Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea Babeş-Bolyai

PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII
(PSIHOLOGIA
ADOLESCENTULUI ŞI A
ADULTULUI)

Conf. univ. dr. Oana BENGA


Lector univ. dr. Thea IONESCU
I. InformaŃii generale

1.1.Date de identificare a cursului


Date de contact ale titularului de curs: Date de identificare curs şi contact tutori:

Nume: Conf.univ.dr. Oana Benga Numele cursului - Psihologia Dezvoltării


Lect. univ. dr. Thea Ionescu Codul cursului - PSY2074
Birou: Birou 12-14 sediul Fac. de Anul, Semestrul – anul 2, sem. 2
Psihologie şi ŞtiinŃele EducaŃiei, str. Tipul cursului – Obligatoriu
Republicii 37 Număr credite: 6.5
Telefon: 0264-590967 Pagina web a cursului- http://www.psychology.ro
Fax: 0264-590967 Tutori – drd. Ioana łincaş, drd. Irina Pitică, drd.
E-mail: theaionescu@psychology.ro Georgiana Susa, masterand Oana Rebega,
ConsultaŃii: Miercuri 12-14 masterand Alexandra Sidor
E-mail: dezvoltariitutor@psychology.ro

1.2. CondiŃionări şi cunoştinŃe prerechizite


Înscrierea la acest curs este condiŃionată de parcurgerea şi promovarea următoarelor discipline
Psihologie generală, Psihologie experimentală (anul I) şi Psihologia dezvoltării (Psihologia copilului)
(anul 2). În totalitatea lor, aceste prerechizite vor fi foarte utile în rezolvarea lucrărilor de evaluare ce
încheie fiecare modul şi în promovarea cu success a examenului de evaluare finală.

1.3 Descrierea cursului


Cursul de Psihologia dezvoltării face parte din pachetul de discipline fundamentale ale specializării
psihologie, nivel licenŃă, din cadrul FacultăŃii de Psihologie şi ŞtiinŃe ale EducaŃiei a UniversităŃii „Babeş-
Bolyai” din Cluj-Napoca. Disciplina continuă familiarizarea studenŃilor cu problematica psihologiei umane,
situându-se într-o prelungire firească a cursului de Psihologia dezvoltării (Psihologia copilului). În
particular, după parcurgerea acestei materii, studenŃii vor fi capabili să privească procesul de dezvoltare al
fiinŃei umane din mai multe perspective şi să înŃeleagă funcŃionarea psihică matură ca derivând dintr-un
proces ontogenetic complex. Astfel, modelele teoretice abordate, paradigmele de studiu prezentate şi
aplicaŃiile propuse pentru rezultatele obŃinute de cercetările actuale din domeniu vor ajuta studenŃii să
analizeze critic şi să integreze cunoştinŃele într-o viziune unitară a dezvoltării umane, care să cuprindă, pe de
o parte, elementele esenŃiale privind dezvoltarea fizică, cognitivă şi socio-emoŃională, iar pe de altă parte,
cât mai mulŃi factori care influenŃează procesul de dezvoltare (ereditari, contextuali, situaŃionali, etc.).

1.4. Organizarea temelor în cadrul cursului


Cursul este structurat pe patru module de învăŃare. Primul modul abordează problematica
adolescenŃei, cel de-al doilea este consacrat vârstei adulte tinere, al treilea modul este focalizat pe vârsta
adultă de mijloc, iar ultimul pe vârsta adultă târzie. Modulele aprofundează aspecte ce Ńin de dezvoltarea
fizică, socio-emoŃională şi cognitivă, începând din adolescenŃă până la vârsta adultă târzie. Toate aspectele
prezentate pe parcursul modulelor derivă din cercetări riguroase care reflectă nivelul de cunoştinŃe actual din
psihologia dezvoltării.

Nivelul de intelegere si, implicit, utilitatea informatiilor pe care le regăsiti in fiecare modul vor fi
optimizate dacă, în timpul parcurgerii suportului de curs, veti consulta sursele bibliografice recomandate. De
altfel, rezolvarea tuturor lucrărilor de verificare impune, cel puŃin, parcurgerea referinŃelor obligatorii,
menŃionate la finele fiecărui modul. În situaŃia în care nu veŃi reuşi să accesaŃi anumite materiale
bibliografice, sunteti invitaŃi să contactaŃi tutorii disciplinei.

