Sunteți pe pagina 1din 5

Numele şi prenumele elevului …………………………………….. Data…………………….

Calificativul obţinut…………………….. Semnătura părintelui ………………………

Evaluare iniţială MEM

1.Scrie cu litere numerele:

7 14 85
……………………. …………………………. …………………………………………..

2.Ordonează crescător numerele şi încercuieşte-le pe cele pare: 76; 82; 91; 19; 79; 16; 53; 80; 35.

………. ………… ……….. ……….. ………… ……….. ……….. …………. ………..


3.Continuă fiecare şir cu încă 6 numere, ţinând seama de regula şirului.

48 46 44 …….. ……… ……… ………. ……… ……..


75 77 79 …….. …….. …….. …….. ……… ……..
45 40 35 …….. …….. ……… …….. ……… ……..

4.Calculează:

56+ 75- 47+ 26+ 72- 89-


28 57 27 39 36 76

5.Compară rezultatele:

57 + 36 99-25 48 + 25 79 – 6 71 – 18 54 + 18
…….. ……. …….. …….. …….. ……..

6.Află: a)suma numerelor 63 şi 27; …………………………………………….


b)diferenţa numerelor 80 şi 24; ……………………………………………….
c)numărul cu 20 mai mare decât 75; …………………………………………….
d)numărul cu 25 mai mic decât 75; ……………………………………………….
7. Află termenul necunoscut.

38 + a = 46 a + 46 = 88 76 – a = 34 a – 29 = 35
………………. ………………... ………………... …………………….
………………. ........................ …………………. ……………………
……………….. …………………. …………………. …………………….

8.Bunicul are în livadă 29 de peri şi meri cu 12 mai mulţi. Câţi pomi are bunicul în livadă? Scrie
rezolvarea problemei sub forma unui exerciţiu.
Rezolvare
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
9.Realizează corespondenţa între imaginea şi denumirea organului respectiv.

plămâni rinichi inimă creier stomac


10.Localizează organele şi notează pe corpul copilului din stânga numerele potrivite, iar pentru
cop copilul din dreapta realizează corespondenţa între părţile corpului şi denumirile lor.

cap
1

membre
2

trunchi
3
Evaluare iniţială- clasa a II-a
1.Competente specifice
1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 100
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-100
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0 -100, folosind poziţionarea pe axa numerelor,
estimări, aproximări
1.4.Efectuarea de adunări şi scăderi mental şi în scris în concentrul 0-100, recurgând frecvent la
numărare
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă,
<, >, =, +. –) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme
3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat
5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în
concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice

2.Descriptori de performantă

Com- Calificativul
pe- Itemul
tenta Foarte bine Bine Suficient

1.1 1. Scrie în litere numere 3 situatii 2 situatii 1situaţie

1.2 2.Ordonează crescător numerele date 9 situaţii 6 situaţii 3situaţii

3.1 3.Completează şiruri de numere 3 situatii 2 situatii 1situaţie


5.2
4.Rezolvă probleme identificând datele în
3-4 situaţii 2 situaţii 1situaţie
1.4 tabel

1.6 5.Compară sume şi diferenţe 3 situatii 2 situatii 1situaţie


1.6 6.Află suma, diferenţa, nr. cu x mai mare
4 situatii 2-3 situatii 1situaţie
sau mai mic decât…
1.6 7.Află termenul necunoscut 4 situatii 2-3 situatii 1situaţie
5.2 -identifică -identifică datele,
datele, operaţiile, -identifică
8. Rezolvă probleme
1.4 operaţiile, rezolvă parţial datele
rezolvă corect corect
3.1 9.a.Recunoaşte părţile componente ale unei
6 situaţii 5 situaţii 3-4situaţii
plante
3.1 9.bRealizează corespondenţa între părţile 3-4situaţii
6 situaţii 5 situaţii
componente ale unei plante şi rolul său
3.Evaluare finală

ITEMI CALIFICATIVUL FINAL

Rezolvă integral si corect 8-9 itemi FOARTE BINE


Rezolvă integral si corect 6-7 itemi; incorect /parţial
BINE
corect restul itemilor
Rezolvă integral si corect 4-5 itemi; incorect /parţial
SUFICIENT
corect restul itemilor

MATRICEA DE SPECIFICAŢII:

Conţinuturi / Cunoaş Înţelege Aplica Anali Sinte- Evalu-


Obiective tere re re ză ză are
ITEM Numere natural 0-100-scriere, x x x
1,2,3 ordonare, comparare
ITEM 4, Să rezolve operaţii de adunare x x x
5,6,7,8 şi scădere în concentrul 0-100
ITEM 6 Să transforme terminologia x x x
matematică în operaţii
ITEM 8 Să rezolve probleme care se x x xx
rezolvă prin două operaţii sadfx
xx
ITEM 9 Să realizeze corespondenţa x x x
între imagine şi părţile
componente ale unei plante
între acestea şi rolul lor

CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE

FB – %
B– %
Nr. elevi I7 I8 I9
S– % I1 I2 I3 I4 I5 I6 Cfinal
Calificativ
I– % FB
B
S
I
Observatii:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________