivilsaulucrarespecialădeconstrucţii,respectivoricelucraredeingineriecivilă,acărei

realizareconstăînoricestructurăfixatăînsaupepământ,conceputăşiexecutatăpentruîndeplinireaorimenţinereaunorfuncţii

tehnice,economice,socialesauecologice,indiferentdespecificul,importanţa,categoriaşiclasadeimportanţă,inclusivutilajele,

echipamenteleşiinstalaţiiletehnologiceşifuncţionaleaferente;

j)construcţieexistentă­construcţiepentrucareafostadmisărecepţialaterminarealucrărilorsauconstrucţiecareafostînscrisăîn

carteafunciară;

k)construcţienefinalizată­construcţieîndiferitestadiideexecuţiepentrucareafostsistatăexecuţialucrărilorşineefectuată

recepţialaterminarealucrărilorşiacăreifinalizareimplicăunrestdeexecutat,fizicşivaloric;

l)soluţietehnică­parteascenariului/opţiuniitehnico­economic(e)dinstudiuldefezabilitate,respectivdindocumentaţiade

avizarealucrărilordeintervenţie,cuprinzânddescrierea,dinpunctdevederetehnic,constructiv,tehnologicşifuncţional­

arhitectural,aprincipalelorlucrăripentruinvestiţiadebază,corelatăcunivelultehnic,calitativşideperformanţăcerezultădin

indicatoriitehnico­economicipropuşi;

m)duratadeexecuţieaobiectivuluideinvestiţii­perioada,exprimatăînluni,cuprinsăîntredatastabilitădeinvestitorpentru

începerealucrărilordeexecuţieşicomunicatăexecutantuluişidataîncheieriiprocesului­verbalprivindadmiterearecepţieila

terminarealucrărilor;

n)durataderealizareaobiectivuluideinvestiţii­perioadacuprinsăîntredataaprobăriiindicatorilortehnico­economiciai

investiţieişidataprocesului­verbalprivindadmiterearecepţieifinale;

o)duratadeimplementareaobiectivuluideinvestiţii­perioadaexprimatăînlunicuprinsăîntredataaprobăriinoteiconceptualeşi

dataîncheieriiprocesului­verbalprivindadmiterearecepţieifinale.

/ /

/Public/DetaliiDocumentAfis/55794)privindautorizareaexecutăriilucrărilorde

+ CapitolulIINotaconceptualăşitemadeproiectare

+ Articolul3

(1)Notaconceptualăestedocumentaţiaîntocmitădebeneficiarulinvestiţieiînscopuljustificăriinecesităţiişioportunităţiirealizării

unuiobiectivdeinvestiţii,finanţattotalsauparţialdinfonduripublice.

(2)Prinnotaconceptualăseevidenţiazădatelepreliminarenecesareimplementăriiobiectivuluideinvestiţiipropusşiseprezintă

informaţiicuprivirelaestimareasuportabilităţiiinvestiţieipublice.

(3)Conţinutul­cadrualnoteiconceptualeesteprevăzutînanexanr.1.

+ Articolul4

(1)Temadeproiectareexprimăintenţiileinvestiţionaleşinevoilefuncţionalealebeneficiaruluiinvestiţiei,evidenţiateînnota

conceptuală,determinândconcepţiaderealizareaobiectivuluideinvestiţii,înfuncţiedecondiţionăriletehnice,urbanistice generalealeamplasamentului,deprotecţieamediuluinaturalşiapatrimoniuluiculturalsaualtecondiţionărispecificeobiectivului deinvestiţii.

(2)Temadeproiectareseelaboreazădecătrebeneficiarulinvestiţieisau,dupăcaz,decătreproiectanţi/consultanţicareprestează

serviciideproiectare/consultanţăîndomeniuşiseaprobădecătrebeneficiar.

(3)Conţinutultemeideproiectareesteprevăzutînanexanr.2şiseadapteazădecătrebeneficiar,înfuncţiedespecificul/categoria

şiclasadeimportanţă,precumşidecomplexitateaobiectivuluideinvestiţiipropus.

+ CapitolulIIIDocumentaţiiletehnico­economiceaferenteobiectivelordeinvestiţiifinanţatedinfonduripublice

+ Secţiunea1Prevedericomune

+ Articolul5

(1)Documentaţiiletehnico­economiceseelaboreazăpefazedeproiectare,astfel:

a)încazulobiectivelornoideinvestiţii:

(i)studiudeprefezabilitate,dupăcaz;

(ii)studiudefezabilitate;

(iii)proiectpentruautorizarea/desfiinţareaexecutăriilucrărilor;

(iv)proiecttehnicdeexecuţie;

b)încazulintervenţiilorlaconstrucţiiexistente:

(i)documentaţiedeavizarealucrărilordeintervenţii;

(ii)proiectpentruautorizarea/desfiinţareaexecutăriilucrărilor;

(iii)proiecttehnicdeexecuţie;

c)încazulobiectivelormixtedeinvestiţii:

(i)studiudeprefezabilitate,dupăcaz;

(ii)studiudefezabilitate,completatcuelementelespecificedindocumentaţiadeavizarealucrărilordeintervenţii;

(iii)proiectpentruautorizarea/desfiinţareaexecutăriilucrărilor; (iv)proiecttehnicdeexecuţie.

(2)Elaborareastudiuluideprefezabilitate,dupăcaz,astudiuluidefezabilitateoriadocumentaţieideavizarealucrărilorde

intervenţiiestecondiţionatădeaprobareaprealabilădecătrebeneficiarulinvestiţieianoteiconceptualeşiatemeideproiectare,

prevăzutelaart.3şi4.

(3)Documentaţiiletehnico­economiceprevăzutelaalin.(1)seelaboreazădecătreoperatorieconomicisaupersoanefizice

autorizatecarepresteazăserviciideproiectareîndomeniu.

(4)Elaborareaproiectuluitehnicdeexecuţieestecondiţionatădeaprobareaprealabilăaindicatorilortehnico­economicişi

emitereaautorizaţieideconstruire/desfiinţareaexecutăriilucrărilor.

+ Secţiuneaa2­aStudiuldeprefezabilitate

+ Articolul6

(1)Studiuldeprefezabilitateestedocumentaţiaprincare,fărăaselimitaladateleşiinformaţiilecuprinseînnotaconceptualăşiîn

temadeproiectare,seanalizează,preliminar,necesitateaşioportunitatearealizăriiobiectivuluideinvestiţii,seidentifică

scenarii/opţiunitehnico­economiceposibileşiseselecteazăunnumărlimitatdescenarii/opţiunifezabilepentrurealizarea obiectivuluideinvestiţii.

(2)Studiuldeprefezabilitateseelaboreazăpentruobiective/proiectemajoredeinvestiţii,cuexcepţiacazurilorîncarenecesitatea

şioportunitatearealizăriiacestorobiectivedeinvestiţiiaufostfundamentateîncadrulunorstrategii,unormasterplanuri,unui plandeamenajareateritoriuluioriîncadrulunorplanurisimilareînvigoare,aprobateprinactenormative.

(3)Studiuldeprefezabilitateseaprobădecătreordonatorulprincipaldecredite,încazuladministraţieipublicecentrale,respectiv

decătreautorităţiledeliberative,încazulprogramelordeinvestiţiipublicelocale.

(4)Conţinutul­cadrualstudiuluideprefezabilitateesteprevăzutînanexanr.3.

+ Secţiuneaa3­aStudiuldefezabilitate

+ Articolul7

(1)Studiuldefezabilitateestedocumentaţiatehnico­economicăprincareproiectantul,fărăaselimitaladateleşiinformaţiile

cuprinseînnotaconceptualăşiîntemadeproiectareşi,dupăcaz,înstudiuldeprefezabilitate,analizează,fundamenteazăşi propuneminimumdouăscenarii/opţiunitehnico­economicediferite,recomandând,justificatşidocumentat,scenariul/opţiunea tehnico­economic(ă)optim(ă)pentrurealizareaobiectivuluideinvestiţii.

(2)Scenariul/Opţiuneatehnico­economic(ă)optim(ă),recomandat(ă)potrivitalin.(1),cuprinde:

a)soluţiatehnică; b)principaliiindicatoritehnico­economiciaferenţiobiectivuluideinvestiţii; c)certificatuldeurbanism,avizeleconformepentruasigurareautilităţilor,precumşiavize,acordurişistudiispecifice,dupăcaz, înfuncţiedespecificulobiectivuluideinvestiţii; d)strategiadeimplementare,exploatare/operareşideîntreţinereainvestiţiei.

(3)Încazulobiectivelordeinvestiţiiacărorfuncţionareimplicăprocesetehnologicespecifice,componentatehnologicăasoluţiei

tehnicepoatefidefinitivatăoriadaptatătehnologiiloradecvateaplicabilepentrurealizareaobiectivuluideinvestiţii,lafazade

proiectare­proiecttehnicdeexecuţie,încondiţiileart.12alin.(1).

(4)Indicatoriitehnico­economiciprevăzuţilaalin.(2)lit.b)cuprind:

a)indicatorimaximali,respectivvaloareatotalăaobiectuluideinvestiţii,exprimatăînlei,cuTVAşi,respectiv,fărăTVA,dincare construcţii­montaj(C+M)înconformitatecudevizulgeneral; b)indicatoriminimali,respectivindicatorideperformanţă­elementefizice/capacităţifizicecaresăindiceatingereaţintei obiectivuluideinvestiţii­şi,dupăcaz,calitativi,înconformitatecustandardele,normativeleşireglementăriletehniceînvigoare; c)indicatorifinanciari,socioeconomici,deimpact,derezultat/operare,stabiliţiînfuncţiedespecificulşiţintafiecăruiobiectivde investiţii; d)durataestimatădeexecuţieaobiectivuluideinvestiţii,exprimatăînluni.

(5)Pentruindicatoriitehnico­economiciprevăzuţilaalin.(4)lit.c),proiectantulindică,încadrulstudiuluidefezabilitate,valorile

admisibileşiintervaleleîncaresepotîncadraacestea,înfuncţiedespecificulobiectivuluideinvestiţiişiînconformitatecu

normeleşireglementăriletehniceînvigoare.

6/13/2017

HG90729/11/2016­PortalLegislativ

6/13/2017 HG90729/11/2016­PortalLegislativ

(6)Însituaţiaîncare,dupăaprobareaindicatorilortehnico­economici,aparschimbăricaredeterminămodificareaînplusa

valorilormaximaleşi/saumodificareaînminusavalorilorminimalealeindicatorilortehnico­economiciaprobaţioridepăşirea

intervalelorprevăzutelaalin.(5),suntnecesarerefacereacorespunzătoareadocumentaţieitehnico­economiceaprobateşireluarea

(8)Conţinutul­cadrualstudiuluidefezabilitateesteprevăzutînanexanr.4.

+ Articolul8

(1)Încazulobiectivuluimixtdeinvestiţii,studiuldefezabilitateseelaboreazăcurespectareaconţinutului­cadruprevăzutînanexa

nr.4,completatcuelementelespecificedinconţinutul­cadrualdocumentaţieideavizarealucrărilordeintervenţiiprevăzutîn

anexanr.5.

(2)Elementelespecificeprevăzutelaalin.(1)cuprindsoluţiiletehniceşimăsuriledinexpertizatehnicălaconstrucţia/construcţiile

existentă/existenteşi,dupăcaz,aleaudituluienergeticlaclădirea/clădirileexistentă/existente,precumşialestudiilor,auditurilor

orianalizelorrelevanterealizate.

+ Secţiuneaa4­aDocumentaţiadeavizarealucrărilordeintervenţii

+ Articolul9

(1)Documentaţiadeavizarealucrărilordeintervenţiiestedocumentaţiatehnico­economică,similarăstudiuluidefezabilitate,

elaboratăpebazaexpertizeitehniceaconstrucţiei/construcţiilorexistenteşi,dupăcaz,astudiilor,auditurilororianalizelorde specialitateînraportcuspecificulinvestiţiei.

(2)Scenariul/Opţiuneatehnico­economic(ă)optim(ă)recomandat(ă)cuprindedateleşiinformaţiileprevăzutelaart.7alin.(2).

(3)Încazulobiectiveloracărorfuncţionareimplicăprocesetehnologicespecifice,componentatehnologicăasoluţieitehnice

poatefidefinitivatăoriadaptatătehnologiiloradecvateaplicabilepentrurealizareainvestiţiei,lafazadeproiectare­proiecttehnic

deexecuţie,încondiţiileart.12alin.(1).

(5)Conţinutul­cadrualdocumentaţieideavizarealucrărilordeintervenţiiesteprevăzutînanexanr.5.

+ Secţiuneaa5­aDevizulgeneralşidevizulpeobiect

+ Articolul10

(1)Devizulgeneralesteparteacomponentăastudiuluidefezabilitatesauadocumentaţieideavizarealucrărilordeintervenţii,

princaresestabileştevaloareatotalăestimativă,exprimatăînlei,acheltuielilornecesarerealizăriiunuiobiectivdeinvestiţii.

(2)Devizulgeneralsestructureazăpecapitoleşisubcapitoledecheltuieli.Încadrulfiecăruicapitol/subcapitoldecheltuielise

înscriucheltuielileestimateaferenterealizăriiobiectului/obiectelordeinvestiţiedincadrulobiectivuluideinvestiţii.

(3)Devizulpeobiectstabileştevaloareaestimativăaobiectuluidincadrulobiectivuluideinvestiţiişiseobţineprinînsumarea

valorilorcategoriilordelucrăricecompunobiectul.

(4)Devizulgeneralîntocmitlafazadeproiectarestudiudefezabilitateîncazulobiectivuluinou/mixtdeinvestiţiişi,respectiv,la

fazadocumentaţiedeavizarealucrărilordeintervenţiiîncazulintervenţieilaconstrucţieexistentăseactualizeazăpringrija

beneficiaruluiinvestiţiei/investitorului,oridecâteoriestenecesar,darînmodobligatoriuînurmătoarelesituaţii:

a)ladatasupuneriispreaprobareastudiuluidefezabilitate/documentaţieideavizarealucrărilordeintervenţii; b)ladatasolicităriiautorizaţieideconstruire; c)dupăfinalizareaprocedurilordeachiziţiepublică,rezultândvaloareadefinanţareaobiectivuluideinvestiţii; d)ladataîntocmiriisaumodificăriidecătreordonatorulprincipaldecredite,potrivitlegii,alisteiobiectivelordeinvestiţii,anexă labugetuldestatsaulabugetullocal.

(5)Peparcursulexecuţieiobiectivuluideinvestiţii,devizulgeneralsepoaterevizuipringrijabeneficiarului

investiţiei/investitorului,princompensareacheltuielilorîntrecapitolele/subcapitoleledecheltuielicareintrăîncomponenţa lucrărilordeconstrucţii­montajdindevizulgeneral,cuîncadrareaînvaloareatotalădefinanţare.

(6)Prinexcepţiedelaprevederileart.7alin.(6),însituaţiaîncarepunereaînaplicareaunornoiprevederilegalefiscale

influenţeazăvaloareainvestiţiei,aceastaserefacepringrijaşiperăspundereabeneficiaruluiinvestiţiei/investitorului,fărăafi necesarăreluareaproceduriideaprobareanoiivalorirezultate.

(7)Metodologiadeelaborareadevizuluigeneralşiadevizuluipeobiectesteprevăzutăînanexanr.6.

(8)Devizulgeneralşidevizulpeobiectseelaboreazăcurespectareaconţinuturilor­cadruprevăzuteînanexanr.7şi,respectiv,în

anexanr.8.

+ Secţiuneaa6­aProiectulpentruautorizarea/desfiinţareaexecutăriilucrărilorşiproiectultehnicdeexecuţie

+ Articolul11

(1)Proiectulpentruautorizarea/desfiinţareaexecutăriilucrăriloresteparteadocumentaţieipentruemitereaautorizaţieide

construire/desfiinţare,reglementatăprinLegeanr.50/1991(~/

modificărileşicompletărileulterioare.

(2)Conţinutul­cadrualproiectuluipentruautorizareaexecutăriilucrărilordeconstruire,conţinutul­cadrualproiectuluipentru

autorizareaexecutăriilucrărilordedesfiinţare,precumşiconţinutul­cadrualproiectuluideorganizareaexecuţieilucrărilorsunt

celeprevăzuteînanexanr.9şiseadapteazădecătreoperatoriieconomicicarepresteazăserviciideproiectareîndomeniu,în

conformitatecuspecificulinvestiţiei.

/ /

+ Articolul12

(1)Proiectultehnicdeexecuţieconstituiedocumentaţiaprincareproiectantuldezvoltă,detaliazăşi,dupăcaz,optimizează,prin

propuneritehnice,scenariul/opţiuneaaprobat(ă)încadrulstudiuluidefezabilitate/documentaţieideavizarealucrărilorde

intervenţii;componentatehnologicăasoluţieitehnicepoatefidefinitivatăoriadaptatătehnologiiloradecvateaplicabilepentru

realizareaobiectivuluideinvestiţii,lafazadeproiectare­proiecttehnicdeexecuţie,încondiţiilerespectăriiindicatorilortehnico­ economiciaprobaţişiaautorizaţieideconstruire/desfiinţare.

(2)Proiectultehnicdeexecuţieconţinepărţiscriseşipărţidesenate,necesarepentruexecuţiaobiectivuluideinvestiţii.

(3)Părţilescrisecuprinddategeneraleprivindinvestiţia,descriereageneralăalucrărilor,memoriitehnicepespecialităţi,caietede

sarcini,listecucantităţiledelucrări,graficulgeneralderealizareainvestiţiei.

