Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere aprobare depunere dosar gradație de merit

Sesiunea 2018

Subsemnatul ……………… , născut la data de ……………….

Legitimat cu B.I./C.I. seria …… nr………., eliberat(ă) la data de ……..de ….., cu domiciliul în


localitatea ……, strada ………….., nr. ……., ap. …….., județul (sectorul) …….. telefon ……….;

Vă rog să-mi aprobați depunerea dosarului în vederea obținerii gradaţiei de merit pentru personalul
didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2018.

Menționez că depun dosarul pentru:

Personal:

Didactic de predare___/disciplina_____________
Didactic de conducere____ /funcția_______________
Didactic auxiliar____/specialitatea______________
Didactic de îndrumare și control___/funcția__________
(se va trece X la categoria pentru care se candidează)

Unitatea de învățământ:

Data:15.06.2018

Semnătura:___________