Sunteți pe pagina 1din 97

ROMÂNIA Anexă

JUDETUL CLUJ la Hotărârea nr. 65/2018


CONSILIUL JUDEŢEAN

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN CLUJ

CUPRINS
pag.
TITLUL I DISPOZIŢII GENERALE 3
CAPITOLUL I Dispozițții generale privind Regulamențul de organizare sț i 3
funcțționare al aparațului de specialițațe al Consiliului
județțean
CAPITOLUL II Dispozițții generale privind Consiliului județțean 3
TITLUL II DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND STRUCTURILE 5
EXECUTIVE ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN
CAPITOLUL I Presț edințele Consiliului județțean 5
CAPITOLUL II Vicepresț edințții Consiliului județțean 5
CAPITOLUL III Adminisțrațorul public 6
CAPITOLUL IV Aparațul de specialițațe al Consiliului județțean 6
SECŢIUNEA I Rolul, misiunea, ațribuțțiile sț i responsabilițaă țțile generale 6
ale aparațului de specialițațe al Consiliului județțean
SECŢIUNEA II Cațegoriile de personal din cadrul aparațului de 10
specialițațe al Consiliului județțean
SECŢIUNEA III Sțrucțura organizațoricaă 11
SECŢIUNEA IV Principalele relațții funcțționale din cadrul aparațului de 14
specialițațe al Consiliului județțean
TITLUL III FUNCŢIILE DE CONDUCERE DIN CADRUL APARATULUI 17
DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN
CAPITOLUL I Ațribuțțiile funcțției de secrețar al județțului 17
CAPITOLUL II Ațribuțțiile comune ale funcțțiilor conducere de arhițecț- 18
sț ef, direcțor general, direcțor execuțiv sț i direcțor
CAPITOLUL III Ațribuțțiile comune ale funcțțiilor de sț ef serviciu sț i sț ef 21
birou
TITLUL IV STRUCTURILE FUNCŢIONALE DIN CADRUL 23
APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI
JUDEŢEAN
PARTEA I Sțrucțuri permanențe de lucru la nivelul consiliului 23
județțean
PARTEA II Ațribuțțiile specifice fiecaă rei sțrucțuri funcțționale 23
CAPITOLUL I Serviciul Audit Intern 23
CAPITOLUL II Serviciul Corp Control Președinte, Control Intern 25
Managerial
CAPITOLUL III Cabinet Președinte 28
CAPITOLUL IV DIRECŢIA GENERALĂ BUGET-FINANŢE, RESURSE 29
UMANE
SECŢIUNEA 1 Serviciul Bugeț Local, Venițuri 29
SECŢIUNEA 2 Serviciul Financiar-Conțabil 35
SECŢIUNEA 3 Biroul Insțițuțții Publice, Guvernanțț aă Corporațivaă 38
SECŢIUNEA 4 Serviciul Resurse Umane 41
SECŢIUNEA 5 Serviciul SSM-PSI, Logisțic 45
1
SECŢIUNEA 5.1. Comparțimențul SSM-PSI 49
SECŢIUNEA 5.2. Comparțimențul IÎnțrețținere-Deservire 50
CAPITOLUL V DIRECŢIA JURIDICĂ 51
SECŢIUNEA 1 Serviciul Juridic, Conțencios Adminisțrațiv, Arhivaă 52
SECŢIUNEA 2 Comparțimențul Managemențul Unițaă țților de Asisțențțaă 56
Medicalaă
SECŢIUNEA 3 Comparțimențul Auțorițațea Județțeanaă de Transporț 58
CAPITOLUL VI DIRECŢIA URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 59
SECŢIUNEA 1 Serviciul Urbanism sț i Amenajarea Terițoriului 60
SECŢIUNEA 1.1. Comparțimențul Mediu 62
SECŢIUNEA 2 Serviciul Auțorizaă ri sț i Disciplinaă îîn Consțrucțții. GIS 63
SECŢIUNEA 3 Comparțimențul Ghisț eu Unic 65
CAPITOLUL VII DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI INVESTIŢII 66
SECŢIUNEA 1 Serviciul Lucraă ri sț i Achizițții Publice 66
SECŢIUNEA 1.1 Unițațea de Monițorizare Servicii de Uțilițaă țți Publice 69
SECŢIUNEA 2 Serviciul Managemențul Proiecțelor 70
SECŢIUNEA 3 U.I.P. Managemențul Ințegraț al Desț eurilor 71
CAPITOLUL VIII DIRECŢIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC 72
ŞI PRIVAT AL JUDEŢULUI CLUJ
SECŢIUNEA 1 Biroul Adminisțrare Pațrimoniu 72
SECŢIUNEA 2 Biroul Exploațare Drumuri Județțene 74
SECŢIUNEA 3 Serviciul Operațțional 76
SECŢIUNEA 4 Serviciul Urmaă rire sț i Deconțare Lucraă ri 80
SECŢIUNEA 5 Serviciul Tehnic, Sițuațții de Urgențț aă 81
CAPITOLUL IX DIRECŢIA DE ADMINISTRARE ŞI EXPLOATARE A 82
STADIONULUI CLUJ ARENA
SECŢIUNEA 1 Comparțimențul Adminisțrare sț i Funcțționare 82
SECŢIUNEA 2 Comparțimențul Pazaă sț i Securițațe 86
CAPITOLUL X DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE ŞI RELAŢII PUBLICE 87
SECŢIUNEA 1 Serviciul Adminisțrațție Publicaă , ATOP 87
SECŢIUNEA 2 Serviciul Relațții Publice 91
SECŢIUNEA 3 Serviciul ”Cențrul Națțional de Informare sț i Promovare 94
Turisțicaă Cluj”
TITLUL V DISPOZIŢII FINALE 96

2
TITLUL I.
DISPOZIŢII GENERALE

CAPITOLUL I. Dispoziții generale privind Regulamentul de organizare și


funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj

Art. 1
(1) Prezențul Regulamenț de organizare sț i funcțționare al aparațului de specialițațe al
Consiliului Județțean Cluj esțe îînțocmiț îîn țemeiul prevederilor arț. 104 alin. (1) liț. a) sț i alin.
(2) liț. a) din Legea adminisțrațției publice locale nr. 215/2001, republicațaă , cu modificaă rile sț i
complețaă rile ulțerioare, fiind aprobaț de caă țre Consiliul Județțean Cluj.
(2) Dispozițțiile prezențului Regulamențului de organizare sț i funcțționare, denumiț îîn
conținuare Regulamenț, se aplicaă personalului (funcțționari publici sț i personal conțracțual)
din cadrul aparațului de specialițațe al Consiliului Județțean Cluj, denumiț îîn conținuare aparaț
de specialițațe.
(3) Prezențul Regulamenț esțe insțrumențul de reglemențare sț i de managemenț care
vizeazaă funcțțiile sț i ațribuțțiile sțrucțurilor funcțționale din cadrul aparațului de specialițațe
(direcțție generalaă /direcțții/servicii/birouri/comparțimențe dupaă caz), servind ațaî ț
personalului din aparațul de specialițațe caî ț sț i alțor paă rțți ințeresațe.
(4) Regulamențul reprezințaă o concențrare a ațribuțțiilor sț i acțivițaă țților funcțțiilor de
conducere sț i a sțrucțurilor funcțționale, care, ulțerior vor fi dețaliațe îîn fisț ele de posț precum sț i
îîn procedurile formalizațe pe procesesț i/sau acțivițaă țți elaborațe îîn cadrul sisțemului de
conțrol ințern managerial, îîn vederea îîndeplinirii obiecțivelor Consiliului Județțean Cluj îîn
condițții de regularițațe, eficacițațe, economicițațe sț i eficiențțaă.
(5) Prezențul Regulamenț cuprinde norme care privesc organizarea, funcțționarea sț i
ațribuțțiile generale sț i specifice, responsabilițaă țțile sțrucțurilor funcțționale din cadrul
aparațului de specialițațe al Consiliului Județțean Cluj, ale funcțțiilor de conducere, el fiind
elaboraț îîn baza propunerilor acesțora, care raă spund de necesițațea, oporțunițațea sț i
legalițațea ațribuțțiilor cuprinse îîn acesța.
(6) Dispoziţiile prezențului Regulamenț sunț elaborațe îîn țemeiul legislațției incidențe
cu privire la organizarea, funcțționarea, ațribuțțiile, compețențțele sț i responsabilițaă țțile
Consiliului Județțean Cluj, legislațție care are priorițațe îîn aplicare, iar documențele
subsecvențe emise îîn aplicarea Regulamențului (fisț e de posț, proceduri formalizațe ețc.) vor fi
elaborațe îîn conformițațe cu legislațția aplicabilaă la momențul elaboraă rii acesțora.
(7) Fiecare sțrucțuraă funcțționalaă din cadrul aparațului de specialițațe al Consiliului
Județțean Cluj raă spunde de punerea îîn aplicare a ațribuțțiilor prevaă zuțe de legislațția aplicabilaă
domeniului de compețențțaă respecțiv, care nu au fosț cuprinse îîn prezențul Regulamenț.
(8) IÎn cazul ințervenţiei unor evenimențe legislațive cu privire la legislațția care a sțaț
la baza elaboraă rii prezențului Regulamenț, documențele subsecvențe emise îîn aplicarea
Regulamențului, vor fi modificațe sț i/sau complețațe ca urmare a modificaă rilor legislațive îîn
cauzaă .

CAPITOLUL II. Dispoziții generale privind Consiliului județean

Art. 2
(1) IÎn conformițațe cu prevederile arț. 122 din Consțițuțția Romaî niei sț i ale arț. 24 sț i arț.
87 alin. (1) din Legea adminisțrațției publice locale nr. 215/2001, republicațaă , cu modificaă rile
sț i complețaă rile ulțerioare, Consiliului județțean esțe auțorițațea deliberațivaă a adminisțrațției
publice locale consțițuițaă la nivelul unițaă țții adminisțrațiv-țerițoriale -Județțul Cluj-, pențru
coordonarea acțivițaă țții consiliilor comunale, oraă sț enesț ți sț i municipale, îîn vederea realizaă rii
serviciilor publice de ințeres județțean.
(2) Consiliului județțean esțe alcaă țuiț din consilieri județțeni, alesț i îîn condițțiile legii, care
îîsți exercițaă mandațul pe o perioadaă de pațru ani, de la dața consțițuirii Consiliul județțean paî naă
la dața declaraă rii ca legal consțițuiț a consiliului nou-ales.
(3) Sediul Consiliului județțean esțe îîn Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanțților nr.
106.
3
(4) Consiliul județțean exercițaă compețențțe exclusive, compețențțe parțajațe sț i
compețențțe delegațe sțabilițe numai prin lege, cu excepțția cazurilor prevaă zuțe de lege, pe
îînțregul țerițoriu adminisțrațiv al Județțului Cluj sț i asiguraă elaborarea cadrului normațiv sț i
insțițuțțional pențru realizarea obiecțivelor sțrațegice din domeniile sale de acțivițațe.
(5) IÎn scopul realizaă rii obiecțivelor din domeniul saă u de acțivițațe, Consiliul județțean
exercițaă urmaă țoarele funcțții:
1) de planificare sțrațegicaă , prin care conțribuie, pe baza analizelor, la fundamențarea
sțrațegiilor, la planificarea sțrațegicaă sț i la sțabilirea direcțțiilor de acțțiune la nivel
județțean sț i regional;
2) de reglemențare sț i avizare, prin care se asiguraă realizarea cadrului juridic sț i
elaborarea reglemențaă rilor specifice acțivițaă țților din domeniile sale de
responsabilițațe;
3) de reprezențare, prin care se asiguraă reprezențarea pe plan ințern sț i exțern a
Județțului Cluj, îîn condițțiile legii, îîn domeniile sale de acțivițațe;
4) de auțorițațe de sțaț, îîn domeniile sale de acțivițațe- prin exercițarea compețențelor
parțajațe sț i delegațe, precum sț i prin asigurarea respecțaă rii procedurilor pențru
elaborarea, avizarea sț i adopțarea/aprobarea acțelor adminisțrațive, precum sț i a
alțor documențe;
5) de adminisțrare, prin care se asiguraă adminisțrarea propriețaă țții publice sț i privațe a
Județțului Cluj, aflațaă îîn pațrimoniul saă u, poțriviț prevederilor legale;
6) de implemențare sț i gesționare a programelor finanțțațe din fonduri europene,
națționale, precum sț i din alțe surse legal consțițuițe;
7) de monițorizare sț i conțrol al funcțționaă rii ențițaă țților care îîsți desfasț oaraă acțivițațea
sub auțorițațea/coordonarea/subordinea sa;
8) de coordonare ințerinsțițuțționalaă , pențru cresț țerea capacițaă țții auțorițaă țților
adminisțrațției publice locale îîn domeniul elaboraă rii, implemențaă rii sț i monițorizaă rii
sțrațegiilor, polițicilor publice sț i acțelor normațive, precum sț i de corelare a
programelor de dezvolțare la nivel județțean.
(6) Ațribuțțiile principale ale Consiliului județțean sunț sțabilițe prin Legea
adminisțrațției publice locale nr. 215/2001, republicațaă , cu modificaă rile sț i complețaă rile
ulțerioare.
(7) Consiliul Județțean exercițaă sț i alțe ațribuțții sțabilițe prin acțe normațive îîn diverse
domenii de compețențțaă.
Art. 3
(1) Pențru punerea efecțivaă îîn aplicare a ațribuțțiilor ce revin Consiliul județțean, îîn
condițțiile legii, precum sț i pențru soluțționarea sț i gesționarea țreburilor publice curențe ale
Județțului Cluj, Consiliul județțean dispune de o sțrucțuraă funcțționalaă permanențaă denumițaă îîn
conținuare „aparaț de specialițațe”, care îîmpreunaă cu presț edințele Consiliului județțean, cu cei
doi vicepresț edințți ai Consiliului județțean sț i cu adminisțrațorul public consțițuie execuțivul
Consiliului județțean.
(2) Presț edințele Consiliului județțean sț i vicepresț edințții Consiliului județțean sunț alesț i
locali, îîn conformițațe cu prevederile Legii privind Sțațuțul alesț ilor locali.
(3) Aparațul de specialițațe al Consiliului județțean esțe subordonaț presț edințelui
Consiliului județțean sț i esțe formaț din funcțționari publici sț i personal conțracțual.
(4) Sțrucțura organizațoricaă , sțațul de funcțții sț i numaă rul de personal ale aparațului de
specialițațe al Consiliului județțean se aprobaă de caă țre Consiliul județțean, la propunerea
presț edințelui Consiliul județțean, cu respecțarea prevederilor legale sț i îîn limița mijloacelor
financiare de care se dispune.

4
TITLUL II
DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND STRUCTURILE EXECUTIVE
ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN

CAPITOLUL I. Președintele Consiliului județean

Art. 4.
(1) Conducerea execuțivaă a Consiliului județțean esțe asigurațaă de caă țre presț edințele
Consiliului județțean sț i cei doi vicepresț edințți ai Consiliului județțean, alesț i dințre membrii
Consiliului județțean, cu voțul secreț al majorițaă țții consilierilor județțeni îîn funcțție, pențru un
mandaț de 4 ani, care se exercițaă îîn condițțiile legii paî naă la expirarea mandațului Consiliului
județțean din care fac parțe.
(2) Presț edințele Consiliului județțean îîsți exercițaă drepțurile sț i îîsți îîndeplinesț țe
ațribuțțiile ce îîi revin prin aparațul de specialițațe precum sț i prin ențițaă țțile aflațe îîn
subordinea/coordonarea sț i respecțiv sub auțorițațea Consiliului județțean.
(3) Presț edințele Consiliului județțean conduce sț edințțele Consiliului județțean sț i
raă spunde îîn fațța acesțuia de buna funcțționare a adminisțrațției publice județțene.
(4) IÎn relațțiile cu celelalțe auțorițaă țți publice, cu persoanele fizice sț i juridice romaî ne sț i
sțraă ine, precum sț i îîn jusțițție, presț edințele Consiliului județțean reprezințaă ațaî ț Județțul Cluj,
caî ț sț i Consiliul Județțean Cluj.
(5) Presț edințele Consiliului județțean are calițațea de ordonațor principal de credițe, îîn
condițțiile legii.
Art. 5.
(1) Presț edințele Consiliului județțean asiguraă respecțarea prevederilor Consțițuțției,
punerea îîn aplicare a acțelor normațive sț i a hoțaă raî rilor Consiliului județțean, îîndeplinind, îîn
condițțiile legi, principale cațegorii de ațribuțții prevaă zuțe îîn Legea adminisțrațției publice
locale nr. 215/2001, republicațaă , cu modificaă rile sț i complețaă rile ulțerioare, precum sț i cele
sțabilițe îîn alțe acțe normațive sau reglemențaă ri subsecvențe.
(2) Ațribuțțiile sau sarcinile care privesc funcțționarea Consiliului județțean, precum sț i
organizarea sț i desfaă sț urarea sț edințțelor acesțuia, conform Regulamențului de organizare sț i
funcțționare al Consiliului județțean, sunț îîndeplinițe de Presț edințele Consiliului județțean.
(3) Presț edințele Consiliului județțean conduce îînțreaga acțivițațe a aparațului de
specialițațe al Consiliului județțean sț i raă spunde de buna funcțționare a acesțuia.
(4) Coordonarea unor comparțimențe din aparațul de specialițațe al Consiliului
județțean sț i unele ațribuțții poț fi delegațe de caă țre presț edințele Consiliului județțean, prin
dispozițție, vicepresț edințților sau alțor persoane, îîn condițțiile legii.
(5) IÎn exercițarea ațribuțțiilor sale, presț edințele Consiliului județțean emițe dispozițții,
cu caracțer normațiv sau individual, care devin execuțorii numai dupaă ce sunț aduse la
cunosț țințțaă publicaă sau dupaă ce au fosț comunicațe persoanelor ințeresațe, dupaă caz.

CAPITOLUL II. Vicepreședinții Consiliului județean

Art. 6.
(1) Consiliului județțean are doi vicepresț edințți alesț i cu voțul majorițaă țții consilierilor
județțeni îîn funcțție, exprimaț pe bazaă de buleține de voț, pențru un mandaț de 4 ani, care se
exercițaă îîn condițțiile legii paî naă la expirarea mandațului Consiliului județțean din care fac parțe.
(2) Vicepresț edințții Consiliului județțean sunț subordonațți direcț presț edințelui
Consiliului județțean sț i exercițaă ațribuțțiile prevaă zuțe îîn Regulamențul de organizare sț i
funcțționare a Consiliului Județțean Cluj, precum sț i cele dațe de presț edințele Consiliului
județțean.
(3) Presț edințele Consiliului județțean poațe delega, prin dispozițție, vicepresț edințților
Consiliului județțean exercițarea ațribuțțiilor privind serviciile publice de ințeres județțean
prevaă zuțe de lege.

5
(4) Vicepresț edințții Consiliului județțean asiguraă coordonarea unor comparțimențe din
aparațul de specialițațe al Consiliului județțean, îîn sițuațția îîn care presț edințele Consiliului
județțean dispune aceasțaă delegare, prin dispozițție.
Art. 7.
(1) IÎn cazurile de absențțaă a Presț edințelui Consiliului județțean, ațribuțțiile sale vor fi
exercițațe, îîn numele acesțuia, de unul dințre vicepresț edințți, desemnaț de presț edințe prin
dispozițție.
(2) IÎn perioada îîn care esțe desemnaț saă exercițe ațribuțțiile Presț edințelui Consiliului
județțean, vicepresț edințele îîn cauzaă semneazaă țoațe acțele, îîn numele sț i pențru Presț edințele
Consiliului județțean.
Art. 8.
Vicepresț edințții Consiliului județțean poț propune proiecțe de hoțaă raî ri, pe care le
redacțeazaă cu sprijinul secrețarului județțului sț i al comparțimențelor din cadrul aparațului de
specialițațe al Consiliului județțean.

CAPITOLUL III. Administratorul public

Art. 9.
(1) Adminisțrațorul public esțe numiț sț i eliberaț din funcțție de caă țre Presț edințele
Consiliului județțean, pe baza unor crițerii, proceduri sț i ațribuțții specifice, aprobațe de
Consiliul județțean.
(2) Numirea îîn funcțție a adminisțrațorului public se face pe bazaă de concurs.
(3) Adminisțrațorul public exercițaă , îîn baza unui conțracț de managemenț, îîncheiaț îîn
acesț sens cu presț edințele Consiliului județțean, ațribuțții de coordonare a aparațului de
specialițațe sau a serviciilor publice de ințeres județțean.
(4) Presț edințele Consiliului județțean poațe delega caă țre adminisțrațorul public, îîn
condițțiile legii, calițațea de ordonațor principal de credițe.

CAPITOLUL IV Aparatul de specialitate al Consiliului județean

Secțiunea I. Rolul, misiunea, atribuțiile și responsabilitățile generale


ale aparatului de specialitate al Consiliului județean

Art. 10.
Rolul aparațului de specialițațe al Consiliului județțean esțe acela de a sprijinii
funcțționarea Consiliului județțean, acesța avaî nd abilițațea legalaă de a fundamența prin
documențe (rapoarțe, sțudii, referațe, opinii, informaă ri ețc.), sub aspecț legal, țehnic,
economic, de eficiențțaă sț i/sau eficacițațe, procesul decizional îîn baza compețențțelor proprii,
pe care o exercițaă elaboraî nd proiecțe de acțe adminisțrațive sț i operațțiuni țehnico-mațeriale.
Art. 11.
(1) Misiunea aparațului de specialițațe al Consiliului județțean privesț țe:
1) funcțționarea conformaă cu legislațția îîn vigoare;
2) îîmbunaă țaă țțirea țransparențței acțului decizional;
3) realizarea unor procese sț i acțivițaă țți fundamențațe sț i țținuțe sub conțrol;
4) birocrațția eficace sț i oriențațaă spre cerințțele publicului;
5) cresț țerea eficacițaă țții sț i calițaă țții muncii adminisțrațive;
6) descurajarea posibilițaă țților de corupere a sisțemului sț i angajațților;
7) asigurarea ințegrițaă țții, imparțțialițaă țții sț i eficacițaă țții personalului.
(2) Realizarea misiunii precizațe la alineațul (1) se face prin dezvolțarea Sisțemului de
conțrol ințern managerial sț i al Sisțemului de managemenț al calițaă țții îîn conformițațe cu
legislațția incidențaă .
Art. 12.
(1) IÎn vederea realizaă rii rolului sț i a misiunii sale, aparațul de specialițațe al Consiliului
județțean îîndeplinesț țe urmaă țoarele ațribuțții generale:
1) punerea îîn aplicare a legilor sț i a celorlalțe acțe normațive, a hoțaă raî rilor adopțațe de
Consiliul județțean sț i a dispozițțiilor emise de presț edințele acesțuia;
6
2) elaborarea sț i avizarea proiecțelor de acțe adminisțrațive, precum şi fundamențarea
țehnicaă , economicaă sț i juridicaă a acesțora sț i a alțor acțe juridice îîncheiațe de Județțul
Cluj sț i/sau Consiliului Județțean îîn exercițarea compețențțelor legale sau îîn
adminisțrarea bunurilor ce aparțțin domeniului public sau privaț al unițaă țții
adminisțrațiv țerițoriale;
3) elaborarea documențelor (sțudii, analize, informaă ri, propuneri, rapoarțe ețc.) pe
care se fundamențeazaă procesul decizional din cadrul Consiliului județțean;
4) elaborarea proiecțelor polițicilor şi sțrațegiilor, a programelor, a sțudiilor,
analizelor şi sțațisțicilor necesare realizaă rii şi implemențaă rii polițicilor publice,
precum şi a documențaţiei necesare execuțaă rii acțelor normațive, îîn vederea
realizaă rii compețenţelor auțorițaă ţii publice;
5) realizarea de acțivițaă țți sț i acțțiuni, precum sț i elaborarea de propuneri sț i maă suri
pențru implemențarea sțrațegiilor sț i planurilor de acțțiune incidențe fiecaă rui
domeniu de acțivițațe;
6) acordarea, la cererea auțorițaă țților adminisțrațției publice locale din județț , de
asisțențțaă juridicaă , economicaă , țehnicaă sț i îîn alțe domenii specifice de specialițațe;
7) exercițarea de acțivițaă țți de îîndrumare, consiliere, audiț sț i conțrol, conform
prevederilor legale îîn vigoare sț i îîn condițțiile prezențului Regulamenț;
8) asigurarea, îîn conformițațe cu dispozițțiile legale, a unui serviciu sțabil, profesionisț,
țransparenț sț i eficienț îîn ințeresul cețaă țțenilor, precum sț i al auțorițaă țții
adminisțrațției publice;
9) gesționarea resurselor umane sț i a resurselor financiare;
10)colecțarea creanțțelor bugețare;
11)reprezențarea ințereselor auțorițaă țții publice îîn raporțurile acesțeia cu persoane
fizice sț i juridice de drepț public sau privaț, din țțaraă sț i din sțraă inaă țațe, îîn limița
compețențțelor sțabilițe de Presț edințele Consiliului județțean, precum sț i
reprezențarea îîn jusțițție a auțorițaă țții publice îîn care îîsți desfaă sț oaraă acțivițațea;
12)realizarea de acțivițaă țți îîn conformițațe cu sțrațegia de informațizare a
adminisțrațției publice.
Art. 13.
(1) Personalul din cadrul aparațului de specialițațe al Consiliului județțean are
urmaă țoarele responsabilițaă țți generale:
1) asiguraă cunoasț țerea, îînsusț irea, aplicarea sț i respecțarea legislațției sț i a
reglemențaă rilor specifice domeniului de acțivițațe cu privire la ațribuțțiile, acțțiunile,
acțivițaă țțile, procesele de muncaă sț i sarcinile specifice posțului pe care îîl ocupaă ;
2) exercițaă ațribuțțiile sțabilițe îîn acțe normațive, reglemențaă ri, sțandarde, normațive,
insțrucțțiuni, mețodologii, proceduri, acțe adminisțrațive, fisț a posțului, ețc.;
3) realizeazaă , la țimp sț i îînțocmai, acțivițaă țțile, acțțiunile, ațribuțțiile sau sarcinile ce-i
revin sț i raporțeazaă asupra modului de realizare a acesțora;
4) raă spunde, poțriviț dispozițțiilor legale, de corecțițudinea sț i exacțițațea dațelor,
informațțiilor sț i maă surilor incluse, respecțiv propuse, îîn documențele îînțocmițe;
5) îînțocmesț țe raă spunsuri la cereri, pețițții, plaî ngeri, reclamațții sț i adrese reparțizațe;
asiguraă țransmițerea raă spunsului caă țre persoanele fizice sau juridice solicițanțe;
scaneazaă sț i arhiveazaă elecțronic sț i pe suporț de haî rție raă spunsul conform
nomenclațorului arhivisțic, îîn țermenul legal sau cel impus de conducaă țorii
ierarhici superiori;
6) se documențeazaă , elaboreazaă sț i fundamențeazaă țehnic, economic sau juridic
proiecțele de acțe adminisțrațive sț i acțe juridice ale unițaă țții adminisțrațive
țerițoriale/Consiliului județțean/Presț edințelui Consiliului județțean;
7) îînțocmesț țe rapoarțele prevaă zuțe de lege; avizeazaă sț i/sau conțrasemneazaă acțele
adminisțrațive sț i acțele juridice emise îîn exercițarea ațribuțțiilor specifice de
serviciu;
8) fundamențeazaă țehnic, economic sau juridic refuzul de a semna, respecțiv de a
conțrasemna ori aviza acțele adminisțrațive sau acțele juridice pe care le consideraă
nelegale;

7
9) îîndeplinesț țe îîndațoririle de serviciu cu profesionalism, imparțțialițațe, loialițațe,
corecțițudine sț i îîn mod consț țiincios, cu obligațția de a se abțține de la orice fapțaă
care ar puțea saă aducaă prejudicii auțorițaă țții;
10)paă sțreazaă secrețul de serviciu, dațele sț i informațțiile cu caracțer confidențțial
dețținuțe sau la care are acces ca urmare a exercițaă rii ațribuțțiilor de serviciu;
11)respecțaă codul de conduițaă al funcțționarilor publici sau, dupaă caz, codul de
conduițaă pențru personalul conțracțual;
12)adopțaă o țținuțaă moralaă sț i vesțimențaraă decențaă , ațaî ț îîn relațțiile cu colegii de
serviciu, caî ț sț i îîn relațțiile profesionale cu persoanele din afara auțorițaă țții;
13)raă spunde de îînregisțrarea, evidențța sț i paă sțrarea documențelor de lucru, precum sț i
de baza țehnico-mațerialaă din doțarea auțorițaă țții;
14)propune documențe țipizațe sț i proceduri de uz ințern pențru acțivițațea
comparțimențului sau a auțorițaă țții, îîn general;
15)semnaleazaă conducerii sțrucțurii funcțționale din care face parțe orice probleme
deosebițe legațe de acțivițațea acesțeia, despre care ia cunosț țințțaă îîn țimpul
îîndeplinirii sarcinilor sau îîn afara acesțora;
16)propune maă suri pențru prevenirea, îînlaă țurarea sț i sancțționarea nerespecțaă rii
prevederilor legale care reglemențeazaă domeniul de acțivițațe al comparțimențului
din care face parțe;
17)semneazaă exemplarul care raă maî ne îîn auțorițațe al documențelor pe care le
îînțocmesț țe;
18)gesționeazaă documențele specifice elaborațe îîn formaț lețric sț i arhiva elecțronicaă a
regisțrelor elecțronice complețațe la nivelul fiecaă rei sțrucțuri funcțționale;
19)elibereazaă copii cerțificațe pențru conformițațe cu exemplarul original al
documențelor dețținuțe, precum sț i copii cerțificațe pențru conformițațe cu
exemplarul documențelor dețținuțe, îîn cazul îîn care acesțea nu sunț originale;
20)elaboreazaă rapoarțele comparțimențelor de resorț la proiecțele de hoțaă raî re
îînregisțrațe, țținaî nd conț de obiecțul sț i domeniul reglemențaț prin acesțea, cu
respecțarea țermenelor sțabilițe îîn acesț sens de caă țre secrețarul județțului, care saă
nu depaă sț eascaă țermenul de 30 de zile prevaă zuț de lege pențru emițerea
rapoarțelor;
21)parțicipaă la sț edințțele de lucru ale comisiilor de specialițațe ale Consiliului județțean
la care esțe invițaț sț i comunicaă dațele sț i informațțiile solicițațe de consilierii
județțeni, îîn funcțție de națura problemei avuțe îîn dezbațere;
22)aplicaă sț i duce la îîndeplinire hoțaă raî rile Consiliului Județțean Cluj sț i a dispozițțiile
Presț edințelui Consiliului Județțean Cluj, care le sunț reparțizațe;
23)efecțueazaă conțroalele medicale proprii (periodic sț i la schimbarea posțului, a
locului de muncaă sau a condițțiilor îîn care îîsți desfaă sț oaraă acțivițațea, îîn alțe condițții
sțabilițe de medicul de medicina muncii), cerțificațe prin fisț a de apțițudine îîn
muncaă efecțuarea acesțora;
24)parțicipaă la insțruirea periodicaă sț i suplimențaraă îîn domeniul securițaă țții sț i saă naă țaă țții
îîn muncaă , îîsți îînsusț esț țe sț i respecțaă cu sțricțețțe prevederile legislațției de securițațe sț i
saă naă țațe îîn muncaă sț i maă surile sțabilițe pențru prevenirea producerii accidențelor
de muncaă sț i/sau a îîmbolnaă virilor profesionale;
25)urmeazaă programele de perfecțționare profesionalaă , conform prevederilor legale.
Art. 14.
(1) Fundamențarea, avizarea sau conțrasemnarea, cu îîncaă lcarea prevederilor legale,
din puncț de vedere țehnic, economic sț i al legalițaă țții a acțelor adminisțrațive sț i a acțelor
juridice ale ențițaă țții, dupaă caz, angajeazaă , îîn condițțiile legii, raă spunderea adminisțrațivaă , civilaă
sau penalaă , dupaă caz, a funcțționarilor publici sț i a personalului conțracțual din aparațul de
specialițațe al Consiliului județțean.
(2) Hoțaă raî rile Consiliului Județțean Cluj sț i dispozițțiile Presț edințelui Consiliului
Județțean Cluj, adopțațe, respecțiv emise, faă raă a fi fundamențațe, semnațe, conțrasemnațe sau
avizațe din puncț de vedere țehnic, economic sau al legalițaă țții, dupaă caz, produc efecțe juridice
depline, iar îîn cazul producerii unor consecințțe vaă țaă maă țoare esțe angajațaă exclusiv
raă spunderea juridicaă a semnațarilor.
8
Art. 15.
(1) Sțrucțurile organizațorice din cadrul aparațului de specialițațe al Consiliului
județțean asiguraă funcțționalițațea acesțuia pe coordonațele sțabilițe de locul, rolul, funcțțiile sț i
ațribuțțiile îîncredințțațe Consiliului județțean prin acțele normațive îîn vigoare, prin acțivițaă țți
specifice.
(2) Acțivițaă țțile profesionale desfaă sț urațe de caă țre personalul din cadrul aparațului de
specialițațe se realizeazaă prin urmaă țoarele ațribuțții principale:
1) elaborarea sț i implemențarea procedurilor formalizațe/insțrucțțiunilor de
lucru/manualelor, îîn cadrul Sisțemului de conțrol ințern managerial proiecțaț sț i
implemențaț la nivelul Consiliului Județțean sț i al Sisțemului de managemenț al
calițaă țții;
2) analizarea documențelor elaborațe de caă țre insțițuțțiile cu rol de reglemențare sț i
conțrol îîn domeniul de acțivițațe specific sț i asigurarea preluaă rii reglemențaă rilor,
recomandaă rilor, maă surilor, procedurilor, sțrațegiilor, insțrucțțiunilor elaborațe;
3) colaborarea cu celelalțe comparțimențe din cadrul aparațului de specialițațe,
pențru soluțționarea sarcinilor profesionale care necesițaă soluțționare îîn cooperare
sau colaborare pențru buna desfaă sț urare a proceselor de muncaă ;
4) elaborarea referațelor de necesițațe cu descrierea jusțificaă rii pențru achizițțiile pe
care le solicițaă sț i a caiețelor de sarcini corespunzaă țoare îîn domeniul lor de
compețențțaă, pe care le supune avizaă rii sț i aprobaă rii poțriviț compețențțelor,
parțicipaî nd îîn comisiile de evaluare, îîn domeniul lor de compețențțaă;
5) parțiciparea îîn comisii, comițețe, grupuri sț i echipe de lucru consțițuițe ațaî ț îîn
ințeriorul auțorițaă țții sau îîn cadrul alțor auțorițaă țți/insțițuțții publice sț i ențițaă țți, îîn
baza unor prevederi legale sau a mandațului primiț din parțea coordonațorului
acțivițaă țții sau a presț edințelui Consiliului județțean;
6) soluțționarea sarcinilor profesionale din compețențț aă sț i/sau dispuse de personalul
ierarhic cu funcțții de conducere, precum sț i raă spunderea cu privire la calițațea,
volumul sț i țermenele la care sunț solicițațe;
7) monițorizarea conțracțelor gesționațe, inclusiv prin desemnarea unei persoane
responsabile, precum sț i consțițuirea comisiilor de recepțție din cadrul sțrucțurii
care gesționeazaă derularea conțracțelor;
8) avizarea operațțiunilor supuse angajaă rii, lichidaă rii sț i ordonanțțaării chelțuielilor;
9) realizarea unei bune gesțiuni financiare, prin asigurarea legalițaă țții, regularițaă țții,
economicițaă țții, eficacițaă țții sț i eficiențței îîn uțilizarea fondurilor publice sț i îîn
adminisțrarea pațrimoniului public;
10)fundamențarea necesarului de fonduri de la bugețul de sțaț, din credițe ințerne sau
exțerne, precum sț i din alțe surse de finanțțare legal consțițuițe pențru domeniile
sale de acțivițațe;
11)propunerea sț i fundamențarea asiguraă rii finanțțaării acțivițaă țții din domeniile specifice
de acțivițațe sț i gesționarea resurselor financiare alocațe;
12)conțracțarea, îîn condițțiile legii, a serviciilor specializațe îîn vederea obțținerii
documențelor, sțudiilor, colecțaă rii dațelor sț i informațțiilor necesare realizaă rii
ațribuțțiilor, precum sț i a serviciilor de consulțanțțaă, inclusiv a serviciilor de evaluare,
prognozaă sț i sțațisțicaă ;
13)organizarea sț i sprijinirea, îîn condițțiile legii, a acțivițaă țților sț i manifesțaă rilor pențru
promovarea sț i susțținerea proiecțelor din domeniile specifice de acțivițațe;
14)monițorizarea, evaluarea sț i implemențarea polițicilor publice cu impacț asupra
domeniilor de acțivițațe;
15)asigurarea fundamențaă rii polițicilor de dezvolțare regionalaă sț i localaă , prin
elaborarea de analize țerițoriale sț i uțilizarea insțrumențelor de monițorizare sț i
analizaă a sțaă rii țerițoriului;
16)parțiciparea, cu experțiza îîn domeniul urbanismului sț i arhițecțurii, la realizarea
acțivițaă țților necesare pențru realizarea proiecțelor ințegrațe de regenerare sț i
dezvolțare urbanaă sț i de uțilițațe publicaă din compețențța Consiliului județțean;
17)implemențarea programelor județțene care finanțțeazaă acțivițaă țți sț i acțțiuni necesare
asiguraă rii dezvolțaă rii durabile sț i echilibrațe a țerițoriului; îînțaă rirea coeziunii
9
economice, sociale sț i țerițoriale; proțejarea sț i promovarea pațrimoniului națțional,
precum sț i cresț țerii calițaă țții locuirii îîn cadrul asț ezaă rilor umane;
18)aplicarea principiului auțoconțrolului (verificarea unor informațții prin alțe
informațții furnizațe de diverse documențe, conțrolul reciproc –verificaă ri, corelaă ri ale
informațțiilor obțținuțe din diverse surse, regula celor “pațru ochi”);
19)îînțocmirea rapoarțelor de acțivițațe la solicițarea coordonațorilor acțivițaă țții sau a
presț edințelui Consiliului județțean;
20)organizarea unor programe de audiențțe sț i de lucru cu publicul, îîn condițțiile legii,
de caă țre comparțimențele sț i persoanele pe care îîndeplinesc funcțții care presupun
lucrul cu persoane fizice sț i juridice.
Art. 16.
(1) Ațribuțțiile sț i sarcinile personalului din cadrul aparațului de specialițațe al
Consiliului județțean se sțabilesc prin fisț ele de posț, îînțocmițe pe baza legislațției specifice
pențru fiecare domeniu de acțivițațe, ale prevederilor prezențului Regulamenț sț i ale
procedurilor formalizațe.
(2) Comparțimențele din aparațul de specialițațe al Consiliului județțean îîndeplinesc
orice alțe acțivițaă țți sțabilițe de lege, poțriviț specificului, alțele decaî ț cele cuprinse îîn
prezențul regulamenț.

Secțiunea II. Categoriile de personal din cadrul aparatului de specialitate


al Consiliului județean

Art. 17.
(1) Aparațul de specialițațe al Consiliului județțean cuprinde douaă cațegorii de personal
care sunț:
1) funcțționari publici, caă rora le sunț aplicabile dispozițțiile Legii nr. 188/1999 privind
Sțațuțul funcțționarilor publici, republicațaă , cu modificaă rile sț i complețaă rile
ulțerioare, care se complețeazaă cu prevederile legislațției muncii;
2) personal angajaț cu conțracț individual de muncaă , caă ruia îîi sunț aplicabile
prevederile Codului muncii.
(2) Ambelor cațegorii de personal precizațe la alineațul (1) li se aplicaă , îîn mod
corespunzaă țor, dispozițțiile prezențului Regulamenț.
(3) Numirea, sancțționarea, precum sț i suspendarea, modificarea sț i îîncețarea
raporțurilor de serviciu sau, dupaă caz, a raporțurilor de muncaă , ale personalului din cadrul
aparațului de specialițațe al Consiliului județțean se face de caă țre presț edințele Consiliului
județțean, îîn condițțiile legii.
Art. 18.
(1) Acțivițațea f uncțționarilor publici din cadrul aparațului de specialițațe al
Consiliului județțean se desfaă sț oaraă îîn conformițațe cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind
Sțațuțul funcțționarilor publici, republicațaă , cu modificaă rile sț i complețaă rile ulțerioare, sț i ale
Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduițaă al funcțționarilor publici.
(2) Ocuparea unei funcțții publice, pe durațaă nedețerminațaă , se face îîn condițțiile Legii
nr. 188/1999 privind Sțațuțul funcțționarilor publici, republicațaă , cu modificaă rile sț i
complețaă rile ulțerioare, sț i ale Hoțaă raî rii Guvernului nr. 611/2008 pențru aprobarea normelor
privind organizarea si dezvolțarea carierei funcțționarilor publici, cu modificaă rile sț i
complețaă rile ulțerioare.
(3) Salarizarea funcțționarilor publici se efecțueazaă poțriviț legislațției privind
salarizarea unițaraă a personalului plaă țiț din fonduri publice, precum sț i a acțelor
adminisțrațive referițoare la salarizarea unițaraă a personalului plaă țiț din fonduri publice, dupaă
caz.
(4) R aă spunderea disciplinaraă a funcțționarilor publici sț i sancțțiunile disciplinare
aplicabile sunț reglemențațe de Legea nr. 188/1999 privind Sțațuțul funcțționarilor publici,
republicațaă , cu modificaă rile sț i complețaă rile ulțerioare, sț i de Hoțaă raî rea Guvernului nr.
1344/2007 privind normele de organizare sț i funcțționarea comisiilor de disciplinaă , cu
modificaă rile sț i complețaă rile ulțerioare.

10
Art. 19.
(1) Acțivițațea personalului conțracțual din cadrul aparațului de specialițațe al
Consiliului județțean se desfaă sț oaraă îîn conformițațe cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul
muncii, republicațaă , cu modificaă rile sț i complețaă rile ulțerioare, sț i ale Legii nr. 477/2004 privind
Codul de conduițaă a personalului conțracțual din auțorițaă țțile sț i insțițuțțiile publice.
(2) Recruțarea sț i promovarea personalului conțracțual, cu excepțția personalului
îîncadraț la Cabineț presț edințe, se efecțueazaă conform Hoțaă raî rii Guvernului nr. 286/2011
pențru aprobarea Regulamențului-cadru privind sțabilirea principiilor generale de ocupare a
unui posț vacanț sau țemporar vacanț corespunzaă țor funcțțiilor conțracțuale sț i a crițeriilor de
promovare îîn grade sau țrepțe profesionale imediaț superioare a personalului conțracțual
din secțorul bugețar plaă țiț din fonduri publice, cu modificaă rile sț i complețaă rile ulțerioare,
precum sț i conform alțor norme ori proceduri ințerne.
(3) Salarizarea personalului conțracțual se efecțueazaă poțriviț legislațției privind
salarizarea unițaraă a personalului plaă țiț din fonduri publice, precum sț i a acțelor
adminsițrațive referițoare la salarizarea unițaraă a personalului plaă țiț din fonduri publice.
(4) Raă spunderea disciplinaraă a personalului conțracțual sț i sancțțiunile disciplinare
aplicabile sunț reglemențațe de Tițlul XI - Capițolul II-Raă spunderea disciplinaraă - din Legea nr.
53/2003 – Codul muncii, republicațaă , cu modificaă rile sț i complețaă rile ulțerioare.

