Sunteți pe pagina 1din 1

OPERATOR ECONOMIC

…………………..............
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către
Fundaţia “Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală”
Cluj Napoca, str. Ţebei nr. 21, jud. Cluj
Telefon 0264-420490
Fax 0264-420491

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului


____________________________ (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate
cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să livrăm
____________ (denumirea contractului/licitaţiei) pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de (se
elimina opţiunile neaplicabile) _________(suma in litere si in cifre) (moneda ofertei), la care se adaugă
taxa pe valoarea adăugată în valoare de _________.(suma in litere si in cifre). (Se va prezenta inclusiv
preţul unitar al fiecărui produs.)

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să livrăm
bunurile în graficul de timp stabilit prin Documentaţia de atribuire.
Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _____ zile
(durata in litere si cifre), respectiv până la data de ________ (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne
obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă,
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este
stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
Precizăm că:
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de
ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";
|_| nu depunem ofertă alternativă.
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice
altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data _____/_____/_____

_____________, (semnătura) în calitate de _____________________, legal autorizat să


semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________.
(denumire/nume operator economic)