Sunteți pe pagina 1din 1
Stimaþi cititori/ abonaþi FÃCLIA Faceþi-vã abonamente! Economisiþi peste 25%! S-a redus numãrul chioºcurilor din
Stimaþi cititori/ abonaþi FÃCLIA
Faceþi-vã abonamente! Economisiþi peste 25%!
S-a redus numãrul chioºcurilor din oraº
ºi din judeþ care vând ziare.
În acest sens, vã rugãm sã luaþi în considerare contractarea de abonamente, prin:
- încasatorii firmei DONATH MEDIA - Tel. 0741-627075
- serviciul Difuzare al ziarului (str. Clinicilor nr. 33)
- Poºta Românã (factori poºtali sau Oficiu Poºtal).
Preþul abonamentului rãmâne neschimbat:
- 25 lei/ lunã + taxa difuzare pentru persoane fizice,
- 35 lei/ lunã + taxa difuzare pentru persoane juridice.

marþi, 21 august 2018 • anul XXIX, nr. 8423 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini - 2 lei

ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini - 2 lei Un scenariu Viorel DÃDULESCU Mã întreb
ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini - 2 lei Un scenariu Viorel DÃDULESCU Mã întreb

Un scenariu

Un scenariu Viorel DÃDULESCU Mã întreb cum oare ar putea arãta un scenariu - sã fim

Viorel DÃDULESCU

Mã întreb cum oare ar putea arãta un scenariu - sã fim bine înþeleºi, un scenariu de film, deci o ficþiune - scenariu în care potentaþii unei þãri de pe undeva din lumea asta se strãduie sã discrediteze ºi sã anuleze un protest popular. Desigur, protestul este împotriva lor ºi, ca sã aibã oarecare semnificaþie, este organizat exact în capitala þãrii cu pricina. Deci, avem un conflict ºi douã tabere: potentaþii ºi protestatarii. Sã zicem cã protestul - un miting, ce mai încolo ºi încoace - este anunþat cu o vreme

înainte, nu de alta, dar organizatorii au nevoie de autorizaþie de la Primãrie. (Aºa, pentru coloraturã, în rolul primarului eu aº propune

o actriþã. Blondã.) Ei, ºi atunci, ca sã se aleagã

praful din toatã manifestaþia, potentaþii încep sã facã câte ceva. Mai întâi zic cã protestatarii sunt niºte nime-n drum, în cel mai bun caz sunt manipulaþi de tot felul de… de ceva, sã

le zicem grupuri de interese, duºmani ai þãrii,

niºte oameni rãi, ce mai încoace ºi încolo. Pe urmã spun cã indivizii ãia cu protestele nu

au cerut autorizaþie pentru miting. Dupã aceea, anunþã cã ºtiu ei cã protestatarii vor face prãpãd la miting, adicã se vor apuca sã batã în dreapta ºi în stânga. Anunþã asta la un post, douã de televiziune, sã audã toatã lumea. ªi mai încolo dau ordin ca la adunarea respectivã sã meargã o grãmadã de - oare cum sã le spunem? - haideþi sã le spunem forþe de ordine. Asta ar cam fi introducerea.

continuare în pagina a 12-a

Proiectul privind benzile dedicate transportului public, pe axa Est-Vest, s-a împotmolit la Fabrica de Bere

Municipalitatea clujeanã lucreazã la transpunerea acestuia în cartierul Gheorgheni Primãria nu poate continua proiectul privind implementarea benzilor dedicate pentru transportul în comun pe strada Moþilor, din cauza structurii oraºului. În opinia primarului Emil Boc, implementarea proiectului ar presupune schimbãri radicale în trafic, precum ºi extinderea strãzii Mãrginaºe. Potrivit edilului, specialiºtii considerã cã lãrgirea strãzii Mãrginaºe ºi a zonei de la Fabrica de Bere este esenþialã în implementarea proiectului. „Specialiºtii mã amânã în continuare ºi spun cã pânã nu se lãrgeºte la strada Mãrginaºã ºi la

cã pânã nu se lãrgeºte la strada Mãrginaºã ºi la Semnal de alarmã tras de Daniel

Semnal de alarmã tras de Daniel Buda:

Sub Guvernarea PSD-ALDE, România ajunge de la „Grânarul Europei” la „Importatorul Europei”

