Sunteți pe pagina 1din 13
Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

PENTRU ACHIZIŢIA DE PAPETĂRIE, MATERIALE CONSUMABILE ŞI RECHIZITE DE BIROU

PROCEDURA DE ACHIZIŢIE: PROCEDURA COMPETITIVĂ

2010

1

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!

DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI ACHIZIŢIA DE PAPETĂRIE, MATERIALE CONSUMABILE ŞI RECHIZITE DE BIROU

Achizitor:

Fundaţia „Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală”

Titlul proiectului POSDRU:

Sprijin pentru dezvoltarea economiei sociale în comunităţi multietnice din Regiunile de dezvoltare Nord-Vest şi Centru din România

ID proiect POSDRU:

POSDRU/84/6.1/S/57485

Calitatea achizitorului în cadrul proiectului:

Beneficiar

1. INFORMAŢII GENERALE

1.1. Achizitor:

Denumire: Fundaţia „Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală”

Adresă: str. Țebei nr. 21, cod poştal: 400305, Localitate: Cluj-Napoca, Ţara: România

Persoană de contact: Gábor Ádám

Telefon: 0264 420 490

E-mail: gadam@edrc.ro

Fax: 0264 420 491

Adresă de internet: www.edrc.ro

1.2.

a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 26.08.2010, ora 16:00.

b) Adresa unde se primesc ofertele: Fundaţia „Centrul de Resurse pentru

Diversitate Etnoculturală”, Cluj-Napoca, str. Țebei nr. 21, corp A şi B, etaj 1.

c) Persoană de contact: Gábor Ádám, manager proiect, e-mail gadam@edrc.ro,

tel.: 0264-420490.

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului, nedeschise.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE

2.1. Descriere

2.1.1.

Denumirea contractului de achiziţie:

Titlu: Contract de furnizare – Achiziţia de papetărie, materiale consumabile şi rechizite de birou

2.1.2.

Descriere produselor ce vor fi achiziţionate

Bunurile ce vor fi achiziţionate constau în consumabile şi rechizite de birou, respectiv accesorii de birou, organizatoare de birou, articole mărunte de birou, tonere etc., conform specificaţiilor tehnice din lista prezentată la capitolul 5. din prezentul document (5. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI – SPECIFICATIILE TEHNICE).

2

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!

2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare

 

(a) Lucrări

(b) Produse

(c) Servicii

Execuţie Proiectare şi execuţie Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de achizitor

Cumpărare Leasing Închiriere Cumpărare în rate

Categoria serviciului:

2A

 

2B

   

Principala locaţie a lucrării:

Principalul loc de livrare:

Principalul loc de prestare:

La sediul beneficiarului 400305 Cluj-Napoca, str. Ţebei nr. 21, România

2.1.4. Durata contractului de achiziţie 30 luni de la data semnării contractului de ambele părţi.

 

3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE

3.1.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare

Preţul cel mai scăzut

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

3.2. Procedura de achiziţie aleasă: atribuirea contractului de achiziţie se va face prin

procedura competitivă – preţul cel mai scăzut.

3.3.

Legislaţia aplicată:

 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare OUG

 

nr.34/2006;

 

Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de

gestionare a instrumentelor structurale; Ordonanţa Guvernului nr. 79 din 28 august 2003 privind controlul şi recuperarea

fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de co-finanţare aferente utilizate necorespunzător; Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a prevederilor generale

privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1260/1999; Regulamentul (CE) nr. 213/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV) si a Directivelor 2004/17/CE şi 2004/18/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte procedurile de achiziţii publice, în ceea ce priveşte revizuirea CPV;

3

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!

Comunicarea Comisiei 2006/C 179/02 privind interpretarea reglementărilor comunitare în cazul contractelor care nu intră sub incidenţa, totală sau parţială, a Directivelor privind achiziţiile publice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C179/2 din 1.08.2006; Ghidul COCOF 07/0037/02 pentru determinarea corecţiilor financiare care trebuie făcute asupra cheltuielii co-finanţate din fondurile structurale sau din fondul de coeziune pentru neconformarea cu regulile achiziţiei publice; Prevederile ghidului solicitantului şi a procedurilor anexe; Prevederile manualului beneficiarului; Instrucţiunea AMPOSDRU 5/9.

