Sunteți pe pagina 1din 1
Stimaþi cititori/ abonaþi FÃCLIA Faceþi-vã abonamente! Economisiþi peste 25%! S-a redus numãrul chioºcurilor din
Stimaþi cititori/ abonaþi FÃCLIA
Faceþi-vã abonamente! Economisiþi peste 25%!
S-a redus numãrul chioºcurilor din oraº
ºi din judeþ care vând ziare.
În acest sens, vã rugãm sã luaþi în considerare contractarea de abonamente, prin:
- încasatorii firmei DONATH MEDIA - Tel. 0741-627075
- serviciul Difuzare al ziarului (str. Clinicilor nr. 33)
- Poºta Românã (factori poºtali sau Oficiu Poºtal).
Preþul abonamentului rãmâne neschimbat:
- 25 lei/ lunã + taxa difuzare pentru persoane fizice,
- 35 lei/ lunã + taxa difuzare pentru persoane juridice.

luni, 20 august 2018 • anul XXIX, nr. 8422 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini - 2 lei

ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini - 2 lei Funduleþul lui Bouchard ºi Fifor cel
ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini - 2 lei Funduleþul lui Bouchard ºi Fifor cel

Funduleþul lui Bouchard ºi Fifor cel Uimit

Funduleþul lui Bouchard ºi Fifor cel Uimit RADU VIDA C ea mai sexy jucãtoare de tenis

RADU VIDA

C ea mai sexy jucãtoare de tenis din

circuitul mare ºi-a schimbat poza de

pe Instagram. În costum de baie,

zapând pe marginea unui bazin, cea decãzutã pe locul 127 ATP îºi etala funduleþul cãtre populaþia de pe Internet. Peste 200.000 de clicãituri în prima secundã! Oameni care – presupun – n-au mai vãzut un posterior, apetisant, e drept, dar posterior. Pe care, chiar ºi Bouchard stã. ªi cugetã, cred. Similar, postarea ministrului apãrãrii cu o întrebare de 100 de puncte a întipãrit pe feþele internauþilor semnul mirãrii. Se întreba fostul muzeograf ce pãrere au milioanele de psd-iºti votanþi despre manifestaþiile care au fãcut atâta zarvã pe Continent. N-avem un sondaj care sã dea, cât de cât, o imagine a ceea ce gândesc adevãraþii oameni de stânga din Republicã; nu avem nici opinii dispersate ale unor simpatizanþi ai partidului de guvernãmânt, dar, cu toate acestea încercãm sã-l satisfacem pe apãrãtorul ideilor dragniste. Programul de guvernare PSD a pãrut

bucuþele lui Bouchard:

alegãtorilor ca ºi

bune – rãããããu! Dar, cu siguranþã cã nu-s pentru toatã lumea. Nici pentru fanii tenisului, nici pentru votanþii psd. Dar, cu toate acestea, lumea voteazã! De ce? Pentru

continuare în pagina a 12-a

Luptele pentru Ardeal, reconstituite la Cluj-Napoca

Trupele Armatei Române din perioada Primului Rãzboi Mondial s-au confruntat cu cele ale Puterilor Centrale, la sfârºitul acestei sãptãmâni, la Cluj-Napoca, în cadrul celei de a cincea ediþii a festivalului de reconstituire istoricã “Transylvania History Days”. Evenimentul a fost organizat de Centrul pentru Dialog European ºi Diplomaþie Culturalã ºi s-a dorit a se înscrie în seria de manifestãri dedicate Centenarului, fiind focusat pe Primul Rãzboi Mondial ºi pe Marea Unire de la 1918.

Pe parcursul a trei zile, clujenii

au putut sã vadã reconstituiri de lupte duse de Armata Românã în primul Rãzboi Mondial, uniforme militare din acea perioadã, diverse tipuri de armament din dotarea trupelor, dar ºi aspecte din viaþa de

zi cu zi a soldatului. Toate acestea

au fost prezentate de oameni pasionaþi de istorie ºi de tradiþiile ostãºeºti din cadrul mai multor asociaþii de reconstituire istoricã. Este vorba de membri ai Asociaþiei

6 Dorobanþi, Asociaþia Tradiþia

Ostãºeascã, Clubul Tomis din Constanþa, Asociaþia IR.33 – Cetatea Aradului, Asociaþia Rex din Brno-Cehia ºi Asociaþia Tradiþii din

Bulgaria. Îmbrãcaþi în uniforme militare ale armatelor române, bulgare, austro-

ungare ºi germane, membrii acestor asociaþii au reconstituit pe malul Someºului, din Cluj-Napoca, un teatru de luptã la scarã redusã, dupã modelul celor din Primul Rãzboi Mondial, reuºind sã recreeze atmosfera specificã epocii.

