Sunteți pe pagina 1din 2

Extras din regulamentul de concurs „Schw2018”

Înscrierea în concurs a candidaţilor se face numai pe pagina de Internet a


fundaţiei începând cu 17 septembrie până la 21 octombrie 2018 (cel târziu).

Adresa de Internet a fundaţiei este: http://lady.rdsor.ro/~schwartz.

1. La înscriere, se vor preciza datele de identificare ale documentului de la


Poşta Română din care să rezulte că s-a depus suma de 5 Lei.
• Suma de 5 Lei reprezintă taxă de înscriere formală pentru care, cei prezentaţi la concurs primesc un
bilet de tombolă. Dacă concurentul sosit la Oradea nu doreşte să participe la tombolă, suma de 5 Lei i
se va returna personal. În acest caz din mapa lui de participant va lipsi biletul de tombolă. Fundaţia
noastră oferă gratuit un bilet de tombolă pentru concurenţii sosiţi din alte ţări şi tuturor studenţilor.
Această taxă este obligatorie doar pentru concurenţii din România.
• Pe verso-ul mandatului poştal se va specifica obligatoriu numele participantului/participanţilor.

Pentru a nu îngreuna munca Poştei, vă rugăm ca banii (împreună cu numele participanţilor) să fie
depuşi deodată pentru tot liceul (judeţul) dumneavoastră la următoarea adresă:

Datorită comisioanelor fixe ale băncii pentru fiecare operaţiune bancară, şi reţinerile operate de bancă,
am renunţat la primirea banilor prin bancă şi am trecut în exclusivitate la mandatul poştal sau
telegrafic. Banii sosiţi prin bancă îi considerăm o donaţie pentru fundaţia noastră.

Comisia de organizare va expedia în maxim 48 ore de la momentul înscrierii un e-mail pe adresa


personală a concurentului, privind acceptul/refuzul participării concurentului. Dacă adresa e-mail este
greşită, persoana respectivă NU va fi înscrisă în concurs.

În data de 21 octombrie 2018 orele 23:59 se închide sesiunea de înscrieri pe pagina de Internet.

După închiderea sesiunii de înscriere, mai acceptăm candidaţi numai în următoarele condiţii:

a. în cazul în care nu se primeşte confirmarea înscrierii (de la Comisia de organizare), în baza copiei
scanate a recipisei eliberată de oficiul poştal privind expedierea taxelor de participare la timp, copie
trimisă în format electronic pe adresa schwartz@lady.rdsor.ro, însoţită de o nouă fişă de înscriere
redactată de concurent (în Word), cuprinzând toate datele de identificare de pe pagina de Internet,
ambele documente ca fişiere ataşate, până la data de 23 octombrie 2018. Bineînţeles, datele tuturor
documentelor trebuie să fie anterioare momentului închiderii înscrierii.

b. chiar în ziua concursului (pentru cei care nu şi-au anunţat participarea până atunci) în condiţiile
achitării sumei echivalente a unui premiu III pentru fiecare concurent. Menţionăm că aceste sume
vor fi considerate ca fiind o donaţie pentru fundaţie.

2. Fiecare liceu poate participa cu o echipă formată din 4 elevi şi un profesor. În cazul liceelor cu rezultate
deosebite la ediţiile anterioare ale acestui concurs sau olimpiadele de fizică şi chimie, pot participa mai
mulţi concurenţi, dar numărul de participanţi dintr-un judeţ nu poate fi mai mare decât 12. Dintr-un
judeţ aşteptăm cel mult 2 profesori însoţitori. Depăşirea acestor cifre se va face numai cu acordul scris
(prin e-mail) al Comisiei de organizare. Numărul de studenţilor participanţi la Schw2018 nu este limitat!

Cei care se prezintă la concurs în afara acestor condiţii vor fi admişi în concurs în condiţiile prevă-
zute la punctul 1. b.; Ei vor achita valoarea unui premiu III, contribuind astfel la sponsorizarea
concursului.

