Sunteți pe pagina 1din 16

Programă de opţional Şcoala cu clasele I-VIII Nr.

9 „Ion
Creangă” Suceava

-FIŞA DE AVIZARE-
A PROIECTULUI DE PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL
CLASELE V-VIII

AVIZAT,
Inspector de specialitate,
prof. drd. Georgie Daniel VLAD

_________________

Denumirea opţionalului: an. I de studiu: ,,Prietenul meu calculatorul” , an. II, III, IV
de studiu ,,Tehnologia informaţiei”
Tipul: opţional la nivelul disciplinei (opţional ca disciplină nouă)
Clasele: V-VIII
Durata: 4 ani
Număr ore pe săptămână: 1 oră
Autor: prof: ing. GORCEA OLTEA
Abilitarea pentru predarea cursului:__________________________
Instituţia de învăţământ: Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 9 „Ion Creangă” Suceava

CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE1

Da, cu
DA NU
recomandare
I. Respectarea structurii standard a programei
Argument
Competenţe specifice
Activităţi de învăţare (cel puţin una pentru
fiecare obiectiv)
Conţinuturi
Modalităţi de evaluare
II. Existenţa unei bibliografii
III. Elemente de calitate
Respectarea particularităţilor de vârstă ale
elevilor
Concordanţa cu etosul şcolii, cu interesele
elevilor şi cu nevoile comunităţii
Conţinutul argumentului
 oportunitatea opţionalului
 realismul în raport cu resursele disponibile
Corelarea obiectivelor cu activităţile de
conţinut
Corelarea obiectivelor cu unităţile de conţinut
Adecvarea modalităţilor de evaluare la
demersul didactic propus
Avizul conducerii şcolii: __________________

1
Pentru a fi acceptat proiectul de programă trebuie să întrunească „DA” la punctele I şi II şi cel puţin 5
„DA” / „DA cu recomandare” la punctul III.

2
Programă de opţional Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 9 „Ion
Creangă” Suceava

OBIECTIVE CADRU

1. Utilizarea surselor informaţionale şi a mijloacelor de


procesare în scopul preluării, prelucrării şi prezentării
informaţiei.
2. Cunoaşterea şi înţelegerea structurii şi modului de
funcţionare a unui sistem de calcul.
3. Formarea gândirii algoritmice, logice şi formalizarea
problemelor în vederea rezolvării cu ajutorul calculatorului.
4. Cunoaşterea elementelor de bază ale unui limbaj de
programare.
5. Utilizarea aplicaţiilor software generale şi specifice pentru
rezolvarea unor probleme din domeniul propriu de activitate.
6. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi cooperare în
contexte interactive.

STRUCTURĂ OPŢIONAL

3
Programă de opţional Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 9 „Ion
Creangă” Suceava

Clasa: a V-a ,, Prietenul meu calculatorul”