(4)Părţiledesenatecuprindplanşedeansamblu,precumşiplanşeaferentespecialităţilor:planşedearhitectură,destructură,de

instalaţii,deutilajeşiechipamentetehnologice,inclusivplanşededotări.

(5)Detaliiledeexecuţieseelaborează,deregulă,odatăcuproiectultehnicdeexecuţie,constituindparteintegrantăaacestuia,şi

expliciteazăsoluţiiledealcătuire,asamblare,executare,montareşialteasemeneaoperaţiuniprivindpărţi/elementedeconstrucţie orideinstalaţiiaferenteacesteiaşicareindicădimensiuni,materiale,tehnologiideexecuţie,precumşilegăturiîntreelementele constructivestructurale/nestructuralealeobiectivuluideinvestiţii.

(6)Prinexcepţiedelaprevederilealin.(5),anumitedetaliideexecuţiesepotelabora/definitiva,înfuncţiedecomplexitatea

proiectuluişidenaturalucrărilordeintervenţii,precumşiîncazulobiectivelordeinvestiţiiacărorfuncţionareimplicăprocese tehnologicespecifice,peparcursulexecuţieilucrărilorlaobiectivuldeinvestiţie.

(7)Proiectultehnicdeexecuţie,inclusivdetaliiledeexecuţieseverificădecătrespecialiştiverificatorideproiecteatestaţipe

domenii/subdomeniideconstrucţiişispecialităţipentruinstalaţii,înscopulverificăriiîndepliniriicerinţelorfundamentale aplicabileconstrucţiilor,pentruprotejareavieţiioamenilor,abunuriloracestora,asocietăţiişiamediuluişipentruasigurarea sănătăţiişisiguranţeipersoanelorimplicate,peîntregulcicludeviaţăaconstrucţiilor.

(8)Conţinutul­cadrualproiectuluitehnicdeexecuţieestecelprevăzutînanexanr.10şiseadapteazădecătreoperatorii

economicicarepresteazăserviciideproiectareîndomeniu,înconformitatecuspecificulinvestiţiei.

+ CapitolulIVDispoziţiitranzitoriişifinale

+ Articolul13

Etapeledeelaborareadocumentaţiilortehnico­economiceaferenteobiectivelor/proiectelordeinvestiţiifinanţatedinfonduri

publicesuntprevăzuteînanexanr.11.

+ Articolul14

(1)Pentruexecutarealucrărilorînprimăurgenţă,pentrucareautorizaţiadeconstruire/desfiinţareseemiteimediatîncondiţiile

documentaţiatehnico­economicăprevăzutălaart.5alin.(1)lit.b)seelaboreazăşiseaprobăpânălarecepţialaterminarea

lucrărilordeintervenţiiînprimăurgenţă,darnumaitârziude6lunideladeschidereafinanţăriişiîncepereaexecuţieilucrărilor.

(2)Prinexcepţiedelaprevederileart.4,încazullucrărilorînprimăurgenţăprevăzutelaalin.(1),raportuldeexpertizătehnică,

întocmitdecătreexperttehnicatestat,curespectareareglementărilortehniceînvigoareaplicabile,constituietemădeproiectare. Laelaborarearaportuluideexpertizătehnicăseiauînconsideraredateleşiinformaţiiledinprocesul­verbaldeconstatarea pierderilorprovocatedefenomenemeteorologicepericuloaseşidealţifactorivătămători,întocmitconformprevederilorlegaleîn vigoare.

(3)Pentruexecutarealucrărilorînprimăurgenţă,proiectantuldezvoltăsoluţiatehnicărecomandatăprinraportuldeexpertiză

tehnicăprevăzutlaalin.(2).

/Public/DetaliiDocumentAfis/55794),republicată,cumodificărileşicompletărileulterioare,

6/13/2017

HG90729/11/2016­PortalLegislativ

6/13/2017 HG90729/11/2016­PortalLegislativ (4)Pentrulucrăriledeinterven ţ ieefectuate p entruînlăturareaefectelor

(4)Pentrulucrăriledeintervenţieefectuatepentruînlăturareaefectelorprodusedeacţiuniaccidentaleşicalamităţinaturale,

modificărileşicompletărileulterioare,pânălaaprobareadocumentaţieideavizare,seaprobădeschidereafinanţăriişiînceperea

execuţieilucrărilorpebazădelistedelucrăriestimatecantitativşivaloric.

(5)Pentrulucrărileexecutateprevăzutelaalin.(4),decontareasevafacepebazasituaţiilordelucrăriînsuşitedebeneficiar.

/ /

+ Articolul15

(1)Prezentahotărârenuseaplicăobiectivelor/proiectelordeinvestiţii:

a)alecărorlucrărisuntîncursdeexecuţieladataintrăriiînvigoareaprezenteihotărâri;

­­­­­­­­­­

b)pentrualecărorproiectetehnice/studiidefezabilitate/documentaţiideavizarealucrărilordeintervenţiiaufostiniţiate

proceduriledeachiziţiepublicăpânăladataintrăriiînvigoareaprezenteihotărâri,printransmitereasprepublicareaanunţuluide

participare/emitereainvitaţieideparticipare,respectivalecărorproiectetehnice/studiidefezabilitate/documentaţiideavizarea lucrărilordeintervenţiiaufostrecepţionatedeinvestitor/beneficiaroriaufostdepusespreaprobare/avizare; ­­­­­­­­­­

c)pentrucareafostaprobatăfinanţarea;

d)alecărorproiectetehnice/studiidefezabilitate/documentaţiideavizarealucrărilordeintervenţiinecesităactualizare,în

conformitatecuactelenormativeînvigoare,dacăaufostelaborateşirecepţionatedeinvestitor/beneficiarpânăladataintrăriiîn vigoareaprezenteihotărâri,orisuntdepusesprereaprobare/reavizare. ­­­­­­­­­­

(2)Cazurilorprevăzutelaalin.(1)liseaplicălegislaţiareferitoarelaelaborareadocumentaţieitehnico­economiceaferente

investiţiilorpublice,precumşilaelaborareadevizuluigeneralpentruobiectivedeinvestiţiişilucrărideintervenţii,învigoarela datalacareauintervenitsituaţiilerespective. ­­­­­­­­­­

+ Articolul16

Pentruaplicareaunitarăaprevederilorprezenteihotărâri,MinisterulDezvoltăriiRegionaleşiAdministraţieiPublice,cu

consultareaautorităţilorpublicecentraleresponsabilepentruimplementareaobiectivelor/proiectelordeinvestiţii,emite

instrucţiuni,careseaprobăprinordinalministruluişisepublicăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI.

+ Articolul17

Anexelenr.1­11facparteintegrantădinprezentahotărâre.

+ Articolul18

(1)Prevederileprezenteihotărâriintrăînvigoarela60deziledeladatapublicăriiînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI.

(2)Ladataintrăriiînvigoareaprezenteihotărâriseabrogă:

documentaţieitehnico­economiceaferenteinvestiţiilorpublice,precumşiastructuriişimetodologieideelaborareadevizului

generalpentruobiectivedeinvestiţiişilucrărideintervenţii,publicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.48din22

ianuarie2008;

investiţiilorpublice,precumşiastructuriişimetodologieideelaborareadevizuluigeneralpentruobiectivedeinvestiţiişilucrări

deintervenţii",publicatînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.524din11iulie2008,cumodificărileşicompletările

ulterioare.

/ /

/Public/DetaliiDocumentAfis/88958)privindaprobareaconţinutului­cadrual

/ /

PRIM­MINISTRU

DACIANJULIENCIOLOŞ

Contrasemnează:

­­­­­­­­­­­­­­

Viceprim­ministru,ministruldezvoltării

regionaleşiadministraţieipublice,

VasileDîncu

Viceprim­ministru,ministruleconomiei,

comerţuluişirelaţiilorcumediuldeafaceri,

CostinGrigoreBorc

Ministrulfonduriloreuropene,

DragoşCristianDinu

p.Ministrulmediului,apelorşipădurilor,

ErikaStanciu,

secretardestat

p.Ministrulculturii,

OanaBogdan,

secretardestat

Ministrultransporturilor,

PetruSorinBuşe

Ministrulfinanţelorpublice,

AncaDanaDragu

Bucureşti,29noiembrie2016.

Nr.907.

+ Anexa1

Beneficiar

Nr

Aprob

(numele,funcţiaşisemnătura)

L.S.

/

6/13/2017

HG90729/11/2016­PortalLegislativ

6/13/2017 HG90729/11/2016­PortalLegislativ NOTĂCONCEPTUALĂ ­conţinut­cadru­

NOTĂCONCEPTUALĂ ­conţinut­cadru­

1.Informaţiigeneraleprivindobiectivuldeinvestiţiipropus

1.1.Denumireaobiectivuluideinvestiţii

1.2.Ordonatorprincipaldecredite/investitor

1.3.Ordonatordecredite(secundar/terţiar)

1.4.Beneficiarulinvestiţiei

2.Necesitateaşioportunitateaobiectivuluideinvestiţiipropus

2.1.Scurtăprezentareprivind:

a)deficienţealesituaţieiactuale; b)efectulpozitivprevizionatprinrealizareaobiectivuluideinvestiţii; c)impactulnegativprevizionatîncazulnerealizăriiobiectivuluideinvestiţii.

2.2.Prezentarea,dupăcaz,aobiectivelordeinvestiţiicuaceleaşifuncţiunisaufuncţiunisimilarecuobiectivuldeinvestiţiipropus,

existenteînzonă,învedereajustificăriinecesităţiirealizăriiobiectivuluideinvestiţiipropus

2.3.Existenţa,dupăcaz,auneistrategii,aunuimasterplanoriaunorplanurisimilare,aprobateprinactenormative,încadrul

cărorasepoateîncadraobiectivuldeinvestiţiipropus

2.4.Existenţa,dupăcaz,aunoracorduriinternaţionalealestatuluicareobligăpartearomânălarealizareaobiectivuluideinvestiţii

2.5.Obiectivegenerale,preconizateafiatinseprinrealizareainvestiţiei

3.Estimareasuportabilităţiiinvestiţieipublice

3.1.Estimareacheltuielilorpentruexecuţiaobiectivuluideinvestiţii,luându­seînconsiderare,dupăcaz:

­costurileunorinvestiţiisimilarerealizate; ­standardedecostpentruinvestiţiisimilare.

3.2.Estimareacheltuielilorpentruproiectarea,pefaze,adocumentaţieitehnico­economiceaferenteobiectivuluideinvestiţie,

precumşipentruelaborareaaltorstudiidespecialitateînfuncţiedespecificulobiectivuluideinvestiţii,inclusivcheltuielile necesarepentruobţinereaavizelor,autorizaţiilorşiacordurilorprevăzutedelege

3.3.Surseidentificatepentrufinanţareacheltuielilorestimate(încazulfinanţăriinerambursabilesevamenţionaprogramul

operaţional/axacorespunzătoare,identificată)

4.Informaţiiprivindregimuljuridic,economicşitehnicalterenuluişi/saualconstrucţieiexistente

5.Particularităţialeamplasamentului/amplasamentelorpropus(e)pentrurealizareaobiectivuluideinvestiţii:

a)descriereasuccintăaamplasamentului/amplasamentelorpropus(e)(localizare,suprafaţaterenului,dimensiuniînplan); b)relaţiilecuzoneînvecinate,accesuriexistenteşi/saucăideaccesposibile; c)sursedepoluareexistenteînzonă; d)particularităţiderelief; e)niveldeechiparetehnico­edilitarăazoneişiposibilităţideasigurareautilităţilor; f)existenţaunoreventualereţeleedilitareînamplasamentcarearnecesitarelocare/protejare,înmăsuraîncarepotfiidentificate; g)posibileobligaţiideservitute; h)condiţionăriconstructivedeterminatedestareatehnicăşidesistemulconstructivalunorconstrucţiiexistenteînamplasament, asupracărorasevorfacelucrărideintervenţii,dupăcaz; i)reglementăriurbanisticeaplicabilezoneiconformdocumentaţiilordeurbanismaprobate­planurbanisticgeneral/planurbanistic zonalşiregulamentullocaldeurbanismaferent; j)existenţademonumenteistorice/dearhitecturăsausituriarheologicepeamplasamentsauînzonaimediatînvecinată;existenţa condiţionărilorspecificeîncazulexistenţeiunorzoneprotejate.

6.Descriereasuccintăaobiectivuluideinvestiţiipropus,dinpunctdevederetehnicşifuncţional:

a)destinaţieşifuncţiuni; b)caracteristici,parametrişidatetehnicespecifice,preconizate; c)durataminimădefuncţionareapreciatăcorespunzătordestinaţiei/funcţiunilorpropuse; d)nevoi/solicitărifuncţionalespecifice.

7.Justificareanecesităţiielaborării,dupăcaz,a:

­studiuluideprefezabilitate,încazulobiectivelor/proiectelormajoredeinvestiţii;

­expertizeitehniceşi,dupăcaz,aaudituluienergeticoriaaltorstudiidespecialitate,auditurisauanalizerelevante,inclusiv

analizadiagnostic,încazulintervenţiilorlaconstrucţiiexistente;

­unuistudiudefundamentareavaloriiresurseiculturalereferitoarelarestricţiileşipermisivităţileasociatecuobiectivulde

investiţii,încazulintervenţiilorpemonumenteistoricesauînzoneprotejate.

Data:

Întocmit

(numele,funcţia,compartimentulşisemnătura) + Anexa2 Beneficiar/Proiectant/Consultant

Nr

TEMĂDEPROIECTARE*1)

Notă

──────────

/

*1)Conţinutultemeideproiectareseadapteazădecătrebeneficiar,înfuncţiedespecificul/categoriaşiclasadeimportanţă,

precumşidecomplexitateaobiectivuluideinvestiţiipropus.

──────────

1.Informaţiigenerale

1.1.Denumireaobiectivuluideinvestiţii

1.2.Ordonatorprincipaldecredite/investitor

1.3.Ordonatordecredite(secundar,terţiar)

1.4.Beneficiarulinvestiţiei

1.5.Elaboratorultemeideproiectare

2.Datedeidentificareaobiectivuluideinvestiţii

2.1.Informaţiiprivindregimuljuridic,economicşitehnicalterenuluişi/saualconstrucţieiexistente,documentaţiecadastrală

2.2.Particularităţialeamplasamentului/amplasamentelorpropus/propusepentrurealizareaobiectivuluideinvestiţii,dupăcaz:

a)descriereasuccintăaamplasamentului/amplasamentelorpropus/propuse(localizare,suprafaţaterenului,dimensiuniînplan); b)relaţiilecuzoneînvecinate,accesuriexistenteşi/saucăideaccesposibile; c)sursedepoluareexistenteînzonă; d)particularităţiderelief; e)niveldeechiparetehnico­edilitarăalzoneişiposibilităţideasigurareautilităţilor; f)existenţaunoreventualereţeleedilitareînamplasamentcarearnecesitarelocare/protejare,înmăsuraîncarepotfiidentificate; g)posibileobligaţiideservitute; h)condiţionăriconstructivedeterminatedestareatehnicăşidesistemulconstructivalunorconstrucţiiexistenteînamplasament, asupracărorasevorfacelucrărideintervenţii,dupăcaz; i)reglementăriurbanisticeaplicabilezoneiconformdocumentaţiilordeurbanismaprobate­planurbanisticgeneral/planurbanistic zonalşiregulamentullocaldeurbanismaferent; j)existenţademonumenteistorice/dearhitecturăsausituriarheologicepeamplasamentsauînzonaimediatînvecinată;existenţa condiţionărilorspecificeîncazulexistenţeiunorzoneprotejatesaudeprotecţie.

2.3.Descriereasuccintăaobiectivuluideinvestiţiipropusdinpunctdevederetehnicşifuncţional:

a)destinaţieşifuncţiuni; b)caracteristici,parametrişidatetehnicespecifice,preconizate; c)niveluldeechipare,definisareşidedotare,exigenţetehnicealeconstrucţieiînconformitatecucerinţelefuncţionalestabilite prinreglementăritehnice,depatrimoniuşidemediuînvigoare; d)numărestimatdeutilizatori; e)durataminimădefuncţionare,apreciatăcorespunzătordestinaţiei/funcţiunilorpropuse; f)nevoi/solicitărifuncţionalespecifice; g)corelareasoluţiilortehnicecucondiţionărileurbanistice,deprotecţieamediuluişiapatrimoniului; h)stabilireaunorcriteriiclareînvedereasoluţionăriinevoiibeneficiarului.

2.4.Cadrullegislativaplicabilşiimpunerilecerezultădinaplicareaacestuia

6/13/2017

HG90729/11/2016­PortalLegislativ

6/13/2017 HG90729/11/2016­PortalLegislativ AprobLuatlacunoştinţă Beneficiar,Investitor,

AprobLuatlacunoştinţă

Beneficiar,Investitor,

(numele,funcţiaşisemnăturaautorizată)

Întocmit

Beneficiar/Proiectant/Consultant,

+ Anexa3

Proiectant

(denumireapersoaneijuridiceşidateledeidentificare)

Nr

STUDIUDEPREFEZABILITATE

­conţinut­cadru*1)­

Notă

──────────

*1)Conţinutul­cadrualstudiuluideprefezabilitatepoatefiadaptat,înfuncţiedespecificulşicomplexitateaobiectivuluide

investiţiipropus.

