Sunteți pe pagina 1din 1

Stimaþi cititori/ abonaþi FÃCLIA

Faceþi-vã abonamente! Economisiþi peste 25%!


S-a redus numãrul chioºcurilor din oraº
ºi din judeþ care vând ziare.
În acest sens, vã rugãm sã luaþi în considerare contractarea de abonamente, prin:
- încasatorii firmei DONATH MEDIA - Tel. 0741-627075
- serviciul Difuzare al ziarului (str. Clinicilor nr. 33)
- Poºta Românã (factori poºtali sau Oficiu Poºtal).
Preþul abonamentului rãmâne neschimbat:
- 25 lei/ lunã + taxa difuzare pentru persoane fizice,
- 35 lei/ lunã + taxa difuzare pentru persoane juridice.

miercuri, 22 august 2018 • anul XXIX, nr. 8424 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini - 2 lei

Ce vrea Ecaterina PSD cere sediu pentru Filarmonica de stat


Andronescu? Transilvania ºi Academia de Muzicã “Gheorghe Dima”
Liderul PSD Cluj, Horia Nasra îi de fonduri pentru contractul de
cere primarului Emil Boc sã proiectare în valoare de 2,1
respecte cuvântul dat în anul 2006 milioane de lei. Stimate domnule
Cosmin PURIª ºi sã prioritizeze construcþia clãdirii Emil Boc, Dupã cum bine ºtiþi, la
în care sã-ºi desfãºoare activitatea ora actualã, cele douã instituþii îºi
Filarmonica de stat Transilvania ºi desfãºoara activitatea cu dificultate
Academia de Muzicã “Gheorghe majorã, ºi, din cauza lipsei unui
Dima. sediu, numeroºi artiºti au luat calea
‘’Cluj-Napoca este un oraº cu o altor centre culturale! Þineþi-vã de
enatorul PSD Ecaterina