1
3. După primirea înscrierilor, în funcţie de rezultatele elevilor din anii trecuţi şi de posibilităţile noastre
materiale, comisia de organizare va fixa lista definitivă a participanţilor admişi la „Schw2018”. Această
listă va fi publicată pe site-ul nostru, ori se vor trimite mesaje prin poşta electronică până la data de
29 octombrie 2018. Concurenţii sosiţi în Oradea, care nu figurează în evidenţele noastre şi care nu
satisfac condiţiile de la punctul 2, vor fi admişi în concurs în conformitate cu cele prevăzute la punctul
1. b din prezentul extras de regulament.
4. Concurenţii vor fi testaţi din toată materia anilor precedenţi la fizică şi chimie după cum urmează:
• elevii clasei a X-a vor fi testaţi din materia clasei a IX-a.
• elevii clasei a XI-a vor fi testaţi din materiile claselor a IX-a şi a X-a
• elevii clasei a XII-a vor fi testaţi din materiile claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a
• studenţii vor fi testaţi din materiile claselor IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII.
5. La testul de fizică şi chimie se vor primi 10 probleme de fizică şi chimie (80% fizică 20% chimie), numă-
rul maxim de puncte realizabile fiind de 100. Se recomandă utilizarea minicalculatoarelor.
Asemănător altor ani, şi în acest an se organizează concursul „Trioda”. Acest concurs constă din prelu-
crarea datelor experimentale şi interpretarea experimentelor de fizică, la care pot participa elevii din
toate clasele şi studenţi.
6. Festivitatea de premiere va avea loc după concursul de cultură generală (din fizică şi chimie). Lucrările
vor fi deschise în acel moment, în faţa tuturor participanţilor. Lista lucrărilor, care n-au fost premiate va
apare pe Internet în câteva zile după concurs, împreună cu punctajul obţinut. Absenţii de la festivitatea de
premiere se vor considera ca fiind retraşi din concurs.
În cele patru categorii (clasele a X-a, a XI-a, a XII-a şi studenţi) se vor acorda următoarele premii:
• 100 Lei pentru premiul I (90..100 de puncte)
• 50 Lei pentru premiul II (75..89 de puncte)
• 30 Lei pentru premiul III (60..74 de puncte)
• Premiul „dr. Máté Károly”, premiu suplimentar pentru cea mai bună lucrare din fiecare
categorie, dacă a totalizat cel puţin 50 de puncte (câte 100 Lei fiecare).
• Premiul „Magda Grigorescu”, premiu suplimentar pentru cea mai bună lucrare din fiecare
categorie, dacă a totalizat cel puţin 50 de puncte (câte 100 Lei, clasa X-a 200 Lei).
• Premiul principal. A fost oferit de domnul dr. Ferenc Krausz, Directorul Institutului de Optică
Cuantică „Max Planck” din Gärching bei München. Se vor acorda două premii în formă de
excursie de studii de o săptămână la PhotonLab: https://www.munich-photonics.de/en/young-
researchers/school-lab-photonlab. Se cer cunoştinţe elementare de fizică atomică şi optică
cuantică. Se va comunica în limba engleză.
Numărul de premii nu este limitat. Dacă nu se găsesc lucrări de cel puţin 90 de puncte, atunci se
premiază numai primele trei lucrări din categoria respectivă.

7. Din motive tehnice Concursul de cultură generală (din fizică şi chimie) în acest an nu va mai avea loc.

8. Hrana se asigură gratuit pentru toţi participanţii la Schw2018.

9. În acest an fundaţia nu are poate acoperi cheltuielile de cazare ale profesorilor însoţitori şi concurenţi la
Schw2018. Cazarea participanţilor va fi asigurată la internatul Liceului „Ady Endre” contra cost pentru
suma de 5 Lei/noapte/participant. Suma se va preda la sosire pentru toată grupa, iar conducătorului i se
va elibera o chitanţă de sponsorizare.

Cei care sosesc mai devreme (înainte de 9 noiembrie 2018) îşi vor asigura singuri cazarea. Dacă
solicitaţi, putem rezerva camere la hotel (contra cost). Vă rugăm să menţionaţi aceasta la înscrierea pe
pagina de Internet.

Oradea, 12 septembrie 2018


Comisia de organizare
2