────────── A.PIESESCRISE

1.Informaţiigeneraleprivindobiectivuldeinvestiţii

1.1.Denumireaobiectivuluideinvestiţii

1.2.Ordonatorprincipaldecredite/investitor

1.3.Ordonatordecredite(secundar/terţiar)

1.4.Beneficiarulinvestiţiei

1.5.Elaboratorulstudiuluideprefezabilitate

2.Situaţiaexistentăşinecesitatearealizăriiobiectivuluideinvestiţii

2.1.Prezentareacontextului:politici,strategii,legislaţieşiacordurirelevante,structuriinstituţionaleşifinanciare

2.2.Analizasituaţieiexistenteşiidentificareadeficienţelor

2.3.Analizacereriidebunurişiservicii,inclusivprognozepetermenmediuşilungprivindevoluţiacererii,înscopuljustificării

necesităţiişidimensionăriiobiectivuluideinvestiţii

2.4.Obiectivepreconizateafiatinseprinrealizareainvestiţieipublice

3.Identificareaşiprezentareascenariilor/opţiunilortehnico­economiceposibilepentrurealizareaobiectivuluideinvestiţii

3.1.Particularităţialeamplasamentului

a)descriereaamplasamentului(localizare­intravilan/extravilan,suprafaţaterenului,dimensiuniînplan,regimjuridic­natura

proprietăţiisautitluldeproprietate,servituţi,dreptdepreempţiune,zonădeutilitatepublică,informaţii/obligaţii/constrângeri

extrasedindocumentaţiiledeurbanism,dupăcaz);

b)relaţiicuzoneînvecinate,accesuriexistenteşi/saucăideaccesposibile;

c)orientăripropusefaţădepunctelecardinaleşifaţădepuncteledeinteresnaturalesauconstruite;

d)sursedepoluareexistenteînzonă;

e)dateclimaticeşiparticularităţiderelief;

f)existenţaunor:

­reţeleedilitareînamplasamentcarearnecesitarelocare/protejare,înmăsuraîncarepotfiidentificate;

­posibileinterferenţecumonumenteistorice/dearhitecturăsausituriarheologicepeamplasamentsauînzonaimediatînvecinată;

existenţacondiţionărilorspecificeîncazulexistenţeiunorzoneprotejate;

­terenuricareaparţinunorinstituţiicarefacpartedinsistemuldeapărare,ordinepublicăşisiguranţănaţională;

g)caracteristicigeofizicealeterenuluidinamplasament­extrasdinstudiugeotehnicpreliminar,cuprinzând:

(i)dateprivindzonareaseismică; (ii)datepreliminareasupranaturiiterenuluidefundare,inclusivpresiuneaconvenţionalăşinivelulmaximalapelorfreatice; (iii)dategeologicegenerale; (iv)dategeotehniceobţinutedin:planuricuamplasamentulforajelor,fişecomplexecurezultateledeterminărilordelaborator, analizaapeisubterane,raportulgeotehniccurecomandărilepentrufundareşiconsolidări,hărţidezonaregeotehnică,arhive accesibile,dupăcaz; (v)încadrareaînzonederisc(cutremur,alunecărideteren,inundaţii)înconformitatecureglementăriletehniceînvigoare; (vi)caracteristicidinpunctdevederehidrologicstabiliteînbazastudiilorexistente,adocumentărilor,cuindicareasurselorde informareenunţatebibliografic.

3.2.Datetehniceşifuncţionalealeobiectivuluideinvestiţii:

a)destinaţieşifuncţiuni; b)caracteristici,parametri,niveldeechipareşidedotare,datetehnicespecifice,preconizate; c)durataminimădefuncţionareapreciatăcorespunzătordestinaţiei/funcţiunilorpropuse; d)nevoi/solicitărifuncţionalespecific,dupăcaz.

3.3.Aspectesocialeşidemediu

3.4.Aspecteinstituţionaleşideimplementare

3.5.Rezultatelepreconizate

3.6.Costuriledeinvestiţieestimateprinraportarelaobiectivedeinvestiţiisimilare

3.7.Costuriledeexploatareşiîntreţinereestimateprinraportarelaobiectivedeinvestiţiisimilare

3.8.Analizapreliminarăprivindaspecteeconomiceşifinanciare

4.Soluţiifezabilepentrurealizareaobiectivuluideinvestiţii

4.1.Propunereaunuinumărlimitatdescenarii/opţiunidintreceleidentificatecarevorfianalizatelafazadestudiudefezabilitate

4.2.Identificareasurselorpotenţialedefinanţareainvestiţieipublice:fonduriproprii,creditebancare,alocaţiidelabugetulde

stat/bugetullocal,crediteexternegarantatesaucontractatedestat,fonduriexternenerambursabile,altesurselegalconstituite

4.3.Concluzii

4.4.Recomandăriprivinddezvoltareascenariilor/opţiunilortehnico­economicefezabileselectatepentruafistudiateulteriorîn

cadrulstudiuluidefezabilitate B.PIESEDESENATE

1.plandeamplasareînzonă;

2.plandesituaţie.

/

Data:Proiectant*2),

(numele,funcţiaşisemnăturaautorizată)

Notă

──────────

*2)Studiuldeprefezabilitatevaaveaprevăzută,capaginădecapăt,paginadesemnături,princareelaboratorulacestuiaîşi

însuşeşteşiasumădateleşisoluţiilepropuse,şicarevaconţinecelpuţinurmătoareledate:nr /datăcontract,numeleşiprenumele înclaraleproiectanţilorpespecialităţi,alepersoaneiresponsabiledeproiect­şefdeproiect/directordeproiect,inclusiv semnăturileacestoraşiştampila.

──────────

+ Anexa4

PROIECTANT

(denumireapersoaneijuridiceşidateledeidentificare)

Nr

STUDIUDEFEZABILITATE

­conţinut­cadru*1)­

Notă

──────────

/

6/13/2017

HG90729/11/2016­PortalLegislativ

6/13/2017 HG90729/11/2016­PortalLegislativ

*1)Conţinutul­cadrualstudiuluidefezabilitatepoatefiadaptat,înfuncţiedespecificulşicomplexitateaobiectivuluideinvestiţii

propus.

────────── A.PIESESCRISE

1.Informaţiigeneraleprivindobiectivuldeinvestiţii

1.1.Denumireaobiectivuluideinvestiţii

1.2.Ordonatorprincipaldecredite/investitor

1.3.Ordonatordecredite(secundar/terţiar)

1.4.Beneficiarulinvestiţiei

1.5.Elaboratorulstudiuluidefezabilitate

2.Situaţiaexistentăşinecesitatearealizăriiobiectivului/proiectuluideinvestiţii

2.1.Concluziilestudiuluideprefezabilitate(încazulîncareafostelaboratînprealabil)privindsituaţiaactuală,necesitateaşi

oportunitateapromovăriiobiectivuluideinvestiţiişiscenariile/opţiuniletehnico­economiceidentificateşipropusespreanaliză

2.2.Prezentareacontextului:politici,strategii,legislaţie,acordurirelevante,structuriinstituţionaleşifinanciare

2.3.Analizasituaţieiexistenteşiidentificareadeficienţelor

2.4.Analizacereriidebunurişiservicii,inclusivprognozepetermenmediuşilungprivindevoluţiacererii,înscopuljustificării

necesităţiiobiectivuluideinvestiţii

2.5.Obiectivepreconizateafiatinseprinrealizareainvestiţieipublice

3.Identificarea,propunereaşiprezentareaaminimumdouăscenarii/opţiunitehnico­economicepentrurealizareaobiectivuluide

investiţii*2)

Notă

──────────

*2)Încazulîncareanteriorprezentuluistudiuafostelaboratunstudiudeprefezabilitate,sevorprezentaminimumdouă

scenarii/opţiunitehnico­economicedintreceleselectatecafezabilelafazastudiudeprefezabilitate.

──────────

Pentrufiecarescenariu/opţiunetehnico­economic(ă)sevorprezenta:

3.1.Particularităţialeamplasamentului:

a)descriereaamplasamentului(localizare­intravilan/extravilan,suprafaţaterenului,dimensiuniînplan,regimjuridic­natura

proprietăţiisautitluldeproprietate,servituţi,dreptdepreempţiune,zonădeutilitatepublică,informaţii/obligaţii/constrângeri

extrasedindocumentaţiiledeurbanism,dupăcaz);

b)relaţiicuzoneînvecinate,accesuriexistenteşi/saucăideaccesposibile;

c)orientăripropusefaţădepunctelecardinaleşifaţădepuncteledeinteresnaturalesauconstruite;

d)sursedepoluareexistenteînzonă;

e)dateclimaticeşiparticularităţiderelief;

f)existenţaunor:

­reţeleedilitareînamplasamentcarearnecesitarelocare/protejare,înmăsuraîncarepotfiidentificate;

­posibileinterferenţecumonumenteistorice/dearhitecturăsausituriarheologicepeamplasamentsauînzonaimediatînvecinată;

existenţacondiţionărilorspecificeîncazulexistenţeiunorzoneprotejatesaudeprotecţie;

­terenuricareaparţinunorinstituţiicarefacpartedinsistemuldeapărare,ordinepublicăşisiguranţănaţională;

g)caracteristicigeofizicealeterenuluidinamplasament­extrasdinstudiulgeotehnicelaboratconformnormativelorînvigoare,

cuprinzând:

(i)dateprivindzonareaseismică; (ii)datepreliminareasupranaturiiterenuluidefundare,inclusivpresiuneaconvenţionalăşinivelulmaximalapelorfreatice; (iii)dategeologicegenerale; (iv)dategeotehniceobţinutedin:planuricuamplasamentulforajelor,fişecomplexecurezultateledeterminărilordelaborator, analizaapeisubterane,raportulgeotehniccurecomandărilepentrufundareşiconsolidări,hărţidezonaregeotehnică,arhive accesibile,dupăcaz; (v)încadrareaînzonederisc(cutremur,alunecărideteren,inundaţii)înconformitatecureglementăriletehniceînvigoare; (vi)caracteristicidinpunctdevederehidrologicstabiliteînbazastudiilorexistente,adocumentărilor,cuindicareasurselorde informareenunţatebibliografic.

3.2.Descriereadinpunctdevederetehnic,constructiv,funcţional­arhitecturalşitehnologic:

­caracteristicitehniceşiparametrispecificiobiectivuluideinvestiţii; ­variantaconstructivăderealizareainvestiţiei,cujustificareaalegeriiacesteia; ­echipareaşidotareaspecificăfuncţiuniipropuse.

3.3.Costurileestimativealeinvestiţiei:

­costurileestimatepentrurealizareaobiectivuluideinvestiţii,culuareaînconsiderareacosturilorunorinvestiţiisimilare,oria unorstandardedecostpentruinvestiţiisimilarecorelativcucaracteristiciletehniceşiparametriispecificiobiectivuluideinvestiţii; ­costurileestimativedeoperarepeduratanormatădeviaţă/deamortizareainvestiţieipublice.

3.4.Studiidespecialitate,înfuncţiedecategoriaşiclasadeimportanţăaconstrucţiilor,dupăcaz:

­studiutopografic; ­studiugeotehnicşi/saustudiideanalizăşidestabilitateaterenului; ­studiuhidrologic,hidrogeologic; ­studiuprivindposibilitateautilizăriiunorsistemealternativedeeficienţăridicatăpentrucreştereaperformanţeienergetice; ­studiudetraficşistudiudecirculaţie; ­raportdediagnosticarheologicpreliminarînvedereaexproprierii,pentruobiectiveledeinvestiţiialecăroramplasamente urmeazăafiexpropriatepentrucauzădeutilitatepublică; ­studiupeisagisticîncazulobiectivelordeinvestiţiicaresereferălaamenajărispaţiiverzişipeisajere; ­studiuprivindvaloarearesurseiculturale; ­studiidespecialitatenecesareînfuncţiedespecificulinvestiţiei.

3.5.Graficeorientativederealizareainvestiţiei

4.Analizafiecărui/fiecăreiscenariu/opţiunitehnico­economic(e)propus(e)

4.1.Prezentareacadruluideanaliză,inclusivspecificareaperioadeidereferinţăşiprezentareascenariuluidereferinţă

4.2.Analizavulnerabilităţilorcauzatedefactoriderisc,antropicişinaturali,inclusivdeschimbăriclimatice,cepotafecta

investiţia

4.3.Situaţiautilităţilorşianalizadeconsum:

­necesaruldeutilităţişiderelocare/protejare,dupăcaz; ­soluţiipentruasigurareautilităţilornecesare.

4.4.Sustenabilitatearealizăriiobiectivuluideinvestiţii:

a)impactulsocialşicultural,egalitateadeşanse; b)estimăriprivindforţademuncăocupatăprinrealizareainvestiţiei:înfazaderealizare,înfazadeoperare; c)impactulasuprafactorilordemediu,inclusivimpactulasuprabiodiversităţiişiasiturilorprotejate,dupăcaz; d)impactulobiectivuluideinvestiţieraportatlacontextulnaturalşiantropicîncareacestaseintegrează,dupăcaz.

4.5.Analizacereriidebunurişiservicii,carejustificădimensionareaobiectivuluideinvestiţii

4.6.Analizafinanciară,inclusivcalculareaindicatorilordeperformanţăfinanciară:fluxulcumulat,valoareaactualizatănetă,rata

internăderentabilitate;sustenabilitateafinanciară

4.7.Analizaeconomică*3),inclusivcalculareaindicatorilordeperformanţăeconomică:valoareaactualizatănetă,ratainternăde

rentabilitateşiraportulcost­beneficiusau,dupăcaz,analizacost­eficacitate

4.8.Analizadesenzitivitate*3)

Notă

──────────

*3)Prinexceiedelaprevederilepct.4.7şi4.8,încazulobiectivelordeinvestiţiiacărorvaloaretotalăestimatănudepăşeşte

analizacost­eficacitate.

──────────

4.9.Analizaderiscuri,măsurideprevenire/diminuareariscurilor

5.Scenariul/Opţiuneatehnico­economic(ă)optim(ă),recomandat(ă)

6/13/2017

HG90729/11/2016­PortalLegislativ

6/13/2017 HG90729/11/2016­PortalLegislativ

5.1.Comparaţiascenariilor/opţiunilorpropuse,dinpunctdevederetehnic,economic,financiar,alsustenabilităţiişiriscurilor

5.2.Selectareaşijustificareascenariului/opţiuniioptim(e)recomandat(e)

5.3.Descriereascenariului/opţiuniioptim(e)recomandat(e)privind:

a)obţinereaşiamenajareaterenului; b)asigurareautilităţilornecesarefuncţionăriiobiectivului; c)soluţiatehnică,cuprinzânddescrierea,dinpunctdevederetehnologic,constructiv,tehnic,funcţional­arhitecturalşieconomic,a principalelorlucrăripentruinvestiţiadebază,corelatăcunivelulcalitativ,tehnicşideperformanţăcerezultădinindicatorii tehnico­economicipropuşi; d)probetehnologiceşiteste.

5.4.Principaliiindicatoritehnico­economiciaferenţiobiectivuluideinvestiţii:

a)indicatorimaximali,respectivvaloareatotalăaobiectuluideinvestiţii,exprimatăînlei,cuTVAşi,respectiv,fărăTVA,dincare construcţii­montaj(C+M),înconformitatecudevizulgeneral; b)indicatoriminimali,respectivindicatorideperformanţă­elementefizice/capacităţifizicecaresăindiceatingereaţintei obiectivuluideinvestiţii­şi,dupăcaz,calitativi,înconformitatecustandardele,normativeleşireglementăriletehniceînvigoare; c)indicatorifinanciari,socioeconomici,deimpact,derezultat/operare,stabiliţiînfuncţiedespecificulşiţintafiecăruiobiectivde investiţii; d)durataestimatădeexecuţieaobiectivuluideinvestiţii,exprimatăînluni.

5.5.Prezentareamoduluiîncareseasigurăconformareacureglementărilespecificefuncţiuniipreconizatedinpunctuldevedere

alasigurăriituturorcerinţelorfundamentaleaplicabileconstrucţiei,conformgraduluidedetalierealpropunerilortehnice

5.6.Nominalizareasurselordefinanţareainvestiţieipublice,caurmareaanalizeifinanciareşieconomice:fonduriproprii,credite

bancare,alocaţiidelabugetuldestat/bugetullocal,crediteexternegarantatesaucontractatedestat,fonduriexterne nerambursabile,altesurselegalconstituite.

6.Urbanism,acordurişiavizeconforme

6.1.Certificatuldeurbanismemisînvedereaobţineriiautorizaţieideconstruire

6.2.Extrasdecartefunciară,cuexcepţiacazurilorspeciale,expresprevăzutedelege

6.3.Actuladministrativalautorităţiicompetentepentruprotecţiamediului,măsuridediminuareaimpactului,măsuride

compensare,modalitateadeintegrareaprevederiloracorduluidemediuîndocumentaţiatehnico­economică

6.4.Avizeconformeprivindasigurareautilităţilor

6.5.Studiutopografic,vizatdecătreOficiuldeCadastruşiPublicitateImobiliară

6.6.Avize,acordurişistudiispecifice,dupăcaz,înfuncţiedespecificulobiectivuluideinvestiţiişicarepotcondiţionasoluţiile

tehnice

7.Implementareainvestiţiei

7.1.Informaţiidespreentitatearesponsabilăcuimplementareainvestiţiei

7.2.Strategiadeimplementare,cuprinzând:duratadeimplementareaobiectivuluideinvestiţii(înlunicalendaristice),duratade

execuţie,graficuldeimplementareainvestiţiei,eşalonareainvestiţieipeani,resursenecesare

7.3.Strategiadeexploatare/operareşiîntreţinere:etape,metodeşiresursenecesare

7.4.Recomandăriprivindasigurareacapacităţiimanagerialeşiinstituţionale

8.Concluziişirecomandări

B.PIESEDESENATE

Înfuncţiedecategoriaşiclasadeimportanţăaobiectivuluideinvestiţii,pieseledesenatesevorprezentalascărirelevanteîn

raportcucaracteristicileacestuia,cuprinzând:

1.plandeamplasareînzonă;

2.plandesituaţie;

3.planurigenerale,faţadeşisecţiunicaracteristicedearhitecturăcotate,schemedeprincipiupentrurezistenţăşiinstalaţii,

volumetrii,schemefuncţionale,izometricesauplanurispecifice,dupăcaz;

4.planurigenerale,profilelongitudinaleşitransversalecaracteristice,cotate,planurispecifice,dupăcaz.

