Sunteți pe pagina 1din 13

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ŞcoalaPostlicealăSanitară “VasilecelNr. de înreg..981…./..19.09.

2014…
DOMENIUL DE PREGĂTIRE: Sănătateşiasistenţăpedagogică
CALIFICAREA: AsistenţiMedicaliGeneralişti
MODULUL: Comunicareprofesională
NR. ORE /AN: T – 24, LAB - 36
NR ORE / SĂPT: 5
CLASA: AMG II A, B
PROFESOR: Caracaş Gabriela - Marilena
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT APROBAT PRIN ORDIN DE MINISTRU: 2713/ 29. 11. 2007
PROGRAMĂ APROBATĂ PRIN ORDIN DE MINISTRU: 2713/ 29. 11. 2007

Planificare Calendaristică
Anşcolar 2014– 2015

Teorie Laborator
Nr. Unitatea de
Competenţe Conţinuturi Nr. Nr. Observaţii
crt. competenţă Data Data
ore ore
Text: Booking a Doctor’s Appointment
- scopul comunicării: primirea si
transmitereainformaţiilor, întreţinerea unor discuţii,
prezentarea unor informaţii.
C. 1. Elaborează - surse de informaţii: informaţii interne si
strategii externe, buletine informative, manuale, seminarii,
pentru o rapoarte, procese verbale, publicaţii de
comunicare specialitate, internet, discuţii, statistici,
Comunicare eficientă. documentaţie specifică, mass-media.
2 2 SI 3 SI
profesională C. 2. Aplică tehnici - strategii de ascultare in funcţie de situaţie,
de ocazie, subiectul in cauză, vorbitor, metode de
comunicare orală. ascultare.
C. 3. Realizează un - argumentare prin idei clare, relevante, concise,
persuasive, adaptate contextului şi interlocutorului.
raport
- facilitarea comunicării eficiente prin:
formal.
acceptarea de opinii diferite, încurajarea discuţiei,
asigurarea posibilităţii de exprimare, oferirea feedback-
ului, stimularea creativităţii, încadrarea în timp, viteza
vorbirii, adaptarea comunicării la
nivelul de înţelegere al auditorului, folosirea unui
suport specific.
Noţiuni de gramatică:
Articolul & Substantivul
- informaţii selectate in funcţie de complexitatea
temei, publicul ţintă, relevanţă.
Noţiuni de vocabular
- susţinere: în situaţii formale sau informale în
funcţie de numărul de vorbitori, prin modulaţia
vocii, prin alegerea tonului si a vocabularului, prin
structură, prin comunicare non verbală, prin
articulare.
- conţinutul şi structura raportului in funcţie de: tipul
informaţiei, succesiunea logică, suportul (grafica,
standardul de prezentare, formatul)
- raport formal elaborat: document coerent, bine
structurat, adecvat scopului propus.
Evaluare
- metode de comunicare adecvate: scrise,
verbale, audio, informatizate.
- metode de verificare a eficienţei comunicării: obţinerea
feedback-ului, documentaţii întocmite corect.
Text: Doctor’s Diagnosis
- scopul comunicării: primirea si transmiterea
informaţiilor, întreţinerea unor discuţii,
C. 1. Elaborează prezentarea unor informaţii.
strategii - surse de informaţii: informaţii interne si
pentru o externe, buletine informative, manuale, seminarii,
comunicare rapoarte, procese verbale, publicaţii de
eficientă. specialitate, internet, discuţii, statistici,
C. 2. Aplică tehnici documentaţie specifică, mass-media.
2 S II 3 S II
de - strategii de ascultare in funcţie de situaţie,
comunicare orală. ocazie, subiectul in cauză, vorbitor, metode de
C. 3. Realizează un ascultare.
raport - argumentare prin idei clare, relevante, concise,
persuasive, adaptate contextului şi interlocutorului.
formal.
- facilitarea comunicării eficiente prin:
acceptarea de opinii diferite, încurajarea discuţiei,
asigurarea posibilităţii de exprimare, oferirea feedback-
ului, stimularea creativităţii, încadrarea în timp, viteza
vorbirii, adaptarea comunicării la
nivelul de înţelegere al auditorului, folosirea unui
suport specific.