Secțiunea III. Structura organizatorică

Art. 20.
(1) Aparațul de specialițațe al Consiliului județțean esțe sțrucțuraț sț i organizaț îîn
funcțție de specificul acțivițaă țților, îîn direcțții generale, direcțții, servicii, birouri sț i
comparțimențe, care asiguraă realizarea obiecțivelor sț i ațribuțțiilor Consiliului județțean, asț a
cum sunț sțabilițe acesțea îîn legislațție, precum sț i punerea îîn aplicare a prevederilor
hoțaă raî rilor Consiliului județțean sț i a dispozițțiilor Presț edințelui Consiliului județțean.
(2) IÎn cadrul direcțțiilor generale/direcțțiilor sunț organizațe servicii, birouri sț i
comparțimențe.
(3) IÎn sțrucțura organizațoricaă a aparațului de specialițațe al Consiliului județțean esțe
organizaț sț i funcțționeazaă , îîn subordinea presț edințelui Consiliului județțean, comparțimențul
Cabineț presț edințe.
(4) Fiecare sțrucțuraă din cadrul aparațului de specialițațe are o compețențțaă proprie,
rezulțațaă fie direcț din lege, fie din prezențul Regulamenț, pe care o exercițaă realizaî nd acțe sț i
fapțe adminisțrațive, precum sț i operațțiuni țehnico-mațeriale, îînsaă nu are capacițațea
decizionalaă sț i nici drepțul de a propune proiecțe de hoțaă raî re, ci doar abilițațea legalaă de a
fundamența, prin rapoarțe, sțudii, analize, referațe ețc., sub aspecț legal, țehnic sț i economic,
formal, de eficiențțaă sț i/sau eficacițațe, procesul decizional realizaț de Consiliul județțean sț i de
Presț edințele Consiliului județțean.
(5) Aparațul de specialițațe al Consiliului județțean esțe organizaț dupaă cum urmeazaă :
1. Administrator Public,
2. Serviciul Audit Intern,
3. Serviciul Corp Control Președinte, Control Intern Managerial,
4. Cabinet Președinte,
5. Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane:
5.1.Serviciul Bugeț Local, Venițuri,
5.2.Serviciul Financiar – Conțabil,
5.3.Biroul Insțițuțții Publice, Guvernanțțaă Corporațivaă ,
5.4.Serviciul Resurse Umane,
5.5.Serviciul SSM-PSI, Logisțic:
5.5.1.Comparțimențul SSM-PSI
5.5.2.Comparțimențul IÎnțrețținere-Deservire,
6. Direcția Juridică:
6.1.Serviciul Juridic, Conțencios Adminisțrațiv, Arhivaă ,
6.2.Comparțimențul Managemențul Unițaă țților de Asisțențțaă Medicalaã
6.3.Comparțimențul Auțorițațea Județțeanaă de Transporț
11
7. Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului:
G.1.Serviciul Urbanism sț i Amenajarea Terițoriului,
G.1.1.Comparțimențul Mediu.
7.2.Serviciul Auțorizaă ri, Disciplinaă îîn Consțrucțții, GIS,
7.3.Comparțimențul Ghisț eu Unic.
8. Direcția Dezvoltare și Investiții:
8.1.Serviciul Lucraă ri sț i Achizițții Publice,
8.1.1.Unițațea de Monițorizare Servicii de Uțilițaă țți Publice,
8.2.Serviciul Managemențul Proiecțelor,
8.3.U.I.P. Managemențul Ințegraț al Desț eurilor.
9. Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Cluj:
9.1.Biroul Adminisțrare Pațrimoniu,
9.2.Biroul Exploațare Drumuri Județțene,
9.3.Serviciul Operațțional,
9.4.Serviciul Urmaă rire sț i Deconțare Lucraă ri,
9.5.Serviciul Tehnic, Sițuațții de Urgențțaă.
10.Direcția de Administrare și Exploatare a Stadionului Cluj Arena:
10.1.Comparțimențul Adminisțrare sț i Exploațare,
10.2.Comparțimențul Pazaă sț i Securițațe.
11.Direcția Administrație și Relații Publice:
11.1.Serviciul Adminisțrațție Publicaă , ATOP,
11.2.Serviciul Relațții Publice,
11.3.Serviciul ”Cențrul Națțional de Informare sț i Promovare Turisțicaă Cluj”
(6) Sțrucțura organigramei aparațului de specialițațe al Consiliului județțean esțe
aprobațaă prin Hoțaă raî rea Consiliului Județțean Cluj nr. 233/22.09.2017.
Art. 21.
(1) IÎn aplicarea unor prevederi legale sț i pențru asigurarea managemențului unor
acțivițaă țți sau invesțițții, precum sț i pențru implemențarea/monițorizarea posț implemențare a
proiecțelor finanțțațe din fonduri rambursabile sau nerambursabile, îîn cadrul aparațului de
specialițațe se poț îînființța sț i funcțționeazaă colecțive țemporare de lucru (echipe/unițaă țți de
implemențare ale proiecțelor/acțivițaă țților/invesțițțiilor sț i/sau posț implemențare), care sunț
organisme faă raă personalițațe juridicaă , conduse de un manager de proiecț sau un coordonațor
de echipaă /unițațe, dupaă caz.
(2) Managerul/coordonațorul prevaă zuț la alin. (1) esțe persoana desemnațaă care
asiguraă implemențarea/monițorizarea proiecțului /acțivițaă țții /invesțițției, îîn vederea ațingerii
scopului sț i obiecțivelor asumațe sț i are urmaă țoarele ațribuțții principale:
1) coordoneazaă , monițorizeazaă , evalueazaă , conțroleazaă derularea
proiecțului/acțivițaă țților/invesțițțiilor conform specificului
acțivițaă țții/invesțițției/conțracțului/conțracțului de finanțțare, sens îîn care
îînțreprinde țoațe demersurile necesare îîn vederea ațingerii scopului sț i propune
maă surile necesare îîn vederea ațingerii obiecțivelor
acțivițaă țții/invesțițției/proiecțului,
2) organizeazaă acțivițațea echipei/unițaă țții de implemențare a
proiecțului/acțivițaă țților/invesțițțiilor îîn conformițațe cu prevederile legislațției
specifice incidențe, a conțracțelor/conțracțului de finanțțare, îîn scopul realizaă rii
indicațorilor asumațți, cu îîncadrarea îîn limițele bugețare aprobațe, asiguraă
disțribuirea echilibrațaă a sarcinilor;
3) asiguraă fundamențarea țehnicaă , economicaă , juridicaă a documențelor elaborațe
pențru implemențarea invesțițției/proiecțului/acțivițaă țții, a maă surilor propuse,
precum sț i a deciziilor adopțațe pe parcursul realizaă rii, implemențaă rii sț i
monițorizaă rii acesțora;
4) exercițaă auțorițațea privind planificarea, organizarea sț i verificarea acțivițaă țților cu
privire la ațribuțțiile ce vizeazaă derularea proiecțului/acțivițaă țții/invesțițției;
5) asiguraă elaborarea, respecțiv acțualizarea procedurilor operațționale pențru
dețalierea proceselor si acțivițaților derulațe;

12
6) dețerminaă principalele riscuri care poț influențța acțivițațea/invesțițția/proiecțul,
idențificaă acțivițaă țțile sț i perioada de țimp îîn care poț apaă rea, îîmpreunaă cu
echipa/unițațea de proiecț, sțabilesț țe maă surile de gesționare/reducere/evițare a
riscurilor sț i desemneazaă persoanele cu responsabilițaă țți îîn conțrolul riscurilor;
7) monițorizeazaă sț i conțroleazaă acțivițaă țțile sț i rezulțațele realizațe îîn raporț cu cele
planificațe, ațaî ț din puncț de vedere al calițaă țții, caî ț sț i din puncț de vedere al
resurselor alocațe sț i îînțocmesț țe rapoarțe periodice de monițorizare sț i conțrol a
acțivițaă țților sț i a rezulțațelor realizațe îîn raporț cu cele planificațe, evidențțiind
sțadiul, gradul de îîndeplinire a scopului sț i rezulțațelor acesțuia, dificulțaă țțile
îînțaî mpinațe sț i maă surile luațe sau propuse a fi luațe îîn cadrul echipei sau, dupaă caz,
la nivelul Consiliului județțean pențru buna derulare a
proiecțului/acțivițaă țții/invesțițției;
8) efecțueazaă analize privind acțivițațea desfaă sț urațaă , țimpul sț i cosțurile alocațe pențru
acțivițaă țțile programațe sț i realizațe; evalueazaă impacțul
proiecțului/acțivițaă țții/invesțițției sț i îîl comunicaă conducerii Consiliului județțean;
9) aduce la cunosț țințța superiorului ierarhic orice evenimenț pețrecuț sau poțențțial,
care ar puțea conduce la disțorsionarea scopului pențru care a fosț îîncheiaț
conțracțul sau care ar puțea daă una ințeresului public;
10)coordoneazaă sț i aplicaă procedurile privind parcurgerea celor 4 faze ale execuțției
bugețare a chelțuielilor, respecțiv angajarea, lichidarea, ordonanțțarea sț i plața
chelțuielilor, pe parcursul derulaă rii proiecțului;
11)asiguraă consțițuirea unui fisț er audițabil privind îînțreaga implemențare a
proiecțului/acțivițaă țții/invesțițției, dupaă semnarea acesțuia sț i paî naă la efecțuarea
ulțimei plaă țți, fisț ier care va conțține o copie a conțracțului sț i a țuțuror documențelor
care au legaă țuraă cu implemențarea acesțuia;
12)arhiveazaă originalul dosarului proiecțului/acțivițaă țții/invesțițției sț i urmaă resț țe
îînscrierea operațțiunilor legațe de acesța îîn regisțrele specifice, predaî nd la arhivaă
țoațe documențele elaborațe îîn execuțarea sț i îîn legaă țuraă cu acesțea, conform
procedurii elaborațe îîn acesț sens;
13)asiguraă monițorizarea proiecțului sț i realizarea indicațorilor îîn perioada posț
implemențare sau îîn cazul unor acțivițaă țți/invesțițții/conțracțe propune maă suri sț i
urmaă resț țe realizarea sț i finalizarea acesțora.
Art. 22.
(1) IÎn aplicarea prevederilor legale specifice acțivițaă țții, la nivelul fiecaă rui
comparțimenț de specialițațe, beneficiar al unui conțracț îîncheiaț de caă țre Județțul Cluj,
precum sț i îîn cadrul unițaă țților/echipelor de implemențare a proiecțelelor precum sț i posț
implemențare, se desemnezaă un responsabil de conțracț care asiguraă gesționarea
conțracțului.
(2) Responsabilul de conțracț are urmaă țoarele ațribuțții principale:
1) urmaă resț țe derularea conțracțului, conform clauzelor conțracțuale, respecțarea
țermenelor, îînțreprinde țoațe demersurile necesare îîn vederea ațingerii scopului pențru care
conțracțul a fosț îîncheiaț sț i îînțocmesț țe rapoarțe periodice privind derularea conțracțului;
2) aduce la cunosț țințța sț efului de serviciu/managerului orice evenimenț pețrecuț sau
poțențțial, care ar puțea conduce la disțorsionarea scopului pențru care a fosț îîncheiaț
conțracțul, sau care ar puțea daă una ințeresului public (acesț evenimenț poațe consța îîn
îînțaî rziere îîn execuțarea conțracțului, descoperirea unor acțe simulațe sau orice alțe sițuațții
asemaă naă țoare).
3) inițțiazaă propuneri sț i îînsț țiințțeazaă sț eful de serviciu/managerul, dupaă caz, despre
necesițațea/oporțunițațea îîncheierii unor acțe adițționale;
4) urmaă resț țe respecțarea țermenelor de plața, inițiazaă procedura de aplicare a
penalițaților sau de reziliere a conțracțului daca sițuația o impune;
5) iniţierea şi elaborarea de propuneri cu privire la corespondența cu operațorul
economic pe parcursul derularii conțracțului;
6) urmaă resț țe îînscrierea conțracțului sț i a operațțiunilor legațe de acesța îîn regisțrul
conțracțelor, evidențțele financiar conțabile ețc.;
7) elaboreazaă documențele necesare pențru recepțția bunurilor/serviciilor/lucraă rilor.
13
Secțiunea IV. Principalele relații funcționale din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului județean

Art. 23.
Tipurile de relațții funcțționale principale din cadrul aparațului de specialițațe al
Consiliului județțean se sțabilesc dupaă cum urmeazaă :
A. Relații de autoritate ierarhice, asțfel:
1) subordonarea secrețarului județțului, a direcțorului general, a arhițecțului-sț ef, a
direcțorilor execuțivi, a direcțorului sț i a sț efilor serviciilor independențe fațț aă de
Presț edințele Consiliului județțean;
2) subordonarea îînțregului personal al aparațului de specialițațe fațțaă de Presț edințele
Consiliului județțean;
3) subordonarea sț efilor de serviciu sț i de birou fațaă de direcțorul general, de
arhițecțul-sț ef, de direcțorii execuțivi sț i de direcțor, dupaă caz;
4) subordonarea funcțționarilor publici de execuțție sț i a personalului conțracțual de
execuțție fațț aă de direcțorul general, de arhițecțul-sț ef, de direcțorii execuțivi, de
direcțor sț i de sț efii de serviciu sau birou, dupaă caz.
Secrețarul județțului/arhițecțul sț ef/direcțorul general/direcțorul/sț efii serviciilor
independențe, îîn exercițarea ațribuțțiilor ce revin direcțției generale/direcțției/serviciului
independenț, se consulțaă cu sț efii serviciilor sț i/sau birourilor, respecțiv cu personalul din
cadrul serviciului/comparțimențului independenț pențru adopțarea unor decizii corecțe.
B. Relații de autoritate funcționale: se sțabilesc de caă țre comparțimențele din aparațul de
specialițațe specializațe îînțr-un anumiț domeniu, cu alțe comparțimențe din cadrul acesțuia
sau cu ențițaă țțile din subordinea/coordonarea/auțorițațea Consiliului județțean sau, îîn limițele
dispozițțiilor legale, consțaî nd îîn recomandaă ri, informaă ri, puncțe de vedere sț i precizaă ri.
Relațțiile de auțorițațe funcțționalaă se poț sțabili sț i ca urmare a mandațului acordaț de caă țre
Presț edințele Consiliului județțean(delegare de sarcini sț i responsabilițaă țți) unor persoane sau
colecțive îîn vederea soluțționaă rii unor probleme complexe îîn domeniul de acțivițațe;
C. Relații de cooperare la nivel intern: se sțabilesc îînțre sțrucțurile din cadrul aparațului
de specialițațe sițuațe pe acelasț i nivel ierarhic sau îînțre acesțea sț i sțrucțurile organizațorice
corespondențe din cadrul ențițaă țților din subordinea/coordonarea/auțorițațea Consiliului
județțean. IÎn cadrul relațțiilor de cooperare ințerne, direcțțiile generale/direcțțiile/serviciile/
comparțimențele din cadrul aparațului de specialițațe au obligațția de a primi sț i raă spunde cu
celerițațe la solicițaă ri, îîn limița compețențței legale sau sțabilițe prin prezențul Regulamenț;
D. Relații de cooperare la nivel extern: se sțabilesc îînțre comparțimențe sț i ențițaă țți ce
desfaă sț oaraă acțivițaă țți îîn domeniul de acțivițațe al Consiliului județțean ori cu implicațții îîn
acesțea, numai pe baza ațribuțțiilor de serviciu îîncredințțațe, a compețențțelor acordațe de
Presț edințe sț i îîn limițele dispozițțiilor legale. Acesțea se sțabilesc sț i urmare cooperaă ri sau
asocierii Consiliului județțean cu alțe consilii județțene din țțaraă (Uniunea Națționalaă a Consiliilor
Județțene din Romaî nia) sau prin aderarea la asociațții națționale sț i ințernațționale ale
auțorițaă țților adminisțrațției publice locale, îîn vederea promovaă rii unor ințerese comune;
E. Relații de reprezentare: îîn limițele dispozițțiilor legale sț i/sau a mandațului daț de caă țre
Presț edințele Consiliului județțean, prin dispozițție;
F. Relații de control: se sțabilesc îînțre comparțimențele specializațe îîn conțrol, respecțiv
Serviciul Audiț Ințern; Serviciul Corp Conțrol Presț edințe, Conțrol Ințern Managerial sț i alțe
sțrucțuri organizațorice din cadrul aparațului de specialițațe sau a ențițaă țților din
subordinea/coordonarea/auțorițațea Consiliului județțean, pe baza compețențțelor acordațe
de lege sau a mandațului acordaț de Presț edințele Consiliului județțean.
Art. 24.
(1) Pențru coerențța acțivițaă țții țoațe comparțimențele funcțționale se vor informa
reciproc sț i vor colabora îîn realizarea acțțiunilor lor.
(2) Circuițele fluxurilor de informațții îîn cadrul aprațului de specialițațe al Consiliului
județțean sunț proiecțațe asțfel:
A) la nivelul organizaă rii sțrucțurale:

14
1) circuițe descendențe - de la conducerea execuțivaă a Consiliului județțean caă țre
sțrucțurile organizațorice;
2) circuițe ascendențe - de la baza organigramei caă țre conducerea execuțivaă a
Consiliului județțean, țrecaî nd prin țoațe nivelurile ierarhice necesare;
B) la nivelul organizaă rii procesuale (cooperarea îînțre direcțții):
1) circuițe orizonțale - urmaă resc, îîn funcțție de problemațicaă , informarea sț i cooperarea
îînțre direcțții.
(3) Informarea reciprocaă sț i colaborarea dințre comparțimențe se realizeazaă , îîn
principal, prin:
1) discuțții/convorbiri/consulțaă ri care se consemneazaă îîn minuțe ale îînțaî lnirilor sau
prin ințermediul corespondențței elecțronice;
2) sțabilirea procedurilor de lucru sț i a colecțivelor;
3) schimb de mațeriale/documențe/informațții sț i dațe;
4) clarificarea/eliminarea puncțelor de vedere divergențe;
5) analiza rezulțațelor parțțiale sț i finale.
(4) IÎn cadrul îînțaî lnirilor de lucru se dezbaț problemele referițoare la acțivițaă țțile îîn
derulare, se realizeazaă o informare asupra acțivițaă țților desfaă sț urațe sț i asupra acțivițaă țților
/proiecțelor viițoare sț i se idențificaă soluțții sau se fac recomandaă ri care vor fi supuse deciziei
Presț edințelui Consiliului Județțean.
Art. 25.
(1) IÎn cazul îîn care un comparțimenț apreciazaă caă o informațție primițaă de la alțe
ențițaă țți sau din alțe surse, inclusiv audiențțe, prezințaă ințeres pențru un alț comparțimenț din
aparațul de specialițațe, comparțimențul care a luaț cunosț țințțaă de o asemenea informațție se
asiguraă caă ea a fosț difuzațaă sau o aduce la cunosț țințța comparțimențului îîn cauzaă , îîn țimp uțil.
(2) IÎn cazul îîn care o problemaă țrece de la un comparțimenț la alțul, spre compețențaă
soluțționare, comparțimențul țrimițțaățor se asiguraă caă țoațe documențele pe care le dețține sț i
care sunț uțile conținuaă rii rezolvaă rii problemei sunț țransmise îîmpreunaă cu orice alțe
informațții necesare.
Art. 26.
(1) Dispozițțiile cu caracțer general pențru sțrucțurile organizațorice poț fi dațe cu
respecțarea legii numai de Presț edințele Consiliului județțean sț i de persoanele care ocupaă
funcțții de conducere, îîn limițele compețențțelor ce le sunț sțabilițe, prin ințermediul
rezoluțțiilor aplicațe pe lucraă rile reparțizațe, al îînțaî lnirilor de lucru sau procedurilor
formalizațe.
(2) Presț edințele Consiliului Județțean sț i persoanele care ocupaă funcțții de conducere
țransmiț, îîn scris, rezoluțții pe lucraă rile reparțizațe spre soluțționare comparțimențelor.
(3) Dispozițțile scrise sau verbale ale Presț edințelui Consiliului Județțean sunț
obligațorii. Deasemenea, sunț obligațorii sț i țermenele de soluțționare a acesțor dispozițții.
Neîîndeplinirea acesțor dispozițții, îîndeplinirea defecțuoasaă a acesțora, precum sț i
nerespecțarea țermenelor dispozițțiilor consțițuie abațere disciplinaraă .
Art. 27.
(1) IÎn îîndeplinirea ațribuțțiilor, conducaă țorii comparțimențelor din aparațul de
specialițațe sau personalul din cadrul acesțora, cu acordul conducaă țorilor comparțimențelor,
poț lua legaă țura direcț cu ențițaă țțile din subordinea/coordonarea/auțorițațea Consiliului
județțean, precum sț i cu celelalțe auțorițaă țți ale adminisțrațției publice cențrale sț i/sau locale, îîn
scopul soluțționaă rii lucraă rilor reparțizațe.
(2) Colaborarea dințre comparțimențele din sțrucțura organizațoricaă a aparațului de
specialițațe al Consiliului județțean se realizeazaă prin conducaă țorii direcțțiilor sau serviciilor
independențe.
(3) IÎn sițuațția îîn care, poțriviț reglemențaă rilor îîn vigoare sau sarcinilor sțabilițe de
conducerea execuțivaă a Consiliului județțean, pențru realizarea unei lucraă ri esțe necesaraă
colaborarea dințre direcțții/servicii, conducaă țorii acesțora poț desemna persoane care saă
parțicipe la efecțuarea lucraă rii.
(4) Lucraă rile la a caă ror elaborare esțe necesaraă colaborarea mai mulțor
comparțimențe, îîn raporț cu ațribuțțiile specifice, se verificaă sț i se semneazaă de țoțți sț efii
comparțimențelor implicațe. IÎn cazul îîn care sț efii de comparțimențe nu ajung la un acord îîn
15
legaă țuraă cu modul de soluțționare a lucraă rii, fiecare dințre acesț ția îîsți prezințaă puncțul de
vedere îînțr-o noțaă de informare moțivațaă , care se țransmițe funcțției ierarhic superioare, care
dispune asupra modului de soluțționare a acesțeia.
Art. 28.
(1) Pențru problemele a caă ror soluțționare necesițaă colaborarea îînțre mai mulțe
comparțimențe poț fi consțițuițe țemporar grupuri de lucru pe domenii de acțivițațe,
programe sau proiecțe, prin noțe de serviciu ale conducaă țorilor direcțțiilor/serviciilor, dupaă
caz.
(2) Consțițuirea grupurilor de lucru nu afecțeazaă responsabilițațea comparțimențelor
îîn ceea ce privesț țe ațribuțțiile ce le revin.
(3) IÎn compunerea grupurilor de lucru țrebuie saă se regaă seascaă personal care saă aibaă
compețențța sț i experiențța necesare pențru rezolvarea problemei sțabilițe sț i saă poațaă gesționa
dațe sț i informațții specifice.
Art. 29.
(1) Pențru rezolvarea problemelor complexe, care exced compețențțelor/ațribuțțiilor
unui comparțimenț, poț fi consțițuițe comisii, prin dispozițția Presț edințelui Consiliului
județțean.
(2) La consțițuirea comisiilor precizațe la alineațul (1) se sțabilesc: denumirea,
compunerea, mandațul, auțorițațea sț i compețențțele, persoana desemnațaă îîn calițațe de
coordonațor, țipul relațțiilor de lucru, modul de lucru, durața de funcțționare sț i, dupaă caz, locul
de desfaă sț urare a acțivițaă țții.
(3) Consțițuirea comisiilor precizațe la alineațul (1) se face cu respecțarea
urmaă țoarelor reguli:
1) problemațica saă fie limițațaă țemporar sț i corespunzaă țor din puncțul de vedere al
complexițaă țții, asțfel îîncaî ț saă se evițe depaă sț irea compețențțelor membrilor comisiei;
2) selecțția specialisț ților saă vizeze, dupaă caz, sț i cuprinderea domeniilor conexe celui îîn
a caă rui sferaă se aflaă problema de rezolvaț;
3) eliberarea, țoțalaă sau parțțialaă , a membrilor comisiei de obligațțiile de serviciu
curențe sau cel puțțin acordarea de priorițațe colaboraă rii îîn cadrul comisiei fațțaă de
celelalțe acțivițaă țți;
4) parțiciparea fiecaă rui membru al comisiei la rezolvarea problemelor îîn ansamblu;
5) obligațția țuțuror comparțimențelor de a sprijini acțivițațea comisiei, prin punerea
la dispozițție a documențelor sț i dațelor solicițațe;
6) obligațția presț edințelui/coordonațorului comisiei de a prezența rezulțațele,
nemijlociț, conducerii execuțive a Consiliului județțean;
7) asigurarea spațțiilor de lucru sț i a sprijinului logisțic necesar.
Art. 30.
(1) Lucraă rile prezențațe conducerii execuțive a Consiliului Județțean vor avea îîn mod
obligațoriu avizul țuțuror comparțimențelor implicațe, ale caă ror puncțe de vedere au
relevanțțaă pențru acțțiunile respecțive.
(2) Avizele se obțțin de caă țre comparțimențele emițențe ale lucraă rilor.
(3) Lucraă rile care nu vor dispune de avizele necesare vor fi considerațe incomplețe sț i
vor fi rețurnațe emițențului.
Art. 31.
Fiecare comparțimenț din cadrul aparațului de specialițațe al Consiliului județțean va
lua maă suri pențru consulțarea din țimp sț i obțținerea avizelor alțor comparțimențe, îîn cazul îîn
care problemele de rezolvaț prezințaă aspecțe care ințraă îîn compețențța acesțora din urmaă .
Art. 32.
(1) Dacaă un comparțimenț are observațții, propuneri sau neclarițaă țți cu privire la o
lucrare primițaă pențru aviz/raporț, ințraă îîn legaă țuraă cu conducerea comparțimențului care a
îînțocmiț lucrarea sț i urmaă resț țe saă clarifice sițuațția prin discuțții direcțe.
(2) IÎn cazul îîn care, îîn urma acesțor discuțții, raă maî n observațții/neclarițaă țți sau
propuneri nepreluațe de comparțimențul inițțiațor, comparțimențul avizațor formuleazaă o
noțaă de observațții pe care o ațasț eazaă la lucrarea care esțe țrimisaă îîn conținuare pe circuițul de
semnare, iar comparțimențul inițțiațor are obligațția de a îînțocmi o noțaă jusțificațivaă privind
nepreluarea acesțor observațții.
16
(3) Decizia cu privire la includerea aspecțelor prevaă zuțe îîn noța de observațții aparțține
persoanei din conducerea execuțivaă a Consiliului județțean care aprobaă lucrarea.

TITLUL III
FUNCŢIILE DE CONDUCERE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL
CONSILIULUI JUDEŢEAN

CAPITOLUL I. Atribuțiile funcției de secretar al județului

Art. 33.
(1) Secrețarul Județțului Cluj, denumiț îîn conținuare secrețarul județțului, esțe
funcțționar public de conducere, nu poațe fi membru al unui parțid polițic, sub sancțțiunea
desțițuirii din funcțție sț i nu poațe fi soțț , soțție sau rudaă de gradul îînțaî i cu presț edințele sau
vicepresț edințții Consiliului județțean, sub sancțțiunea eliberaă rii din funcțție.
(2) Recruțarea, numirea, suspendarea, modificarea, îîncețarea raporțurilor de serviciu
sț i regimul disciplinar ale secrețarului județțului se fac îîn conformițațe cu prevederile legislațției
privind funcțția publicaă sț i funcțționarii publici.
Art. 34.
(1) Secrețarul județțului îîndeplinesț țe urmaă țoarele ațribuțții principale:
1) avizeazaă , pențru legalițațe, dispozițțiile Presț edințelui Consiliului județțean sț i
conțrasemenazaă hoțaă raî rile Consiliului județțean;
2) elaboreazaă un raporț fundamențaț pe țemeiuri juridice cu privire la evențuale
obiecțții de legalițațe asupra proiecțelor de acțe adminisțrațive sț i acțelor
adminisțrațive sau juridice țransmise spre semnare/avizare/conțrasemnare
3) parțicipaă la sț edințțele Consiliului județțean;
4) asiguraă gesționarea procedurilor adminisțrațive privind relațția dințre Consiliul
județțean sț i presț edințele acesțuia, precum sț i îînțre acesț ția sț i prefecț;
5) organizeazaă arhiva sț i evidențța sțațisțicaă a hoțaă raî rilor Consiliului județțean sț i a
dispozițțiilor presț edințelui Consiliului județțean;
6) asiguraă țransparențța sț i comunicarea caă țre auțorițaă țțile, insțițuțțiile publice sț i
persoanele ințeresațe a acțelor prevaă zuțe la liț. a), îîn condițțiile Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informațțiile de ințeres public, cu modificaă rile sț i
complețaă rile ulțerioare;
7) asiguraă procedurile de convocare a Consiliului județțean, sț i efecțuarea lucraă rilor de
secrețariaț, comunicaă ordinea de zi, asiguraă îînțocmirea procesul-verbal al
sț edințțelor Consiliului județțean, sț i redacțarea hoțaă raî rilor Consiliului județțean;
8) pregaă țesț țe lucraă rile supuse dezbațerii Consiliului județțean sț i comisiilor de
specialițațe ale acesțuia organizaî nd îînțaî lniri de lucru pregaă țițoare cu conducaă țorii
sțucțurilor funcțționale din aparațul de specialițațe sț i ai ențițiaă țților inițiațoare, îîn
vederea corelarii puncțelor de vedere ale acesțora îîn legațura cu proiecțele de acțe
adminisțrațive ce urmeaza a fi supuse spre adopțare;
9) nominalizeazaă comparțimențul/comparțimențele de resorț din cadrul aparațului
de specialițațe al Consiliului județțean, precum sț i comisia/comisiile de specialițațe a
Consiliului județțean, îîn vederea emițerii/elaboraă rii rapoarțelor prevaă zuțe de lege
cu privire la proiecțele de hoțaă raî re îînregisțrațe, țținaî nd conț de obiecțul sț i domeniul
reglemențaț prin acesțea, cu excepțția proiecțelor de hoțaă raî re care vor fi dezbaă țuțe
îîn sț edințțele exțraordinare, sens îîn care sțabilesț țe țermene de elaborare pențru
emițerea raporțului de caă țre comparțimențul/comparțimențele de resorț, care saă
nu depaă sț eascaă țermenul de 30 de zile prevaă zuț de lege;
10)coordoneazaã sț i urmaã resț țe elaborarea sț i avizarea de caã țre comparțimențele de
specialițațe a proiecțelor de acțe adminisțrațive cu caracțer normațiv sț i individual;
11)monițorizeazaă sț i conțroleazaă elaborarea raporțaă rilor periodice, cu privire la
ducerea la îîndeplinire a hoțaă raî rilor Consiliului județțean sț i dispozițțiilor
Presț edințelui Consiliului județțean sț i informeazaă asupra sțadiului sț i a modului de
realizare a acesțora;
17
12)exercițaă ațribuțțiile specifice privind organizarea sț i desfaă sț urarea sț edințțelor
Consiliului județțean sțabilițe prin Regulamențul de organizare sț i funcțționare al
Consiliului județțean;
13)exercițaă acțivițaă țți de consulțanțțaă, consiliere sț i asisțențțaă juridicaă acordațaă
comparțimențelor din aparațul de specialițațe al Consiliului județțean, consilierilor
județeni, Presț edințelui Consiliului Județțean Cluj, precum sț i, la cerere, ențițaă țților
aflațe îîn subordinea/auțorițațea/coordonarea Consiliului județțean, consiliilor
locale sț i primarilor din Județțul Cluj, precum si realizarea acțivițaă țții de reprezențare
in insțanțțe;
14)asiguraă dezvolțarea unui sisțem de elaborare de acțe adminisțrațive sț i acțe juridice
fundamențațe, de la momențul inițțierii paî naă la implemențare;
15)asiguraă coordonarea acțivițaă țții Comisiei pențru monițorizarea, coordonarea sț i
îîndrumarea mețodologicaă a implemențaă rii sț i dezvolțaă rii sisțemului de conțrol
ințern managerial;
16)asiguraă coordonarea acțivițaă țții Comisiei pențru proțecțția copilului sț i a Colegiului
direcțor al Direcțției Generale de Asisțențțaă Socialaă sț i Proțecțția Copilului;
17)asiguraă sțabilițațea funcțționaă rii aparațului de specialițațe, precum sț i
conținuițațea conducerii sț i realizaă rii legaă țurilor funcțționale îînțre sțrucțurile
aparațului de specialițațe al Consiliului județțean;
18)exercițaă alțe ațribuțții prevaă zuțe de lege sau îînsaă rcinaă ri dațe de Consiliul județțean
sau de Presț edințele Consiliului județțean, dupaă caz;
(2) Secrețarul județțului îîndeplinesț țe ațribuțțiile comune prevaă zuțe la arț. 35 sț i 36 din
prezențul Regulamenț(cele care vizeazaă acțivițațea de coordonare a unor comparțimențe, îîn
cazul delegaă rii coordonaă rii unor comparțimențe).

CAPITOLUL II. Atribuții comune ale funcțiilor de conducere de arhitect-șef,


director general, director executiv și director

Art. 35.
(1) Personalul care ocupaă funcțții de conducere de arhițecț-sț ef, direcțor general,
direcțor execuțiv sț i direcțor a sțrucțurilor organizațorice din cadrul aparațului de specialițațe
al Consiliului județțean, asț a cum sunț acesțea sțabilițe prin Hoțaă raî rea Consiliului Județțean Cluj
nr. 233/2017 privind aprobarea Organigramei sț i a Sțațului de funcțții ca urmare a
reorganizaă rii acțivițaă țții aparațului de specialițațe al Consiliului Județțean Cluj, organizeazaă ,
coordoneazaă , îîndrumaă , monițorizeazaă , conțroleazaă sț i raă spund de acțivițațea
comparțimențelor aflațe îîn subordine sț i asiguraă buna colaborare cu alțe comparțimențe, îîn
țemeiul legii, al prezențului Regulamenț si al procedurilor formalizațe.
(2) IÎn sensul prezențului Regulamenț, conducerea reprezințaă ansamblul acțivițaă țților
prin care persoanele cu funcțții de conducere sțabilesc obiecțivele comparțimențelor sț i
personalului din subordine, îîn sensul sț i cu scopul realizaă rii obiecțivelor sțabilițe la nivelul
Consiliului Județțean.
(3) Cerințțele conducerii consțau îîn: cunoasț țerea sițuațției exisțențe îîn domeniul de
compețențțaă; idențificarea formelor, mețodelor, țehnicilor, procedeelor, procedurilor sț i
mijloacelor opțime de acțțiune; idențificarea modalițaă țților opțime de gesționare sț i de moțivare
a personalului îîn sensul conțribuțției efecțive la realizarea obiecțivelor Consiliului Județțean
Cluj.
(4) Decizia sț efului ierarhic, ca esențț aă a ațribuțului de conducere, țrebuie saă
îîndeplineascaă urmaă țoarele condițții:
1) saă fie legalaă ;
2) saă fie emisaă îîn baza unei auțorițaă țți insțițuțționale;
3) saă se îîncadreze îîn perioada adecvațaă de elaborare sț i aplicare;
4) saă aibaă îîn vedere necesițațea realizaă rii de o manieraă eficiențaă a obiecțivelor
auțorițaă țții publice;

18
5) saă fie formulațaă corespunzaă țor, cu indicarea modalițaă țții de acțțiune preconizațe sț i,
dupaă caz, a resurselor alocațe, a decidențului sț i a responsabilului, sț i saă precizeze
unde se aplicaă sț i care esțe perioada sau țermenul de aplicare;
6) saă aibaă îîn vedere necesițațea realizaă rii de o manieraă eficiențaă a obiecțivelor
consiliului județțean.
(5) Sț eful ierarhic are obligațția de a asigura condițțiile care fac posibilaă execuțarea
deciziei.
Art. 36.
Complemențar acțivițaă țților profesionale specifice funcțției ocupațe sau sțrucțurilor
funcțționale pe care le conduc, persoanele cu funcțții publice sau conțracțuale de conducere de
arhițecț sț ef, direcțor general, direcțor execuțiv sț i direcțor, îîn scopul realizaă rii sarcinilor de
caă țre funcțțiile ierarhic inferioare sț i funcțțiile de execuție din subordine, îîndeplinesc
urmaă țoarele ațribuțții comune cu caracțer general:
1) asiguraă aplicarea sț i elaboreazaă propuneri pențru implemențarea Sțrațegiei pențru
consolidarea adminisțrațției publice 2014-2020, a Sțrațegiei pențru o reglemențare
mai bunaă 2014-2020, a Sțrațegiei națționale privind țehnologia informațției sț i
comunicațțiilor, a Sțrațegiei națționale privind Agenda Digițalaă pențru Romaî nia
2020, a Sțrațegiei privind formarea profesionalaă pențru adminisțrațția publicaă
2016-2020, a Sțrațegiei privind dezvolțarea funcțției publice 2016-2020, a
Sțrațegiei națționale anțicorupțție pe perioada 2016-2020, precum sț i a sțrațegiilor
națționale, regionale sț i județțene specifice domeniului de acțivițațe;
2) sțabilesc maă surile necesare sț i urmaă resc îîndeplinirea îîn mod corespunzaă țor a
obiecțivelor sț i acțivițaă țților din programul de dezvolțare a conțrolului managerial
ințern sț i raă spund de implemențarea maă surilor privind dezvolțarea sisțemului de
conțrol ințern managerial la nivelul direcțției generale/direcțției, precum sț i a
sisțemului de managemenț a calițaă țții;
3) asiguraă acțivițațea managerialaă , îîn ceea ce privesț țe operațțiunile, acțivițaă țțile sț i
acțțiunile specifice, din puncț de vedere al calițaă țții sț i eficiențței acțului de conducere
care presupune: programare, planificare, organizare, coordonare, conducere,
monițorizare sț i conțrol;
4) coordoneazaă buna funcțționare a comparțimențelor sț i acțivițaă țților cu caracțer
funcțional din cadrul direcțției generale/direcțției sț i asiguraă legaă țura operațivaă
presț edințe sț i conducaă țorii țuțuror comparțimențelor din sțrucțura coordonațaă ;
5) verificaă sț i aprobaă acțivițaă țțile personalului, dau insțrucțțiunile necesare pențru a
asigura minimizarea erorilor sț i pierderilor, eliminarea neregulilor, respecțarea
legislațției sț i corecța îînțțelegere sț i aplicare a insțrucțțiunilor,
6) sțabilesc prin noțe de serviciu, acțivițaă țți, acțțiuni, modalițaă țți, maă suri, insțrucțțiuni de
îîndeplinire a ațribuțțiilor sț i sarcinilor personalului
7) organizeazaă colaborarea sț i conlucrarea pențru soluțționarea unor probleme
complexe cu celelațe comparțimențe din cadrul aparațului de specialițațe sau cu
comparțimențe de la unițaă țțile aflațe îîn subordine, sub auțorițațe sau îîn
coordonarea consiliului județțean;
8) coordoneazaă raporțurile ce țrebuie sțabilițe cu celelalțe direcțții; ențițaă țți din
subordinea/coordonarea/auțorițațea Consiliului județțean sau ențițaă țți ale
adminisțrațției publice cențrale sț i locale sț i țține legaă țura cu conducaă țorii celorlalțe
comparțimențe din aparațul de specialițațe;
9) reprezințaă direcțția generalaă /direcțția îîn raporțurile cu conducerea Consiliului
județțean, cu celelalțe comparțimențe din sțrucțura de organizare a Consiliului
județțean sț i cu alțe insțițuțții sau organizațții din țțaraă sț i din sțraă inaă țațe, îîn limița
mandațului;
10)idențificaă problemele-cheie, analizeazaă sț i evalueazaă impacțul acesțora pe țermen
scurț, mediu sț i lung, elaboraî nd propuneri, pe baza polițicilor sț i sțrațegiilor
aprobațe;
11)coordoneazaă , mobilizeazaă personalul, conțroleazaă procesele care asiguraă
elaborarea propunerilor de sțrațegii sț i polițici, de programe sț i proiecțe îîn domeniul
de compețențțaă, precum sț i ducerea lor la îîndeplinire;
19
12)sțabilesc sțrucțura responsabilaă sț i maă suri pențru ducerea la îîndeplinire a
hoțaă raă rilor Consiliului județțean, a dispozițțiilor Presț edințelui Consiliului județțean sț i
asiguraă elaborarea raporțului lunar cu privire la aplicarea acesțora;
13)parțicipaă la sț edințțele consiliului județțean sț i asiguraă parțiciparea personalului din
subordine la sț edințe doar la solicițarea Presț edințelui consiliului județțean;
14)sțabilesc responsabilul/coordonațorul de proiecț pențru lucraă rile care implicaă
parțiciparea mai mulțor comparțimențe din subordine sț i soluțționeazaă evențualele
divergențțe apaă ruțe îîn soluțționarea problemelor;
15)planificaă , organizeazaă , analizeazaă sț i conțroleazaă realizarea îîn țermen a acțivițaă țților,
ațribuțțiilor ce revin sțrucțurilor coordonațe sț i a sarcinilor sțabilițe de lege,
proceduri formalizațe, dupaă caz sț i sțabilesc maă suri de îîmbunaă țaă țțire a acțivițaă țții;
16)îînțocmesc planul anual de acțivițațe a sțrucțurilor pe care le coordoneazaă , pe care îîl
prezințaă spre aprobare conducerii execuțive a Consiliului județțean, îînțocmesc sț i
prezințaă conducerii execuțive a Consiliului județțean rapoarțe de acțivițațe;
17)reparțizeazaă personalului din subordine, direcț sau prin ințermediul sț efilor de
comparțimențe, lucraă rile primițe de la conducerea execuțivaă a Consiliului județțean
sau cuprinse îîn programul de acțivițaă țți, daî nd îîndrumaă rile sț i insțrucțțiunile
corespunzaă țoare pențru soluțționare;
18)organizeazaă îînțaî lniri de lucru cu sț efii sțrucțurilor aflațe îîn subordine, evalueazaă , pe
baza comunicaă rilor conducaă țorilor comparțimențelor implicațe, modul sț i sțadiul de
realizare a acțivițaă țților îîn derulare;
19)verificaă , urmaă resc sț i raă spund de elaborarea corespunzaă țoare sț i la țermenele
sțabilițe a corespondențței sț i lucraă rilor reparțizațe direcțției generale/direcțției,
precum sț i modul îîn care personalul din subordine îîsți îîndeplinesț țe îîndațoririle
profesionale sț i de serviciu;
20)verificaă lucraă rile efecțuațe îîn cadrul comparțimențelor pe care le conduc, le aprobaă
sț i le semneazaă sau, caî nd esțe cazul, dispun refacerea lor;
21) asiguraă cunoasț țerea dispozițțiilor legale privind gesționarea documențelor,
uțilizarea sigiliilor sț i sț țampilelor la nivelul Consiliului județțean;
22)asiguraă sț i raă spund de îîncaă rcarea echilibrațaă cu sarcini a personalului din
subordine, elaboraî nd sau conțrasemnaî nd fisț ele de posț îîn funcțție de pregaă țirea
aprofesionalaă , complexițațea muncii, sț i vechimea îîn muncaă /specialițațe, dupaă caz;
23) se asiguraă ca personalul din subordine saă cunoascaă sț i saă sțudieze legislațția îîn
vigoare care reglemențeazaă domeniul de acțivițațe al sțrucțurilor pe care le conduc;
24)informeazaă sț i se asiguraă caă persoanele din subordine au luaț acț de sțrațegia, de
obiecțivele, de programele, de proiecțele, precum sț i de ațribuțțiile sț i acțivițaă țțile
Consiliului județțean, îîn ansamblu, precum sț i de cele specifice comparțimențului din
care acesțea fac parțe;
25)coordoneazaă sț i raă spund de acțivițaă țți care le sunț delegațe, soluțționeazaă problemele
de specialițațe din domeniul de acțivițațe, realizeazaă lucraă ri de o complexițațe sau
imporțanțțaă deosebițaă sț i parțicipaă la elaborarea unor asțfel de lucraă ri;
26)raă spund pențru realițațea, regularițațea sț i legalițațea operațțiunilor ale caă ror
documențe jusțificațive le-au cerțificaț, îîn cazul îîn care inițțiazaă operațțiuni supuse
vizei de conțrol financiar prevențive; obțținerea vizei de conțrol prevențiv pe
documențe care cuprind dațe nereale sau inexacțe sț i/sau care se dovedesc ulțerior
nelegale nu exonereazaă de raă spundere pe sț efii comparțimențelor de specialițațe
care le-au îînțocmiț;
27)coordoneazaă îînțregul personal al direcțției generale/direcțției sț i acțivițațea de
elaborarea polițicilor sț i sțrațegiilor de personal sț i iau maă suri pențru a asigura
implemențarea acesțora îîn cadrul sțrucțurilor din subordine;
28)analizeazaă rapoarțele Curțții de Conțuri a Romaî niei- Camera de Conțuri Cluj sț i
rapoarțele de audiț ințern sț i iau maă surile necesare îîn vederea implemențaă rii
recomandaă rilor/maă surilor;
29)parțicipaă la idențificarea nevoilor de formare la nivel organizațional, sțabilind anual
nevoile de formare profesionalaă pențru personalul din direcțție, pe care le țransmiț
sțrucțurii de specialițațe;
20
30)fac propuneri pențru sțimularea angajațților cu performanțțe superioare sț i iau
maă suri pențru corecțarea deficiențțelor consțațațe îîn acțivițațea profesionalaă a
angajațților;
31)parțicipaă la procesul de evaluare a posțurilor din cadrul sțrucțurii coordonațe;
32)parțicipaă la procesul de recruțare sț i selecțție a personalului sț i fac propuneri privind
îîncadrarea îîn muncaă , țransferul sau eliberarea din funcțție pențru personalul din
subordine;
33)parțicipaă la procesul de evaluare a performanțțelor profesionale pențru personalul
din subordine;
34)asiguraă cunoasț țerea prevederilor Regulamențului ințern de caă țre personalul din
subordine sț i fac propuneri privind sancțționarea personalului din subordine;
35)formuleazaă propuneri referițoare la asigurarea resurselor mațeriale sț i financiare
necesare funcțționaă rii sțrucțurilor conduse;

CAPITOLUL III. Atribuțiile comune ale funcțiilor de conducere de șef serviciu


și șef birou

Art. 37.
Personalul care ocupaă funcțții de conducere de sț ef serviciu sț i sț ef birou îîndeplinesț țe
urmaă țoarele ațribuțții comune:
1) asiguraă aplicarea sț i elaboreazaă propuneri pențru implemențarea Sțrațegiei pențru
consolidarea adminisțrațției publice 2014-2020, a Sțrațegiei pențru o reglemențare
mai bunaă 2014-2020, a Sțrațegiei națționale privind țehnologia informațției sț i
comunicațțiilor, a Sțrațegiei naționale privind Agenda Digițalaă pențru Romaî nia
2020, a Sțrațegiei privind formarea profesionalaă pențru adminisțrațția publicaă
2016-2020, a Sțrațegiei privind dezvolțarea funcțției publice 2016-2020, a
Sțrațegiei națționale anțicorupțție pe perioada 2016-2020, precum sț i a sțrațegiilor
națționale, regionale sț i județțene specifice domeniului de acțivițațe;
2) sțabilesc maă surile necesare sț i urmaă resc îîndeplinirea îîn mod corespunzaă țor a
obiecțivelor sț i acțivițaă țților din programul de dezvolțare a conțrolului managerial
ințern sț i raă spund de implemențarea maă surilor privind dezvolțarea sisțemului de
conțrol ințern managerial la nivelul serviciului/biroului sț i a sisțemului de
managemenț al calițaă țții;
3) asiguraă acțivițațea managerialaă , îîn ceea ce privesț țe operațțiunile, acțivițaă țțile sț i
acțțiunile specifice serviciului/biroului, din puncț de vedere al calițaă țții sț i
eficiențței acțului de conducere care presupune: programare, planificare,
organizare, coordonare, conducere, monițorizare sț i conțrol;
4) organizeazaă sț i sțabilesc responsabilițaă țțile, sarcinile, acțivițaă țțile sț i ațribuțțiile
personalului din subordine;
5) îînțocmesc planul anual de acțivițațe a serviciului/biroului pe care îîl coordoneazaă sț i
pe care îîl prezințaă spre aprobare conducerii ierarhic superioare;
6) sțabilesc sț i implemențeazaă maă suri pențru ducerea la îîndeplinire a hoțaă raă rilor
Consiliului județțean, a dispozițțiilor Presț edințelui Consiliului județțean sț i asiguraă
elaborarea raporțului lunar cu privire la aplicarea acesțora;
7) analizeazaă rapoarțele Curțții de Conțuri a Romaî niei-Camera de Conțuri Cluj sț i
rapoarțele de audiț ințern sț i iau maă surile necesare îîn vederea implemențaă rii
recomandaă rilor/maă surilor;
8) furnizeazaă îîn scris sț i verbal, îîn țermenele sțabilițe, documențele sau informațțiile
solicițațe de caă țre audițorii ințerni/exțerni cu ocazia efecțaă rii misiunilor de audiț;
9) urmaă resc ca personalul din subordine saă cunoascaă , saă sțudieze sț i îînsusț eascaă
legislațția care reglemențeazaă domeniul de acțivițațe, organizaî nd dezbațeri cu
privire la aceasța sț i consemnaî nd îîn minuțele îînțaî lnirilor de lucru țemele analizațe;
10)informeazaă sț i se asiguraă caă persoanele din subordine au luaț acț de sțrațegia,
obiecțivele, programele, proiecțele sț i de ațribuțțiile sț i acțivițaă țțile Consiliului
județțean, îîn ansamblu, precum sț i de cele specifice comparțimențului din care
acesțea fac parțe;
21
11)urmaă resț țe respecțarea dispozițțiilor legale privind gesționarea documențelor,
uțilizarea sigiliilor sț i sț țampilelor la nivelul Consiliului județțean;
12)asiguraă luarea maă surilor pențru paă sțrarea îîn bune condițții a lucraă rilor elaborațe
sau rezolvațe îîn cadrul comparțimențului pe care îîl conduce, paî naă la predarea
acesțora la arhivaă ;
13)reparțizeazaă lucraă rile personalului din subordine sț i sțabilesc modul de soluțționare
a acesțora, priorițațea lor sț i, dupaă caz, țermenele îîn care acesțea țrebuie rezolvațe;
14)realizeazaă efecțiv o parțe din lucraă rile reparțizațe serviciului/biroului, parțicipaă ,
urmaă resc sț i raă spund de elaborarea calițațivaă corespunzaă țoare sț i la țermenele
sțabilițe a lucraă rilor reparțizațe;
15)verificaă , urmaă resț țe sț i conțroleazaă ca operațțiunile, acțivițaă țțile, lucraă rile sț i
propunerile personalului din sțrucțura condusaă saă îîndeplineascaă elemențele de
legalițațe ceruțe de acțele normațive care au sțaț la baza elaboraă rii/derulaă rii
acesțora;
16)sțabilesc prin noțe de serviciu, acțivițaă țți, acțțiuni, modalițaă țți, maă suri, insțrucțțiuni de
îîndeplinire a ațribuțțiilor sț i sarcinilor salariațților;
17)verificaă , avizeazaă sț i semneazaă documențele, lucraă rile, documențațțiile, sițuațțiile,
rapoarțele, raporțaă rile, noțele ețc. generațe îîn cadrul serviciului/biroului sț i
prezințaă sț i susțțin îîn fațța direcțorilor lucraă rile sț i corespondențța elaborațe la nivelul
serviciului/biroului;
18)semneazaă operațțiunile supuse vizei de conțrol financiar prevențiv sț i raă spund
pențru legalițațea, regularițațea sț i legalițațea operațțiunilor ale caă ror documențe
jusțificațive le-au cerțificaț; obțținerea vizei de conțrol prevențiv pe documențe care
cuprind dațe nereale sau inexacțe sț i/sau care se dovedesc ulțerior nelegale nu
exonereazaă de raă spundere pe sț efii comparțimențelor de specialițațe care le-au
îînțocmiț;
19)urmaă resț țe respecțarea normelor de ețicaă , de conduițaă sț i de disciplinaă de caă țre
personalului din subordine;
20)propune specialisț ții din cadrul sțrucțurii conduse, ce vor reprezența Consiliul
județțean la manifesțaă rile cu caracțer profesional, națțional sț i/sau ințernațțional,
organizațe de insțițuțții publice sț i organizațții neguvernamențale pe probleme ale
adminisțrațției publice sau îîn comisii sț i/sau organisme consțițuițe îîn aplicarea
prevederilor unor acțe normațive;
21)propune modificaă ri ale ațribuțțiilor sțrucțurii conduse îîn corelare cu dispozițțiile
acțelor normațive nou apaă ruțe sț i cu volumul sț i complexițațea acțivițaă țților
profesionale;
22)îînțocmesț țe sț i acțualizeazaă , ori de caî țe ori esțe cazul, fisț ele de posț pențru
personalul din subordine, asiguraî nd corelarea ațribuțțiilor sțrucțurii conduse, cu
dispozițțiile acțelor normațive, ale procedurilor formalizațe sț i ale regulamențului de
organizare sț i funcțționare;
23)asiguraă ca sarcinile cuprinse îîn fisț ele de posț saă fie clar formulațe sț i sțraî ns
relațționațe cu obiecțivele posțului, asțfel îîncaî ț saă se realizeze o deplinaă
concordanțțaă îînțre conțținuțul sarcinilor sț i conțținuțul obiecțivelor posțului;
24)idențificaă sarcinile noi sț i dificile ce revin personalului din subordine sț i le acordaă
sprijin îîn realizarea acesțora;
25)uțilizeazaă zilnic insțrumențele sț i țehnicile managemențului resurselor umane
(evaluarea performanțțelor, sprijin debuțanțților îîn țimpul perioadei de probaă ,
sțabilirea necesarului de formare sț i perfecțționare profesionalaă , sprijinirea carierei
funcțționarilor publici, moțivare, ețc.);
26)furnizeazaă funcțțiilor ierarhic superioare informațții pențru managemențul
resurselor umane (caracțerisțicile funcțției, cerințțe, necesar de formare);
27)face propuneri privind echipa condusaă (recompense, mobilițațe, dezvolțare carieraă ,
formare, ețc.);
28)parțicipaă acțiv la dezvolțarea compețențțelor, cunosț țințțelor sț i abilițaă țților
personalului subordonaț, inclusiv desemnarea lor ca parțicipanțți la programele de
formare/ perfecțționare profesionalaă ;
22
29)efecțueazaă acțțiuni de insțruire a personalului din subordine sț i parțicipaă la procesul
de evaluare a performanțțelor profesionale pențru acesța;
30)asiguraă elaborarea planificaă rii concediului de odihnaă pențru personalul din
subordine;
31)asiguraă respecțarea prevederilor Regulamențului ințern de caă țre salariațții din
subordine sț i fac propuneri privind sancțționarea personalului din subordine;
32)formuleazaă propuneri referițoare la asigurarea resurselor mațeriale sț i financiare
necesare funcțționaă rii comparțimențului;

23
TITLUL IV
STRUCTURILE FUNCŢIONALE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL
CONSILIULUI JUDEŢEAN

PARTEA a I- a
12. STRUCTURI PERMANENTE DE LUCRU LA NIVELUL CONSILIULUI
JUDEŢEAN

Art. 38.
La nivelul aparațului de specialițațe al Consiliului județțean funcțționeazaă
comisii/comițețe sț i alțe sțrucțuri cu acțivițațe permanențaă a caă ror compețențțe, ațribuțții,
regulamențe de organizare sț i funcțționare sunț sțabilițe prin acțe normațive, hoțaă rîîri ale
Consiliu județțean sț i dispozițții ale Presț edințelui Consiliului județțean, dupaă cum urmeazaă :
1) Comisiile de disciplinaă pențru funcțționari publici sț i personal conțracțual;
2) Comisia parițaraă ;
3) Comițețul de securițațe sț i saă naă țațe îîn muncaă ;
4) Comisia de Urbanism sț i Amenajarea Terițoriului;
5) Comisia Tehnico-Economicaă ;
6) Comisia pențru monițorizarea, coordonarea sț i îîndrumarea mețodologicaă a
implemențaă rii sț i dezvolțaă rii sisțemului de conțrol ințern managerial la nivelul
aparațului de specialițațe al Consiliului Județțean Cluj;
7) Sțrucțura de Securițațe;
8) Comisia pențru probleme de apaă rare din cadrul Consiliului județțean;
9) alțe comisii sț i sțrucțure consțițuițe îîn țemeiul unor acțe normațive sau
adminisțrațive.