3.4. Criterii de calificare şi selecţie

3.4.1.

Situaţia personală a operatorului economic

Declaraţie privind eligibilitatea

Cerinţă obligatorie: prezentarea formularului „Declaraţie privind eligibilitatea” – formularul A original: completat electronic, semnat şi ştampilat în original.

Operatorul economic nu are dreptul:

să depună două sau mai multe oferte individuale şi/sau comune, sub sancţiunea excluderii din competiţie a tuturor ofertelor în cauză; să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca sub-contractant în cadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat.

Declaraţie privind ne-încadrarea în situaţiile prevăzuta la art. 180 şi 181 din ordonanţă

Cerinţă obligatorie: prezentarea formularului „Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzuta la art. 180 şi 181 din ordonanţă” – formularul B original, completat electronic, semnat şi ştampilat în original.

3.4.2.

Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)

Persoane

Prezentarea următoarelor documente:

juridice/fizice

Certificat Constatator eliberat de oficiul Registrului Comerţului cu cel mult 30 zile înainte de data stabilită pentru deschiderea ofertelor, în original; Certificat de Atestare fiscală privind plata impozitelor şi taxelor eliberat de ANAF, copie certificata valabila la data procedurii.

române

3.4.3.

Situaţia economico-financiară

Informaţii privind situaţia economico- financiară

Prezentarea următoarelor documente:

Bilanţul contabil la 31.12.2009 – vizat de autoritatea competentă – copie certificată. Prezentarea formularului: „Informaţii generale”, inclusiv declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani – completat electronic, semnat şi ştampilat în original.

3.4.4.

Capacitatea tehnică şi/sau profesională

Informaţii privind capacitatea tehnică

Prezentarea următoarelor documente:

lista cu descrierea portofoliului de clienţi; lista principalelor prestări de servicii în ultimii 3 ani – cel

4

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!

puţin 3 contracte de furnizare produse finalizate/încheiate până în anul 2009 – original formularul anexat; completat electronic, semnat şi ştampilat în original.

3.4.5. Dacă este aplicabil, modul de selectare / preselectare

Nu este cazul.

4. PREZENTAREA OFERTEI

4.1.

Limba de

Limba română

 

redactare a ofertei

4.2.

Moneda în care

 

este exprimat preţul contractului

Lei

 

4.3.

Perioada minimă

 

de valabilitate a ofertei

Oferta va fi valabilă 30 de luni de la termenul de depunere a ofertei, respectiv până la data de 27.02.2013.

 

Modul de prezentare a propunerii tehnice:

propunerea tehnică va cuprinde descrierea bunurilor ofertate, în corelaţie cu specificaţiile tehnice stabilite de achizitor; propunerea tehnică va cuprinde şi informaţii despre îndeplinirea specificaţiilor tehnice stabilite de achizitor;

propunerea tehnică va fi însoţită de documentele prevăzute la punctul “3.4. Criterii de calificare şi selecţie”.

Modul de prezentare a propunerii financiare:

completarea „Formularului de ofertă” care reprezintă elementul principal al propunerii financiare şi care cuprinde atât preţul unitar al fiecărui produs cât şi preţul total al bunurilor descrise în Propunerea tehnică; se va calcula preţul bunurilor, în lei, fără TVA.

4.4.

Modul de

 

prezentare a ofertei (tehnic şi financiar)

Modul de prezentare a ofertei:

1) adresa la care se depune oferta: sediul Fundaţia CRDE, str. Ţebei nr. 21, Cluj Napoca; 2) data limită pentru depunerea ofertei: 26.08.2010, ora

16:00;

 

3) mod de prezentare:

 

3.1.

Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al

ofertei şi al documentelor care o însoţesc, în original.

3.2.

Originalul trebuie să fie tipărit sau scris cu

cerneală ne-radiabilă, va fi numerotat şi semnat, pagină cu pagină, de reprezentantul autorizat

corespunzător să angajeze ofertantul în contract.