Noţiuni de gramatică:
Pronumele personal, posesiv, demonstrativ
Numere, exprimarea datei şi orei
- informaţii selectate in funcţie de complexitatea
temei, publicul ţintă, relevanţă.
Noţiuni de vocabular
- susţinere: în situaţii formale sau informale în
funcţie de numărul de vorbitori, prin modulaţia
vocii, prin alegerea tonului si a vocabularului, prin
structură, prin comunicare non verbală, prin
articulare.
- conţinutul şi structura raportului in funcţie de: tipul
informaţiei, succesiunea logică, suportul (grafica,
standardul de prezentare, formatul)
- raport formal elaborat: document coerent, bine
structurat, adecvat scopului propus.
Evaluare
- metode de comunicare adecvate: scrise,
verbale, audio, informatizate.
metode de verificare a eficienţei comunicării: obţinerea
feedback-ului, documentaţii întocmite corect.
Text: Visiting Hours
- scopul comunicării: primirea si transmiterea
C. 1. Elaborează informaţiilor, întreţinerea unor discuţii,
strategii prezentarea unor informaţii.
pentru o - surse de informaţii: informaţii interne si
comunicare externe, buletine informative, manuale, seminarii,
eficientă. rapoarte, procese verbale, publicaţii de
specialitate, internet, discuţii, statistici,
C. 2. Aplică tehnici
documentaţie specifică, mass-media. 2 S III 3 S III
de - strategii de ascultare in funcţie de situaţie,
comunicare orală. ocazie, subiectul in cauză, vorbitor, metode de
C. 3. Realizează un ascultare.
raport - argumentare prin idei clare, relevante, concise,
formal. persuasive, adaptate contextului şi interlocutorului.
- facilitarea comunicării eficiente prin:
acceptarea de opinii diferite, încurajarea discuţiei,
asigurarea posibilităţii de exprimare, oferirea feedback-
ului, stimularea creativităţii, încadrarea în timp, viteza
vorbirii, adaptarea comunicării la
nivelul de înţelegere al auditorului, folosirea unui
suport specific.
Noţiuni de gramatică:
Adjectivul şi gradele de comparaţie ale adjectivului
- informaţii selectate in funcţie de complexitatea
temei, publicul ţintă, relevanţă.
Noţiuni de vocabular
- susţinere: în situaţii formale sau informale în
funcţie de numărul de vorbitori, prin modulaţia
vocii, prin alegerea tonului si a vocabularului, prin
structură, prin comunicare non verbală, prin
articulare.
- conţinutul şi structura raportului in funcţie de: tipul
informaţiei, succesiunea logică, suportul (grafica,
standardul de prezentare, formatul)
- raport formal elaborat: document coerent, bine
structurat, adecvat scopului propus.
Evaluare
- metode de comunicare adecvate: scrise,
verbale, audio, informatizate.
metode de verificare a eficienţei comunicării: obţinerea
feedback-ului, documentaţii întocmite corect.
Text: Human Body
Text: Overview of Arthritis
C. 1. Elaborează - scopul comunicării: primirea si transmiterea
strategii informaţiilor, întreţinerea unor discuţii,
pentru o prezentarea unor informaţii.
comunicare - surse de informaţii: informaţii interne si
eficientă. externe, buletine informative, manuale, seminarii,
rapoarte, procese verbale, publicaţii de
C. 2. Aplică tehnici
specialitate, internet, discuţii, statistici, 2 S IV 3 S IV
de documentaţie specifică, mass-media.
comunicare orală. - strategii de ascultare in funcţie de situaţie,
C. 3. Realizează un ocazie, subiectul in cauză, vorbitor, metode de
raport ascultare.
formal. - argumentare prin idei clare, relevante, concise,
persuasive, adaptate contextului şi interlocutorului.
- facilitarea comunicării eficiente prin:
acceptarea de opinii diferite, încurajarea discuţiei,
asigurarea posibilităţii de exprimare, oferirea feedback-
ului, stimularea creativităţii, încadrarea în timp, viteza
vorbirii, adaptarea comunicării la
nivelul de înţelegere al auditorului, folosirea unui
suport specific.
Noţiuni de gramatică:
Adverbul şi gradele de comparaţie ale adverbului
- informaţii selectate in funcţie de complexitatea
temei, publicul ţintă, relevanţă.