PARTEA a II- a
ATRIBUŢII SPECIFICE FIECĂREI STRUCTURI FUNCŢIONALE

CAPITOLUL I. Serviciul Audit Intern

Art. 39.
(1) Serviciul Audiț Ințerne esțe sțrucțura funcțționalaă din cadrul aparațului de
specialițațe al Consiliului județțean, subordonațaă direcț Presț edințelui Consiliului Județțean,
desfaă sț oaraă o acțivițațe funcțțional independențaă sț i obiecțivaă , care are ca principal obiecțiv
furnizarea de asiguraă ri sț i consiliere pențru buna adminisțrare a venițurilor sț i chelțuielilor
publice, perfecțționaî nd acțivițaă țțile insțițuțției sț i ajuțaî nd aparațul de specialițațe saă îîsți
îîndeplineascaă obiecțivele, prințr-o abordare sisțemațicaă sț i mețodicaă care evalueazaă sț i
îîmbunaă țaă țțesț țe eficiențța sț i eficacițațea sisțemului de conducere bazațaă pe gesțiunea riscului, a
conțrolului sț i a proceselor de adminisțrare.
(2) Serviciul Audiț Ințern îîndeplinesț țe urmaă țoarele ațribuțții specifice:
1) Elaboreazaă sț i acțualizeazaă norme mețodologice privind exercițarea acțivițaă țții de audiț
public ințern, specifice Consiliului județțean, cu avizul sțrucțurii țerițoriale Unițaă țții
Cențrale de Armonizare pențru Audițul Public Ințern (U.C.A.A.P.I.) sț i care devin funcțționale
îîn urma aprobaă rii lor prin dispozițția presț edințelui Consiliului Județțean Cluj;
2) Avizeazaă normele mețodologice privind exercițarea acțivițaă țții de audiț public ințern,
elaborațela nivelul ențițaă țților publice aflațe îîn subordinea/îîn coordonarea/sub
auțorițațea Consiliului Județțean Cluj;
3) Elaboreazaă sț i acțualizeazaă Carța audițului public ințern, o țransmițe spre avizare
sțrucțurii țerițoriale U.C.A.A.P.I. sț i supune documențul spre probare, prin dispozițție,
Presț edințelui Consiliului Județțean Cluj;
4) Elaboreazaă proiecțul Planului mulțianual de audiț public ințern, pe o perioadaă de 3 ani,
sț i, pe baza acesțuia, proiecțul Planului anual de audiț public ințern (inclusiv misiunile
dispuse de sțrucțura țerițorialaă U.C.A.A.P.I.) sț i le îînaințeazaă spre aprobare Presț edințelui
Consiliului județțean;
24
5) Acțualizeazaă Planul mulțianual de audiț ințern, respecțiv Planul anual de audiț ințern
aprobațe, la inițțiațiva sț efului serviciului sau la solicițarea Presț edințelui Consiliului
județțean, ori de caî țe ori apar indicii sau circumsțanțțe care semnificaă aparițția unor noi
riscuri operațționale sau de sisțem, modificarea gradului de risc al acțivițaă țților sau
operațțiunilor deja cuprinse îîn plan, modificarea fondului de țimp disponibil sau alțe
elemențe decizionale, țoațe de națuraă saă indice necesițațea realocaă rii fondului de
capacițațe de audiț ințern pe obiecțivele planului;
6) Elaboreazaă Codul privind conduița ețicaă a audițorului ințern sț i îîl supune spre aprobare,
prin dispoziție, Presț edințelui Consiliului Județțean;
7) Efecțueazaă acțivițaă țți de audiț public ințern pențru a evalua dacaă sisțemele de
managemenț financiar sț i conțrol ale ențițaă țții publice sunț țransparențe sț i sunț conforme
cu normele de legalițațe, regularițațe, economicițațe, eficiențțaă sț i eficacițațe, ajuțaî nd
ențițațea publicaă saă îîsți îîndeplineascaă obiecțivele prințr-o abordare sisțemațicaă sț i
mețodicaă ;
8) Evalueazaă sț i îîmbunaă țaă țțesț țe eficiențța sț i eficacițațea managemențului riscului, conțrolului
sț i proceselor de guvernanțțaă la nivelul direcțțiilor, serviciilor sț i comparțimențelor din
cadrul Consiliului Județțean Cluj sț i a ențițaă țților aflațe îîn subordinea/coordonarea/sub
auțorițațea Consiliului Județțean Cluj;
9) Efecțueazaă misiuni de audiț de asigurare (de regularițațe/conformițațe, al performanțței,
de sisțem);
10)Efecțueazaă misiuni de audiț de consiliere (formalizațe- cuprinse îîn planul anual de
audiț/cu caracțer informal/ pențru sițuațții excepțționale);
11)Efecțueazaă misiuni de audiț de evaluare a acțivițaă țții de audiț ințern desfaă sț urațaă la
ențițaă țțile aflațe îîn subordinea/îîn coordonarea/sub auțorițațea Consiliului Județțean Cluj;
12)Exercițaă audițul public ințern asupra țuțuror acțivițaă țților desfaă sț urațe ațaî ț îîn cadrul
Consiliului Județțean Cluj, caî ț sț i îîn ențițaă țțile aflațe îîn subordine/îîn coordonare/sub
auțorițațecare nu au asigurațaă funcțția de audiț public ințern;
13)Efecțueazaă , cu aprobarea Presț edințelui Consiliului Județțean Cluj, misiuni de audiț ad-hoc,
considerațe misiuni de audiț public ințern cu caracțer excepțțional, necuprinse îîn planul
anual de audiț public ințern;
14)Audițeazaă , faă raă a se limița la acesțea, urmaă țoarele:
a. acțivițaă țțile financiare sau cu implicațții financiare desfaă sț urațe de ențițațea publicaă
din momențul consțițuirii angajamențelor paî naă la uțilizarea fondurilor de caă țre
beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenițe din finanțțare exțernaă ;
b. plaă țțile asumațe prin angajamențe bugețare sț i legale, inclusiv din fondurile
comunițare;
c. adminisțrarea pațrimoniului, precum sț i vaî nzarea, gajarea, concesionarea sau
îînchirierea de bunuri din domeniul privaț al sțațului ori al unițaă țților adminisțrațiv-
țerițoriale;
d. concesionarea sau îînchirierea de bunuri din domeniul public al sțațului ori al
unițaă țților adminisțrațiv-țerițoriale;
e. consțițuirea venițurilor publice, respecțiv modul de auțorizare sț i sțabilire a țițlurilor
de creanțțaă, precum sț i a facilițaă țților acordațe la îîncasarea acesțora;
f. alocarea credițelor bugețare;
g. sisțemul conțabil sț i fiabilițațea acesțuia;
h. sisțemul de luare a deciziilor;
i. sisțemele de conducere sț i conțrol, precum sț i riscurile asociațe unor asțfel de
sisțeme;
j. sisțemele informațice.
15)Elaboreazaă Raporțul de audiț, corespunzaă țor fiecaă rei misiuni aprobațe prin planul anual
de audiț sau celor cu caracțer excepțțional, îîl îînaințeazaă Presț edințelui Consiliului Județțean
Cluj pențru analizaă sț i avizare sț i îîl comunicaă , dupaă avizare, ențițaă țții/sțrucțurii audițațe îîn
vederea implemențaă rii recomandaă rilor cuprinse îîn acesța;
16)Monițorizeazaă implemențarea recomandaă rilor formulațe îîn rapoarțele de audiț ințern,
îîncheiațe îîn urma misiunilor de audiț ce au fosț cuprinse îîn planul anual de audiț sț i
analizeazaă raporțul de monițorizare, efecțueazaă acțivițaă țți de asigurare, consiliere, evaluare
25
sț i verificare a implemențaă rii recomandaă rilor, concepuțe saă adauge valoare sț i saă
îîmbunaă țaă țțeascaă acțivițaă țțile ențițaă țții publice;
17)Raporțeazaă la sțrucțura țerițorialaă U.C.A.A.P.I. – Serviciul Audiț Public Ințern din cadrul
D.G.R.F.P. Cluj progresele îînregisțrațe îîn implemențarea recomandaă rilor (inclusiv cele
neimplemențațe) sț i informeazaă Presț edințele Consiliului Județțean Cluj cu privire la sțadiul
implemențaă rii recomandaă rilor;
18)IÎn cazul idențificaă rii unor iregularițaă țți sau posibile prejudicii, îîn țimpul misiunilor de
audiț, raporțeazaă imediaț Presț edințelui Consiliului Județțean Cluj sț i sțrucțurii de conțrol
ințern abilițațe;
19)Propune, dupaă caz, suspendarea misiunii de audiț public ințern îîn cazul idențificaă rii unor
iregularițaă țți sau posibile prejudicii, cu acordul conducaă țorului ențițaă țții publice care a
aprobaț misiunea, dacaă din analiza preliminaraă a verificaă rilor efecțuațe se esțimeazaă caă
prin conținuarea acesțeia nu se ațing obiecțivele de audiț ințern (limițarea accesului,
informațții insuficiențe sț .a.);
20)Informeazaă UCAAPI- sțrucțura țerițorialaă - despre recomandaă rile neîînsusț ițe de caă țre
conducaă țorul ențițaă țții publice audițațe, precum sț i despre consecințțele acesțora, îînsoțțițe de
documențațția relevanțaă ;
21)Raporțeazaă periodic asupra consțațaă rilor, concluziilor sț i recomandaă rilor rezulțațe din
acțivițaă țțile sale de audiț la sțrucțura țerițorialaă U.C.A.A.P.I.;
22)Elaboreazaă raporțul anual al acțivițaă țții de audiț public ințernsț i-l îînaințeazaă Presț edințelui
Consiliului Județțean, spre avizare, dupaă care îîl țransmițe sțrucțura țerițorialaă a U.C.A.A.P.I.-
Serviciul Audiț Public Ințern din cadrul D.G.R.F.P. Cluj sț i Curțea de Conțuri a Romaî niei -
Camera de Conțuri a Județțului Cluj;
23)Verificaă respecțarea normelor, insțrucțțiunilor, precum sț i a Codului privind conduița ețicaă
îîn cadrul comparțimențelor de audiț ințern din ențițaă țțile publice subordonațe, aflațe îîn
coordonare sau sub auțorițațe sț i poațe inițția maă surile corecțive necesare, îîn cooperare cu
conducaă țorul ențițaă țții publice îîn cauzaă .
24)Implemențeazaă maă surile corecțive inițțiațe de U.C.A.A.P.I. - Serviciul Audiț Public Ințern din
cadrul D.G.R.F.P. Cluj, îîn cooperare cu Presț edințele Consiliului Județțean Cluj, urmare a
verificaă rii respecțaă rii normelor, insțrucțțiunilor precum sț i a Codului privind conduița ețicaă .

CAPITOLUL II. Serviciul Corp Control Președinte, Control Intern Managerial

Art. 40.
(1) Serviciul Corp Conțrol Presț edințe, Conțrol Ințern Managerial esțe sțrucțura
funcțționalaă din cadrul aparațului de specialițațe al Consiliului județțean, subordonațaă direcț
presț edințelui Consiliului Județțean, desfaă sț oaraă o acțivițațe de verificare sț i evaluare a modului
îîn care sunț respecțațe sț i aplicațe prevederile legale precum sț i a sarcinile sțabilițe îîn acțele
adminisțrațive emise de consiliul județțean, respecțiv de presț edințele consiliului județțean
precum sț i de coordonare a implemențaă rii si dezvolțaă rii sisțemelor de conțrol ințern
managerial cadrul ențițaților publice aflațe îîn subordinea/coordonarea sau sub auțorițațea
Consiliului Județțean Cluj.
(2) Serviciul Corp Conțrol Presț edințe, Conțrol Ințern Managerial îîndeplinesț țe
urmaă țoarele ațribuțții specifice:
A. Componenta de control:
1) Efecțueazaă acțțiuni de conțrol planificaț, aprobațe de cațre Presț edințele Consiliului
Județțean sau îînlocuițorul legal al acesțuia, îîn baza unui program anual de conțrol, la
sțrucțurile din aparațul de specialițațe sț i ențițaă țțile de sub
auțorițațea/coordonarea/subordonarea Consiliului Județțean Cluj, in scopul evaluaă rii
modului de îîndeplinire a ațribuțțiilor si obiecțivelor planificațe, precum si idențificarea sț i
corecțarea deficiențțelor consțațațe, precum sț i la uțilizațori sț i/sau beneficiari finali ai
fondurilor alocațe de la bugețul județțului;
2) Efecțueazaă acțțiuni de conțrol țemațic, aprobațe de cațre Presț edințele Consiliului Județțean
sau îînlocuițorul legal al acesțuia, ca acțivițațe de verificare, de regulaă inopinațaă , care se
realizeazaă îîn baza unui plan de verificare, care are ca scop evaluarea, îîndrumarea sț i/sau

26
sprijinul unei/unor acțivițaă țți dețerminațe, precum sț i propunerea de maă suri pențru
eliminarea deficiențțelor consțațațe;
3) Analizeazaă sț i verificaă sesizaă rile adresațe Presț edințelui Consiliului Județțean Cluj de
persoane fizice/persoane juridice/ organisme abilițațe de lege, privind acțivițațea
desfaă sț urațaă de sțrucțurile aparațului de specialițațe sau a celor aflațe îîn
coordonare/subordonare/sub auțorițațe, uțilizațori sț i/sau beneficiari finali ai fondurilor
alocațe de la bugețul județțului;
4) Desfaă sț oaraă acțivițaă țți de conțrol, ațaî ț la nivelul sțrucțurilor aparațului de specialițațe, a
ențițaă țților subordonațe/coordonațe/sub auțorițațea Consiliului Județțean Cluj, a
conțracțanțților/beneficiarilor de fonduri alocațe de la bugețul Județțului Cluj, îîn baza unor
hoțaă raî ri de consiliu județțean, îîn baza planului anual de conțrol sau îîn urma sesizaă rilor
persoanelor fizice/ juridice/organisme abilițațe de lege/audiț ințern, precum sț i prin
auțosesizare sț i mass media;
5) Elaboreazaă țemațica de conțrol general sț i propune spre aprobare planul anual de conțrol,
declansț area acțțiunilor de conțrol/inspecțție realizaî ndu-se doar cu aprobarea Presț edințelui
Consiliului Județțean;
6) Elaboreazaă proceduri formalizațe privind derularea acțivițaă țților de conțrol sț i formularele
uțilizațe prin care solicițaă de la reprezențanțții sțrucțurii conțrolațe, țransmițerea cu
celerițațe a dațelor, informațțiilor, sițuațțiilor, a puncțelor de vedere, noțelor explicațive, a
documențelor sț i copiilor cerțificațe ale documențelor, referițoare la aspecțele care fac
obiecțul acțivițaă țții de conțrol;
7) Solicițaă verbal sau îîn scris , îîn vederea examinaă rii, dațe, documențe, informațții sț i orice alțe
îînscrisuri referițoare la aspecțele care fac obiecțul acțivițaă țții de conțrol a acțivițaă țții proprii
a aparațului de specialițațe sț i a ențițaă țților care funcțționeazaă îîn
subordinea/coordonarea/auțorițațea Consiliului Județțean, precum sț i a uțilizațorilor/
beneficiarilor/ conțracțorilor de fonduri alocațe de la bugețul județțului, personalul
sțrucțurilor conțrolațe avaî nd obligațția de a pune la dispozițția echipelor de conțrol
documențele solicițațe;
8) IÎnțocmesț țe rapoarțe de conțrol, noțe de conțrol cu privire la aspecțele consțațațe sț i
raă spunde de corecțițudinea acesțora, îîn funcțție de informațțiile, dațele sț i documențele puse
la dispozițție de conducerea sțrucțurilor implicațe;
9) Urmaă resț țe realizarea maă surilor sțabilițe pențru îînlaă țurarea deficiențțelor consțațațe îîn
acțțiunile de îîndrumare sț i conțrol, sț i informeazaă conducerea Consiliului Județțean Cluj
despre rezulțațele acesțora, propunaî nd maă suri de corecțare îîn acesț sens, de ameliorare sț i
îîmbunaă țaă țțire a performanțțelor sisțemului de conțrol sț i sisțemului de managemenț a
calițaă țții;
10)Verificaă la sesizaă ri puncțuale, sau prin conțroale țemațice, aspecțele sesizațe îîn pețițțiile
adresațe organelor cențrale ale adminisțrațției publice, Guvernului sț i Parlamențului,
referițoare la îîncaă lcarea unor prevederi legale îîn acțivițațea sțrucțurilor care îîsți desfaă sț oaraă
acțivițațea îîn cadrul aparațului de specialițațe, sau a ențițaă țților din
subordonarea/coordonare/auțorițațea Consiliului Județțean Cluj îîn ceea ce privesț țe
gesționarea sț i uțilizarea fondurilor europene sau alocațe de la bugețul Județțului Cluj,
precum sț i a uțilizațorilor/beneficiarilor/conțracțorilor de fonduri publice alocațe;
11)Propune conducerii consiliului județțean maă suri de îînlaă țurare a deficiențțelor consțațațe îîn
acțivițațea de conțrol sț i, cu aprobarea Presț edințelui Consiliului Județțean, sesizeazaă
organele de cercețare adminisțrațivaă sau organele de urmaă rire penalaă îîn cazul îîn care, din
conțrolul sau verificaă rile efecțuațe, rezulțaă saă vaî rsț irea unor abațeri de națuraă disciplinaraă
sau fapțe penale;
12)Reprezințaă Consiliul Județțean la acțțiunile solicițațe sț i organizațe de ențițaă țți cu ațribuțții de
conțrol Corpul de Conțrol al Guvernului, Curțea de Conțuri a Romaî niei, DLAF, ANI, DNA, CE
îîn limița mandațului acordaț de Presț edințele Consiliuui Județțean Cluj;
13)Exținde misiunile de conțrol sț i efecțueazaă verificaă ri suplimențare îîn ceea ce privesț țe
obiecțivele sț i sțrucțurile supuse conțrolului, dupaă caz, dacaă sunț idențificațe suspiciuni
suplimențare de fraudaă sau abațeri legislațive;
14)Se auțosesizeazaă îîn legaă țuraă cu neregulile sț i abațerile de care ia cunosț țințțaă îîn țimpul
conțrolului, sț i informeazaă Presț edințele Consiliului Județțean;
27
15)Efecțueazaă acțivițaă țți de cercețare adminisțrațivaă sț i documențare, din proprie inițțiațivaă , îîn
vederea sțabilirii necesițaă țții inițțierii unei misiuni de conțrol ca urmare a îînregisțraă rii unei
sesizaă ri sau prin auțosesizare;
16)Dispune maă surile necesare de proțejare a informațțiilor nedesținațe publicițaă țții sț i
gesționeazaă baza proprie de documențare, referițoare la acțivițaă țțile desfaă sț urațe;
17)Propune spre aprobare Presț edințelui Consiliului Județțean proiecțe de acțe adminisțrațive,
planuri țemațice sț i calendarisțice, maă suri sț i acțțiuni necesare îîn vederea desfaă sț uraă rii
acțivițaă țților de conțrol, precum sț i modificaă ri/complețaă ri pențru îîmbunaă țaă țțirea
prevederilor cu caracțer normațiv sț i care au implicațții asupra acțivițaă țții de conțrol;
18)Verificaă îîndeplinirea maă surilor dispuse de caă țre alțe auțorițaă țți sau sțrucțuri cu ațribuțții de
inspecțție sau conțrol prin acțele de conțrol îîncheiațe anțerior in masura mandațului daț de
Presț edințele Consiliului Județțean Cluj;
B. Componenta de Control Intern Managerial
19)Cențralizeazaă sț i analizeazaă rapoarțele anuale asupra sisțemului de conțrol ințern
managerial, elaborațe de conducațorii fiecarei ențițați publice aflațe îîn
subordinea/coordonarea sau sub auțorițațea Consiliului Județțean Cluj;
20)Elaboreazaă sț i prezințaă paî naă la sfaî rsț ițul semesțrului I al anului curenț, pențru anul
precedenț, un raporț privind sțadiul implemențaă rii sisțemelor de conțrol ințern
managerial la nivelul ențițaă țților publice aflațe îîn subordinea/coordonarea sau sub
auțorițațea Consiliului Județțean Cluj;
21)Coordoneaza si supravegheaza prin acțivițați de verificare si indrumare mețodologica
implemențarea si dezvolțarea sisțemelor de conțrol ințern managerial din cadrul
ențițaților publice aflațe îîn subordinea/coordonarea sau sub auțorițațea Consiliului
Județțean Cluj;
22)Asiguraă secrețariaul Comisiei pențru monițorizarea, coordonarea sț i îîndrumarea
mețodologicaă a implemențaă rii sț i dezvolțaă rii Sisțemului de conțrol ințern managerial la
nivelul aparațului de specialițațe al Consiliului Județțean Cluj;
23)Organizeazaă desfaă sț urarea sț edințțelor Comisiei, îînțocmesț țe procesele-verbale ale sț edințțelor,
redacțeazaă hoțaă raî rile Comisiei sau alțe documențe specifice sț i asiguraă comunicarea lor;
24)IÎnțocmesț țe, cențralizeazaă sț i disțribuie documențele necesare bunei desfaă sț uraă ri a
sț edințțelor Comisiei;
25)Asiguraă colecțarea sț i cențralizarea informațțiilor primițe de la comparțimențele din
aparațul de specialițațe al Consiliului Județțean Cluj;
26)Cențralizeazaă rapoarțe/informaă ri/sițuațții îîn baza dispozițțiilor presț edințelui Comisiei;
27)Redacțeazaă sițuațțiile cențralizațoare țrimesțriale/anuale privind sțadiul implemențaă rii
sisțemului de conțrol ințern managerial, analizațe sț i aprobațe de Comisie pe baza
informațțiilor primițe de la comparțimențe;
28)Gesționeazaă originalele procedurilor de sisțem sț i procedurilor operațționale, precum sț i ale
celorlalțe documențe ale Comisiei;
29)Primesț țe, îînregisțreazaă îîn regisțru proiecțele procedurilor de sisțem sț i operațționale
țransmise pențru avizare sț i le țransmițe spre avizare membrilor Comisiei;
30)Disțribuie procedurile conform lisței de difuzare;
31)Cențralizeazaă sț i țține evidențța procedurilor de sisțem sț i operațționale pe suporț de haî rție sț i
îîn formaț elecțronic sț i le pune la dispozițția personalului îîn rețțelele informațice locale
exisțențe;
32)Pregaă țesț țe documențele de lucru pențru sț edințțele Comisiei sț i asiguraă demersurile pențru
rezervarea saă lii de sț edințțaă;
33)Claseazaă , paă sțrezaă sț i arhiveazaă îîn conformițațe cu prevederile legale specifice arhivaă rii,
țoațaă documențațția aferențaă acțivițaă țții Comisiei (hoțaă raî ri, regisțre, procese-verbale,
corespondențțaă, ețc.).

28
CAPITOLUL III. Cabinet Președinte

Art. 41.
(1) Cabineț Presț edințe esțe sțrucțura funcțționalaă din cadrul aparațului de
specialițațe al Consiliului județțean, subordonațaă direcț Presț edințelui Consiliului Județțean,
care are ca principal obiecțiv consilierea de specialițațe a presț edințelui Consiliului Județțean
Cluj îîn urmaă țoarele domenii: economic, financiar, relațții publice, relațții ințernațționale,
țurism, fonduri europene, adminisțrațție publicaă .
(2) Personalul din cadrul acesței sțucțuri esțe numiț sau eliberaț din funcțție numai la
propunerea Presț edințelui Consiliului județțean, îîsți desfaă sț oaraă acțivițațea îîn baza unui
conțracț individual de muncaă , îîncheiaț îîn condițțiile legii, pe durața mandațului presț edințelui
sț i îîndeplinesț țe sarcinile sțabilițe de caă țre acesța.
(3) Personalul din cadrul Cabinețului Presț edințe are urmaă țoarele ațribuțții principale:
1) Din dispozițția presț edințelui efecțueazaă sau parțicipaă la realizarea unor sțudii, evaluaă ri,
lucraă ri de sințezaă legațe de specificul acțivițaă țții Consiliului Județțean Cluj, îîn cadrul unor
colecțive din aparațul de specialițațe sau organizațe îîn cadrul alțor insțițuțții publice;
2) IÎnțocmesț țe rapoarțe, mațeriale sț i informaă ri îîn domeniile economic, financiar, relațții
publice, relațții ințernațționale, țurism, fonduri europene, adminisțrațție publicaă , la
solicițarea Presț edințelui Consiliului Județțean;
3) Urmaă resț țe acțivițațea de redacțare, la țimp sț i îîn mod corespunzaă țor, a raă spunsurilor la
ințerpelaă rile adresațe Presț edințelui Consiliului Județțean Cluj, pe care le prezințaă acesțuia
spre semnare;
4) Asiguraă informarea presț edințelui asupra posibilițaă țților de rezolvare a problemelor
ridicațe de primari, conducaă țorii comparțimențelor de speciialițațe, ai ențițaă țților de sub
auțorițațea/coordonarea/subordonarea Consiliului Județțean Cluj, reprezențanțți sțraă ini sț i
alțe persoane primițe îîn audiențțaă, colaboraî nd îîn acesț caz cu comparțimențele din
sțrucțura aparațului de specialițațe;
5) Parțicipaă la sț edințțele de consiliu local din comune, municipii sț i orasț e, îîn calițațe de
reprezențanț al Presț edințelui sț i aduce la cunosț țințța acesțuia problemele sesizațe de caă țre
consilierii locali, precum sț i de caă țre primari;
6) Acțționeazaă ca îîmpuțerniciț al Presț edințelui Consiliului Județțean, îîn relațțiile cu consiliile
locale, primaă riile din județț sț i alțe organe sț i organizațții locale sț i cențrale îîn domeniile
specifice adminisțrațției;
7) Reprezințaă Presț edințele Consiliului Județțean Cluj, la solicițarea acesțuia, la manifesțaă ri,
conferințțe, seminarii din țțaraă sț i sțraă inaă țațe sț i parțicipaă , la acțțiuni ale insțițuțțiilor de
culțuraă , asisțențțaă socialaă , educațiv - sț țiințțifice, sporțive;
8) Sesizeazaă cu operațivițațe presț edințele cu privire la evenimențele deosebițe care se
produc îîn cadrul Consiliului Județțean;
9) Colaboreazaă cu personalul de conducere din aparațul de specialițațe pențru rezolvarea
sarcinilor curențe, pențru pregaă țirea lucraă rilor consiliilor sț i comițețelor coordonațe de
consiliul județțean, a asociațțiilor îîn care Județțul Cluj esțe membru, ețc.;
10)Colaboreazaă cu orice insțițuțție publicaă de sțaț sau neguvernamențalaă , îîn scopul
îîndeplinirii sarcinilor Presț edințelui Consiliului Județțean Cluj sț i sprijinaă acțivițațea de
cooperare ințernațționalaă a Consiliului Județțean Cluj;
11)Prezințaă Presț edințelui Consiliului Județțean sințeze relevanțe pențru acțivițațea auțorițaă țții
adminisțrațției publice județțene precum sț i corespondențța primițaă ;
12)Transmițe funcțțiilor de conducere din cadrul aparațului de specialițațe modul de rezolvare
a diferițelor rezoluțții ale presț edințelui sț i urmaă resț țe realizarea acesțora la țermenele
sțabilițe sț i primesț țe de la acesț ția documențele care țrebuie prezențațe presț edințelui;
13)Parțicipaă la acțivițațea de elaborare a unor acțe normațive inițțiațe de Consiliul Județțean
Cluj;
14)Analizeazaă mațerialele aflațe pe ordinea de zi a sț edințțelor consiliului județțean sț i
coordoneazaă acțivițațea de pregaă țire a mapei personale a presț edințelui, parțicipaă la
sț edințțele de consiliu județțean.

CAPITOLUL IV. Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane


29
Art. 42.
(1) Direcțția Generalaă Bugeț-Finanțțe, Resurse Umane esțe sțrucțura funcțționalaă a
aparațului de specialițațe al Consiliului județțean care asiguraă cadrul general sț i procedurile
privind formarea, adminisțrarea, angajarea sț i uțilizarea fondurilor publice locale.
(2) IÎn scopul ațingerii obiecțivelor principale sț i îîndeplinirii ațribuțțiilor legale aflațe îîn
responsabilițațe direcțției, acțivițaă țțile sunț desfaă sț urațe la nivelul Serviciului Bugeț Local,
Venițuri, Serviciul Financiar – Conțabil, Biroul Insțițuțții Publice, Guvernanțțaă Corporațivaă ,
Serviciul Resurse Umane, Serviciul SSM-PSI, Logisțic.

Secțiunea 1. Serviciul Buget Local, Venituri

Art. 43.
Serviciul Bugeț Local, Venițuri îîndeplinesț țe urmaă țoarele ațribuțții specifice:
1) Organizeazaă , îîndrumaă sț i coordoneazaă lucraă rile de elaborare a bugețului propriu de
venițuri sț i chelțuieli al Consiliului Județțean Cluj, precum sț i a bugețelor de venițuri sț i
chelțuieli ale unițaă țților de sub auțorițațea Consiliului Județțean Cluj, ațaî ț îîn faza de
proiecț caî ț sț i îîn cea definițivaă sț i recțificațivaă ;
2) Elaboreazaă bugețul de venițuri sț i chelțuieli pe anul curenț sț i esțimaă rile pe urmaă țorii 3
ani dupaă cum urmeazaă :
a) țransmițe elecțronic formularele țipizațe de bugeț insțițuțțiilor de sub auțorițațea
Consiliului Județțean Cluj precum sț i comparțimențelor din cadrul Consiliului
Județțean Cluj;
b) solicițaă prin adrese propunerile de bugeț de venițuri sț i chelțuieli pe țoațe sursele
de finanțțare de la insțițuțțiile de sub auțorițațea Consiliului Județțean Cluj precum sț i
de la comparțimențele din cadrul Consiliului Județțean Cluj;
c) verificaă , cențralizeazaă sț i analizeazaă propunerile de la insțițuțțiile de culțuraă de sub
auțorițațea Consiliului Județțean Cluj;
d) verificaă , cențralizeazaă sț i analizeazaă propunerile de la insțițuțțiile de îînvaă țțaămaî nț de
sub auțorițațea Consiliului Județțean Cluj;
e) verificaă , cențralizeazaă sț i analizeazaă propunerile de la comparțimențele din cadrul
Consiliului Județțean Cluj precum sț i de la capițolele de chelțuieli ,,Alțe servicii
publice generale’’, ,,Saă naă țațe, Asiguraă ri sț i asisțențțaă socialaă ’’, ,,Acțțiuni generale
economice, comerciale sț i de muncaă ’’, ,,Agriculțuraă , Silviculțuraă , Pisciculțuraă sț i
vaî naă țoare’’, ,,Transporțuri’’, ,,Alțe acțțiuni economice;
f) analizeazaă modul de realizare a venițurilor din anul precedenț sț i sițuațția
raă maă sț ițțelor din anii precedențți;
g) analizeazaă nivelul chelțuielilor bugețare pe capițole ale clasificațției bugețare sț i
îînțocmesț țe varianțe privind evoluțția lor îîn perspecțivaă , pențru acțțiunile finanțțațe
din bugețul local;
h) analizeazaă , îîmpreunaă cu Direcțția de Dezvolțare sț i Invesțițții, legalițațea, necesițațea
sț i oporțunițațea cuprinderii obiecțivelor de invesțițții a caă ror finanțțare se asiguraă ,
poțriviț legii, din bugețul local, din venițuri proprii sț i din fonduri exțerne
nerambursabile;
i) elaboreazaă sț i redacțeazaă proiecțul de hoțaă raî re sț i anexele pențru aprobarea
bugețului de venițuri sț i chelțuieli;
j) comunicaă prin adrese insțițuțțiilor de sub auțorițațea Consiliului Județțean Cluj
sumele aprobațe îîn vederea îînțocmirii bugețului de venițuri sț i chelțuieli pe anul îîn
curs sț i esțimaă rile pe urmaă țorii 3 ani;
k) comunicaă prin adrese comparțimențelor din cadrul Consiliului Județțean Cluj
sumele aprobațe prin hoțaă raî re îîn vederea îînțocmirii bugețului de venițuri sț i
chelțuieli pe anul îîn curs sț i esțimaă rile pe urmaă țorii 3 ani;
l) ințroduce bugețul de venițuri sț i chelțuieli pe anul îîn curs sț i urmaă țorii 3 ani,
cențralizaț sț i corelaț îîn programul informațic al Minisțerului Finanțțelor;
m) depune la Direcțția Generalaă Regionalaă a Finanțțelor Publice Cluj, denumițaă îîn
conținuare DGRFP Cluj, bugețul de venițuri sț i chelțuieli pe anul îîn curs sț i urmaă țorii
3 ani ațaî ț pe suporț de haî rție caî ț sț i informațic îîn țermenul prevaă zuț;
30
3) Elaboreazaă sț i redacțeazaă proiecțul de hoțaă raî re privind țaxele sț i țarifele locale:
a) primesț țe, analizeazaă sț i cențralizeazaă solicițaă rile sț i verificaă necesițațea sț i
oporțunițațea acesțora;
b) elaboreazaă sț i redacțeazaă proiecțul de hoțaă raî re privind sțabilirea țaxelor sț i
țarifelor locale (țaxe pențru emițere cerțificațe urbanism sț i auțorizațții
consțrucțții, țaxe pențru eliberarea unor copii sț i exțrase ale documențelor aflațe
îîn arhiva Consiliului Județțean Cluj, țaxa pențru țurisț ții care vizițeazaă Rezervațția
Cheile Turzii, țaxe sț i țarife servicii biblioțecaă , ințrare muzee, acorduri, avize, ețc);
4) Supune spre aprobare reparțizarea pe țrimesțre a sumelor defalcațe din țaxa pe valoarea
adaă ugațaă , denumițaă îîn conținuare TVA, pențru echilibrarea bugețelor locale, a sumelor
defalcațe din TVA pențru finanțțarea chelțuielilor descențralizațe la nivelul județțului
precum sț i a sumelor defalcațe din TVA pențru finanțțarea drumurilor județțene:
a) îînțocmesț țe propunerile de reparțizare pe țrimesțre a sumelor defalcațe din TVA
alocațe județțului Cluj pe anul îîn curs sț i esțimaă rile pe urmaă țorii 3 ani sț i le îînaințeazaă
Direcțției Generale Regionale a Finanțțelor Publice Cluj;
b) primesț țe de la Direcțția Generalaă Regionalaă a Finanțțelor Publice Cluj reparțizarea
pe țrimesțre a sumelor defalcațe din TVA pențru anul îîn curs, îînțocmesț țe sițuațția
cențralizațoare pe indicațori conform sumelor comunicațe, o supune spre aprobare
sț i o depune la Direcțția Generalaă Regionalaă a Finanțțelor Publice Cluj;
5) Verificaă , cențralizeazaă sț i analizeazaă propunerile de la unițaă țțile adminisțrațiv- țerițoriale
îîn vederea elaboraă rii proiecțului de hoțaă raî re privind reparizarea coței de 20% din
impozițul pe veniț sț i din sume defalcațe din TVA pe unițaă țți adminisțrațiv-țerițoriale
pențru achițarea arierațelor, rambursarea rațelor la îîmprumuțurile conțracțațe, pențru
susțținerea programelor de dezvolțare localaă sț i pențru susțținerea proiecțelor de
infrasțrucțuraă care necesițaă cofinanțțare localaă .
6) Elaboreazaă sț i redacțeazaă referațul de aprobare, raporțul sț i proiecțul de hoțaă raî re privind
reparțizarea coței de 20% din impozițul pe veniț sț i din sume defalcațe din TVA pe
unițaă țți adminisțrațiv-țerițoriale pențru achițarea arierațelor, rambursarea rațelor la
îîmprumuțurile conțracțațe, pențru susțținerea programelor de dezvolțare localaă sț i
pențru susțținerea proiecțelor de infrasțrucțuraă care necesițaă cofinanțțare localaă ;
7) Supune spre aprobare consiliului județțean solicițaă rile primițe de la unițaă țțile
adminisțrațiv - țerițoriale referițoare la renominalizarea unor proiecțe de infrasțrucțuraă
îînțocmind referațul de aprobare, raporțul, proiecțul de hoțaă raî re.
8) Deschide sț i urmaă resț țe lunar credițele bugețare îîn limița bugețului aprobaț:
a) verificaă lunar cererile de alimențare de conț ale insțițuțțiilor de sub auțorițațea
Consiliului Județțean Cluj urmaă rind îîncadrarea sumelor solicițațe îîn prevederile
bugețare lunare sț i țrimesțriale;
b) îînțocmesț țe sițuațțiile: ”Noța Jusțificațivaă ”, „Cerere de deschidere de credițe”
cențralizațoare, pe capițole de chelțuieli, asiguraî nd deschiderea de credițe conform
planificaă rii țrimesțriale corelațaă sț i cu gradul de realizare a venițurilor pențru:
bugețul propriu sț i al insțițuțțiilor de sub auțorițațea Consiliului Județțean Cluj;
c) îînțocmesț țe noțe jusțificațive îîn cazurile îîn care plaă țțile lunare depaă sț esc plaă țțile medii
lunare aferențe perioadei anțerioare celei pențru care se solicițaă deschiderile de
credițe;
d) îînțocmesț țe dispozițțiile bugețare pențru Consiliului Județțean Cluj sț i insțițuțțiile de
sub auțorițațea Consiliului Județțean Cluj, pe capițole de chelțuieli conform
prevederilor bugețare anuale, țrimesțriale sț i lunare. IÎnțocmesț țe borderourile
aferențe dispozițțiilor bugețare pe capițole de chelțuieli;
e) îînțocmesț țe ordinele de plațaă îîmpreunaă cu ordonanțțaările de plațaă , propunerile de
angajare a unei chelțuieli sț i angajamențul bugețar conform deschiderii de credițe
pențru Consiliul Județțean Cluj sț i insțițuțțiile de sub auțorițațea Consiliului Județțean
Cluj, pe capițole de chelțuieli conform prevederilor bugețare anuale, țrimesțriale sț i
lunare;
f) depune la Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca, Dej, Gherla, Huedin deschiderea de
credițe cu 10 zile îînaințe de efecțuarea plaă țților conform prevederilor legale îîn
vigoare;
31
g) verificaă sț i îînaințeazaă spre avizare ordonațorului principal de credițe, țrimesțrial,
cererile de deschidere de credițe îînțocmițe de unițaă țțile finanțțațe din subvențții sț i
venițuri proprii conform prevederilor legale îîn vigoare;
9) IÎnțocmesț țe lunar execuțția bugețaraă a chelțuielilor;
10)IÎnțocmesț țe lunar sițuațția privind realizarea venițurilor proprii Consiliului Județțean Cluj sț i
pențru unițaă țțile de sub auțorițațea Consiliului Județțean Cluj finanțțațe din venițuri proprii
sț i subvențții;
11)IÎnțocmesț țe evidențța pe fiecare sursaă de veniț (conform cerințțelor de raporțare a execuțției
lunare a venițurilor) pențru sțabilirea drepțurilor consțațațe din:
a) venițuri din chirii sț i redevențțe;
b) venițuri din țaxa asupra mijloacelor de țransporț marfaă cu masa țoțalaă maximaă
auțorizațaă de pesțe 12 țone cuvenițaă Consiliului Județțean Cluj (40%);
c) venițuri obțținuțe din țaxele privind eliberarea cerțificațelor de urbanism sț i
auțorizațțiilor de consțruire pențru persoanele fizice sț i juridice;
d) alțe venițuri;
12)Asiguraă resțițuirea sumelor rezulțațe din regularizarea țaxei pențru auțorizațțiile de
consțrucțție, emise de serviciul de specialițațe din cadrul Consiliului Județțean Cluj;
13)IÎnțocmesț țe sț i elibereazaă facțuri fiscale pențru achițarea cu ordin de plațaă a țaxelor pențru
auțorizațții de consțrucțții, cerțificațe urbanism, formulare aferențe auțorizațțiilor îîn baza
comunicaă rilor primițe de la comparțimențele de specialițațe din cadrul Consiliului
Județțean Cluj;
14)Facțureazaă sț i urmaă resț țe îîncasaă rile din redevențțe sț i chirii:
a) îînțocmesț țe facțurile pențru redevențțe cabinețe medicale pe baza comunicaă rilor
primițe de la Comparțimențul Managemențul Unițaă țților Sanițare din cadrul
Consiliului Județțean Cluj;
b) îînțocmesț țe facțurile pențru chirii pe baza conțracțelor de îînchiriere îîncheiațe de
serviciile de specialițațe din cadrul Consiliului Județțean Cluj;
c) calculeazaă penalițaă țți sț i îînțocmesț țe facțurile aferențe (pențru îîncasaă rile urmaă rițe de
Serviciul Bugeț Local, Venițuri);
15)Urmaă resț țe sț i ia maă surile care se impun, îîn limița compețențței, pențru recuperarea
creanțțelor bugețare;
16)IÎnțocmesț țe lunar, sițuațția privind monițorizarea chelțuielilor de personal, cențralizațaă pe
capițole de chelțuieli bugețare, preluaî nd Anexa nr. 2 ”Sițuațție privind monițorizarea
chelțuielilor de personal pe luna ______anul _____” de la țoațe insțițuțțiile de sub auțorițațea
Consiliului Județțean Cluj;
17)IÎnțocmesț țe anual Anexa nr. 1 ”Sițuațție privind reparțizarea pe luni a chelțuielilor de
personal aprobațe pe anul_______” privind reparțizarea pe luni a chelțuielilor de personal
aprobațe pențru anul îîn curs pențru Consiliului Județțean Cluj sț i unițaă țțile de sub
auțorițațea Consiliului Județțean Cluj;
18)Verificaă lunar realizaă rile sț i îîncadrarea îîn plan a plaă țților din cadrul Programului Națțional de
Dezvolțare Localaă (fonduri alocațe de Minisțerul Dezvolțaă rii Regionale sț i Adminisțrațției
Publice);
19)Analizeazaă zilnic conțul de execuțție al bugețului local pe cele douaă secțțiuni (funcțționare sț i
dezvolțare). Asiguraă fondurile necesare secțțiunii de dezvolțare, îîn funcțție de solicițaă ri, prin
vaă rsaă mințe din secțțiunea de funcțționare;
20)IÎnțocmesț țe lunar Noța de fundamențare privind solicițarea sumelor defalcațe din TVA
aprobațe prin Legea bugețului, urmaă rind îîncadrarea îîn sumele reparțizațe pe țrimesțre;
21)IÎnregisțreazaă cronologic ordinele de plațaă sț i borderourile cențralizațoare a dispozițțiilor
bugețare;
22)IÎnțocmesț țe sițuațțiile financiare lunare privind îîncasaă rile sț i plaă țțile insțițuțțiilor publice
finanțțațe din venițuri proprii sț i subvențție, precum sț i plaă țțile aferențe derulaă rii proiecțelor
cu finanțțare din Fondul European Nerambursabil:
a) îînțocmesț țe anexele: ,,Conțul de execuțție al insțițuțțiilor publice’’- pe țițluri de
chelțuieli, ,,Conțul de execuțție al bugețului insțițuțțiilor publice finanțțațe din
venițuri proprii sț i subvențții (de subordonare localaă ) – venițuri’’, ,,Conțul de execuțție
al bugețului insțițuțțiilor publice finanțțațe din venițuri proprii sț i subvențții (de
32
subordonare localaă ) – chelțuieli’’- pe subcapițole de chelțuieli pențru unițaă țțile de
sub auțorițațea Consiliului Județțean Cluj finanțțațe din venițuri proprii sț i subvențții;
b) îînțocmesț țe anexele: ,,Conțul de execuțție al insțițuțțiilor publice’’- pe țițluri de
chelțuieli, ,,Conțul de execuțție al insțițuțțiilor publice’’- pe subcapițole de chelțuieli
pențru fondurile exțerne nerambursabile finanțțațe din bugețul local;
c) îînțocmesț țe anexele: ,,Conțul de execuțție al insțițuțțiilor publice’’- pe țițluri de
chelțuieli sț i ,,Conțul de execuțție al bugețului fondurilor exțerne nerambursabile -
chelțuieli’’ pențru fondurile exțerne nerambursabile finanțțațe din bugețul
fondurilor exțerne nerambursabile;
23)IÎnțocmesț țe recțificaă rile bugețare:
a) analizeazaă legalițațea, necesițațea sț i oporțunițațea propunerilor de recțificare a
bugețului propriu al Consiliului Județțean Cluj sț i a bugețelor unițaă țților de sub
auțorițațea Consiliului Județțean Cluj.
b) analizeazaă realizarea venițurilor proprii pesțe cele planificațe îîn condițțiile legii,
c) supune spre aprobare propunerile de recțificaă ri bugețare îînțocmind referațe de
aprobare, rapoarțe, proiecțe de hoțaă raî ri sț i anexe;
d) comunicaă unițaă țților din subordine nivelul fondurilor alocațe prin hoțaă raî rile de
recțificare bugețaraă ale consiliului județțean sț i reparțizarea acesțora pe țrimesțre,
pe capițole ale clasificațției bugețare sț i pe țițluri de chelțuieli;
e) acțualizeazaă prevederile bugețului de venițuri sț i chelțuieli al Consiliului Județțean
Cluj îîn urma recțificaă rilor aprobațe. Transmițe bugețele rezulțațe la Direcțția
Generalaă Regionalaă a Finanțțelor Publice Cluj sț i Trezoreria Municipiului Cluj-
Napoca,
24)Elaboreazaă sț i redacțeazaă , țrimesțrial, proiecțul de hoțaă rîîre privind conțul de execuțție al
bugețului local, al bugețului insțițuțțiilor publice finanțțațe din venițuri proprii sț i subvențții
sț i al bugețului fondurilor exțerne nerambursabile;
25)IÎnțocmesț țe țrimesțrial sț i anual sițuațțiile financiare privind conțul de execuțție al bugețului
local, bugețului insțițuțțiilor publice finanțțațe din venițuri proprii sț i subvențții sț i a bugețului
fondurilor exțerne nerambursabile (anexe la darea de seamaă conțabilaă ):
a) îînțocmesț țe anexele: ,,Conțul de execuțție al insțițuțțiilor publice’’- pe țițluri de
chelțuieli, ,,Conțul de execuțție al bugețului insțițuțțiilor publice finanțțațe din
venițuri proprii sț i subvențții (de subordonare localaă ) – venițuri’’, ,,Conțul de execuțție
al bugețului insțițuțțiilor publice finanțțațe din venițuri proprii sț i subvențții (de
subordonare localaă ) – chelțuieli’’- pe subcapițole de chelțuieli pențru unițaă țțile de
sub auțorițațea Consiliului Județțean Cluj finanțțațe din venițuri proprii sț i subvențții;
b) îînțocmesț țe anexele: ,,Conțul de execuțție al insțițuțțiilor publice’’- pe țițluri de
chelțuieli, ,,Conțul de execuțție al bugețului local - venițuri’’, ,,Conțul de execuțție al
insțițuțțiilor publice’’- pe subcapițole de chelțuieli, din bugețul local;
c) îînțocmesț țe anexele: ,,Conțul de execuțție al insțițuțțiilor publice’’ - pe țițluri de
chelțuieli, ,,Conțul de execuțție al bugețului fondurilor exțerne nerambursabile-
venițuri’’ sț i ,,Conțul de execuțție al bugețului fondurilor exțerne nerambursabile -
chelțuieli’’ aferențe bugețului fondurilor exțerne nerambursabile;
26)Colaboreazaă cu insțițuțțiile de specialițațe de la nivelul județțului sț i îîmpreunaă cu Direcțția
Generalaă Regionalaă a Finanțțelor Publice Cluj face propuneri de modificare a surselor de
finanțțare îîn vederea asiguraă rii desfaă sț uraă rii normale a acțțiunilor preluațe pe seama
bugețului local;
27)Asiguraă cuprinderea îîn prevederile bugețare anuale a sumelor primițe din fondurile la
dispozițția Guvernului:
a) îînțocmesț țe deschiderea de credițe sț i alimențarea conțurilor beneficiarilor
fondurilor;
b) ințroduce îîn programul informațic bugețul recțificaț;
28)Urmaă resț țe modul de uțilizare a sumelor alocațe prin Hoțaă raî ri de Guvern, cu respecțarea
desținațțiilor sț i îîncadrarea îîn credițele bugețare, paî naă la reporțarea îîn anul urmaă țor a
evențualelor sume neuțilizațe respecțiv regularizarea la finele anului cu bugețul de sțaț;
29)Preia sț i verificaă documențele jusțificațive care au sțaț la baza deconțaă rii obiecțivelor
finanțțațe din fonduri alocațe prin Hoțaă raî ri de Guvern;
33
30)Preia sț i verificaă cererile de alimențare depuse de unițaă țțile sanițare:
a) asiguraă finanțțarea unițaă țților sanițare, urmaă rind îîncadrarea plaă țților îîn credițele
bugețare aprobațe pe obiecțive prin hoțaă raî ri ale consiliului județțean;
b) preia sț i verificaă la finele anului îîn curs deconțurile prezențațe de unițaă țțile sanițare
din care rezulțaă caă sumele virațe au fosț uțilizațe ințegral sau resțițuițe dupaă caz
paî naă la dața de 31 decembrie;
31)Asiguraă deconțarea sumelor aprobațe pențru susțținerea culțelor religioase din județț prin:
a) verificaă complețarea corecțaă a conțracțelor de finanțțare îîn conformițațe cu
elemențele aprobațe prin hoțaă rîîre de consiliu sț i le țransmițe spre semnare;
b) verificaă sț i analizeazaă cererile sț i documențele depuse spre deconțare de unițaă țțile de
culț;
c) îînțocmesț țe ordinele de plațaă sț i ordonanțțaările aferențe, urmaă rind îîncadrarea
plaă țților îîn credițele bugețare aprobațe prin hoțaă raî ri ale consiliului județțean;
32)Asiguraă deconțarea sumelor aprobațe pențru susțținerea acțivițaă țții sporțive din județț:
a) verificaă complețarea corecțaă a conțracțelor de finanțțare îîn conformițațe cu
elemențele aprobațe prin hoțaă rîîre de consiliu sț i le țransmițe spre semnare;
b) verificaă sț i analizeazaă cererile sț i documențele depuse spre deconțare de unițaă țțile
sporțive;
c) îînțocmesț țe ordinele de plațaă sț i ordonanțțaările aferențe, urmaă rind îîncadrarea
plaă țților îîn credițele bugețare aprobațe prin hoțaă raî ri ale consiliului județțean;
33)Realizeazaă viraă rile de credițe:
a) verificaă sț i analizeazaă legalițațea, necesițațea sț i oporțunițațea viraă rilor de credițe sț i
le supune aprobaă rii ordonațorului principal de credițe;
b) acțualizeazaă bugețul de venițuri sț i chelțuieli rezulțaț îîn urma viraă rilor de credițe;
34)Idențificaă sursele financiare sț i asiguraă cofinanțțarea sau finanțțarea unor proiecțe inițțiațe
de aparațul propriu sau de caă țre unițaă țțile de sub auțorițațea Consiliului Județțean Cluj:
elaboreazaă sț i redacțeazaă proiecțul de hoțaă rîîre privind cofinanțțarea sau finanțțarea unor
proiecțe inițțiațe de aparațul propriu sau de caă țre unițaă țțile de sub auțorițațea Consiliului
Județțean Cluj;
35)Consțițuie fondul de îînțrețținere, îînlocuire sț i dezvolțare (IID) asiguraî nd efecțuarea plaă țților
caă țre Compania de Apaă Somesț S.A. cu îîncadrarea îîn țermenele legale;
36)Asiguraă corespondențța privind ajuțorul de sțaț caă țre Consiliul Concurențței;
37)Urmaă resț țe sț i asiguraă aplicarea prevederilor legale din domeniul concurențței sț i ajuțorului
de sțaț;
38)Idențificaă sursele financiare sț i asiguraă cofinanțțarea proiecțelor finanțțațe din fondurile
sțrucțurale;
39)Elaboreazaă sț i redacțeazaă proiecțul de hoțaă rîîre privind finanțțarea sau cofinanțțarea
diferițelor obiecțive propuse a fi cuprinse îîn bugețul de venițuri sț i chelțuieli sț i
cențralizeazaă propunerile pe capițolele bugețare;
40)Face ințervențții la Direcțția Generalaă Regionalaă a Finanțțelor Publice Cluj sț i Minisțerul
Finanțțelor Publice pențru suplimențarea fondurilor necesare pențru echilibrarea
bugețelor locale;
41)IÎnțocmesț țe anual sițuațția financiaraă privind execuțția chelțuielilor pențru capițolul”
IÎnvaă țțaămaî nț”, „Ordine publicaă sț i siguranțța națționalaă ”, „Proțecțția mediului” dețaliaț pe
subcapițole de chelțuieli, iar îîn cadrul subcapițolelor pe arțicole sț i alineațe pențru țoațe
sursele de finanțțare;
42)Cențralizeazaă lunar pe baza exțraselor de la Trezoreria municipiului Cluj-Napoca,
îîncasaă rile din impozițul pe veniț, disțincț 11,25% pențru bugețul propriu al Consiliului
Județțean sț i 27% pențru echilibrarea bugețului propriu, pe fiecare țrezorerie sț i unițațe
adminisțrațiv-țerițorialaă îîn parțe îîn vederea reparțizaă rii lor pe programe;
43)Colaboreazaă cu Direcțția Generalaă Regionalaă a Finanțțelor Publice Cluj sț i cu țrezoreriile din
județț pențru clarificarea unor erori îîn conțținuț a conțurilor de venițuri;
44)Elaboreazaă proiecțul bugețului de venițuri sț i chelțuieli pe anul urmaă țor sț i esțimaă rile pe
urmaă țorii 3 ani:
a) primesț țe sț i analizeazaă scrisoarea cadru de la Direcțția Generalaă Regionalaă a Finanțțelor
Publice Cluj sț i adresa cu limițele de chelțuieli aferențe Consiliului Județțean Cluj;
34
b) țransmițe adrese caă țre insțițuțțiile de sub auțorițațea Consiliului Județțean Cluj precum
sț i comparțimențelor din cadrul Consiliului Județțean Cluj;
c) verificaă , cențralizeazaă sț i analizeazaă propunerile de la insțițuțțiile de culțuraă de sub
auțorițațea Consiliului Județțean Cluj;
d) verificaă , cențralizeazaă sț i analizeazaă propunerile de la insțițuțțiile de îînvaă țțaămaî nț de sub
auțorițațea Consiliului Județțean Cluj;
e) verificaă , cențralizeazaă sț i analizeazaă propunerile de la comparțimențele din cadrul
Consiliului Județțean Cluj precum sț i de la capițolele de chelțuieli:,,Alțe servicii publice
generale’’, ,,Saă naă țațe’’, ,,Asiguraă ri sț i asisțențțaă socialaă ’’, ,, Acțțiuni generale economici,
comerciale sț i de muncaă ’’, ,,Agriculțuraă , silviculțuraă , pisciculțuraă sț i vaî naă țoare’’,
,,Transporțuri’’, ,,Alțe acțțiuni economice’’;
f) elaboreazaă proiecțul de bugeț cu fundamențaă rile sț i anexele aferențe pe baza
propunerilor primițe;
g) ințroduce proiecțul de bugeț pe venițuri sț i chelțuieli îîn programul informațic al
Minisțerului Finanțțelor Publice;
h) țransmițe proiecțul de bugeț caă țre Direcțția Generalaă Regionalaă a Finanțțelor Publice
Cluj (pe suporț de haî rție sț i elecțronic);
45)Asiguraă îînregisțrarea îîn Programul FOREXEBUG a țuțuror operațțiunilor sț i raporțaă rilor din
domeniul de acțivițațe a serviciului;
46)Asiguraă execuțarea silițaă a creanțțelor bugețare sț i îînțocmesț țe documențele necesare
realizaă rii acesței acțivițaă țți;
47)Urmaă resț țe sț i asiguraă corespondențța privind aplicarea prevederilor legale din domeniul
concurențței sț i ajuțorului de sțaț, sens îîn care:
a) efecțueazaă raporțarea, noțificarea sț i evidențța ajuțoarelor de sțaț acordațe de caă țre
Consiliul Județțean Cluj;
b) ințocmesț țe sț i acțualizeazaă anual invențarul ajuțoarelor acordațe sț i îîl țransmițe
Consiliului Concurențței, informațțiile necesare cu privire la națura sț i originea
ajuțoarelor de sțaț acordațe, condițțiile sț i perioada de țimp de acordare, coța de ajuțor
de sțaț pențru fiecare beneficiar îîn parțe, conform legislațției privind ajuțorul de sțaț;
c) complețeazaă sț i țransmițe formularul de noțificare a ajuțorului de sțaț precum sț i
furnizarea țuțuror informațțiilor solicițațe de caă țre Consiliul Concurențței îîn scopul
auțorizaă rii ajuțorului de sțaț de caă țre Comisia Europeanaă ;
d) solicițaă consulțaă ri preliminare Consiliului Concurențței ațunci caă nd exisțaă
incerțițudini caă maă sura inițțiațaă de caă țre Consiliul Județțean Cluj esțe ajuțor de sțaț sau
nu;
e) elaboreazaă noța de fundamențare îîn care se prezințaă aspecțele care conduc la
îîncadrarea acțțiunii auțorițaă țții publice ca ajuțor de sțaț conform prevederilor legale, sț i
proiecțul de hoțaă raî re privind ajuțorul de sțaț acordaț beneficiarului de caă țre Consiliul
Județțean Cluj;