Numărul de elevi participanţi: colectivul clasei de elevi

Argument

Transformările societăţii româneşti din ultimii ani, dezvoltarea şi


răspândirea informaticii, pătrunderea hardware-ului şi software-ului în ţara
noastră, impun o pregătire diversificată a tinerilor în acest domeniu.
Învăţământul preuniversitar de informatică trebuie să asigure dobândirea,
unor cunoştinţe de informatică la nivel de cultură generală, care să permită
utilizarea calculatorului în activităţile proprii.
Omenirea cunoaşte astăzi una din cele mai profunde transformări din
întreaga ei existenţă, în care informatica joacă un rol determinant. Datorită
impactului pe care informatica îl are în toate domeniile, rezultă caracterul ei
interdisciplinar. Informatica nu poate fi privită ca o disciplină independentă
şi nu poate fi ţinută între bariere create artificial. Elevii vor putea astfel să
participe la ore asistate de calculator la diverse discipline (simularea unor
fenomene fizice, vizionarea unor enciclopedii, evaluarea prin teste pe
calculator etc.), motiv pentru care trebuie să posede cunoştinţe de utilizarea
a calculatorului.
Studiul informaticii în gimnaziu trebuie să aibă un caracter practic,
asigurându-se elevilor formarea unui bagaj minim de cunoştinţe şi
deprinderi privind lucrul cu calculatorul. Drept urmare instruirea trebuie
orientată spre partea practică (laborator), condiţionate de o dotare minimă a
cabinetului de informatică. Experienţa anterioară a demonstrat eficienţa
lucrului în echipă ca fiind cel mai indicat, deoarece cea mai mare parte a
orelor se desfăşoară în laborator – deci se lucrează propriu-zis la calculator.
Pe de altă parte, opţionalul de faţă îşi propune familiarizarea elevului cu
sistemele de calcul, atât din punct de vedere arhitectural, cât şi din punct de
vedere a utilizării lor. Pe de altă parte, opţionalul îşi propune dezvoltarea la
elevi a unei gândiri algoritmice disciplinate, prin formarea unor deprinderi
elementare, necesare în analiza unei probleme ivite, precum şi în căutarea
unei metode de rezolvare.
De asemenea, opţionalul urmăreşte familiarizarea elevilor cu noţiunea de
reţea de calculatoare şi cu mediul Internet. Dacă deceniile trecute au fost
marcate de apariţia şi perfecţionarea calculatoarelor personale, începând
cu anii ’90 s-a generalizat conectarea acestora în reţele de calculatoare,
extinse pe arii din ce în ce mai largi. Astfel, şcoala trebuie să se adapteze
din mers noile tehnologii informatice, iar termeni şi expresii precum Internet,
e-mail, web, navigare fac parte din vocabularul curent al elevului din noua
eră, dominată de calculatoare şi comunicaţii.

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

4
Programă de opţional Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 9 „Ion
Creangă” Suceava

1. Dezvoltarea deprinderilor de utilizare a unui sistem de calcul şi a unor produse software


de largă răspândire

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare


La sfârşitul clasei a V-a elevul va Pe parcursul clasei a V-a se recomandă
fi capabil: următoarele activităţi:
1.1. să identifice modalităţi de  preluarea, prelucrarea şi transmiterea
preluare, prelucrare şi transmitere de informaţii prin tatonări;
a informaţiei  exerciţii de identificare a oportunităţii
utilizării tehnologiei informaţiei pentru
îmbogăţirea cunoştinţelor şi mărirea
eficienţei activităţilor desfăşurate în
cadrul altor discipline;
1.2. să cunoască componentele şi  prezentarea structurii unui sistem de
modul de utilizare a unui sistem calcul;
de calcul  explicarea funcţiilor unui sistem de
calcul;
 explorarea resurselor fizice şi logice
ale unui sistem de calcul;
 clasificarea componentelor fizice şi
logice ale unui sistem de calcul;
 explicarea funcţionării diferitelor
componente hardware şi software;
 exerciţii de utilizare a tastaturii şi a
mouse-ului;
 utilizarea calculatorului (ca sistem
independent sau în reţea);
 învăţarea unor comenzi necesare
deschiderii/închiderii sesiunii de lucru;
1.3. să utilizeze un editor de texte şi  prezentarea unui editor de texte;
un editor grafic pentru realizarea  redactarea unor texte de tip scrisoare,
unor documente simple referat, pliant etc;
 prezentarea unui editor de imagini;
 combinarea elementelor de text şi a
imaginilor în acelaşi document;

2. Realizarea de aplicaţii utilizând algoritmi specifici

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare


La sfârşitul clasei a V-a elevul va Pe parcursul clasei a V-a se recomandă
fi capabil: următoarele activităţi:
2.1. să identifice secvenţele unei  discuţii despre activităţi cotidiene şi
activităţi modelarea acestora sub forma unei
secvenţe bine definite de paşi;
 explicarea conceptului de algoritm şi a
caracteristicilor algoritmilor;

5
Programă de opţional Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 9 „Ion
Creangă” Suceava

 descrierea unor algoritmi în limbaj


natural;
2.2. să analizeze şi să rezolve probleme  prezentarea obiectelor cu care
prin aplicarea algoritmilor specifici operează algoritmii (date, variabile,
(să identifice datele de intrare şi operatori, expresii);
datele de ieşire, să aleagă tipul  descompunerea datelor în date de
datelor, să descopere relaţiile intrare şi datele de ieşire;
existente între date) şi să reprezinte  descompunerea etapelor rezolvării
algoritmii cu ajutorul schemelor unei probleme date din punct de
logice şi a limbajului pseudocod vedere algoritmic;
 descrierea algoritmilor cu ajutorul
schemelor logice şi a limbajului
pseudocod;

3. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi cooperare în context interactiv

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare


La sfârşitul clasei a V-a elevul va Pe parcursul clasei a V-a se recomandă
fi capabil: următoarele activităţi:
3.1. să utilizeze mijloace moderne de  prezentarea facilităţilor oferite de
comunicare (reţele de reţelele de calculatoare;
calculatoare, mediul Internet)  utilizarea Internet-ului ca sursă de
informare la scară mondială;

Conţinuturi

I. Noţiuni introductive
 Tehnologia informaţiei – generalităţi
 Evoluţia sistemelor de calcul

II. Structura generală a unui calculator


 Unitatea centrală
 Unitatea de memorie
 Echipamente periferice

III. Elemente de utilizare a calculatorului


 Familiarizarea cu tehnica din dotare
 Utilizarea tastaturii. Lecţii de scriere rapidă
 Utilizarea unui editor de texte
 Utilizarea unui editor grafic

IV. Elemente de logică matematică


 Reprezentarea numerelor în baza 2
 Reprezentarea numerelor în baza 16
 Reprezentarea caracterelor

V. Algoritmi
 Noţiunea de algoritm

6
Programă de opţional Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 9 „Ion
Creangă” Suceava

 Reprezentarea algoritmilor
 Obiectele cu care lucrează algoritmii
 Structuri de control (liniară, alternativă, repetitivă)

VI. Reţeaua Internet


 Noţiunea de reţea de calculatoare
 Evoluţia reţelei Internet
 Navigarea pe Internet

Modalităţi de evaluare

- probe orale, prin urmărirea logicii şi dinamicii discursului oral, ceea ce oferă
multă libertate de manifestare a originalităţii precum şi formarea unui
vocabular de specialitate;
- probe practice, utilizate în vederea evaluării gradului de stăpânire a
priceperilor şi deprinderilor de utilizare a unui sistem de calcul pentru
îndeplinirea sarcinilor proprii şi pentru relaxare;
- referate, care presupun valorificarea metodei de învăţare prin descoperire,
precum şi studiul unor materiale suplimentare şi izvoare de informare diverse;

Bibliografie

1. Consiliul Naţional pentru Curriculum, Metodologia aplicării curricumului,


Bucureşti, 2001
2. Consiliul Naţional pentru Curriculum, Ghid metodologic – Tehnologia
Informaţiei şi a comunicaţiilor în procesul didactic, Bucureşti, 2002
3. Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare, Ghid de evaluare – Informatică
şi tehnologia Informaţiei, Editura Dramis, Bucureşti, 2001
4. Rodica Matei, Tainele informaticii – manual de informatică pentru clasele V-
VIII, Editura Paralele 45, Piteşti, 2003
5. Emanuela Cerchez, Marinel Şerban, Informatica pentru gimnaziu, Editura
Polirom, Iaşi 2002
6. Doru Popescu, s.a., Informatica pentru clasa a V-a, Editura Arves, Craiova
2003
7. Doru Popescu, s.a., Manual de informatică (Clasele V-VIII), Editura Sigma,
1998
8. Gorcea Oltea , Teste moderne de evaluare - informatica gimnaziu –
Editura AXA 2008

7
Programă de opţional Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 9 „Ion
Creangă” Suceava

STRUCTURĂ OPŢIONAL

Clasa: a VI-a ,, Tehnologia informaţiei”