Data:Proiectant*4),

(numele,funcţiaşisemnăturapersoaneiautorizate)

L.S.

Notă

──────────

*4)Studiuldefezabilitatevaaveaprevăzută,capaginădecapăt,paginadesemnături,princareelaboratorulacestuiaîşiînsuşeşte

şiasumădateleşisoluţiilepropuse,şicarevaconţinecelpuţinurmătoareledate:nr /datăcontract,numeleşiprenumeleînclar aleproiectanţilorpespecialităţi,alepersoaneiresponsabiledeproiect­şefdeproiect/directordeproiect,inclusivsemnăturile acestoraşiştampila.

──────────

+ Anexa5

PROIECTANT,

(denumireapersoaneijuridiceşidateledeidentificare)

Nr

DOCUMENTAŢIEDEAVIZARE

alucrărilordeintervenţii­conţinut­cadru*1)­

Notă

──────────

*1)Conţinutul­cadrualdocumentaţieideavizarealucrărilordeintervenţiipoatefiadaptat,înfuncţiedespecificulşi

complexitateaobiectivuluideinvestiţiipropus.

────────── A.PIESESCRISE

1.Informaţiigeneraleprivindobiectivuldeinvestiţii

1.1.Denumireaobiectivuluideinvestiţii

1.2.Ordonatorprincipaldecredite/investitor

1.3.Ordonatordecredite(secundar/terţiar)

1.4.Beneficiarulinvestiţiei

1.5.Elaboratoruldocumentaţieideavizarealucrărilordeintervenţie

2.Situaţiaexistentăşinecesitatearealizăriilucrărilordeintervenţii

2.1.Prezentareacontextului:politici,strategii,legislaţie,acordurirelevante,structuriinstituţionaleşifinanciare

2.2.Analizasituaţieiexistenteşiidentificareanecesităţilorşiadeficienţelor

2.3.Obiectivepreconizateafiatinseprinrealizareainvestiţieipublice

3.Descriereaconstrucţieiexistente

3.1.Particularităţialeamplasamentului:

a)descriereaamplasamentului(localizare­intravilan/extravilan,suprafaţaterenului,dimensiuniînplan);

b)relaţiilecuzoneînvecinate,accesuriexistenteşi/saucăideaccesposibile;

c)dateleseismiceşiclimatice;

d)studiideteren:

(i)studiugeotehnicpentrusoluţiadeconsolidareainfrastructuriiconformreglementărilortehniceînvigoare; (ii)studiidespecialitatenecesare,precumstudiitopografice,geologice,destabilitatealeterenului,hidrologice,hidrogeotehnice, dupăcaz; e)situaţiautilităţilortehnico­edilitareexistente; f)analizavulnerabilităţilorcauzatedefactoriderisc,antropicişinaturali,inclusivdeschimbăriclimaticecepotafectainvestiţia; g)informaţiiprivindposibileinterferenţecumonumenteistorice/dearhitecturăsausituriarheologicepeamplasamentsauînzona imediatînvecinată;existenţacondiţionărilorspecificeîncazulexistenţeiunorzoneprotejate.

3.2.Regimuljuridic:

a)naturaproprietăţiisautitlulasupraconstrucţieiexistente,inclusivservituţi,dreptdepreempţiune;

b)destinaţiaconstrucţieiexistente;

c)includereaconstrucţieiexistenteînlistelemonumenteloristorice,situriarheologice,ariinaturaleprotejate,precumşizonelede

protecţiealeacestoraşiînzoneconstruiteprotejate,dupăcaz;

/

/

/

6/13/2017

HG90729/11/2016­PortalLegislativ

6/13/2017 HG90729/11/2016­PortalLegislativ

d)informaţii/obligaţii/constrângeriextrasedindocumentaţiiledeurbanism,dupăcaz.

3.3.Caracteristicitehniceşiparametrispecifici:

a)categoriaşiclasadeimportanţă; b)codînListamonumenteloristorice,dupăcaz; c)an/ani/perioadedeconstruirepentrufiecarecorpdeconstrucţie; d)suprafaţaconstruită; e)suprafaţaconstruitădesfăşurată; f)valoareadeinventaraconstrucţiei; g)alţiparametri,înfuncţiedespecificulşinaturaconstrucţieiexistente.

3.4.Analizastăriiconstrucţiei,pebazaconcluziilorexpertizeitehniceşi/saualeaudituluienergetic,precumşialestudiului

arhitecturalo­istoricîncazulimobilelorcarebeneficiazăderegimuldeprotecţiedemonumentistoricşialimobileloraflateîn zoneledeprotecţiealemonumenteloristoricesauînzoneconstruiteprotejate.Sevorevidenţiadegradările,precumşicauzele principalealeacestora,deexemplu:degradăriprodusedecutremure,acţiuniclimatice,tehnologice,tasăridiferenţiate,cele rezultatedinlipsadeîntreţinereaconstrucţiei,concepţiastructuralăiniţialăgreşităsaualtecauzeidentificateprinexpertiza tehnică.

3.5.Stareatehnică,inclusivsistemulstructuralşianalizadiagnostic,dinpunctuldevederealasigurăriicerinţelorfundamentale

aplicabile,potrivitlegii.

3.6.Actuldoveditoralforţeimajore,dupăcaz.

4.Concluziileexpertizeitehniceşi,dupăcaz,aleaudituluienergetic,concluziilestudiilordediagnosticare*2):

Notă

──────────

*2)Studiiledediagnosticarepotfi:studiideidentificareaalcătuirilorconstructiveceutilizeazăsubstanţenocive,studiispecifice

pentrumonumenteistorice,pentrumonumentedeforpublic,situriarheologice,analizacompatibilităţiiconformăriispaţialea

clădiriiexistentecunormelespecificefuncţiuniişiamăsuriiîncareaceastarăspundecerinţelordecalitate,studiupeisagisticsau

studii,stabiliteprintemadeproiectare.

────────── a)clasaderiscseismic; b)prezentareaaminimumdouăsoluţiideintervenţie; c)soluţiiletehniceşimăsurilepropusedecătreexpertultehnicşi,dupăcaz,auditorulenergeticspreafidezvoltateîncadrul documentaţieideavizarealucrărilordeintervenţii; d)recomandareaintervenţiilornecesarepentruasigurareafuncţionăriiconformcerinţelorşiconformexigenţelordecalitate.

5.Identificareascenariilor/opţiunilortehnico­economice(minimumdouă)şianalizadetaliatăaacestora

5.1.Soluţiatehnică,dinpunctdevederetehnologic,constructiv,tehnic,funcţional­arhitecturalşieconomic,cuprinzând:

a)descriereaprincipalelorlucrărideintervenţiepentru:

­consolidareaelementelor,subansamblurilorsauaansambluluistructural; ­protejarea,reparareaelementelornestructuraleşi/saurestaurareaelementelorarhitecturaleşiacomponentelorartistice,dupăcaz; ­intervenţiideprotejare/conservareaelementelornaturaleşiantropiceexistentevaloroase,dupăcaz; ­demolareaparţialăaunorelementestructurale/nestructurale,cu/fărămodificareaconfiguraţieişi/sauafuncţiuniiexistentea construcţiei; ­introducereaunorelementestructurale/nestructuralesuplimentare; ­introducereadedispozitiveantiseismicepentrureducerearăspunsuluiseismicalconstrucţieiexistente; b)descrierea,dupăcaz,şiaaltorcategoriidelucrăriincluseînsoluţiatehnicădeintervenţiepropusă,respectivhidroizolaţii, termoizolaţii,repararea/înlocuireainstalaţiilor/echipamenteloraferenteconstrucţiei,demontări/montări,debranşări/branşări, finisajelainterior/exterior,dupăcaz,îmbunătăţireaterenuluidefundare,precumşilucrăristrictnecesarepentruasigurarea funcţionalităţiiconstrucţieireabilitate; c)analizavulnerabilităţilorcauzatedefactoriderisc,antropicişinaturali,inclusivdeschimbăriclimaticecepotafectainvestiţia; d)informaţiiprivindposibileinterferenţecumonumenteistorice/dearhitecturăsausituriarheologicepeamplasamentsauînzona imediatînvecinată;existenţacondiţionărilorspecificeîncazulexistenţeiunorzoneprotejate; e)caracteristiciletehniceşiparametriispecificiinvestiţieirezultateînurmarealizăriilucrărilordeintervenţie.

5.2.Necesaruldeutilităţirezultate,inclusivestimăriprivinddepăşireaconsumuriloriniţialedeutilităţişimoduldeasigurarea

consumurilorsuplimentare

5.3.Durataderealizareşietapeleprincipalecorelatecudateleprevăzuteîngraficulorientativderealizareainvestiţiei,detaliatpe

etapeprincipale

5.4.Costurileestimativealeinvestiţiei:

­costurileestimatepentrurealizareainvestiţiei,culuareaînconsiderareacosturilorunorinvestiţiisimilare; ­costurileestimativedeoperarepeduratanormatădeviaţă/amortizareainvestiţiei.

5.5.Sustenabilitatearealizăriiinvestiţiei:

a)impactulsocialşicultural; b)estimăriprivindforţademuncăocupatăprinrealizareainvestiţiei:înfazaderealizare,înfazadeoperare; c)impactulasuprafactorilordemediu,inclusivimpactulasuprabiodiversităţiişiasiturilorprotejate,dupăcaz.

5.6.Analizafinanciarăşieconomicăaferentărealizăriilucrărilordeintervenţie:

a)prezentareacadruluideanaliză,inclusivspecificareaperioadeidereferinţăşiprezentareascenariuluidereferinţă; b)analizacereriidebunurişiserviciicarejustificănecesitateaşidimensionareainvestiţiei,inclusivprognozepetermenmediuşi lung; c)analizafinanciară;sustenabilitateafinanciară; d)analizaeconomică;analizacost­eficacitate; e)analizaderiscuri,măsurideprevenire/diminuareariscurilor.

6.Scenariul/Opţiuneatehnico­economic(ă)optim(ă),recomandat(ă)

6.1.Comparaţiascenariilor/opţiunilorpropus(e),dinpunctdevederetehnic,economic,financiar,alsustenabilităţiişiriscurilor

6.2.Selectareaşijustificareascenariului/opţiuniioptim(e),recomandat(e)

6.3.Principaliiindicatoritehnico­economiciaferenţiinvestiţiei:

a)indicatorimaximali,respectivvaloareatotalăaobiectivuluideinvestiţii,exprimatăînlei,cuTVAşi,respectiv,fărăTVA,din careconstrucţii­montaj(C+M),înconformitatecudevizulgeneral; b)indicatoriminimali,respectivindicatorideperformanţă­elementefizice/capacităţifizicecaresăindiceatingereaţintei obiectivuluideinvestiţii­şi,dupăcaz,calitativi,înconformitatecustandardele,normativeleşireglementăriletehniceînvigoare; c)indicatorifinanciari,socioeconomici,deimpact,derezultat/operare,stabiliţiînfuncţiedespecificulşiţintafiecăruiobiectivde investiţii; d)durataestimatădeexecuţieaobiectivuluideinvestiţii,exprimatăînluni.

6.4.Prezentareamoduluiîncareseasigurăconformareacureglementărilespecificefuncţiuniipreconizatedinpunctuldevedere

alasigurăriituturorcerinţelorfundamentaleaplicabileconstrucţiei,conformgraduluidedetalierealpropunerilortehnice

6.5.Nominalizareasurselordefinanţareainvestiţieipublice,caurmareaanalizeifinanciareşieconomice:fonduriproprii,credite

bancare,alocaţiidelabugetuldestat/bugetullocal,crediteexternegarantatesaucontractatedestat,fonduriexterne nerambursabile,altesurselegalconstituite

7.Urbanism,acordurişiavizeconforme

7.1.Certificatuldeurbanismemisînvedereaobţineriiautorizaţieideconstruire

7.2.Studiutopografic,vizatdecătreOficiuldeCadastruşiPublicitateImobiliară

7.3.Extrasdecartefunciară,cuexcepţiacazurilorspeciale,expresprevăzutedelege

7.4.Avizeprivindasigurareautilităţilor,încazulsuplimentăriicapacităţiiexistente

7.5.Actuladministrativalautorităţiicompetentepentruprotecţiamediului,măsuridediminuareaimpactului,măsuride

compensare,modalitateadeintegrareaprevederiloracorduluidemediu,deprincipiu,îndocumentaţiatehnico­economică

7.6.Avize,acordurişistudiispecifice,dupăcaz,carepotcondiţionasoluţiiletehnice,precum:

a)studiuprivindposibilitateautilizăriiunorsistemealternativedeeficienţăridicatăpentrucreştereaperformanţeienergetice;

b)studiudetraficşistudiudecirculaţie,dupăcaz;

c)raportdediagnosticarheologic,încazulintervenţiilorînsituriarheologice;

d)studiuistoric,încazulmonumenteloristorice;

e)studiidespecialitatenecesareînfuncţiedespecificulinvestiţiei.

B.PIESEDESENATE

Înfuncţiedecategoriaşiclasadeimportanţăaobiectivuluideinvestiţii,pieseledesenatesevorprezentalascărirelevanteîn

raportcucaracteristicileacestuia,cuprinzând:

1.Construcţiaexistentă:

a)plandeamplasareînzonă;

6/13/2017

HG90729/11/2016­PortalLegislativ

6/13/2017 HG90729/11/2016­PortalLegislativ b)plandesituaţie;

b)plandesituaţie; c)releveudearhitecturăşi,dupăcaz,structuraşiinstalaţii­planuri,secţiuni,faţade,cotate; d)planşespecificedeanalizăşisinteză,încazulintervenţiilorpemonumenteistoriceşiînzoneledeprotecţieaferente.

2.Scenariul/Opţiuneatehnico­economic(ă)optim(ă),recomandat(ă):

a)plandeamplasareînzonă; b)plandesituaţie; c)planurigenerale,faţadeşisecţiunicaracteristicedearhitectură,cotate,schemedeprincipiupentrurezistenţăşiinstalaţii, volumetrii,schemefuncţionale,izometricesauplanurispecifice,dupăcaz; d)planurigenerale,profilelongitudinaleşitransversalecaracteristice,cotate,planurispecifice,dupăcaz.

Data:Proiectant*3),

(numele,funcţiaşisemnăturapersoaneiautorizate)

L.S.

Notă

──────────

*3)Documentaţiadeavizarealucrărilordeintervenţiivaaveaprevăzută,capaginădecapăt,paginadesemnături,princare

elaboratorulacesteiaîşiînsuşeşteşiasumădateleşisoluţiilepropuse,şicarevaconţinecelpuţinurmătoareledate:nr /dată contract,numeleşiprenumeleînclaraleproiectanţilorpespecialităţi,alepersoaneiresponsabiledeproiect­şefde proiect/directordeproiect,inclusivsemnăturileacestoraşiştampila.

──────────

+ Anexa6

METODOLOGIE

privindelaborareadevizuluigeneralşiadevizuluipeobiect

+ CapitolulIStructuradevizuluigeneral

Devizulgeneralsestructureazăpecapitoleşisubcapitoledecheltuieli.

Încadrulfiecăruicapitol/subcapitoldecheltuieliseînscriuobiecteledeinvestiţie(lacap.4şi,dupăcaz,lasubcap.1.2,1.3,2,3.1,

5.1)saunaturacheltuielilor(lacelelaltecapitole/subcapitole).

Valoarealucrărilordeconstrucţii­montaj(C+M),inclusăînvaloareatotalăadevizuluigeneral,exprimatăînlei,cuprinde

cheltuielileprevăzutelacap./subcap.1.2,1.3,1.4,2,4.1,4.2,5.1.1dindevizulgeneral.

Conţinutul­cadrualdevizuluigeneral,prevăzutînanexanr.7,cuprindeurmătoarelecapitoleşisubcapitoledecheltuieli:

+ Secţiunea1Cheltuielipentruobţinereaşiamenajareaterenului

1.1.Obţinereaterenului

Cuprindecheltuielileefectuatepentru:

a)cumpărareadeterenuri; b)plataconcesiunii(redevenţei)peduratarealizăriilucrărilor; c)exproprierişidespăgubiri; d)schimbarearegimuluijuridicalterenului; e)scoatereatemporarăsaudefinitivădincircuitulagricol; f)cheltuielideaceeaşinatură,prevăzutedelege.