Noţiuni de vocabular
- susţinere: în situaţii formale sau informale în
funcţie de numărul de vorbitori, prin modulaţia
vocii, prin alegerea tonului si a vocabularului, prin
structură, prin comunicare non verbală, prin
articulare.
- conţinutul şi structura raportului in funcţie de: tipul
informaţiei, succesiunea logică, suportul (grafica,
standardul de prezentare, formatul)
- raport formal elaborat: document coerent, bine
structurat, adecvat scopului propus.
Evaluare
- metode de comunicare adecvate: scrise,
verbale, audio, informatizate.
metode de verificare a eficienţei comunicării: obţinerea
feedback-ului, documentaţii întocmite corect.
Text: Arthritis Information for the Patient
Text: Medical Story: CRAMPS
C. 1. Elaborează - scopul comunicării: primirea si transmiterea
strategii informaţiilor, întreţinerea unor discuţii,
pentru o prezentarea unor informaţii.
comunicare - surse de informaţii: informaţii interne si
eficientă. externe, buletine informative, manuale, seminarii,
C. 2. Aplică tehnici rapoarte, procese verbale, publicaţii de
specialitate, internet, discuţii, statistici, 2 SV 3 SV
de
comunicare orală. documentaţie specifică, mass-media.
C. 3. Realizează un - strategii de ascultare in funcţie de situaţie,
ocazie, subiectul in cauză, vorbitor, metode de
raport
ascultare.
formal. - argumentare prin idei clare, relevante, concise,
persuasive, adaptate contextului şi interlocutorului.
- facilitarea comunicării eficiente prin:
acceptarea de opinii diferite, încurajarea discuţiei,
asigurarea posibilităţii de exprimare, oferirea feedback-
ului, stimularea creativităţii, încadrarea în timp, viteza
vorbirii, adaptarea comunicării la
nivelul de înţelegere al auditorului, folosirea unui
suport specific.
Noţiuni de gramatică:
Verbele “a fi” şi “a avea”
- informaţii selectate in funcţie de complexitatea
temei, publicul ţintă, relevanţă.
Noţiuni de vocabular
- susţinere: în situaţii formale sau informale în
funcţie de numărul de vorbitori, prin modulaţia
vocii, prin alegerea tonului si a vocabularului, prin
structură, prin comunicare non verbală, prin
articulare.
- conţinutul şi structura raportului in funcţie de: tipul
informaţiei, succesiunea logică, suportul (grafica,
standardul de prezentare, formatul)
- raport formal elaborat: document coerent, bine
structurat, adecvat scopului propus.
Evaluare
- metode de comunicare adecvate: scrise,
verbale, audio, informatizate.
metode de verificare a eficienţei comunicării: obţinerea
feedback-ului, documentaţii întocmite corect.
Text: Is perinatal HIV infection reversible?
C. 1. Elaborează Text: Exercise capacity improves in heart-transplant
strategii candidates
pentru o - scopul comunicării: primirea si transmiterea
comunicare informaţiilor, întreţinerea unor discuţii,
prezentarea unor informaţii.
eficientă.
- surse de informaţii: informaţii interne si
C. 2. Aplică tehnici externe, buletine informative, manuale, seminarii, 2 S VI 3 S VI
de rapoarte, procese verbale, publicaţii de
comunicare orală. specialitate, internet, discuţii, statistici,
C. 3. Realizează un documentaţie specifică, mass-media.
raport - strategii de ascultare in funcţie de situaţie,
formal. ocazie, subiectul in cauză, vorbitor, metode de
ascultare.
- argumentare prin idei clare, relevante, concise,
persuasive, adaptate contextului şi interlocutorului.
- facilitarea comunicării eficiente prin:
acceptarea de opinii diferite, încurajarea discuţiei,
asigurarea posibilităţii de exprimare, oferirea feedback-
ului, stimularea creativităţii, încadrarea în timp, viteza
vorbirii, adaptarea comunicării la nivelul de înţelegere al
auditorului, folosirea unui
suport specific.
Noţiuni de gramatică:
Timpul prezent simplu
- informaţii selectate in funcţie de complexitatea
temei, publicul ţintă, relevanţă.
Noţiuni de vocabular
- susţinere: în situaţii formale sau informale în
funcţie de numărul de vorbitori, prin modulaţia
vocii, prin alegerea tonului si a vocabularului, prin
structură, prin comunicare non verbală, prin
articulare.