S Andronescu a semnat recent o


scrisoare deschisã prin care îi
cerea lui Liviu Dragnea nici mai mult nici
viaþã culturalã de excepþie,
mãiestria numeroºilor artiºti,
muzicieni, ºcoliþi în Cluj, fiind
renumitã în þarã dar ºi peste
cuvânt ºi opriþi aceastã bãjenie
culturalã!
Vã solicit sã vã respectaþi
cuvântul dat în anul 2006 ºi sã
mai puþin sã facã un pas în spate „pentru hotare. De mai bine de 12 ani, prioritizaþi construcþia clãdirii din
binele României ºi al PSD”, precizând cã promiteþi, la fiecare ciclu electoral, respect pentru mediul cultural
partidul trebuie sã vinã în cel mai scurt timp o clãdire nouã pentru Filarmonica clujean ºi pentru toþi artiºtii care
„cu un prim-ministru ºi un guvern PSD de de stat Transilvania ºi Academia de au fãcut, fac ºi vor face onoare
super profesioniºti”. Dupã câteva zile, Muzicã “Gheorghe Dima”, ba chiar oraºului nostru’’, aratã liderul PSD
Andronescu a lansat un nou atac, vorbind, în toþi aceºti ani, Primãria într-o scrisoare adresatã primarului
de data aceasta, de cel mai slab guvern al Municipiului Cluj-Napoca, prin Emil Boc.
PSD-ului. Pentru cei mai puþin iniþiaþi în Sorin Apostu, a anunþat alocarea C.P.
tainele politicii româneºti, trebuie sã
amintim cã Ecaterina Andronescu este
membrã a PSD de nu mai puþin de 22 de Ce îºi doresc clujenii pentru oraºul lor Bulevardului Muncii ºi realizarea Mihaela Rozor ºi-a
ani, iar în perioada 2001 - 2003 ºi de piste de biciclete, realizarea unei înaintat demisia din PSD
decembrie 2008 - octombrie 2009 a deþinut Cel de-al doilea proces de pe locul patru, domeniul „Spaþii piste de biciclete între Cluj-Napoca
bugetare participativã aduce în verzi ºi locuri de joacã”, la care au ºi Floreºti, Intersecþii protejate Fosta preºedintã a femeilor
funcþia de ministru al Educaþiei. Pe plan social democrate clujene Mihaela
parlamentar, a fost aleasã deputat în trei atenþie peste 160 de proiecte fost depuse 26 de proiecte. Cele pentru bicicliºti – respectiv crearea
depuse de clujeni, în domeniile mai puþine proiecte au fost depuse de insuliþe în colþurile intersecþiilor Rozor ºi-a înaintat demisia din
legislaturi ºi senator în alte trei. Totodatã, Partidul Social Democrat, partid
începând cu 2006, Andronescu a avut propuse de organizatori. Astfel, în cadrul domeniului „Oraºul pentru protejarea bicicliºtilor - ºi
cele mai multe proiecte, respective digital” , respective 19 proiecte. Aducerea la nivel a gurilor de canal în care se încrisese în anul 2000.
calitatea de vicepreºedinte al PSD. A câºtigat Oficial nu se ºtie care sunt
ºi un mandat de europarlamentar, la care 36, au fost depuse în cadrul Precizãm cã valoare bugetului pe arterele principale – lucru care,
domeniului „Mobilitate, estimat pentru fiecare proiect în treacãt fie spus, ar fi trebuit nemulþumirile Mihaelei Rozor cu
însã a renunþat în favoarea lui Victor privire la PSD însã, potrivit unor
Negrescu. Dupã cum se vede, pe parcursul accesibilitate ºi siguranþa trebuie sã se încadreze în limita de realizat de firmele care au reabilitat
circulaþiei”, urmat, cu câte 28 de 150.000 euro (inclusiv tva). respectivul drum. surse, motivele care au
experienþei sale în acest partid, cea alintatã determinat-o sã face acest gest
“Cati” de unii dintre social democraþi a avut proiecte, de domeniile „Amenajare În cadrul domeniului „Mobilitate, De asemenea, este propusã
spaþii publice (mobilier urban, accesibilitate ºi siguranþa instalarea unei bariere împotriva sunt legate de faptul cã fosta
un rol important în PSD ºi, în plus, a fost preºedintã a femeilor din PSD
aºezatã de douã ori pe scaunul de ministru, iluminat public etc.)”, respectiv circulaþiei”, majoritatea proiectelor congestiei în traffic – proiect ce
„Infrastructurã educaþionalã ºi propuse de clujeni solicitã presupune introducerea barierelor Cluj ar fi încercat sã reintre în
fiind rãsplãtitã ºi cu ºase mandate de diplomaþie ºi nu a mai avut parte
parlamentar. culturalã”. Pe locul al treilea se aflã utilizarea bugetului maxim. Printre auto stradale ca o soluþie în
domeniul „Alei, trotuare ºi zone acestea se aflã proiecte precum Adriana STUPAR de susþinerea partidului. Pe
continuare în pagina a 12-a parcursul carierei sale în PSD,
pietonale”, cu 27 de proiecte, iar schimbarea denumirii continuare în pagina a 5-a
Mihaela Rozor a fost susþinutã de
partid pentru a promova în mai
Dezbatere pentru modificarea regulamentului multe funcþii importante în
administraþie. Astfel, aceasta a
deþinut funcþia de suprefect al
de ocupare a locurilor din creºele din municipiu judeþului Cluj ºi cea de consilier
judeþean, director coordonator
Clujenii sunt aºteptaþi, astãzi, sã participe, începând al Gãrzii de Mediu Cluj. Totodatã,
cu ora 17, la dezbaterea organizatã în sala de Sticlã a în 2012, a fost numitã consul al
Primãriei Cluj-Napoca pe tema înscrierii, repartizãrii României la Marsilia.
ºi departajãrii copiilor în creºele administrate de Pe perioada în care a activat
Centrul Bugetar de Administrare Creºe. în diplomaþie, Mihaela Rozor a
Potrivit noului regulament, ce va fi dezbãtut renunþat la calitatea de
miercuri, la repartizarea copiilor în creºe, vor avea membru PSD deoarece
prioritate pãrinþii care au domiciliul stabil în normele diplomatice îi
municipiul Cluj-Napoca. Astfel, în cazul familiilor interziceau sã facã parte din
biparentale, fiecãrui pãrinte care are domiciliul în vreun partid politic. Dupã ce ºi-
municipiul Cluj-Napoca i se vor aloca 5 puncte, în timp a încheiat mandatul la Marsilia,
ce fiecãrui pãrinte care are o vizã de reºedinþã în Rozor a revenit la Cluj-Napoca,
municipiul Cluj-Napoca i se va aloca doar 2 puncte. reînscriindu-se în acest context
În ceea ce priveºte familiile monoparentale, pãrintelui în PSD. Recent însã fosta ºefã a
unic care are domiciliul în municipiul Cluj-Napoca i femeilor social democrate
se va aloca 10 puncte, în timp ce pãrintelui cu vizã de clujene a notificat organizaþia
flotant în Cluj-Napoca va primi doar 4 puncte. PSD Cluj cã demisioneazã din
Adriana STUPAR partid.
continuare în pagina a 5-a C. PURIª

Redacþia ziarului „Fãclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (staþiile Agronomia - str. Moþilor)
Micã ºi mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 8-17, duminicã orele 15-18
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324