3.3.

Orice ştersătură, adăugire, interliniere sau scris

peste cel dinainte, sunt valide doar dacă sunt vizate de

5

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!

   

către persoana autorizată să semneze oferta.

3.4.

Oferta va fi depusă, în termenul specificat, într-un

plic sigilat ce va conţine 2 (două) plicuri interioare închise, unul cuprinzând documentele de calificare

cerute (copie şi originale), iar celălalt va conţine oferta financiară şi tehnică, precum şi un opis al documentelor. Plicul în care este inclusă oferta tehnico-financiară, va purta în mod obligatoriu următoarele informaţii:

Numele/denumirea şi adresa completă a ofertantului; Titlul contractului pentru care se depune oferta; Adresa autorităţii contractante indicată mai sus.

3.5.

Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa

autorităţii contractante şi cu inscripţia: „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 30.08.2010, ORA

 

16:00’’.

 

3.6.

Dacă plicul exterior nu este marcat conform

prevederilor de la 3.5., autoritatea contractantă nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.

3.7.

Se solicită mostre după bunurile care fac obiectul

prezentei achiziţii publice, în conformitate cu lista prezentată la punctul 5.2. din prezenta documentaţie.

Deschiderea ofertelor:

Ofertele se vor deschide la data de 30.08.2010, ora 16:00 la sediul achizitorului din Cluj-Napoca, str. Ţebei nr. 21. La deschiderea ofertelor pot participa şi reprezentanţii operatorilor economici, care vor prezenta copie după CI şi împuternicire din partea operatorului. Modul de lucru al comisiei de evaluare se va desfăşura în conformitate cu prevederile capitolului VI / HG

925/2006.

4.5. Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei

Orice operator economic are dreptul de a-şi modifica sau a- şi retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens.

În cazul în care operatorul economic doreşte să opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea modificărilor respective de către achizitor până la data limită pentru depunerea ofertelor.

Pentru a fi considerate parte a ofertei modificările trebuie prezentate cu amendamentul că pe plicul exterior se va

6

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!

 

marca, în mod obligatoriu, şi inscripţia “MODIFICĂRI”.

Operatorul economic nu are dreptul de a-şi retrage sau a-şi modifica oferta după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

Orice ofertă depusă la o altă adresă decât cea indicată mai sus sau depusă după data şi ora limită specificate sunt declarate întârziate şi prin urmare sunt respinse.

Nu se accepta oferte alternative.

4.6.

Informaţii

Livrarea bunurilor achiziţionate se va face în tranşe, în funcţie de necesităţile achizitorului, în termen de 5 zile de primirea de către furnizor a solicitări scrise emise de achizitor care va conţine denumirea bunurilor şi cantitatea solicitată, conform contractului de achiziţie ce se va încheia.

referitoare la termenele pentru livrarea bunurilor

4.7.

Modalităţi de

Contestaţiile privind procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică se soluţionează potrivit dispoziţiilor cap. IX din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

Notificările privind eventualele contestaţii se vor depune, în scris, la sediul Fundaţiei „Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală” din Cluj-Napoca, str. Tebei nr. 21, cod poştal: 400305, jud. Cluj, România, Persoană de contact: Gábor Ádám, Telefon: 0264 420 490, Fax: 0264 420 491, adresă de internet: www.edrc.ro, în termen de 3 zile de la comunicarea rezultatului evaluării ofertelor.

contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achiziţie şi de soluţionare a contestaţiei

Eventualele contestaţii se pot depune:

la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; la instanţa competentă (Curtea de Apel Cluj-Napoca).

4.8 Clauzele contractuale obligatorii, inclusiv condiţiile de actualizare / modificare a preţului contractului de achiziţie

Achizitorul va încheia cu operatorul economic desemnat câştigător un contract de achiziţie pentru furnizarea bunurilor specificate, prin care:

operatorul economic se obligă să livreze bunurile, în funcţie de necesităţile achizitorului, în termen de 5 zile de primirea de către furnizor a solicitări scrise emise de achizitor care va conţine denumirea bunurilor şi cantitatea solicitată, pe toată durata derulării contractului, la preţul stabilit prin oferta financiară şi în condiţiile stipulate prin oferta tehnică; achizitorul se obligă să plătească contravaloarea bunurilor achiziţionate la preţul stabilit prin oferta financiară, după întocmirea procesului verbal de recepţie a bunurilor.