- conţinutul şi structura raportului in funcţie de: tipul
informaţiei, succesiunea logică, suportul (grafica,
standardul de prezentare, formatul)
- raport formal elaborat: document coerent, bine
structurat, adecvat scopului propus.
Evaluare
- metode de comunicare adecvate: scrise,
verbale, audio, informatizate.
metode de verificare a eficienţei comunicării: obţinerea
feedback-ului, documentaţii întocmite corect.
C. 1. Elaborează Text: Cholesterol, lipid-lowering therapy and vasomotor
strategii function
pentru o Text: Lung cancers are caused by smoking
comunicare - scopul comunicării: primirea si transmiterea
informaţiilor, întreţinerea unor discuţii,
eficientă.
prezentarea unor informaţii.
C. 2. Aplică tehnici - surse de informaţii: informaţii interne si 2 S VII 3 S VII
de externe, buletine informative, manuale, seminarii,
comunicare orală. rapoarte, procese verbale, publicaţii de
C. 3. Realizează un specialitate, internet, discuţii, statistici,
raport documentaţie specifică, mass-media.
formal. - strategii de ascultare in funcţie de situaţie,
ocazie, subiectul in cauză, vorbitor, metode de
ascultare.
- argumentare prin idei clare, relevante, concise,
persuasive, adaptate contextului şi interlocutorului.
- facilitarea comunicării eficiente prin:
acceptarea de opinii diferite, încurajarea discuţiei,
asigurarea posibilităţii de exprimare, oferirea feedback-
ului, stimularea creativităţii, încadrarea în timp, viteza
vorbirii, adaptarea comunicării la
nivelul de înţelegere al auditorului, folosirea unui
suport specific.
Noţiuni de gramatică:
Prezentul continuu
- informaţii selectate in funcţie de complexitatea
temei, publicul ţintă, relevanţă.
Noţiuni de vocabular
- susţinere: în situaţii formale sau informale în
funcţie de numărul de vorbitori, prin modulaţia
vocii, prin alegerea tonului si a vocabularului, prin
structură, prin comunicare non verbală, prin
articulare.
- conţinutul şi structura raportului in funcţie de: tipul
informaţiei, succesiunea logică, suportul (grafica,
standardul de prezentare, formatul)
- raport formal elaborat: document coerent, bine
structurat, adecvat scopului propus.
Evaluare
- metode de comunicare adecvate: scrise,
verbale, audio, informatizate.
metode de verificare a eficienţei comunicării: obţinerea
feedback-ului, documentaţii întocmite corect.
C. 1. Elaborează Text: Autoimmune Diseases: When the Body Starts
strategii Attacking Itself
pentru o Text: The Argument over Salt and Health
comunicare - scopul comunicării: primirea si transmiterea
informaţiilor, întreţinerea unor discuţii,
eficientă.
prezentarea unor informaţii. 2 S VIII 3 S VIII
C. 2. Aplică tehnici - surse de informaţii: informaţii interne si
de externe, buletine informative, manuale, seminarii,
comunicare orală. rapoarte, procese verbale, publicaţii de
C. 3. Realizează un specialitate, internet, discuţii, statistici,
raport documentaţie specifică, mass-media.
formal. - strategii de ascultare in funcţie de situaţie,
ocazie, subiectul in cauză, vorbitor, metode de
ascultare.
- argumentare prin idei clare, relevante, concise,
persuasive, adaptate contextului şi interlocutorului.
- facilitarea comunicării eficiente prin:
acceptarea de opinii diferite, încurajarea discuţiei,
asigurarea posibilităţii de exprimare, oferirea feedback-
ului, stimularea creativităţii, încadrarea în timp, viteza
vorbirii, adaptarea comunicării la
nivelul de înţelegere al auditorului, folosirea unui
suport specific.
Noţiuni de gramatică:
Prezentul simplu şi prezentul continuu
- informaţii selectate in funcţie de complexitatea
temei, publicul ţintă, relevanţă.
Noţiuni de vocabular
- susţinere: în situaţii formale sau informale în
funcţie de numărul de vorbitori, prin modulaţia
vocii, prin alegerea tonului si a vocabularului, prin
structură, prin comunicare non verbală, prin
articulare.