Eurodeputatul Daniel Buda atrage atenþia cã sub Guvernarea PSD-ALDE, România ajunge de la „Grânarul Europei” la „Importatorul Europei”, arãtând cã importurile de alimente de peste trei miliarde de euro în primul semestru din 2018 reprezintã expresia eºecului politicilor în domeniul agricol a actualului guvern. ‘’În primul semestru din 2018, importurile României au totalizat 40,2 miliarde de euro, din

care 8,2% au fost importuri de alimente, adicã 3,3 miliarde de euro. Este inadmisibil ca într-o þarã consideratã eminamente agrarã, sã se înregistreze importuri masive de produse alimentare. România este tot mai dependentã de produsele de carne, de legumele ºi de fructele din statele membre, în ciuda producþiei record pe care a avut-o. Patronatele din agriculturã avertizeazã cã infrastructura de depozitare cu atmosferã controlatã

a produselor agroalimentare poate menþine cel mult 40% din producþia naþionalã, iar restul se vinde imediat dupã recoltã sau se livreazã la export. Din aceastã cauzã, în fiecare an, România importã masiv mâncare în perioada de iarnã ºi primãvarã. Din nefericire, nu doar cã importãm cantitãþi enorme de produse alimentare, dar acestea C.P.

continuare în pagina a 4-a

Fabrica de Bere nu îºi asumã responsabilitatea sã îmi dea avizul. Aºteaptã sã îmi dea rezoluþia cu privire la lãrgirea de la Fabrica de Bere pentru cã, spun ei, fãrã acea

lãrgire de acolo, practic nu se poate implementa banda dedicatã pentru cã implicaþiile pentru strada Coºbuc ºi strada Eminescu sunt uriaºe ºi nu se poate practic implementa banda dedicatã pentru cã totul se va sugruma la Fabrica de Bere ºi dacã,

acolo, nu se face extensia explicat primarul. Potrivit acestuia, municipalitatea are în rerulare realizarea Planului Urbanistic Zonal privind lãrgirii zonei. „Am început cu viceprimarul Tarcea PUZ-ul pentru lãrgirea ºi Adriana STUPAR

a

”,

continuare în pagina a 5-a

Norica Nicolai:

”România nu poate fi sancþionatã cu pierderea preºedinþiei UE”

nu poate fi sancþionatã cu pierderea preºedinþiei UE” Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai susþine cã nicio

Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai susþine cã nicio þarã membrã a UE nu poate fi sancþionatã cu nepreluarea preºedinþiei. Reacþia vicepreºedintelui ALDE vine dupã ce în ultimele zile a fost vehiculat un scenariu potrivit cãruia România ar putea fi sancþionatã pentru reprimarea mitingului din 10 august cu pierderea dreptului de a prelua preºedinþia UE, de la 1 ianuarie. ”Aceastã preºedinþie este prevãzutã în înþelegerile de Tratat ºi nu se poate sancþiona o þarã prin nepreluarea preºedinþiei. Ar fi fãrã precedent ºi oricum nu este

susþinutã ºi posibilã prin prevederile Tratatului. Sunt lucruri care se pot face ºi lucruri care nu se pot face ºi, totuºi, Uniunea Europeanã nu îºi permite sã încalce Tratatul ei de organizare ºi funcþionare, nu e România”, a declarat Norica

Nicolai.

C.P.

Zilele Apahidei, mai frumoase ca oricând! Aºezatã lângã cea mai mare metropolã ºi un modern

Zilele Apahidei, mai frumoase ca oricând!

Aºezatã lângã cea mai mare metropolã ºi un modern Aeroport al Transilvaniei, comuna Apahida ºtie sã-ºi valorifice din plin poziþia geograficã ºi socio - economicã ce potenþeazã firescul echilibru al dezvoltãrii acestei mari comunitãþi umane din mãrginimea esticã a municipiului Cluj - Napoca. O unitate administrativ - teritorialã a judeþului în care lucrurile se miºcã prin programe bine definite ºi pliate pe dezvoltarea edilitarã, dar fãrã a neglija componenta socio - economicã, materializatã prin crearea numeroaselor locuri de muncã în societãþile ce au gãsit un mediu propice de a investi la Apahida. Cu aproape un an în urmã am realizat un interesant interviu cu ºeful administraþiei publice de aici, domnul Grigore Fati, de la care mi-a rãmas un bogat material documentar nevalorificat, pe care nici acum nu-l voi pune în paginã, respectând dorinþa celui ce rãspunde de managementul acestei puternice comune, ce aratã destul de bine privitã chiar de la înãlþimea uriaºelor pãsãri metalice ce survoleazã zilnic acest teritoriu. Dumitru VATAU

continuare în pagina a 7-a

teritoriu. Dumitru VATAU continuare în pagina a 7-a Redacþia ziarului „Fãclia de Cluj” – str.

Redacþia ziarului „Fãclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (staþiile Agronomia - str. Moþilor) Micã ºi mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 8-17, duminicã orele 15-18 • Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324

Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324