Numărul de elevi participanţi: colectivul clasei de elevi

Argument

Conţinutul învăţării pentru curriculum la decizia şcolii este conceput astfel


încât să asigure un bagaj minim de cunoştinţe şi deprinderi în domeniul
informaticii. Se urmăreşte, astfel, dezvoltarea competenţelor de utilizare a
unor produse software de largă răspândire, realizarea de aplicaţii utilizând
algoritmi specifici precum şi dezvoltarea competenţelor de comunicare şi
cooperare în context interactiv.
Perioada cea mai propice din viaţa unui om când acesta îşi formează
mentalitatea, stilul de gândire, este (pre)adolescenţa. Astfel, acest opţional
îşi propune, încă din clasele gimnaziale, dezvoltarea gândirii algoritmice,
elevii putând să finalizeze rezolvări ale unor aplicaţii practice concrete.
Acest opţional este o continuare a celui din primul an de studiu, în care
elevii s-au familiarizat cu arhitectura generală a unui sistem de calcul. De
asemenea, elevii au însuşit unele deprinderi elementare de proiectare a
algoritmilor şi de reprezentare a informaţiei în calculator.
Opţionalul de faţă are ca scop clarificarea noţiunii de algoritm pe baza
unor exemple cunoscute de la alte discipline. Totodată elevii vor putea să
reprezinte în limbaj algoritmic o problemă dată şi apoi să transpună
problema pe calculator. Se pune astfel accentul pe dezvoltarea unei gândiri
logice care conduce la un mod de viaţă ordonat şi eficient.
De asemenea, prin opţionalul de faţă, elevii vor putea să-şi însuşească
unele deprinderi elementare de programare şi vor învăţa să transpună o
problemă într-un limbaj de programare.
Un alt produs program care va fi studiat de elevi prin parcurgerea acestui
opţional îl reprezintă mediul Windows. Se vor familiariza cu noţiunea de
sistem de operare şi cu principalele caracteristici ale unui sistem de
operare.
Întrucât în ultimul deceniu informaţia tehnologică s-a extins foarte mult, la
toate nivelurile vieţii sociale, şcoala s-a adaptat acestei schimbări, având
printre obiectivele sale şi familiarizarea cu tehnicile avansate. Astfel, prin
familiarizarea elevilor cu principalele servicii oferite de mediul Internet,
aceştia vor putea obţine mai uşor informaţii şi vor putea face schimb de
mesaje comunicând direct prin Chat sau Messenger, sau indirect prin mail.

8
Programă de opţional Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 9 „Ion
Creangă” Suceava

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

1. Formarea noţiunilor de bază privind resursele fizice şi logice ale unui sistem de calcul
şi modul în care acestea sunt puse la dispoziţia utilizatorului prin intermediul sistemului
de operare

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare


La sfârşitul clasei a VI-a elevul Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă
va fi capabil: următoarele activităţi:
1.1. să explice funcţiile unui sistem de  prezentarea noţiunii de sistem de
operare şi să îl utilizeze operare, a funcţiilor lui şi a rolului
acestuia în funcţionarea calculatorului;
 prezentarea modului de organizare a
datelor pe suport magnetic şi a
principalelor operaţii asupra fişierelor
şi a folderelor;

2. Realizarea de aplicaţii utilizând algoritmi specifici

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare


La sfârşitul clasei a VI-a elevul Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă
va fi capabil: următoarele activităţi:
2.1. să realizeze algoritmi respectând  descrierea algoritmilor cu ajutorul
principiile programării structurate schemelor logice şi în pseudocod;
şi să îi reprezinte cu ajutorul  exersarea scrierii unor algoritmi simpli,
schemelor logice şi a limbajului folosind structurile de control (liniară,
pseudocod alternativă, repetitivă);
2.2. să aplice algoritmi utilizând un  prezentarea mediului de programare
mediu de programare (C/Pascal) (facilităţi de editare, de compilare şi
derulare);
 scrierea unor programe simple;
 prezentarea şi explicarea elementelor
principale ale limbajului de
programare;
 utilizarea intrării şi ieşirii standard;
 codificarea structurilor de control;
 structura liniară;
 structura alternativă;
 structura repetitivă;
 exerciţii de transpunere a paşilor unui
algoritm în structuri de control
specifice;
 proiectarea/modelarea unui algoritm şi
implementarea acestuia;
2.3. să identifice probleme din cadrul  implementarea unor algoritmi simpli cu
altor discipline în care intervin aplicaţi în matematică, fizică etc.
cunoştinţe de programare
9
Programă de opţional Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 9 „Ion
Creangă” Suceava

3. Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a mijloacelor moderne de comunicare