- conţinutul şi structura raportului in funcţie de: tipul
informaţiei, succesiunea logică, suportul (grafica,
standardul de prezentare, formatul)
- raport formal elaborat: document coerent, bine
structurat, adecvat scopului propus.
Evaluare
- metode de comunicare adecvate: scrise,
verbale, audio, informatizate.
metode de verificare a eficienţei comunicării: obţinerea
feedback-ului, documentaţii întocmite corect.
C. 1. Elaborează Text: The Danger of Counterfeit Drugs
strategii Text: New Treatment for Sleeping Sickness
pentru o - scopul comunicării: primirea si transmiterea
informaţiilor, întreţinerea unor discuţii,
comunicare
prezentarea unor informaţii. 2 S IX 3 S IX
eficientă. - surse de informaţii: informaţii interne si
C. 2. Aplică tehnici externe, buletine informative, manuale, seminarii,
de rapoarte, procese verbale, publicaţii de
comunicare orală. specialitate, internet, discuţii, statistici,
C. 3. Realizează un documentaţie specifică, mass-media.
raport - strategii de ascultare in funcţie de situaţie,
formal. ocazie, subiectul in cauză, vorbitor, metode de
ascultare.
- argumentare prin idei clare, relevante, concise,
persuasive, adaptate contextului şi interlocutorului.
- facilitarea comunicării eficiente prin:
acceptarea de opinii diferite, încurajarea discuţiei,
asigurarea posibilităţii de exprimare, oferirea feedback-
ului, stimularea creativităţii, încadrarea în timp, viteza
vorbirii, adaptarea comunicării la
nivelul de înţelegere al auditorului, folosirea unui
suport specific.
Noţiuni de gramatică:
Timpul trecut simplu
- informaţii selectate in funcţie de complexitatea
temei, publicul ţintă, relevanţă.
Noţiuni de vocabular
- susţinere: în situaţii formale sau informale în
funcţie de numărul de vorbitori, prin modulaţia
vocii, prin alegerea tonului si a vocabularului, prin
structură, prin comunicare non verbală, prin
articulare.
- conţinutul şi structura raportului in funcţie de: tipul
informaţiei, succesiunea logică, suportul (grafica,
standardul de prezentare, formatul)
- raport formal elaborat: document coerent, bine
structurat, adecvat scopului propus.
Evaluare
- metode de comunicare adecvate: scrise,
verbale, audio, informatizate.
metode de verificare a eficienţei comunicării: obţinerea
feedback-ului, documentaţii întocmite corect.
C. 1. Elaborează Text: Broken Bones / Fractures
strategii Text: Feeling No Pain: The World of Anasthesia
- scopul comunicării: primirea si transmiterea
pentru o
informaţiilor, întreţinerea unor discuţii,
comunicare 2 SX 3 S XIX
prezentarea unor informaţii.
eficientă. - surse de informaţii: informaţii interne si
C. 2. Aplică tehnici externe, buletine informative, manuale, seminarii,
de rapoarte, procese verbale, publicaţii de
comunicare orală. specialitate, internet, discuţii, statistici,
C. 3. Realizează un documentaţie specifică, mass-media.
raport - strategii de ascultare in funcţie de situaţie,
formal. ocazie, subiectul in cauză, vorbitor, metode de
ascultare.
- argumentare prin idei clare, relevante, concise,
persuasive, adaptate contextului şi interlocutorului.
- facilitarea comunicării eficiente prin:
acceptarea de opinii diferite, încurajarea discuţiei,
asigurarea posibilităţii de exprimare, oferirea feedback-
ului, stimularea creativităţii, încadrarea în timp, viteza
vorbirii, adaptarea comunicării la
nivelul de înţelegere al auditorului, folosirea unui
suport specific.
Noţiuni de gramatică:
Trecutul continuu
- informaţii selectate in funcţie de complexitatea
temei, publicul ţintă, relevanţă.
Noţiuni de vocabular
- susţinere: în situaţii formale sau informale în
funcţie de numărul de vorbitori, prin modulaţia
vocii, prin alegerea tonului si a vocabularului, prin
structură, prin comunicare non verbală, prin
articulare.
- conţinutul şi structura raportului in funcţie de: tipul
informaţiei, succesiunea logică, suportul (grafica,
standardul de prezentare, formatul)
- raport formal elaborat: document coerent, bine
structurat, adecvat scopului propus.