1.2.Amenajareaterenului

Cuprindecheltuielileefectuatepentrupregătireaamplasamentuluişicareconstauîn:

a)demolări;

b)demontări;

c)dezafectări;

d)defrişări;

e)colectare,sortareşitransportladepoziteleautorizatealdeşeurilorrezultate;

f)sistematizăripeverticală;

g)accesuri/drumuri/alei/parcări/drenuri/rigole/canaledescurgere,ziduridesprijin;

h)drenaje;

i)epuizmente(exclusivceleaferenterealizăriilucrărilorpentruinvestiţiadebază);

j)devieridecursurideapă;

k)strămutăridelocalităţi; l)strămutăridemonumenteistorice; m)descărcăridesarcinăarheologicăsau,dupăcaz,protejareîntimpulexecuţieiobiectivuluideinvestiţii(încazulexecutăriiunor lucrăripeamplasamentecefacpartedinListamonumenteloristoricesaudinRepertoriularheologicnaţional); n)lucrăripentrupregătireaamplasamentului.

1.3.Amenajăripentruprotecţiamediuluişiaducereaterenuluilastareainiţială

Cuprindecheltuielileefectuatepentrulucrărişiacţiunideprotecţiamediului,inclusivpentrurefacereacadruluinaturaldupă

terminarealucrărilor,deexemplu:

a)plantaredecopaci; b)reamenajarespaţiiverzi; c)reintroducereaîncircuitulagricolasuprafeţelorscoasetemporardinuz; d)lucrări/acţiunipentruprotecţiamediului.

1.4.Cheltuielipentrurelocarea/protecţiautilităţilor(devierireţeledeutilităţidinamplasament)

+ Secţiuneaa2­aCheltuielipentruasigurareautilităţilornecesareobiectivuluideinvestiţii

Cuprindecheltuielileaferentelucrărilorpentruasigurareacuutilităţilenecesareafuncţionăriiobiectivuluideinvestiţie,carese

executăpeamplasamentuldelimitatdinpunctdevederejuridiccaaparţinândobiectivuluideinvestiţie,precumşicheltuielile

aferenteracordăriilareţeleledeutilităţi,precum:

a)alimentarecuapă;

b)canalizare;

c)alimentarecugazenaturale;

d)agenttermic;

e)energieelectrică;

f)telecomunicaţii;

g)drumurideacces;

h)căiferateindustriale;

i)alteutilităţi.

+ Secţiuneaa3­aCheltuielipentruproiectareşiasistenţătehnică

3.1.Studii

Cuprindecheltuielilepentru:

3.1.1.studiideteren:studiigeotehnice,geologice,hidrologice,hidrogeotehnice,fotogrammetrice,topograficeşidestabilitateale

terenuluipecareseamplaseazăobiectivuldeinvestiţie;

3.1.2.raportprivindimpactulasupramediului;

3.1.3.studiidespecialitatenecesareînfuncţiedespecificulinvestiţiei.

3.2.Documentaţii­suportşicheltuielipentruobţinereadeavize,acordurişiautorizaţii

Cuprindetoatecheltuielilenecesarepentruelaborareadocumentaţiilorşiobţinereaavizelor:

a)obţinerea/prelungireavalabilităţiicertificatuluideurbanism; b)obţinerea/prelungireavalabilităţiiautorizaţieideconstruire/desfiinţare; c)obţinereaavizelorşiacordurilorpentruracordurişibranşamentelareţelepublicedealimentarecuapă,canalizare,alimentare cugaze,alimentarecuagenttermic,energieelectrică,telefonie; d)obţinereacertificatuluidenomenclaturăstradalăşiadresă; e)întocmireadocumentaţiei,obţinereanumăruluicadastralprovizoriuşiînregistrareaterenuluiîncarteafunciară; f)obţinereaactuluiadministrativalautorităţiicompetentepentruprotecţiamediului; g)obţinereaavizuluideprotecţiecivilă; h)avizuldespecialitateîncazulobiectivelordepatrimoniu; i)alteavize,acordurişiautorizaţii.

3.3.Expertizaretehnicăaconstrucţiilorexistente,astructurilorşi/sau,dupăcaz,aproiectelortehnice,inclusivîntocmireadecătre

expertultehnicaraportuluideexpertizătehnică,înconformitatecuprevederileart.14alin.(2)

3.4.Certificareaperformanţeienergeticeşiauditulenergeticalclădirilor

3.5.Proiectare

Cuprindecheltuielilepentru:

6/13/2017

HG90729/11/2016­PortalLegislativ

6/13/2017 HG90729/11/2016­PortalLegislativ 3.5.1.temadeproiectare; 3.5.2.studiudeprefezabilitate;

3.5.1.temadeproiectare;

3.5.2.studiudeprefezabilitate;

3.5.3.studiudefezabilitate/documentaţiedeavizarealucrărilordeintervenţiişidevizgeneral;

3.5.4.documentaţiiletehnicenecesareînvedereaobţineriiavizelor/acordurilor/autorizaţiilor;

3.5.5.verificareatehnicădecalitateaproiectuluitehnicşiadetaliilordeexecuţie;

3.5.6.proiecttehnicşidetaliideexecuţie.

3.6.Organizareaprocedurilordeachiziţie

Cuprindecheltuieliaferenteorganizăriişiderulăriiprocedurilordeachiziţiipublice:

a)cheltuieliaferenteîntocmiriidocumentaţieideatribuireşimultiplicăriiacesteia(exclusivcelecumpăratedeofertanţi); b)cheltuielicuonorariile,transportul,cazareaşidiurnamembrilordesemnaţiîncomisiiledeevaluare; c)anunţurideintenţie,departicipareşideatribuireacontractelor,corespondenţăprinpoştă,fax,poştăelectronicăînlegăturăcu proceduriledeachiziţiepublică; d)cheltuieliaferenteorganizăriişiderulăriiprocedurilordeachiziţiipublice.

3.7.Consultanţă

Cuprindecheltuieliefectuatepentru:

3.7.1.managementuldeproiectpentruobiectivuldeinvestiţii;

3.7.2.auditulfinanciar.

3.8.Asistenţătehnică

Cuprindecheltuielileefectuatepentru:

3.8.1.asistenţătehnicădinparteaproiectantului:

a)peperioadadeexecuţiealucrărilor; b)pentruparticipareaproiectantuluilafazeleincluseînprogramuldecontrolallucrărilordeexecuţie,avizatdecătreInspectoratul deStatînConstrucţii;

3.8.2.dirigenţiedeşantier,asiguratădepersonaltehnicdespecialitate,autorizat.

+ Secţiuneaa4­aCheltuielipentruinvestiţiadebază

4.1.Construcţiişiinstalaţii

Cuprindecheltuielileaferenteexecuţieituturorobiectelorcuprinseînobiectivuldeinvestiţie. Proiectantulvadelimitaobiecteledeconstrucţiidincadrulobiectivuluideinvestiţiişivanominalizacheltuielilepefiecareobiect. Cheltuielileaferentefiecăruiobiectdeconstrucţieseregăsescîndevizulpeobiect.

4.2.Montajutilaje,echipamentetehnologiceşifuncţionale

Cuprindecheltuielileaferentemontajuluiutilajelortehnologiceşialutilajelorincluseîninstalaţiilefuncţionale,inclusivreţelele aferentenecesarefuncţionăriiacestora. Cheltuielilesedesfăşoarăpeobiectedeconstrucţie.

4.3.Utilaje,echipamentetehnologiceşifuncţionalecarenecesitămontaj

Cuprindecheltuielilepentruachiziţionareautilajelorşiechipamentelortehnologice,precumşiacelorincluseîninstalaţiile funcţionale. Cheltuielilesedesfăşoarăpeobiectedeconstrucţie.

4.4.Utilaje,echipamentetehnologiceşifuncţionalecarenunecesitămontajşiechipamentedetransport

Cuprindecheltuielilepentruachiziţionareautilajelorşiechipamentelorcarenunecesitămontaj,precumşiaechipamentelorde transport,inclusivtehnologic. Cheltuielilesedesfăşoarăpeobiectedeconstrucţie.

4.5.Dotări

Cuprindecheltuielilepentruprocurareadebunuricareintrăîncategoriamijloacelorfixesauobiectelordeinventar,precum:

mobilier,dotăricumijloacetehnicedeapărareîmpotrivaincendiilor,dotărideuzgospodăresc,dotăriprivindprotecţiamuncii. Cheltuielilesedesfăşoarăpeobiectedeconstrucţie. Dotărilesecuprindîndevizulgeneralînbazafundamentăriiprivindnecesitateaşioportunitateafinanţăriiacestora,întocmităde autoritateacontractantăşiaprobatădecătreautoritateaadministraţieipublicecentralăcompetentădindomeniulcăreiase realizeazăinvestiţiapublică.

4.6.Activenecorporale

Cuprindecheltuielilecuachiziţionareaactivelornecorporale:drepturireferitoarelabrevete,licenţe,know­howsaucunoştinţe

tehnicenebrevetate.

+ Secţiuneaa5­aAltecheltuieli

5.1.Organizaredeşantier

Cuprindecheltuielinecesareînvedereacreăriicondiţiilordedesfăşurareaactivităţiideconstrucţii­montaj,dinpunctdevedere tehnologicşiorganizatoric.

5.1.1.Lucrărideconstrucţiişiinstalaţiiaferenteorganizăriideşantier

Cuprindecheltuieliaferenterealizăriiunorconstrucţiiprovizoriisauamenajăriînconstrucţiiexistente,precumşicheltuielide

desfiinţareaorganizăriideşantier:

a)vestiare/barăci/spaţiidelucrupentrupersonaluldinşantier; b)platformetehnologice/dezafectareaplatformelortehnologice; c)grupurisanitare; d)rampedespălareauto; e)depozitepentrumateriale; f)fundaţiipentrumacarale; g)reţeleelectricedeiluminatşiforţă; h)căideaccesautoşicăiferate; i)branşamente/racordurilautilităţi; j)împrejmuiri; k)panourideprezentare; l)pichetedeincendiu; m)cheltuielipentrudesfiinţareaorganizăriideşantier,inclusivcheltuielilenecesarereaduceriiterenurilorocupatelastarealor

iniţială,laterminareaexecuţieilucrărilordeinvestiţii,cuexcepţiacheltuieliloraferentepct.1.3"Amenajăripentruprotecţia

mediuluişiaducerealastareainiţială"dinstructuradevizuluigeneral;

5.1.2.Cheltuieliconexeorganizăriideşantier

Cuprindecheltuielilepentru:

a)obţinereaautorizaţieideconstruire/desfiinţareaferentelucrărilordeorganizaredeşantier;

b)taxedeamplasament;

c)închirierisemnedecirculaţie;

d)întrerupereatemporarăareţelelordetransportsaudistribuţiedeapă,canalizare,agenttermic,energieelectrică,gazenaturale,a

circulaţieirutiere,feroviare,navalesauaeriene;

e)contracteledeasistenţăcupoliţiarutieră;

f)contractetemporarecufurnizoruldeenergieelectrică,cufurnizoruldeapăşicuunităţidesalubrizare;

g)taxedepozitecologic;

h)taxelocale;

i)chiriipentruocupareatemporarăadomeniuluipublic; j)cheltuielilenecesarereaduceriiterenurilorocupatelastarealoriniţială,laterminareaexecuţieilucrărilordeinvestiţii/intervenţii,

operaţiunecareconstituieobligaţiaexecutanţilor,cuexcepţiacheltuieliloraferentepct.1.3"Amenajăripentruprotecţiamediuluişi

aducerealastareainiţială"dinstructuradevizuluigeneral; k)costulenergieielectriceşialapeiconsumateînincintaorganizăriideşantierpeduratadeexecuţiealucrărilor; l)costultransportuluimuncitorilornelocalnicişi/saucazareaacestora; m)pazaşantierului; n)asigurareapompieruluiautorizat; o)cheltuieliprivindasigurareasecurităţiişisănătăţiiîntimpulexecuţieilucrărilorpeşantier.

5.2.Comisioane,cote,taxe,costulcreditului

Cuprinde,dupăcaz:

5.2.1.comisioaneleşidobânzileaferentecredituluibănciifinanţatoare;

completărileulterioare;

5.2.5.taxepentruacorduri,avizeconformeşiautorizaţiadeconstruire/desfiinţare.

6/13/2017

HG90729/11/2016­PortalLegislativ

6/13/2017 HG90729/11/2016­PortalLegislativ 5.3.Cheltuielidiverseşineprevăzute

5.3.Cheltuielidiverseşineprevăzute

Cheltuielilediverseşineprevăzutevorfifolositeînconformitateculegislaţiaîndomeniulachiziţiilorpublicecefacereferirela modificărilecontractualeapăruteîntimpulexecuţiei.

Cheltuielilediverseşineprevăzuteseestimeazăprocentual,dinvaloareacheltuielilorprevăzutelacap./subcap.1.2,1.3,1.4,2,

3.5,3.8,4aledevizuluigeneral,astfel:

a)10%încazulexecutăriiunuiobiectiv/obiectnoudeinvestiţii;

b)20%încazulexecutăriilucrărilordeintervenţieilaconstrucţieexistentă.

5.4.Cheltuielipentruinformareşipublicitate

Cuprindecheltuielilepentrupublicitateşiinformare,inclusivpentrudiseminareainformaţiilordeinterespublic.

+ Secţiuneaa6­aCheltuielipentruprobetehnologiceşiteste

6.1.Pregătireapersonaluluideexploatare

Cuprindecheltuielilenecesareinstruirii/şcolarizăriipersonaluluiînvedereautilizăriicorecteşieficienteautilajelorşitehnologiilor.

6.2.Probetehnologiceşiteste

Cuprindecheltuielileaferenteexecuţieiprobelor/încercărilor,prevăzuteînproiect,rodajelor,expertizelorlarecepţie,omologărilor.

Însituaţiaîncareseobţinvenituricaurmareaprobelortehnologice,îndevizulgeneralseînscrievaloarearezultatăprindiferenţa

dintrecheltuielilerealizatepentruefectuareaprobelorşiveniturilerealizatedinacestea.

+ CapitolulIIStructuradevizuluipeobiect

Obiectivuldeinvestiţiicuprinde,dupăcaz,unulsaumaimulteobiectedeinvestiţii.

Delimitareaobiectelordincadrulobiectivuluideinvestiţiesefacedecătreproiectant,lafazadeproiectarestudiude

fezabilitate/documentaţiedeavizarealucrărilordeintervenţii.

Valoareafiecăruiobiectseestimeazăprindevizulpeobiectşiseobţineprinînsumareavalorilorcategoriilordelucrăricecompun

obiectul.

Valoarealucrăriloridentificate,pecategoriidelucrări,încadruldevizuluipeobiectseevaluează/estimeazăjustificatpebaza

costurilorlucrărilornecesareafiexecutatepentrurealizareaobiectuluideinvestiţii,lafazastudiudefezabilitate/documentaţiede avizarealucrărilordeintervenţii.

Devizulpeobiectsestructureazăcurespectareaconţinutului­cadruprevăzutînanexanr.8.

+ Anexa7

Proiectant,

(denumireapersoaneijuridiceşidateledeidentificare)

DEVIZGENERAL*1)

alobiectivuluideinvestiţii

(denumireaobiectivuluideinvestiţii)

­conţinut­cadru­

Notă

──────────

*1)Devizulgeneralestepartecomponentăastudiuluidefezabilitate/documentaţieideavizarealucrărilordeintervenţii.