7

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!

Propunerea financiară prezentată este fermă şi nu se modifică, rămânând valabilă până la expirarea
Propunerea financiară prezentată este fermă şi nu se modifică, rămânând valabilă până la expirarea

Propunerea financiară prezentată este fermă şi nu se modifică, rămânând valabilă până la expirarea contractului.

Operatorul economic va factura bunurile achiziţionate, iar achizitorul va efectua plata acestora în termen de până la 30 de zile.

5. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICAŢIILE TEHNICE)

5.1. Obiectul contractului constă în achiziţia prin cumpărare de papetărie, materiale consumabile şi rechizite de birou.

Bunurile ce se vor achiziţiona vor corespunde următoarelor date tehnice:

Nr.

CPV

 

DENUMIRE

UM

CANTITATE

1

39132000-6

Cutie colectoare fabricată din carton ondulat natur, 460x270x350 mm, 5 buc/top

top

20

   

Cutie arhivare din carton ondulat alb, 330x255x100

   

2

39132000-6

mm, cu perforaţie pe cotor pentru o extragere uşoară, 10 buc/set

set

40

   

Inele din plastic pentru îndosariere, negre, 100

   

3

30192000-1

buc./cutie, diametru 10 mm, capacitate îndosariere 65 file a 70/80 g/mp

cutie

2

   

Inele din plastic pentru îndosariere, negre, 100

   

4

30192000-1

buc./cutie, diametru 12 mm, capacitate îndosariere 95 file a 70/80 g/mp

cutie

2

   

Inele din plastic pentru îndosariere, negre, 100

   

5

30192000-1

buc./cutie, diametru 14 mm, capacitate îndosariere

cutie

2

125

file a 70/80 g/mp

   

Inele din plastic pentru îndosariere, negre, 100

   

6

30192000-1

buc./cutie, diametru 16 mm, capacitate îndosariere

cutie

1

145

file a 70/80 g/mp

7

30197000-6

Clipsuri pentru ecusoane metalice 100 buc/pachet

pach

2

8

30192000-1

Folie pentru laminator 100 coli/top, 125 microni, 216x303 mm

top

1

   

Lipici stick pe bază de solvent, tehnologie PVP,

   

9

30192000-1

netoxic si lavabil, ideal pentru hârtie, carton si fotografii, 10 gr

buc

10

   

Hârtie color A4, 80g, 500 coli/top, produsă din materii

   

10

30199000-0

prime regenerabile provenite din păduri certificate FSC (Forest Stewardship Council), galben pal

top

1

   

Hârtie color A4, 80g, 500 coli/top, produsă din materii

   

11

30199000-0

prime regenerabile provenite din păduri certificate FSC (Forest Stewardship Council), albastru pal

top

1

   

Hârtie color A4, 80g, 500 coli/top, produsă din materii

   

12

30199000-0

prime regenerabile provenite din păduri certificate FSC (Forest Stewardship Council), roz

top

1

   

Hârtie color A4, 80g, 500 coli/top, produsă din materii

   

13

30199000-0

prime regenerabile provenite din păduri certificate FSC (Forest Stewardship Council), verde pădure

top

5

14

30199000-0

Carton color A4, 160g, 250 coli/top, produs din materii prime regenerabile provenite din păduri

top

1

8

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!

