Sunteți pe pagina 1din 3

PROGRAMA CDS

Filiera – Umană
Specialitatea – Istorie
Durata – 1 an
Nr ore pe săptămână – 1 oră
Titlu – Personalităţi ale istoriei neamului românesc
Tipul – Opţional la nivelul disciplinei
Clasa a VI-a
Prof. – Murgu Eugenia-Angela

ARGUMENT

Numărul de ore afectat studierii istoriei românilor este insuficient în raport cu


importanţa şi interesul elevilor faţă de această disciplină. Acest opţional le oferă
posibilitatea de a-şi completa cunoştinţele referitoare la trecutul poporului român.
Cunoaşterea şi înţelegerea trecutului sunt lucruri absolut necesare pentru a deveni o
persoană educată. Istoria românilor are un rol decisiv în formarea sentimentului de
identitate naţională. Elevii trebuie sensibilizaţi în raport cu frumuseţea şi misterul istoriei.
Trebuie să le stârnim curiozitatea, să-i determinăm să citească legende şi povestiri
istorice. Totodată, opţionalul se vrea a fi o punte de legătură între cl.a IV-a şi cl.a VIII-a.
Disciplina îşi propune să prezinte personalităţile cele mai importante ale istoriei
româneşti – voievozi, domni, regi, conducători de revoluţii, eroi ai neamului, evenimente
şi fapte istorice, realizări în plan cultural ale acestora.

SUGESTII METODOLOGICE

În procesul didactic se vor utiliza metode active care să contribuie la dezvoltarea


capacităţii de comunicare şi cooperare a elevilor, să le stimuleze curiozitatea pentru
studiul istoriei, să coreleze cunoştinţele anterior învăţate cu cele noi, să descopere ce
cauze/consecinţe a avut ceea ce s-a întâmplat.
Elevii vor putea exprima opinii personale, formula întrebări, argumenta
răspunsuri, elabora scurte texte. Activităţile propuse vor contribui la cultivarea spiritului
tolerant, democratic, civic, a responsabilităţii, sentimentului patriotic, respectului faţă de
trecutul şi valorile culturale româneşti.

MODALITĂŢI DE EVALUARE

Continuă, individuală, frontală, orală şi scrisă, portofoliul, referate, autoevaluarea.

1
OBIECTIVE ŞI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

OBIECTIVE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

-să conştientizeze apartenenţa la un spaţiu -alcătuirea biografiei unor personalităţi


istoric istorice
-să stăpânescă informaţii despre -identificarea unor principii şi valori în
personalităţi-fapte/evenimente/realizări acţiunea personalităţilor istorice
culturale ale acestora -prezentarea unui eveniment istoric în
-să manifeste interes pentru cunoaşterea succesiunea sa logică-cauze,desfăşurare,
istoriei naţionale consecinţe
-să prezinte coerent, cu un vocabular -compararea informaţiilor provenite din
specific istoriei un subiect pe o temă dată mai multe surse istorice
-să coreleze noţiunile anterior însuşite cu -identificarea cauzelor şi urmărilor unui
cele noi eveniment istoric
-să particularizeze istoria românească în -redactarea unor scurte eseuri/referate pe
istoria europeană şi a lumii diferite teme
-să-şi perfecţioneze tehnica de utilizare a -exerciţii de lectură a hărţilor istorice
unui document istoric -exerciţii de folosire a termenilor istorici
-să elaboreze un scurt eseu/referat sub -alcătuirea unui album cu imagini,citate,
îndrumarea profesorului impresii personale ale elevilor

CONŢINUTURI

1. Noţiuni introductive – prezentarea opţionalului


2. Legendă şi istorie
3. Dromihete – Un rege înţelept
4. Burebista – Cel dintâi şi cel mai mare dintre regii din Tracia
5. Viteazul rege Decebal
6. Tezaurul de la Sarmizegetusa
7. Menumorut din Cetatea Bihorului
8. Gelu – Ducele românilor
9. Basarab I
10. Dragoş Vodă
11. Bogdan I
12. Mircea cel Bătrân şi bătălia de la Rovine
13. De la Rovine la Nicopole
14. Mircea cel Bătrân – În culmea gloriei
15. Înţelepciunea lui Alexandru cel Bun
16. Lumina lumii – Iancu Corvin de Hunedoara
17. Vlad Ţepeş – Un domn al dreptăţii şi al curajului
18. Ţepeş Vodă – Ficţiune şi adevăr
19. Ştefan, Ştefan - Domn cel Mare
20. Baia, Vaslui, Războieni

2
21. Putna, loc sfânt
22. Neagoe Basarab
23. Petru Rareş – Domn, voievod şi ctitor
24. Ioan Vodă cel Viteaz
25. Mihai Viteazul – Marele şi neînfricatul leu al Răsăritului
26. Constantin Brâncoveanu – Domnul martir
27. Dimitrie Cantemir – Domn şi umanist
28. „Domnul Tudor”
29. Avram Iancu – Craiul munţilor
30. Al.I.Cuza – Un domn al poporului
31. Carol I
32. La Griviţa în 1877
33. Ecaterina Teodoroiu – Eroina de la Jiu
34. 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia
35. Ferdinand Întregitorul

BIBLIOGRAFIE

1. M. Neagoe – Pagini legendare din istoria poporului român


2. D. Almaş – Eroi au fost, eroi sunt încă
3. D. Almaş – Povestiri istorice
4. P.D.Popescu – Povestiri istorice
5. P.D.Popescu – Dicţionar de personalităţi istorice
6. B. Crăciun – Legendele neamului românesc
7. Istoria ilustrată a românilor
8. Mihail Drumeş – Povestea neamului românesc
9. M.Stan, C.Vornicu – Dicţionar 101 personalităţi şi evenimente istorice
10. Ghid al monumentelor istorice din România
11. Istoria României în date
12. Dicţionar de istorie veche a României
13. Domnitori români în legende
14. Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de istorie, cl.a IV-a – a VIII-a

S-ar putea să vă placă și