────────── ┌────┬──────────────────────────────────────────┬──────────┬───────┬───────────┐

│Nr.││Valoare*2)││Valoare│

│crt.│Denumireacapitolelorşisubcapitolelor│(fărăTVA)│TVA│cuTVA│ ││decheltuieli├──────────┼───────┼───────────┤ ││││││ │││lei│lei│lei│ ├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤

│1│2│3│4│5│

├────┴──────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┴───────────┤

│CAPITOLUL1│

│Cheltuielipentruobţinereaşiamenajareaterenului│ ├────┬──────────────────────────────────────────┬──────────┬───────┬───────────┤

│1.1│Obţinereaterenului││││

├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤

│1.2│Amenajareaterenului││││

├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤

│1.3│Amenajăripentruprotecţiamediului││││

││şiaducereaterenuluilastareainiţială││││ ├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤

│1.4│Cheltuielipentrurelocarea/protecţia││││

││utilităţilor││││

├────┴──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤

│Totalcapitol1││││

├───────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┴───────────┤

│CAPITOLUL2│

│Cheltuielipentruasigurareautilităţilornecesareobiectivuluideinvestiţii│ ├───────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────┬───────────┤

│Totalcapitol2││││

├───────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┴───────────┤

│CAPITOLUL3│

│Cheltuielipentruproiectareşiasistenţătehnică│ ├────┬──────────────────────────────────────────┬──────────┬───────┬───────────┤

│3.1│Studii││││

├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤

││3.1.1.Studiideteren││││

├──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤

││3.1.2.Raportprivindimpactulasupra││││

││mediului││││

├──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤

││3.1.3.Altestudiispecifice││││

├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤

│3.2│Documentaţii­suportşicheltuielipentru││││

││obţinereadeavize,acordurişi││││ ││autorizaţii││││ ├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤

│3.3│Expertizaretehnică││││

├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤

│3.4│Certificareaperformanţeienergeticeşi││││

││auditulenergeticalclădirilor││││ ├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤

│3.5│Proiectare││││

├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤

││3.5.1.Temădeproiectare││││

│ ├──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤

││3.5.2.Studiudeprefezabilitate││││

│ ├──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤

││3.5.3.Studiudefezabilitate/documentaţie││││

││deavizarealucrărilordeintervenţiişi││││

6/13/2017

HG90729/11/2016­PortalLegislativ

6/13/2017 HG90729/11/2016­PortalLegislativ ││devizgeneral││││ │

││devizgeneral││││

├──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤

││3.5.4.Documentaţiiletehnicenecesareîn││││

││vedereaobţineriiavizelor/acordurilor/││││

││autorizaţiilor││││

├──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤

││3.5.5.Verificareatehnicădecalitatea││││

││proiectuluitehnicşiadetaliilorde││││

││execuţie││││

├──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤

││3.5.6.Proiecttehnicşidetaliide││││

││execuţie││││ ├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤

│3.6│Organizareaprocedurilordeachiziţie││││

├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤

│3.7│Consultanţă││││

├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤

││3.7.1.Managementuldeproiectpentru││││

││obiectivuldeinvestiţii││││ ├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤

││3.7.2.Auditulfinanciar││││

├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤

│3.8│Asistenţătehnică││││

├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤

││3.8.1.Asistenţătehnicădinpartea││││

││proiectantului││││ ├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤

││3.8.1.1.peperioadadeexecuţiea││││

││lucrărilor││││ ├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤

││3.8.1.2.pentruparticiparea││││

││proiectantuluilafazeleincluseîn││││ ││programuldecontrolallucrărilorde││││ ││execuţie,avizatdecătreInspectoratul││││ ││deStatînConstrucţii││││ ├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤

││3.8.2.Dirigenţiedeşantier││││

├────┴──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤

│Totalcapitol3││││

├───────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┴───────────┤

│CAPITOLUL4│

│Cheltuielipentruinvestiţiadebază│ ├────┬──────────────────────────────────────────┬──────────┬───────┬───────────┤

│4.1│Construcţiişiinstalaţii││││

├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤

│4.2│Montajutilaje,echipamentetehnologice││││

││şifuncţionale││││ ├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤

│4.3│Utilaje,echipamentetehnologiceşi││││

││funcţionalecarenecesitămontaj││││ ├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤

│4.4│Utilaje,echipamentetehnologiceşi││││

││funcţionalecarenunecesitămontajşi││││ ││echipamentedetransport││││ ├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤

│4.5│Dotări││││

├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤

│4.6│Activenecorporale││││

├────┴──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤

│Totalcapitol4││││

├───────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┴───────────┤

│CAPITOLUL5│

│Altecheltuieli│ ├────┬──────────────────────────────────────────┬──────────┬───────┬───────────┤

│5.1│Organizaredeşantier││││

├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤

││5.1.1.Lucrărideconstrucţiişi││││

││instalaţiiaferenteorganizăriideşantier││││ ├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤

││5.1.2.Cheltuieliconexeorganizării││││

││şantierului││││ ├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤

│5.2│Comisioane,cote,taxe,costulcreditului││││

├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤

││5.2.1.Comisioaneleşidobânzileaferente││││

││credituluibănciifinanţatoare││││ ├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤

││5.2.2.CotaaferentăISCpentrucontrolul││││

││calităţiilucrărilordeconstrucţii││││ ├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤

││5.2.3.CotaaferentăISCpentrucontrolul││││

││statuluiînamenajareateritoriului,││││ ││urbanismşipentruautorizarealucrărilor││││ ││deconstrucţii││││ ├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤

││5.2.4.CotaaferentăCaseiSocialea││││

││Constructorilor­CSC││││ ├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤

││5.2.5.Taxepentruacorduri,avize││││

││conformeşiautorizaţiadeconstruire/││││ ││desfiinţare││││ ├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤

│5.3│Cheltuielidiverseşineprevăzute││││

├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤

│5.4│Cheltuielipentruinformareşipublicitate││││

├────┴──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤

│Totalcapitol5││││

├───────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┴───────────┤

│CAPITOLUL6│

│Cheltuielipentruprobetehnologiceşiteste│

├────┬──────────────────────────────────────────┬──────────┬───────┬───────────┤

6/13/2017

HG90729/11/2016­PortalLegislativ

6/13/2017 HG90729/11/2016­PortalLegislativ │6.1│Pregătireapersonaluluideexploatare││││

│6.1│Pregătireapersonaluluideexploatare││││

├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤

│6.2│Probetehnologiceşiteste││││

├────┴──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤

│Totalcapitol6││││

├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤ │TOTALGENERAL││││ ├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────────┤ │dincare:││││

│C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)││││

└───────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┴───────────┘

Data:Întocmit,

(numele,funcţiaşisemnătura)

Beneficiar/Investitor,

Notă

──────────

*2)Înpreţuriladatade

──────────

;1euro=

lei.

+ Anexa8

Proiectant,

(denumireapersoaneijuridiceşidateledeidentificare)

Nr

DEVIZUL obiectului ­conţinut­cadru­ ┌──────┬──────────────────────────────────────────┬──────────┬───────┬─────────┐ │Nr.││Valoare││Valoare│ │crt.│Denumireacapitolelorşisubcapitolelor│(fărăTVA)│TVA│cuTVA│ ││decheltuieli├──────────┼───────┼─────────┤ ││││││ │││lei│lei│lei│ ├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┤

/

│1│2│3│4│5│

├──────┴──────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┴─────────┤

│Cap.4­Cheltuielipentruinvestiţiadebază│

├──────┬──────────────────────────────────────────┬──────────┬───────┬─────────┤

│4.1*)│Construcţiişiinstalaţii││││

├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┤

│4.1.1.│Terasamente,sistematizarepeverticală││││

││şiamenajăriexterioare││││ ├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┤

│4.1.2│Rezistenţă││││

├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┤

│4.1.3│Arhitectură││││

├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┤

│4.1.4│Instalaţii││││

├──────┴──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┤

│TOTALI­subcap.4.1││││

├──────┬──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┤

│4.2│Montajutilaje,echipamentetehnologice││││

││şifuncţionale││││ ├──────┴──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┤

│TOTALII­subcap.4.2││││

├──────┬──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┤

│4.3│Utilaje,echipamentetehnologiceşi││││

││funcţionalecarenecesitămontaj││││ ├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┤

│4.4│Utilaje,echipamentetehnologiceşi││││

││funcţionalecarenunecesitămontajşi││││ ││echipamentedetransport││││ ├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┤

│4.5│Dotări││││

├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┤

│4.6│Activenecorporale││││

├──────┴──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┤

│TOTALIII­subcap.4.3+4.4+4.5+4.6││││

├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┤

│Totaldevizpeobiect││││

│(TotalI+TotalII+TotalIII)││││

└─────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┴─────────┘

Notă

──────────

*)Încadrulsubcap.4.1­Construcţiişiinstalaţiileaferenteacestora,categoriiledelucrărisedetaliazădecătreproiectantpe

domenii/subdomeniideconstrucţiişispecialităţideinstalaţii,înfuncţiedetipulşispecificulobiectului.

──────────

+ Anexa9

Conţinutul­cadrualproiectuluipentruautorizarea executăriilucrărilordeconstruire,conţinutul­cadrual proiectuluipentruautorizareaexecutăriilucrărilordedesfiinţare, precumşiconţinutul­cadrualproiectuluideorganizare aexecuţieilucrărilor A.CONŢINUTUL­CADRUALPROIECTULUIPENTRUAUTORIZAREAEXECUTĂRIILUCRĂRILORDECONSTRUIRE­ P.A.C. I.Piesescrise

1.Listaşisemnăturileproiectanţilor

Secompleteazăcunumeleînclarşicalitateaproiectanţilor,precumşicuparteadinproiectpentrucarerăspund.

2.Memoriu

2.1.Dategenerale:

Descrierealucrărilorcarefacobiectulautorizării,făcându­sereferirila:

­amplasamentul,topografiaacestuia,trasarealucrărilor; ­climaşifenomenelenaturalespecifice; ­geologiaşiseismicitatea; ­categoriadeimportanţăaobiectivului.

2.2.Memoriipespecialităţi

Descrierealucrărilorde:

6/13/2017

HG90729/11/2016­PortalLegislativ

6/13/2017 HG90729/11/2016­PortalLegislativ ­arhitectură; ­structură; ­instalaţii;

­arhitectură; ­structură; ­instalaţii; ­dotărişiinstalaţiitehnologice,dupăcaz; ­amenajăriexterioareşisistematizareverticală.

2.3.Dateşiindicicarecaracterizeazăinvestiţiaproiectată,cuprinşiînanexalacerereapentruautorizare:

­suprafeţele­construitădesfăşurată,construitălasolşiutilă; ­înălţimileclădirilorşinumăruldeniveluri; ­volumulconstrucţiilor; ­procentuldeocupareaterenului­P.O.T.; ­coeficientuldeutilizareaterenului­C.U.T.

2.4.Devizulgeneralallucrărilor,întocmitînconformitatecuprevederilelegaleînvigoare

2.5.Anexelamemoriu

2.5.1.Studiulgeotehnic

2.5.2.Referateledeverificareaproiectuluiînconformitateculegislaţiaînvigoare,întocmitedeverificatorideproiecteatestaţi,

aleşideinvestitor II.Piesedesenate

1.Planurigenerale

1.1.Plandeîncadrareînteritoriu

­plandeîncadrareînzonăalucrării,întocmitlascările1:10.000,1:5.000,1:2.000sau1:1.000,dupăcaz,emisdeoficiulde

cadastruşipublicitateimobiliarăteritorial

1.2.Plandesituaţieprivindamplasareaobiectivelorinvestiţiei

­plancureprezentareareliefului,întocmitînsistemuldeproiecţiestereografic1970,lascările1:2.000,1:1.000,1:500,1:200sau

1:100,dupăcaz,vizatdeoficiuldecadastruşipublicitateimobiliarăteritorial,pecaresevorreprezenta:

●imobilul,identificatprinnumărulcadastral,pentrucareafostemiscertificatuldeurbanism,descrisprintotalitateaelementelor topograficedeterminantepentrusuprafaţa,lungimealaturilor,unghiuri,inclusivpoziţiaşiînălţimealacoamăacalcanelor limitrofe,precumşipoziţiareperelorfixeşimobiledetrasare; ●amplasareatuturorconstrucţiilorcaresevormenţine,sevordesfiinţasausevorconstrui,dupăcaz;

●coteleconstrucţiilorproiectateşimenţinutepeceletreidimensiuni(cotele±0,00;cotedenivel;distanţedeamplasare;axe;

coteletrotuarelor,aleilor,platformelorşialteleasemenea); ●denumireaşidestinaţiilefiecăruicorpdeconstrucţie; ●sistematizareapeverticalăaterenuluişimoduldescurgereaapelorpluviale; ●acceselepietonaleşicarosabiledinincintăşiclădiri,plantaţiileprevăzute; ●planulparcelaraltarlaleiîncazulimobilelorneîmprejmuitecarefacobiectullegilorderestituireaproprietăţii.

1.3.Planulprivindconstrucţiilesubterane

Vacuprindeamplasareaacestora,înspecialareţelelordeutilităţiurbanedinzonaamplasamentului:trasee,dimensiuni,cotede

nivelprivindpoziţionareacăminelor­radierşicapac­şivafiredactatlascara1:500.

Încazullipseiunorreţelepublicedeechiparetehnico­edilitarăsevorindicainstalaţiilepropriiprevăzuteprinproiect,înspecial celepentrualimentarecuapăşicanalizare.

2.Planşepespecialităţi

2.1.Arhitectură

Proiectuldearhitecturăvacuprindeplanşeleprincipaleprivindarhitecturafiecăruiobiect,redactatelascara1:50sau1:100,după

cumurmează:

­planurilecotatealetuturornivelurilorsubteraneşisupraterane,cuindicareafuncţiunilor,dimensiunilorşiasuprafeţelor; ­planurileacoperişurilor­terasasauşarpantă­,cuindicareapantelordescurgereaapelormeteoriceşiamoduluidecolectarea acestora,inclusivindicareamaterialelordincareseexecutăînvelitorile;

­secţiunicaracteristice­înspecialpeliniadeceamaimarepantă,acoloundeestecazul­,caresăcuprindăcota±0,00,cotele

tuturornivelurilor,înălţimiledeterminantealeacoperişului­cotelelacoamăşilacornişă­,fundaţiileclădirilorînvecinate,lacare sealăturăconstrucţiileproiectate; ­toatefaţadele,cuindicareamaterialelorşifinisajelor,inclusivculorile,cotateşicuindicarearacordăriilanivelulterenului amenajat; ­însituaţiaintegrăriiconstrucţiilorîntr­unfrontexistent,sevaprezentaşidesfăşurareastradalăprincaresevaarătamodulde integrareaacestoraînţesutulurbanexistent.

2.2.Structura

2.2.1.Planulfundaţiilor

Seredacteazălascara1:50şivareleva:

­modulderespectareacondiţiilordinstudiulgeotehnic; ­măsuriledeprotejareafundaţiilorşiaconstrucţiilorînvecinate,lacaresealăturăconstrucţiileproiectate.

2.2.2.Planuriledecofrajsaudeansamblupentrutoateniveluriledistincte.Seredacteazălascara1:50şivorrelevageometria

structuriişimaterialeledincaresuntalcătuiteelementelestructurale.

2.3.Instalaţii

2.3.1.Schemeleinstalaţiilor

Seprezintăparametriiprincipalişischemelefuncţionalealeinstalaţiilorproiectate.

2.4.Dotărişiinstalaţiitehnologice

Însituaţiaîncareinvestiţiaurmeazăsăfuncţionezepebazaunordotărişiinstalaţiitehnologice,determinantepentruconfiguraţia

planimetricăaconstrucţiilor,sevorprezenta:

2.4.1.Desenedeansamblu

2.4.2.Schemealefluxuluitehnologic

FiecareplanşăprezentatăîncadrulsecţiuniiII"Piesedesenate"vaaveaînparteadreaptăjosuncartuşcarevacuprindenumele firmeisaualproiectantuluielaborator,număruldeînmatricularesaunumărulautorizaţiei,dupăcaz,titlulproiectuluişialplanşei, numărulproiectuluişialplanşei,dataelaborării,numele,calitateaşisemnăturaelaboratorilorşialeşefuluideproiect. B.CONŢINUTUL­CADRUALPROIECTULUIPENTRUAUTORIZAREAEXECUTĂRIILUCRĂRILORDEDESFIINŢARE­ P.A.D. I.Piesescrise

1.Listaşisemnăturileproiectanţilor

Secompleteazăcunumeleînclarşicalitateaproiectanţilor,precumşicuparteadinproiectpentrucarerăspund.

2.Memoriu

2.1.Dategenerale

Descriereaconstrucţieicareurmeazăsăfiedesfiinţată:

­scurtistoric:anuledificării,meştericunoscuţi,altedatecaracteristice; ­descriereastructurii,amaterialelorconstituente,astiluluiarhitectonic; ­menţionareaşidescriereaelementelorpatrimonialesaudecorativecareurmeazăasepreleva;

­fotografiicolor­format9x12cm­aletuturorfaţadelor,iaracoloundeestecazulsevorprezentadesfăşurărirezultatedin

asamblareamaimultorfotografii; ­descrierealucrărilorcarefacobiectulproiectuluipentruautorizarealucrărilordedesfiinţare. II.Piesedesenate

1.Plandeîncadrareînteritoriu

­planşapesuporttopograficvizatdeoficiuldecadastruşipublicitateimobiliarăteritorial,întocmitălascările1:10.000,1:5.000,

1:2.000sau1:1.000,dupăcaz.

2.Plandesituaţieaimobilelor

­planşapesuporttopograficvizatdeoficiuldecadastruşipublicitateimobiliarăteritorial,întocmitălascările1:2.000,1:1.000,

1:500,1:200sau1:100,dupăcaz,princareseprecizează:

●parcelacadastralăpentrucareafostemiscertificatuldeurbanism; ●amplasareatuturorconstrucţiilorcaresevormenţinesausevordesfiinţa; ●moduldeamenajareaterenuluidupădesfiinţareaconstrucţiilor; ●sistematizareapeverticalăaterenuluişimoduldescurgereaapelorpluviale; ●plantaţiileexistenteşicaresemenţindupădesfiinţare. Peplanşăsevorindicaînmoddistinctelementeleexistente,celecaresedesfiinţeazăşicelepropuse­plandesituaţie,construcţii noisauumpluturidepământ,plantaţiietc.,dupăcaz.

3.Planulprivindconstrucţiilesubterane

Vacuprindeamplasareaacestora,înspecialareţelelordeutilităţiurbanedinzonaamplasamentului:trasee,dimensiuni,cotede

nivelprivindpoziţionareacăminelor­radierşicapac­,şivafiredactatlascara1:500.

Încazullipseiunorreţelepublicedeechiparetehnico­edilitarăsevorindicainstalaţiileproprii,înspecialcelepentrualimentarecu

apaşicanalizare.

6/13/2017

HG90729/11/2016­PortalLegislativ

6/13/2017 HG90729/11/2016­PortalLegislativ 4.Releveulconstrucţiilorcareurmeazăsăfiedesfiinţate

4.Releveulconstrucţiilorcareurmeazăsăfiedesfiinţate

Planşelesevorredactalaoscarăconvenabilă­1:100sau1:50­caresăpermităevidenţiereaspaţiilorşiafuncţiunilorexistente,

cuindicareacotelor,suprafeţelorşiamaterialelorexistente:

­planuriletuturornivelurilorşiplanulacoperişului;

­principalelesecţiuni:transversală,longitudinală,altesecţiunicaracteristice,dupăcaz;

­toatefaţadele.

Însituaţiaîncaredesfiinţareanecesităoperaţiunitehnicecomplexe,sevaprezentaşiproiectuldeorganizareaexecuţieilucrărilor.