Evaluare
- metode de comunicare adecvate: scrise,
verbale, audio, informatizate.
metode de verificare a eficienţei comunicării: obţinerea
feedback-ului, documentaţii întocmite corect.
C. 1. Elaborează Text: Six Different Liver Diseases, All Known by a Common
strategii Name: Hepatitis
Text: The Dark Side of Skin Lightening
pentru o
- scopul comunicării: primirea si transmiterea 2 S XI 3 S XX
comunicare informaţiilor, întreţinerea unor discuţii,
eficientă. prezentarea unor informaţii.
C. 2. Aplică tehnici - surse de informaţii: informaţii interne si
de externe, buletine informative, manuale, seminarii,
comunicare orală. rapoarte, procese verbale, publicaţii de
C. 3. Realizează un specialitate, internet, discuţii, statistici,
raport documentaţie specifică, mass-media.
- strategii de ascultare in funcţie de situaţie,
formal.
ocazie, subiectul in cauză, vorbitor, metode de
ascultare.
- argumentare prin idei clare, relevante, concise,
persuasive, adaptate contextului şi interlocutorului.
- facilitarea comunicării eficiente prin:
acceptarea de opinii diferite, încurajarea discuţiei,
asigurarea posibilităţii de exprimare, oferirea feedback-
ului, stimularea creativităţii, încadrarea în timp, viteza
vorbirii, adaptarea comunicării la
nivelul de înţelegere al auditorului, folosirea unui
suport specific.
Noţiuni de gramatică:
Trecutul simplu şi trecutul continuu
- informaţii selectate in funcţie de complexitatea
temei, publicul ţintă, relevanţă.
Noţiuni de vocabular
- susţinere: în situaţii formale sau informale în
funcţie de numărul de vorbitori, prin modulaţia
vocii, prin alegerea tonului si a vocabularului, prin
structură, prin comunicare non verbală, prin
articulare.
- conţinutul şi structura raportului in funcţie de: tipul
informaţiei, succesiunea logică, suportul (grafica,
standardul de prezentare, formatul)
- raport formal elaborat: document coerent, bine
structurat, adecvat scopului propus.
Evaluare
- metode de comunicare adecvate: scrise,
verbale, audio, informatizate.
metode de verificare a eficienţei comunicării: obţinerea
feedback-ului, documentaţii întocmite corect.
C. 1. Elaborează Text: When Medicine Become a Risky Mix
- scopul comunicării: primirea si transmiterea
strategii
informaţiilor, întreţinerea unor discuţii, 2 S XII 3 S XXI
pentru o prezentarea unor informaţii.
comunicare - surse de informaţii: informaţii interne si
eficientă. externe, buletine informative, manuale, seminarii,
C. 2. Aplică tehnici rapoarte, procese verbale, publicaţii de
de specialitate, internet, discuţii, statistici,
comunicare orală. documentaţie specifică, mass-media.
- strategii de ascultare in funcţie de situaţie,
C. 3. Realizează un
ocazie, subiectul in cauză, vorbitor, metode de
raport
ascultare.
formal. - argumentare prin idei clare, relevante, concise,
persuasive, adaptate contextului şi interlocutorului.
- facilitarea comunicării eficiente prin:
acceptarea de opinii diferite, încurajarea discuţiei,
asigurarea posibilităţii de exprimare, oferirea feedback-
ului, stimularea creativităţii, încadrarea în timp, viteza
vorbirii, adaptarea comunicării la
nivelul de înţelegere al auditorului, folosirea unui
suport specific.
- informaţii selectate in funcţie de complexitatea temei,
publicul ţintă, relevanţă.
Noţiuni de vocabular
- susţinere: în situaţii formale sau informale în
funcţie de numărul de vorbitori, prin modulaţiavocii, prin
alegerea tonului si a vocabularului, prin structură, prin
comunicare non verbală, prin articulare.
- conţinutul şi structura raportului in funcţie de: tipul
informaţiei, succesiunea logică, suportul (grafica,
standardul de prezentare, formatul)
- raport formal elaborat: document coerent, bine
structurat, adecvat scopului propus.
Evaluare
- metode de comunicare adecvate: scrise,
verbale, audio, informatizate.
metode de verificare a eficienţei comunicării: obţinerea
feedback-ului, documentaţii întocmite corect.