   

certificate FSC (Forest Stewardship Council), galben

   
 

intens

   

Carton color A4, 160g, 250 coli/top, produs din

   

15 30199000-0

materii prime regenerabile provenite din păduri

top

1

certificate FSC (Forest Stewardship Council), roşu

     

intens

   
 

16 30192000-1

Mouse pad diverse culori material textil

buc

3

   

Calculator de birou, 12 Digiti Baterie+Solar, memorie

   

17 30141200-1

1+GT, ecran înclinat, dimensiune 103x135x32 mm, greutate 120 g

buc

2

   

Ecusoane orizontale realizat din PVC , transparent,

   

18 35123400-6

fără clip de prindere, dimensiune 60x90 mm, 100

cutie

2

buc/cutie

   

Markere pt. tabla cu corp din plastic, design conic, ergonomic, cerneală nepermanentă pe bază de alcool,

   

19 30192123-9

miros neutru, uscare rapidă, capac în culoarea cernelii cu sistem de închidere cu siguranţă. Vârf din acril, foarte rezistent şi fix – nu se îndoaie şi nu se retrage sub presiune, vârf rotund, 4 culori/set

set

20

 

20 30199600-6

Separator plastic gri index numerotat 1-31, A4

set

10

   

Deco marker permanent, pe bază de vopsea, scriere opacă pe aproape toate suprafeţele, cerneală

   

21 30197000-6

rezistentă la apă, miros neutru, uscare ultrarapidă şi rezistentă la temperaturi înalte, vârf rotund de 2-4

buc

10

mm

 

22 30197110-0

Capse 24/6 1.000 buc/cutie, capacitate de capsare 2-

cutie

60

20

coli

 

23 30197321-2

Decapsator pentru decapsarea următoarelor tipuri de capse: 10, 24/6, 26/6, 23/6, 23/8

buc

3

   

Cutter cu lamă de oţel inoxidabil care culisează pe o şină metalica pentru o rezistenţă sporită. Sistem de

   

24 30197000-6

blocare a lamei, corp colorat, lamă de rezervă, compartiment special în interior pentru lama de rezervă. Dimensiune: 18x100 mm

buc

5

 

25 39241200-5

Foarfecă de birou din oţel inoxidabil, mâner din plastic, 15 cm

blist

3

   

Mapă fabricată din polipropilena, prevăzută cu elastic

   

26 22852000-7

pentru închidere pe colţuri, format A4, cotor de 20

buc

80

mm

   

Servietă fabricată din plastic rigid, lăţime suficientă

   

27 30193000-8

pentru introducerea colilor, dosarelor, filelor din plastic A4, 1 compartiment, închidere cu clema, mâner din plastic

buc

80

   

Servieta fabricata din plastic, prevăzuta cu 12

   

28 30193000-8

separatoare, index alfabetic color, cu mâner flexibil, format A4, sistem de închidere cu clemă, lăţime 30

buc

20

mm

   

Alonje cu sistem de îndosariere, perforaţii standard la

   

29 30197000-6

60

si 80 mm, dimensiune 40x150 mm, diverse culori,

cutie

5

250 buc/set

 

30 30199600-6

Separatoare biblioraft 100 buc/set, carton colorat bleu, 160 g/mp, dimensiune 10.5x24 cm

top

5

 

31 30199600-6

Separatoare biblioraft 100 buc/set, carton colorat roz,

top

5

9

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!

 

160

g/mp, dimensiune 10.5x24 cm

   

32 30199600-6

Separatoare biblioraft 100 buc/set, carton colorat galben,160 g/mp, dimensiune 10.5x24 cm

top

5

33 30199600-6

Separatoare biblioraft 100 buc/set, carton colorat vernil, 160 g/mp, dimensiune 10.5x24 cm

set

5

 

Dosar cu şină suspendabil A4, culoare maro, fabricat

   

34 22852000-7

din carton kraft reciclat de 230 g/mp, baghetă metalică, vizor de 6 cm care se translatează uşor de-a lungul dosarului, 25 buc/cutie

cutie

1

35 30192000-1

Rezerva cub hârtie colorată, înfoliat, 9x9 cm, 500 file,

buc

5

80

gr

36 30197000-6

Coperţi din plastic 180 mic, 100 buc/set, transparente fumurii

top

2

 

Biblioraft carton A4 plastifiat exterior şi interior,

   

