Sunteți pe pagina 1din 14
<¢ FRACTAL Bucuresti, Nr, 66/21.09.2018 Raronr PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA IN PERIOADA 23.04.2018 ~ 31.07.2018 RAPORT AFERENT PLANULUE DE REORGANIZARE PRIVIND SITUATIILE FINANCTARE St CHELTUTELILE (CU PRIVRE LA DEBITORUL, ‘ORION AUTO INVEST SRL 1. Date privind dosarut: Numir dossr 293/1259/2015, afiat pe rolulTribunalulut Specaizat rae. 2. Arhiva / Registratura instantol: Judetul Arges, Pst, Bulevardul LC. Bean ne. 7, Telefon: (0248) 61003, Fax: (0248) 223290, Email tr-arges-comercial@ust.ro 3. Debitor: ORION AUTO INVEST SRL, persoans Juris romén’ in reorganize, In Judie! ‘reornantsation, en redressement,avénd seul h Judetul Arges, Comuna Mein), Sat Arges 605 B, Hala-Productl, Cod Postal 117451, irecstratl la Resietrul Comertului Arges sub num do ‘rane 03/272/1996, Cod Unie de Inragsrare 8314793, ntibut Fiscal RO. 4 Administrator Judiclar: FRACTAL INSOLVENTA SPRL, avind solu in Bucures, Secorul 2, Strada Dionsie Lupu nr. 33, Cad Postal 020021, tnrenictrat in Resistrul Former de Organizare sub nr. RFO IL - 0637, Cod de Ireistrare Fiscalé 31026728, atribut Fiscal RO, telefon O31 226 1400, fax 031 226 1401, email ofcesactal.eu, 5. Administrator special 0%, Scartar ton 6. Subscrisa: FRACTAL INSOLVENTA SPRL, in caltate de administrator jul al debtor ORION AUTO INVEST SRL, corform incheieri din data de 19.08.2015 9 Tribunal Specialzt Arges, 7. Conform articlul $9 slat. 146 din Legea 85/2014, inanteaz% prezentul ‘SU RAPORT AFERENT PLANULUI DE REORGANIZARE PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE St CHELTUTELILE 1, Mentiuni privind descrierea modulul in ere administratorul judiclar sa achitat de atvibutille sae. ‘Administratoruljudclar a supravecheat activates curent a deborull, activate ce sa destisurat {in condi normale, <3 FRACTAL 4, _recisim cb fmpotrive Sentines de confemare a Planull de reorganizare. pronurfat to ferment din data de 22.08.2038, creditri BRO GROUPE SOCIETE GENERALE S.A SRL 9) HAY SHIELD, SECURITY SRL. au frmulat ape! Precizim faptl cla termenul din data de 29.05.2618, Curten de Ape Pesta respins apelu BRD ca nefondat gi apelul HAT SHIELD SECURITY SR ca tary formult 2. ta deta de 24.09.2018, in Pt nr. 8289 a fost publeat Raportul privind achitatea ‘administrator judiear tn perenda 18.01.2018 ~ 23.08.2018. 3. _Ladata de 24.04.2018, am reception Corer de pat formulat de Technserviee Bucurest ‘SA prin care acesta sole plate unel presupuse creane fn canta de 78.699, 87 dell cu tla de ean curent’ conform facturi fiscale nr. TS8 ~ 8 0198 dln 27.12.2018 reprezentew penal de Itariee, {nnvedarsm faptl cS in 8Pt nr. 12768/ 25.06.2018, am publica Rapartu de analiza cereri de plat formulat8 de Technoservice Bucurogtl prin cre am depuis espingerea cere ca nelnternelt “ecnoservce Bucurest A a formulat Contestaieimpotiva Ranotull publicat in BPX preczat mal us Contestatia face obictul dosarubi 293/1259/2015/a31 inregitat pe roll Tribune Special Arges, cu pri termen in data de 12.09.2016, 4: fn vederea indepinitt otlgatilor previzute de togea 85/2014, administrator! judlar a continuat demersunle de recuperare a cresfelordebitoael prin interned! actunior in pretenti formulate impotriva OLTPLAST SRL, MS INTERPROIECT ENGINEERING SRI, ROADHTLL AUTOMOTIVE ‘SRL respect a cerer! de deschiere a procedunt nsolvenelfrmulats impotiva TASTCON SRL, 298 ‘cum vom detalian Capitol IV - Stuatia itil in care este parte debtoares 11, Activitaten comercial debitoarei, {nvederim Instant feptl ci administrator! special al debitoareine-a comunict feptul cb in acest ‘moment exist sere de contracts (unel se afin deruare ele urmestd sb intre i vigoare) pe ‘cate ORION AUTO INVEST SRL ls nchelat cu partener si 