1.5. Formatul şi tipul activităŃilor implicate de curs


Aşa cum am mentionat mai sus prezentul suport de curs este structurat pe patru module. Parcurgerea
acestora va presupune atât întâlniri faŃă în faŃă (consultaŃii), cât şi muncă individuală. ConsultaŃiile, pentru
care prezenta este facultativa, reprezinta un sprijin direct acordat dumneavoastra din partea titularului si a
tutorilor. Pe durata acestora vom recurge la prezentari contrase a informatiilor centrale aferente fiecarui
modul, dar mai cu seama va vom oferi, folosind mijloace auditive şi vizuale, explicaŃii alternative şi
răspunsuri directe la întrebările pe care ni le veti adresa. În ceea ce priveşte activitatea individuala, aceasta
o veti gestiona dumneavoastra si se va concretiza in parcurgera tuturor materilelor bibliografice obligatorii,
rezolvarea lucrarilor de verificare si a proiectului de semestru. Reperele de timp si implicit perioadele in
care veti rezolva fiecare activitate (lucrari de verificare, proiect etc) sunt monitorizate de catre noi prin
intermediul calendarului disciplinei. Modalitatea de notare si ponderea acestor activitati obligatorii în nota
finala va sunt precizate în secŃiunea Politica de evaluare şi notare precum si in cadrul fiecărui modul.

Pe scurt, având în vedere particularităŃile învăŃământului la distanŃă dar şi reglementările interne ale
CFCID al UBB parcurgerea şi promovarea acestei discipline presupune antrenarea studenŃilor în
următoarele tipuri de activităŃi:
a. consultaŃii – pe parcursul semestrului vor fi organizate două întâlniri de consultaŃii faŃă în faŃă;
prezenŃa la aceste întâlniri este facultativă;
b. realizarea unui proiect de semestru cu o temă şi un set de sarcini anunŃate cu cel puŃin 30 de zile
înaintea datei de depunere a acesteia.
c. patru lucrări de evaluare care vor fi rezolvate şi respectiv trimise tutorilor în conformitate cu
precizările din calendarul disciplinei.

1.6. Materiale bibliografice obligatorii


In suportul de curs, la finele fiecarui modul sunt precizate atât referinŃele biblografice obligatorii, cât
şi cele facultative. Sursele bibliografice au fost astfel stabilte încât să ofere posibilitatea adâncirii nivelului
de analiză si, implicit, comprehensiunea celor prezentate. Volumele de referinŃă pentru parcurgerea
modulelor sunt următoarele: Poole, D., Warren, A., & Nunez, N. (2007). The Story of Human Development,
Prentice Hall, Bialystok, E., & Craik, F. I. M. (2006). Lifespan Cognition. Mechanisms of Change, Oxford
University Press, şi (pentru modulul 1) Schaffer, H. R. (2005, 2007). Introducere în psihologia copilului.
Cele 4 articole propuse detaliază fiecare câte un aspect punctual din cadrul celor 4 module, facilitând astfel
înŃelegerea capitolelor generale. CărŃile menŃionate la bibliografia obligatorie pot fi împrumutate de la
Biblioteca FacultăŃii de Psihologie din cadrul Bibliotecii Centrale „Lucian Blaga”, iar articolele se află pe
CD-ul cu suporturile de curs.

1.7. Materiale şi instrumente necesare pentru curs


Optimizarea secvenŃelor de formare reclama accesul studentilor la urmatoarele resurse:
- calculator conectat la Internet (pentru a putea accesa bazele de date si resursele electronice suplimentare
dar şi pentru a putea participa la secventele de formare interactivă on line)
- imprimantă (pentru tiparirea materialelor suport, a temelor redactate, a studiilor de caz)
- acces la resursele bibliografice (ex: abonament la Biblioteca Centrală „Lucian Blaga”)
- acces la echipamente de fotocopiere

1.8. Calendar al cursului


Pe parcursul semestrului IV, în care se studiaza disciplina de faŃă, sunt programate 2 întâlniri faŃă în
faŃă (consultaŃii) cu toŃi studenŃii; ele sunt destinate solutionarii nemediate a oricaror nelamuriri de continut
sau a celor privind sarcinile individuale. Pentru prima întâlnire se recomandă lectura atentă a primelor două
module; la cea de a doua se discuta ultimele două module si se realizeaza o secventa recapitulativa pentru
pregatirea examenului final. De asemenea, in cadrul celor doua intalniri studentii au posibilitatea de a
clarifica diferite nelămuriri împreuna cu titularul si/sau cu tutorii, nelămuriri referitoare la rezolvarea
anumitor lucrari de verificare sau a proiectului de semestru. Pentru a valorifica maximal timpul alocat celor
doua intalniri studenŃii sunt atenŃionaŃi asupra necesităŃii suplimentării lecturii din suportul de curs cu
parcurgerea obligatorie a cel putin uneia dintre sursele bibliografice de referinta. Datele celor doua întâlniri
sunt precizate în calendarul sintetic al disciplinei, vezi anexa A. În acelaşi calendar se regasesc şi termenele
la care trebuie transmise/depuse lucrarile de verificare aferente fiecărui modul precum si data limita pentru
depunerea proiectului de semestru.