37 30197210-1

buzunar din plastic pentru etichete, mecanism nichelat, margine metalica pentru protejarea colturilor, lăţime 50 mm, 10 buc/pachet

pachet

15

 

Biblioraft carton A4 plastifiat exterior şi interior,

   

38 30197210-1

buzunar din plastic pentru etichete, mecanism nichelat, margine metalica pentru protejarea colturilor, lăţime 75 mm, 10 buc/pachet

pachet

26

39 31440000-2

Baterii LR03 (AAA) zinc-carbon, 4/blister

blister

6

40 31440000-2

Baterii LR6 (AA) zinc-carbon, 4/blister

blister

6

 

Plic pentru CD, fereastră transparentă cu diametrul de

   

41 30199230-1

108

mm, hârtie offset alb de 80 g/mp, gumat, 80g,

set

8

dimensiune 124x127 mm, 25 buc/set

42 30199230-1

Plic DL, 110x220, hârtie offset alb 80 g/mp, lipire cu bandă de silicon, ambalare 1.000 buc/cutie

cutie

5

 

Plic C5 din hârtie offset alba de 90 g/mp, clapă pe

   

43 30199230-1

latura scurtă, 162x229 mm, lipire cu bandă de silicon, ambalare 500 buc/cutie

cutie

2

 

Plic C4 din hârtie offset alba de 100 g/mp, clapă pe

   

44 30199230-1

latura scurtă, 229x324 mm, lipire cu bandă de silicon, ambalare 250 buc/cutie

cutie

5

 

Plic cu burduf B4, 250x353x50 mm, hârtie kraft de

   

45 30199230-1

120

g/mp, lipire cu banda de silicon, ambalare 100

cutie

1

buc/cutie

 

Plic cu protecţie, dimensiune interioara 270x360 mm,

   

46 30199230-1

hârtie offset alb 90 g/mp, lipire cu banda de silicon, ambalare 100 buc/cutie

cutie

1

 

Pastă adeziva repoziţionabilă, reutilizabilă, fără

   

47 30192000-1

solvent, aplicare uşoară şi curată. Ambalare: cutie a

buc

20

84

pastile predecupate, cantitate 50 g

 

Fluid corector pe baza de solvent, care nu lasă umbre

   

48 30192000-1

la copiere, uscare rapidă, aplicator cu pensulă, cantitate 20 ml

buc

5

 

Hârtie copiator A3, 80 g/mp, cu certificări ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 atât pentru ofertant cat si

   

49 30197643-5

pentru producător, ISO 9706 pentru producător, hârtie produsă in totalitate fără clor, 500 coli/top, 5 topuri/cutie

cutie

1

50 30197643-5

Hârtie copiator A4, 80 g/mp, cu certificări ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 atât pentru ofertant cat si

cutie

120

10

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!

   

pentru producător, ISO 9706 pentru producător, hârtie produsă in totalitate fără clor, 500 coli/top, 5

   

topuri/cutie

   

Capsator fabricat din metal, sistem dublu de ghidaj al capselor, capacitate de capsare 40 coli, capse

   

51 30197320-5

utilizate: 24/6, 26/6, 24/8, magazinaj: 100x24/6, 24/8 sau 150x26/6, adâncime de pătrundere în pagina 65 mm, garanţie 25 ani

buc

2

   

Perforator cu baza metalica, clapa din metal acoperita

   

52 30192000-1

cu plastic, capacitate de perforare 25 coli, distanta intre perforaţii 80 mm, prevăzut cu distanţier, sistem de blocare a clapei, garanţie 10 ani

buc

2

 

53 30199000-0

Hârtie alba pentru ambalaj, 70 g/mp, 70x100 cm, 500

top

15

coli/top

 

54 22816300-6

Notes autoadeziv galben pastel 75X75 mm, 100 file/buc.

buc

30

 

55 22816300-6

Notes autoadeziv albastru pastel 76x75 mm, 100

buc

24

file/set

 

56 22816300-6

Notes autoadeziv verde pastel, 76x75 mm, 100

buc

24

file/set

 

57 22816300-6

Notes autoadeziv roz pastel, 76x75 mm, 100 file/set

buc

24

 