FiecareplanşăprezentatăîncadrulsecţiuniiII"Piesedesenate"vaaveaînparteadreaptajosuncartuşcarevacuprindenumele

firmeisaualproiectantuluielaborator,număruldeînmatricularesaunumărulautorizaţiei,dupăcaz,denumireainvestiţiei,titlul

proiectuluişialplanşei,numărulproiectuluişialplanşei,dataelaborării,numele,calitateaşisemnăturaelaboratorilorşialeşefului

deproiect.

C.CONŢINUTUL­CADRUALPROIECTULUIDEORGANIZAREAEXECUŢIEILUCRĂRILOR­P.O.E.

P.O.E.estenecesarîntoatecazurileîncareserealizeazăoinvestiţieşiseprezintă,deregulă,împreunăcudocumentaţiatehnică

pentruautorizareaexecutăriilucrărilordeconstrucţii,încondiţiilelegii.

Proiectuldeorganizareaexecuţieilucrărilortrebuiesăcuprindădescriereatuturorlucrărilorprovizoriipregătitoareşinecesareîn

vedereaasigurăriitehnologieideexecuţieainvestiţiei,atâtpeterenulaferentinvestiţiei,câtşipespaţiileocupatetemporarînafara

acestuia,inclusivceledepedomeniulpublic,dupăcumurmează:

I.Piesescrise

1.Listaşisemnăturileproiectanţilor

Secompleteazăcunumeleînclarşicalitateaproiectanţilor,precumşicuparteadinproiectpentrucarerăspund.

2.Memoriu

Acestavacuprinde:

­descrierealucrărilorprovizorii:organizareaincintei,moduldeamplasareaconstrucţiilor,amenajărilorşidepozitelorde materiale; ­asigurareaşiprocurareadematerialeşiechipamente; ­asigurarearacordăriiprovizoriilareţeauadeutilităţiurbanedinzonaamplasamentului; ­precizăricuprivirelaaccesurişiîmprejmuiri; ­precizăriprivindprotecţiamuncii. Elementeletehnicedeavizareprivindracordareaprovizorielautilităţileurbanedinzonă,necesareînvedereaobţineriiacordului unic,sevorprezentaîncadrulfişelortehniceîntocmiteînproiectulpentruautorizareaexecutării/desfiinţăriilucrărilorde construcţii,dupăcaz. II.Piesedesenate Plangeneral a)lalucrăriledemaimareamploareseredacteazăoplanşărealizatăconformplanuluidesituaţieprivindamplasareaobiectivelor investiţiei,cuprinzândamplasamentulinvestiţieişitoateamenajărileşiconstrucţiileprovizoriinecesarerealizăriiacesteia; b)lalucrăriledemaimicăamploareelementeledeorganizareaexecutăriilucrărilorvorputeafiprezentateşiînplanuldesituaţie privindamplasareaobiectivelorinvestiţieialproiectuluipentruautorizareaexecutăriilucrărilordeconstrucţii. FiecareplanşăprezentatăîncadrulsecţiuniiII"Piesedesenate"vaaveaînparteadreaptajosuncartuşcarevacuprindenumele firmeisaualproiectantuluielaborator,număruldeînmatricularesaunumărulautorizaţiei,dupăcaz,titlulproiectuluişialplanşei, numărulproiectuluişialplanşei,dataelaborării,numele,calitateaşisemnăturaelaboratorilorşialeşefuluideproiect. + Anexa10 Proiectant,

(denumireapersoaneijuridiceşidateledeidentificare)

Nr

PROIECTTEHNICDEEXECUŢIE

­conţinut­cadru*1)­

Notă

──────────

*1)Conţinutulproiectuluitehnicdeexecuţieseadapteazădecătreoperatoriieconomicicarepresteazăîncondiţiilelegiiservicii

deproiectareîndomeniu,înconformitatecuspecificulinvestiţiei.

────────── Proiectultehnicdeexecuţietrebuiesăfieastfelelaboratîncâtsăfieclar,săasigureinformaţiitehnicecompleteprivindviitoarea lucrareşisărăspundăcerinţelortehnice,economiceşitehnologicealebeneficiarului. A.PĂRŢISCRISE I.Memoriutehnicgeneral

1.Informaţiigeneraleprivindobiectivuldeinvestiţii

1.1.Denumireaobiectivuluideinvestiţii

1.2.Amplasamentul

1.3.Actuladministrativprincareafostaprobat(ă),încondiţiilelegii,studiuldefezabilitate/documentaţiadeavizarealucrărilorde

intervenţii

1.4.Ordonatorulprincipaldecredite

1.5.Investitorul

1.6.Beneficiarulinvestiţiei

1.7.Elaboratorulproiectuluitehnicdeexecuţie

2.Prezentareascenariului/opţiuniiaprobat(e)încadrulstudiuluidefezabilitate/documentaţieideavizarealucrărilordeintervenţii

2.1.Particularităţialeamplasamentului,cuprinzând:

a)descriereaamplasamentul; b)topografia; c)climaşifenomenelenaturalespecificezonei; d)geologia,seismicitatea; e)devierileşiprotejăriledeutilităţiafectate; f)surseledeapă,energieelectrică,gaze,telefonşialteleasemeneapentrulucrăridefinitiveşiprovizorii; g)căiledeaccespermanente,căiledecomunicaţiişialteleasemenea; h)căiledeaccesprovizorii; i)bunuridepatrimoniuculturalimobil.

2.2.Soluţiatehnicăcuprinzând:

a)caracteristicitehniceşiparametrispecificiobiectivuluideinvestiţii;

b)variantaconstructivăderealizareainvestiţiei;

c)trasarealucrărilor;

d)protejarealucrărilorexecutateşiamaterialelordinşantier;

e)organizareadeşantier.

II.Memoriitehnicepespecialităţi

a)Memoriudearhitectură­conţinedescrierealucrărilordearhitectură,cuprecizareaechipăriişidotăriispecificefuncţiunii

b)Memoriicorespondentedomeniilor/subdomeniilordeconstrucţii

c)Memoriicorespondentespecialităţilordeinstalaţii,cuprecizareaechipăriişidotăriispecificefuncţiunii

III.Breviaredecalcul

Breviareledecalculreprezintădocumentejustificativepentrudimensionareaelementelordeconstrucţiişideinstalaţiişise

elaboreazăpentrufiecareelementdeconstrucţieînparte.Înacesteasevorprecizaîncărcărileşiipotezeledecalcul,combinaţiile

decalcul,metodologiadecalcul,verificărileşidimensionările,precumşiprogrameledecalculutilizate.

IV.Caietedesarcini

Caieteledesarcinisuntpărţiintegrantealeproiectuluitehnicdeexecuţie,carereglementeazăniveluldeperformanţăalucrărilor,

precumşicerinţele,condiţiiletehniceşitehnologice,condiţiiledecalitatepentruproduselecareurmeazăafiîncorporateîn

lucrare,testele,inclusivceletehnologice,încercările,niveluriledetoleranţeşialteledeaceeaşinatură,caresăgaranteze

îndeplinireaexigenţelordecalitateşiperformanţăsolicitate.

Caieteledesarciniseelaboreazădecătreproiectanţi,careprestează,încondiţiilelegii,serviciideproiectareîndomeniul

construcţiilorşiinstalaţiilorpentruconstrucţii,pespecialităţi,prindezvoltareaelementelortehnicecuprinseînplanşe,şinutrebuie

săfierestrictive.

Caieteledesarcini,împreunăcuplanşele,trebuiesăfieconceputeastfelîncât,pebazalor,săsepoatădeterminacantităţilede

lucrări,costurilelucrărilorşiutilajelor,forţademuncăşidotareanecesarăexecuţieilucrărilor.

Redactareacaietelordesarcinitrebuiesăfieconcisăşisistematizată.

/

/

/

6/13/2017

HG90729/11/2016­PortalLegislativ

6/13/2017 HG90729/11/2016­PortalLegislativ 1.Rolulşiscopulcaietelordesarcini:

1.Rolulşiscopulcaietelordesarcini:

a)reprezintădescriereaelementelortehniceşicalitativemenţionateînplanşeşiprezintăinformaţii,precizărişiprescripţii complementareplanşelor; b)detaliazănoteleşicuprindcaracteristicileşicalităţilematerialelorfolosite,testeleşiprobeleacestora,descriulucrărilecarese execută,calitatea,modulderealizare,testele,verificărileşiprobeleacestorlucrări,ordineadeexecuţieşidemontajşiaspectul final; c)prevădmoduldeurmărireacomportăriiîntimpainvestiţiei; d)prevădmăsurileşiacţiunilededemontare/demolare(inclusivreintegrareaînmediulnaturaladeşeurilor)dupăexpirarea perioadeideviaţă(postutilizarea).

2.Tipuridecaietedesarcini

2.1.Înfuncţiedecategoriadeimportanţăaobiectivuluideinvestiţii,caieteledesarcinipotfi:

a)caietedesarcinigenerale,caresereferălalucrăricurenteîndomeniulconstrucţiilorşicareseelaboreazăpentrutoate obiectiveledeinvestiţii; b)caietedesarcinispeciale,caresereferălalucrărispecificeşicareseelaboreazăindependentpentrufiecarelucrare.

2.2.Înfuncţiededestinaţie,caieteledesarcinipotfi:

a)caietedesarcinipentruexecuţialucrărilor; b)caietedesarcinipentrufurnizoridemateriale,semifabricate,utilaje,echipamentetehnologiceşiconfecţiidiverse; c)caietedesarcinipentrurecepţii,teste,probe,verificărişipuneriînfuncţiune; d)caietedesarcinipentruurmărireacomportăriiîntimpaconstrucţiilorşiconţinutulcărţiitehnice.

3.Conţinutulcaietelordesarcini

Caieteledesarcinitrebuiesăcuprindă:

a)nominalizareaplanşelor,părţilorcomponentealeproiectuluitehnicdeexecuţie,careguverneazălucrarea;

b)descriereaobiectivuluideinvestiţii;aspect,formă,caracteristici,dimensiuni,toleranţeşialteleasemenea;

c)descriereaexecuţieilucrărilor,aprocedurilortehnicedeexecuţiespecificeşietapeleprivindrealizareaexecuţiei;

d)măsurători,probe,teste,verificărişialteleasemenea,necesareaseefectuapeparcursulexecuţieiobiectivuluideinvestiţii;

e)proprietăţilefizice,chimice,deaspect,decalitate,toleranţe,probe,testeşialteleasemeneapentruprodusele/materialeleutilizate

larealizareaobiectivuluideinvestiţii;

f)standarde,normativeşialteprescripţiicaretrebuierespectateîncazulexecuţiei,produselor/materialelor,confecţiilor,

elementelorprefabricate,utilajelor,montajului,probelor,testelor,verificărilor;

g)condiţiiprivindrecepţia.

V.Listecucantităţidelucrări

Acestcapitolvacuprindetoateelementelenecesarecuantificăriivaloricealucrărilorşiconţine:

a)centralizatorulcheltuielilor,peobiectiv(formularulF1);

b)centralizatorulcheltuielilorpecategoriidelucrări,peobiecte(formularulF2);

c)listelecucantităţiledelucrări,pecategoriidelucrări(formularulF3);

d)listelecucantităţiledeutilajeşiechipamentetehnologice,inclusivdotări(formularulF4);

e)fişeletehnicealeutilajelorşiechipamentelortehnologice,inclusivdotări(formularulF5);

f)listelecucantităţidelucrăripentruconstrucţiiprovizoriiOS(organizaredeşantier)(SepoateutilizaformularulF3.).

NOTĂ:

FormulareleF1­F5,completatecupreţuriunitareşivalori,devinformularepentrudevizuloferteişivorfiutilizatepentru

întocmireasituaţiilordelucrăriexecutate,învedereadecontării.

VI.Graficulgeneralderealizareainvestiţieipublice(formularulF6)

Graficulgeneralderealizareainvestiţieipublicereprezintăeşalonareafizicăalucrărilordeinvestiţii/intervenţii.

NOTĂ:

FormulareleF1­F6facparteintegrantădinanexanr.10laprezentahotărâre.

B.PĂRŢIDESENATE

Suntdocumenteleprincipalealeproiectuluitehnicdeexecuţiepebazacăroraseelaboreazăpărţilescrisealeacestuia,cuprinzând

toateinformaţiilenecesareelaborăriicaietelordesarcinişicare,deregulă,secompundin:

1.Planşegenerale

Suntplanşedeansambluşicuprind:

a)planşadeîncadrareînzonă; b)planşeledeamplasareareperelordenivelmentşiplanimetrice; c)planşeletopograficeprincipale; d)planşeledeamplasareaforajelorşiprofilurilorgeotehnice,cuînscriereacondiţiilorşiarecomandărilorprivindlucrărilede fundare; e)planşeleprincipaledeamplasareaobiectelor,cuînscriereacotelordenivel,adistanţelordeamplasare,orientărilor,

coordonatelor,axelor,reperelordenivelmentşiplanimetrice,acotei±0,00,acotelortrotuarelor,acotelorşidistanţelorprincipale

deamplasareadrumurilor,trotuarelor,aleilorpietonale,platformelorşialteleasemenea; f)planşeleprincipaleprivindsistematizareapeverticalăaterenului,cuînscriereavolumelordeterasamente,săpături­umpluturi, depozitedepământ,volumulpământuluitransportat(excedentşideficit),alucrărilorprivindstratulvegetal,aprecizărilorprivind utilajeleşiechipamenteledelucru,precumşiaaltorinformaţiişielementetehniceşitehnologice; g)planşeleprincipaleprivindconstrucţiilesubterane,cuprinzândamplasarealor,secţiuni,profilurilongitudinale/transversale, dimensiuni,cotedenivel,cofrajşiarmare,ariileşicerinţelespecificealeoţelului,clasabetoanelor,protecţiişiizolaţiihidrofuge, protecţiiîmpotrivaagresivităţiisolului,acoroziuniişialteleasemenea; h)planşeledeamplasareareperelorfixeşimobiledetrasare.

2.Planşeleaferentespecialităţilor

Suntplanşecucaractertehnic,caredefinescşiexpliciteazătoateelementeleconstrucţiei.

Serecomandăcafiecareobiectsubteran/suprateransăfieidentificatprinnumăr/codşidenumireproprii.

Planşeleprincipaleseelaboreazăpeobiecteşi,îngeneral,cuprind:

2.1.Planşedearhitectură

Definescşiexpliciteazătoateelementeledearhitecturăalefiecăruiobiect,inclusivcote,dimensiuni,distanţe,funcţiuni,arii,

precizăriprivindfinisajeleşicalitateaacestoraşialteinformaţiideaceastănatură:

­planuriledearhitecturăalefiecăruinivelsubteranşisuprateran,inclusivsistemuldeacoperire,cotate,cuindicareafuncţiunilorşi finisaje,cumobilierreprezentat; ­secţiunicaracteristice,cotate,cuindicareafinisajelor; ­faţade,cuindicareafinisajelor,inclusivcureprezentareaîncadrăriiînfrontulstradalexistent,dupăcaz.

2.2.Planşedestructură

Definescşiexpliciteazăpentrufiecareobiectalcătuireaşiexecuţiastructuriiderezistenţă,cutoatecaracteristicileacesteia,şi

cuprind:

●planurileinfrastructuriişisecţiunilecaracteristicecotate; ●planurilesuprastructuriişisecţiunilecaracteristicecotate; ●descriereasoluţiilorconstructive,descriereaordiniitehnologicedeexecuţieşimontaj(numaiînsituaţiilespecialeîncareaceasta esteobligatorie),recomandăriprivindtransportul,manipularea,depozitareaşimontajul.

2.3.Planşedeinstalaţii

Definescşiexpliciteazăpentrufiecareobiectamplasarea,alcătuireaşiexecuţiainstalaţiilor,inclusivcote,dimensiuni,toleranţeşi alteleasemenea.

2.4.Planşedeutilajeşiechipamentetehnologice

Vorcuprinde,înprincipal,planşeleprincipaledetehnologieşimontaj,secţiuni,vederi,detalii,inclusivcote,dimensiuni,toleranţe,

detaliimontaj,şianume:

●planşedeansamblu; ●schemealefluxuluitehnologic; ●schemecinematice,cuindicareaprincipalilorparametri; ●schemealeinstalaţiilorhidraulice,pneumatice,electrice,deautomatizare,comunicaţii,reţeledecombustibil,apă,iluminatşi alteleasemenea,precumşialeinstalaţiilortehnologice; ●planşedemontaj,cuindicareageometriilor,dimensiunilordeamplasare,prestaţiilor,sarcinilorşiaaltorinformaţiideaceeaşi natură,inclusivaschemelortehnologicedemontaj; ●diagrame,nomograme,calculeinginereşti,tehnologiceşidemontaj,inclusivmaterialulgraficnecesarpuneriiînfuncţiuneşi exploatării; ●listecuutilajeşiechipamentedincomponenţaplanşelortehnologice,inclusivfişecuprinzândparametrii,performanţeleşi caracteristicileacestora.

2.5.Planşededotări

Cuprindplanşedeamplasareşimontaj,inclusivcote,dimensiuni,secţiuni,vederi,tablouridedotărişialteleasemenea,pentru:

●piesedemobilier;

●elementedeinventargospodăresc;

6/13/2017

HG90729/11/2016­PortalLegislativ

6/13/2017 HG90729/11/2016­PortalLegislativ ●dotăricumijloacetehnicedeapărareîmpotrivaincendiilor;

●dotăricumijloacetehnicedeapărareîmpotrivaincendiilor;

●dotărinecesaresecurităţiimuncii;

●altedotărinecesareînfuncţiedespecific.

