Sunteți pe pagina 1din 42
apne— Ics 13,220.99 SR EN 12101-8 Standard Roman lunie 2011 Titlu Aprobare Corespondenta Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti Partea 8: Clapete pentru controlul fumului ‘Smoke and heat contro systems. Part 8: Smoke control dempers ‘Systémes pour le contrble des fumées et de la chaleur. Parti 8: Volets de désenfumege Aprobat de Directorul General al ASRO a 30 iunie 2011 Standardul european EN 12101-8:2011 are statutul unui standard roman Data publicéirii versiunii romane: 30 martie 2012, Acest standard este identic cu standardul european EN 12101-8:2011, ©ASRO ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA Str. Mendeleev nr. 21-25, cod 010362, Bucuresti, ww. asro.r0 Reproducerea sau utilzarea Integra sau parla a prezertulul standard in orice publcai si prin orice procedou (electronic, mecani, flocopiere, mirofimere et.) este Interzisa deca nu exist acordl sri pala al ASRO Ref: SREN 12107-82011 Ealie 1 SR EN 12101-8:2011 Preambul national Acest standard reprezinta versiunea romana a standardului european EN 12101-8:2011. Standardul a fost tradus de ASRO, are acelasi statut ca gi versiunile oficiale gia fost publicat cu permisiunea CEN. Acest standard reprezinté versiunea romana a textulul in mba englez a standardului european EN 12101-8:2011 Standardul european EN 12101-8:2011 a fost adoptat ca standard roman la data de 30 iunie 2011, prin publicarea unei note de confirmare. Standardul european EN 12101-8:2011 reprezinta a opta parte dintr-un standard cu zece pai, cu ttl generic: Sisteme pentru controlul fumului $i gazelor fierbin(. Din cele zece pari, partea 4 § 5 sunt Tapoarte tehnice (CEN/TR 12101-4:2009 si, respectiv, CEN/TR_12101-5:2008), partea 9 a fost abandonata de catre CEN, iar celolalte sunt standarde europene. Toate parle publicate ale acestui standard european au versiune fn limba romana Acest standard face parte din patrimoniul comitetului tehnic ASRO/CT 216, Echipament de protectie contra incendillor. Corespondenta dintre standardele europene la care se face referire si standardele romane este urmatoarea: EN 1366-21999 IDT_ SR EN 1366-2:2002 * _ Incercari de rezistenta la foc pentru instalati tehnice. Partea 2: Clapete rezistente la foo EN 1366-10:2011 IDT_ SR EN 1966-10:2011, Incercari de rezistenta la foc ale instalatilor tehnice. Partea 10: Clapete peentru controll furnuu EN 1751:1998 IDT SR EN 1751:2000 Instalafi de ventilare si climatizare in constructi, Guri de aer. Incercarile aerodinamice ale ramelor cu jaluzele prEN 12101-9 - EN 12101-10:2005 IDT_ SR EN 12101-10:2006 Sisteme pentru controlul fumului gi gazelor fierbin). Partea 10: Echipament de alimentare cu energie EN 13501-4:2007+ IDT_ SR EN 13501-4+A1:2010 A4:2009, Clasificare la foc a produselor gi elementelor de construciie. Partea 4: Clasificare folosind rezultatele incercéfilor de rezistenta la foc a componentelor sistemelor de control al furmului EN 60068-2-52:1996 IDT SR EN 60068-2-52:2002 i ‘ncercar de mediu. Partea 2: incercari incercarea Kb: Ceaja aling, Incercare cicicd (solutie de cloruré de sodiu) EN ISO 5135:1998 IDT_ SR EN ISO 5135:2004 Acustica, Determinarea nivelurilor de putere acusticé a zgomotului emis, de guile de aer, agregatele de ventilare-conditionare, clapetele de reglaj supape, prin masurare int-o camera de reverberatie ENISO 13943:2010 IDT SR EN ISO 13943:2011 Securitate Ia incendiu. Vocabular Pentru aplicarea acestui standard se ullizeazé standardele europene la care se face referire (respectiv, standardele romaine identice cu acestea). ‘Simbolul gradului de echivalenta (|DT - identic) este conform SR 1000-8. Cuvintele "standard european’ trebuie sa fe cite "standard roman". SR EN 12101-8:2011 STANDARD EUROPEAN EN 12101-8 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPEENNE EUROPAISCHE NORM Mai 2011 ics 1322099 Versiunea romana ‘Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti Partea 8: Clapete pentru controlul fumului ‘Smoke and heat contro! ‘Systémes pour le controle des. Rauch- und Warmefreihaltung. systems. Part8: Smoke fumes et de la chaleur. Partie @: Teil 8: Entrauchungsklappen ‘control dampers Volets de désenfumage Acest standard european a fost adoptat de CEN la 17 martie 2011 Membrii CEN sunt obligali sé respecte Regulamentul Intern CEN/CENELEC care stipuleaza condifile in care acestui standard european i se atribule statutul de standard national, fara nici o modifcare. Listele actualizate i referintele bibliografice referitoare la aceste standarde natjonale pot fi obfinute pe baza de cerere catre Centrul de Management CEN-CENELEC sau orice membru CEN. Acest standard european exista in trel versiuni oficiale (engleza, franceza, germana). O versiune in ricare alta limba, realizata prin traducerea sub responsabiltatea unui membru CEN, in limba sa rnationala si notifcata catre Centrul de Management CEN-CENELEC, are acelasi statut ca si versiunile oficiale. Memibrii CEN sunt organisme nalionale de standardizare din: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croatia, Danemarca, Elvetia, Estonia, Finlanda, Franla, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia gi Ungaria. CEN COMITETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE European Committee for Standardization Comité Européen de Normalisation Europaische Komitee fir Normung Centrul de Management: Avenue Marnix 17, 8-1000 Bruxelles © 2011 CEN Toate dropturilo de exploatare sub orice forma gi in orice mod sunt rezervate In intreaga lume membrilor national CEN Ref: EN 12101-8:2011: RO