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare


La sfârşitul clasei a VI-a elevul Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă
va fi capabil: următoarele activităţi:
3.1. să utilizeze servicii de comunicare  utilizarea serviciilor de comunicare
şi motoare de căutare pentru oferite de reţeaua Internet;
corespondenţă şi respectiv  utilizarea posibilităţilor de căutare a
informare informaţiilor;

Conţinuturi

I. Sistemul de operare Windows


 Noţiunea de sistem de operare
 Caracteristicile sistemului de operare Windows
 Organizarea datelor pe suportul extern. Fişiere şi foldere
 Utilitarul My Computer

II. Limbajul de programare C sau Pascal


 Noţiunea de limbaj de programare
 Structura programelor
 Vocabularul limbajului C sau Pascal
 Tipuri de date
 Citiri/scrieri
 Mediul de programare C sau Pascal
 Instrucţiunile limbajului C sau Pascal
- Instrucţiunea expresie
- Instrucţiunea IF
- Instrucţiunea SWITCH
- Instrucţiunea WHILE
- Instrucţiunea DO WHILE
- instrucţiunea FOR

III. Reţeaua Internet


 Serviciul de documentare şi informare
 Serviciul de comunicare
 Motoare de căutare

Modalităţi de evaluare

- teste, cu orientări specifice de genul: teste de cunoştinţe, de aptitudini, de


dezvoltare mintală, de comportament etc;

10
Programă de opţional Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 9 „Ion
Creangă” Suceava

- rezolvare de probleme, care presupun soluţionarea unor situaţii conflictuale,


generate de neconcordanţele ivite între sistemul de achiziţii şi situaţiile
concrete descrise de un eveniment;
- portofoliul, elaborat pe baza aplicării unui ansamblu variat de probe şi
instrumente de evaluare, precum: teste şi lucrări scrise, teme de activitate
independentă scrisă, programe implementate independent etc.

Bibliografie

1. Marius Ududec, Culegere de probleme Pascal, Editura Cygnus, Suceava,


2005
2. Rodica Matei, Tainele informaticii – manual de informatică pentru clasele V-
VIII, Editura Paralele 45, Piteşti, 2003
3. Liliana Arici, Informatica pentru clasa a VI-a – Caiet de lucru, Editura
Polirom, Iaşi 2005
4. Doru Popescu, s.a., Informatica pentru clasa a VI-a, Editura Arves, Craiova
2004
5. Dan Grigore, Probleme de programare – clasa a VI-a, Editura Teora,
Bucureşti 2004
6. Gorcea Oltea , Teste moderne de evaluare - informatica gimnaziu – Editura
AXA 2008
7. Cristian Udrea, Teorie si aplicatii – Arves - 2001

11
Programă de opţional Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 9 „Ion
Creangă” Suceava

STRUCTURĂ OPŢIONAL

Clasa: a VII-a ,, Tehnologia Informaţiei”


