Sunteți pe pagina 1din 2

ALARMANT:FENOMENUL DE ABANDON ŞCOLAR EXISTĂ PE TOT TERITORIUL

ROMÂNIEI!

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării


şcolii,părăsirea sistemului educativ,indiferent de nivelul la care s-a ajuns înaintea obţinerii unei calificări sau
pregătiri profesionale complete sau inaintea încheierii ciclului de studii început.
Din punct de vedere economic,abandonul şcolar reprezintă un indicator al eficienţei sistemului
şcolar:cu cât indicele de abandon şcolar este mai mare,cu atât sistemul şcolar respectiv este mai ineficient.
Abandonul şcolar are o definiţie legală,în relaţie cu obligaţia frecventării şcolii;în cazul sistemului de
învăţământ din ţara noastră,Regulamentul elevilor specifică faptul că frecventarea obligatorie a şcolii
încetează la vârsta de 16 ani.
Scopul:stabilirea factorilor interesaţi în prevenirea abandonului şcolar
Şcoala,societatea,comunitatea locală şi uneori familia sunt principalii factori interesaţi de prevenirea
abandonului scolar.Acest lucru se poate realiza prin diverse activităţi care au ca grup ţintă atât elevii cât şi
părinţii,cadrele didactice,comunitatea locală şi instituţiile care oferă servicii sociale.
Activităţile menite să prevină abandonul şcolar se împart în:
activităţi educative
integrarea copilului în programul zilnic
 facilitarea relaţiilor interpersonale dintre copii
 susţinerea performanţelor şcolare
 stimularea creativitătii,aptitudinilor şi talentelor copiilor
formarea deprinderilor igienice,lărgirea orizontului de cunoaştere,dezvoltarea conduitei de explorare a
mediului înconjurator.
activităţi extraşcolare
jocuri,concursuri,proiecte
vizite la muzee,plimbări în parc
serbări şcolare
intervenţii sociale
 asigurarea mesei sau gustării de către o fundaţie.
testare psihologică în vederea optimizării ritmului de dezvoltare a personalităţii.
asistenţa psiho-pedagogică a copiilor cu risc de abandon şcolar,cu dificultăţi de învăţare,carenţe
informaţionale şi adaptare şcolară.
campanii de informare şi conştientizare a elevilor şi părinţilor asupra efectelor abandonului şcolar.
activităţi de formare a specialiştilor
formarea cadrelor didactice în domeniul educaţiei incluzive
formarea cadrelor didactice în domeniul interculturalităţii
formarea cadrelor didactice în vederea muncii cu tineri proveniţi din grupuri dezavantajate
realizarea de materiale care să sprijine specialiştii în munca lor
Cauzele abandonului şcolar
Între cauzele principale ale abandonului şcolar găsim:cauze economice,socioculturale sau
religioase,psihologice sau pedagogice.
În cazul ţărilor sărace rata abandonului şcolar este foarte mare la nivelul şcolarităţii primare,în cazul
tărilor cu o economie puternică se înregistrează rate înalte ale abandonului şcolar în învăţământul
postobligatoriu.Copiii care trăiesc în familii sărace au şanse mici de a îşi însuşi o educaţie şcolară
completă,anumite familii nu au posibilitatea financiară de a plăti rechizitele şcolare,taxele,transportul la
şcoală,uniforma.Alte familii plătesc şcolarizarea copilului reducând drastic resursele familiei,mai ales în
1
situaţia în care elevul avea înainte responsabilităţi productive alături de parinţii săi.Cauzele de ordin
sociocultural sau religios includ apartenenţa la clasa socială,apartenenţa etnică,rasială ,sexul.Unele studii
raportează o rată mai mare a abandonului şcolar la fete ,indiferent de veniturile părinţilor;o explicaţie fiind
participarea acestora la activităţile casnice,la îngrijirea fraţilor,la activităţi aducătoare de venituri.În cadrul
societăţilor dezvoltate abandonul şcolar al fetelor se corelează cu schimbările specifice pubertăţii:interesul
pentru sexul opus,finalizat prin mariaje precoce sau graviditate atrage după sine abandonul şcolar.
Abandonul este rezultatul unei interacţiuni personale insuficiente cu ceilalţi membri ai
colectivităţii,fiind o consecinţă directă a sistemului de aspiraţii ale individului.
Conform Teoriei constrângerii externe,abandonul şcolar nu este atât un produs al sărăciei,cât un
produs al presiunii factorilor de mediu pe care individul nu poate să–i controleze.Între aceşti factori,care au
un rol deosebit asupra menţinerii elevilor la şcoală se numără factorii de sănătate şi obligaţiile profesionale şi
familiare.
Teoria excluderii interpretează performanţele şcolare ale elevilor ca fiind simptomele şi nu cauzele
directe ale abandonului şcolar.
Inegalităţile economice,politice,structura socială şi anumite practici şcolare urmăresc
descurajarea,stigmatizarea şi excluderea elevilor.
Atât concepţia şcolii tradiţionale cât şi teoria excluderii recunosc faptul că o anumită rată a
eşecului,factor cauzal în abandon există în majoritatea şcolilor şi sistemelor şcolare şi că şcoala ierarhizează
în mod inevitabil elevii,ceea ce vine în contradicţie cu bazele ei democratice.
Efectele abandonului şcolar
Abandonarea şcolii este o problemă socială care generează un larg set de consecinţe negative.Cei care
abandonează şcoala nu au şanse să câştige pe piaţa muncii,dar nu au nici şanse să fie integraţi în forţa de
muncă.Cei care şi-au întrerupt studiile sunt într-o mult mai mare măsură dependenţi de programele de
întreţinere şi ajutor decât restul populaţiei.
Un elev care îşi rezolvă frustările şcolare va descoperi în curând efectul nefast a propriei decizii.Va
avea o putere de cumpărare scăzută şi un stil de viaţă determinat de venituri
reduse,dezamăgiri,frustări,deziluzii,stress mai mare decât îşi pot imagina majoritatea adolescenţilor.
Cei care abandonează şcoala nu au calificarea profesională indispensabilă integrării socio-economice
şi nici formaţia morală exercitării rolului de părinte şi celui de cetăţean al unei comunităţi.
Cei care abandonează şcoala sunt viitori şomeri şi reprezintă o sursă de dificultăţi sociale şi
pierderi,care depaşesc investiţia cerută de formarea initială.

Profesor Apostol Adelina Monica


Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Iorga’’ Ploieşti

Bibliografie:PROFESIONALIZAREA CARIEREI DIDACTICE-NOI COMPETENŢE PENTRU ACTORI


AI SCHIMBĂRILOR ÎN EDUCAŢIE DIN JUDEŢELE BRĂILA ŞI PRAHOVA POSDRU/87/1.3/S/63329
PUBLICAŢIE ISBN 978-606-8057-59-0,Editată la ISJ BRĂILA