Secțiunea 2. Serviciul Financiar-Contabil

Art. 44.
Serviciul Financiar-Conțabil îîndeplinesț țe urmaă țoarele ațribuțții specifice:
1) Efecțueazaă plaă țțile prin viramenț, urmaă rind îîncadrarea îîn prevederile bugețului aprobaț pe
capițole, subcapițole, arțicole sț i aliniațe, pe urmaă țoarele cațegorii:
a) plaă țțile pențru acțivițațea proprie a Consiliului Județțean Cluj, Cențrului Milițar
Zonal, Inspecțorațului pențru Sițuațții de Urgențțaă, precum sț i a alțor insțițuțții
finanțțațe din bugețul propriu al județțului Cluj;
b) plaă țțile privind finanțțarea chelțuielilor ocazionațe de desfaă sț urarea olimpiadelor sț i
concursurilor sț colare, conțribuțțiile Consiliului Județțean Cluj la diverse organisme
ințerne sț i ințernațționale;
c) plaă țțile privind achițarea produselor disțribuițe îîn îînvaă țțaămaî nțul primar sț i presț colar
din județțul Cluj, prin Programul pențru sț coli al Romaî niei („Lapțele sț i cornul” sț i
„Frucțe îîn Sț coli”);
d) plaă țțile pențru realizarea obiecțivelor de invesțițții ale Consiliului Județțean Cluj;
35
e) plaă țțile pențru îînțrețținerea bunurilor din propriețațea Județțului Cluj aflațe îîn
adminisțrarea Consiliului Județțean Cluj;
2) Organizeazaă sț i îînțocmesț țe evidențța conțabilaă pențru programele cu finanțțare
nerambursabilaă posțaderare, asțfel:
a) efecțueazaă țoațe plaă țțile pențru programele cu finanțțare nerambursabilaă
posțaderare, prin conțurile deschise la Trezorerie sț i baă nci comerciale;
b) verificaă exțrasele de conț sț i documențele jusțificațive pențru fiecare operațțiune
derulațaă prin conțurile deschise pențru programele cu finanțțare nerambursabilaă
posțaderare;
c) asiguraă evidențța îîncasaă rilor îîn lei sț i îîn valuțaă aferențe fondurilor exțerne
nerambursabile posțaderare;
d) asiguraă evidențțaă conțabilaă disțincțaă pențru programele finanțțațe din fonduri
nerambursabile posțaderare, obțținaî ndu-se balanțța de verificare sințețicaă sț i
analițicaă pențru fiecare program îîn parțe;
3) Organizeazaă sț i efecțueazaă operațțiunile derulațe prin Casierie, asțfel:
a) îîncaseazaă , prin Casieria proprie, diverse venițuri ale Consiliului Județțean Cluj sț i le
depune la Trezorerie;
b) ridicaă numerar de la Trezorerie pențru efecțuarea diverselor plaă țți, precum sț i de la
Banca Comercialaă Romaî naă pențru deplasaă rile personalului îîn sțraă inaă țațe;
c) organizeazaă evidențța operațivaă la zi a îîncasaă rilor sț i plaă țților îîn numerar cu ajuțorul
Regisțrului de casaă îîn care se îînregisțreazaă operațțiunile pe maă sura efecțuaă rii lor;
d) exercițaă conțrolul zilnic asupra operațțiunilor efecțuațe prin casierie sț i asiguraă
îîncasarea la țimp a creanțțelor, lichidarea obligațțiunilor de plațaă ;
4) Verificaă deconțurile de chelțuieli pențru deplasaă rile ințerne sț i exțerne;
5) IÎnțocmesț țe lunar sțațele de plațaă sț i sițuațțiile privind plața salariilor, asțfel:
a) calculeazaă lunar indemnizațția consilierilor județțeni, a membrilor Auțorițaă țții
Terițoriale de Ordine Publicaă (A.T.O.P.) sț i a membrilor diverselor comisii;
b) calculeazaă lunar îîndemnizațțiile de boalaă , precum sț i rețținerile din salariu pențru
angajațții Consiliului Județțean Cluj;
c) îînțocmesț țe ordinele de plațaă privind conțribuțțiile sț i rețținerile din salariu, le prezințaă
Trezoreriei Cluj spre deconțare;
d) îînțocmesț țe borderourile cu salariile nețe ale angajațților pențru Banca Transilvania
sț i Banca Romaî naă de Dezvolțare;
6) IÎnțocmesț țe declarațțiile sț i raporțaă rile privind salariile, dupaă cum urmeazaă :
a) îînțocmesț țe, ocazional, cererea caă țre Casa de Asiguraă ri de Saă naă țațe Cluj pențru
recuperarea indemnizațțiilor de concedii medicale;
b) îînțocmesț țe, lunar, Declarațția privind obligațțiile de plațaă la bugețul de sțaț sț i
Declarațția privind obligațțiile de plațaă a conțribuțțiilor sociale, impozițul pe veniț sț i
evidențța nominalaă a persoanelor asigurațe;
c) îînțocmesț țe, anual, declarațțiile informațive privind venițul neț;
d) îînțocmesț țe, lunar, Sițuațția privind monițorizarea chelțuielilor de personal sț i o predaă
Serviciului Bugeț Local, Venițuri pențru cențralizare;
e) îînțocmesț țe, îîn colaborare cu Serviciul Resurse Umane, sițuațția privind „Raporțarea
dațelor informațive privind numaă rul de personal sț i fondul de salarii la semesțru” îîn
vederea depunerii la DGRFP Cluj;
7) Recepțționeazaă , paă sțreazaă sț i elibereazaă mațerialele, obiecțele de invențar sț i acțivele fixe din
cadrul Consiliului Județțean Cluj, asțfel:
a) îînțocmesț țe noțele de recepțție sț i fisț ele mijlocului fix;
b) îînțocmesț țe bonurile de consum pențru mațeriale;
c) îînțocmesț țe bonurile de țransfer, pe locuri de folosințțaă, pențru obiecțele de invențar
sț i acțivele fixe;
d) asiguraă primirea / predarea bunurilor îîn / din pațrimoniul Consiliului Județțean Cluj;
8) Organizeazaă evidențța conțabilaă sințețicaă sț i analițicaă a pațrimoniului compus din mijloace
fixe, obiecțe de invențar, mațeriale sț i diferițe alțe valori pențru Consiliul Județțean Cluj,
Cențrul Milițar Zonal Cluj, Inspecțorațul pențru Sițuațții de Urgențțaă, asțfel:
a) lunar, calculeazaă amorțizarea acțivelor fixe din evidențțaă;
36
b) calculeazaă sț i îînregisțreazaă reevaluarea acțivelor fixe corporale aflațe îîn pațrimoniul
Consiliul Județțean Cluj, Cențrul Milițar Zonal Cluj sț i Inspecțorațul pențru Sițuațții de
Urgențțaă, conform reglemențaă rilor legale îîn vigoare;
c) îînregisțreazaă îîn evidențța conțabilaă scoațerea din funcțțiune a acțivelor fixe, din uz a
mațerialelor de națura obiecțelor de invențar casațe din pațrimoniul Consiliului
Județțean Cluj, Cențrului Milițar Zonal Cluj sț i Inspecțorațului pențru Sițuațții de
Urgențțaă;
d) efecțueazaă îînregisțrarea operațțiunilor de modificaă ri îîn regimul juridic al bunurilor
ce aparțțin domeniului public al județțului, pe maă sura aparițției acesțora;
9) Organizeazaă invențarierea elemențelor de acțiv, dațorii sț i capițaluri proprii;
10)Organizeazaă evidențța conțabilaă , sințețicaă sț i analițicaă a debițorilor, credițorilor, venițurilor
sț i chelțuielilor Consiliul Județțean Cluj, Cențrul Milițar Zonal Cluj, Inspecțorațul pențru
Sițuațții de Urgențțaă;
11)Organizeazaă evidențța conțabilaă analițicaă disțincțaă , pe surse de finanțțare, a fondurilor la
dispozițția Guvernului, cu reflecțarea operațțiunilor economice efecțuațe pe seama sumelor
respecțive;
12)Monițorizeazaă uțilizarea sumelor primițe la dispozițția Guvernului pe parcursul derulaă rii
proceselor economice finanțțațe din acesțea;
13)IÎnțocmesț țe lunar, balanțța de verificare sințețicaă sț i analițicaă pențru verificarea exacțițaă țții
îînregisțraă rilor conțabile sț i conțrolul concordanțței dințre conțabilițațea sințețicaă sț i cea
analițicaă , principalul insțrumenț pe baza caă ruia se îînțocmesc sițuațțiile financiare, asțfel:
a) verificaă exțrasele de conț sț i documențele jusțificațive pențru fiecare operațțiune
derulațaă prin conțurile Consiliului Județțean Cluj;
b) îînțocmesț țe, lunar, fisț ele de conț sințețice sț i analițice;
c) îînțocmesț țe Regisțrul Jurnal sț i Regisțrul Invențar îîn conformițațe cu prevederile
legale îîn vigoare;
14)IÎnțocmesț țe lunar conțul de execuțție a chelțuielilor din bugețul local pe capițole pențru
acțivițațea proprie a Consiliului Județțean Cluj;
15)IÎnțocmesț țe lunar, pe capițole, conțul de execuțție a bugețului propriu al Consiliului
Județțean Cluj;
16)IÎnțocmesț țe sț i cențralizeazaă raporțaă rile lunare, asțfel:
a) îînțocmesț țe raporțaă rile financiare lunare pențru acțivițațea proprie a Consiliului
Județțean Cluj;
b) verificaă , analizeazaă sț i cențralizeazaă raporțaă rile lunare ale unițaă țților subordonațe îîn
vederea depunerii la DGRFP Cluj;
17)IÎnțocmesț țe sț i cențralizeazaă sițuațțiile financiare țrimesțriale, asțfel:
a) îînțocmesț țe țrimesțrial sițuațțiile financiare pențru acțivițațea proprie a Consiliului
Județțean Cluj;
b) îînțocmesț țe țrimesțrial, ca anexaă la Sițuațțiile financiare, Sițuațția fluxurilor de
țrezorerie pențru acțivițațea proprie, precum sț i cențralizațaă pențru obțținerea vizei
privind exacțițațea îîncasaă rilor, plaă țților sț i soldurilor conțurilor de disponibilițaă țți;
c) verificaă , analizeazaă sț i cențralizeazaă sițuațțiile financiare țrimesțriale ale unițaă țților
subordonațe îîn vederea depunerii la DGRFP Cluj;
d) supune aprobaă rii Consiliului Județțean Cluj sițuațțiile financiare anuale privind
bugețul propriu;
18)IÎnțocmesț țe proiecțul de bugeț pențru acțivițațea proprie a Consiliului Județțean Cluj;
19)Asiguraă deconțarea sumelor aprobațe pențru susțținerea acțivițaă țții culțurale sț i de ținereț
din județț:
a) verificaă complețarea corecțaă a conțracțelor de finanțțare îîn conformițațe cu
elemențele aprobațe prin hoțaă rîîre de consiliu sț i le țransmițe spre semnare
b) verificaă sț i analizeazaă cererile sț i documențele depuse spre deconțare,
c) îînțocmesț țe ordinele de plațaă sț i anexele aferențe, urmaă rind îîncadrarea plaă țților îîn
credițele bugețare aprobațe prin hoțaă raî ri ale consiliului județțean;
20)IÎnțocmesț țe lunar sițuațția privind necesarul de credițe pențru bugețul propriu al
Consiliului Județțean Cluj, cu respecțarea îîncadraă rii îîn prevederile legale;
21)Urmaă resț țe evidențța credițelor bugețare deschise;
37
22)IÎnțocmesț țe referațul privind viraă rile de credițe pențru bugețul propriu, conform
reglemențaă rilor îîn vigoare;
23)Urmaă resț țe angajarea, lichidarea, ordonanțțarea sț i plața chelțuielilor îîn conformițațe cu
prevederile legale, asțfel:
a) îînțocmesț țe, pențru fiecare plațaă : Propunere de angajare a unei chelțuieli,
Angajamenț bugețar individual/global sț i Ordonanțțare de plațaă ;
b) îînțocmesț țe fisț ele de credițe bugețare, plaă țți sț i chelțuieli efecțive pe fiecare capițol,
subcapițol, arțicol sț i alineaț;
c) organizeazaă sț i îînțocmesț țe evidențța angajamențelor bugețare sț i legale;
24)IÎnțocmesț țe, la țermen, daă rile de seamaă sțațisțice din domeniul de acțivițațe;
25)Urmaă resț țe modul de acordare a avansurilor din fonduri publice, țține evidențța avansurilor
acordațe sț i jusțificarea acesțora, îîn conformițațe cu prevederile legale;
26)IÎnțocmesț țe sț i depune lunar sițuațțiile privind dațoria publicaă localaă , îîn conformițațe cu
prevederile legale;
27)Asiguraă gesționarea sț i adminisțrarea informațțiilor sț i documențelor cu privire la domeniul
public sț i privaț al județțului care sunț de compețențța serviciului;
28)Asiguraă îînregisțrarea îîn Programul FOREXEBUG a țuțuror operațțiunilor sț i raporțaă rilor din
domeniul de acțivițațe al serviciului;
29)IÎnțocmesț țe evidențța operațivaă a bonurilor valorice / cardurilor de carburanțți;
30)IÎnțocmesț țe facțuri pențru coța parțe de uțilițaă țți pențru spațțiile îînchiriațe/concesionațe de
caă țre Consiliului Județțean Cluj;
31)Elibereazaă adeverințțe cu venițul realizaț, plața conțribuțțiilor aferențe salariilor, precum sț i
cu numaă rul de zile de concediu medical ale angajațților;
32)Elaboreazaă sț i redacțeazaă proiecțe de hoțaă raî ri/dispozițții pențru reglemențarea acțivițaă țților
care sunț de compețențța serviciului;
33)IÎnțocmesț țe sț i prezințaă organelor de conțrol rapoarțele solicițațe îîmpreunaă cu
documențele conțabile aferențe;

38
Secțiunea 3. Biroul Instituții Publice, Guvernanță Corporativă

Art. 45.
Biroul Insțițuțții Publice, Guvernanțțaă Corporațivaă îîndeplinesț țe urmaă țoarele ațribuțții
specifice:
I. Atribuții privind instituțiile publice
1) Elaboreazaă sț i redacțeazaă proiecțele de hoțaă raî re/dispozițții referițoare la numirea sț i
revocarea reprezențanțților Consiliului Județțean Cluj îîn Consiliile de Adminisțrațție /
Consiliile Adminisțrațive ale unițaă țților de culțuraă , îînvaă țțaămaî nț special sț i a alțor insțițuțții
publice;
2) IÎncheie conțracțul de mandaț cu reprezențanțții Consiliului Județțean Cluj îîn Consiliile de
Adminisțrațție/Consiliile adminisțrațive ale sț colilor speciale, insțițuțțiilor de culțuraă sț i ale
alțor insțițuțții publice, cențralizeazaă rapoarțele de acțivițațe ale acesțora sț i cențralizeazaă
procesele verbale de la sț edințțe;
3) Asiguraă , la solicițare, elaborarea sț i redacțarea proiecțelor de hoțaă raî ri, pențru modificarea
denumirii insțițuțțiilor de ințeres județțean;
4) IÎnțocmesț țe o bazaă de dațe referițoare la unițaă țțile de îînvaă țțaămaî nț special aflațe sub
auțorițațea Consiliului Județțean Cluj (numaă r de elevi, numaă r de personal, dațe de conțacț,
programe, parțeneriațe) pe care o pune la dispozițția aparațului de specialițațe prin
ințermediul rețțelei ințerne;
5) Verificaă documențațția îînțocmițaă de caă țre direcțorii unițaă țților de îînvaă țțaămaî nț special, ai
serviciilor publice sț i a insțițuțțiilor de culțuraă necesaraă îîn vederea obțținerii acordului
Presț edințelui Consiliului Județțean Cluj privind numirea persoanelor desemnațe saă exercițe
acțivițațea de conțrol financiar prevențiv propriu;
6) Verificaă documențațția îînțocmițaă de caă țre direcțorii unițaă țțile de îînvaă țțaămaî nț special, ai
serviciilor publice sț i a insțițuțțiilor de culțuraă necesaraă îîn vederea obțținerii acordului
Presț edințelui Consiliului Județțean Cluj privind raporțul de evaluare a persoanelor
desemnațe saă exercițe acțivițațea de conțrol financiar prevențiv propriu;
7) Anual îînțocmesț țe o informare privind acțivițațea direcțorilor unițaă țților de îînvaă țțaămaî nț
special pe baza rapoarțelor de acțivițațe îînțocmițe de caă țre acesț ția;
8) Furnizeazaă dațele necesare organizaă rii licițațției elecțronice pențru îîncredințțarea
serviciilor de producere sț i disțribuțție a produselor lacțațe sț i de panificațție pențru elevii
din clasele I-VIII sț i presț colarii din graă dinițțele cu program normal de 4 ore, din
îînvaă țțaămaî nțul de sțaț sț i privaț, sț i a frucțelor sț i legumelor îîn sț coli pențru elevii din clasele I-
VIII din îînvaă țțaămaî nțul de sțaț sț i privaț;
9) Urmaă resț țe derularea programului „Lapțe-Corn” (Programul pențru Sț coli al Romaî niei
2017-2021) pențru fiecare an sț colar prin:
a) verificarea respecțaă rii de caă țre firmele furnizoare a comenzilor dațe de
Inspecțorațul Sț colar Județțean pențru unițaă țțile sț colare de pe raza județțului Cluj
pențru cele țrei zone, îîn cențralizațoarele depuse de firme,
b) cențralizarea sț i verificarea canțițaă țților de produse lacțațe sț i de panificațție
confirmațe de caă țre unițaă țțile sț colare sț i presț colare,
c) verificarea îîncrucisț ațaă a cațițaă țților de produse disțribuițe de firmaă cu cea
confirmațaă de unițaă țțile de îînvaă țțaămaî nț,
d) verificarea facțurii aferențe cențralizațoarelor sț i propunerea la plațaă a acesțeia.
10)Urmaă resț țe derularea programului „Frucțe îîn Sț coli” (Programul pențru Sț coli al Romaî niei
2017-2021) pențru fiecare an sț colar prin:
a) verificarea respecțaă rii de caă țre firmele furnizoare a comenzilor dațe de
Inspecțorațul Sț colar Județțean pențru unițaă țțile sț colare de pe raza județțului Cluj
pențru cele țrei zone, îîn cențralizațoarele depuse de firme;
b) cențralizarea sț i verificarea canțițaă țților de frucțe (mere) confirmațe de caă țre unițaă țțile
sț colare;
c) verificarea îîncrucisț ațaă a canțițaă țților de produse disțribuițe de firmaă cu cea
confirmațaă de unițaă țțile de îînvaă țțaămaî nț;
d) verificarea facțurii aferențe cențralizațoarelor sț i propunerea la plațaă a acesțeia;
39
11)IÎnțocmesț țe sț i depune pențru finanțțare Cererea de aprobare sț i Cererea de plațaă îîn vederea
obțținerii ajuțorului comunițar pențru furnizarea lapțelui îîn insțițuțțiile sț colare beneficiare
ale Programului Lapțe-Corn;
12)IÎnțocmesț țe sț i depune pențru finanțțare Cererea de aprobare sț i Cererea de plațaă îîn vederea
obțținerii ajuțorului financiar îîn cadrul Programului de IÎncurajare a Consumului de Frucțe
îîn Sț coli – Disțribuțția Mere pențru elevii din clasele I-VIII din îînvaă țțaămaî nțul de sțaț sț i privaț;
13)Asiguraă implemențarea cel puțțin a unei maă suri educațive care îînsoțțesc disțribuțția
frucțelor, legumelor, lapțelui sț i a produselor lacțațe
14)Parțicipaă la Sț edințțele Comițețului Local de Dezvolțare a Parțeneriațului Social pențru
Invaă țțaămaî nțul Tehnic sț i Profesional îîn vederea îînțocmirii Planului Local sț i Regional de
acțțiune îîn Invaă țțaămaî nțul Tehnic sț i Profesional sț i ale Consorțțiului Regional de Dezvolțare a
IÎnvaă țțaămaî nțului Tehnic sț i Profesional;
15)Parțicipaă la sț edințțele Grupului de lucru privind analiza modului îîn care esțe asigurațaă
proțecțția unițaă țților de îînvaă țțaămaî nț îîn unițaă țțile adminisțrațiv țerițoriale din Județțul Cluj;
16)Cențralizeazaă sț i țransmițe spre analiza Comisiei de specialițațe solicițaă rile de finanțțare
nerambursabilaă din parțea unițaă țților de culț aparțținaî nd culțelor religioase recunoscuțe
din Romaî nia;
17)Cențralizeazaă sț i țransmițe spre analiza Comisiei de specialițațe solicițaă rile de finanțțare
nerambursabilaă din parțea organizațțiilor, fundațțiilor, asociațțiilor care desfaă sț oaraă acțivițaă țți
de sț i pențru ținereț;
18)Cențralizeazaă sț i țransmițe spre analiza Comisiei de specialițațe solicițaă rile de finanțțare
nerambursabilaă din parțea asociațțiilor sț i cluburilor sporțive;
19)Cențralizeazaă sț i îînaințeazaă comisiei de selecțție a oferțelor culțurale, consțițuițaă la nivelul
Consiliului Județțean Cluj, solicițaă rile de finanțțare nerambursabilaă din parțea persoanelor
fizice sț i persoanelor juridice îînființțațe, respecțiv auțorizațe îîn condițțiile legii romaî ne sau
sțraă ine pențru acțțiuni, programe sau proiecțe culțurale;
20)Elaboreazaă sț i redacțeazaă proiecțele de hoțaă raî re pențru reparțizarea fondurilor
nerambursabile prevaă zuțe îîn cadrul Programelor de ținereț, acțțiuni culțurale, culțe sț i
sporț pe baza propunerilor venițe din parțea comisiilor de specialițațe ale consiliului
județțean sț i asiguraă aducerea la cunosț țințța beneficiarilor;
21)Anual cențralizeazaă manifesțaă rile culțurale organizațe de caă țre insțițuțțiile de culțuraă din
subordinea Consiliului Județțean Cluj sț i unițaă țțile adminisțrațiv-țerițoriale, redacțeazaă
Calendarul culțural al județțului Cluj sț i asiguraă aducerea lui la cunosț țințța publicaă prin
afisț are pe pagina de ințerneț a Consiliului Județțean Cluj;
22)Anual elaboreazaă sț i redacțeazaă Calendarul Taî rgurilor, piețțelor sț i oboarelor organizațe de
caă țre unițaă țțile adminisțrațiv-țerițoriale din județțul Cluj sț i asiguraă aducerea lui la
cunosț țințța publicaă prin afisț are pe pagina de ințerneț a Consiliului Județțean Cluj;
23)Analizeazaă sț i verificaă propunerile pențru scoațerea din funcțțiune a mijloacelor fixe sț i din
uz a obiecțelor de invențar pențru insțițuțțiile publice aflațe sub auțorițațea Consiliului
Județțean Cluj. Verificarea exisțențței bunurilor sț i sțarea fizicaă a acesțora se face la unițațea
solicițanțaă dupaă care elaboreazaă sț i redacțeazaă proiecțul de dispozițție pențru scoațerea din
funcțțiune a mijloacelor fixe sț i din uz a obiecțelor de invențar;
24)Parțicipaă îîn comisiile de invențariere a pațrimoniului Consiliului Județțean Cluj;
25)Preia corespondențța Direcțției Generale Bugeț-Finanțțe, Resurse Umane sț i o reparțizeazaă
pe comparțimențe;
26)Asiguraă adminisțrarea programului de managemenț al documențelor sț i suporțul țehnic
pențru uțilizațor;
27)Parțicipaă îîmpreunaă cu firma presțațoare la efecțuarea consțațaă rilor țehnice ce se impun
pențru remedierea, îînlocuirea componențelor hardware defecțe sau adaă ugarea alțor
elemențe noi sț i la ințervențțiile care implicaă demonțarea carcasei;
28)Recepțționeazaă lucraă rile de depanare sau upgradare efecțuațe de caă țre firma presțațoare;
29)Vizeazaă țoațe reparațțiile sau upgrade-urile efecțuațe de caă țre firma presțațoare care nu fac
parțe din conțracțul de service;
30)Lunar verificaă corespondențța informațțiilor de pe Fisț ele de ințervențție sț i Raporțul
cențralizațor corespunzaă țor aceleiasț i luni;

40
31)Gesționeazaă licențțele sofțware pențru sofțurile exisțențe îîn rețțeaua Consiliului Județțean
Cluj;
32)Consțițuie sț i acțualizeazaă , îîmpreunaă cu firma presțațoare, baza de dațe a echipamențelor
informațice a Consiliului Județțean Cluj mențționaî nd orice ințervențție a firmei presțațoare
(reparațții, îînlocuiri de piese, upgrade hard), achizițția de echipamențe noi, scoațeri din
funcțțiune, predaă ri caă țre sau primiri de la firma presțațoare.
33)Configureazaă accesul ințern sț i exțern din sț i îîn rețțeaua Ințerneț;
II. Atribuții privind guvernanța corporativ ă
34)Elaboreazaă sț i redacțeazaă proiecțele de hoțaă raî re pențru aprobarea bugețelor de venițuri sț i
chelțuieli ațaî ț îîn faza inițțialaă caî ț sț i recțificațivaă ale sociețaă țților sț i regiilor auțonome aflațe
sub auțorițațea Consiliului Județțean Cluj;
35)Anual, verificaă , elaboreazaă sț i redacțeazaă proiecțele de hoțaă raî re privind Sițuațțiile financiare
anuale ale sociețaă țților sț i regiilor auțonome aflațe sub auțorițațea Consiliului Județțean Cluj;
36)Elaboreazaă sț i redacțeazaă proiecțele de hoțaă raî re privind acordarea unui mandaț special
reprezențanțților Consiliului Județțean Cluj îîn Adunarea Generalaă a Acțționarilor sociețaă țților
la care Consiliului Județțean Cluj esțe acțționar, îîn vederea exercițaă rii drepțului de acțționar;
37)Elaboreazaă sț i redacțeazaă proiecțele de hoțaă raî ri privind aprobarea / modificarea Sțațuțului
/ Acțului consțițuțiv / Regulamențului de Organizare sț i Funcțționare al sociețaă țților sț i regiei
auțonome aflațe sub auțorițațea Consiliului Județțean Cluj;
38)Elaboreazaă sț i redacțeazaă proiecțele de hoțaă raî re privind numirea comisiei de
evaluare/conțracțare a serviciilor unui experț independenț, persoanaă fizicaă sau juridicaă ,
specializațaă îîn recruțarea resurselor umane îîn vederea realizaă ri selecțției candidațților
pențru funcțția de membru îîn Consiliul de Adminisțrațție al regiilor auțonome sț i sociețaă țților
aflațe îîn coordonarea, subordonarea sau sub auțorițațea Consiliului Județțean Cluj sț i
asiguraă secrețariațul acesței comisii;
39)Elaboreazaă sț i redacțeazaă proiecțele de hoțaă raî ri privind:
a) numirea sț i revocarea membrilor îîn Consiliile de Adminisțrațție ale sociețaă țților la
care Consiliului Județțean Cluj esțe acțționar/asociaț unic sț i ale regiilor auțonome
aflațe îîn coordonarea, subordonarea sau sub auțorițațea Consiliului Județțean Cluj;
b) aprobarea obiecțivelor sț i crițeriilor de performanțțaă ale membrilor Consiliilor de
Adminisțrațție precum sț i a remunerațției acesțora;
40)IÎncheie conțracțul de mandaț cu membrii Consiliilor de Adminisțrațție ai sociețaă țților la
care Consiliului Județțean Cluj esțe acțționar / asociaț unic sț i regiei auțonome aflațe îîn
coordonarea, subordonarea sau sub auțorițațea Consiliului Județțean Cluj;
41)Elaboreazaă sț i redacțeazaă proiecțele de hoțaă raî re privind aprobarea planului de
adminisțrare elaboraț de consiliile de adminisțrațție ale sociețaă țților la care Consiliului
Județțean Cluj esțe acțționar/asociaț unic sț i regiei auțonome aflațe îîn coordonarea,
subordonarea sau sub auțorițațea Consiliului Județțean Cluj;
42)Analizeazaă semesțrial sț i informeazaă conducerea cu privire la modul de îîndeplinire a
obiecțivelor sț i crițeriilor de performanțțaă ale membrilor Consiliilor de Adminisțrațție ai
sociețaă țților la care Consiliului Județțean Cluj esțe acțționar/asociaț unic sț i regiilor
auțonome aflațe îîn coordonarea, subordonarea sau sub auțorițațea Consiliului Județțean
Cluj;
43)Elaboreazaă raporțul anual cu privire la acțivițațea sociețaă țților sț i regiilor auțonome aflațe
îîn coordonarea, subordonarea sau sub auțorițațea Consiliului Județțean Cluj sț i asiguraă
publicarea acesțuia pe pagina de ințerneț a Consiliului Județțean Cluj;
44)Verificaă documențațția îînțocmițaă de caă țre conducaă țorii sociețaă țților sț i regiilor auțonome,
necesaraă îîn vederea obțținerii acordului Presț edințelui Consiliului Județțean Cluj privind
numirea persoanelor desemnațe saă exercițe acțivițațea de conțrol financiar prevențiv
propriu;
45)Verificaă documențațția îînțocmițaă de caă țre conducaă țorii, sociețaă țților sț i regiilor auțonome,
necesaraă îîn vederea obțținerii acordului Presț edințelui Consiliului Județțean Cluj privind
raporțul de evaluare a persoanelor desemnațe saă exercițe acțivițațea de conțrol financiar
prevențiv propriu;
46)IÎnțocmesț țe scrisoarea de asț țepțaă ri, îîn consulțare cu comparțimențele de specialițațe din
cadrul auțorițaă țții publice țuțelare sț i cu organele de adminisțrare sț i conducere ale
41
îînțreprinderii publice sț i elaboreazaă proiecțul de hoțaă raî re de consiliul județțean pențru
aprobarea formei finale a scrisorii de asț țepțaă ri
47)IÎnțocmesț țe sț i publicaă pe pagina proprie de ințerneț lisța adminisțrațorilor îîn funcțțiune de
la regia auțonomaă ;
48)Elaboreazaă sț i redacțeazaă proiecțele de hoțaă raî re privind numirea comisiei de evaluare
anualaă a performanțțelor adminisțrațorilor la sociețaă țțile la care Consiliul Județțean Cluj esțe
acțționar unic/asociaț unic sț i la regia auțonomaă aflațaă îîn coordonarea, subordonarea sau
sub auțorițațea Consiliului Județțean Cluj sț i asiguraă secrețariațul acesței comisii;
49)Elaboreazaă sț i redacțeazaă proiecțele de hoțaă raî re privind acordarea unui mandaț special
reprezențanțților Consiliului Județțean Cluj îîn Adunarea Generalaă a Acțționarilor sociețaă țților
la care Consiliul Județțean Cluj esțe acțționar, îîn vederea exercițaă rii realizaă rii evaluaă rii
anuale a adminisțrațorilor;
50)Monițorizeazaă sț i evalueazaă indicațorii de performanțțaă financiari sț i nefinanciari cuprinsț i îîn
anexa la conțracțul de mandaț al adminisțrațorilor ințreprinderilor publice;
51)Monițorizeazaă sț i evalueazaă aplicarea O.U.G. nr. 109/2011, cu modificaă rile sț i complețaă rile
ulțerioare de caă țre îînțreprinderile publice, asțfel cum sunț definițe la arț. 2 pcț. 2, sț i
raporțeazaă Minisțerului Finanțțelor Publice cu privire la aceasța sț i cu privire la îîndeplinirea
ațribuțțiilor proprii îîn aplicarea ordonanțței;
52)Raporțeazaă indicațorii de performanțțaă monițorizațți la îînțreprinderile publice de caă țre
Minisțerul Finanțțelor Publice, semesțrial, îîn țermen de 20 de zile calendarisțice de la dața
depunerii raporțaă rilor conțabile semesțriale pențru anul îîn curs/sițuațțiilor financiare
anuale pențru anul precedenț;
53)Cențralizeazaă procesele verbale de la sț edințțele consiliilor de adminisțrațție sț i hoțaă raî rile
adopțațe îîn cadrul acesțora precum sț i cele ale adunaă rii generale ale acțționarilor de la
ințreprinderile publice.

Secțiunea 4. Serviciul Resurse Umane

Art. 46.
Serviciul Resurse Umane îîndeplinesț țe urmaă țoarele ațribuțții specifice:
1) Organizeazaă sț i realizeazaă gesțiunea resurselor umane, a funcțțiilor publice sț i a
funcțționarilor publici îîn cadrul Consiliului Județțean Cluj, colaboreazaă direcț cu Agențția
Națționalaă a Funcțționarilor Publici; Are acces la porțalul de managemenț al funcțțiilor
publice sț i al funcțționarilor publici sț i efecțueazaă / țransmițe țoațe modificaă rile ințervenițe
îîn sițuațția funcțționarilor publici sț i a funcțțiilor publice, îîn țermen de 10 zile lucraă țoare de la
dața ințervenirii acesțora, țransmițțaînd îîn formaț elecțronic țoațe documențele necesare
(anexe, acțe adminisțrațive);
2) IÎnțocmesț țe anual, cențralizaț, cu consulțarea sindicațelor funcțționarilor publici proiecțul
Planului de ocupare a funcțțiilor publice din cadrul Consiliului Județțean Cluj sț i al
insțițuțțiilor publice aflațe îîn subordine acesțuia, pe care-l țransmițe la Agențția Națționalaă a
Funcțționarilor Publici spre verificare. Elaboreazaă sț i redacțeazaă proiecțul de hoțaă raî re
privind aprobarea Planului de ocupare a funcțțiilor publice, îîl supune aprobaă rii consiliului
județțean sț i țransmițe Agențției Națționale a Funcțționarilor Publici o copie a hoțaă raî rii
aprobațe;
3) Organizeazaă sț i asiguraă procedurile legațe de depunerea juraă maî nțului de caă țre funcțționarii
publici conform legislațției îîn vigoare;
4) Asiguraă desfaă sț urarea procedurilor de numire a comisiei de disciplinaă /parițaraă , conform
prevederilor legale, elaboreazaă sț i redacțeazaă proiecțul de dispozițție privind numirea
comisiei de disciplinaă /parițaraă ;
5) Elaboreazaă sț i redacțeazaă proiecțul de hoțaă raî re privind aprobarea Regulamențului de
organizare sț i funcțționare al aparațului de specialițațe al Consiliului Județțean Cluj îîn urma
solicițaă rii propunerilor comparțimențelor de specialițațe;
6) Elaboreazaă sț i redacțeazaă proiecțul de hoțaă raî re privind aprobarea Regulamențului de
organizare sț i funcțționare pențru insțițuțțiile de culțuraă , direcțțiile sț i serviciile publice aflațe
sub auțorițațea Consiliului Județțean Cluj (Direcțția Generalaă de Asisțențțaă Socialaă sț i
Proțecțția Copilului Cluj, Direcțția Județțeanaă de Evidențțaă a Persoanelor Cluj, Serviciul Public
42
Județțean Salvamonț-Salvaspeo) îîn urma verificaă rii sț i analizei propunerilor primițe de la
conducaă țorul insțițuțției;
7) Elaboreazaă sț i redacțeazaă proiecțul de dispozițție privind aprobarea Regulamențului ințern
al aparațului de specialițațe al Consiliului Județțean Cluj;
8) Elaboreazaă sț i redacțeazaă proiecțele de hoțaă raî ri privind aprobarea sțrucțurii
organizațorice (organigramei sț i sțațului de funcțții) pențru aparațul de specialițațe al
Consiliului Județțean Cluj, îîn urma solicițaă rii propunerilor comparțimențelor de
specialițațe, precum sț i documențațția necesaraă obțținerii avizului Agențției Națționale a
Funcțționarilor Publici sț i le prezințaă pențru aprobare;
9) Elaboreazaă sț i redacțeazaă proiecțele de hoțaă raî ri privind aprobarea organigramei sț i sțațului
de funcțții pențru insțițuțțiile de culțuraă , direcțțiile sț i serviciile publice, unițaă țțile sanițare al
caă ror managemenț a fosț țransferaț caă țre Consiliului Județțean Cluj precum sț i regiile sț i
sociețaă țțile aflațe îîn subordinea Consiliului Județțean Cluj;
10)IÎnțocmesț țe sț i acțualizeazaă baza de dațe pențru personalul din aparațul de specialițațe
asțfel:
a) ințroduce sț i acțualizeazaă dațele personale ale salariațților;
b) acțualizeazaă modificaă rile din Organigramaă sț i Sțațul de funcțții;
c) opereazaă îîncheierea/îîncețarea raporțului de serviciu/conțracțului de muncaă ;
d) muțarea personalului, îîncadrarea, salariul de bazaă , sporurile, avansaă rile sț i
promovaă rile, majoraă rile de salariu, ețc.;
11)Asiguraă respecțarea legislațției muncii privind aplicarea formelor de salarizare, de sțabilire
a salariului sț i a alțor drepțuri de personal prin elaborarea sț i redacțarea referațelor sț i a
proiecțelor de dispozițții pențru fiecare angajaț îîn parțe;
12)IÎnțocmesț țe anual lucraă rile privind, promovarea pențru funcțționarii publici sț i pențru
personalul conțracțual sț i le supune spre aprobare; IÎnsț țiințțeazaă Agențția Națționalaă a
Funcțționarilor Publici, cu privire la organizarea concursului de promovare îîn clasaă sau îîn
grad profesional a funcțționarilor publici din cadrul Consiliului Județțean Cluj sț i solicițaă
numirea reprezențanțților Agențției Națționale a Funcțționarilor Publici îîn comisia de
concurs;
13)IÎnțocmesț țe lucraă rile necesare pențru numirea îîn funcțții publice sț i conțracțuale, îîncețarea
raporțurilor de serviciu/desfacerea conțracțelor de muncaă , îîncadrarea, promovarea,
avansarea, suspendarea, țransferarea, dețasț area, numirea țemporaraă cu delegațție îîn funcțții
de conducere, schimbarea locului de muncaă , pențru personalul din aparațul de
specialițațe, funcțționari publici, personal conțracțual sț i demnițari. Informeazaă noii
angajațți cu dațe referițoare la clauzele esențțiale ale acordului/conțracțului colecțiv de
muncaă sț i ale Regulamențului ințern al aparațului de specialițațe, îîn vederea conformaă rii;
14)Sțabilesț țe fondul de premiere pențru merițe deosebițe sț i urmaă resț țe ca reparțizarea saă se
facaă conform reglemențaă rilor legale. Elaboreazaă sț i redacțeazaă proiecțul de dispozițție;
15)IÎnțocmesț țe sț i predaă îîn țermen rapoarțele sțațisțice lunare, țrimesțriale, semesțriale sț i
anuale privind numaă rul salariațților sț i chelțuielile insțițuțției cu forțța de muncaă caă țre
Insțițuțul Națțional de Sțațisțicaă ;
16)Cențralizeazaă sț i predaă Serviciului Bugeț Local, Venițuri, machețele privind monițorizarea
țrimesțrialaă a chelțuielilor de personal, ațaî ț pențru Consiliul Județțean Cluj caî ț sț i pențru
insțițuțțiile subordonațe;
17)Colaboreazaă cu Serviciul Financiar-Conțabil, la îînțocmirea Sițuațțiilor semesțrialecu privire
la numaă rul de personal din cadrul aparațului de specialițațe al Consiliului Județțean Cluj sț i
fondul de salarii corespunzaă țor;
18)Asiguraă programarea sț i efecțuarea concediilor de odihnaă pe anul îîn curs îîn mod esț alonaț
pe baza propunerilor direcțțiilor, serviciilor, dupaă caz a comparțimențelor de lucru
subordonațe presț edințelui, din cadrul aparațului de specialițațe al Consiliului Județțean
Cluj, elaboraî nd sț i redacțaî nd proiecțul de aprobare a dispozițției referițoare la programarea
concediilor de odihnaă pențru aparațul aparațului de specialițațe; Realizeazaă evidențța
concediilor de odihnaă , concediilor plaă țițe pențru evenimențe familiale deosebițe sțabilițe
conform legii, a concediilor faă raă plațaă , a absențțelor nemoțivațe, a sancțțiunilor precum sț i a
concediilor medicale;

43
19)Sțabilesț țe, anual sț i cu ocazia recțificaă rilor de bugeț, necesarul chelțuielilor de personal al
aparațului de specialițațe, al unițaă țților de culțuraă subordonațe, al insțițuțțiilor publice sț i al
insțițuțțiilor de îînvaă țțaămaî nț special din subordinea Consiliului Județțean Cluj sț i al spițalelor
al caă ror managemenț a fosț țransferaț Consiliului Județțean Cluj pe care îîl predaă Serviciului
Bugeț Local, Venițuri îîn vederea elaboraă rii bugețului de venițuri sț i chelțuieli al județțului;
20)Asiguraă organizarea concursurilor pențru posțurile de direcțor/manager, vacanțe, de la
nivelul direcțțiilor sț i serviciilor publice aflațe îîn subordinea Consiliului Județțean Cluj, pe
baza referațelor aprobațe; Elaboreazaă sț i redacțeazaă proiecțele de hoțaă raî ri privind numirea
sț i eliberarea din funcțție a acesțora;
21)Asiguraă organizarea concursurilor, elaborarea sț i redacțarea proiecțelor de
hoțaă raî re/dispozițție privind numirea sț i eliberarea din funcțție a direcțorilor/managerilor
insțițuțțiilor de culțuraă sț i îînțocmesț țe conțracțele de managemenț conform prevederilor
legale;
22)Asiguraă elaborarea acțelor adițționale ale conțracțelor de managemenț ale direcțorilor /
managerilor insțițuțțiilor de culțuraă cu privire la programul minimal, precum sț i ale alțor
modificaă ri ale clauzelor conțracțuale;
23)Organizeazaă evaluarea performanțțelor manageriale ale conducaă țorilor insțițuțțiilor publice
de culțuraă , precum sț i a modului de îîndeplinire a prevederilor conțracțului de
managemenț, la țermenele sțabilițe de lege;
24)Asiguraă țransmițerea, de caă țre Consiliului Județțean Cluj, a solicițaă rii îînțocmirii raporțului
de evaluare a direcțorilor/managerilor insțițuțțiilor de culțuraă ;
25)Elaboreazaă sț i redacțeazaă proiecțele de hoțaă raî re/dispozițție privind numirea comisiilor de
concurs/evaluare sț i de aprobare a regulamențelor de organizare sț i desfaă sț urare a evaluaă rii
managemențului insțițuțțiilor de culțuraă , precum sț i a celor de concurs;
26)Sțabilesț țe salariul managerilor spițalelor publice al caă ror managemenț a fosț țransferaț
caă țre Consiliul Județțean Cluj sț i, pe perioada ințerimațului, pențru membrii comițețului
direcțor;
27)Sțabilesț țe necesarul de formare profesionalaă pe baza rapoarțelor îînțocmițe de personalul
de conducere (funcțționari publici/personal conțracțual) pențru personalul din subordine,
îîn urma evaluaă rii anuale, cu evidențțierea domeniilor considerațe priorițare, precum sț i a
crițeriilor ce sțau la baza idențificaă rii priorițaă țților;
28)IÎnțocmesț țe sț i supune aprobaă rii programul anual de perfecțționare profesionalaă precum sț i
planul de maă suri privind perfecțționarea profesionalaă a funcțționarilor publici sț i a
personalului conțracțual din cadrul aparațului de specialițațe; IÎnțocmesț țe raporțul anual
dețaliaț privind formarea profesionalaă a funcțționarilor publici (numaă r de parțicipanțți,
numaă r cursuri, durața, cosțuri aferențe);
29)Implemențeazaă prevederile legale referițoare la declarațțiile de avere sț i ințerese depuse de
funcțționarii publici, personalul cu funcțții de conducere conțracțual precum sț i personalul
conțracțual care adminisțreazaă sau implemențeazaă programe ori proiecțe finanțțațe din
fonduri exțerne sau din fonduri bugețare din aparațul de specialițațe al Consiliului
Județțean Cluj;
30)Elaboreazaă sț i redacțeazaă proiecțul de dispozițție privind Codul de conduițaă ețicaă sț i
profesionalaă a funcțționarilor publici sț i a personalului conțracțual din cadrul aparațului de
specialițațe al Consiliului Județțean Cluj sț i-l propune spre aprobare presț edințelui
Consiliului Județțean Cluj;
31)Asiguraă consilierea ețicaă prin acordarea de consulțanțțaă funcțționarilor publici sț i
personalului conțracțual din cadrul aparațului de specialițațe al Consiliului Județțean Cluj
cu privire la respecțarea normelor de conduițaă ;
32)IÎnțocmesț țe rapoarțe țrimesțriale privind respecțarea normelor de conduițaă precum sț i
rapoarțe semesțriale privind sițuațția implemențaă rii procedurilor disciplinare de caă țre
funcțționarii publici din cadrul aparațului de specialițațe al Consiliului Județțean Cluj pe
care le țransmițe la țermenele sț i îîn formațul sțandard sțabiliț caă țre Agențția Națționalaă a
Funcțționarilor Publici;
33)Monițorizeazaă regimul incompațibilițaă țții sț i al conflicțului de ințerese, sesizaă rile adresațe
comisiei de disciplinaă sț i sesizaă rile cu privire la îîncaă lcarea prevederilor Legii nr. 7/2004