Numărul de elevi participanţi: colectivul clasei de elevi

Argument

Educaţia şcolară trebuie să aibă ca principiu minimizarea efortului în zona


cantitativului şi maximizarea în cea a calitativului şi că în atingerea acestui
deziderat informatica, prin metodele şi mijloacele ei, are un rol determinant.
Astfel, noul în educaţia şcolară trebuie introdusă în paşi. Trebuie, aşadar
formată o gândire algoritmică deoarece, aşa cum se afirmă, acest mod de a
gândi a căpătat o asemenea ascensiune în ştiinţă, artă şi viaţa socială încât
ea, gândirea algoritmică, este inseparabil legată de întreaga revoluţie
tehnico-ştiinţifică.
Opţionalul la clasa a VII-a urmăreşte aprofundarea cunoştinţelor de
algoritmi şi programare a calculatoarelor, prin abordarea unor probleme
specifice, oferind posibilitatea elevilor de a se familiariza cu noţiunea de
variabilă indexată şi de a utiliza tablourile în rezolvarea unor probleme.
Caracterul aplicativ al informaticii necesită obişnuirea elevilor cu posibilele
aplicaţii, care însă trebuie să fie extrem de variate, altfel s-ar crea o imagine
falsă, cum ar fi aceea că informatica rezolvă probleme de matematică cu
ajutorul calculatorului.
Rezultă că unul din obiectivele principale ale disciplinei este dezvoltarea
gândirii algoritmice. Această gândire nu se leagă doar de cunoştinţele de
programare, ci şi de cele referitoare la editoarele de texte sau la
gestionarea bazelor de date. Astfel, opţionalul urmăreşte, pe de altă parte,
ca elevii să îşi perfecţioneze deprinderile de editare de texte prin utilizarea
unui editor de texte specializat. De asemenea, elevii vor şti să lucreze cu
fonturi, să facă operaţii de formatare la nivel de caracter şi paragraf, să
întocmească tabele şi să realizeze pliante şi afişe.
Formarea deprinderilor de utilizare a celui mai popular editor de texte, şi
anume Microsoft Word, dă elevilor posibilitatea de a-şi întocmi referate,
teme şi alte lucrări, personalizându-le şi dându-le originalitate.
De asemenea, lista de conţinuturi pentru acest curriculum la decizia şcolii
cuprinde şi elemente de comunicare şi de acces la reţeaua Internet. Elevii
vor putea astfel să dezvolte noi relaţii interpersonale şi să se
autodocumenteze pe teme de educaţie sau pe cele specifice vârstei.
Prin opţionalul de faţă se urmăreşte o continuare şi, în acelaşi timp, o
necesară completare a noţiunilor legate de informatică şi de tehnologia
informaţiei şi a comunicaţiilor studiate în anii precedenţi.

12
Programă de opţional Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 9 „Ion
Creangă” Suceava

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

1. Dezvoltarea mecanismelor de implementare a algoritmilor utilizând variabile indexate

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare


La sfârşitul clasei a VII-a elevul Pe parcursul clasei a VII-a se
va fi capabil: recomandă următoarele activităţi:
1.1. să declare şi să utilizeze variabile  explicarea diferenţelor existente între o
indexate şi să identifice situaţiile variabilă simplă şi o variabilă indexată;
ce impun folosirea acestora  exerciţii de iniţializări, citiri, scrieri,
prelucrări element cu element;
 proiectarea/modelarea algoritmilor şi
implementarea acestora;
1.2. să abordeze probleme tipice de  exerciţii de prelucrare a datelor
ordonare şi căutare care organizate în tablouri unidimensionale;
constituie tehnici de bază, ce pot  exerciţii de manipulare a tablourilor
fi utilizate în alte aplicaţii unidimensionale;
 prezentarea unor tehnici de căutare şi
sortare;

2. Dezvoltarea deprinderilor de utilizare a unui editor de texte

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare


La sfârşitul clasei a VII-a elevul Pe parcursul clasei a VII-a se
va fi capabil: recomandă următoarele activităţi:
2.1. să utilizeze editorul de texte  prezentarea editorului de texte
Microsoft Word pentru realizarea Microsoft Word;
unor documente  aplicarea diferitelor modalităţi de
formatare a textului;
2.2. să utilizeze resursele puse la  realizarea unor produse finite,
dispoziţie în vederea realizării întocmite individual sau în echipă
unor produse originale şi (afişe, pliante, orar etc.);
reprezentative

3. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi cooperare în context interactiv

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare


La sfârşitul clasei a VII-a elevul Pe parcursul clasei a VII-a se
va fi capabil: recomandă următoarele activităţi:
3.1. să-şi dezvolte capacitatea de a  utilizarea serviciilor de comunicare;
comunica utilizând mijloacele  realizarea unor aplicaţii practice
specifice unui sistem (căutarea şi extragerea unor informaţii
informaţional pentru una din disciplinele studiate);

13
Programă de opţional Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 9 „Ion
Creangă” Suceava

Conţinuturi

I. Limbajul de programare C sau Pascal


 Tablouri de numere
- Noţiunea de tablou
- Declararea tablourilor unidimensionale
 Aplicaţii
- Determinarea minimului/maximului dintr-un şir
- Căutarea unui element într-un şir
- Ordonarea şirurilor de numere etc.