58 30192000-1

Index autoadeziv color, repozitionabil dimensiune 20x50 mm, 4 culori/set, 40 file/culoare

buc

15

   

Liner cu corp din plastic, clipul si vârful in culoarea

   

59 30197000-6

cernelii, vizibilitate nivel cerneala, vârf din fetru de 0.8

buc

20

mm

   

Roller cu gel, corp transparent, prevăzut cu grip

   

60 30192000-1

cauciucat si capac de prindere, vârf metalic de 0.7

buc

20

mm

   

Etichete autoadezive albe A4, pentru imprimante

   

61 30192800-9

laser, cu jet de cerneală şi copiatoare, 210x297 mm, 100 etichete/top, unitate de vânzare 100 coli/top

top

1

   

Etichete autoadezive albe A4, pentru imprimante

   

62 30192800-9

laser, cu jet de cerneală şi copiatoare, 70x37mm,

top

1

2.400

etichete/top, unitate de vânzare 100 coli/top

   

Etichete autoadezive albe A4, pentru imprimante

   

63 30192800-9

laser, cu jet de cerneală şi copiatoare, 105x42.4 mm,

top

2

1.400

etichete/top, unitate de vânzare 100 coli/top

   

Blocnotes A5 cu spiră metalică dublă, de culoare albă,

   

64 22816100-4

hârtia de interior albă, 60 g/mp, 40 file, coperţi carton

buc

100

dictando

   

File plastic A4, fabricate din polipropilena tip orange

   

65 30192000-1

peel, cu perforaţii standard pentru îndosariere, portrait, cu deschidere în partea superioară, 100

set

10

buc/set

   

Dosare plastic cu şină, fabricat din polipropilenă,

   

66 22852000-7

format A4, capacitate 170 coli, eticheta pe cotor, 25

set

20

buc/set

   

Hârtie dublu calandrata, cu textura foarte fină care

   

67 30199000-0

amplifică strălucirea culorilor şi contrastele. Special concepută pentru imprimarea şi copierea digitală color. Format A4, 200 g/mp, 250 coli/top

top

1

 

68 30199000-0

Hârtie dublu calandrată cu un standard strict de

top

4

11

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!

   

calitate, destinată imprimării / copierii laser şi digitale color. Format A4 210 g, 250 coli/top

   
 

69 30197000-6

Bandă adezivă transparentă cu suport din plastic, 19

rola

10

mm

x 10 m

   

Textmarker reîncărcabil, disponibil în 9 culori

   

70 30192123-9

fluorescente, care să reziste fără capac până la 4 ore, lungime de scriere 350 m, vârf retezat, grosime vârf

buc

20

2-5

mm

   

Pix cu corp transparent din plastic, prevăzut cu grip

   

71 30192121-5

cauciucat de culoarea minei, capac ventilat, clip de prindere, vârf metalic, grosime vârf 0.38 mm

buc

525

   

Marker OHP permanent universal pentru scriere pe aproape toate suprafeţele netede, transparente, plane

   

72 30197000-6

(plastic, sticlă, metal, ceramică, filme retroproiector). Prevăzut cu grip cauciucat, cerneală permanentă, rezistentă fără capac pana la 3 zile, vârf 0.7 mm

buc

10

 

73 30197000-6

Bandă adezivă maro, adeziv solvent, 48 mm x 66 m, 6 buc/set

set

2

 

74 30237380-6

CD-R 52x 700 MB Extra P 25/cake

set

6

 

75 30125110-5

Toner Canon negru C-EXV3 pt. iR2200/2800/3300

buc

4

 

76 30125100-2

csToner Canon magenta CRG-711M pt. LBP5300/5360

buc

2

 

77 30125100-2

csToner Canon cyan CRG-711M pt. LBP5300/5360

buc

2

 

78 30125100-2

csToner Canon yellow CRG-711Y pt. LBP5300/5360

buc

2

 

79 30125100-2

csToner Canon negru CRG-711B pt. LBP5300/5360

buc

4

 

80 30125100-2

Cartus Canon negru PGI-520Bk pt. iP4600/MP360

buc

2

 