4, _Unul aint contractele in curs de derulare este un contract de antrepezé ce are ca oblect fabricate structurd metalic si montaj cu vatoare de aproximativ 1.053.000 Euro + TVA 2. _Conform informailr prime din partea administrator special al debitoarel, ORION AUTO INVEST SRL.a purtat negocier urmeazs i procede iim ‘suo sositatecu-sedul ia Germank, Valosrea contract va de aproximatlv 7 916.148 Eo, 3. Be asemenea, administaterl special ne-a adus la cunostnt fptulc8 urmesz8 3 chile un contrat de incre sl asoriovo instal patra operant de 3 oni th valooe te 26.000 eof in care china este de 10.000 eurayuns,vatoarea total a contact nd de 360,000,000 eure ira VA 4. __Referitr la activitates deitorel precizm faptulc8 in ceea ce prveste Contractul semnat ct FCC CONSTRUCTION SA BARCELONA SUCURSALA BUCURESTI, exit in acest moment dis ne ‘ebitoares ORION AUTO INVEST SRL 5 FCC cu privielaacceptaraa dectreFCCa ulimelorCartiate de pan cuantum total de 2.987.128,31le, eprezentind contravaloares factor nr. 31136, 40261 3140262 din 02.07.2018. £FRACTAL [FCC CONSTRUCTION SA BARCELONA SUCURSALA BUCURESTI apreciorl Taptul C3 ORION AUTO INVEST SRL. nregstrat intrzier in executarea contractoor, mov penkrs care a refuzat acceptores a pat ulimelorfactur emise de ORION AUTO INVEST SRL sle- retunat subscisel in vedere modifier acestora in sensul daducerit penaltttor de Tntrziere pe care FCC fe imput® societii (ORION AUTO INVEST SRL (rion auto tavest SRL apreciazi cl presupuseleindrier|nvocate de FCC au fost cauzate de condita FCC CONSTRUCCION S.A. BARCELONA SUCURSALA BUCURESTI, care fle a solitat aminarea termenelor de predave, amined receptia bunurior sau invocind motive tehnice.Mal mult chiar, consider ef FCC CONSTRUCCION S.A. BARCELONA SUCURSALA BUCURESTI se afl de fapt in cup ‘ontractuals,datorSnd pena pentru plata ca itéralere afacturor emise de ORION AUTO INVEST Proczim faptul ci debltoarea incre soluionarea amlabl a acastul iferond 11, _ In cooa ceo privoste Planul de reorganizare al debitoarel ORION AUTO INVEST SRL, preci ch avin in vedere fap cl termenul din data de 22.01.2018, Instanta Tibunaluks Arges ‘8 confimet Pon! de reorganizare, termenui de exeestare a planuli a inceputs8 cua dela aceast ets aportat la fatul cB Programul de pl cuprin in Plan Include pli Semestrale (data la sage lun) preci fptl ci primele pl frente An I Semestul aga cum au fost reve in Program fe plat aferent Planull de reorgantzare confirmat, urmau af efectuate in decursul acestel perioade, pnd la data de 22.07.2018, Voloares plitilor ce trebuisu efectuate in primul Semestru de reorganizare se dic la suma de 4,761.654,00 lel repcezentind crsange credo, la care se adau98 onoraru lunar al administratorul ‘ier compus dn enorari xf cuantum de 1500 euro-+ TVA $i onorals vaca in cuantum de 43% plus TVA gin sumete distribute citre creditor Pracizim cB in primul Semesir.aferent Programulul de pit propus prin Planul de reerganzare, ebitoarea ru a efectuat rico pat3, reusnd £8 achte exclusi chettuel curente (salar, funzor, elt, comisioane bancare, asgurir), dup8 cum vor prezenta in continuare, Ins8, In periosda media uemtoare, la inceputul Semestruul af I-lea ~ Anul 1, debtoarea 2 achtat sume de bani aferente Semestrulu I= Arulu I aga cum vor detala in cuprnsul prezentululRaport. De ta data de 22.07.2018, socletaten a intrat in cel de-al dollea Semestrul al Anulul T de reorganizare, scdenfa celui deal doles Semestru al Anuli T urmAnd 8 se impinensed In data de 22.01.2018. {nm perionda 24-31 august 2018, au fost efectuate plstt partial reorganizare, aferente Semesirulul I~ Anul Xastfe: PROGRAM DEFLATE ORION AUTO INVEST SRL ANULI -SEMESTRULI conform anata | Anal | (ll) mare de Never T'sem ah | som ian | schat