II. Editorul de texte Microsoft Word


 Prezentare
 Formatarea textului
 Operaţii de marcare, copiere, mutare
 Utilizarea uneltelor din bara Drawing
 Inserarea tabelelor
 Redactarea de proiecte

III. Reţeaua Internet


 Conversaţii în Internet – Chat, Messenger
 Acces Internet
Modalităţi de evaluare

- teste, cu orientări specifice de genul: teste de cunoştinţe, de aptitudini, de


dezvoltare mintală, de comportament etc;
- rezolvare de probleme, care presupun soluţionarea unor situaţii conflictuale,
generate de neconcordanţele ivite între sistemul de achiziţii şi situaţiile
concrete descrise de un eveniment;
- fişe de lucru, utilizate în vederea evaluării gradului de stăpânire a priceperilor
şi deprinderilor de utilizare a unei aplicaţii;

Bibliografie

1. Rodica Matei, Tainele informaticii – manual de informatică pentru clasele V-


VIII, Editura Paralele 45, Piteşti 2003
2. Doina Logofătu, C++. Probleme rezolvate şi algoritmi, Editura Polirom, Iaşi
2006
3. Nicu George Bizdoaca, s.a., Iniţiere în Internet, e-mail şi chat, Editura Arves,
Craiova 2005
4. Steve Johnson, Office 2003, Editura Teora, Bucureşti 2003
5. Lewis Nancy, Microsoft Office 2003, Etitura Teora, Bucureşti 2004
6. Gorcea Oltea , Teste moderne de evaluare - informatica gimnaziu – Ed.
AXA 2008
7. Cristian Udrea, Teorie si aplicatii – Arves - 2001

14
Programă de opţional Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 9 „Ion
Creangă” Suceava

STRUCTURĂ OPŢIONAL

Clasa: a VIII-a ,, Tenologia informatiei”


Numărul de elevi participanţi: colectivul clasei de elevi

Argument

Informatica este disciplina care asigură îmbinarea culturii generale cu


cunoştinţe de strictă specialitate şi conturează dimensiuni practice
cunoştinţelor, adică studiul acesteia se face pe fondul de cunoştinţe şi
deprinderi de la disciplinele de cultură generală. Profesorul trebuie să
valorifice potenţialul creativ al disciplinei, dezvoltând flexibilitatea ei,
formând deprinderi şi atitudini conform conţinutului de idei.
Datorită impactului pe care informatica îl are astăzi în toate profesiile,
rezultă caracterul ei interdisciplinar. Deci, nu putem vorbi despre informatică
pur şi simplu. Ea nu poate fi privită ca o disciplină independentă. Din acest
motiv, opţionalul îşi propune familiarizarea elevilor cu alte aplicaţii des
folosite în ultimul timp. Este vorba în primul rând de aplicaţia de calcul
tabelar Microsoft Excel. Aceasta le permite elevilor atât întocmirea unor
baze de date sortate pe diverse criterii, cât şi posibilitatea reprezentării
grafice a datelor prelucrate de calculator.
O altă aplicaţi care se bucură de un mare succes în rândul elevilor o
reprezintă Microsoft PowerPoint. Familiarizarea cu această aplicaţie dă
posibilitatea elevilor să-şi prezinte în mod electronic munca desfăşurată,
referatele întocmite, pasiunile, etc. Prezentările computerizate întocmite de
elevi vor putea fi derulate în ritmul dorit şi vor putea cuprinde imagini,
sunete şi animaţii care vor da dinamism prezentării şi vor fi mai uşor
receptate.
Uriaşa colecţie de informaţii din paginile web se află la dispoziţia oricărui
utilizator al reţelei Internet. De aceea, curiozitatea de a şti cât mai multe
despre paginile web este îndreptăţită. Astfel, prin introducerea în acest
opţional a noţiunilor de întocmire a paginilor web folosind editorul de texte
Microsoft Word se urmăreşte familiarizarea elevilor cu organizarea datelor
sub forma unor pagini web pentru a putea fi publicate pe Internet.
Studiul acestei discipline opţionale îşi propune familiarizarea elevilor cu
elementele de bază ale noilor tehnologii informaţionale. Conţinutul ştiinţific
este centrat pe obiective, profesorul având posibilitatea de a alege
activităţile specifice atingerii acestora. Prin obiectivele propuse se vizează
dezvoltarea deprinderilor moderne de utilizare şi cunoaştere a modului de
mânuire a instrumentelor informatice precum şi dezvoltarea deprinderilor de
lucru individual şi în echipă.
Astfel, elevii care vor urma opţionalul de informatică vor deţine cunoştinţe
de utilizare a calculatorului, fapt ce constituie un atu destul de important
atunci când vor ajunge în liceu unde vor studia informatica în trunchiul
comun.

