Sunteți pe pagina 1din 1
Stimaþi cititori/ abonaþi FÃCLIA Faceþi-vã abonamente! Economisiþi peste 25%! S-a redus numãrul chioºcurilor din
Stimaþi cititori/ abonaþi FÃCLIA
Faceþi-vã abonamente! Economisiþi peste 25%!
S-a redus numãrul chioºcurilor din oraº
ºi din judeþ care vând ziare.
În acest sens, vã rugãm sã luaþi în considerare contractarea de abonamente, prin:
- încasatorii firmei DONATH MEDIA - Tel. 0741-627075
- serviciul Difuzare al ziarului (str. Clinicilor nr. 33)
- Poºta Românã (factori poºtali sau Oficiu Poºtal).
Preþul abonamentului rãmâne neschimbat:
- 25 lei/ lunã + taxa difuzare pentru persoane fizice,
- 35 lei/ lunã + taxa difuzare pentru persoane juridice.

joi, 30 august 2018 • anul XXIX, nr. 8431 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini - 2 lei

ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini - 2 lei “Al nostru” RADU VIDA P alatul
ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini - 2 lei “Al nostru” RADU VIDA P alatul

“Al nostru”

“Al nostru” RADU VIDA P alatul Episcopal Greco-Catolic din Oradea a ars. Temeinic. A fost zi

RADU VIDA

P alatul Episcopal Greco-Catolic din

Oradea a ars. Temeinic. A fost zi

de doliu, spunea cineva, ºi

lucrurile se confirmã cu fiecare orã ce trece. Pentru cã, în asemenea momente, solidaritatea este mai mare ca oricând, tragediile adevãrate aduc laolaltã mii ºi mii de suflete. Altfel aproape nepãsãtoare. Nepãsãtoare au fost când aceastã bijuterie arhitectonicã (construitã între 1903-1905) transformatã în ºcoalã popularã de artã sau, mai târziu, în bibliotecã. Cel puþin atunci clãdirea era întreþinutã, avizele pompierilor la zi. A venit însã ºi vremea retrocedãrilor. Proprietarii au dat cu bidineaua pe eclecticele forme exterioare (ºtiþi povestea :

afarã-i vopsit gardul,,,) iar înãuntru a rãmas o ruinã, de nimeni folositã ºi fãrã mãcar un aviz, acolo, « de bunã ºi sigurã funcþionare ». În parantezã fie spus, ºi alte clãdiri monumentale de pe cuprinsul þãrii pot avea soarta Palatului Episcopal Greco-Catolic din Oradea. Asta pentru cã noii proprietari nu au puterea financiarã sã întreþinã aºa cum trebuie palatele iar în timp, lucrurile se complicã, se degradeazã, expuse tot mai mult pieirii. Clãdirile reprezentative au însã orele lor astrale. Aºa s-a întîmplat ºi cu acest Palat. Vâlvãtaia a strâns inimile orãdenilor într- un mãnunchi de solidaritate nemaiîntâlnitã. Indiferent de confesiune,

continuare în pagina a 12-a

“Majoritatea floreºtenilor au ºansa sã munceascã la ei acasã’’

Horia ªulea, primarul celei mai mari comune din România, vorbeºte într-un interviu acordat ziarului Fãclia despre realizãrile pe care le-a avut în cei ºase ani de mandat, problemele cu care se confruntã ºi soluþiile pe care le vede în vederea creºterii calitãþii vieþii floreºtenilor.

Rep: Domnule Horia ªulea, aþi intrat deja în cea de a doua parte a mandatului de primar. În ce mãsurã aþi reuºit sã implementaþi programul pe care vi l-aþi propus pentru Floreºti?

programul pe care vi l-aþi propus pentru Floreºti? 78 de ani de la masacrele antiromâneºti din

78 de ani de la masacrele antiromâneºti din Nord-Vestul Ardealului

Pentru românii din Ardealul de Nord-Vest sfârºitul lunii august ºi luna septembrie readuce în atenþie amintiri dureroase. În aceastã perioadã se comemoreazã masacrele sãvârºite aici de armata horthystã dupã Dictatul de la Viena. În urmã cu 78 de ani, Nord-Vestul Ardealului a sângerat dureros. Sute de persoane au fost omorâte pentru simplul fapt cã vorbeau limba românã. Rãnile de atunci continuã sã sângereze ºi acum. În amintirea acelor orori ºi în încercarea de crea o piedicã în calea

uitãrii, în acestã perioadã în mai multe localitãþi din judeþul Cluj vor fi organizate o serie de manifestãri ºi evenimente ºtiinþifice. Astfel în 8 septembrie a.c., la Mureºenii de Câmpie, Federaþia Naþionalã a Românilor Persecutaþi Etnic „Pro Memoria 1940 -1945” (FNRPE) ºi Asociaþia Teritorialã a Românilor Persecutaþi, Refugiaþi, Deportaþi ºi Expulzaþi din Motive Etnice vor organiza în colaborare cu Muzeul Etnografic al Transilvaniei simpozionul „Istoria ºi Sociologia Refugiului Românesc”. Evenimentul