81 30125100-2

Cartus Canon cyan CLI-521C pt. iP4600/MP360

buc

2

 

82 30125100-2

Cartus Canon magenta CLI-521M pt. iP4600/MP630

buc

2

 

83 30125100-2

Cartus Canon yellow CLI-521Y pt. iP4600/MP630

buc

2

 

84 30125100-2

Cartus Canon negru foto black CLI-521K pt.

buc

2

iP4600/MP630

 

85 30125110-5

Toner Canon FX4 pt fax Canon L800

buc

1

 

86 30125110-5

Toner HP C4127X pt. LJ4000/4050, 10.000 pag

buc

3

 

87 30125110-5

Toner Canon NPG-1

buc

4

 

88 30125110-5

Toner HP 92298A pt. 4/4M/4+/5/5M/5N

buc

3

 

89 30125110-5

Toner HP C4129X pt. LJ 5000

buc

1

 

90 30125100-2

csToner Minolta TN-511 pt. Bizhub 420/500

buc

25

Este obligatorie prezentarea preţului pentru fiecare poziţie în parte precum şi valoarea totală a ofertei, în lei, fără TVA.

Ofertele care nu vor conţine toate preţurile unitare, pentru toate poziţiile din tabelul de mai sus, nu vor fi luate în considerare.

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului va fi: cea mai scăzută valoare totală a ofertei, în lei, fără TVA.

5.2. Pentru a verifica dacă bunurile corespund cu specificaţiile tehnice, se solicită mostre după următoarele bunuri:

Cutie arhivare din carton ondulat alb, 330x255x100 mm, cu perforaţie pe cotor pentru

12

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!

o extragere uşoară, 10 buc/set; Capse 24/6 1.000 buc/cutie, capacitate de capsare 2-20 coli;

Biblioraft carton A4 plastifiat exterior si interior, buzunar din plastic pentru etichete,

mecanism nichelat, margine metalica pt protejarea colturilor, lăţime 75 mm, 10 buc/pachet; Hârtie copiator A3, 80 g/mp, cu certificări ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 atât pentru

ofertant cat si pentru producător, ISO 9706 pentru producător, hârtie produsa in totalitate fără clor, 500 coli/top, 5 topuri/cutie Hârtie copiator A4, 80 g/mp, cu certificări ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 atât pentru

ofertant cat si pentru producător, ISO 9706 pentru producător, hârtie produsa in totalitate fără clor, 500 coli/top, 5 topuri/cutie; Capsator fabricat din metal, sistem dublu de ghidaj al capselor, capacitate de capsare

40 coli, capse utilizate: 24/6, 26/6, 24/8, magazinaj: 100x24/6, 24/8 sau 150x26/6, adâncime de pătrundere în pagina 65 mm, garanţie 25 ani; Pix cu corp transparent din plastic, prevăzut cu grip cauciucat de culoarea minei, capac

ventilat, clip de prindere, vârf metalic, grosime vârf 0.38 mm; Textmarker reîncărcabil, disponibil in 9 culori fluorescente, care sa reziste fără capac

pana la 4 ore, lungime de scriere 350 m, vârf retezat, grosime varf: 2-5 mm; Dosare plastic cu şină, fabricat din polipropilena, format A4, capacitate 170 coli,

eticheta pe cotor, 25 buc/set; Roller cu gel, corp transparent, prevăzut cu grip cauciucat si capac de prindere, vârf

metalic de 0.7 mm; Markere pt. tabla cu corp din plastic, design conic, ergonomic, cerneala nepermanenta pe bază de alcool, miros neutru, uscare rapidă, capac in culoarea cernelii cu sistem de închidere cu siguranţă. Vârf din acril, foarte rezistent si fix – nu se îndoaie si nu se retrage sub presiune, vârf rotund, 4 culori/set.

Mostrele vor fi returnate după finalizarea procedurii de achiziţie publică.

Aprobat, Gábor Ádám, Manager proiect

Conformitatea legală, Cristina-Camelia Mitrut, Consilier juridic

13