1.9. Politica de evaluare şi notare


Evaluarea finala se va realiza pe bază unui examen scris desfasurat in sesiunea de la finele
semestrului IV. Nota finală se compune din: a. punctajul obtinut la acest examen în proporŃie de 50%
(5puncte) b. aprecierea lucrărilor de evaluare pe parcurs – 30% (3 puncte) ; c. evaluarea proiectului de
semestru 20% ( 2 puncte).
Modulul cuprinde patru lucrări de verificare care vor fi transmise tutorelui la termenele precizate în
calendarul disciplinei. Aceste lucrări se regăsesc la sfârşitul fiecărui modul. InstrucŃiuni suplimentare
privind modalităŃile de elaborare, redactare, dar şi criteriile de notare ale lucrărilor, vă vor fi furnizate de
către titularul de curs sau tutori în cadrul întâlnirilor faŃă în faŃă.
Pentru predarea temelor se vor respecta cu stricteŃe cerintele formatorilor. Orice abatere de la
acestea aduce după sine penalizari sau pierderea punctajului corespunzator acelei lucrări.
Evaluarea acestor lucrări se va face imediat după preluare, iar afişarea pe site a notelor acordate se
va realiza la cel mult 2 săptămâni de la data depunerii/primirii lucrării. Daca studentul considera ca
activitatea sa a fost subapreciata de catre evaluatori atunci poate solicita feedback suplimentar prin
contactarea titularului sau a tutorilor prin email.

Temele se trimit electronic pe adresa tutorelui, dezvoltariitutor@psychology.ro.


Proiectul va fi predat la examen.

Temele şi proiectul trebuie să aibă numele studentului pe prima pagină; temele trebuie să fie în format Word
(.doc) sau Pdf, ataşate mesajului.

Temele şi proiectul nu vor fi acceptate după termenul limită aferent şi nu pot fi refăcute sau aduse
doar în perioada restanŃelor (ele reflectă activitatea studenŃilor din timpul semestrului).

1.10. Elemente de deontologie academica


Se vor avea în vedere următoarele detalii de natură organizatorică:
- Orice material elaborat de catre studenti pe parcursul activităŃilor va face dovada originalitatii. Studentii
ale căror lucrări se dovedesc a fi plagiate nu vor fi acceptati la examinarea finala.
- Orice tentativă de fraudă sau fraudă depistată va fi sancŃionată prin acordrea notei minime sau, in anumite
conditii, prin exmatriculare.
- Rezultatele finale vor fi puse la dispoziŃia studentilor prin afisaj electronic.
- ContestaŃiile pot fi adresate în maxim 24 de ore de la afişarea rezultatelor iar solutionarea lor nu va depasi
48 de ore de la momentul depunerii.

1.11. StudenŃi cu dizabilităŃi:


Titularul cursului si echipa de tutori îşi exprima disponibilitatea, în limita constrangerilor tehnice si
de timp, de a adapta conŃinutul şi metodelor de transmitere a informaŃiilor precum şi modalităŃile de
evaluare (examen oral, examen on line etc) în funcŃie de tipul dizabilităŃii cursantului. Altfel spus, avem în
vedere, ca o prioritate, facilitarea accesului egal al tuturor cursanŃilor la activităŃile didactice si de evaluare.

1.12. Strategii de studiu recomandate:


Date fiind caracteristicile învăŃământului la distanŃă, se recomandă studenŃilor o planificare foarte
riguroasa a secvenŃelor de studiu individual, coroborată cu secvenŃe de dialog, mediate de reŃeaua net, cu
tutorii si respectiv titularul de disciplina. Lectura fiecărui modul şi rezolvarea la timp a lucrărilor de
evaluare garantează niveluri înalte de înŃelegere a conŃinutului tematic şi totodată sporesc şansele
promovării cu succes a acestei discipline.

S-ar putea să vă placă și