Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de lecţie

Profesor: Mariana-Ioana Dindelegan.


Data: 23.01.2018.
Clasa: a V-a B.
Disciplina: Informatică și TIC.
Unitatea de învăţare: Sisteme informatice.
Lecţia: Sistemul de calcul.
Tipul lecției: recapitulare și evaluare.

Competenţe generale:
 Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnologiei informației și comunicațiilor.

Competenţe specifice:
 Utilizarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a componentelor hardware.

Obiective: Pe parcursul lecției, elevii vor fi capabili să:


 definească și să descrie elementele componente ale sistemului de calcul;
 clasifice componentele hardware și software ale sistemului de calcul după criterii
date;
 completeze diferite scheme reprezentative pentru sistemul de calcul cu elementele
componente;
 enumere și să ordoneze multiplii byte-ului;
 identifice dispozitivele de memorie;
 asocieze termeni informatici cu descrierea lor.

Strategia:
 Metode: conversația, cântecul educativ, explicația, metoda ciorchinelui, diagrama
Venn, exercițiul.
 Mijloace de învățământ: calculatorul, videoproiectorul, tabla interactivă.
 Forma de organizare a activității: frontală.
 Evaluare: observația curentă, testul.
Evenimentele Strategii
Activitățile din lecție
lecției didactice
Captarea atenției. Verificarea prezenței și a temei pentru acasă. Conversația.
Informarea Titlul lecției: Sistemul de calcul – lecție Conversația.
elevilor asupra recapitulativă. Profesorul îi informează pe elevi
obiectivelor că urmează să recapituleze noțiunile legate de
urmărite. sistemul de calcul, prin activități practice la tabla
interactivă, apoi vor fi evaluați printr-un test.
Reactualizarea Profesorul îi invită pe elevi să interpreteze Cântecul
cunoștințelor cântecul recapitulativ despre sistemul de calcul, educativ.
anterior însușite. pe care l-au învățat în timpul semestrului.
Asigurarea Profesorul îi va invita pe elevi la tabla interactivă, Evaluarea
feedback-ului. pe rând, pentru a rezolva exercițiile frontală.
recapitulative. Înainte de exercițiile 1-6,
profesorul îi provoacă pe elevi să își reactualizeze
noțiunile care urmează să apară, prin următoarele
întrebări și cerințe:
1. Ce este sistemul de calcul? Ce alte denumiri
utilizăm pentru sistemul de calcul?
2. Dați exemple de componente hardware și de
componente software.
3. Care sunt componentele principale ale
hardware-ului?
4. Ce reprezintă sistemul de intrare/ieșire? Din
ce este format?
5. Cum se măsoară informația? Care sunt
multiplii byte-ului?
6. Care sunt dispozitivele de memorie externă?
Exercițiul 7 pune la un loc diferitele categorii
discutate, dorind să fie o concluzie a lecției.
Asigurarea Cerințe pentru exercițiile la tablă:
transferului 1. Completați schema de mai jos cu denumirile Metoda
componentelor principale ale sistemului de ciorchinelui.
calcul.

2. Introduceți fiecare termen din lista de jos în


cercul corespunzător categoriei din care face Exercițiul de
parte. clasificare.
3. Completați schema corespunzătoare părții
hardware cu denumirea fiecărui element
component.
Exercițiul de
completare.

4. Introduceți fiecare imagine în mulțimea


corespunzătoare.

Diagrama Venn.

5. Ordonați crescător multiplii byte-ului.

Exercițiul de
sortare.
6. Identificați următoarele dispozitive de
memorie externă:

Exercițiul de
7. Asociați fiecărui termen din listă identificare.
descrierea adecvată:

Exercițiul de
asociere.
Evaluarea 1. Completați spațiile libere: Testul
performanțelor a. Rolul procesorului este……..
b. Cel mai utilizat dispozitiv de stocare a
datelor este …………………………
c. Totalitatea programelor care permit
funcționarea unui calculator formează
…………
d. Un exemplu de sistem de operare este …
2. Identificați perifericele din imaginile de
mai jos și specificați tipul lor:

Timp de lucru: 10 minute.


Barem: oficiu: 1 punct, 1. 4 puncte (1 punct
pentru fiecare răspuns corect), 2. 5 puncte (1
punct pentru fiecare periferic identificat corect).
Asigurarea Căutați pe internet informații despre componente Tema pentru
reţinerii ale sistemului de calcul și alegeți-vă acasă.
componentele pentru calculatorul vostru ideal.
Notați pe pagina voastră de wiki care sunt
componentele alese, caracteristicile lor, motivul
alegerii și adresa site-ului unde le-ați găsit.
Numele și prenumele:......................
Clasa a V-a B

Test de evaluare

1. Completați spațiile libere:


a. UCP reprezintă acronimul componentei numite ….…………………………
b. Un exemplu de dispozitiv de memorie externă este…………………………
c. Totalitatea programelor care permit funcționarea unui calculator formează
……………………………………………………
d. Un exemplu de sistem de operare este ………………………………………
3. Identificați perifericele din imaginile de mai jos și specificați tipul lor:
Dispozitivul Denumire Tip

Timp de lucru: 10 minute.


Barem: oficiu: 1 punct.
1. 4 puncte (1 punct pentru fiecare răspuns corect).
2. 5 puncte (1 punct pentru fiecare periferic identificat corect).