44
privind Codul de conduițaă al funcțționarilor publici, la nivelul aparațului de specialițațe al
Consiliului Județțean Cluj;
34)IÎnțocmesț țe sț i acțualizeazaă dosarele profesionale ale funcțționarilor publici din aparațul de
specialițațe, dosarele personale ale angajațților cu conțracț de muncaă sț i pențru persoanele
care ocupaă funcțții de demnițațe publicaă alese, asiguraî nd paă sțrarea acesțora îîn condițții de
siguranțțaă; Complețeazaă sț i gesționeazaă baza de dațe elecțronicaă privind evidențța dosarelor
profesionale pențru funcțționarii publici, conform prevederilor legale;
35)IÎnțocmesț țe o bazaă de dațe cu modificaă rile salariale îîncepaî nd cu dața de 01.01.2011,
pențru persoanele din aparațul de specialițațe precum sț i pențru persoanele care ocupaă
funcțții de demnițațe publicaă alese sț i elibereazaă , la cerere, precum sț i la plecarea din
insțițuțție o adeverințțaă care saă ațesțe acțivițațea desfaă sț urațaă , vechimea îîn muncaă , îîn
specialițațe sau îîn funcțția publicaă , ețc. conform legii;
36)Asiguraă realizarea procesului de evaluare a performanțțelor profesionale individuale
pențru personalul din aparațul de specialițațe al Consiliului Județțean Cluj;
37)Asiguraă realizarea procesului de evaluare a performanțțelor profesionale individuale
pențru conducaă țorii insțițuțțiilor publice (Direcțția Generalaă de Asisțențțaă Socialaă sț i
Proțecțția Copilului Cluj, Direcțție Județțeanaă de Evidențțaă a Persoanelor Cluj, Serviciul Public
Județțean Salavamonț-Salvaspeo Cluj) aflațe îîn subordinea sț i sub auțorițațea Consiliului
Județțean Cluj, de caă țre Presț edințele Consiliului Județțean Cluj;
38)Tț ine legaă țura cu conducaă țorii comparțimențelor care au îîn subordine debuțanțți, respecțiv
cu îîndrumaă țorii acesțora sț i preia la sfaî rsț ițul perioadei de sțagiu țoațe documențele de
evaluare precum sț i rapoarțele de sțagiu îînțocmițe de funcțționarii publici debuțanțți,
îînțocmind referațul sț i proiecțul de dispozițție privind promovarea acesțora;
39)Elaboreazaă , îîmpreunaă cu conducaă țorul comparțimențului îîn care îîsți desfaă sț oaraă acțivițațea
funcțționarul debuțanț, programul de desfaă sț urare a perioadei de sțagiu, care apoi se
aprobaă de caă țre conducaă țorul insțițuțției;
40) Solicițaă obțținerea reparțițției de muncaă pențru noii angajațți sau funcțționari publici, care se
aflaă îîn sț omaj, de la Agențția Județțeanaă de Ocupare a Forțței de muncaă Cluj;
41)IÎnsț țiințțeazaă medicul de medicina muncii, precum sț i inspecțorațul țerițorial de muncaă pe a
caă rui razaă îîsți desfaă sț oaraă acțivițațea, îîn țermen de 10 zile lucraă țoare de la dața la care a fosț
anunțțaț îîn scris de caă țre salariața gravidaă sau care alaă pțeazaă ;
42)Organizeazaă , pe baza referațelor aprobațe de caă țre presț edințe, concursurile pențru
ocuparea posțurilor vacanțe din cadrul aparațului de specialițațe al Consiliului Județțean
Cluj, îîndeplinind țoațe formalițaă țțile sț i respecțaî nd legislațția îîn domeniu ațaî ț pențru
funcțționarii publici caî ț sț i pențru personalul conțracțual; Solicițaă la Agențția Națționalaă a
Funcțționarilor Publici aviz favorabil organizaă rii concursului de ocupare a funcțțiilor
publice vacanțe pențru care compețențța de organizare a concursului aparțține Agențției,
comunicaî nd acesțeia bibliografia sț i condițțiile specifice de parțicipare pe baza cerințțelor
cuprinse îîn fisț a posțului pențru fiecare dințre funcțțiile publice vacanțe; IÎnsț țiințțeazaă
Agențția Națționalaă a Funcțționarilor Publici cu privire la dața organizaă rii concursului de
ocupare a funcțțiilor publice vacanțe pențru care compețențța de organizare aparțține
Consiliului Județțean Cluj; Elaboreazaă sț i redacțeazaă proiecțul de dispozițție de numire a
comisiilor de concurs sț i a celor de soluțționare a conțesțațțiilor îîn vederea ocupaă rii
funcțțiilor publice vacanțe;
43)Asiguraă secrețariațul comisiilor de concurs pențru ocuparea unor posțuri vacanțe sț i a
celor de soluțționare a conțesțațțiilor;
44)Comunicaă posțurile vacanțe sț i cerințțele de ocupare ale acesțora la Agențția Județțeanaă de
Ocupare a Forțței de muncaă Cluj;
45)Asiguraă îînțocmirea sțațelor de plațaă , lunar, paî naă la nivelul salariului bruț;
46)IÎnțocmesț țe sț i complețeazaă baza de dațe privind conțurile bancare pențru plața salariilor
pențru aparațul de specialițațe, demnițari sț i alțe cațegorii de persoane;
47)IÎnțocmesț țe acțele necesare sțabilirii drepțurilor de pensie (limița de vaî rsța, anțicipațaă ,
anțicipațaă parțțialaă , urmasț , invalidițațe) pențru personalul din aparațul de specialițațe sț i le
țransmițe solicițanțului îîn vederea depunerii la Casa Județțeanaă de Pensii;
48)Asiguraă îînțocmirea sț i complețarea la zi a Regisțrului de evidențțaă al salariațților sț i respecțiv
Regisțrul public;
45
49)Asiguraă îînțocmirea sț i eliberarea legițimațțiilor de serviciu sț i de conțrol pențru persoanele
din aparațul de specialițațe, ale demnițarilor sț i a alțor cațegorii de persoane pențru care se
impune aceasța;
50)Asiguraă primirea sț i expedierea documențelor prin posț ța specialaă milițaraă asigurațaă de
Serviciul Romaî n de Informațții precum sț i respecțarea prevederilor legale privind circuițul
documențelor speciale sț i cu caracțer secreț;
51)IÎnțocmesț țe sț i expediazaă comunicaă rile, privind suspendarea conțracțului de muncaă pențru
presț edințele sț i vicepresț edințții consiliului județțean sț i asiguraă țransmițerea dațelor privind
indemnizațția acesțora insțițuțțiilor sau unițaă țților unde le-a fosț suspendaț conțracțul de
muncaă ;
52)Colaboreazaă cu serviciile din cadrul direcțției sț i cu celelalțe direcțții ale Consiliului Județțean
Cluj precum sț i cu țoațe unițaă țțile din subordine sț i cu consiliile locale îîn vederea elaboraă rii
unor lucraă ri;
53)Elibereazaă , la cerere, adeverințțe pențru salariațții Consiliului Județțean Cluj;
54)IÎnțocmesț țe Condicile de prezențțaă, le verificaă zilnic sț i îînțocmesț țe lunar Foaia colecțivaă de
prezențțaă pe baza acesțora;
55)Acordaă permanenț asisțențțaă de specialițațe unițaă țților subordonațe Consiliului Județțean
Cluj precum sț i consiliilor locale, la cererea acesțora, îîn domeniul resurselor umane sț i
sțabilirii drepțurilor salariale;
56)Tț ine evidențța persoanelor cu obligațții milițare din aparațul de specialițațe sț i a
consilierilor județțeni îîn regisțrul cu caracțer secreț;
57)IÎnțocmesț țe Fisț ele de evidențțaă sț i Sițuațția privind mobilizarea la locul de muncaă pențru
perioada de pace sț i de raă zboi îîn vederea supunerii aprobaă rii presț edințelui Consiliului
Județțean Cluj sț i Cențrului Milițar Județțean;
58)Comunicaă , ațunci caî nd esțe cazul, Cențrului Milițar Județțean, modificaă rile survenițe îîn
Sițuațția privind mobilizarea la locul de muncaă sț i îîn sițuațția numericaă a personalului cu
obligațții milițare din cadrul Consiliului Județțean Cluj. Asiguraă paă sțrarea îîn condițții de
securițațe a acesțor documențe sț i a secrețului de serviciu;
59)Asiguraă sț i organizeazaă efecțuarea conțrolul medical periodic de medicina muncii, la
angajare sț i la reluarea acțivițaă țții dupaă perioadele de suspendare sț i conțrolul medical
periodic, la nivelul insțițuțției, prin cabinețul de specialițațe abilițaț, pențru aparațul de
specialițațe;
60)Acordaă asisțențțaă de specialițațe, sț efilor comparțimențelor din cadrul aparațului de
specialițațe al Consiliului Județțean Cluj, îîn îînțocmirea Fisț elor de posț sț i țține evidențța lor;

Secțiunea 5. Serviciul SSM-PSI, Logistic


Art. 47.
Serviciul SSM-PSI, Logisțic îîndeplinesț țe urmaă țoarele ațribuțții specifice:
1) Raă spunde de proțecțția fizicaă a pațrimoniului, respecțiv de paă sțrarea sț i gesționarea
bunurilor din doțarea Consiliului Județțean Cluj;
2) IÎnțocmesț țe documențele privițoare la misț carea bunurilor de invențar, mațeriale sț i
consumabile;
3) Gesționeazaă , depozițeazaă , îînțrețține sț i asiguraă conservarea țehnicii, aparațurii sț i
mațerialelor de proțecțție civilaă sț i asiguraă spațțiile de depozițare pențru mațerialele
necesare îîn cazul dezasțrelor;
4) Verificaă îîmpreunaă cu personalul din Inspecțorațul pențru Sițuațții de Urgențțaă al județțului
Cluj, mijloacele sț i maă surile pențru îînsț țiințțare, alarmare, proțecțție sț i pregaă țire a populațției
sț i bunurilor mațeriale.
5) IÎnțocmesț țe referaț de disponibilizare sț i proces verbal de țransfer faă raă plațaă a unor
mijloace fixe din gesțiunea Consiliului Județțean Cluj;
6) IÎnțocmesț țe, îîmpreunaă cu Serviciul Financiar-Conțabil, bugețul de chelțuieli mațeriale
pențru anul îîn curs aferenț Consiliului Județțean Cluj, Inspecțorațul Pențru Sițuațții de
Urgențțaă Cluj, Cențrul Milițar Zonal Cluj, Inspecțorațul pențru Sițuațții de Urgențțaă - Cențrul
Zonal de Pregaă țire de Proțecțție Civilaă Cluj Napoca, Sțrucțura Terițorialaă Pențru Probleme
Speciale Cluj.

46
7) IÎnțocmesț țe lisța pozițției „alțe chelțuieli de invesțițții” defalcațaă pe cațegorii de bunuri
bugețare-cap. 51. IÎn acesț sens pregaă țesț țe caiețul de sarcini cu principalele caracțerisțici
ale mijloacelor fixe;
8) IÎnțocmesț țe documențațțiile necesare îîn vederea desfaă sț uraă rii procedurilor de achizițții
publice pențru produsele, serviciile sț i lucraă rile din domeniul de acțivițațe, urmaă resț țe
derularea conțracțelor;
9) Parțicipaă , îîmpreunaă cu reprezențanțul Serviciului Financiar-Conțabil, la recepțția bunurilor
achizițționațe pențru acțivițaă țțile Consiliul Județțean Cluj;
10)IÎnțocmesț țe necesarul lunar al produselor de proțocol pențru conducerea Consiliului
Județțean Cluj, respecțiv delegațțiile ințerne sț i exțerne, cu asigurarea îîncadraă rii îîn sumele
alocațe. Asiguraă produsele sț i pregaă țesț țe saă lile pențru buna desfaă sț urare a acțivițaă țților.
Colaboreazaă cu personalul Serviciului Adminisțrațție Publicaă Localaă îîn vederea asiguraă rii
bunei desfaă sț uraă ri a sț edințțelor consiliului județțean;
11)Tț ine evidențța conțracțelor de achizițții, presțaă ri servicii, furnizare de uțilițaă țți sț i pențru
aparațura specificaă din doțarea comparțimențului de Proțecțție Civilaă din cadrul
Inspecțorațului pențru Sițuațții de Urgențțaă Cluj sț i Cențrul Milițar Zonal;
12)Organizeazaă sț i coordoneazaă acțivțaă țțile necesare pențru mențținerea îîn sțare de funcțționare
a insțalațțiilor, aparațurii sț i uțilajelor de la puncțul de alarmare sițuaț îîn municipiul Cluj
Napoca, sțr. Av. Baă descu nr. 7-9. Urmaă resț țe modul de execuțare a lucraă rilor de îînțrețținere
periodicaă ce se impun;
13)Duce la îîndeplinire sarcinile ce îîi revin privind pregaă țirea economiei sț i a țerițoriului
pențru apaă rare sț i reprezințaă Consiliul Județțean Cluj îîn comisia mixțaă de rechizițții;
14)Coordoneazaă sț i asiguraă cu auțovehiculele din parcul auțo al insțițuțției deplasarea îîn
țerițoriu a delegațțiilor oficiale, a comisiilor de specialițațe sț i conțrol din cadrul aparațului
de specialițațe, a echipelor de ințervențție pențru deblocarea drumurile județțene. (copaci
caă zuțți, alunecaă ri de țeren, ețc.).sț i a dirigințților de sț anțier care supravegheazaă sociețaă țțile cu
care insțițuțția are conțracț de lucraă ri;
15)IÎnțocmesț țe Foile de Parcurs sț i ține evidențța kilomețrilor parcursț i, a consumurile de
combusțibil la auțovehiculele Consiliului Județțean Cluj prin complețarea Fisț ei Acțivițaă țții
Zilnice;
16)Cențralizeazaă consumurile de carburanț aferențe auțovehiculelor sț i auțouțilițarelor din
parcul auțo al insțițuțției. Urmaă resț țe îîncadrarea îîn coțele de carburanț aferențe fiecaă rui
auțovehicul/ lunaă ,
17)IÎnțocmesț țe ponțajul zilnic sț i lunar pențru personalul de deservire respecțiv îîngrijițoare sț i
conducaă țori auțo. Pențru conducaă țorii auțo îîn colaborare cu Serviciului Resurse Umane
țține evidențța orele suplimențare sț i asiguraă compensarea acesțora prin ore libere plaă țițe, îîn
condițțiile legiiAsiguraă , coordoneazaă sț i urmaă resț țe respecțarea legalițațții țransporțurilor
pențru auțovehicule prin îînțocmirea documențelor de țransporț specifice impuse de
legislațția aplicabilaă cațegoriei de țransporț efecțuaț, modul de efecțuare al acesțora;
18)Asiguraă sț i urmaă resț țe efecțuarea reviziilor țehnice la țermenele scadențe, a reparațțiilor
curențe sț i a reparațțiilor auțo accidențale;
19)IÎnțocmesț țe documențațțiile necesare pențru achizițția serviciilor de îînțrețținere / reparare
ale auțovehiculelor sț i pențru achizițția serviciilor de asigurare RCA sț i CASCO;
20)Asiguraă efecțuarea de caă țre conducaă țorii auțo a vizițelor medicale sț i psihologice la
țermenele scadențe, țține evidențța acesțora sț i urmaă resț țe aplicarea recomandaă rilor
comisiei de siguranțța circulațției;
21)IÎnțocmesț țe Dosarele de daunaă pențru auțovehiculele insțițuțției implicațe îîn accidențe,
urmaă resț țe soluțționarea acesțora;
22)IÎnțocmesț țe acțele de îînscriere sau radiere din circulațție pențru auțovehiculele din parcul
auțo al Consiliului Județțean Cluj;
23)Coordoneazaă acțivițațea Comparțimențului de SSM-PSI sț i avizeazaă țoațe acțele emise de
caă țre acesț comparțimenț;
24)Asiguraă pențru insțalațțiile / echipamențele care sunț deservițe de caă țre personalul din
cadrul Serviciul Logisțic funcțționarea, exploațarea, îînțrețținerea sț i repararea insțalațțiilor/
echipamențelor din domeniul Inspecțției de Sțaț pențru Conțrolul Cazanelor, Recipiențelor

47
sub Presiune sț i Insțalațțiilor de Ridicaț denumițaă îîn conținuare I.S.C.I.R. îîn conformițațe cu
cerințțele prescripțțiilor țehnice aplicabile;
25)Asiguraă , pențru insțalațțiile / echipamențele care sunț deservițe de caă țre personalul din
cadrul Serviciul Logisțic, îîndeplinirea obligațțiilor specifice privind acțivițațea de Operațor
Responsabil cu Supravegherea sț i Verificarea Tehnicaă asțfel:
a) saă idențifice țoațe insțalațțiile/echipamențele din domeniul I.S.C.I.R;
b) saă permițaă numai funcțționarea echipamențelor/ insțalațțiilor auțorizațe sț i
îînregisțrațe la Inspecțția Terițorialaă I.S.C.I.R.;
c) saă solicițe eliberarea avizului obligațoriu de insțalare, pențru echipamențele /
insțalațiile pențru care prescripțiile țehnice prevad acesț lucru;
d) saă ia maă surile necesare sț i saă se asigure caă insțalațția/echipamențul esțe
uțilizațaă /uțilizaț îîn condițții de siguranțțaă, prin efecțuarea reviziilor, reparațțiilor
sț i îînțrețținerii de caă țre persoane auțorizațe, conform insțrucțțiunilor țehnice ale
acesțora;
e) saă se asigure caă uțilizarea insțalațției/echipamențului se face numai de caă țre
personalul de deservire auțorizaț/ insțruiț ințern, îîn conformițațe cu
prevederile prescripțțiilor țehnice aplicabile sț i ale insțrucțțiunilor de exploațare
ale insțalațțiilor/echipamențelor;
f) saă anunțțe de îîndațaă Inspecțția Terițorialaă I.S.C.I.R. despre producerea unor avarii
sau accidențe la echipamențele/ insțalațțiile pe care le au îîn evidențțaă sț i saă
asigure oprirea acesțora din funcțțiune sț i, dacaă esțe posibil, izolarea acesțora îîn
vederea cercețaă rii;
g) saă solicițe conducerii dețținațorului/uțilizațorului oprirea unor insțalațții sau
echipamențe I.S.C.I.R. din cauza defecțțiunilor apaă ruțe ori ca urmare a necesițaă țții
efecțuaă rii unor lucraă ri de îînțrețținere, verificare, revizii, îînlocuiri de piese sau
reparațții capițale;
h) saă solicițe auțorizarea funcțționaă rii numai a insțalațțiilor/echipamențelor care
îîndeplinesc condițțiile de ințroducere pe piațțaă, conform legislațției îîn vigoare;
i) saă verifice exisțențța documențelor îînsoțțițoare ale insțalațțiilor/ echipamențelor
din domeniul I.S.C.I.R., conform acțelor normațive aplicabile;
j) saă îînțocmeascaă sț i saă acțualizeze evidențța cențralizațaă pențru țoațe insțalațțiile/
echipamențele din domeniul I.S.C.I.R. ;
k) saă insțruiascaă sț i saă examineze anual personalul de deservire, ațaî ț cel auțorizaț
de caă țre I.S.C.I.R., caî ț sț i cel insțruiț ințern, îîn conformițațe cu prevederile
prescripțțiilor țehnice aplicabile sț i ale insțrucțțiunilor de exploațare ale
insțalațțiilor/ echipamențelor;
26)Coordoneazaă acțivițațea Comparțimențului de IÎnțrețținere-Deservire;
27)Organizeazaă sț i coordoneazaă ridicarea/predarea la posț țaă a corespondențței, predarea
acesțeia la regisțrațura generalaă , iar dupaă reparțizare asiguraă disțribuirea acesțeia la
direcțții, servicii, respecțiv la insțițuțțiile cu care colaboreazaă Consiliul Județțean Cluj;
28)Organizeazaă sț i coordoneazaă ridicarea/predarea corespondențței cu caracțer special (posț ța
specialaă );
29)Coordoneazaă acțivițațea de copiere/mulțiplicare a documențelor din insțițuțție, asiguraă
funcțționarea îîn condițții corespunzaă țoare a echipamențelor de copiere/mulțiplicare;
30)Organizeazaă sț i coordoneazaă acțivițaă țțile necesare pențru a asigura buna funcțționare a
insțalațțiilor elecțrice, de apaă , gaz, canalizare sț i a echipamnețelor aferențe sț i repararea
mobilierului din sediul insțițuțției;
31)Asiguraă aprovizionarea cu bunuri mațeriale de primaă necesițațe sț i urgențțaă necesare
pențru funcțționarea acțivițaă țții din insțițuțție;
32)Organizeazaă sț i coordoneazaă acțivițaă țțile necesare pențru buna funcțționare a cențralei
țelefonice sț i a echipamențelor aferențe (aparațe țelefonice, faxuri), pențru sisțemul de
supraveghere video sț i pențru sisțemul de dețecțție incendiu din sediul adminisțrațiv al
insțițuțției;
33)Organizeazaă sț i urmaă resț țe acțivițaă țțile desfaă surațe pențru realizarea curaă țțeniei îîn insțițuțție,
îînțrețținerea spațțiilor exțerioare aparțținaî nd imobilului unde îîsți desfaă sț oaraă acțivițațea
Consiliul Județțean Cluj.
48
34)Coordoneazaă acțivițațea de colecțare selecțivaă a desț eurilor din insțițuțție sț i predarea
periodicaă a acesțora caă țre operațorul de salubrițațe, comunicaă lunar Agențției Națționale
pențru Proțecțția Mediului canțițaă țțile colecțațe.
35)Urmaă resț țe modul de gesționare a fondurilor alocațe din bugețul Consiliul Județțean Cluj
pențru invesțițții la insțițuțțiile sț i unițaă țțile din subordine sț i insțițuțții de culț prin:
a) verificarea îîn țeren a sțadiului sț i a calițaă țții lucraă rilor finanțțațe de caă țre Consiliul
Județțean Cluj la insțițuțțiile publice (sț coli, spițale, insțițuțții de culț, ețc.) sț i la
insțițuțțiile de culț;
b) verificarea modului de deconțare a lucraă rilor, a modului de uțilizare a mațerialelor
sț i resurselor umane;
c) propunerea de maă suri îîn cazurile îîn care se consțațaă caă fondurilor alocațe nu sunț
chelțuițe eficienț.
d) urmaă rirea realizaă rilor sț i deconțarea sțadiilor fizice execuțațe pențru invesțițțiile
finanțțațe din bugețul Consiliului Județțean Cluj,
e) îînțocmesț țe lunar sițuațția privind canțițaă țțile de lucraă ri realizațe îîn lunaă pe invesțițție
sț i execuțanț.
f) îîn cazul îîn care lucraă rile derulațe impun angajarea unui dirigințe de sț anțier
verificaă modul de îîndeplinire a sarcinilor de caă țre acesța.
36)IÎnțocmesț țe planul de pazaă pențru sediul insțițuțției efecțueazaă demersurile necesare
pențru asigurarea serviciului de pazaă prin firme de specialițațe, verificaă modul îîn care esțe
efecțuaț serviciul de pazaă de caă țre acesțea.
37)Asiguraă asisțențțaă de specialițațe unițaă țților adminisțrațiv țerițoriale, unițaă țților
subordonațe sau finanțțațe de la bugețul județțului, îîn ceea ce privesț țe bunurile aparțținaî nd
domeniului public sț i privaț.
38)Colaboreazaă cu serviciile sț i direcțțiile consiliului județțean, insțițuțțiile subordonațe
consiliului județțean, unițaă țțile adminisțrațiv țerițoriale ale județțului sț i cu organele cențrale
ale adminisțrațției de sțaț pențru soluțționarea problemelor de pațrimoniu.
39)IÎnțocmesț țe proiecțele de dispozițții ale Presț edințelui Consiliului Județțean Cluj din
domeniul de acțivițațe;
40)Verificaă îîn țeren propunerile de scoațere din funcțțiune sț i casare a mijloacelor fixe sț i
obiecțelor de invențar la insțițuțțiile de sub auțorițațea Consiliului Județțean Cluj,
41)Urmaă resț țe îînțocmirea documențațției sț i evaluarea oferțelor pențru presțaă ri de servicii
medicale/ examene medicale de medicina muncii pențru angajațții Consiliului Județțean
Cluj.

Secțiunea 5.1. Compartimentul SSM-PSI

Art. 48.
Comparțimențul SSM-PSI din cadrul Serviciului SSM-PSI, Logisțic îîndeplinesț țe
urmaă țoarele ațribuțții specifice:
I. în domeniul securitații și sănătății în muncă:
1) Asiguraă cadrul organizațoric sț i mijloacele necesare pențru acțivițațea de securițațe sț i
saă naă țațe îîn muncaă a salariațților îîn țoațe aspecțele legațe de muncaă ;
2) Organizeazaă acțivițaă țțile de prevenire sț i proțecțție îîn conformițațe cu prevederile legale
prin:
a) idențificarea pericolelor sț i evaluarea riscurilor pențru fiecare componențaă a sisțemului
de muncaă , respecțiv execuțanț, sarcinaă de muncaă , mijloace de muncaă / echipamențe de
muncaă sț i mediul de muncaă pe locuri de muncaă /posțuri de lucru;
b) elaborarea, îîndeplinirea, monițorizarea sț i acțualizarea planului de prevenire sț i
proțecțție;
c) elaborarea de insțrucțțiuni proprii pențru complețarea sț i/sau aplicarea reglemențaă rilor
de securițațe sț i saă naă țațe îîn muncaă , țținaî nd seama de parțicularițaă țțile acțivițaă țților sț i ale
unițaă țții, precum sț i ale locurilor de muncaă /posțurilor de lucru, sț i difuzarea acesțora îîn
unițațe numai dupaă ce au fosț aprobațe de caă țre angajațor;

49
d) propunerea ațribuțțiilor sț i raă spunderilor îîn domeniul securițaă țții sț i saă naă țaă țții îîn muncaă ,
ce revin lucraă țorilor, corespunzaă țor funcțțiilor exercițațe, care se consemneazaă îîn fisț a
posțului, cu aprobarea angajațorului;
e) verificarea îînsusț irii sț i aplicaă rii de caă țre țoțți angajațții a maă surilor prevaă zuțe îîn planul
de prevenire sț i proțecțție, a insțrucțțiunilor proprii, precum sț i a ațribuțțiilor sț i
responsabilițaă țților ce le revin îîn domeniul securițaă țții sț i saă naă țaă țții îîn muncaă sțabilițe
prin fisț a posțului;
f) îînțocmirea unui necesar de documențațții cu caracțer țehnic de informare sț i insțruire a
lucraă țorilor îîn domeniul securițaă țții sț i saă naă țaă țții îîn muncaă ;
g) elaborarea țemațicii pențru țoațe fazele de insțruire, sțabilirea, îîn scris, a periodicițaă țții
insțruirii adecvațe pențru fiecare loc de muncaă îîn insțrucțțiunile proprii, asigurarea
informaă rii sț i insțruirii lucraă țorilor îîn domeniul securițaă țții sț i saă naă țaă țții îîn muncaă sț i
verificarea îînsusț irii sț i aplicaă rii de caă țre lucraă țori a informațțiilor primițe;
h) elaborarea programului de insțruire-țesțare la nivelul unițaă țții;
i) asigurarea îînțocmirii planului de acțțiune îîn caz de pericol grav sț i iminenț, conform
prevederilor legale sț i ia maă suri ca țoțți lucraă țorii saă fie insțruițți pențru aplicarea lui;
j) evidențța zonelor cu risc ridicaț sț i specific din insțițuțție;
k) sțabilirea zonelor care necesițaă semnalizare de securițațe sț i saă naă țațe îîn muncaă ,
sțabilirea țipului de semnalizare necesar sț i amplasarea conform prevederilor legale sț i
cu respecțarea cerințțelor minime pențru semnalizarea de securițațe sț i/sau saă naă țațe la
locul de muncaă ;
l) evidențța meseriilor sț i a profesiilor prevaă zuțe de legislațția specificaă , pențru care esțe
necesaraă auțorizarea exercițaă rii lor;
m) evidențța posțurilor de lucru care necesițaă examene medicale suplimențare;
n) evidențța posțurilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii,
necesițaă țesțarea apțițudinilor sț i/sau conțrol psihologic periodic;
o) monițorizarea funcțționaă rii sisțemelor sț i dispozițivelor de proțecțție, a aparațurii de
maă suraă sț i conțrol, precum sț i a insțalațțiilor de vențilare sau a alțor insțalațții pențru
conțrolul noxelor îîn mediul de muncaă ;
p) verificarea sțaă rii de funcțționare a sisțemelor de alarmare, averțizare, semnalizare de
urgențțaă, precum sț i a sisțemelor de siguranțțaă;
q) efecțuarea conțroalelor ințerne la locurile de muncaă , cu informarea, îîn scris, a
angajațorului asupra deficiențțelor consțațațe sț i asupra maă surilor propuse pențru
remedierea acesțora;
r) îînțocmirea rapoarțelor sț i/sau a lisțelor prevaă zuțe de legislațția îîn viogoare, inclusiv cele
referițoare la azbesț, vibrațții, zgomoț sț i sț anțiere țemporare sț i mobile;
s) evidențța echipamențelor de muncaă sț i urmaă rirea ca verificaă rile periodice sț i, dacaă esțe
cazul, îîncercaă rile periodice ale echipamențelor de muncaă saă fie efecțuațe de persoane
compețențe, conform prevederilor legale privind cerințțele minime de securițațe sț i
saă naă țațe pențru uțilizarea îîn muncaă de caă țre lucraă țori a echipamențelor de muncaă ;
ț) idențificarea echipamențelor individuale de proțecțție necesare pențru posțurile de
lucru din insțițuțție sț i îînțocmirea necesarului de doțare a lucraă țorilor cu echipamenț
individual de proțecțție, conform prevederilor legale privind cerințțele minime de
securițațe sț i saă naă țațe pențru uțilizarea de caă țre lucraă țori a echipamențelor individuale
de proțecțție la locul de muncaă ;
u) urmaă rirea îînțrețținerii, manipulaă rii sț i depozițaă rii adecvațe a echipamențelor
individuale de proțecțție sț i a îînlocuirii lor la țermenele sțabilițe;
v) parțiciparea la cercețarea evenimențelor conform compețențțelor;
w) îînțocmirea evidențțelor conform compețențțelor;
x) elaborarea rapoarțelor privind accidențele de muncaă suferițe de lucraă țorii din unițațe,
îîn conformițațe cu prevederile legale;
y) urmaă rirea realizaă rii maă surilor dispuse de caă țre inspecțorii de muncaă , cu prilejul
vizițelor de conțrol sț i al cercețaă rii evenimențelor;
z) colaborarea cu lucraă țorii sț i/sau reprezențanțții lucraă țorilor, serviciile exțerne de
prevenire sț i proțecțție, medicul de medicina muncii, îîn vederea coordonaă rii maă surilor
de prevenire sț i proțecțție;
50
aa) colaborarea cu lucraă țorii desemnațți/serviciile ințerne/serviciile exțerne ai/ale alțor
angajațori, îîn sițuațția îîn care mai mulțți angajațori îîsți desfaă sț oaraă acțivițațea îîn acelasț i
loc de muncaă ;
bb)urmaă rirea acțualizaă rii planului de averțizare, a planului de proțecțție sț i prevenire sț i a
planului de evacuare;
cc) propunerea de sancțțiuni sț i sțimulențe pențru lucraă țori, pe crițeriul îîndeplinirii
obligațțiilor sț i ațribuțțiilor îîn domeniul securițaă țții sț i saă naă țaă țții îîn muncaă ;
dd)propunerea de clauze privind securițațea sț i saă naă țațea îîn muncaă la îîncheierea
conțracțelor de presțaă ri de servicii cu alțți angajațori, inclusiv la cele îîncheiațe cu
angajațori sțraă ini;
ee) îînțocmirea unui necesar de mijloace mațeriale pențru desfaă sț urarea acesțor acțivițaă țți;
ff) alțe acțivițaă țți necesare/specifice asiguraă rii securițaă țții sț i saă naă țaă țții lucraă țorilor la locul
de muncaă .
3) Organizeazaă sț i asiguraă funcțționarea Comițețului de Saă naă țațe îîn Muncaă la nivelul insțițuțției.
4) Parțicipaă la îînțocmirea documențațției sț i la evaluarea oferțelor pențru presțaă ri de servicii
medicale / examene medicale de medicina muncii pențru angajațții Consiliului Județțean
Cluj.
II. în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor:
5) Planificaă acțivițațea de prevenire sț i sțingere a incendiilor (PSI) din cadrul insțițuțției;
6) Organizeazaă acțivițațea de apaă rare îîmpoțriva incendiilor;
7) Elaboreazaă documențele specifice acțivițaă țții de prevenire sț i sțingere a incediilor;
8) Conțroleazaă modul de respecțare a maă surilor de prevenire sț i sțingere a incendiilor;
9) Elaboreazaă țemațicile pențru țoațe fazele de insțruire a salariațților îîn domeniul prevenirii
sț i sțingerii incendiilor;
10)Propune doțarea cu mijloace sț i aparațuraă de sțingere a incendiilor;
11)Urmaă resț țe ca verificarea, îînțrețținerea sț i repararea mijloacelor de apaă rare îîmpoțriva
incendiilor saă fie realizațaă îîn conformițațe cu legislațția îîn vigoare.

Secțiunea 5.2 Compartimentul Întreținere – Deservire


Art. 49
Comparțimențul IÎnțrețținere - Deservire din cadrul Serviciului SSM-PSI, Logisțic
îîndeplinesț țe urmaă țoarele ațribuțții specifice:
1) Realizeazaă acțivițațea de mulțiplicare/copiere a documențelor necesare pențru buna
desfaă sț urare a acțivițaă țții îîn insțițuțție;
2) Asiguraă ridicarea/predarea a corespondențței insțițuțției (dupaă caz): oficii posț țaă ,
regisțrațura generalaă a Consiliului Județțean, insțițuțții sau sociețaă țți, disțribuie
corespondențța pe direcțții/servicii/ comparțimențe;
3) Asiguraă ridicarea /predarea la posț ța specialaă a corespondențței cu caracțer special;
4) Asiguraă buna funcțționare a insțalațțiilor elecțrice sț i a echipamențelor aferențe, execuțaă
lucraă ri de îînțrețținere prevențivaă , reparațții curențe pențru acesțea îîn conformițațe cu
cerințțele țehnice sț i remediazaă defecțțiunile consțațațe îîn cel mai scurț țimp posibil;
5) Asiguraă buna funcțționare a insțalațțiilor, aparațurii sț i echipamențelor, execuțaă lucraă ri de
îînțrețținere/conservare a țehnicii, aparațurii sț i mațerialelor de proțecțție civilaă de la
puncțul de alarmare sițuaț îîn municipiul Cluj Napoca, sțr. Av. Baă descu nr. 7-9, remediazaă
defecțțiunile consțațațe îîn cel mai scurț țimp posibil.
6) Asiguraă buna funcțționare a insțalațțiilor de apaă , gaz sț i canalizare aferențe spațțiilor dețținuțe
de caă țre Consiliul Județțean Cluj.
7) Deservesț țe echipamențele/insțalațțiile din domeniul de acțivițațe (cențrale țermice,
sisțeme de aer rece) pențru care esțe auțorizaț/insțruiț îîn conformițațe cu insțrucțțiunile
de exploațare sț i cu prescripțțiile țehnice I.S.C.I.R. sț i normele de Prevenire sț i Sțingere a
Incediilor (P.S.I.) sț i de Saă naă țațe sț i Securițațe îîn Muncaă (S.S.M.) aplicabile;
8) Asiguraă pregaă țirea insțalațțiilor/echipamențelor pențru verificaă ri țehnice oficiale ISCIR sț i
parțicipaă la efecțuarea acesțora.
9) Asiguraă repararea mobilierului din doțare, a binalelor sț i execuțaă lucraă ri de îînțrețținere
prevențivaă , reparațții curențe pențru mențținerea acesțora îîn sțare corespunzaă țoare

51
10)Asiguraă colecțarea selecțivaă a desț eurilor din insțițuțție sț i predarea acesțora caă țre
operațorul de salubrițațe sț i comunicaă Serviciului Logisțic canțițaă țțile de desț euri colecțațe sț i
predațe.
11)Asiguraă curaă țțenia îîn insțițuțție (birouri, saă li de conferințțaă, ețc), holuri, saă li de conferințțaă,
grupuri sociale, asiguraă îînțrețținerea spațțiilor exțerioare aparțținaî nd imobilului unde îîsți
desfaă sț oaraă acțivițațea Consiliul Județțean Cluj;
12)Asiguraă deplasarea îîn țerițoriu a delegațțiilor oficiale, a comisiilor de specialițațe sț i conțrol
din cadrul aparațului de specialițațe, a echipelor de ințervențție sț i a dirigințților de sț anțier
sau alțe sarcini de țransporț dispuse de Serviciul Logisțic.
13)IÎnțrețține sț i mențține îîn sțare țehnicaă sț i esțețicaă corespunzaă țoare auțovehiculelor din parcul
auțo, gesționeazaă invențarul acesțora;
14)Execuțaă cu prompțițudine sț i profesionalism țransporțurile ruțiere dispuse de caă țre
Serviciul Logisțic, respecțaă legislațția îîn domeniul țransporțurilor ruțiere, asiguraă
efecțuarea acesțora îîn condițții de siguranțțaă;
15)Comunicaă Serviciului Logisțic țoațe deficiențțele din domeniul de acțivițațe consțațațe,
îînțocmesț țe Noțe de consțațare sț i colaboreazaă cu Serviciul Logisțic pențru remedierea
deficiențțelor.
16)Asiguraă uțilizarea, îînțrețținerea sț i paă sțrarea îîn codițții corespunzaă țoare a mijloacelor de
muncaă specifice;
17)Asiguraă arhivarea documențelor reparțizațe, produse sț i gesționațe, conform acțelor
normațive îîn vigoare;
18)Respecțaă Regulamențul ințern al aparațului de specialițațe al Consiliului Județțean Cluj.
19)Respecțaă legislațția din domeniul securițaă țții sț i saă naă țaă țții îîn muncaă sț i domeniul prevenirii sț i
sțingerii incendiilor aplicabilaă domeniului de acțivițațe;
20)IÎndeplinesț țe sț i alțe acțivițaă țți specifice aflațe îîn legaă țuraă direcțaă cu ațribuțțiile de serviciu,
rezulțațe din acțe normațive sau îîncredințțațe de conducerea Consiliului Județțean Cluj;

CAPITOLUL V. DIRECŢIA JURIDICĂ

Art.50.
(1) Direcțția Juridicaă esțe sțrucțura funcțționalaă din cadrul aparațului de specialițațe al
Consiliului județțean, care are ca principal obiecțiv acordarea de asisțențțaă juridicaă ,
gesționarea acțivițaă țții de arhivare a documențelor la nivelul Consiliului Județțean Cluj,
asigurarea managemențului unițaă țților sanițare din compețențța Consiliului Județțean sț i
derularea acțivițaă țților aferențe țransporțului județțean de persoane.
(2) IÎn scopul ațingerii obiecțivelor principale sț i îîndeplinirii ațribuțțiilor legale aflațe îîn
responsabilițațe direcțției, acțivițaă țțile sunț desfaă sț urațe la nivelul Serviciului Juridic, Conțencios
Adminisțrațiv, Arhivaă , Comparțimențul Managemențul Unițaă țților de Asisțențțaă Medicalaă sț i
Comparțimențul Auțorițațea Județțeanaă de Transporț.

Secțiunea 1. Serviciul Juridic, Constencios Administrativ, Arhivă

Art. 51.
(1) Ațribuțțiile Serviciului Juridic, Consțencios Adminisțrațiv, Arhivaă , îîn scopul realizaă rii
obiecțivului principal- asisțențța juridicaă - cuprind acțivițaă țțile prin care se asiguraă consulțanțța,
reprezențarea sț i apaă rarea drepțurilor sț i ințereselor legițime ale Județțului Cluj, Consiliul
județțean sț i Presț edințelui Consiliului județțean îîn raporțurile cu alțe auțorițaă țți publice, insțițuțții
de orice națuraă , persoane fizice sau juridice, avizarea sț i conțrasemnarea acțelor cu caracțer
juridic ori parțiciparea la procesul de elaborare sț i adopțare a acțelor adminisțrațive sț i
celorlalțe acțe juridice.
(2) Serviciul Juridic, Consțencios Adminisțrațiv, Arhivaă îîndeplinesț țe urmaă țoarele
ațribuțții specifice:
I. În domeniul juridic și constencios administrativ
1) Acordaă asisțențțaă, consiliere sț i consulțanțțaă de specialițațe, îîn limița noțțiunii de „îîndrumare
mețodologicaă ” comparțimențelor din aparațul de specialițațe al Consiliului Județțean Cluj,
Presț edințelui Consiliului Județțean Cluj, insțițuțțiilor sț i serviciilor de sub
52
auțorițațea/subordonarea/coordonarea Consiliului Județțean Cluj, unițaă țților adminisțrațiv-
țerițoriale, consiliilor locale sț i primarilor din județț , opinia exprimațaă îîn exercițarea acesței
ațribuțții avaî nd un caracțer consulțațiv, conform dispozițțiilor arț. 40 alin (2) din Sțațuțul
profesiei de consilier juridic;
2) Concepe, redacțeazaă , promoveazaă îîn insțanțțaă acțe de proceduraă (acțțiuni, conțesțațții,
plaî ngeri, îînțaî mpinaă ri, cereri reconvențționale de ințervențție, de chemare îîn garanțție, de
repunere pe rol, ețc.) îîmpreunaă cu documențațția/documențele necesare; solicițaă , propune
probe sț i adminisțreazaă probele admise de insțanțța de judecațaă ;
3) Propune exercițarea sau, dupaă caz, neexercițarea caă ilor de ațac (ordinare sț i exțraordinare)
sț i redacțeazaă acțele subsecvențe/documențele necesare îîn conformițațe cu prevederile
legislațției civile, conțencios adminisțrațiv sau penale, îîn vederea soluțționaă rii cauzelor
aflațe pe rolul insțanțțelor judecaă țoresț ți, îîn care Județțul Cluj, Consiliul Județțean Cluj sau
Presț edințele Consiliului Județțean Cluj au calițațea de parțe sau jusțificaă un ințeres;
îînaințeazaă propuneri scrise/propune orice alțe maă suri prevaă zuțe de lege pențru
soluțționarea cauzelor susmențționațe, aflațe pe rolul insțanțțelor de judecațaă sau a
organelor de urmaă rile penalaă ;
4) Reprezințaă sț i apaă raă drepțurile sț i ințeresele legițime ale Județțului Cluj, Consiliului Județțean
Cluj, Presț edințelui Consiliului Județțean Cluj, îîn fațța țuțuror insțanțțelor judecaă țoresț ți sț i a
organelor de urmaă rire penalaă , la țoațe auțorițaă țțile sț i organele cu ațribuțții jurisdicțționale, a
noțarilor publici sț i îîn cadrul oricaă ror alțe proceduri prevaă zuțe de lege, precum sț i îîn
raporțurile cu alțe persoane fizice sț i juridice de drepț public sau privaț, romaî ne sau
sțraă ine;
5) Reprezințaă sț i apaă raă drepțurile sț i ințeresele legițime ale unițaă țților adminisțrațive
țerițoriale, consiliilor locale sț i primarilor din județț , la cererea acesțora, cu aprobarea
Presț edințelui Consiliului Județțean Cluj îîn fațța insțanțțelor judecaă țoresț ți, conform
dispozițțiilor arț. 104 alin (5) liț. b din Legea nr. 215/2001;
6) Reprezințaă Comisiile îînființțațe îîn baza legilor cu caracțer reparațoriu, îîn fațța insțanțțelor
judecaă țoresț ți, asiguraî nd asisțențța juridicaă îîn orice lițigiu, avaî nd ca obiecț hoțaă raî rile
acesțora;
7) Parțicipaă îîn calițațe de reprezențanț al Județțului Cluj, Consiliului Județțean Cluj,
Presț edințelui Consiliului Județțean Cluj la procedura de mediere prealabilaă cererii de
chemare îîn judecațaă îîn mațerie civilaă sț i de conțencios adminisțrațiv;
8) Asiguraă obțținerea copiilor de pe hoțaă raî rile definițive sț i/sau irevocabile; comunicaă
hoțaă raî rile judecaă țoresț ți, raă mase definițive sț i irevocabile, comparțimențelor implicațe din
cadrul aparațului de specialițațe al Consiliului Județțean Cluj, îîn vederea punerii îîn aplicare
iar îîn cazul hoțaă raî rilor judecaă țoresț ți care reprezințaă țițluri execuțorii asiguraă consiliere de
specialițațe, persoanei/comparțimențul desemnaț cu ațribuțții de recuperare creanțțe,
privind aspecțele sțricț juridice, pențru realizarea creanțțelor județțului;
9) Respecțaă dispozițțiile legale privițoare la ințeresele conțrare îîn aceeasț i cauzaă sau îîn cauze
conexe ori la conflicțul de ințerese pe care funcțționarul public sț i/sau persoana juridicaă ce
o reprezințaă le poațe avea;
10)Desfaă sț oaraă acțivițaă țți de documențare pențru fundamențarea din puncț de vedere juridic a
proiecțelor de acțe adminisțrațive sț i acțe juridice pe care le inițțiazaă sau a celor inițiațe de
alțe sțrucțuri funcțționale, analizeazaă , formuleazaă observațții sț i/sau le avizeazaă ;
11)Elaboreazaă proiecțe de hoțaă raî ri ale consiliului județțean, de dispozițții ale Presț edințelui
Consiliului Județțean Cluj din domeniul de acțivițațe al serviciului;
12)Analizeazaă acțele adminisțrațive ale consiliului județțean sț i presț edințelui consiliului
judțțean sț i face propuneri pențru modificarea, complețarea, revocarea sau abrogarea
hoțaă raî rilor Consiliului Județțean Cluj, respecțiv a dispozițțiilor Presț edințelui Consiliului
Județțean Cluj care nu mai sunț oporțune sau îîn concordanțțaă cu prevederile legislațției îîn
vigoare;
13)Avizeazaă , sub aspecț juridic, proiecțele de acțe adminisțrațive, acțele juridice emise de
ențițațea publicaă pențru care esțe necesar avizul consilierului juridic, faă raă a se pronunțța
asupra aspecțelor economice, țehnice sau de alțaă națuraă cuprinse îîn documențul avizaț,
poțriviț dispozițțiilor arț. 40 alin (3) din Sțațuțul profesiei de consilier juridic:

53
a) avizeazaă numai acele acțe care au caracțer juridic sț i numai dacaă sunț prezențațe
pențru avizare, poțriviț legii sț i compețențțelor, avizul pențru legalițațe fiind
prealabil, se formuleazaă îîn scris sț i se consemneazaă pe proiecțul de acț cu caracțer
juridic, consilierul juridic decizaî nd dacaă esțe suficiențaă consțațarea conformițaă țții
cu legea sau dacaă esțe necesar saă prezințe argumențele care au condus la acordarea
avizului;
b) moțiveazaă avizul de legalițațe negațiv sț i avizul cu observațții, dacaă moțivarea nu
reiese chiar din conțținuțul acesțor observațții;
c) îîn vederea acordaă rii avizului pențru legalițațe se asiguraă caă acțele cu caracțer
juridic sunț îînsoțțițe de documențele relevanțe la care fac referire, care au sțaț la
baza sau care jusțificaă elaborarea acesțora, caă sunț avizațe, îîn prealabil, de
sțrucțurile de specialițațe ale ențițaă țții publice iar solicițarea acordaă rii avizului
țrebuie saă permițaă sțudierea documențelor sț i a dispozițțiilor legale incidențe, îînțr-o
perioadaă de țimp rezonabilaă ;
14)Elaboreazaă opinii juridice cu privire la aspecțele legale ale lucraă rilor reparțizațe, îîn
exercițarea ațribuțțiilor funcțționale care presupun consțațarea conformițaă țții cu legea sț i
aplicarea legii, consilierul juridic avaî nd auțonomie profesionalaă ; opinia profesionalaă
conțraraă unei alțe opinii profesionale, exprimațaă îîn cadrul raporțurilor de subordonare
ierarhicaă , cu ocazia avizaă rii unor acțe cu caracțer juridic, țrebuie moțivațaă îîn scris;
15)Elaboreazaă puncțe de vedere referițoare la ințerprețarea unor dispozițții legale sț i acordaă
asisțențțaă sț i consulțațții cu caracțer juridic pențru rezolvarea sarcinilor de serviciu iar
solicițaă rile sțrucțurilor de specialițațe privind elaborarea unor puncțe de vedere
referițoare la ințerprețarea dispozițțiilor legale țrebuie saă cuprindaă sițuațția de fapț vizațaă sț i
puncțul de vedere al acesțora;
16)Pregaă țesț țe sau examineazaă , sub aspecțul legalițaă țții, documențațția care sțaă la baza
deciziilor superiorilor ierarhici, a conducerii ențițaă țții publice;
17)Efecțueazaă acțțiuni de îîndrumare sț i sprijin, îîn vederea aplicaă rii corecțe sț i unițare a
dispozițțiilor legale, sț i parțicipaă la acțțiuni de informare privind acțivițațea de asisțențțaă
juridicaă ;
18)Ațesțaă idențițațea paă rțților, consimțțaămaî nțul, conțținuțul sț i dața acțelor îîncheiațe de caă țre
Județțul Cluj, Consiliului Județțean Cluj, Presț edințele Consiliului Județțean Cluj, conform
dispozițțiilor din Sțațuțul profesiei de consilier juridic;
19)Opereazaă evidențța cauzelor civile, de conțencios adminisțrațiv sau penale sț i modul de
soluțționare a cauzelor asisțațe îîn regisțrul general al dosarelor de insțanțțaă, îîn regisțrul cu
opisul alfabețic al dosarelor de insțanțțaă, țține evidențța țermenelor urmaă rind finalizarea cu
celerițațe a acesțora prin asigurarea reprezențaă rii îîn fațța insțanțțelor, gesționeazaă evidențța
biblioțecii juridice;
20)IÎndeplinesț țe acțivițațea de relațționare cu Uniunea Națționalaă a Consiliilor Județțene din
Romaî nia referițoare la proiecțele de acțe normațive țransmise spre consulțare; analizeazaă
proiecțele de acțe normațive țransmise de Uniunea Națționalaă a Consiliilor Județțene din
Romaî nia, concepe, îînțocmesț țe propuneri de modificare sț i/sau complețare a acesțora;
21)Asiguraă îîndeplinirea procedurii de consulțare (acțe sț i formalițaă țți îîndeplinițe de
auțorițaă țțile adminisțrațției publice cențrale sț i sțrucțurile asociațive ale auțorițaă țților
adminisțrațției publice locale) asupra proiecțelor de acțe normațive care privesc îîn mod
direcț acțivițațea consiliilor județțene sț i prin care puncțele de vedere exprimațe sunț avuțe
îîn vedere la definițivarea proiecțelor respecțive;
22)Asiguraă elaborarea documențelor/proiecțelor de acțe normațive pe care Consiliul
Județțean Cluj are compețențța saă le inițțieze, îîn vederea adopțaă rii/aprobaă rii lor de caă țre
minisțere sț i/sau Guvernul Romaî niei;
II. În domeniul arhivei
23)Inițțiazaă sț i organizeazaă acțivițațea de îînțocmire a nomenclațorului dosarelor, ori de caî țe ori
ințervin modificaă ri îîn sțrucțura organizațoricaă a aparațului de specialițațe al Consiliului
Județțean Cluj; cențralizeazaă propunerile de nomenclațor pențru documențele specifice,
îînțocmițe de fiecare comparțimenț din cadrul aparațului de specialițațe al Consiliului
Județțean Cluj, prin îînțocmirea proiecțul de nomenclațor al dosarelor, îîn douaă exemplare;

54
24)Realizeazaă procedura de aprobare a nomenclațorului dosarelor, prin dispozițție a
presț edințelui Consiliului Județțean Cluj, asiguraî nd elaborarea sț i redacțarea proiecțului de
dispozițție îîn cauzaă ; asiguraă legaă țuraă sț i țransmițe nomenclațorului aprobaț, îîn douaă
exemplare, caă țre Arhivele Națționale-Serviciul Județțean Cluj-, îîn vederea verificaă rii si
confirmaă rii acesțuia;
25)Difuzeazaă nomenclațorul dosarelor, dupaă confirmare, la țoațe comparțimențele din cadrul
aparațului de specialițațe al Consiliului Județțean Cluj, îîn vederea aplicaă rii lui; urmaă resț țe
modul de aplicare a nomenclațorului la consțițuirea dosarelor;
26)Verificaă fiecare dosar cu ocazia procedurii de preluare a acesțora de la comparțimențele
funcțționale din cadrul aparațului de specialițațe al Consiliului Județțean Cluj, urmaă rind
respecțarea modului de consțițuire sț i concordanțța îînțre conțținuțul acesțora sț i dațele
îînscrise îîn invențar, iar îîn cazul consțațaă rii unor neconcordanțe, le aduce la cunosț țințța
comparțimențului creațor, care efecțueazaă corecțurile ce se impun;
27)Preia de la comparțimențele funcțționale din cadrul aparațului de specialițațe al Consiliului
Județțean Cluj, dosarele consțițuițe poțriviț problemațicii sț i țermenelor de paă sțrare
sțabilițe îîn Nomenclațorul documențelor, îîn baza unei programaă rii prealabile sț i dupaă o
verificare a acesțora, pe bazaă de invențar sț i proces-verbal, sț i le depune îîn depozițele de
arhivaă ;
28)IÎnțocmesț țe invențare pențru documențele faă raă evidențțaă aflațe îîn depozițele de arhivaă ;
29)Asiguraă evidențța dosarelor sț i a invențarelor depuse îîn depozițele de arhivaă , pe baza unui
regisțru de evidențțaă; asiguraă evidențța țuțuror documențelor ințrațe sț i iesț ițe din depozițele
de arhivaă , pe baza unui regisțru de evidențțaă;
30)Asiguraă elaborarea proiecțului de dispozițție privind numirea Comisiei de selecțționare a
documențelor;
31)Asiguraă secrețariațul Comisiei de selecțționare a documențelor, prin sesizarea necesițaă țții
convocaă rii membrilor acesțeia îîn vederea analizaă rii dosarelor cu țermene de paă sțrare
expirațe sț i care, îîn principiu, poț fi propuse pențru eliminare ca fiind nefolosițoare, sț i prin
redacțarea proceselor-verbale de selecțționare;
32)Asiguraă îînțocmirea formelor prevaă zuțe de lege pențru confirmarea lucraă rii de selecțționare
a documențelor de caă țre Arhivele Națționale, prin îînaințarea caă țre Comisia de selecțționare
a documențelor din cadrul Arhivelor Națționale-Serviciul Județțean Cluj- a proceselor-
verbale de selecțționare, îînsoțțițe de invențarele documențelor propuse spre eliminare ca
fiind lipsițe de valoare, precum sț i de invențarele documențelor ce se paă sțreazaă permanenț;
33)Asiguraă scoațerea documențelor din evidențțele arhivei îîn urma selecțționaă rii, îîn baza baza
proceselor-verbale îînțocmițe de Comisia de selecțționare, cu aprobarea conducerii
execuțive a Consiliului Județțean Cluj sț i avizul Arhivelor Națționale-Serviciul Județțean Cluj,
precum sț i predarea ințegralaă a documențelor selecțționațe la unițaă țțile de recuperare;
34)Asiguraă scoațerea documențelor din evidențțele arhivei, cu aprobarea conducerii execuțive
a Consiliului Județțean Cluj sț i avizul Arhivelor Națționale-Serviciul Județțean Cluj, îîn urma
țransferului îîn alț depoziț de arhivaă sau ca urmare a disțrugerii provocațe de calamițaă țți
națurale ori de un evenimenț exțerior imprevizibil sț i de neîînlaă țuraț;
35)Asiguraă cercețarea documențelor din depozițele de arhivaă îîn vederea eliberaă rii copiilor de
pe documențele creațe sț i dețținuțe, precum sț i a cerțificațelor sț i adeverințțelor, solicițațe de
persoane fizice sau juridice pențru dobaî ndirea, îîn conformițațe cu legile îîn vigoare, unor
drepțuri care îîi privesc pe solicițanțți;
36)Cerțificaă conformițațea copiilor cu exemplarul original al documențelor din arhivaă ,
respecțiv cu exemplarul dețținuț îîn depozițele de arhivaă , prin efecțuarea mențțiunii
„Conform cu exemplarul original dețținuț îîn arhivaă ”, respecțiv a mențțiunii „Conform cu
exemplarul dețținuț îîn arhivaă ”, îînsoțțițaă de semnaă țuraă sț i sț țampilaă ;
37)Asiguraă folosirea documențelor din depozițele de arhivaă îîn vederea cercețaă rii sț țiințțifice, îîn
condițțiile legii, precum sț i pențru rezolvarea unor lucraă ri adminisțrațive, îînțocmirea de
informaă ri, documențaă ri sț i eliberarea unor copii, exțrase sau cerțificațe;
38)Pune la dispozițția comparțimențelor creațoare din cadrul aparațului de specialițațe al
Consiliului Județțean Cluj documențe din depozițele de arhivaă , pe baza de semnaă țuraă , sț i
țține evidența documențelor îîmprumuțațe, iar la resțițuire, verificaă ințegrițațea
documențelor îîmprumuțațe sț i le reințegreazaă la fond;
55
39)Asiguraă , conform reglemențaă rilor aplicabile îîn domeniu, scoațerea documențelor din
depozițele de arhivaă , pențru cercețare, care se consemneazaă îînțr-un regisțru;
40)Organizeazaă depozițele de arhivaă dupaă crițerii prealabil sțabilițe, reglemențaă rilor
aplicabile îîn domeniu, sț i asiguraă mențținerea ordinii sț i a curaă țțeniei îîn acesțea; solicițaă
conducerii execuțive a Consiliului Județțean Cluj doțarea corespunzaă țoare a depozițelor de
arhivaă cu mobilier, rafțuri, mijloace P.S.I. s.a.);
41)Informeazaă conducerea execuțivaă a Consiliului Județțean Cluj cu privire la asigurarea
condițțiilor corespunzaă țoare de paă sțrare sț i conservare a arhivei sț i propune maă suri îîn acesț
sens;
42)Acordaă asisțențțaă sț i consulțanțțaă comparțimențelor din cadrul aparațului de specialițațe al
Consiliului Județțean Cluj, îîn vederea realizaă rii acțivițaă țților specifice de arhivaă aflațe îîn
compețențța acesțora;
43)Pune la dispozițția delegațului Arhivelor Națționale țoațe documențele solicițațe cu prilejul
efecțuaă rii acțțiunii de conțrol privind sițuațția arhivei;
44)Pregaă țesț țe documențele care se depun la Arhivele Națționale spre paă sțrare permanențaă sț i
invențarele acesțora, îîn vederea predaă rii acesțora conform prevederilor legale, dacaă esțe
cazul;
45)Comunicaă , îîn scris, îîn țermen de 30 de zile, Arhivelor Națționale-Serviciul Județțean Cluj,
îînființțarea, reorganizarea sau oricare alțe modificaă ri survenițe îîn acțivițațea aparațului de
specialițațe ala Consiliului Județțean Cluj, cu implicațții asupra acțivițaă țților specifice de
arhivaă ; comunicaă , imediaț, Arhivelor Națționale-Serviciul Județțean Cluj, orice sițuațție de
calamițațe apaă ruțaă îîn depozițele de arhivaă ;
46)Formuleazaă propuneri îîn vederea sțabilirii țaxelor percepuțe pențru eliberarea de copii sț i
exțrase de pe documențele creațe sț i dețținuțe îîn depozițele de arhivaă , la solicițarea
persoanelor fizice sau juridice, alțele decaî ț auțorițaă țțile sț i insțițuțțiile publice sau insțanțțele
judecaă țoresț ți;
47)Asiguraă secrețariațul Comisiei pențru probleme de apaă rare din cadrul Consiliului Județțean
Cluj;
48)Asiguraă îînregisțrarea, evidențța sț i reparțizarea documențelor direcțționațe spre rezolvare
Direcțției Juridice, ațaî ț prin regisțrul de evidențțaă țținuț la nivelul direcțției, caî ț sț i prin aplicațția
CID-Circulațția Ințernaă a Documențelor, efecțuaî nd: primirea de la regisțrațura generalaă a
documențelor reparțizațe; verificarea, îînaințe de primire, corespondențței dațelor îînscrise îîn
regisțrul de ințrare-iesț ire, respecțiv îîn borderoul de predare, cu cele ale documențului îîn
cauzaă ; îînregisțrarea documențelor primițe de la regisțrațura generalaă ; predarea
documențelor, cu operațivițațe, la persoanele caă rora le-au fosț reparțizațe spre rezolvare,
dupaă aposțilare; urmaă rirea circuițului documențelor la nivelul direcțției îîn cauzaă ; asigurarea
rețransmițerii, cu operațivițațe, a corespondențței aposțilațe gresț iț, caă țre comparțimențul
sțabiliț prin rezoluțția direcțorului execuțiv; urmaă rirea îînregisțraă rii documențelor
expediațe din oficiu sț i a celor îînțocmițe pențru uz ințern; asigurarea luaă rii la cunosț țințțaă
prin semnaă țuraă , asupra conțținuțului documențelor adresațe direcțției.

Secțiunea 2. Compartimentul Managementul Unităților de Asistență Medicală

Art. 52
(1) Comparțimențul Managemențul Unițaă țților de Asisțențțaă Medicalaă are ca obiecțiv
principal asigurarea unui grad îînalț de responsivițațe a serviciilor fațțaă de nevoile îîn
schimbare ale populațției sț i luarea deciziilor operațționale la un nivel caî ț mai apropiaț de cel
al furnizaă rii serviciilor.
(2) Comparțimențul Managemențul Unițaă țților de Asisțențțaă Medicalaă îîndeplinesț țe
urmaă țoarele ațribuțții specifice:
1) Asiguraă informarea conducerii cu privire la ațribuțțiile sț i compețențțele ce revin consiliului
județțean, sțabilițe prin Sțrațegia națționalaă de saă naă țațe 2014-2020 sau prin alțe acțe
normațive îîn domeniul saă naă țaă țții;
2) Elaboreazaă propuneri pențru ducerea la îîndeplinire a maă surilor specifice, ce revin
auțorițaă țților adminisțrațției publice locale, prevaă zuțe îîn Planul de acțțiuni pe perioada

56
2014-2020 pențru implemențarea Sțrațegiei națționale sau prin alțe acțe normațive îîn
domeniul saă naă țaă țții;
3) Asiguraă colaborarea cu Minisțerul Saă naă țaă țții, Direcțția de Saă naă țațe Publicaă a Județțului Cluj,
Casa Națționalaă de Asiguraă ri de Saă naă țațe, cu alțe ențițaă țți publice sau privațe îîn vederea
îîndeplinirii responsabilițaă țților ce revin auțorițaă țților din adminisțrațția publicaă localaă
pențru proțecțția sț i asigurarea saă naă țaă țții publice conform Legii nr. 95/2006, privind
reforma îîn domeniul saă naă țaă țții, republicațaă , cu modificaă rile sț i complețaă rile ulțerioare sau
alțor acțe specifice;
4) Inițțiazaă îîncheierea unor proțocoale de colaborare îînțre consiliul județțean, ențițaă țțile
publice cu ațribuțții îîn implemențarea sisțemului națțional de servicii medicale de urgențțaă
sț i prim ajuțor calificaț sț i ențițaă țțile privațe pențru acordarea primului ajuțor de bazaă sț i
primului ajuțor calificaț;
5) IÎn vederea parțicipaă rii consiliului județțean la finanțțarea unor chelțuieli de adminisțrare sț i
funcțționare, respecțiv chelțuieli de personal, sțabilițe îîn condițțiile legii, bunuri sț i servicii,
invesțițții, reparațții capițale, consolidare, exțindere sț i modernizare, doțaă ri cu echipamențe
medicale ale unițaă țților sanițare cu pațuri țransferațe, îîn limița credițelor bugețare
aprobațe cu aceasțaă desținațție îîn bugețul propriu, asiguraă fundamențarea sumelor
necesare;
6) Gesționeazaă conțracțul îîncheiaț îînțre Consiliul Județțean Cluj sț i Direcțția de Saă naă țațe
Publicaă a Județțului Cluj îîn cazul alocaă rii unor sume de la bugețul de sțaț sț i din venițurile
proprii ale Minisțerului Saă naă țaă țții, care se alocaă prin țransfer, pențru spițalele publice din
rețțeaua Consiliului Județțean Cluj;
7) Parțicipaă îîn calițațe de reprezențanț al auțorițaă țții adminisțrațției publice locale îîn comisia
de mediere consțițuițaă îîn cazul refuzului îîncheierii conțracțului de furnizare de servicii
medicale de cațre managerul spițalului sau conducerea casei de asigurari de sanițațe, îîn
vederea soluțționaă rii divergențțelor;
8) Elaboreazaă documențațția necesaraă sț i proiecțul de hoțaă raî re al Consiliului Județțean Cluj
privind numirea membrilor consiliului de adminisțrațție pențru spițalele publice al caă ror
managemenț a fosț țransferaț Consiliului Județțean Cluj;
9) Asiguraă legaă țura funcțționalaă cu reprezențanțții consiliului județțean sț i ai presț edințelui
consiliului județțean îîn consiliile de adminisțrațție ale spițalelor publice, analizeazaă
problemele dezbaă țuțe sț i consemnațe îîn procesele verbal ale sț edințțelor consiliului de
adminisțrațție sț i elaboreazaă informaă ri/propuneri/maă suri referițoare la exercițarea
ațribuțțiilor consiliului județțean sț i ale consiliului de adminisțrațție al spițalului public;
10) Asiguraă analiza sț i evaluarea periodicaă sț i ori de caî țe ori esțe nevoie sau la sesizarea
organelor abilițațe ale sțațului cu privire la acțivițațea unițaă țților sanițare publice cu pațuri
din rețțeaua proprie, elaboraî nd sț i proiecțul de dispozițție a presț edințelui consiliului
județțean de numire a comisiei de evaluare pențru efecțuarea acesțeia;
11) Asiguraă coordonarea funcțționalaă a țuțuror acțivițaă țților de asisțențțaă medicalaă din județț;
12) Reprezențarea auțorițaă țții locale îîn consiliul de adminisțrațție al unițaă țților medicale îîn baza
mandațului acordaț;
13) Fundamențarea alocaă rii resurselor proprii la nivel județțean îîn funcțție de nevoile priorițare
de saă naă țațe ale populațției;
14) Avizarea proiecțului bugețului de venițuri sț i chelțuieli al spițalului public din rețțeaua
sanițaraă a consiliului județțean;
15) Avizarea planului de invesțițții sț i a chelțuielilor de capițal care vor fi finanțțațe din bugețul
Județțului Cluj;
16) Avizarea propunerilor de doțare cu aparațuraă de îînalțaă performanțțaă, finanțțațe de
Minisțerul Saă naă țaă țții, pe baza idențificaă rii nevoilor normațive sț i a sțudiilor cosț/eficacițațe;
17) Fundamențarea propunerilor adresațe Minisțerului Saă naă țaă țții pențru dezvolțarea furnizaă rii
unor servicii medicale necesare rezolvaă rii problemelor de saă naă țațe ale populațției din zona
adminisțrațiv-țerițorialaă de care raă spunde;
18) Asiguraă conțrolul calițaă țții managemențului unițaă țților aflațe îîn subordine sț i adopțarea
maă surilor necesare pențru corecțarea deficiențțelor;
19) Propune maă suri pențru evaluarea gradului de sațisfacțție a populațției privind calițațea
serviciilor medicale oferițe de unițaă țțile medicale dețținuțe;
57
20) Elaboreazaă documențațția necesaraă sț i acțele adminisțrațive privind aprobarea
Regulamențului de organizare sț i desfaă sț urare a concursului pențru ocuparea funcțțiilor de
manager, persoanaă fîízicaă , sau a documențațției pențru achiziția serviciilor îîn cazul
persoanei juridice, din spițalele publice aflațe îîn rețțeaua sanițaraă a Consiliului Județțean
Cluj, precum sț i cele privind numirea acesțuia;
21) Elaboreazaă conțracțul de managemenț ce urmeazaă saă fie îîncheiaț precum sț i acțele adițționale sț i le
monițorizeazaă ;
22) Elaboreazaă proiecțul de dispozițție a Presț edințelui Consiliului Județțean Cluj privind numirea
conducerii ințerimare la spițalele publice al caă ror managemenț a fosț țransferaț Consiliului
Județțean Cluj;
23) Asiguraă defaă sț urarea procesului de evaluare a acțivițaă țții managerilor spițalelor publice al
caă ror managemenț a fosț țransferaț Consiliului Județțean Cluj;
24) Analizeazaă din puncț de vedere al eficiențței economice indicațorii prevaă zuțți îîn anexele la
conțracțele de managemenț îîncheiațe cu managerii unițaă țților sanițare publice sț i propune
îîn cazul consțațaă rii oporțunițaă țții, modificarea acesțor anexe;
25) Elaboreazaă proiecțul de hoțaă raî re pențru aprobarea sțrucțurii organizațorice,
reorganizarea, resțrucțurarea, schimbarea sediului sț i a denumirii, a regulamențelor de
organizare sț i funcțționare ale spițalelor publice al caă ror managemenț a fosț țransferaț
Consiliului Județțean Cluj;
26) Elaboreazaă documențațția necesaraă pențru ocuparea funcțției de sț ef de secțție, sț ef laborațor
sau sț ef serviciu medical la secțțiile, laborațoarele sț i serviciile medicale clinice, de caă țre
cadrul didacțic recomandaț de Senațul insțițuțției de îînvaă țțaămaî nț medical superior, cu
avizul managerului spițalului;
27) Sțabilesț țe condițțiile de parțicipare la concurs sț i elaboreazaă documențațția necesaraă pențru
ocuparea funcțției de sț ef de secțție, sț ef de laborațor sau sț ef de serviciu medical, pențru
secțțiile, laborațoarele sț i serviciile medicale îîn care nu exisțaă cadru didacțic cu grad de
predare, precum sț i pențru secțțiile, laborațoarele sț i serviciile medicale neclinice din
spițalele publice al caă ror managemenț a fosț țransferaț Consiliului Județțean Cluj;
28) Parțicipaă îîn comisiile de concurs organizațe de caă țre unițaă țțile sanițare publice pențru
ocuparea posțurilor vacanțe de medic, farmacisț, biolog, biochimisț, chimisț sț i a funcțțiilor
de sț ef de secțție, sț ef de laborațor sț i sț ef de comparțimenț avaî nd sțațuț de observațor;
29) Monițorizeazaă sțadiul îîndeplinirii condițțiilor prevaă zuțe îîn mețodologia de acredițare a
spițalelor sț i respecțarea țermenelor legale;
30) Verificaă documențațția, îînțocmițaă de caă țre conducaă țorii spițalelor al caă ror managemenț a
fosț țransferaț Consiliului Județțean Cluj, necesaraă îîn vederea obțținerii acordului
Presț edințelui Consiliului Județțean Cluj privind numirea persoanelor desemnațe saă exercițe
acțivițațea de conțrol financiar prevențiv propriu, respecțive evaluarea acesțora;
31) Elaboreazaă proiecțele de hoțaă raî ri de consiliu județțean pențru concesionarea cabinețelor
medicale unui nou țițular, conțracțele de concesiune sț i acțele adițționale, urmaă resț țe
derularea conțracțelor paî naă la îîncețarea acesțora, parțicipaă la procedura de predare
-preluare a acesțor îîn cazul îîncheierii respecțiv îîncețaă rii conțracțelor; analizeazaă sițuațțiile
referițoare la sțarea spațțiilor cu desținațția de cabinețe medicale, îînțocmesț țe sț i țransmițe
Direcțției de Adminisțrare a Domeniului Ppublic sț i Privaț al Județțului Cluj informaă ri sț i
soluțții privind modul de rezolvare a acesțora;
32) Verificaă anual modul de respecțare a prevederilor O.U.G. 68/2008 cu modificaă rile sț i
complețare privind vaî nzarea spațțiilor propriețațe privațaă a sțațului sau a unițaă țților
adminisțrațiv-țerițoriale cu desținațție medicalaă , precum sț i a spațțiilor îîn care se desfaă sț oaraă
acțivițaă țți conexe acțului medical, îîn ceea ce privesț țe mențținerea desținațției spațțiului
vaî nduț;
33) Calculeazaă redevențța / chiria pențru cabinețele medicale concesionațe/îînchiriațe,
îînțocmesț țe machețele privind monițorizarea conțracțelor de concesiune/ îînchiriere sț i le
țransmițe Serviciului Bugeț local;
34) Comunicaă Serviciului Financiar-Conțabil sițuațția privind conțracțele de concesiune
/îînchiriere reziliațe, îîn vederea resțițuirii, medicilor cabinețelor medicale, a garanțției de
bunaă execuțție a conțracțului;

58
Secțiunea 3. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport

Art. 53
Comparțimențul Auțorițațea Județțeanaă de Transporț îîndeplinesț țe urmaă țoarele
ațribuțții specifice:
1) Asiguraă aplicarea prevederilor referițoare la evaluarea fluxurilor de caă laă țori îîn țrafic
județțean pe baza unor sțudii de specialițațe a cerințțelor de țransporț public județțean sț i
anțicipeazaă evoluțția acesțora;
2) Sțabilesț țe țraseele principale sț i secundare ale țransporțului de persoane prin curse
regulațe îîn țrafic județțean, capacițaă țțile de țransporț, precum sț i auțogaă rile sț i sțațțiile publice
de îîmbarcare-debarcare aferențe acesțora;
3) IÎnțocmesț țe Programul de țransporț public de persoane prin curse regulațe îîn țrafic
județțean, dupaă consulțarea consiliilor locale sț i a țransporțațorilor ințeresațți;
4) Elaboreazaă proiecțul de hoțaă raî re al Consiliului Județțean Cluj privind
aprobarea/acțualizarea Programului de țransporț public de persoane prin curse regulațe
îîn țrafic județțean, îîn funcțție de necesițaă țțile de deplasare ale populațției;
5) IÎnțocmesț țe Regulamențul pențru efecțuarea țransporțului public județțean, precum sț i
Caiețul de sarcini al serviciului de țransporț public județțean;
6) Parțicipaă , îîmpreunaă cu reprezențațții Auțorițaă țții Ruțiere Romaî ne – Agențția Terițorialaă Cluj,
la lucraă rile Comisiei parițare pențru ațribuirea licențțelor de țraseu pențru țransporțul
public județțean de persoane prin curse regulațe, îîn conformițațe cu prevederile legale îîn
vigoare;
7) Colaboreazaă cu Auțorițea Ruțieraă Romaî naă - Agențția Terițorialaă Cluj, îîn vederea avizaă rii
solicițaă rilor depuse de caă țre operațorii de țransporț, pențru eliberarea licențțelor de țraseu
pențru curse regulațe speciale;
8) Transmițe Auțorițaă țții Ruțiere Romaî ne - Agențției Terițoriale Cluj, dațele necesare eliberaă rii
caiețului de sarcini pențru țraseele cuprinse îîn Programul de țransporț public de persoane
prin curse regulațe îîn țrafic județțean, îîn vederea emițerii licențței de țraseu;
9) Organizeazaă acțivițațea de ațribuire prin licițațție a țraseelor județțene de țransporț
persoane prin curse regulațe;
10)Sțabilesț țe modalițațea de ațribuire a gesțiunii pențru execuțarea serviciului de țransporț
public județțean de persoane;
11)Elaboreazaă sț i proiecțul de hoțaă raî re al Consiliului Județțean Cluj privind aprobarea
ațribuirii licențțelor de țraseu pențru țraseele cuprinse îîn Programul județțean de
țransporț public de persoane, prin curse regulațe, propuse de caă țre Comisia parițaraă ;
12)Analizeazaă documențațțiile operațorilor de țransporț privind jusțificarea calculaă rii țarifelor
de caă laă țorie pențru serviciul de țransporț public județțean de persoane sț i redacțeazaă
proiecțul de hoțaă raî re al Consiliului Județțean Cluj pențru sțabilirea, ajusțarea sț i
modificarea acesțora;
13)IÎnțocmesț țe Conțracțul de delegare a gesțiunii serviciilor de țransporț public prin curse
regulațe;
14)Analizeazaă /verificaă documențațția depusaă de operațorii de țransporț ruțier care execuțaă
țransporț public județțean de persoane prin curse regulațe speciale, îîn vederea emițerii
licențțelor de țraseu, îîn condițțiile legii;
15)Elaboreazaă proiecțul de hoțaă raî re al Consiliului Județțean Cluj privind aprobarea ațribuirii
licențțelor de țraseu pențru servicii de țransporț public județțean de persoane prin curse
regulațe speciale;
16)Redacțeazaă sț i elibereazaă licențțele de țraseu sț i caiețele de sarcini aferențe acesțora pențru
țransporțul de persoane prin curse regulațe speciale - țransporț sț colar, țransporț
muncițori - definițe conform legii, desfaă sț uraț îînțre localițaă țțile județțului;
17)Calculeazaă puncțajele auțovehiculelor care vor fi îînlocuițe la cererea operațorilor de
țransporț, pențru a sțabili dacaă poț deveni țițulare pe țraseu;
18)Verificaă periodic, modul de realizare a serviciilor de țransporț public județțean de
persoane, prin curse regulațe sț i prin curse regulațe speciale;

59
19)Aplicaă sancțțiuni îîn conformițațe cu prevederile legale îîn sițuațția nerespecțaă rii de caă țre
țransporțațori a obligațțiilor sțabilițe prin licențța ațribuițaă sț i caiețul de sarcini aferenț
acesțeia;
20)Colaboreazaă cu consiliile locale cu privire la asigurarea sț i dezvolțarea serviciului de
țransporț public de persoane prin curse regulațe de ințeres județțean sț i pențru corelarea
acesțuia cu serviciile de țransporț public local de persoane la nivelul localițaă țților;
21)Tț ine evidențța licențțelor ațribuițe/eliberațe operațorilor de țransporț pențru curse
regulațe speciale sț i a auțovehiculelor țițulare pențru care s-au emis licențțele de țraseu;
22)Tț ine evidențța auțovehiculelor care efecțueazaă curse regulațe, poțriviț Programului de
țransporț public de persoane prin curse regulațe îîn țrafic județțean;
23)Tț ine evidențța dațelelor de conțacț ale operațorilor de țransporț care efecțueazaă curse
regulațe pe țraseele ațribuițe îîn conformițațe cu Programul de țransporț public de
persoane prin curse regulațe îîn țrafic județțean;
24)Acțualizeazaă secțțiunea „TRANSPORT” de pe sițe-ul Consiliului Județțean Cluj;

CAPITOLUL VI. DIRECŢIA URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

Art. 54
(1) Direcțția Urbanism sț i Amenajarea Terițoriului esțe sțrucțura de specialițațe îîn
domeniul amenajaă rii țerițoriului, urbanismului sț i auțorizaă rii execuțaă rii lucraă rilor de
consțrucțții din cadrul aparațului de specialițațe al consiliului județțean, condusaă de un
funcțționar public cu funcțție de conducere avaî nd sțațuțul de arhițecț-sț ef, reprezențaî nd
auțorițațea țehnicaă îîn domeniul amenajaă rii țerițoriului sț i urbanismului din cadrul
adminisțrațției publice județțene sț i are drepț obiecțive principale:
1) armonizarea la nivelul țerițoriului județțean a polițicilor economice, sociale, ecologice sț i
culțurale, sțabilițe la nivel națțional sț i local pențru asigurarea echilibrului îîn dezvolțarea
diferițelor zone ale județțului, urmaă rindu-se cresț țerea coeziunii sț i eficiențței relațțiilor
economice sț i sociale dințre acesțea;
2) gesționarea spațțialaă a țerițoriului prin ințermediul amenajaă rii țerițoriului sț i urbanismului
ca ansambluri de acțivițaă țți complexe de ințeres general ce conțribuie la dezvolțarea
spațțialaă echilibrațaă , la proțecțția pațrimoniului națural sț i consțruiț, la îîmbunaă țaă țțirea
condițțiilor de viațța îîn localițaă țțile urbane sț i rurale, îîn vederea asiguraă rii unei dezvolțaă rii
armonioase a județțului;
3) dezvolțarea durabilaă a comunițaă țții, coordonarea acțivițaă țților de dezvolțare țerițorialaă ,
amenajarea țerițoriului sț i urbanism, proțejarea valorilor de pațrimoniu sț i a calițaă țții
arhițecțurale la nivelul unițaă țții adminisțrațiv-țerițoriale a județțului;
4) sțimularea evoluțției complexe a localițaă țților, prin elaborarea sț i implemențarea sțrațegiilor
de dezvolțare spațțialaă , durabilaă sț i ințegrațaă , pe țermen scurț, mediu sț i lung;
5) sțabilirea direcțțiilor dezvolțaă rii spațțiale a localițaă țților urbane sț i rurale, îîn acord cu
poțențțialul economic, social, culțural sț i țerițorial al acesțora sț i cu aspirațțiile locuițorilor;
(2) IÎn scopul ațingerii obiecțivelor principale sț i îîndeplinirii ațribuțțiilor legale aflațe îîn
responsabilițațe arhițecțului-sț ef sț i/sau sțrucțurii de specialițațe din subordinea acesțuia,
acțivițaă țțile sunț desfaă sț urațe la nivelul Serviciului Urbanism sț i Amenajarea Terițoriului,
Comparțimențului Mediu, Serviciului Auțorizaă ri sț i Disciplinaă îîn Consțrucțții, GIS,
Comparțimențului Ghisț eu Unic.

Secțiunea 1. SERVICIUL URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

Art. 55
(1) Serviciul Urbanism sț i Amenajarea Terițoriului asiguraă îîndeplinirea ațribuțțiilor legale
cu privire la gesționarea țerițoriului prin emițerea cerțificațelor de urbanism, avizelor de
oporțunițațe, avizelor arhițecțului-sț ef, derularea unor proiecțe de regenerarea urbanaă ,

60
gesționarea documențațțiilor de urbanism sț i amenajarea țerițoriului, precum sț i alțe ațribuțții
care saă conducaă la îîndeplinirea obiecțivelor principale ale direcțției.
(2) Serviciul Urbanism sț i Amenajarea Terițoriului are urmaă țoarele ațribuțții specifice:
1) Coordoneazaă acțivițațea de amenajare a țerițoriului sț i de urbanism la nivel județțean;
2) Asiguraă preluarea prevederilor cuprinse îîn planurile de amenajare a țerițoriului națțional,
regional sț i zonal, precum sț i a invesțițțiilor priorițare de ințeres națțional, regional sau
județțean, îîn cadrul documențațțiilor de amenajare a țerițoriului sț i de urbanism pențru
țerițoriile adminisțrațive ale localițaă țților din județț;
3) Asiguraă elaborarea Planului de amenajare a țerițoriului județțean sț i a planurilor zonale de
amenajare a țerițoriului care sunț de ințeres județean;
4) Avizeazaă documențațțiile de urbanism sț i amenajare a țerițoriului aparțținaî nd unițaă țților
adminisțrațiv-țerițoriale din componențța județțului;
5) Supune spre aprobarea consiliului județțean, îîn baza referațului țehnic al arhițecțului-sț ef,
documențațțiile de amenajare a țerițoriului;
6) Efecțueazaă acțțiuni pențru respecțarea sț i punerea îîn pracțicaă a prevederilor
documențațțiilor de amenajare a țerițoriului aprobațe;
7) Asiguraă inițțierea, coordonarea din puncț de vedere țehnic a elaboraă rii, avizarea sț i
propunerea spre aprobare a sțrațegiilor de dezvolțare țerițorialaă urbane, precum sț i a
documențațțiilor de amenajare a țerițoriului sț i de urbanism;
8) Asiguraă secrețariațul, respecțiv organizarea sț i funcțționarea Comisiei țehnice de amenajare
a țerițoriului sț i urbanism, consțițuițaă la nivelul județțului;
9) Verificaă din puncț de vedere țehnic sțrucțura sț i conțținuțului documențațțiilor depuse,
îînțocmesț țe sț i propune emițerea cerțificațelor de urbanism sț i a avizelor de oporțunițațe;
10)Verificaă din puncț de vedere țehnic documențațțiile de urbanism îîn vederea avizaă rii
acesțora, îînțocmesț țe avizului arhițecțului-sț ef;
11)Acordaă asisțențțaă țehnicaă de specialițațe consiliilor locale, beneficiarilor sț i elaborațorilor
documențațțiilor, analizeazaă sț i avizeazaă cererile depuse pențru emițerea cerțificațelor de
urbanism din compețențța de emițere a primarilor comunelor, orasț elor sț i municipiilor care
nu au consțițuițe îîncaă sțrucțuri de specialițațe;
12)Asiguraă inițțierea, coordonarea din puncț de vedere țehnic a elaboraă rii, avizarea sț i
propunerea spre aprobare a ghidurilor sț i regulamențelor specifice domeniului de
acțivițațe sau rezulțațe din legislațția îîn vigoare;
13)Asiguraă pe bazaă de convențție, pențru UAT-urile care nu au personal de specialițațe îîn
domeniu, suporțul țehnic de specialițațe pențru îîndeplinirea ațribuțțiilor ce le revin
conform legii îîn domeniul specific de acțivițațe sau aflațe îîn responsabilițațea arhițecțului-
sț ef, precum:
a) îîn domeniul calițaă țții arhițecțural-ambiențale a claă dirilor, coordoneazaă sțabilirea
zonelor de acțțiune priorițaraă , elaboreazaă sț i acțualizeazaă regulamențele de
ințervențție aferențe, asiguraă avizarea acesțora din puncț de vedere urbanisțic,
esțețic sț i arhițecțural de caă țre comisia județțeanaă de urbanism sț i amenajarea
țerițoriului sț i le supune spre aprobare consiliilor locale, scop îîn care colaboreazaă , îîn
condițțiile legii, cu serviciile monumențelor isțorice din cadrul serviciilor
deconcențrațe ale Minisțerului Culțurii, cu Ordinul Arhițecțților din Romaî nia, cu
arhițecțți sț i urbanisț ți cu drepț de semnaă țuraă , precum sț i cu experțți țehnici îîn
consțrucțții;
b) îîn domeniul acțivițaă țții de publicițațe coordoneazaă , îîn baza documențațțiilor de
urbanism aprobațe, delimițarea îîn cadrul țerițoriului adminisțraț, a zonelor de
publicițațe laă rgițaă sț i respecțiv a zonelor de publicițațe resțraî nsaă , precum sț i
elaborarea regulamențului local de publicițațe, idențificarea sț i propunerea
amplasamențelor sț i cațegoriile de mijloace de publicițațe admise pențru fiecare
dințre zone, inclusiv prin parțiciparea îîn grupul de lucru consțițuiț îîn acesț scop;
c) îîn domeniul responsabilițaă țile privind informarea si consulțarea publicului îîn
ețapele procesului de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism sau
amenajare a țerițoriului, coordoneazaă îînțocmirea Regulamențului local de
implicare a publicului îîn elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sț i
amenajare a țerițoriului, redacțarea documențului de planificare a procesului de
61
parțicipare a publicului, pe baza Regulamențului local adopțaț, îînțocmirea
raporțului informaă rii sț i consulțaă rii publicului sț i alțe ațribuțții sțabilițe prin legislațția
specificaă sau prin convențție;
d) asiguraă suporțul țehnic necesar pențru realizarea de proiecțe ințegrațe de
regenerare sț i dezvolțare urbanaă , de uțilițațe publicaă , parțicipaă la
organizarea/organizeazaă concursuri de soluțții îîn domeniul urbanismului sț i
arhițecțurii;
14)Urmaă resț țe punerea îîn aplicare a sțrațegiilor de dezvolțare urbanaă sț i a polițicilor urbane,
precum sț i a documențațțiilor de amenajare a țerițoriului sț i de urbanism;
15)Exercițaă conțrolul propriu privind respecțarea disciplinei îîn domeniul auțorizaă rii
execuțaă rii lucraă rilor de consțrucțții pe țerițoriul adminisțrațiv al județțului, precum sț i
respecțarea disciplinei îîn urbanism sț i amenajarea țerițoriului legațaă de procesul de
auțorizare a consțrucțțiilor. IÎn funcțție de îîncaă lcarea prevederilor legale, îîncheie procese-
verbale de consțațare a conțravențțiilor pe care le îînaințeazaă , îîn vederea aplicaă rii
sancțțiunii, sț efului comparțimențului care coordoneazaă acțivițațea de amenajare a
țerițoriului sț i de urbanism sau, dupaă caz, presț edințelui consiliului județțean sau îînțocmesț țe
noțe de consțațare privind execuțția lucraă rilor pe care le îînaințeazaă caă țre serviciul juridic
pențru a face demersurile caă țre insțanțțele judecaă țoresț ți sț i organele de urmaă rire penalaă ,
dupaă caz;
16)Asiguraă gesționarea, evidențța sț i acțualizarea documențațțiilor de urbanism sț i amenajare a
țerițoriului din compețențța sa;
17)Asiguraă țransmițerea periodicaă caă țre minisțerul de resorț a sițuațțiilor cu privire la
evidențța sț i acțualizarea documențațțiilor de amenajare a țerițoriului sț i urbanism;
18)Organizeazaă sț i coordoneazaă consțițuirea sț i dezvolțarea baă ncilor/bazelor de dațe urbane îîn
domeniul amenajaă rii țerițoriului sț i urbanismului, asiguraă fondul de documențațții de
amenajarea țerițoriului sț i urbanism îîn vederea fundamențaă rii deciziilor adminisțrațției
publice, prin arhivarea sisțemațicaă a documențațțiilor de amenajarea țerițoriului supuse
avizaă rii sț i publicarea acesțora îîn geoporțal;
19)Coordoneazaă sț i asiguraă informarea publicaă sț i procesul de dezbațere sț i consulțare a
publicului îîn vederea promovaă rii documențațțiilor aflațe îîn gesțiunea sa;
20)Parțicipaă la elaborarea planurilor ințegrațe de dezvolțare sț i avizarea acesțora din puncțul
de vedere al conformițaă țții cu documențațțiile de amenajare a țerițoriului sț i de urbanism
legal aprobațe;
21)Avizeazaă proiecțele de invesțițții publice din puncțul de vedere al conformițaă țții cu
documențațțiile de amenajare a țerițoriului sț i de urbanism legal aprobațe;
22)Propune sțudii sț i proiecțe de urbanism sț i amenajarea țerițoriului îîn vederea includerii îîn
programul de invesțițții al Consiliului Județțean Cluj;
23)Parțicipaă la organizarea/organizeazaă concursuri de soluțții îîn domeniul amenajaă rii
țerițoriului, urbanismului, peisajului sț i arhițecțurii;
24)Parțicipaă la elaborarea programelor, prognozelor sț i scenariilor de dezvolțare țerițorialaă sț i
sțabilesț țe programe sț i priorițaă țți pe baza documențațțiilor de urbanism îînțocmițe, inclusiv
pențru fundamențarea Sțrațegiei de Dezvolțare a Județțului Cluj;
25)Asiguraă derularea la nivel județțean a Programului de finanțțare a elaboraă rii Planurilor
Urbanisțice Generale sț i a Regulamențelor Locale de Urbanism implemențaț de caă țre
minisțerul de resorț;
26)Colaboreazaă cu direcțțiile de specialițațe din cadrul minisțerului de resorț sț i cu
Inspecțorațul de Sțaț îîn Consțrucțții îîn vederea asiguraă rii conțrolul sțațului privind
aplicarea prevederilor cuprinse îîn documențațțiile de amenajare a țerițoriului sț i de
urbanism, avizațe sț i aprobațe conform legii;
27)Susțține adminisțrațțiile locale îîn formularea sț i implemențarea polițicilor urbane ințegrațe
sț i durabile, prin buna corelare a polițicilor urbane națționale sț i locale cu conțexțul
european sț i consolidarea coeziunii, compețițivițaă țții sț i susțenabilițaă țții localițaă țților din
județț;
28)Asiguraă experțiza de specialițațe cu privire la raă spunsurile la pețițțiile sț i ințerpelaă rile
privind domeniile amenajaă rii țerițoriului, urbanismului, arhițecțurii, locuirii sț i peisajului;

62
29)Colaboreazaă sț i implemențeazaă sisțemul informațțional specific domeniului urbanismului sț i
amenajaă rii țerițoriului, imobiliar-edilițar sț i baă ncilor de dațe urbane;
30)Asiguraă fondul de documențațții de amenajarea țerițoriului sț i urbanism îîn vederea
fundamențaă rii deciziilor adminisțrațției publice locale, prin arhivarea sisțemațicaă a
documențațțiilor de amenajarea țerițoriului supuse avizaă rii;
31)Parțicipaă la elaborarea de Sțudii de fundamențare, sțrațegii de dezvolțare țerițorialaă
zonalaă periurbanaă /mețropolițanaă sț i alțe documențațții specifice domeniului.

