Sunteți pe pagina 1din 1

Stimaþi cititori/ abonaþi FÃCLIA

Faceþi-vã abonamente! Economisiþi peste 25%!


S-a redus numãrul chioºcurilor din oraº
ºi din judeþ care vând ziare.
În acest sens, vã rugãm sã luaþi în considerare contractarea de abonamente, prin:
- încasatorii firmei DONATH MEDIA - Tel. 0741-627075
- serviciul Difuzare al ziarului (str. Clinicilor nr. 33)
- Poºta Românã (factori poºtali sau Oficiu Poºtal).
Preþul abonamentului rãmâne neschimbat:
- 25 lei/ lunã + taxa difuzare pentru persoane fizice,
- 35 lei/ lunã + taxa difuzare pentru persoane juridice.

sâmbãtã-duminicã, 18-19 august 2018 • anul XXIX, nr. 8421 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini - 2 lei

10 august: îndreptarul Au rãmas douã zile în care clujenii pot depune


erdoganului începãtor proiecte în cadrul procesului de bugetare participativã
Duminicã, 19 august, este ultima municipalitãþii, pânã în prezent au
zi în care cetãþenii oraºului pot fost depuse peste 50 de proiecte în
propune online proiecte pentru fiecare dintre domeniile: Alei,
dezvoltarea municipiului, pe trotuare ºi zone pietonale;
Cornel UDREA platforma www.bugetare Mobilitate, accesibilitate ºi
participativa.ro, anunþã, siguranþa circulaþiei; Spaþii verzi ºi
administraþia localã. „Prin acest locuri de joacã; Amenajare spaþii
proces, primãria Cluj-Napoca publice (mobilier urban, iluminat
urmãreºte implicarea directã a public etc.); Infrastructurã
entru a le închide gura

P duºmanilor, Veorica Vasilicã a


efectuat un test pentru
coeficientul IQ, ea crezând iniþial cã este un
cetãþenilor în luarea deciziilor
privind dezvoltarea oraºului ºi
creºterea calitãþii vieþii în municipiu.
Toti cei care locuiesc, muncesc sau
educaþionalã ºi culturalã; Oraºul
digital.
Potrivit
procesului
regulamentului
de bugetare
test de sarcinã. Membrii comisiei au râs. În studiazã în Cluj-napoca ºi au cel puþin participativã, fiecare cetãþean
continuare. 18 ani îºi pot transforma ideile poate formula una sau mai multe
Iatã rezultatul testului: pentru oraº în proiecte, prin cã ediþia 2018 a procesului se aflã Dupã etapa de analizã, cele mai propuneri de proiecte (câte un
platforma www.bugetare acum în prima etapã - etapa de votate proiecte vor fi implementate proiect pentru fiecare domeniu).
participativa.ro”, aratã depunere de proiecte - care se încheie de municipalitate. A.S.
municipalitatea clujeanã, precizând duminicã, 19 august. Potrivit reprezentanþilor continuare în pagina a 5-a

UBB, prima universitate din România în Top Shanghai 2018 Premierul Viorica
Universitatea Babeº-Bolyai din 2018, UBB se situeazã în intervalul naþional (poziþia 151-200 din cele
Cluj-Napoca (UBB) îºi menþine 601-700, fiind urmatã de 200 de poziþii incluse în Dãncilã a trimis
poziþia printre cele mai bune Universitatea din Bucureºti (UB), clasament). UBB este lider
universitãþi ale lumii, conform poziþionatã în intervalul 801-900. naþional, alãturi de Universitatea o scrisoare
clasamentelor internaþionale de În ce priveºte rezultatele pe din Bucureºti, ºi în domeniul
referinþã în mediul academic domenii, Matematica din UBB are Geologiei, situându-se între preºedintelui ºi prim-
european ºi internaþional, ocupând ºi în acest an cea mai bunã primele 500 de poziþii în top
cea mai înaltã poziþie româneascã poziþionare în ARWU - Q3 (poziþia Shanghai (poziþia 401-500 din 500 vicepreºedintelui
din Academic Ranking of World 201-300 din 500 de poziþii incluse de poziþii), în timp ce domeniul
Universities/ARWU 2018 – în ranking, fiind pe primul loc în Inginerie chimicã al UBB, Comisiei Europene
cunoscut ºi ca rankingul Shanghai România), la nivel naþional ºi în poziþionat în intervalul 401-500 Premierul României, Viorica
al universitãþilor -, unul dintre cele cadrul UBB. Domeniul (din 500 de poziþii), ocupã locul Dãncilã, a trimis o scrisoare
mai prestigioase clasamente Administraþie publicã, dezvoltat în trei în þarã. În domeniul Fizicã, UBB preºedintelui Comisiei Europene
internaþionale ale universitãþilor cadrul Facultãþii de ªtiinþe Politice, este poziþionatã în intervalul 401- (CE), Jean-Claude Juncker, ºi
prin prisma indicatorilor de Administrative ºi ale Comunicãrii 500 (din 500 de poziþii), ocupând prim-vicepreºedintelui Comisiei
excelenþã, de educaþie ºi de din UBB, se aflã pentru prima oarã a doua poziþie la nivel naþional. Europene, Frans Timmermans,
cercetare - folosiþi în analizã. în top 200, ocupând, alãturi de „Universitatea Babeº-Bolyai din fapt confirmat de Executivul
În clasamentul general dat Academia de Studii Economice Cluj-Napoca continuã sã facã comunitar.
continuare în pagina a 12-a
publicitãþii miercuri, 15 august Bucureºti, prima poziþie la nivel continuare în pagina a 5-a “Putem confirma cã scrisoarea
a fost primitã ºi cã un rãspuns va
veni în timp util’’, a declarat la
Trafic restricþionat, solicitarea AGERRPRES un
purtãtor de cuvânt al Comisiei
sâmbãtã, la Beliº, pentru Europene.
Presa din România a scris cã
desfãºurarea competiþiei ºefa guvernului român le-a trimis
celor doi oficiali europeni o
ENDURACE Triathlon scrisoare în legãturã cu protestul
din 10 august de la Bucureºti
Peste 300 de sportivi profesioniºti ºi amatori din care a culminat cu violenþe între
þarã ºi strãinãtate sunt aºteptaþi, la acest sfârºit de jandarmi ºi demonstranþi.
sãptãmânã, la Beliº, la cea de-a treia ediþie a “Comisia urmãreºte
competiþiilor sportive de triatlon ºi înot din seria îndeaproape evoluþiile din
ENDURACE, organizatã de Clubul de înot ºi triatlon România. Protestatarii au
Orca. criticat paºii înapoi în
Sâmbãtã, 18 august, concurenþii se vor întrece în domeniile reformei judiciare
cele douã probe ale ENDURACE Triathlon - olimpicã ºi luptei împotriva corupþiei”,
ºi half. La proba half (cea mai solicitantã) ei vor înota a reacþionat Comisia dupã
1.9 km, vor parcurge pe bicicletã traseul de 89 km ºi intervenþia violentã a
vor alerga 18 km, fãrã pauzã. La proba olimpicã (cea Jandarmeriei la protestele
mai rapidã) concurenþii se vor întrece pe distanþe din Bucureºti, într-o
„ceva mai mici, dar totuºi considerabile”: 1.5 km înot, declaraþie transmisã
M. TRIPON AGERPRES de un purtãtor de
continuare în pagina a 5-a cuvânt.

Redacþia ziarului „Fãclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (staþiile Agronomia - str. Moþilor)
Micã ºi mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 8-17, duminicã orele 15-18
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324