NOTĂ:

Laelaborareaproiectelor,materialele,confecţiile,elementeleprefabricate,utilajeletehnologiceşiechipamentelevorfidefinite prinparametri,performanţeşicaracteristici. Esteinterzisasefacereferirisautrimiterilamărcidefabrică,producători,furnizorisaulaalteasemenearecomandărioriprecizări caresăindicepreferinţesausărestrângăconcurenţa. Caracteristiciletehniceşiparametriifuncţionalivorfiprezentaţiîncadrulunorlimite(pecâtposibil)rezultatedinbreviarelede calculşinuvorfidateînmoddeterminist,înscopuldeafavorizaunanumitfurnizor(producător). C.DETALIIDEEXECUŢIE Detaliiledeexecuţie,partecomponentăaproiectuluitehnicdeexecuţie,respectăprevederileacestuiaşidetaliazăsoluţiilede alcătuire,asamblare,executare,montareşialteasemeneaoperaţiuniprivindpărţi/elementedeconstrucţieorideinstalaţiiaferente acesteiaşicareindicădimensiuni,materiale,tehnologiideexecuţie,precumşilegăturiîntreelementeleconstructive structurale/nestructuralealeobiectivuluideinvestiţii. Înfuncţiedecomplexitateaproiectuluişidenaturalucrărilordeintervenţii,precumşiîncazulobiectivelordeinvestiţiiacăror funcţionareimplicăprocesetehnologicespecifice,anumitedetaliideexecuţiesepotelabora/definitivapeparcursulexecuţiei obiectivuluideinvestiţii(proiectantulvaspecificapeplanşecaresuntdetaliiledeexecuţieceurmeazăafielaborate/definitivate astfel).

Detaliiledeexecuţiepotfide3tipuri:

a)detaliideexecuţieprivindsoluţionărileelaboratedeproiectant; b)detaliideexecuţiepentruechipareaobiectivuluideinvestiţii,întimpulexecuţiei,cuaparaturăşiechipamente,realizatecu respectareadatelorşiinformaţiiloroferitedecătrefurnizoriiacestora; c)detaliideexecuţiecurentestandardizate(conformdetaliilor­tipalefurnizorilordesubansamble)saudetaliideexecuţiecare depinddespecificultehnologicalfirmeiconstructoare,caresevorexecuta,deregulă,decătreconstructor. Întoatecazurileprevăzutemaisus,proiectantul,încadrulasistenţeitehnice,trebuiesăsupervizezeîntocmireaşiadaptarea funcţionalăatuturordetaliilordeexecuţie,indiferentdeelaboratorulacestora.

FORMULARULF1

*Font9*

OBIECTIVProiectant,

(denumirea)(denumireapersoaneijuridiceşi

dateledeidentificare)

CENTRALIZATORUL

cheltuielilorpeobiectiv

┌─────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────

│Nr.cap./││Valoarea│Dincare:│

│subcap.││cheltuielilor│C+M│

│deviz│Denumireacapitolelordecheltuieli│peobiect││

│general││(exclusivTVA)││

││├──────────────┼─────────┤

│││lei│lei│

├─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────

│1│2│3│4│

├─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────

│1.2│Amenajareaterenului│││

││1.2.1

││

├─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────

│1.3│Amenajăripentruprotecţiamediuluişiaducerea│││

││terenuluilastareainiţială│││

││1.3.1

││

├─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────

│1.4│Cheltuielipentrurelocarea/protecţiautilităţilor│││

││1.4.1

││

├─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────

│2│Realizareautilităţilornecesareobiectivului│││

├─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────

│3.5│Proiectare(numaiîncazulîncareobiectivulse│││

││realizeazăînsistemul"designbuild")│││

├─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────

│4│Investiţiadebază│││

││4.1Construcţiişiinstalaţiileaferenteacestora│││

││4.2Montajutilajeşiechipamentetehnologice│││

││

├─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────

│5.1│Organizaredeşantier│││

││5.1.1

││5.1.2

├─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────

│6.2│Probetehnologiceşiteste│││

├─────────┴─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────

│Totalvaloare(exclusivTVA):│││

├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────

│Taxapevaloareaadăugată│││

├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────

│Totalvaloare(inclusivTVA):│││

└───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────

│││

│││

│││

│││

│││

│││

│││

│││

│││

Proiectant,

(numeleşisemnăturapersoaneiautorizate)

L.S.

PRECIZARE:

Proiectantulcompleteazăşirăspundepentrudateleşiinformaţiileînscriseîncoloanele1şi2.

Coloanele3şi4secompleteazădecătreofertanţiîncadrulderulării,încondiţiilelegii,auneiprocedurideachiziţiepublică.

FORMULARULF2

OBIECTIVProiectant,

(denumirea)(denumireapersoaneijuridiceşi dateledeidentificare) CENTRALIZATORUL cheltuielilorpeobiectşicategoriidelucrări Obiectul ┌─────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │Nr.│││ │cap./subcap.││Valoarea│ │devizgeneral│Cheltuielipecategoriadelucrări│(exclusivTVA)│ ││├──────────────┤ │││lei│ ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1│2│3│

├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

6/13/2017

HG90729/11/2016­PortalLegislativ

6/13/2017 HG90729/11/2016­PortalLegislativ │4.1│Construcţiişiinstalaţiileaferenteacestora││

│4.1│Construcţiişiinstalaţiileaferenteacestora││

├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│4.1.1│Terasamente││

├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│4.1.2│Rezistenţă││

├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│4.1.3│Arhitectură││

├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│4.1.4│Instalaţii││

├─────────────┴─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │TotalI││ ├─────────────┬─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│4.2│Montajutilajeşiechipamentetehnologice││

├─────────────┴─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │TotalII││ ├─────────────┬─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ ││Procurare││ ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│4.3│Utilaje,echipamentetehnologiceşifuncţionale││

││carenecesitămontaj││ ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│4.4│Utilaje,echipamentetehnologiceşifuncţionale││

││carenunecesitămontajşiechipamentede││ ││transport││ ├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│4.5│Dotări││

├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│4.6│Activenecorporale││

├─────────────┴─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │TotalIII││ ├─────────────┬─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│6.2│Probetehnologiceşiteste││

├─────────────┴─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│TotalIV││

├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│Totalvaloare(exclusivTVA):││

├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│Taxapevaloareaadăugată││

├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│Totalvaloare││

└───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

Proiectant,

(numeleşisemnăturapersoaneiautorizate)

L.S.

PRECIZARE:

Proiectantulcompleteazăşirăspundepentrudateleşiinformaţiileînscriseîncoloanele1şi2.

Coloana3secompleteazădecătreofertanţiîncadrulderulării,încondiţiilelegii,auneiprocedurideachiziţiepublică.

FORMULARULF3

*Font7*

OBIECTIVProiectant,

(denumirea)(denumireapersoaneijuridiceşidatele

deidentificare)

LISTA

cucantităţidelucrări,pecategoriidelucrări

Obiectul

Categoriadelucrări ­lei­ ┌────┬────────────────────┬────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────┬────────┬─ │││││Preţulunitar││││││ │││││a)materiale││││││ │Nr.│Capitoluldelucrări│U.M.│Cantitate│b)manoperă│M│m│U│t│T│ │crt.││││c)utilaj│Materiale│Manoperă│Utilaj│Transport│Total│

│││││d)transport│(3x4a)│(3x4b)│(3x4c)│(3x4d)│(3x4)│

│││││

│││││Total││││││

│││││a)+b)+c)+d)││││││

├────┴────────────────────┴────┴─────────┼─────────────┴─────────┴────────┴────────┴─

│SECŢIUNETEHNICĂ│SECŢIUNEFINANCIARĂ│

├────┬────────────────────┬───­

││││││

┬─────────┼─────────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬───────────┤

│││││││││

│││││││││

│││││││││

│0│1│2│3│4│5│6│7│8│9│

├────┼────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────┼─

│1│Capitoldelucrare│││││││││

││1.1.Subcapitol│││││││││

││1.2.Subcapitol│││││││││

││

├────┼────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────┼─

│2│Capitoldelucrare│││││││││

││2.1Subcapitol│││││││││

││2.2Subcapitol│││││││││

││

├────┼────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────┼─

├────┴────────────────────┴────┴─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────┼─

│Cheltuielidirecte││M│m│U│t│T│

├────────────────────────────────────────┴─────────────┼─────────┼────────┼────────┼─

│Altecheltuielidirecte:││││││

│­CAS││││││

│­şomaj││││││

│­fondderisc││││││

│­altecheltuieliconformprevederilor││││││

│legale,nominalizate:││││││

├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─

│Totalcheltuielidirecte│M(O)│m(O)│U(O)│t(O)│T(O)│

├──────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴─

│Cheltuieliindirecte=T(O)x%│I(O)│

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

│Profit=[T(O)+I(O)]x%│P(O)│

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

││V(O)=│

│TOTALGENERAL│T(O)+I(O)│

││+P(O)│

6/13/2017

HG90729/11/2016­PortalLegislativ

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Proiectant, (numeleşisemnăturapersoaneiautorizate) L.S.

Proiectant,

(numeleşisemnăturapersoaneiautorizate)

L.S.

PRECIZĂRI:

1.Proiectantulcompleteazăşirăspundepentrudateleşiinformaţiileînscriseîncoloanele1­3.

Coloanele4­9secompleteazădecătreofertanţiîncadrulderulării,încondiţiilelegii,auneiprocedurideachiziţiepublică.

2.Beneficiarulareobligaţiadeaincludeînlistacuprinzândcantităţiledelucrări,atâtînsecţiuneatehnică,câtşiînceafinanciară,

materialeleşifurniturilepecareintenţioneazăsălepunăladispoziţie,înscopulpreluăriişiincluderiiacestoraînpreţurileunitare, precizândşicondiţiiledelivrare.Utilajeleşiechipamenteletehnologice,puseladispoziţiedecătrebeneficiar,nuvorficuprinseîn valoareaaferentălistelordeprocurareautilajelorşiechipamentelor.

3.FormularulF3poatefiutilizatşipentrustabilireacantităţilordelucrăripentruconstrucţiiprovizoriiOS(organizaredeşantier).

FORMULARULF4

*Font7*

OBIECTIVProiectant,

(denumirea)(denumireapersoaneijuridiceşidatele

deidentificare)

LISTA

cucantităţiledeutilajeşiechipamentetehnologice,

inclusivdotărişiactivenecorporale

┌────┬───────────────────────────────────────────────┬────┬─────────────┬────────────

│││││Valoarea││ │Nr.│Denumirea│U.M.│Preţulunitar│(exclusivTVA)│Fişatehnicăataşată│

│crt.│││­lei/U.M.­│(3x4)││

│││││­lei­││ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┼────────────

│0│1│2│3│4│5│

├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┼────────────

││Utilaje,echipamentetehnologiceşifuncţionale│││││

││carenecesitămontaj│││││

│ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼──

││a)

├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼──

││b)

├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼──

││

├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┼────────────

││Utilaje,echipamentetehnologiceşifuncţionale│││││

││carenunecesitămontajşiechipamentede│││││

││transport│││││

│ ├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼──

││a)

├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼──

││b)

├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┼──

││

├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┼────────────

││Dotări││││Fişatehnicănr

├────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┼────────────

││Activenecorporale││││Fişatehnicănr

├────┴───────────────────────────────────────────────┴────┴─────────────┼────────────

│TOTAL││

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────

││││Fişatehnicănr

││││Fişatehnicănr

││││Fişatehnicănr

││││Fişatehnicănr

││││Fişatehnicănr

││││Fişatehnicănr

Proiectant,

(numeleşisemnăturapersoaneiautorizate)

L.S.

PRECIZARE:

Proiectantulcompleteazăşirăspundepentrudateleşiinformaţiileînscriseîncoloanele1şi2.

Coloanele3­5secompleteazădecătreofertanţiîncadrulderulării,încondiţiilelegii,auneiprocedurideachiziţiepublică.

FORMULARULF5

*Font8*

OBIECTIVProiectant,

(denumirea)(denumireapersoaneijuridiceşidatele

deidentificare)

FIŞATEHNICĂNr

(Secompleteazăpentrufiecareutilaj,

echipamenttehnologic,detransport,dotări.)

Utilajul,echipamentultehnologic:

(denumirea)

┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────── │Nr.││Corespondenţapropunerii│Furnizor│ │crt.│Specificaţiitehniceimpuseprincaietuldesarcini│tehnicecuspecificaţiile│(denumire,│ │││tehniceimpuseprin│adresa,│ │││caietuldesarcini│telefon,fax)│ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────

│0│1│2│3│

├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────

│1│Parametritehnicişifuncţionali│││

││

├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────

│2│Specificaţiideperformanţăşicondiţiiprivind│││

││siguranţaînexploatare│││

││

├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────

│3│Condiţiiprivindconformitateacustandardelerelevante│││

││

├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────

│4│Condiţiidegaranţieşipostgaranţie│││

├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────

│5│Condiţiicucaractertehnic│││

└────┴───────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────

│││

│││

│││

Proiectant,

(numeleşisemnăturapersoaneiautorizate)

6/13/2017

HG90729/11/2016­PortalLegislativ

6/13/2017 HG90729/11/2016­PortalLegislativ L.S. PRECIZARE:

L.S.

PRECIZARE:

Proiectantulcompleteazăşirăspundepentrudateleşiinformaţiileînscriseîncoloana1.

Coloanele2şi3secompleteazădecătreofertanţiîncadrulderulării,încondiţiilelegii,auneiprocedurideachiziţiepublică.

FORMULARULF6

*Font8*

OBIECTIVProiectant,

(denumirea)(denumireapersoaneijuridiceşidatele

deidentificare)

GRAFICULGENERAL

derealizareainvestiţieipublice

┌────┬───────────────────────────────────────────┬─────────────────┬─────┬──────┐

│││Anul1│

││├─────────────────┴─────┴──────┤

│Nr.│Denumireaobiectului/categorieidelucrări│Luna│

│crt.│├─────┬─────┬─────┬─────┬──────┤

│││1│2│3│

├────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤

│I│Organizaredesantier││││││

├────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤

│1│Obiect

││Categoriadelucrări:││││││

├────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤

│2│Obiect

││Categoriadelucrări:││││││

├────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤

││Categoriadelucrări:││││││

└────┴───────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘

│Anuln│

│n│

││││││

││││││

││││││

│Obiect

Proiectant,

(numeleşisemnăturapersoaneiautorizate)

L.S.

+ Anexa11 ETAPELEDEELABORARE adocumentaţiilortehnico­economice*) aferenteobiectivelor/proiectelorde

investiţiifinanţatedinfonduripublice

┌───────────┐┌──────────┐

│NOTA││TEMADE│

ETAPAI│CONCEPTUALĂ├─────>│PROIECTARE├────────────────────┐

│(N.C.)││(T.M.)││

└───────────┘└─────┬────┘│

││

│v

│┌──────────────────┐

││STUDIULDE│

││PREFEZABILITATE**)│

││(S.P.F.)│

│└─────────┬────────┘

││

v│

┌────────────┐│

│STUDIULDE││

ETAPAa­IIa│FEZABILITATE│<─────────────────┘

│(S.F.)│

└─────┬──────┘

│┌­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­┐

└─────────────>|APROBAREA|

|INDICATORILOR|

┌───────────────┤TEHNICO­ECONOMICI***)|

│└­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­┘

P│││

R.v.

O│┌────────────────────────┐│

ETAPAa­IIIaI.│PROIECTULPENTRU│.

E││AUTORIZAREA/DESFIINŢAREA││

C.│EXECUTĂRIILUCRĂRILOR│.

T(P.T.­ParteaI)

.└────────────┬───────────┘.

T

E.│.┌­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­┐

H│└───────────────>|EMITEREAAUTORIZAŢIEI|

N.│|DECONSTRUIRE/|

I│┌────────────────┤DESFIINŢARE****)|

C.│.└­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­┘

│││

(P.T.).v.

│┌──────────────────────┐│

.│PROIECTULTEHNIC│.

││DEEXECUŢIE││

.│(P.T.­ParteaaIIa)│.

ETAPAa­IVa│└──────────────────────┘│

Notă

──────────

*)Conţinutuldocumentaţiiloresteprevăzutînanexelenr.1­10laprezentahotărâre.

**)Studiuldeprefezabilitateseelaboreazăpentruobiectivedeinvestiţiiacărorvaloaretotalăestimatădepăşeşteechivalentula75

milioaneeuroîncazulinvestiţiilorpentrupromovareasistemelordetransportdurabileşieliminareablocajelordincadrul

infrastructuriireţelelormajoresauechivalentula50milioaneeuroîncazulinvestiţiilorpromovateînaltedomenii;

6/13/2017

6/13/2017 completărileulterioare. ────────── ­­­­­­ HG90729/11/2016­PortalLegislativ

completărileulterioare.

──────────

­­­­­­

HG90729/11/2016­PortalLegislativ

­­­­­­ HG90729/11/2016­PortalLegislativ

ConținutulacestuimaterialnureprezintăînmodobligatoriupozițiaoficialăaUniuniiEuropenesauaGuvernuluiRomâniei.

Copyright © 2017 ‐ PentruinformațiidetaliatedesprecelelalteprogramecofinanțatedeUniuneaEuropeană,văinvitămsăvizitațiwww.fonduri­ue.ro(http://www.fonduri­ue.ro). Ministerul Justiției. Toate drepturile rezervate. ‐ Termeni și Condiții ﴾/Public/Termeni﴿

6/13/2017

HG90729/11/2016­PortalLegislativ

6/13/2017

HG90729/11/2016­PortalLegislativ