Secțiunea 1.1. COMPARTIMENTUL MEDIU

Art. 56
(1) Comparțimențul Mediu asiguraă , îîn principal, realizarea planurilor de gesțiune a
desț eurilor, planului privind calițațea aerului, propune sț i gesționeazaă ariile proțejațe de ințeres
județțean.
(2) Comparțimențul Mediu are urmaă țoarele ațribuțții specifice:
1) Declararea sț i monițorizarea ariilor națurale proțejațe de ințeres județțean prin:
a) asigurarea, îîn colaborare cu Serviciul Urbanism sț i Amenajarea Terițoriului, a
elaboraă rii documențațțiilor sț țiințțifice pențru idențificarea sț i delimițarea zonele
națurale de ințeres județțean ce necesițaă proțecțție pențru valoare peisagisțicaă ,
zonele cu poțențțial țurisțic;
b) monițorizarea modului de implemențare a documențațțiilor de urbanism sț i
amenajarea țerițoriului elaborațe pențru zonele proțejațe sț i îînaințarea de
propuneri de revizuire/elaborare a acesțora, îîn scopul paă sțraă rii calițaă țții mediului
națural, a echilibrului ecologic sț i a valorii peisagisțice a acesțora;
c) elaborarea de puncțe de vedere la planuri de managemenț, maă suri de
conservare/regulamențe/rapoarțe anuale de monițorizare sț i asigurarea suporțului
de specialițațe la elaborarea documențațțiilor de urbanism sț i amenajarea
țerițoriului aflațe îîn sfera de compețențțaă a consiliului județțean;
d) emițerea de puncțe de vedere/avize pențru planuri, programe, proiecțe, acțivițaă țți,
care sunț localizațe îîn ințeriorul ariilor proțejațe declarațe de ințeres județțean;
2) Asiguraă implemențarea legislațției privind calițațea aerului îînconjuraă țor prin:
a) elaborarea, redacțarea, revizuirea, acțualizarea, monițorizarea, raporțarea sț i
aprobarea planului de mențținere a calițaă țții aerului pențru județțul Cluj;
b) consțițuirea, organizarea sț i coordonarea Comisiei Tehnice de elaborare a Planului
de mențținere a calițaă țții aerului pențru județțul Cluj;
c) monițorizarea realizaă rii sț i îînaințarea de propuneri pențru realizarea de maă suri din
planurile de mențținere a calițaă țții aerului sț i din planurile de calițațe a aerului sț i/sau
maă surile sț i acțțiunile din planurile de acțțiune pe țermen scurț, care ințraă îîn
responsabilițațea consiliului județțean, îîn limița fonduri alocațe îîn acesț scop;
3) Asiguraă implemențarea legislațției îîn domeniul gesționaă rii desț eurilor prin:
a) elaborarea, redacțarea, revizuirea, acțualizarea, monițorizarea, raporțarea sț i
aprobarea planului județțean de gesționare a desț eurilor;
b) acordarea sprijinului țehnic de specialițațe îîn vederea realizaă rii serviciilor publice
de ințeres județțean pențru gesționare desț eurilor;
c) asigurarea monițorizaă rii acțivițaă țților legațe de gesționarea desț eurilor rezulțațe din
acțivițațea medicalaă , pențru unițaă țțile sanițare de pe raza judeţului
preluațe/finanţațe de Județțul Cluj;
d) analizarea propunerile țransmise de consiliile locale, îîn vederea elaboraă rii de
prognoze pențru refacerea sț i proțecțția mediului;
e) monițorizarea realizaă rii sț i îînaințarea de propuneri pențru realizarea de maă suri
pențru prevenirea generaă rii desț eurilor, îîn limița fonduri alocațe îîn acesț scop;
4) Asiguraă informarea, publicarea sț i consulțarea publicaă privind planurile sț i programele
gesționațe sț i facilițeazaă accesul publicului la informațțiile de mediu;
5) Organizeazaă , la nivel județțean, desfaă sț urarea acțivițaă țții de neuțralizare a desț eurilor de
origine animalaă provenițe din gospodaă riile crescaă țorilor individuali de animale, îîn ceea ce
privesț țe sisțemul de colecțare, țransporț sț i eliminare a acesțora;
63
6) Asiguraă suporț țehnic de specialițațe la elaborarea documențațțiilor, sțudiilor sț i la
derularea procedurilor de obțținere a avizelor de mediu sț i acordurilor de mediu pențru
planurile/proiecțele Consiliului Județțean Cluj sț i ale unițaă țților aflațe îîn subordinea
acesțuia, la solicițarea acesțora;
7) Consțițuie sț i acțualizeazaă baze de dațe la nivel județțean, îîn domeniul de compețențțaă, îîn
colaborare cu Agențția pențru Proțecțția Mediului sț i alțe insțițuțții;

Secțiunea 2. SERVICIUL AUTORIZĂRI ŞI DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCŢII, GIS

Art. 57
(1) Serviciul Auțorizaă ri sț i Disciplinaă îîn Consțrucțții, GIS asiguraă îîndeplinirea ațribuțțiilor
legale cu privire la emițerea auțorizațțiilor de consțruire sau desființțare, a cerțificațelor de
ațesțare a edificaă rii/exisțențței consțrucțțiilor, disciplinaă îîn consțrucțții, realizarea de
insțrumențe sț i baze de dațe care saă ajuțe la fundamențarea deciziilor prin uțilizarea
sisțemelor GIS.
(2) Serviciul Auțorizaă ri sț i Disciplinaă îîn Consțrucțții, Gis are urmaă țoarele ațribuțții
specifice:
1) Verificaă din puncț de vedere țehnic documențațțiile depuse, îînțocmesț țe sț i propune
emițerea auțorizațțiilor de consțruire/desființțare sț i a cerțificațelor de ațesțare a edificaă rii
imobilelor; Verificarea include idențificarea amplasamențului prin ințermediul unor dațe
geospațțiale acțualizațe sț i, dupaă caz, verificarea amplasamențelor;
2) Acordaă asisțențțaă țehnicaă de specialițațe consiliilor locale, beneficiarilor, elaborațorilor
documențațțiilor, analizeazaă sț i avizeazaă cererile depuse pențru emițerea auțorizațțiilor de
consțruire sau desființțare din compețențța de emițere a primarilor comunelor, orasț elor sț i
municipiilor care nu au îîncaă consțițuițe sțrucțuri de specialițațe;
3) Asiguraă parțiciparea îîn comisiile de recepțție la țerminarea lucraă rilor auțorizațe de
Presț edințele consiliul județțean, regularizarea țaxelor sț i eliberarea cerțificațelor de
ațesțare a edificaă rii/exisțențței consțrucțțiilor;
4) IÎnaințeazaă Serviciului Bugeț Local, Venițuri noțe privind sumele dațorațe sț i neîîncasațe îîn
vederea execuțaă rii silițe;
5) Asiguraă inițțierea, coordonarea din puncț de vedere țehnic a elaboraă rii, avizarea sț i propune
spre aprobare ghiduri sț i regulamențe specifice domeniului de acțivițațe sau rezulțațe din
legislațția îîn vigoare;
6) Asiguraă pe bazaă de convențție, pențru UAT-urile care nu au personal de specialițațe îîn
domeniu, suporțul țehnic de specialițațe pențru îîndeplinirea ațribuțțiile ce le revin conform
legii îîn domeniul specific de acțivițațe sau aflațe îîn responsabilițațea arhițecțului-sț ef,
precum domeniul calițaă țții arhițecțural-ambiențale a claă dirilor, domeniul acțivițaă țții de
publicițațe, sț .a.;
7) Organizeazaă sț i exercițaă conțrolului propriu privind respecțarea disciplinei îîn domeniul
auțorizaă rii execuțaă rii lucraă rilor de consțrucțții pe țerițoriul adminisțrațiv al județțului,
precum sț i respecțarea disciplinei îîn urbanism sț i amenajarea țerițoriului legațaă de procesul
de auțorizare a consțrucțțiilor. IÎn funcțție de îîncaă lcarea prevederilor legale, îîncheie procese-
verbale de consțațare a conțravențțiilor pe care le îînaințeazaă , îîn vederea aplicaă rii
sancțțiunii, sț efului comparțimențului care coordoneazaă acțivițațea de amenajare a
țerițoriului sț i de urbanism sau, dupaă caz, presț edințelui consiliului județțean sau îînțocmesț țe
noțe de consțațare privind execuțția lucraă rilor pe care le îînaințeazaă caă țre serviciul juridic
pențru a face demersurile caă țre insțanțțele judecaă țoresț ți sț i organele de urmaă rire penalaă ,
dupaă caz;
8) Verificaă din puncț de vedere țehnic, îînțocmesț țe sț i propune emițerea auțorizațțiilor privind
lucraă rile de racorduri sț i bransț amențe la rețțele publice de apaă , canalizare, gaze, țermice,
energie elecțricaă , țelefonie sț i țeleviziune prin cablu;
9) Asiguraă avizarea proiecțelor de invesțițții publice, cuprinse îîn programele Consiliului
Județțean Cluj, din puncțul de vedere al conformițaă țții cu documențațțiile de amenajare a
țerițoriului sț i de urbanism legal aprobațe, îînțocmesț țe noțe de prezențare/verificare
țehnicaă îîn vederea fundamențaă rii referațului arhițecțului sț ef;
10)Componența GIS (geographic informațion sysțem):
64
a) organizeazaă sț i coordoneazaă consțițuirea sț i dezvolțarea baă ncilor/bazelor de dațe
urbane îîn domeniul amenajaă rii țerițoriului, urbanismului sț i auțorizaă rii lucraă rilor de
consțrucțții, invesțițțiilor, prin arhivarea sisțemațicaă a documențațțiilor sț i publicarea
acesțora îîn geoporțal;
b) organizarea, coordonarea sț i implemențarea sisțemul informațțional specific
domeniului auțorizaă rii lucraă rilor de consțrucțții, imobiliar-edilițar sț i baă ncilor de
dațe urbane;
c) asiguraă ințroducerea îîn baza de dațe a consiliului județțean a dațelor sț i a
informațțiilor furnizațe de caă țre alțe comparțimențe, precum sț i de insțițuțții sț i
auțorițaă țți publice;
d) asiguraă realizarea de baze de dațe sț i aplicațții informațice țemațice GIS, geoporțale
care saă ajuțe la fundamențarea deciziilor;
e) asiguraă asisțențțaă țehnicaă de specialițațe comparțimențelor consiliului județțean;
f) gesționeazaă documențațțiile de urbanism, îîn formaț elecțronic, țransmise pențru a fi
discuțațe îîn cadrul Comisiei Tehnice de Amenajare a Terițoriului sț i Urbanism a
Județțului Cluj, asiguraî nd comunicarea acesțora membrilor comisiei sț i asiguraă
elaborarea de sțrațuri țemațice pențru a ajuța la fundamențarea deciziei;
g) colaboreazaă la realizarea sț i implemențarea programelor sț i proiecțelor națționale
sau ințernațționale care uțilizeazaă baze de dațe spațțiale sț i sisțeme GIS;
h) propune, elaboreazaă sț i monițorizeazaă sțrațegii, programe sț i proiecțe de dezvolțare
a sisțemului informațic ințegraț al Consiliului Județțean Cluj, îîn domeniul GIS sț i e-
guvernare specific domeniului direcțției;
i) realizeazaă fisț iere îîn formaț digițal, care conțțin: prezențaă ri, plansț e, haă rțți, posțere,
plianțe îîn vederea desfaă sț uraă rii prezențaă rilor de sțudii, proiecțe sț i documențațții de
urbanism sț i amenajarea țerițoriului;
j) asiguraă scanarea, prelucrarea diverselor mațeriale la solicițarea personalului
Consiliului Județțean Cluj;
k) acțualizeazaă periodic pe sițe-ul CJC, anunțțuri, formulare, informațții din cadrul
Direcțției de Urbanism sț i Amenajarea Terițoriului îîn domeniul de acțivițațe.
11)Asiguraă experțizaă de specialițațe cu privire la raă spunsurile la pețițțiile sț i ințerpelaă rile
privind domeniile arhițecțurii, locuirii sț i auțorizaă rii lucraă rilor de consțrucțții;
12)Colaboreazaă sț i implemențeazaă sisțemul informațic specific domeniului urbanismului sț i
amenajaă rii țerițoriului, imobiliar-edilițar sț i baă ncilor de dațe urbane;
13)Parțicipaă la elaborarea programelor, prognozelor sț i scenariilor de dezvolțare țerițorialaă sț i
sțabilesț țe programe sț i priorițaă țți, inclusiv pențru fundamențarea Sțrațegiei de Dezvolțare a
Județțului Cluj;
14)Colaboreazaă cu direcțțiile de specialițațe din cadrul minisțerului de resorț sț i cu
Inspecțorațul de Sțaț îîn Consțrucțții îîn vederea asiguraă rii conțrolul sțațului privind
aplicarea prevederilor cuprinse îîn documențațțiile de amenajare a țerițoriului sț i de
urbanism, avizațe sț i aprobațe conform legii;
15)Susțține adminisțrațțiile locale îîn formularea sț i implemențarea polițicilor urbane ințegrațe
sț i durabile, prin buna corelare a polițicilor urbane națționale sț i locale cu conțexțul
european sț i consolidarea coeziunii, compețițivițaă țții sț i susțenabilițaă țții localițaă țților din
județț;
16)Parțicipaă la elaborarea de Sțudii de fundamențare, sțrațegii de dezvolțare țerițorialaă
zonalaă periurbanaă /mețropolițanaă sț i alțe documențațții specifice domeniului.
17)Asiguraă calculul țaxele specifice, îînțocmesc dispozițțiile de plațaă caă țre casierie sț i rapoarțele
de țransfer a coțelor legale caă țre auțorițaă țțile publice sț i emițențții de avize sț i acorduri;

18)Asiguraă suporțul țehnic necesar pențru realizarea de proiecțe ințegrațe de regenerare sț i


dezvolțare urbanaă , de uțilițațe publicaă , parțicipaă la organizarea/organizeazaă concursuri de
soluțții îîn domeniul urbanismului sț i arhițecțurii;

Secțiunea.3. COMPARTIMENTUL GHIŞEU UNIC

Art. 58
65
(1) Comparțimențul Ghisț eu Unic reprezințaă ințerfațța Direcțției de Urbanism sț i
Amenajarea Terițoriului cu cețaă țțenii prin asigurarea unei verificaă ri prealabile a
documențațțiilor îîn vederea îînregisțraă rii acesțora, eliberaă rii documențelor sț i furnizarea,
conțra cosț, a serviciilor pențru obțținerea avizelor sț i acordurilor necesare îîn vederea emițerii
auțorizațției de consțruire.
(2) Comparțimențul Ghisț eu Unic are urmaă țoarele ațribuțții specifice:
1) Gesționeazaă regisțrațura elecțronicaă sț i fizicaă a direcțției asiguraî nd circuițul ințern al
documențelor prin analizarea, verificarea, prelucrarea, reparțizarea, parafarea,
îînregisțrarea, eliberarea, expedierea, arhivarea acesțora, sț .a.;
2) Asiguraă relațțiile de comunicare îîn domeniul specific de acțivițațe cu solicițanțții, prin
noțificarea acesțora îîn vederea complețaă rii documențațțiilor depuse, eliberaă rii acțelor
emise, programarea sț i gesțiunea audiențțelor la arhițecțul-sț ef;
3) Asiguraă gesționarea corespondențței sț i relațțiile de comunicare cu emițențții de avize sț i
acorduri îîn vederea furnizaă rii, conțra cosț, a serviciilor pențru obțținerea avizelor sț i
acordurilor solicițațe prin cerțificațele de urbanism, necesare auțorizaă rii execuțaă rii
lucraă rilor de consțrucțții;
4) Analizeazaă , la solicițarea Arhițecțului-sț ef cererile de emițere a cerțificațelor de urbanism,
auțorizațțiilor de consțruire sau desființțare, avizelor sțrucțurii de specialițațe îîn vederea
emițerii acesțora;
5) Asiguraă calculul țaxele specifice, îînțocmesc dispozițțiile de plațaă caă țre casierie sț i rapoarțele
de țransfer a coțelor legale caă țre auțorițaă țțile publice sț i emițențții de avize sț i acorduri;
6) Tț ine evidențța/Consțițuie baze de dațe specifice domeniului de acțivițațe, asiguraă
generarea rapoarțelor care se țransmiț caă țre Inspecțorațul Regional de Consțrucțții Nord-
Vesț sț i Direcțția Regionalaă de Sțațisțicaă Cluj, a rapoarțelor privind îîncasarea țaxei pențru
țimbrul de arhițecțuraă sț i alțe rapoarțe solicițațe care derivaă din aceasțaă bazaă de dațe;
7) Asiguraă , îîn colaborare cu Serviciul Relațții Publice, informarea populațției prin publicarea
pe pagina de ințerneț a lisțelor cu cerțificațele de urbanism sț i auțorizațțiile de consțruire
sau desființțare emise de Presț edințele Consiliului Județțean Cluj, publicarea procedurile,
formularelor, anunțțurilor sț i a alțor informațții de ințeres public gesționațe de direcțție;
8) IÎnțocmesț țe sț i țține/gesționeazaă evidențța convențțiilor privind emițerea de caă țre
Presț edințele Consiliului Județțean Cluj, a acțelor adminisțrațive specifice domeniului
auțorizaă rii execuțaă rii lucraă rilor de consțrucțții din aria de compețențțaă a primarilor pențru
lucraă rile care se execuțaă îîn țerițoriul adminisțrațiv a comunelor conform legii;
9) IÎnțocmesț țe sț i țține/gesționeazaă documențele privind exercițarea drepțului de preemțțiune
al Consiliului Județțean Cluj, îîn conformițațe cu prevederile legale privind proțejarea
monumențelor isțorice;
10)Asiguraă convocarea țelefonicaă a membrilor Comisiei Tehnice de Urbanism sț i Amenajarea
Terițoriului, organizarea sț i convocarea persoanelor parțicipanțe la sț edințțe sț i îînțruniri
organizațe de direcțție;
11)IÎnțocmesț țe necesarul de consumabile sț i asiguraă preluarea acesțora pențru imprimanțele
mulțifuncțționale exisțențe îîn cadrul direcțției;
12)Colaboreazaă cu alțe servicii din direcțție îîn vederea efecțuaă rii unor deplasaă ri pe țeren,
conțroale îîn domeniul urbanismului sț i amenajaă rii țerițoriului;

CAPITOLUL VII.
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI INVESTIŢII

Art. 59
(1) Direcțția Dezvolțare sț i Invesțițții , esțe sțrucțura țehnicaă de specialițațe sț i auțorițațea
îîn domeniu care asiguraă managemențul proiecțelor de invesțițții, coordoneazaă sț i
monițorizeazaă acțivițaă țțile legațe de implemențarea proiecțelor de infrasțrucțuraă ,
recepțționeazaă sț i sțabilesț țe valoarea finalaă a lucraă rilor de consțrucțții sț i insțalațții aferențe,
66
finanțțațe ințegral sau parțțial din bugețul Județțului Cluj sț i asiguraă ațragerea sț i gesționarea de
surse financiare rambursabile sau nerambursabile, implemențarea sțrațegiei națționale
privind achizițțiile publice sț i derularea acțivițaă țților specifice acesțui domeniu.
(2) IÎn scopul ațingerii obiecțivelor principale sț i îîndeplinirii ațribuțțiilor legale aflațe îîn
responsabilițațe direcțției, acțivițaă țțile sunț desfaă sț urațe la nivelul Serviciului Lucraă ri sț i Achizițții
Publice, Serviciul managemențul Proiecțelor sț i Comparțimențul U.I.P. Managemențul Ințegraț
al Desț eurilor

Secțiunea 1. SERVICIUL LUCRĂRI ŞI ACHIZIŢII PUBLICE

Art. 60
(1) Serviciul Lucraă ri sț i Achizițții Publice asiguraă îîndeplinirea ațribuțțiilor legale cu
privire la elaborarea sțrațegiilor, polițicilor sț i procedurilor unițare îîn domeniul invesțițțiilor
publice sț i al achizițțiilor publice sț i îîndrumaă , conțroleazaă acțivițaă țțile pe linie de planificare
invesțițționalaă , reglemențaă ri îîn acesț domeniu, de aplicare a componențelor sisțemului calițaă țții
îîn consțrucțții.
(2) Serviciul Lucraă ri sț i Achizițții Publice are urmaă țoarele ațribuțții specifice:
1) Elaboreazaă programe, sțrațegii, proiecțe îîn domeniul lucraă rilor publice de pe țerițoriul
județțului, îîn corelare cu lucraă rile similare din județțele îînvecinațe;
2) Elaboreazaă programe pe țermen scurț sț i mediu, îîn domeniul lucraă rilor publice, pențru
unițaă țțile adminisțrațive din județț , poțriviț sțrațegiei de dezvolțare;
3) Asiguraă corelarea programelor de dezvolțare ale Consiliului Județțean Cluj sț i ale consiliilor
locale cu cele ale companiilor sț i sociețaă țților organizațe la nivel națțional/regional/județțean
îîn privințța invesțițțiilor publice;
4) sțabilesț țe polițicile îîn domeniul invesțițțional, pențru o uțilizare opțimaă a resurselor
financiare alocațe chelțuielilor de capițal, elaboreazaă sț i sțrucțureazaă direcțțiile de acțțiune
privind polițicile invesțițționale ;
5) coordoneazaă , conțroleazaă sț i monițorizeazaă acțivițațea de programare invesțițționalaă ;
6) elaboreazaă fisț ele de proiecț privind chelțuielile de capițal cuprinse îîn Programul de
invesțițții publice, aferențe acțțiunilor finanțțațe din bugețul Județțului Cluj, bugețul de sțaț,
fonduri rambursabile/nerambursabile;
7) Asiguraă elaborarea documențațțiilor țehnico-economice pențru lucraă rile la
obiecțive/proiecțe de invesțițții noi sț i pențru lucraă rile de ințervențții la consțrucțții exisțențe
poțriviț prevederilor Hoțaă raî rii Guvernului nr. 907/2016 privind ețapele de elaborare sț i
conțținuțul-cadru al documențațțiilor țehnico-economice aferențe obiecțivelor/proiecțelor
de invesțițții finanțțațe din fonduri publice, cu modificaă rile sț i complețaă rile ulțerioare,
recepțția acesora sț i elaborarea documențațțiilor necesare îîn vederea aprobaă rii indicațorilor
țehnico economici;
8) Asiguraă colaborarea cu Minisțerul Dezvolțaă rii Regionale sț i Adminisțrațției Publice
(MDRAP) pențru aplicarea prevederilor legale privind:
a) Programului Națțional de Dezvolțare Localaă conform prevederilor legale îîn vigoare;
b) invențarierea blocurilor de locuințțe, sțadiul fizic sț i țermenele de punere îîn
funcțțiune sț i țransmițerii invențarului locuințțelor sociale la Minisțerul Dezvolțaă rii
Regionale sț i Adminisțrațției Publice (MDRAP);
c) derularea programelor prin Compania Națționalaă de Invesțițții S.A;
d) insțițuirea maă surilor speciale pențru reabilițarea țermicaă a claă dirilor;
e) programelor cu finanțțare exțernaă îîn domeniul lucraă rilor publice;
9) Verificaă îîndeplinirea condițțiilor legale pențru îînscrierea îîn lisțele de invesțițții a lucraă rilor
publice promovațe de caă țre ordonațorii de credițe de sub auțorițațea Consiliului Județțean
Cluj, conform prevederilor legale;
10)Cențralizeazaă propunerile de invesțițții publice ale ordonațorilor de credițe din județț
sțrucțuraî ndu-le pe domenii de acțivițațe, obiecțive sț i țermene de punere îîn funcțțiune;
11)Parțicipaă , îîmpreunaă cu serviciile de specialițațe, la elaborarea bugețului Consiliului
Județțean Cluj, fundamențaî nd chelțuielile de capițal aferențe obiecțivelor de invesțițții;
12)IÎnțocmesț țe lisța obiecțivelor de invesțițții ce urmeazaă a fi finanțțațe ințegral sau parțțial de la
bugețul Consiliului Județțean Cluj, defalcațaă pe fiecare ordonațor țerțțiar de credițe;
67
13)Urmaă resț țe realizaă rile la lucraă rile de invesțițții, finanțțațe prin Consiliului Județțean Cluj,
țținaî nd evidențța cumulaț valoric sț i fizic îîn raporț cu programele anuale;
14)Asiguraă asisțențța țehnicaă pențru angajarea sț i uțilizarea surselor de finanțțare pențru
obiecțivele de invesțițții publice, îîn scopul respecțaă rii prevederilor privind ațribuirea
conțracțelor de achizițție publicaă , a conțracțelor de concesiune de lucraă ri publice sț i a
conțracțelor de concesiune de servicii;
15)Parțicipaă la recepțțiile obiecțivelor de invesțițții publice conform prevederilor legale, la
solicițarea unițaă țților de sub auțorițațea Consiliului Județțean Cluj;
16)Elaboreazaă programul anual al achizițțiilor publice pe baza necesițaă țților sț i priorițaă țților
idențificațe la nivelul insțițuțției, îîn funcțție de fondurile aprobațe sț i de posibilițaă țțile de
ațragere a alțor fonduri;
17)Elaboreazaă documențațția de ațribuire pe suporț haî rție sț i/sau elecțronic, asiguraî nd
accesul neresțricțționaț, direcț (acolo unde esțe posibil, prin mijloace elecțronice)
operațorilor economici, preluaî nd din comparțimențele țehnice de specialițațe caiețul de
sarcini (specificațții țehnice) sau documențațția descripțivaă , îîn cazul procedurilor de
negociere, dialog compețițiv sau achizițție direcțaă sau, îîn cazul organizaă rii unui concurs de
soluțții, a documențațției de concurs, îîn colaborare cu serviciile sau comparțimențele care
relevaă necesițațea sț i oporțunițațea achizițției, îîn funcțție de complexițațea problemelor care
urmeazaă saă fie rezolvațe îîn aplicarea procedurii de ațribuire;
18)IÎndeplinesț țe obligațțiile referițoare la publicițațe, conform prevederilor legale; Elaboreazaă
sț i îînaințeazaă spre țransmițere anunțțul de parțicipare/invițațția de parțicipare precum sț i
anunțțul caă țre Minisțerul Finanțțelor Publice privind verificarea proceduralaă , acolo unde
esțe cazul; Asiguraă ințerfațța cu Serviciul Relațții Publice, îîn vederea asiguraă rii țransparențței
ențițaă țții achizițoare sț i îîncurajaă rii mediului concurențțial cu privire la modul de desfaă sț urare
al procedurilor inițțiațe (Monițorul Oficial, afisț aj local, presaă națționalaă sț i localaă , invițațții,
sițe-ul Consiliului Județțean Cluj, adresa posț țaă elecțronicaă );
19)Asiguraă cu maximaă țransparențțaă circuițul informațțional privind solicițaă rile de clarificaă ri
îînțre parțicipanțții la proceduraă sț i auțorițațea conțracțanțaă , precum sț i îînțre
comparțimențul ințern specializaț sț i comparțimențele țehnice de specialițațe privind
conțținuțul caiețului de sarcini;
20)Redacțeazaă sț i îînaințeazaă anunțțurile de ințențție, de parțicipare sț i de ațribuire îîn
conformițațe cu prevederile legale, spre publicare îîn SEAP, Monițorul Oficial al Romaî niei
parțea VI-a Achizițții publice sț i îîn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dupaă caz;
21)Propune componențța comisiilor de evaluare pențru fiecare conțracț care urmeazaă a fi
ațribuiț;
22)Parțicipaă ca membri îîn comisiile de evaluare a oferțelor. Poațe îîndeplini calițațea de
membru al comisiei de evaluare cu ațribuțțiile specifice acesței calițaă țți precum sț i
asigurarea din puncț de vedere organizațoric al secrețariațului acesțeia;
23)Acordaă comisiilor de evaluare consulțațții referițoare la conțținuțul documențațției de
achizițții;
24)Elaboreazaă noțele jusțificațive îîn țoațe sițuațțiile îîn care procedura de ațribuire propusaă
pențru a fi aplicațaă esțe alța decaî ț licițațția deschisaă sau cea resțraî nsaă , cu aprobarea
conducaă țorului insțițuțției sț i cu avizul comparțimențului juridic;
25)Asiguraă acțivițațea de informare sț i de publicare privind pregaă țirea sț i organizarea
licițațțiilor, obiecțul acesțora, organizațorii, țermenele, precum sț i alțe informațții care saă
edifice respecțarea principiilor care sțau la baza ațribuirii conțracțelor de achizițții publice;
26)Oferaă indicațții, clarificaă ri, complețaă ri referițoare la documențele licițațțiilor, îîn limițele
sțabilițe de specificul legislațției îîn vigoare, la solicițarea oferțanțților;
27)Elaboreazaă calendarul procedurii de ațribuire necesar pențru planificarea procesului de
achizițții publice, evițarea suprapunerilor sț i îînțaî rzierilor sț i monițorizarea ințernaă a
procesului de achizițții țținaî nd seama de țermenele legale prevaă zuțe pențru publicare
anunțțuri, depunere candidațuri/oferțe, durațele previzionațe pențru examinarea sț i
evaluarea candidațurilor/oferțelor precum sț i de orice alțe țermene care poț influențța
procedura;

68
28)Elaboreazaă sau coordoneazaă elaborarea documențațției de ațribuire /selecțare
/preselecțare îîn colaborare cu comparțimențele ințeresațe îîn achizițționarea de produse,
servicii sau lucraă ri;
29)Pune la dispozițția oricaă rui operațor economic care solicițaă , documențațția de ațribuire /
selecțare / preselecțare;
30)Raă spunde îîn mod clar, compleț sț i faă raă ambiguițaă țți la solicițaă rile de clarificaă ri, raă spunsurile
îînsoțțițe de îînțrebaă rile aferențe țransmițțaîndu-se caă țre țoțți operațorii economici care au
obțținuț documențațția de ațribuire;
31)Informeazaă oferțanțții privind rezulțațele procedurii de achizițție;
32)Redacțeazaă conțracțele de achizițție publicaă ;
33)Elaboreazaă îîmpreunaă cu Serviciul Juridic, Conțencios Adminisțrațiv, Arhivaă sț i țransmițe la
Consiliul Națțional de Soluțționare a Conțesțațțiilor puncțul de vedere al auțorițaă țții
conțracțanțe îîn cazul exisțențței unei conțesțațții;
34)Duce la îîndeplinire maă surile impuse Auțorițaă țții conțracțanțe de caă țre Consiliul Națțional de
Soluțționare a Conțesțațțiilor;
35)IÎnțocmesț țe sț i paă sțreazaă dosarul de achizițție publicaă care cuprinde țoațe acțivițaă țțile
desfaă sț urațe îîn cadrul procedurii de ațribuire, respecțiv țoațe documențele necesare pențru
derularea procedurii;
36)Pune la dispozițția oricaă rei auțorițaă țți publice ințeresațe, spre consulțare, dosarul de
achizițție publicaă , dacaă acesț lucru esțe solicițaț, cu condițția ca nici o informațție saă nu fie
dezvaă luițaă dacaă dezvaă luirea ei ar fi conțraraă legii;
37)Asiguraă derularea procedurii de ațribuire îîncepaî nd cu manifesțarea ințențției de
parțicipare la proceduraă a operațorilor economici ințeresațți, depunerea candidațurilor,
primirea oferțelor sț i deschiderea acesțora, examinare-evaluare, sțabilirea oferței
caî sț țigaă țoare sț i adjudecarea /anularea procedurii, dupaă caz;
38)IÎnaințeazaă spre aprobare conducaă țorului auțorițaă țții conțracțanțe raporțul de ațribuire sț i
caă țre comparțimențul suporț-logisțic proiecțul de conțracț, oferța declarațaă caî sț țigaă țoare
pențru îînțocmirea conțracțului/acordului cadru;
39)Parțicipaă la ațribuirea conțracțului de achizițție publicaă sau îîncheierii acordului-cadru prin
noțificarea rezulțațului caă țre parțicipanțții la proceduraă , asigurarea țransmițerii caă țre
Consiliul Națțional de Soluțționare a Conțesțațțiilor a puncțului de vedere privind
soluțționarea conțesțațțiilor primițe, la solicițarea acesțuia (unde esțe cazul) îînțocmesț țe sț i
țransmițe spre publicare anunțțul de ațribuire;
40)Asiguraă aplicarea sț i finalizarea procedurilor de ațribuire, pe baza proceselor verbale sț i a
hoțaă raî rilor de licițațții, prin îîncheierea conțracțelor de achizițție publicaă ;
41)IÎnaințeazaă comparțimențelor de specialițațe un exemplar al oferței caî sț țigaă țoare sț i al
conțracțului/acordului – cadru pențru urmaă rirea derulaă rii conțracțului/acordului-cadru;
42)Colaboreazaă cu serviciile sț i comparțimențele de specialițațe pențru rezolvarea
problemelor legațe de procedura de ațribuire sț i pențru urmaă rirea conțracțelor îîncheiațe
(derularea acesțora fiind responsabilițațea celor implicațți);
43)Urmaă resț țe sț i asiguraă respecțarea prevederilor legale, din puncțul de vedere al
procedurilor privind paă sțrarea confidențțialițaă țții documențelor de licițațție sț i a securițaă țții
acesțora;
44)Asiguraă consțițuirea sț i paă sțrarea dosarului achizițției, documenț cu caracțer public;
45)Opereazaă modificaă ri sau complețaă ri ulțerioare îîn programul anual al achizițțiilor, caî nd
sițuațția o impune, cu aprobarea conducaă țorului insțițuțției sț i avizul Serviciului Financiar-
Conțabil;
46)IÎnțocmesț țe sț i țransmițe caă țre Auțorițațea Națționalaă pențru Reglemențarea sț i
Monițorizarea Achizițțiilor Publice un raporț anual privind conțracțele de ațribuire, îîn
formaț elecțronic, paî naă la dața de 31 marție a fiecaă rui an pențru anul precedenț;
47)Asiguraă , la cerere, asisțențțaă țehnicaă adminisțrațțiilor locale privind aplicarea sț i respecțarea
legislațției îîn procesul de achizițție sț i îîncheiere a conțracțelor de achizițții publice;
48)Consțițuie baze de dațe îîn domeniul lucraă rilor publice sț i al achizițțiilor publice ;

Secțiunea 1.1. UNITATEA DE MONITORIZARE SERVICII DE UTILITĂŢI PUBLICE


69
Art. 61
(1) Unițaă țțile județțene pențru monițorizarea serviciilor comunițare de uțilițaă țți publice,
elaboreazaă sț i acțualizeazaă anual sțrațegiile locale privind accelerarea dezvolțaă rii serviciilor
comunițare de uțilițaă țți publice, precum sț i planurile locale de implemențare aferențe acesțora.
(2) Unițațea de Monițorizare Servicii de Uțilițaă țți Publice are urmaă țoarele ațribuțții
specifice:
1) Monițorizeazaă sț i acțualizeazaă sțrațegiile locale privind accelerarea dezvolțaă rii serviciilor
comunițare de uțilițaă țți publice precum sț i planurile de implemențare aferențe îîn cooperare
cu auțorițaă țțile publice locale îîn urmaă țoarele domenii:
a) alimențare cu apaă sț i canalizare,
b) producere sț i disțribuțție energie țermicaă ,
c) îînțrețținere sțraă zi sț i lucraă ri de arțaă ,
d) îînțrețținere zone verzi sț i locuri de agremenț,
e) salubrizarea localițaă țților,
f) țransporț local,
g) iluminaț public local,
h) îînțrețținerea amenajaă rilor hidroțehnice îîn ințravilan.
2) Urmaă resț țe semesțrial modul de dezvolțare a serviciilor comunițare de uțilițaă țți publice
prin acțualizarea bazei de dațe exisțențe la nivelul mediului rural. Transmițe consiliilor
locale macheța cuprinzaî nd dațele aferențe serviciilor comunițare: numaă r populațție,
numaă r populațție beneficiaraă de servicii, exisțențța conțracțelor de servicii îîncheiațe de
auțorițaă țțile locale cu operațorii licențțiațți, lucraă ri de dezvolțare propuse, îîn curs de
execuțție, puse îîn funcțțiune, probleme apaă ruțe îîn presțarea serviciilor;
3) Promoveazaă dezvolțarea sț i/sau reabilițarea infrasțrucțurii țehnico-edilițare aferențe
secțorului serviciilor de uțilițaă țți publice sț i programe de proțecțție a mediului pențru
acțivițaă țțile sț i serviciile poluanțe prin evidențțierea lucraă rilor propuse sț i țransmițerea
acesțora Serviciului Lucraă ri sț i Achizițții Publice pențru cuprinderea acesțora îîn propunerile
de finanțțare;
4) Propune maă suri îîn vederea asiguraă rii finanțțaării infrasțrucțurii țehnico-edilițare aferențe
serviciilor de uțilițațe publicaă Serviciului Lucraă ri sț i Achizițții Publice pențru cuprindere îîn
propunerile de finanțțare;
5) Ocazional mediazaă sț i soluțționeazaă conflicțele dințre uțilizațori sț i operațori, la cererea
uneia dințre paă rțți;
6) Semesțrial, cu ocazia acțualizaă rilor bazelor de dațe, monițorizeazaă sț i modul de respecțare
a obligațțiilor sț i responsabilițaă țților asumațe de operațori prin conțracțele de delegare a
gesțiunii cu privire la respecțarea indicațorilor de performanțțaă sț i a nivelurilor de
performanțțaă pe baza informațțiilor țransmise de auțorițaă țțile locale;
7) Asisțaă operațorii sț i auțorițaă țțile adminisțrațției publice locale îîn procesul de accesare sț i
ațragere a fondurilor pențru invesțițții, asiguraî nd comunicarea programelor de dezvolțare
din domeniu țuțuror facțorilor ințeresațți;
8) La cerere, pregaă țesț țe sț i țransmițe caă țre prefecțuraă , rapoarțe de acțivițațe cu impacț îîn
domeniul serviciilor comunițare de uțilițaă țți publice;
9) Monițorizeazaă sțadiul derulaă rii programelor îîn domeniul elecțrificaă rilor rurale, a
serviciilor de alimențare cu gaze națurale sț i a serviciilor de țelefonie fixaă la nivelul
județțului, prin consțițuirea sț i acțualizarea anualaă a bazelor de dațe, prin consulțarea
operațorilor licențțiațți sț i a auțorițaă țților locale;
10)Urmaă resț țe modul de aplicare sț i ducere la îîndeplinire a hoțaă raî rilor Consiliului Județțean
Cluj sț i a dispozițțiilor Presț edințelui Consiliului Județțean Cluj, care le sunț reparțizațe;

13.Secțiunea 2. SERVICIUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Art. 62
(1) Serviciul Managemențul Proiecțelor esțe sțrucțura de specialițațe, cu compețențțaă
îîn domeniul coordonaă rii acțivițaă țților referițoare la gesționarea fondurilor exțerne
nerambursabile, precum sț i la punerea îîn aplicare a legislațției care reglemențeazaă gesționarea
70
acesțui domeniu de acțivițațe sț i are ca scop planificarea, organizarea, monițorizarea,
conțrolarea, raporțarea sț i îînțreprinderea acțțiunilor corecțive necesare țuțuror proceselor
unui proiecț, de care esțe nevoie pențru realizarea obiecțivelor proiecțului, îîn mod conținuu.
(2) Serviciul Managemențul Proiecțelor are urmaă țoarele ațribuțții specifice:
1) Asiguraă coordonarea unițaraă a procesului de ațragere, programare sț i gesționare a
fondurilor exțerne nerambursabile;
2) Parțicipaă la realizarea sț i acțualizarea sțrațegiilor sț i a planurilor de dezvolțare a județțului
pențru perioadele de programare, coordoneazaă sț i conțribuie la elaborarea/monițorizarea
programelor sț i planurilor generale asumațe la nivelul Consiliului Județțean, pe domeniul
saă u de compețențțaă;
3) Execuțaă acțivițaă țți de îîndrumare, sprijin la nivelul sțrucțurilor aparațului de specialițațe pe
linia ațragerii sț i uțilizaă rii fondurilor exțerne nerambursabile, poțriviț compețențțelor sale
legale;
4) Idențificaă oporțunițaă țți de finanțțare îîn vederea elaboraă rii sț i implemențaă rii de proiecțe care
saă conțribuie la realizarea priorițaă țților sțrațegice ale Consiliului Județțean, acțționaî nd
pențru ațragerea de surse financiare rambursabile/nerambursabile, națționale sau exțerne,
îîn vederea dezvolțaă rii județțului îîn domenii precum infrasțrucțura de țransporț,
infrasțrucțura socialaă sț i localaă , mediul de afaceri, țurism, agriculțuraă , dezvolțare urbanaă
durabilaă , proțecțția mediului, ocuparea sț i formarea profesionalaă , educațția, ețc îîn
concordanțțaă cu Polițica de dezvolțare Regionalaă ;
5) Asiguraă consulțanțțaă de specialițațe îîn inițțierea sț i implemențarea îînțregului porțofoliu de
documențe al unui proiecț cu finanțțare din fonduri exțerne nerambursabile;
6) Idențificaă sț i elaboreazaă propuneri de proiecțe eligibile pențru finanțțare din fonduri
rambursabile/nerambursabile, națționale sau exțerne, gesționaî nd inclusiv aspecțe de ordin
juridic, financiar sau țehnic impuse de accesarea fondurilor;
7) Idențificaă sț i promoveazaă îîn parțeneriaț proiecțe eligibile pențru finanțțare din fonduri
exțerne rambursabile/nerambursabile, națționale sau exțerne;
8) Implemențeazaă proiecțele declarațe caî sț țigaă țoare, finanțțațe din fonduri rambursabile/
nerambursabile, națționale sau exțerne cu respecțarea obligațțiile conțracțuale;
9) Asiguraă susțenabilițațea proiecțelor implemențațe, pe o durațaă de minim 5 ani de la
finalizarea perioadei de implemențare, conform acțțiunilor sțabilițe îîn conțracțul de
finanțțare;
10)Propune colaboraă ri cu organisme sț i insțițuțții similare din Uniunea Europeanaă sț i parțicipaă
la implemențarea proiecțelor ințernațționale de ințeres ințerregional;
11)Parțicipaă la pregaă țirea sț i implemențarea unor proiecțe de dezvolțare localaă , ale asociațțiilor
de dezvolțare ințercomunițaraă îîn cadrul caă rora consiliul județțean esțe membru;
12)Parțicipaă la schimburi de experiențțaă îîn regiuni din țțaraă sț i din sțațele membre ale Uniunii
Europene;
13)Acordaă asisțențțaă țehnicaă consiliilor locale sț i aparațului de specialițațe al acesțora,
asociațțiilor de dezvolțare ințercomunițaraă , unițaă țților aflațe sub
coordonarea/subordonarea Consiliului Județțean Cluj îîn îînțocmirea documențațțiilor
necesare pențru accesarea sț i absorbțția fondurilor rambursabile/nerambursabile
națționale sau exțerne;

14)Disemineazaă informațția referițoare la documențele de programare ale Romaî niei pențru


perioada de programare 2014-2020: Acordul de Parțeneriaț, Programele Operațționale,
ațaî ț la nivelul auțorițaă țților locale caî ț sț i la nivelul unițaă țților aflațe sub auțorițațea
Consiliului Județțean Cluj sț i face propuneri pențru elaborarea documențelor de
programare pențru perioada 2014 - 2020;
15)Parțicipaă la diferițe evenimențe specifice pențru care se primesc invițațții de parțicipare,
organizațe de sțrucțuri publice sau privațe, din țțaraă sau sțraă inaă țațe (conferințțe, seminarii,
workshop-uri, cursuri);

Secțiunea 3. UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI MANAGEMENTUL


INTEGRAT AL DEŞEURILOR
71
Art. 63.
Unițațea de Implemențare a Proiecțului Managemențul Ințegraț al Desț eurilor are
urmaă țoarele ațribuțții specifice:
1) Implemențeazaă proiecțul cu finanțțare exțernaă nerambursabilaă , cu maximum de
profesionalism sț i eficiențțaă, cu respecțarea țuțuror condițționalițaă țților impuse prin
Conțracțul de finanțțare;
2) Asiguraă colaborarea sț i reprezințaă Beneficiarul îîn relațție cu celelalțe insțițuțții implicațe îîn
implemențarea Conțracțului de Finanțțare: AM sț i OI POS Mediu, Auțorițațea de Cerțificare
sț i Plațaă , alțe organisme sț i insțițuțții abilițațe;
3) Verificaă oporțunițațea sț i propune prelungirea duraței sau alțe modificaă ri ale Conțracțului
de finanțțare;
4) Deruleazaă procedurile de achizițții publice pențru ațribuirea conțracțelor de furnizare
/servicii/lucraă ri din cadrul proiecțului, cu respecțarea legislațției națționale îîn vigoare;
5) Monițorizeazaă derularea Conțracțului de finanțțare sț i a țuțuror conțracțelor de
lucraă ri/bunuri servicii sț i îîndeplinesț țe țoațe cerințțele de raporțare îîn acesț sens;
6) Coordoneazaă sț i urmaă resț țe derularea îîn bune condițții a conțracțelor pențru lucraǎ rile de
consțrucțții, furnizare de bunuri sț i servicii;
7) Asiguraă preluarea invesțițțiilor sț i bunurilor rezulțațe dupaă implemențarea proiecțului,
supravegherea lor pe durața perioadei de noțificare a defecțelor sț i predarea acesțora
uțilizațorilor/ concesionarilor/ operațorilor;
8) Asiguraă managemențul financiar al proiecțului cu respecțarea bugețelor prevaă zuțe îîn
Cererea de Finanțțare sț i îîn Conțracțul de Finanțțare; informeazaă Consiliului Județțean Cluj
asupra necesarului esțimaț de fonduri din surse proprii sț i de la POS Mediu necesare
finanțțaării proiecțului;
9) IÎndeplinesț țe țoațe responsabilițaă țțile financiare, verificaă facțurile pențru serviciile execuțațe
conform conțracțelor de lucraă ri/servicii/bunuri sț i paă sțreazaă evidențța financiaraă a
conțracțelor derulațe îîn cadrul proiecțului;
10)Asiguraă implemențarea maă surilor privind publicițațea sț i promovarea proiecțului cu
respecțarea prevederilor Manualului de Idențițațe Vizualaă pențru Insțrumențele
Sțrucțurale îîn Romaî nia;
11)Asiguraă informarea asociațților la nivel local din cadrul „Asociațției de Dezvolțare
Ințercomunițaraă ECO-METROPOLITAN Cluj” privind evoluțția implemențaă rii proiecțului;
12)Colaboreazaă cu serviciile specializațe din aparațul de specialițațe al Consiliului Județțean
Cluj îîn vederea implemențaă rii sț i monițorizaă rii Conțracțului de Finanțțare;
13)Arhiveazaă sț i paă sțreazaă țoațe documențele legațe de proiecț pe perioada implemențaă rii,
inclusiv pe o perioadaă de 5 ani de la îînchiderea oficialaă a Programului Operațțional îîn
cadrul caă ruia esțe finanțțaț prezențul Proiecț;
14)IÎnțocmesț țe sț i paă sțreazaă un dosar de publicițațe pe o perioadaă de 10 ani;

CAPITOLUL VIII.
DIRECŢIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL
JUDEŢULUI CLUJ

Art. 64.
(1) Direcțția de Adminisțrare a Domeniului Public sț i Privaț al Județțului Cluj esțe
sțrucțura funcțționalaă a aparațului de specialițațe al Consiliului județțean, care are ca acțivițaă țți
principale derularea acțiunilor si acțivițaților edilițar-gospodaresți prin care se asigura
adminisțrarea, gesționarea si exploațarea bunurilor din domeniul public sț i privaț al Județțului
Cluj, cențralizeazaă invențarele bunurilor care alcaă țuiesc domeniul public al comunelor,
orasț elor, municipiilor județțului Cluj, proiecțarea, execuțiea, modernizarea, repararea,
ințreținerea, exploațarea si adminisțrarea drumurilor județen.
72
(2) IÎn scopul ațingerii obiecțivelor principale sț i îîndeplinirii ațribuțțiilor legale aflațe îîn
responsabilițațe direcțției, acțivițaă țțile sunț desfaă sț urațe la nivelul Biroul Adminisțrare
Pațrimoniu, Biroul Exploațare Drumuri Județțene, Serviciul Operațțional, Serviciul Urmaă rire
Deconțare Lucraă ri sț i Serviciul Tehnic Sițuațții de Urgențțaă.

Secțiunea 1. BIROUL ADMINISTRARE PATRIMONIU

Art. 65
(1) Biroul Adminisțrare Pațrimoniu are urmaă țoarele ațribuțții specifice:
1) Efecțueazaă țoațe demersurile îîn vederea îînțabulaă rii imobilelor aflațe îîn domeniul public sț i
privaț al Județțului Cluj;
2) Coordoneazaă sț i acordaă asisțențțaă, consiliere sț i consulțanțțaă de specialițațe unițaă țților
adminisțrațiv-țerițoriale îîn îînțocmirea corecțaă a invențarului bunurilor care alcaă țuiesc
domeniul public al comunelor, orasț elor, municipiilor județțului Cluj; Coordoneazaă sț i acordaă
asisțențțaă, consiliere sț i consulțanțțaă de specialițațe insțițuțțiilor subordonațe Consiliului
Județțean Cluj îîn îînțocmirea corecțaă a invențarului bunurilor care alcaă țuiesc domeniul
public;
3) Coordoneazaă , verificaă sț i cențralizeazaă invențarele bunurilor care alcaă țuiesc domeniul
public al comunelor, orasț elor, municipiilor județțului Cluj; Coordoneazaă , verificaă sț i
cențralizeazaă invențarele bunurilor care alcaă țuiesc domeniul public al insțițuțțiilor
subordonațe Consiliului Județțean Cluj;
4) Avizeazaă , elaboreazaă sț i redacțeazaă proiecțe de Hoțaă raî re de Consiliu Județțean cu privire la
invențarul bunurilor care alcaă țuiesc domeniului public al Județțului Cluj;
5) Avizeazaă , elaboreazaă sț i redacțeazaă noța de fundamențare sț i proiecțul de hoțaă raî re de
guvern pențru complețarea sț i modificarea Hoțaă raî rii de Guvern nr. 969/2002 privind
ațesțarea domeniului public al Județțului Cluj, precum sț i al municipiilor, orasț elor sț i
comunelor din județțul Cluj;
6) Verificaă îîn țeren modul de îîndeplinire a clauzelor conțracțuale pențru imobilele care fac
obiecțul conțracțelor de îînchiriere, gesționațe de Direcțția de Adminisțrare a Domeniului
Public sț i Privaț al Județțului Cluj, pențru imobilele aflațe îîn propriețațea Județțului Cluj sț i
adminisțrarea Consiliului Județțean Cluj;
7) Efecțueazaă țoațe demersurile îîn vederea îînțocmirii/achizițționaă rii documențațțiilor
prealabile execuțaă rii lucraă rilor de reparațții curențe/capițale pențru imobilele aflațe îîn
propriețațea Județțului Cluj sț i adminisțrarea Consiliului Județțean Cluj;
8) Propune lucraă ri de reparațții curențe/capițale caă țre Direcțția de Dezvolțare sț i Invesțițții
pențru imobilele aflațe îîn propriețațea Județțului Cluj sț i/sau adminisțrarea Consiliului
Județțean Cluj;
9) IÎnțocmesț țe o bazaă de dațe informațicaă a claă dirilor aflațe îîn adminisțrarea Consiliului
Județțean Cluj;
10)IÎnțocmesț țe, acțualizeazaă sț i gesționeazaă caă rțțile țehnice pențru imobilele gesționațe de
Direcțția de Adminisțrare a Domeniului Public sț i Privaț al Județțului Cluj aflațe îîn
propriețațea Județțului Cluj sț i îîn adminisțrarea Consiliului Județțean Cluj, alțele decaî ț
drumurile județțene;
11)Inițțiazaă procedura de îînchiriere a bunurilor imobile gesționațe de Direcțția de
Adminisțrare a Domeniului Public sț i Privaț al Județțului Cluj sț i aflațe îîn domeniul public sț i
privaț al Județțului Cluj sț i îîn adminisțrarea Consiliului Județțean Cluj;
12)Avizeazaă , elaboreazaă sț i redacțeazaă proiecțul de Dispozițție privind numirea comisiei de
licițațție de îînchiriere a bunurilor imobile gesționațe de Direcțția de Adminisțrare a
Domeniului Public sț i Privaț al Județțului Cluj aflațe îîn domeniul public sț i privaț al Județțului
Cluj sț i îîn adminisțrarea Consiliului Județțean Cluj;
13)IÎnțocmesț țe documențațția necesaraă pențru licițațțiile de îînchiriere a bunurilor imobile
gesționațe de Direcțția de Adminisțrare a Domeniului Public sț i Privaț al Județțului Cluj aflațe
îîn domeniul public sț i privaț al Județțului Cluj sț i îîn adminisțrarea Consiliului Județțean Cluj
sț i o țransmițe spre publicare prin afisț are la sediul Consiliului Județțean Cluj sț i pe sițe-ul
www.cjcluj.ro ;

73
14)IÎnțocmesț țe conțracțele de îînchiriere a bunurilor imobile gesționațe de Direcțția de
Adminisțrare a Domeniului Public sț i Privaț al Județțului Cluj aflațe îîn domeniul public sț i
privaț al Județțului Cluj sț i îîn adminisțrarea Consiliului Județțean Cluj ca urmare a licițațției
desfaă sț urațe pe baza procesului verbal al comisiei;
15)Urmaă resț țe sț i raă spunde de derularea a conțracțelor de concesiune/îînchiriere/ comodaț, a
convențțiilor sau alțor acțe îîncheiațe de Județțul Cluj sț i care se referaă la bunurile imobile
gesționațe de Direcțția de Adminisțrare a Domeniului Public sț i Privaț al Județțului Cluj aflațe
îîn domeniul public sț i privaț al Județțului Cluj sț i îîn adminisțrarea Consiliului Județțean Cluj,
alțele decaî ț cabinețele medicale;
16)IÎnțocmesț țe un regisțru cu evidențța țuțuror conțracțelor gesționațe de Direcțția de
Adminisțrare a Domeniului Public sț i Privaț al Județțului Cluj;
17)Transmițe copiile conțracțelor de îînchiriere caă țre Serviciul Bugeț Local, Venițuri îîn
vederea emițerii facțurilor;
18)IÎnțreprinde demersurile legale privind procedura de vaî nzare a bunurilor imobile aflațe îîn
domeniul privaț al Județțului Cluj; Elaboreazaă sț i redacțeazaă proiecțul de Dispozițție privind
numirea comisiei de licițațție de vaî nzare a bunurilor imobile aflațe îîn domeniul privaț al
Județțului Cluj;
19)IÎnțreprinde demersurile legale îîn vederea îîncheierii conțracțelor de vaî nzare pențru
imobilele aflațe îîn domeniul privaț al Județțului Cluj;
20)Calculeazaă lunar, pențru fiecare chiriasț sț i pențru Direcțția de Adminisțrare a Domeniului
Public sț i Privaț al Județțului Cluj, la imobilul de pe sțrada A. Vaida Voevod nr. 53-55,
consumul uțilițaă țților (curenț, gaz, apaă ), gunoi, verificare țehnicaă insțalațții cențral țermice,
ețc., îîn baza facțurilor emise de caă țre furnizori sț i se predaă Serviciului Financiar Conțabil
pențru refacțurare;
21)Elaboreazaă propuneri pențru clauzele conțracțelor de achizițție publicaă pențru lucraă rile de
îînțrețținere sț i modernizare drumuri județțene;
22)Asiguraă consulțanțțaă îîn elaborarea proiecțelor de hoțaă raî ri sț i a dispozițțiilor îînțocmițe de
Direcțția de Adminisțrare a Domeniului Public sț i Privaț al Județțului Cluj;
23)Concepe, redacțeazaă sț i avizeazaă din puncț de vedere juridic conțracțe, convențții, acorduri,
proțocoale, oferțe sț i alțe acțe juridice;
24)Concepe sț i redacțeazaă opinii juridice cu privire la aspecțele legale ale lucraă rilor
reparțizațe;
25)Opereazaă evidențța cauzelor civile, comerciale, de conțencios adminisțrațiv sau penale sț i
modul de soluțționare a cauzelor asisțațe îîn regisțrul general al dosarelor de insțanțțaă, îîn
regisțrul cu opisul alfabețic al dosarelor de insțanțțaă, țține evidențța țermenelor urmaă rind
finalizarea cu celerițațe a acesțora prin asigurarea reprezențaă rii îîn fațța insțanțțelor;
26)Concepe, redacțeazaă , promoveazaă îîn insțanțțaă acțe de proceduraă (acțțiuni, conțesțațții,
plaî ngeri, îînțaî mpinaă ri, cereri reconvențționale de ințervențție, de chemare îîn garanțție, de
repunere pe rol, ețc) îîmpreunaă cu documențațția/documențele necesare; solicițaă , propune
probe sț i adminisțreazaă probele admise de insțanțța de judecațaă îîn cauzele care au ca obiecț
bunurile propriețațe publicaă sț i privațaă , caî ț sț i alțe cauze reparțizațe de Direcțția juridicaă ;
27)Reprezințaă sț i apaă raă drepțurile sț i ințeresele legițime ale Județțului Cluj, Consiliului Județțean
Cluj, la țoațe auțorițaă țțile sț i organele cu ațribuțții jurisdicțționale sț i îîn cadrul oricaă ror alțe
proceduri prevaă zuțe de lege, a noțarilor publici, precum sț i îîn raporțurile cu alțe persoane
fizice sț i juridice de drepț public sau privaț, romaî ne sau sțraă ine, îîn colaborare cu Direcțția
juridicaă ;
28)Parțicipaă la procedura de conciliere direcțaă prealabilaă cererii de chemare îîn judecațaă îîn
mațerie civilaă , comercialaă sț i de conțencios adminisțrațiv îîn cauzele care au ca obiecț
bunurile propriețațe publicaă sț i privațaă , caî ț sț i alțe cauze reparțizațe de Direcțția juridicaă ;
29)Efecțueazaă demersurile necesare pențru promovarea acțțiunilor judecaă țoresț ți privind
sțabilirea drepțului de propriețațe pențru imobilele neevidențțiațe îîn carțea funciaraă sț i
pențru cele îîn care nu esțe operaț modul de preluare la sțațul romaî n îîn vederea
îînțaă bulaă rii îîn maă sura îîn care dețține documențe;
30)Elibereazaă , la cerere, copii dupaă documențele exisțențe îîn dosarele juridice ale imobilelor;

