Sunteți pe pagina 1din 2
BULETINUL OFICIAL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA ‘PARTEA 1 SUMAR pecker PIEZADENTIALE = Deceot preaidenial privind stabiicen preturitr i lamtnuntul 1a oud pentru consumul allmenta 9. = Deere prexidenjiak Denisa rechemarca. tovard jutuk Vasile Alexandrescu ain eatotea de. embe: fador exirao‘dinar sl plenipoten|lar al Republlelt ‘Rominla In Republica Turcia st acredi- area tovastqulul Vasile Patiline! in ealitatea. de Ambssador extrardinar st plentbotentiar al Te ubitel Socialists Rominia in Republics ‘Tureia DECRETE PREZIDENTIALE DECRET PREZIDENTIAL privind stabilirea prefurilor cu aminuntul la oui pentru consumul alimentar Progedintcle Republicli Socialiste Roma Art. 1. — Se stabilese preturile cu aminuntul la oud nul alimentar (STAS nr. 142—67), dupa ‘eum urmeazi + Periods 46 martie—31 mat 1 iunie~15 septem- brie 36 septembrie—31 oc~ tombrie 2 nolembrie—18 mar- fie Prejurile stabilite se franco vagon stafia de de transport. Rabatul comercial este de 0,20 lei/bue. Infeleg In conditia de tivrare destinatie, exelusiv ambalajul NICOLAE CE Preyedi Republicii Social Bucure Wr 147. 26 iunie 1980. deereteaz Ministerul Comerjului Interior este autorizat de a stabill prefuri cu aminuntul, prin corelare cu preju- rile stabilite potrivit art. 1, pentru oud de alte calitafl, precum gi pentru cele preambalaie, cu acordul Comite ‘tului de Stat pentru, Prefuri. ‘Art, 2.— La produsele care incorporeazi ca mate nie prima oud, ministerele, celelalte organe centrale comiletele execulive ale consiliilor populore judejene si al municipiulul Bucuresti vor lua. misuri pentru Feducerea costullor sl asigurarea rental produ Art, 3, — Comitetul de Stat al Planificdril s1 Minis terul Finan{elor vor introduce in planul naffonal unic de dezvoitare economico-saciald si in bugetul de stat pe anul 1980 modificdrile rezultate din aplicarea pre- zentulul decret. 4. — Prejurlle cu aminuntul la owl, previzule fn anexa nr, 10, lit, ¢), 1a Decretul nz. 4410/1973 privind, imbundtajirea sistemulul de contractare gi achizi{if Ia animale, pisirl, poste gi oud, precum si modificarea ‘lor cu aminuntul la carne, produse din carne, plisiel, peste si ova, ist InceteazA aplicabilitates, UuSESCU liste Romaaia 2 BULETINUE OFICIAL AL REPUBLICIL SOCIALISTE ROMANIA, panrea 1, Nr. 53 DECRET PREZIDENTIAL pentru rechemarea tovarisului Vasile Alexandreseu de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste Rominia in Republica Turcia si acreditarea tovarisului Vasile Patilinet in calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste Romania in Republiea Turcia Presedlintele Republicii Socialiste Romani @ecreteazar in calita= Socialiste ‘Art 1. — Tovarisul Vasile Alexandrescu se recheama tea de ambasador extraordinar st plenipotentiae al Republic Romania in Republica Turcia, Art, 2. — Tovardsul Vasile Patlline} se aerediteazi tn calitatea de ambasador extraordinar gi plenipotenjiae al Republicit. Socialiste RomAnia in Republica Turcla. NICOLAE CEAUSESCU Presedintele Republiell Socialiste Romania Bucuresti, 26 tunte 1980, Nr, 150, EDITOR: CONSILIUL DE STAT SECTORUD BULDTINULUT OFICIAL §f Ab PUBLICATULOR AL REPUBLICH SOCIALISTE ROMANIA LEGISLATIVE ‘Advesa penira pula tnceprndarea poigetiok Dileiow Of", Blrout do publ eiferare pentru Bulenal Ofeiay Becuendy sit, Bil Vaud nr, Wr sectoral {Salon ist tears Peeful 150 te [eae] ‘lparu! Tater, polgated tutotinst Ofc, moewreRs ae, Yaoe ne Hy te ALTA SLIT Buletinwl Oficial, Partea

S-ar putea să vă placă și