15
Programă de opţional Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 9 „Ion
Creangă” Suceava

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

1. Utilizarea surselor informaţionale şi a mijloacelor de procesare în scopul preluării,


prelucrării şi prezentării informaţiei

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare


La sfârşitul clasei a VIII-a elevul Pe parcursul clasei a VIII-a se
va fi capabil: recomandă următoarele activităţi:
1.1. să prezinte informaţiile în formate  prezentarea informaţiei prin diverse
cât mai variate, utilizând un editor forme de reprezentare (text, imagine,
de foi de calcul grafică, sunet etc.);
 realizarea unor aplicaţii practice de tip
buget familial, statistici, situaţia
şcolară;
1.2. să prezinte informaţiile în forme  aplicarea operaţiilor de bază necesare
cât mai variate utilizând o realizării unei prezentări electronice;
aplicaţie specifică pentru  utilizarea elementelor grafice în
realizarea unei prezentări prezentare;
 inserarea imaginilor şi a altor
obiectelor într-o prezentare;
 realizarea unei prezentări pe o temă
dată sau la alegere;

2. Dezvoltarea deprinderilor de creare a unei pagini web

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare


La sfârşitul clasei a VIII-a elevul Pe parcursul clasei a VIII-a se
va fi capabil: recomandă următoarele activităţi:
2.1. să utilizeze un editor de texte  utilizarea operaţiilor de bază necesare
pentru realizarea unei pagini web realizării unei pagini web;
 folosirea elementelor de bază pentru
inserarea în pagină a unor elemente
(text, imagine, tabel etc.);
2.2. să urmărească toate etapele de  discuţii asupra standardelor de
utilizare a unei pagini web calitate ale unui produs;
 realizarea unei aplicaţii practice:
pagina web personală, pagina web pe
o temă la alegere;
 transformarea documentelor text
obişnuite în pagini web;

3. Aprofundarea deprinderilor de comunicaţii prin calculator

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare


La sfârşitul clasei a VIII-a elevul Pe parcursul clasei a VIII-a se
va fi capabil: recomandă următoarele activităţi:
3.1. să utilizeze mijloace moderne de  utilizarea corectă a regulilor de

16
Programă de opţional Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 9 „Ion
Creangă” Suceava

comunicare comportare în reţeaua Internet;


 utilizarea serviciului de informare şi
autodocumentare;
 utilizarea serviciilor de comunicare în
reţeaua Internet;

Conţinuturi

I. Prezentări electronice în PowerPoint


 Mediul de lucru
 Etapele realizării unei prezentări electronice
 Proiectarea unui slide
 Obiecte şi acţiuni
 Animaţii
 Aplicaţie
II. Calcul tabelar în Excel
 Elemente de bază
 Formatarea datelor
 Formatarea foii de calcul
 Utilizarea funcţiilor
 Reprezentări grafice

III. Reţeaua Internet


 Navigarea pe Internet
 Comunicarea în Internet

Modalităţi de evaluare

- fişe de lucru, utilizate în vederea evaluării gradului de stăpânire a priceperilor


şi deprinderilor de utilizare a unei aplicaţii;
- proiecte, prin lăsarea elevilor libertatea în a improviza, adapta şi interpreta
cerinţa într-un mod personal;
- probe orale, prin urmărirea logicii şi dinamicii discursului oral, ceea ce oferă
multă libertate de manifestare a originalităţii precum şi formarea unui
vocabular de specialitate;
Bibliografie

1. Steve Johnson, Office 2003, Teora, Bucureşti 2003


2. Lewis Nancy, Microsoft Office 2003, Etitura Teora, Bucureşti 2004
3. Emanuela Cerchez, Internet, Editura Polirom, Iaşi 2000
4. Gorcea Oltea , Teste moderne de evaluare - informatica gimnaziu – Editura
AXA 2008

17