va avea loc la Complexul Muzeal „Andrei Bojor”, în acest context urmând sã fie lansate lucrãrile ‘’Un mileniu de rezistenþã ºi luptã pentru unitatea naþionalã a românilor din Ardeal, secolele X-XX’’ a profesorului univ. dr. Ioan Bojan ºi ‘’Pericolul românesc la început de secol XX’’, autor Zeno Milea. La Huedin vor avea acþiuni comemorative în 10 septembrie. În acest context, Protopopiatul Ortodox din localitate ºi Liceul Teoretic ‘’Octavian Goga’’ vor organiza un moment de evocare a personalitãþii protopopului Aurel Munteanu, ucis în 10 septembrie C. PURIª

continuare în pagina 5

Zeci de firme, interesate de Innovation Park Directorul Cluj Innovation Park, Alexandru Coroian, a declarat,
Zeci de firme, interesate de Innovation Park
Directorul Cluj Innovation Park, Alexandru Coroian, a declarat,
miercuri, la ºedinþa Consiliului Local, cã sunt peste 50 de firme din
domeniul filmului, proiectãrii ºi designului industrial interesate sã îºi
deschidã afaceri în parcul industrial, proiect construit cu fonduri
europene. “Începând de joi vom trece la procedura de selecþie a firmelor care
sunt interesate sã îºi deschidã afaceri în Cluj Innovation Park, în Centrul
Regional de Excelenþã pentru Industrii Creative (CREIC). Este un interes
mare din partea investitorilor, din zona de film, design industrial,
proiectare ºi traducere. Mizãm pe faptul cã într-un an de zile sã ocupãm
toate spaþiile disponibile ºi sã gãzduim peste 50 de firme, din þarã ºi
strãinãtate, care vor crea aproape 300 de noi locuri de muncã”, a spus
Alexandru Coroian.
În ºedinþa Consiliului Local Cluj-Napoca a fost aprobat, miercuri,
regulamentul de organizare ºi funcþionare al parcului.
Cluj Innovation Park este un proiect cu fonduri europene al Primãriei
Cluj-Napoca, demarat în 2014, ºi care include Centrul Regional de
Excelenþã pentru Industrii Creative ºi Centrul Tehnologie, Evoluþie,
Antreprenoriat, Microîntreprinderi.
Centrul Regional de Excelenþã pentru Industrii Creative dispune de
13.300 mp, iar Centrul Tehnlogie, Evoluþie, Antreprenoriat,
Microîntreprinderi are 5.000 de mp.

Horia ªulea: Programul meu începe din 2012 când am câºtigat alegerile ºi am devenit primarul Comunei Floreºti. Trebuie sã facem ºi puþinã istorie. Eu am preluat Comuna Floreºti cu un buget de venituri proprii de 4,7 milioane de lei noi ºi cu o datorie de 11 milioane lei. Astãzi am adus Comuna Floreºti la un venit propriu de 69 de milioane lei ºi un buget de venituri totale de 140 de milioane lei. ªi aici mã refer, în mod deosebit, la banii traºi din fonduri europene pentru diverse proiecte. Astãzi avem în derulare un proiect de reconversie profesionalã ºi implementare a unor societãþi comerciale pe Programul Operaþional Capital Uman de aproximativ ºapte milioane euro. Am mai derulat încã douã proiecte pe reconversie profesionalã pe POSDRU de 4,2 milioane de euro ºi mai avem o

Interviu realizat de Cosmin PURIª

continuare în pagina a 4-a

USR a depus peste 33.000 de semnãturi pentru campania ‘Fãrã penali în funcþii publice’

USR Cluj a depus, miercuri, la Primãria Cluj-Napoca, peste 33.000 de semnãturi adunate din municipiu pentru campania “Fãrã penali în funcþii publice”, din totalul celor circa 51.000 de semnãturi strânse în judeþ. “Este voinþa clujenilor care vor sã schimbe ceva în România. Primãria va valida aceste liste, dupã care se vor duce la Curtea Constituþionalã ºi la Parlament, pentru a intra în procesul legislativ. Aºteptam mai multe semnãturi, dar este extrem de bine cã atât de mulþi voluntari s-au implicat, iar la nivel de judeþ s-au adunat peste 51.000 de semnãturi”, a afirmat preºedintele interimar al USR Cluj, Christian Schuster. Deputatul USR Cluj Emanuel Ungureanu a spus, la rândul sãu, cã politicienii trebuie sã þinã cont de milionul de semnãturi adunate în þarã. “Societatea civilã, împlicatã în campania ‘Fãrã penali în funcþii publice’ începe sã devinã o forþã în România ºi mesajul cãtre majoritatea parlamentarã PSD- ALDE este cã nu se pot juca cu semnãturile, nu le pot ignora, nu pot sã nu þinã cont de voinþa unui milion de oameni la nivel naþional”, a afirmat Emanuel Ungureanu. La depunerea semnãturilor la Primãria Cluj-Napoca a fost prezent ºi senatorul USR Mihai Goþiu.

Cluj-Napoca a fost prezent ºi senatorul USR Mihai Goþiu. Redacþia ziarului „Fãclia de Cluj” – str.

Redacþia ziarului „Fãclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (staþiile Agronomia - str. Moþilor) Micã ºi mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 8-17, duminicã orele 15-17 • Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324

Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324