Mondial, reuºind sã recreeze atmosfera specificã epocii. Centenarul, onorat prin reconstituiri de bãtãlii din

Centenarul, onorat prin reconstituiri de bãtãlii din Marele Rãzboi

Doctorul în ºtiinþe istorice

Adrian Silvan Ionescu, director

al Institutului de Istoria Artei

„George Oprescu” al Academiei

Române purta sâmbãtã o þinutã de general de brigadã din Primul Rãzboi Mondial ºi avea rolul de a coordona trupele române implicate în campania din 1916 pentru eliberarea Ardealului. ”Avem un contingent format din Cosmin PURIª

continuare în pagina a 4-a

Daniel Buda:

Daniel Buda:

Scrisoarea trimisã la Bruxelles de premierul Viorica Dãncilã, un gest iresponsabil

Liderul PNL Cluj, eurodeputatul Daniel Buda susþine cã scrisoarea trimisã la Bruxelles de premierul Viorica Dãncilã reprezintã un gest iresponsabil iar soluþia este una singurã: demisia întregului guvern. „Scrisoarea trimisã la Bruxelles

reprezintã în primul rând o expresie

a incapacitãþii de a înþelege logica

unei guvernãri responsabile ºi pentru cetãþeni. Mai mult, aceastã

scrisoare demonstreazã cã orice zi petrecutã cu actuala guvernare reprezintã un coºmar sinistru devenit realitate pentru fiecare

cetãþean al acestei þãri. Apreciez cã este un demers incalificabil din partea Guvernului României de a se adresa cu o astfel de scrisoare în care se încearcã inducerea în eroare a opiniei publice la nivel european cu privire la ceea ce s-a întâmplat pe 10 august, încercând sã mute din

responsabilitatea gesturilor incalificabile ale Jandarmeriei Române în spatele preºedintelui Klaus Iohannis, uitând sã explice în primul rând cum a fost posibil ca într- un stat democratic forþele de ordine ale Jandarmeriei sã atace cetãþeni

nevinovaþi care protestau în mod

paºnic, afectând practic libertatea de

a manifesta atunci când eºti

nemulþumit faþã de anumite situaþii. Apreciez cã nu este altceva decât o palmã datã României ºi este în acelaºi timp o expresie a incapacitãþii actualei guvernãri de a gestiona în mod eficient interesele României pe termen scurt, mediu sau lung”, a explicat liberalul clujean. Eurodeputatul susþine cã Guvern Dãncilã s-a descalificat prin astfel de demersuri începând din 10 august iar singura soluþie care se impune în

aceastã situaþie este demiterea sau demisia întregului Guvern.

„Este foarte greu sã te adresezi

poporului dupã ce îl gazezi sau dupã

ce ai de a face cu astfel de demersuri

absolut incalificabile ºi injuste, sã explici ceva poporului în actualul

context. S-a gãsit aceastã variantã de

a muta în cancelariile europene,

sfidându-le ºi lor inteligenþa, acestor reprezentanþi europeni care au posibilitatea de a se informa cu privire la ceea ce s-a întâmplat cu

adevãrat în 10 august”, a punctat

Daniel Buda.

C.P.

TEODOR BOTIª – 80 „Dacã priveºti arta lui Botiº cu ochii sufletului, atunci vei descifra
TEODOR BOTIª – 80
„Dacã priveºti arta lui Botiº cu ochii sufletului, atunci vei descifra
în ea apele mitice ale substraturilor noastre tracice”
Nichita Stãnescu
Un album.
O
concentrare a stãrilor de graþie. Picturi ce
înmãnuncheazã voluptatea culorii ºi puterea de atingere
a
esenþelor.
Un
artist poate fi modern prin existenþã ºi tradiþional
ªi, cu toatã neliniºtea sintezelor cromatice sau a
trãirilor diurne, artistul þine sã se ºtie cã acolo, la
buzunarul de la piept distincþia cea mai cea e cãpãtatã
din locurile de unde strãbunii au început sã-i
despleteascã arborele genealogic: Cetãþean de onoare
prin creaþie, spunea cineva. În întreaga sa operã plasticã,
al
satului Ceaba, comuna Sânmãrtin (2015). Dar acolo,
Teodor Botiº þine un discurs despre noi ºi imaginarul
trãirilor ancestrale. Trece cu dezinvolturã pe lespezi cu
adânci rezonanþe în miticul românesc ºi face ca liantul
dintre trecut ºi viitor sã temeiniceascã ºederea noastrã
în luminã. Teodor Botiº pune pecetea-i inconfundabilã
pe un timp al irizaþiilor solare ºi al umbrelor cu
obscuritãþi enigmatice. În albumul de care vã vorbeam*
sunt 3 pagini dense de CV al acestui artist plastic: nãscut,
crescut, expoziþii personale, expoziþii, regionale ºi
judeþene, de grup, participãri peste hotare; apoi expoziþii
naþionale ºi internaþionale, lucrãri în colecþii personale
în cuibarele sufletului se aflã ºi diploma de Onoare a
Bienalei de la Kosice (1986), Marele Premiu pentru
picturã pe anul 2003, acordat de UAP din România,
diploma de excelenþã din partea Prefecturii Cluj (2003),
Ordinul Meritul cultural în grad de Comandor (2004),
Senior al cetãþii Cluj-Napoca (2011), Medalia „Carpatica”
(2017). Pictura lui Teodor Botiº a înaripat condeie. ªi
a
þinut mereu la temperatura afectivã constantã a
prieteniei, nume de mare rezonanþã în existenþa
noastrã. Câteva dintre acestea le gãsiþi în pagina 7.
Radu VIDA
ºi
muzee, distincþii ºi premii.
O
prefaþã la nemurire
*Teodor Botiº – Editura Alicant, Bucureºti 2013
*Teodor Botiº – Editura Alicant, Bucureºti 2013 Redacþia ziarului „Fãclia de Cluj” – str.

Redacþia ziarului „Fãclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (staþiile Agronomia - str. Moþilor) Micã ºi mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 8-17, duminicã orele 15-18 • Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324

Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324