Sunteți pe pagina 1din 2

Analiza SWOT-

Puncte tari Puncte slabe

- Existenta progresului scolar pentru - Conditiile materiale sunt


fiecare copil; insuficiente;
- Oferirea sprijinului educational in - Relatiile reci cu o parte din
functie de nevoile copiilor; colegi (egoism);
- Superficialitatea cu care trateaza
- Ameliorarea si flexibilizarea
unele probleme (agresivitatea);
curriculumului;
- Neimplicarea parintilor in
- Se asigura astfel dezvoltarea
activitatile desfasurate la nivelul
personala a fiecaruia; scolii, activitatilor extrascolare;
- Se lucreaza in echipa: cadru didactic, - Necunoasterea de catre parinti a
logoped, psiholog; preocuparilor, dorintelor si
- Existenta personalului didactic calificat aptitudinilor propriilor copii;
si titular permite realizarea unui - Nivelul scazut de cultura si
invatamant de calitate, dar si instruire al parintilor;
cresterea increderii parintilor in - Parintii sunt prea ocupati si
institutiile scolare; pierd din vedere comunicarea cu
- Relartiile interpersonale (profesor- copiii lor, ceea ce poate avea
elevi, profesor-parinti) favorizeaza un repercusiuni asupra dezvoltarii
climat deschis si stimulativ; ulterioare a copiilor;
- Colaborarea cu familia elevului pentru - Familia nu se implica suficient in
adoptarea celor mai bune decizii; educarea copiilor.
- Participarea la diverse concursuri si
activitati extrascolare;
- Dorinta cadrelor didactice de a consilia
parintii in problemele pe care ii
preocupa pe acestia, dar si in
problemele pe care acestia nu le
sesizeaza.
Oportunitati Amenintari

- Posibilitatea educarii intr-un mediu - Nivelul scazut al vocabularului


organizat; datorata abilitatilor de
- Lucrul individual potrivit nivelului comunicare precare;;
propriu de dezvoltare al fiecarui copil; - Scaderea interesului pentru
- Posibilitatea cresterii randamentului invatatura;
scolar prin implicarea tuturor - Lipsa interesului parintilor;
factorilor educationali in procesul - Rutina;
instructiv-educativ; - Cresterea numarului de cazuri
- Diversificarea activitatilor extrascolare de indisciplina;
si implicarea parintilor alaturi de elevi - Cresterea instabilitatii
si profesori in desfasurarea si emotionale si lipsa de
pregatireaa cestora; comunicare a elevilor cu parintii;
- Disponibilitatea si responsabilitatea - Criza de timp a parintilor
unor institutii importante de a veni in datorata situatiei economice,
sprijinul scolii (Primaria, Biserica, conduce la o slaba supraveghere
Politia, etc.); a copiilorsi la o redusa implicare
- Disponibilitatea altor scoli pentru in viata scolii.
schimburi de experienta si pentru
actiuni organizate in parteneriat, in
interes reciproc.