Secțiunea 2. BIROUL EXPLOATARE DRUMURI JUDEŢENE


74
Art. 66
Biroul Exploațare Drumuri Județțene are urmaă țoarele ațribuțții specifice:
1) IÎnțocmesț țe programele de lucraă ri anuale pe surse de finanțțare îîn funcțție de sumele
alocațe prin Hoțararile Consiliului Județțean Cluj;
2) Face propuneri pențru sisțemațizarea rețțelei proprii de drumuri prin organizarea
țraficului ruțier îîn vederea garanțaă rii siguranțței lui, îîn concordanțțaă cu cerințțele sț i pențru
îîmbunaă țaă țțirea conținuaă a condițțiilor de țrafic ale populațției;
3) Face propuneri pențru pențru clasificarea sț i îîncadrarea drumurilor publice conform
prevederilor legale îîn vigoare privind regimul juridic al drumurilor. Propunerile de
clasificare sț i îîncadrare se fac avaî nd îîn vedere: dezvolțarea regiunii, punerea mai
pronunțțațaă îîn valoare a poțențțialului zonei, preluarea unui volum imporțanț de țrafic;
4) Elaboreazaă sț i redacțeazaă proiecțe de hoțaă raî ri ale Consiliului Județțean Cluj privind
îîncadrarea drumurilor din cațegoria funcțționalaă a drumurilor de ințeres județțean îîn
cațegoria funcțționalaă a drumurilor de ințeres local sau invers, precum sț i proiecțe de
hoțaă raî ri ale Consiliului Județțean Cluj privind îîncadrarea drumurilor din cațegoria
funcțționalaă a drumurilor de ințeres județțean îîn cațegoria funcțționalaă a drumurilor de
ințeres națțional, Hoțaă raî rea Consiliului Județțean Cluj urmaî nd a se țransmițe Companiei
Națționale de Auțosțraă zi sț i Drumuri Națționale din Romaî nia îîn vederea promovaă rii unei
hoțaă raî ri de Guvern;
5) Realizeazaă invențarierea consțrucțțiilor sț i insțalațțiilor din zona drumurilor județțene îîn
vederea verificaă rii dețținerii de caă țre beneficiarii acesțora a acordului prealabil sț i
auțorizațției de amplasare sț i/sau de acces îîn zona drumului public sț i îîncheierii
conțracțului de uțilizare sț i acces îîn zona drumului;
6) Emițe acorduri prealabile/auțorizațții pențru amplasarea de consțrucțții, de insțalațții, îîn
zona drumurilor județțene (consțrucțții, insțalațții de apaă , gaz, elecțrice, linii țelefonice),
dupaă verificarea îîn țeren a documențațțiilor depuse; dupaă caz, îînțocmesț țe facțuri proforme
pențru plața acordurilor prealabile/auțorizațțiilor emise;
7) Parțicipaă la predarea amplasamențelor pențru diferițe lucraă ri (ințroducere gaz mețan, apaă ,
canalizare, țelefonie, linii elecțrice);
8) Urmaă resț țe execuțția lucraă rilor îîn zona drumurilor pențru evițarea sț i/sau limițarea
dețerioraă rii domeniului public, precum sț i refacerea zonelor afecțațe;
9) Parțicipaă la verificarea semnalizaă rii corespunzaă țoare a lucraă rilor efecțuațe pe drumurile
județțene conform normelor îîn vigoare îîmpreunaă cu Serviciul Operațțional;
10)Verificaă îîn țeren sț i consemneazaă pe auțorizațția emisaă , la țerminarea lucraă rilor auțorizațe
(conțrucțțiile sț i insțalațțiile amplasațe îîn zona drumurilor județțene de caă țre persoane fizice
sț i/sau juridice) sau de caî țe ori esțe necesar, concordanțța cu condițțiile impuse îîn
auțorizațțiile eliberațe;
11)Efecțueazaă verificaă ri periodice referițoare la degradarea sțaă rii drumurilor: sțarea
îîmbraă caă mințților, a acosțamențelor, a sț anțțurilor, îînțocmesț țe o noțaă consțațare sț i face
propuneri de maă suri de remediere caă țre direcțorul Direcțției de Adminisțrare a Domeniului
Public sț i Privaț al Județțului Cluj;
12)Parțicipaă , îîn calițațe de membru, îîn comisia de recepțție la țerminarea lucraă rilor sț i la
recepțția finalaă a lucraă rilor execuțațe pe rețțeaua de drumuri; comisia va consemna țoațe
concluziile îînțr-un proces-verbal de recepțție sț i îîl va îînmaî na invesțițorului îîmpreunaă cu
recomandarea de admițere, cu sau faă raă obiecțții, amaî narea sau respingerea recepțției;
13)Parțicipaă , la solicițare, îîn calițațe de adminisțrațor al drumurilor județțene, pențru
sțabilirea limițelor vecinaă țaă țților zonei drumului județțean cu riveranii;
14)Organizeazaă acțivițațea de îînregisțrare a circulațției ruțiere pe drumurile județțene;
15)Insțruiesț țe personalul implicaț îîn acțivițațea de îînregisțrare a circulațției ruțiere pe
drumurile județțene;
16)Prelucreazaă sț i țransmițe dațele la Cențrul de Sțudii Tehnice Ruțiere sț i Informațicaă -
organismul țehnic al Companiei Națționale de Auțosțraă zi sț i Drumuri Națționale din
Romaî nia;
17)Acțualizeazaă anual țarifele pențru:
a) uțilizarea zonei drumurilor de ințeres județțean
75
b) emițere acord prealabil sț i auțorizațție de amplasare sț i acces;
c) ocuparea suprafețțelor din zona drumurilor județțene (panouri publicițare, spațții cu
desținațție comercialaă , parcaă ri, accese la diferițe obiecțive)
d) amplasaă ri de cabluri sț i conducțe;
e) emițere auțorizațție specialaă de țransporț îîn cazul țransporțurilor care depaă sț esc
masa maximaă admisaă sau dimensiunile maxime admise conform reglemențaă rilor
legale referițoare la regimul drumurilor;
18)Elaboreazaă sț i redacțeazaă conțracțe de uțilizare a zonei drumurilor, cu beneficiarii
consțrucțțiilor, insțalațțiilor sau panourilor publicițare (reclame luminoase), amplasațe pe
ampriza sț i pe zonele de siguranțțaă ale drumurilor județțene din adminisțrare; țrimițe spre
semnare sț i urmaă resț țe îîncadrarea îîn perioada conțracțualaă sau rezilierea acesțora;
19)Verificaă , la solicițarea sț i îîmpreunaă cu Adminisțrațția Națționalaă Apele Romaî ne -
Adminisțrațția Bazinalaă de Apaă Somesț Tisa, cu Serviciul Urmaă rire sț i Deconțare Lucraă ri sț i cu
Serviciul Tehnic, Sițuațții de Urgențțaă, podurile sț i podețțele din adminisțrare privind
asigurarea capacițaă țții de scurgere a apelor, ghețțurilor sț i pluțițorilor;
20)Elibereazaă auțorizațții speciale de țransporț pențru auțovehicule, privind masele sț i
dimensiunile maxime admise sț i caracțerisțicile conexe ale auțovehiculelor ruțiere,
conform reglemențaă rilor legale referițoare la regimul drumurilor sț i îîmpreunaă cu Serviciul
Polițției Ruțiere verificaă îîn țeren țransporțurile cu greuțaă țți sț i/sau gabarițe ce depaă sț esc
prevederile legale;
21)Elaboreazaă , supune spre avizare sț i aprobare Planul Operațiv de acțțiune pe țimpul iernii,
pențru prevenirea sț i combațerea îînzaă pezirii drumurilor județțene prin:
a) îînțocmirea propunerilor de îîncadrare a drumurilor pe niveluri de viabilițațe îîn
țimpul iernii;
b) îînțocmirea Planului operațiv de acțțiune pe țimpul iernii sț i a programului comun
de maă suri pențru mențținerea viabilițaă țții drumurilor județțene iarna, îîn vederea
desfaă sț uraă rii îîn condițții de siguranțțaă a țraficului ruțier, program îînțocmiț sț i
semnaț îîmpreunaă cu Inspecțorațul de Polițție Județțean Cluj sț i cu operațorii
economici care presțeazaă serviciile de deszaă pezire;
c) țransmițerea planurilor operațive de acțțiune pențru aprobare ;
d) țransmițerea planurilor operațive aprobațe țuțuror facțorilor ințeresațți
(Insțițuțția Prefecțului Județțului Cluj, Inspecțorațul de Polițție Județțean Cluj -
Serviciul Ruțier, Consiliul Județțean Cluj sț i Operațorii economici implicațți);

Secțiunea 3. SERVICIUL OPERAŢIONAL

Art. 67
Serviciul Operațțional are urmaă țoarele ațribuțții specifice:
1) Conțroleazaă sțarea drumurilor din puncț de vedere al siguranțței circulațției (parapețți auțo
sț i piețonali, semnalizare ruțieraă orizonțalaă sț i verțicalaă ) pe drumurile județțene conform
insțrucțțiunilor țehnice furnizațe de Serviciul Tehnic, Sițuațții de Urgențțaă sț i de Serviciul
Urmaă rire sț i Deconțare Lucraă ri;
2) IÎnțocmesț țe sț i țransmițe propuneri, îîn legaă țuraă cu siguranțța circulațției, îîn vederea
elaboraă rii sțrațegiilor privind dezvolțarea îîn perspecțivaă a rețțelei de drumuri județțene;
3) IȊnțocmesț țe noțe de fundamențare îȋn vederea îȋnțocmirii bugețului propriu al județțului sț i
propuneri pențru îȋnțocmirea sț i acțualizarea planului anual al achizițțiilor publice;
4) IȊnțocmesț țe referațe sț i caiețe de sarcini îȋn vederea demaraă rii procedurilor de achizițție
publicaă , precum sț i analizarea sț i verificarea oferțelor depuse îȋn cadrul procedurilor de
achizițție publicaă ;
5) Parțicipaă îȋn comisii de recepțție la țerminarea lucraă rilor, îȋn comisii de invențariere, îȋn
comisii de sițuațții de urgențțaă, precum sț i îȋn alțe comisii ce țțin de domeniul de acțivițațe;
6) Verificaă facțurile fiscale, procesele verbale de predare-primire, conțracțele sț i alțe
documențe jusțificațive, îȋnțocmesț țe referațele de plațaă pențru produsele/ serviciile/
lucraă rile furnizațe/ realizațe îȋn vederea realizaă rii plaă țților acesțora (vizaă bun de plațaă );
7) IÎnțocmesț țe periodic necesarul de mațeriale îîn vederea desfaă sț uraă rii acțivițaă țților aferențe
domeniului de acțivițațe al serviciului;
76
8) Verificaă îîn țeren sesizaă rile sț i reclamațțiile primițe, de la persoane fizice/juridice, privind
evenimențele apaă ruțe accidențal (alunecaă ri de țeren, surpaă ri sț i alțe fenomene care
periclițeazaă siguranțța circulațției), îînțocmesț țe referațe cu cele consțațațe sț i ia maă suri
pențru semnalizarea zonelor afecțațe;
9) Efecțueazaă lucraă ri specifice siguranțței circulațției pe drumurile județțene prin :
a) elaboreazaă program anual pențru semnalizare ruțieraă orizonțalaă sț i verțicalaă ;
b) semnalizare orizonțalaă , semnalizare verțicalaă , elemențe de siguranțțaă -
recondițționare parapețți de siguranțțaă, precum sț i alțe acțivițaă țți de siguranțțaă ruțieraă ;
c) refacere a marcajelor ruțiere longițudinale (axiale sț i marginale), țransversale sț i
diverse pe îînțreaga rețțea de drumuri județțene aflațaă îîn adminisțrare, ori de caî țe ori
esțe necesar;
d) monțare pe drumurile județțene a indicațoarelor ruțiere, sțaî lpilor, consolelor,
porțalurilor, sțaî lpisț orilor de dirijare, parapețelor, buțonilor reflecțorizanțți,
plaă cuțțelor reflecțorizanțe, indicațoare km sț i hm ețc.;
e) amenajare a ințersecțțiilor pe drumurile județțene sț i eliminarea puncțelor
periculoase, prin lucraă ri care nu afecțeazaă elemențele geomețrice sau sisțemul
ruțier al drumului (semaforizare, monțare de borduri denivelațe, praguri de sol,
ețc.);
10)Verificaă semnalizarea corespunzaă țoare a lucraă rilor efecțuațe pe drumurile județțene
conform normelor îîn vigoare;
11)Urmaă resț țe comporțarea îîn țimp a indicațoarelor ruțiere sț i a mijloacelor de semnalizare
ruțieraă , pe drumurile județțene;
12)Parțicipaă , îîmpreunaă cu Biroul exploațare drumuri județțene, la verificare îîn țeren, la
țerminarea lucraă rilor auțorizațe (conțrucțțiile sț i insțalațțiile amplasațe îîn zona drumurilor
județțene de caă țre persoane fizice sț i/sau juridice) sau de caî țe ori esțe necesar, îȋn
concordanțțaă cu condițțiile impuse îîn acordurile sț i auțorizațțiile eliberațe;
13)Parțicipaă , îîmpreunaă cu Biroul exploațare drumuri județțene, la invențarierea consțrucțțiilor
sț i insțalațțiilor din zona drumurilor județțene îîn vederea verificaă rii dețținerii de caă țre
beneficiarii acesțora a acordului prealabil sț i auțorizațției de amplasare sț i/sau de acces îîn
zona drumului public sț i îîncheierii conțracțului de uțilizare sț i acces îîn zona drumului;
14)Face propuneri de soluțții țehnologice noi îîn aria Serviciului Operațțional;
15)Parțicipaă la acțivițațea de îînregisțrare a circulațției ruțiere pe drumurile județțene îîmpreunaă
cu Biroul Exploațare Drumuri Județțene prin:
a) parțiciparea personalului implicaț îîn acțivițațea de îînregisțrare a circulațției ruțiere
pe drumurile județțene îîmpreunaă la insțruirile organizațe de Biroul exploațare
drumuri județțene;
b) asigurarea logisțicii aferențe țransporțului la puncțele de îînregisțrare a circulațției
ruțiere pe drumurile județțene;
c) asigurarea echipamențelor de semnalizare a puncțului de îînregisțrare a circulațției
ruțiere pe drumurile județțene precum sț i mațerialele necesare acesței acțivițaă țți;
d) parțiciparea la prelucrarea sț i țransmițerea dațelor de îînregisțrare a circulațției
ruțiere pe drumurile județțene la Compania Națționalaǎ de Auțosțraǎ zi sț i Drumuri
Națționale din Romania – Cențru de Sțudii Tehnice Ruțiere sț i Informațicaǎ îîmpreunaă
cu Biroul exploațare drumuri județțene;
16)Parțicipaă îîmpreunaă cu Biroul exploațare drumuri județțene la îînțocmirea procese-verbale
de conțravențție îîn cazul consțrucțțiilor sț i insțalațțiilor neauțorizațe;
17)Parțicipaă la urmaă rirea acțivițaă țților de deszaă pezire îîmpreunaă cu Serviciul Tehnic, Sițuațții de
Urgențțaă sț i Serviciul Urmaă rire sț i Deconțare Lucraă ri;
18)IÎnțrețține, reparaă sț i exploațeazaă , conform normelor țehnice:
a) uțilajele usț oare sț i auțoțurismele, îîn funcțție de echipamențele/sculele aflațe îîn
doțare;
b) uțilajele grele/semigrele, îîn funcțție de echipamențele/ sculele aflațe îîn doțare;
19)Asiguraă siguranțța pasagerilor/maă rfurilor sț i a securițaă țții ruțiere, asiguraă documențele
necesare sț i soluțționeazaă sițuațțiile ivițe îîn țimpul deplasaă rii la puncțul de lucru (îîn cazul
sț oferilor);

77
20)Parțicipaă la elaborarea Planului Operațiv de acțțiune pe țimpul iernii, pențru prevenirea sț i
combațerea îînzaă pezirii drumurilor județțene îîmpreunaă cu Biroul exploațare drumuri
județțene;
21)Tț ine evidențța fondului foresțier din aliniamențele drumurilor județțene aflațe îîn
adminisțrare sț i îîmpreunaă cu Direcțția Silvicaă Cluj desfaă sț oaraă acțivițaă țți de îîmbunaă țaă țțire a
zonei fondului foresțier din aliniamențele drumurilor județțene;
22)Asiguraă dirijarea, semnalizarea sț i/sau îînchiderea țemporaraă a circulațției ruțiere îîmpreunaă
sau cu acordul polițției ruțiere îîn cazul unor evenimențe neprevaă zuțe (dațorițaă caă derilor
masive de zaă padaă , piețre, masaă lemnoasaă sț i alțe obsțacole, calamițaă țți națurale, alunecaă ri
de țeren, inundațții);
23)Asiguraă monțarea indicațoarelor de informare țurisțicaă din județțul Cluj îîn zona
drumurilor conform reglemențaă rilor din sțandardul SR 1848-1/2011;
24)Asiguraă monțarea plaă cuțțelor/machețelor/plaă cilor/panourilor de indențificare a
obiecțivelor țurisțice sț i culțurale din Județțul Cluj, îîn funcțție de compețențțaă;
25)IÎnțocmesț țe documențele cu privire la consumul mațerialelor aferențe lucraă rilor execuțațe;
26)Execuțaă lucraă ri de îînțrețținere sț i reparațții la imobilul sț i insțalațțiile proprii aflațe îîn
adminisțrare;
27)Asiguraă buna funcțționare a insțalațțiilor elecțrice, de apa, gaz sț i canalizare, a aparațurii
aferențe sț i repararea mobilierului din doțare aflațe incința imobilului Direcțției de
Adminisțrare a Domeniului Public sț i Privaț al Județțului Cluj aparțținaî nd Consiliului
Județțean Cluj;
28)Organizeazaă sț i conțroleazaă modul de desfaă sț urare a acțivițaă țții de dispeceraț prin:
a) îînțocmirea programarii lunare a țurelor la nivelul dispecerațului;
b) țransmițerea programaă rii spre avizare direcțorului Direcțției de Adminisțrare a
Domeniului Public sț i Privaț al Județțului Cluj sț i spre aprobare presț edințelui
Consiliului Județțean Cluj;
c) informarea Insțițuțției Prefecțului Cluj, Consiliului Județțean Cluj, Inspecțorațul
pențru Sițuațții de Urgențțaă Cluj, îîn sițuațții speciale (cod galben/porțocaliu),
drumuri cu resțricțții sau unde se acțționeazaă ințens;
d) informarea zilnicaă a direcțorului Direcțției de Adminisțrare a Domeniului Public sț i
Privaț al Județțului Cluj sț i a responsabililor de zone de acțțiune pențru deszaă pezire sț i
alțe calamițaă țți, cu privire la evenimențele semnalațe pe perioada țurei;
29) Prin acțivițațea de dispeceraț asiguraă :
a) acțivițațea permanențaă a Cențrului operațiv pențru sițuațții de urgențțaă;
b) funcțționarea fluxului informațțional-decizional privind sițuațția sț i evoluțția
fenomenelor hidrologice sț i mețeorologice periculoase, sțarea țehnicaă a
consțrucțțiilor hidroțehnice cu rol de apaă rare îîmpoțriva inundațțiilor, poluaă rile
accidențale pe cursurile de apa, precum sț i pe cele marine îîn zona cosțieraă ,
permanenț (24h/24h), inclusiv saă rbaă țorile legale;
c) țransmițerea îîn țimp uțil a informațțiilor, prognozelor sț i averțizaă rilor asupra
producerii fenomenelor hidromețeorologice periculoase la Comițețele județțene
pențru sițuațții de urgențțaă sț i la principalii dețținaă țori de consțrucțții hidroțehnice cu
rol de apaă rare îîmpoțriva inundațțiilor, îîn conformițațe cu schemele de flux
informațțional aprobațe prin Planurile de apaă rare îîmpoțriva inundațțiilor,
fenomenelor mețeorologice periculoase, accidențelor la consțrucțții hidroțehnice sț i
poluaă rilor accidențale;
d) țransmițerea informațțiilor asupra efecțelor fenomenelor hidromețeorologice
periculoase sț i poluaă rilor accidențale caă țre Prim-Minisțrul Guvernului Romaî niei,
Inspecțorațul General pențru Sițuațții de Urgențțaă sț i alțor facțori ințeresațți;
e) informarea operațivaă a facțorilor de decizie din minisțer, îîn cazul aparițției unor
sițuațții de urgențțaă (inundațții, fenomene mețeorologice periculoase, blocaje de
ghețțuri, poluaă ri accidențale, incendii foresțiere, accidențe la consțrucțții
hidroțehnice, maă suri excepțționale îîn exploațarea acesțora);
f) colaborarea cu direcțțiile de specialițațe din cadrul Minisțerului pențru coordonarea
managemențului financiar, organizarea sț i derularea achizițțiilor al programelor sț i
proiecțelor finanțțațe din fonduri nerambursabile;
78
g) coordoneazaă acțivițaă țți țehnice de specialițațe din cadrul proiecțelor cu finanțțațe
exțerne rambursabile, nerambursabile ețc.
30)Organizeazaă sț i raă spunde de desfaă sț urarea acțivițaă țții de pazaă , ordine sț i securițațe din cadrul
Direcțției de Adminisțrare a Domeniului Public sț i Privaț al Județțului Cluj, sț i dupaă caz, alțor
imobile la solicițarea Consiliului Județțean Cluj prin:
a) îînțocmirea sț i obțținerea aprobaă rilor legale pențru planul de pazaă al Direcțției de
Adminisțrare a Domeniului Public sț i Privaț al Județțului Cluj;
b) îînțocmirea programarii lunare a țurelor la nivelul posțului de pazaă ;
c) aducerea la cunosț țințța personalului de pazaă a informațțiilor necesare asiguraă rii
pazei obiecțivului precum sț i a locurilor sț i puncțelor vulnerabile din perimețrul
obiecțivului pențru a preveni producerea oricaă ror fapțe de națuraă saă aducaă
prejudicii;
d) aducerea la cunosț țințța personalului de pazaă a ațribuțțiilor sț i sarcinilor specifice ;
e) asiguraă sț i raă spunde de paza mațerialelor, bunurilor sț i valorilor aflațe îîn raza
posțului de pazaă ;
f) primesț țe sț i predaă serviciul de paza numai pe bazaă de proces verbal;
g) prezințaă organelor de conțrol regisțrele care privesc serviciul de pazaă , la solicițarea
acesțora;
h) permițe accesul sț i circulațția îîn obiecțiv a persoanelor sț i uțilajelor numai îîn
conformițațe cu reglemențaă rile legale sț i cu dispozițțiile/ aprobaă rile scrise;
i) efecțueazaă conțrolul la ințrarea, respecțiv iesț irea din incințaă a persoanelor sț i
mijloacelor de țransporț prin verificarea acțelor documențelor inclusiv cele de
îînsoțțire a mațerialelor țransporțațe;
j) alarmeazaă , dacaă are informațții, îîn caz de incendii sau calamițaă țți națurale,
conducaă țorul comparțimențului/conducerea Direcțției de Adminisțrare a
Domeniului Public sț i Privaț al Județțului Cluj;
k) anunțțaă imeiaț dispecerul de serviciu, îîn cazul producerii unui evenimenț deosebiț,
ințocmesț țe o noțaă referițoare la evenimențul respecțiv, consemnand sț i îîn „Regisțrul
de evenimențe” sț i îîn „Regisțrul de procese verbale de predare - primire a
serviciului” aceasțaă sițuațție;
31)IÎnțocmesț țe necesarul anual de mațeriale, obiecțe de invențar, consumabile al Direcțției de
Adminisțrare a Domeniului Public sț i Privaț al Județțului Cluj sț i referațele aferențe;
32)IÎnregisțreazaă cițirile conțoarelor de apaă , curenț sț i gaz îîn prima zi a fiecaă rei luni (dacaă
aceasțaă zi cade saî mbaă ța sau duminica, ațunci cițirea se va face lunea) pențru imobilul de
pe sțrada A. Vaida Voevod nr. 53-55;
33)IÎnțocmesț țe zilnic foile de parcurs sț i fisț a acțivițaă țții zilnice pențru auțouțilițarele Direcțției
de Adminisțrare a Domeniului Public sț i Privaț al Județțului Cluj;
34)Asiguraă legaă țura cu firmele de specialițațe privițor la defecțțiunile/ disfuncțționalițaă țțile
echipamențului țehnic (calculațoare, imprimanțe, copiațor, acces ințerneț);
35)Parțicipaă îîmpreunaă cu firma presțațoare la efecțuarea consțațaă rilor țehnice ce se impun
pențru remedierea, îînlocuirea componențelor hardware defecțe sau adaă ugarea alțor
elemențe noi sț i la ințervențțiile care implicaă demonțarea carcasei;
36)Vizeazaă /respinge, din puncțul de vedere a realițaă țții, necesițaă țții sț i eficacițaă țții, propunerile
de remediere (mațeriale, componențe, țimp manoperaă , ețc) din noțele de consțațare a
deficiențțelor îînțocmițe de firma presțațoare;
37)Avizeazaă necesițațea reparațțiilor sau upgrade-urile efecțuațe de firma presțațoare care nu
fac parțe din conțracțul de service sț i țrebuie facțurațe separaț;
38)Recepțționeazaă lucraă rile de depanare sau upgradare efecțuațe de caă țre firma presțațoare;
39)La sfaî rsț ițul fiecaă rei luni, verificaă corespondențța informațțiilor de pe Fisț ele de ințervențție
sț i Raporțul cențralizațor corespunzaă țor aceleiasț i luni;
40)Recepțționeazaă sț i cerțificaă din puncțul de vedere a realițaă țții, ințervențția efecțuațaă sț i pe
baza acesțeia propune spre plațaă facțura emisaă ;
41)Acordaă asisțențțaă de specialițațe uțilizațorilor echipamențelor îîn uțilizarea corecțaă sț i
eficiențaă a acesțora.
42)Propune, ori de caî țe ori consideraă caă esțe necesar, soluțții pențru funcțționarea opțimaă a
rețțelei;
79
43)Consțițuie sț i acțualizeazaă , îîmpreunaă cu firma presțațoare, baza de dațe a echipamențelor
informațice a Direcțției de Adminisțrare a Domeniului Public sț i Privaț al Județțului Cluj
mențționaî nd orice ințervențție a firmei presțațoare (reparațții, îînlocuiri de piese, upgrade
hard), achizițția de echipamențe noi, scoațeri din funcțțiune, predaă ri caă țre sau primiri de la
firma presțațoare. Baza de dațe va cuprinde informațții despre:
a) configurațțiile sofțware sț i hardware ale țuțuror echipamențelor din rețțeaua
informațicaă a Consiliului Județțean Cluj cu specificare direcțaă a locațției îîn a caă rui
gesțiune esțe prezenț, cu specificarea numaă rului de invențar sț i a perioadei de
garanțție;
b) evidențța ințervențțiilor de orice națuraă din parțea responsabilului adminisțrare
rețțea informațicaă sau a firmei presțațoare;
c) o schemaă de cablare a rețțelei informațice a Direcțției de Adminisțrare a
Domeniului Public sț i Privaț al Județțului Cluj;
44)Mențține relațția cu furnizorul de servicii țelefoanice, fax, cențralaă țelefonicaă pențru
configurarea/rezolvarea defecțțiunilor;
45)Realizeazaă , la solicițare, mațeriale foțo cu lucraă ri de amenajare, îînțrețținere sț i exploațare a
obiecțivelor adminisțrațe (claă diri, țerenuri, imobile, drumuri, ețc.) sț i le pune la dispozițție
pențru sițe-ul insțițuțției;
46)Realizeazaă , la solicițare filme de prezențare a lucraă rilor sț i obiecțivelor din județț;

Secțiunea 4. SERVICIUL URMĂRIRE ŞI DECONTARE LUCRĂRI

Art. 68
Serviciul Urmaă rire sț i Deconțare Lucraă ri are urmaă țoarele ațribuțții specifice:
1) Parțicipaă la îînțocmirea programelor de lucraă ri anuale pe surse de finanțțare îîn funcțție de
sumele alocațe prin Hoțararile Consiliului Județțean Cluj;
2) Cențralizeazaă , urmaă resț țe sț i verificaă realizarea programelor de lucraă ri aprobațe pe surse de
finanțțare, conform conțracțelor subsecvențe, îînțocmind macheța lunaraă / țrimesțrialaă
(realizaă ri fizice sț i valorice);
3) Parțicipaă la îînțocmirea conțracțelor pențru lucraă rile de îînțrețținere curențaă sț i periodicaă sț i
modernizare a drumurilor județțene, cu îîncadrarea îîn programele de lucraă ri aprobațe;
4) Verificaă sițuațțiile de lucraă ri depuse de execuțanț;
a) saă fie îîn conformițațe cu conțracțul incheiaț;
b) saă fie execuțațe conform caiețelor de sarcini (anexe la conțracț), sțasurilor,
normațivelor îîn vigoare;
c) saă respecțe Planul de conțrol al calițaă țții sț i Procedurile Tehnice de execuțție;
5) Promoveazaă spre deconțare sițuațțiile de lucraă ri accepțațe sț i cerțificațe valoric, semnaî ndu-
le sț i îînțocmind referațe de plațaă caă țre Direcțția Generalaă Bugeț-Finanțțe, Resurse Umane;
6) Colaboreazaă cu Direcțția Generalaă Bugeț- Finanțțe, Resurse Umane pențru efecțuarea
plaă țților efecțuațe pe fiecare lucrare îîn parțe sț i îîncadrarea acesțora îîn valoarea conțracțelor
îîncheiațe sț i a programelor de lucraă ri aprobațe, precum sț i pențru plața comisioanelor
legale (Inspecțorațul Județțean îîn Consțrucțții Cluj, ețc.)aferențe lucraă rilor deconțațe caă țre
consțrucțori;
7) Parțicipaă îîmpreunaă cu reprezențanțul Inspecțorațului Județțean îîn Consțrucțții Cluj la
conțroalele efecțuațe de caă țre acesța;
8) Sțudiazaă proiecțul, caiețele de sarcini, țehnologiile sțabilițe pențru realizarea obiecțivelor
de invesțițții asțfel: - verificaă exisțențța îîn proiecț a planului de conțrol pe faze dețerminațe
sț i a programului de conțrol al calițaă țții cu respecțarea celor mențționațe in „Planului
calițaă țții” sț i îîn Procedurile țehnice de execuțție pențru lucrarea respecțivaă ;
a) verificaă exisțențța auțorizațției de consțruire, precum sț i îîndeplinirea condițțiilor legale cu
privire la aceasța;
b) face obiecțțiile necesare sț i le țransmițe direcțorului Direcțției de Adminisțrare a
Domeniului Public sț i Privaț al Județțului Cluj;
9) Preia amplasamențul liber de orice sarcinaă , de la beneficiar, sț i reperele de nivel de la
proiecțanț sț i le predaă consțrucțorului prin semnarea procesului verbal de predare primire
amplasamenț;
80
10)Verificaă respecțarea prevederilor cu privire la cerințțele sțabilițe de prevederile legale îîn
vigoare privind calițațea îîn consțrucțții, cu modificaă rile sț i complețaă rile ulțerioare, îîn cazul
efecțuaă rii de modificaă ri ale documențațției sau adopțaă rii de soluțții care schimbaă condițțiile
inițțiale prin semnarea dispozițțiilor de sț anțier sț i le promoveazaă pențru aprobare;
11)Se deplaseazaă îîn țeren pențru a verifica execuțția lucraă rilor conțracțațe, din puncț de
vedere canțițațiv sț i calițațiv, conform documențațțiilor țehnice aprobațe, îîndeplinind
funcțția de beneficiar sț i semneazaă documențele îînțocmițe de caă țre consțrucțor (procese-
verbale de lucraă ri ascunse, procese-verbale îîn faze dețerminațe, ețc.);
12)IÎnțocmesț țe noțe de consțațare sț i referațe privind problemele sesizațe îîn urma verificaă rilor
îîn țeren;
13)Acțualizeazaă devizul general al lucraă rilor de invesțițții pențru care asiguraă inspecțția de
sț anțier la fiecare îîncepuț de an;
14)Preia documențele de la consțrucțor sț i proiecțanț sț i complețeazaă carțea țehnicaă a
consțrucțției pe capițole, conform reglemențaă rilor legale;
15)Urmaă resț țe rezolvarea problemelor consțațațe de comisia de recepțție sț i îînțocmesț țe
documențele de aducere la îîndeplinire a maă surilor impuse, îîn calițațe de secrețar;
16)Predaă Serviciului Tehnic, Sițuațții de Urgențțaă documențațțiile țehnico - economice, caă rțțile
țehnice ale rețțelei de drumuri, precum sț i alțe documențe jusțificațive;
17)Parțicipaă , la solicițare, îîmpreunaă cu reprezențanțții desemnațți (Inspecțorațul de Proțecțție
Civilaă , Inspecțorațul pențru Sițuațții de Urgențțaă, Adminisțrațția Națționalaă Apele Romaî ne -
Adminisțrațția Bazinalaă de Apaă Somesț Tisa, ețc) la deplasaă ri îîn țeren îîn vederea consțațaă rii
pagubelor produse de calamițaă țți națurale, îîn vederea evaluaă rii fizice sț i valorice a
pagubelor pențru drumurile sț i podurile afecțațe;
18)Parțicipaă , la solicițare, la îînțocmirea documențațției de licițațție pențru lucraă rile de
invesțițții, precum sț i de îînțrețținere curențaă sț i periodicaă a drumurilor; Face parțe din
comisiile de licițațție pențru lucraă ri sț i servicii, îîn vederea analizaă rii oferțelor depuse de
parțicipanțții la licițațție;
19)Parțicipaă la îînțocmirea sțrațegiilor privind dezvolțarea rețțelei de drumuri județțene din
cadrul Consiliului Județțean Cluj sț i a programelor de lucraă ri, de adminisțrare, exploațare,
îînțrețținere sț i reparațții, consțrucțții sț i modernizaă ri drumuri, poduri, pe surse de finanțțare:
fonduri Minisțerul Dezvolțarii Regionale sț i Adminisțrației Publice, bugeț local, alțe
fonduri;
20)Asiguraă acțivițaă țțile specifice de responsabil cu urmaă rirea comporțaă rii îîn exploațare a
consțrucțțiilor, îîn conformițațe cu prevederile legislațției îîn vigoare;
21)Asiguraă corespondențța aferențaă sț i deruleazaă lucraă rile finanțțațe prin Programul Națțional
de Dezvolțare Localaă ;

Secțiunea 5. SERVICIUL TEHNIC, SITUAŢII DE URGENŢĂ

Art. 69
Serviciul Tehnic, Sițuațții De Urgențțaă are urmaă țoarele ațribuțții specifice:
1) IÎnțocmesț țe programele de lucraă ri anuale pe surse de finanțțare îîn funcțție de sumele
alocațe prin Hoțararile Consiliului Județțean Cluj;
2) Desfaă sț oaraă acțivițațe specificaă de proiecțare pențru lucraă ri de modernizare, reabilițare,
îînțrețținere sț i reparațții pențru drumuri, poduri sț i alțe lucraă ri aferențe drumurilor județțene
(denumițe îîn conținuare drumuri) asțfel:
a) IÎnțocmesț țe documențațții țehnico – economice
b) IÎnțocmesț țe documențațții pențru obțținerea avizelor/acordurilor,
c) Execuțaă maă suraă țori țopografice,
d) IÎnțocmesț țe documențe ca urmare a predaă rii de amplasamențe caă țre consțrucțor,
e) IÎnțocmesț țe procese verbale de lucraă ri ascunse,
f) IÎnțocmesț țe procese verbale de faze dețerminanțe,
g) Asiguraă asisțențța țehnicaă consțrucțorului îîn țimpul execuțției lucraă rilor,
h) Urmaă resț țe îîn țimpul execuțției lucraă rilor aplicarea corecțaă a soluțțiilor dațe prin
documențațțiile țehnico – economice

81
3) Asiguraă respecțarea prevederilor cu privire la cerințțele sțabilițe prin Legea nr.10/1995
privind calițațea îîn consțrucțții pe drumuri.
4) Elaboreazaă programe, sțudii sț i prognoze pențru modernizarea, reabilițarea, îînțrețținerea,
dezvolțarea unițaraă sț i sisțemațizarea drumurilor județțene;
5) Parțicipaă îîmpreunaă cu personalul din Serviciul Urmaă rire sț i Deconțare Lucraă ri, la
verificarea îîn țeren a lucraă rilor de execuțție de drumuri sț i verificarea realizaă rii
corespunzaă țoare a serviciilor de deszaă pezire;
6) Efecțueazaă verificaă ri sț i revizii țehnice periodice la sțarea țehnicaă a drumurilor județțene îîn
vederea îînțocmirii sț i acțualizaă rii bancii de dațe țehnice ruțiere;
7) Elaboreazaă țeme de proiecțare sț i caiețe de sarcini pențru conțracțele de proiecțare de
drumuri județțene care urmeaza sa fie realizațe;
8) Paă sțreazaă documențațțiile țehnico - economice, caă rțțile țehnice ale rețțelei de drumuri
județțene, precum sț i alțe documențe jusțificațive sț i ațasț eazaă la ele evențualele complețaă ri
ulțerioare;
9) IÎnsoțțesț țe la cerere, reprezențanțul Inspecțorațului Județțean îîn Consțrucțții Cluj la
conțroalele efecțuațe de caă țre acesța îîn țimpul execuțției lucraă rilor;
10)Execuțaă lucraă ri de planțațții ruțiere îîn vederea prevenirii alunecaă rilor de țeren sț i
îînzaă pezirii drumurilor județțene, proțecțții sț i apaă raă ri de maluri din gabioane;
11)Desfaă sț oaraă acțivițaă țți specifice de sițuațții de urgențțaă asțfel:
a) idențificaă , culege, sțocheazaă sț i gesționezaă țipurile de riscuri generațoare de sițuațții
de urgențțaă pe țerițoriul adminisțrațiv al Județțului Cluj;
b) îînsț țiințțeazaă auțorițaă țțile publice privind poțențțiala aparițție a unor sițuațții de
urgențțaă;
c) coordoneazaă ințervențția îîn țeren cu personalul propriu sț i personalul sț i doțaă rile
Serviciului Operațțional, îîn vederea limițaă rii sț i/sau îînlaă țuraă rii efecțelor sițuațțiilor
de urgențțaă de orice țip
d) prevenirii efecțelor inundațțiilor prin:
I. eliminarea rupțurilor locale, a țasaă rilor sț i a craă paă țurilor;
II. refacerea rosțurilor la sț anțțurile sț i rigolele pavațe;
III. îînțrețținerea lucraă rilor de corecțții țorenț sț i amenajare;
IV. complețarea țerasamențelor dețeriorațe local sț i a eroziunilor provocațe de
țopirea zaă pezilor
V. efecțuarea de corecțții locale ale albiilor sț anțțurilor de gardaă ;
VI. amenajaă ri ale țorențților sț i ale canalelor de evacuare pana la 200 m lungime;
VII. îînțrețținerea bolțților cu pilasț țrii;
VIII. curaă țțirea coronamențelor sț i barbacanelor de vegețațție, gunoaie
IX. corecțții izolațe ale sț anțțurilor;
X. spargerea ghețții sț i dirijarea sloiurilor sț i a floțanțților;
e) asigurarea de sțocuri de mațeriale, echipamențe sț i dispozițive pențru ințervențții îîn
caz de inundațții sau alțe sițuațții de urgențțaă;
f) idențificaă rii de varianțe locale de deviere a circulațției ca urmare a efecțelor
inundațțiilor sau alțor sițuațții de urgențțaă;
g) îînțrețținerii drumurilor județțene pe țimp de iarnaă prin:
I. plombarea gropilor (inclusiv aprovizionarea cu mixțuraă sțocabilaă sau cu
mațeriale componențe)
II. repararea sț i depozițarea panourilor de parazaă pezi sț i a accesoriilor respecțive;

CAPITOLUL IX. DIRECŢIA DE ADMINISTRARE ŞI EXPLOATARE A STADIONULUI


CLUJ ARENA

Art. 70
(1) Direcțția de Adminisțrare sț i Exploațare a Sțadionului Cluj Arena Cluj esțe sțrucțura
funcțționalaă a aparațului de specialițațe al Consiliului județțean, care are ca acțivițaă țți principale
derularea acțiunilor si acțivițaților edilițar-gospodaresți prin care se asigura adminisțrarea,
gesționarea si exploațarea sț i funcțționarea Sțadionului ”Cluj Arena”.
82
(2) IÎn scopul ațingerii obiecțivelor principale sț i îîndeplinirii ațribuțțiilor legale aflațe îîn
responsabilițațe direcțției, acțivițaă țțile sunț desfaă sț urațe la nivelul Comparțimențul
Adminisțrare sț i Funcțționare sț i a Comparțimențului Pazaă sț i Securițațe

Secțiunea 1. COMPARTIMENTUL ADMINISTRARE ŞI FUNCŢIONARE

Art. 71
Comparțimențul Adminisțrare sț i Funcțționare are urmaă țoarele ațribuțții specifice:
I. În domeniul administrării stadionului ”Cluj Arena”:
1) Asiguraă elaborarea sțrațegiilor de markețing, a programelor de markețing ce cuprind:
obiecțive, sțrațegii, țacțici sț i bugețe corespunzaă țoare, coordonarea sț i conțrolul îîndeplinirii
acesțora;
2) Asiguraă efecțuarea cercețaă rilor de markețing care vizeazaă prospecțarea piețței, prezențarea
produselor sț i serviciilor, promovarea pe piațțaă, publicițațea sț i efecțuarea previziunilor de
markețing;
3) Asiguraă comunicarea cu consumațorul real sau poțențțial sub țoațe formele: publicițațe,
merchandising, relațții publice;
4) Anțicipeazaă evoluțțiile posibile ale fenomenelor piețții îîn anumițe condițții probabile, pențru
o perioadaă de țimp mai lungaă sau mai scurțaă ;
5) Asiguraă culegerea, sțocarea sț i prelucrarea îîn formaă corespunzaă țoare a informațțiilor
necesare fundamențaă rii deciziilor;
6) Asiguraă culegerea sț i prelucrarea informațțiilor îîn vederea edițaă rii de mațeriale informațive
sț i de promovare a sțadionului ”Cluj Arena” (plianțe, brosț uri, afisț e, flyere, ețc.);
7) Efecțueazaă acțivițaă țți de cercețare de piațțaă, pe plan local sț i regional, de analizaă , planificare,
sțrucțurare sț i elaborare de propuneri de punere îîn valoare a poțențțialului sțadionului, îîn
colaborare cu auțorițaă țți ale adminisțrațției publice locale, insțițuțții publice, ețc.;
8) Colaboreazaă cu Serviciul Cențrul Națțional de Informare sț i Promovare Turisțicaă Cluj, din
cadrul Consiliului Județțean Cluj pențru includerea Sțadionului ”Cluj Arena” îîn acțivițaă țțile
de promovare țurisțicaă a județțului;
9) Concepe mațeriale de promovare le pune la dispozițția vizițațorilor sț i se preocupaă de
posțarea acesțora pe pagina Web sț i de Facebook a sțadionului ”Cluj Arena”;
10)Adminisțreazaă pagina WEB sț i Facebook a sțadionului ”Cluj Arena”;
11)Fundamențeazaă bugețul de venițuri sț i chelțuieli mațeriale sț i de capițal al Consiliului
Județțean Cluj anual precum sț i cu ocazia recțificaă rilor, îînțocmind necesarul de chelțuieli sț i
esțimarea venițurilor Direcțției de Adminisțrare sț i Exploațare a sțadionului ”Cluj Arena”;
12)Fundamențeazaă țarife, țaxe, țaxe de folosire țemporaraă , țaxe speciale, pențru folosințța
imobilului/presțarea de servicii, sțrucțura sț i nivelul acesțora propunandu -se asțfel îîncaî ț
saă acopere cel puțțin cosțul efecțiv al furnizaă rii/presțaă rii serviciilor, precum sț i chelțuielile
curențe de îînțrețținere sț i exploațare a sțadionului;
13)IÎnțocmesț țe necesarul de bilețe valorice pe țipuri de servicii sț i le îînaințeazaă Serviciului
Logisțic;
14)Gesționeazaă bilețele valorice / țipuri de servicii sț i carțelele de parcare prin evidențțierea
pe fisț e de magazie sț i le predaă bilețele coordonațorului acțivițaă țții de pazaă , la solicițarea
acesțuia;
15)Asiguraă colecțarea numerarului din aparațele de țaxaț parcare pe cațegorii de venițuri sț i
bani de schimb sț i scoațe rapoarțe îînaințe sț i dupaă operațțiune;
16)Evidențțiazaă , din suma colecțațaă , sumele ce reprezințaă venițuri proprii sț i sumele ce
reprezințaă banii de schimb din aparațele de țaxaț la parcare, pe baza rapoarțelor generațe
de fiecare aparaț disțincț sț i
17)Asiguraă rezolvarea disfuncțționalițaă țților legațe de numerar,
18)Cențralizeazaă numerarul din îîncasaă ri sț i îînțocmesț țe rapoarțe disțincțe pe fiecare veniț: țur
țurisțic, acces pisțaă , uțilițaă țți, parcare, ețc;
19)Zilnic, cențralizeazaă sumele îîncasațe/țipuri de venițuri, îînțocmesț țe monețarul sț i predaă la
casieria Consiliului Județțean Cluj;

83
20)Efecțueazaă insțruirile personalului cu ațribuțții de gesționar, la îîncadrarea pe funcțție sț i îîn
țimpul acțivițaă țții acesțora privind modul de conducere a evidențței țehnico-operațive,
deconțarea sț i depunerea numerarului;
21)IÎnțocmesț țe sț i țransmițe comparțimențelor de specialițațe din Consiliul Județțean Cluj, îîn
țermen sț i cu viza prealabilaă a direcțorului, țoațe sițuațțiile legațe de acțivițațea specificaă ;
22)IÎnțocmesț țe sț i disțribuie, îîn țimp uțil, facțurile reprezențaî nd conțravaloarea chiriei aferențe
spațțiilor caă rora s-a cedaț drepțul de folosințțaă, îîn vederea îîncasaă rii acesțora;
23)Asiguraă sț i ia maă suri legale de îîncasarea debițelor prin emițerea sț i țransmițerea de
noțificaă ri cliențților;
24)IÎnțocmesț țe sițuațția de calcul a țaxei pe claă dire sț i țeren pențru organizațorii de
evenimențe/chiriasț i;
25)IÎnțocmesț țe sț i depune la Primaă ria Cluj-Napoca țoațe documențele sț i sițuațțiile privind
imobilul Cluj Arena. IÎnțocmesț țe declarațțiile lunare privind țaxa pe claă dire sț i țeren, precum
sț i țaxa pe publicițațea sț i le depune la Primaă ria Cluj-Napoca, iar un exemplar se predaă la
Serviciul Financiar-Conțabil îîn vederea efecțuaă rii plaă țții țaxelor;
26)Asiguraă acțivițaă țțile legațe de evidențța prezențței la locul de muncaă prin: îînțocmire condicaă
de prezențțaă, îînțocmire sț i țransmițere lunaraă a Foii colecțive de prezențțaă;
27)Vizeazaă sț i asiguraă evidențța concediilor de odihnaă sț i a celorlațe țipuri de concedii;
28)IÎnțocmesț țe sițuațția de calcul a uțilițaă țților pențru organizațorii de evenimențe/chiriasț i,
îînțocmesț țe sț i disțribuie facțurile reprezențaî nd uțilițaă țțile;
29)IÎnțocmesț țe anual necesarul de mațeriale, obiecțe de invențar, consumabile pențru Direcțția
de Adminisțrare sț i Exploațare a Sțadionului ”Cluj Arena”;
30)IÎnțocmesț țe referațe de necesițațe de mațeriale, obiecțe de invențar, consumabile pențru
Direcțția de Adminisțrare sț i Exploațare a Sțadionului ”Cluj Arena”;
31)Asiguraă acțivițaă țțile legațe de procedurile de îînchiriere țoțalaă /parțțialaă a imobilului (claă dire
sț i țeren) sț i urmaă resț țe derularea conțracțelor, asțfel:
a) inițțiazaă procedura de îînchiriere;
b) elaboreazaă sț i redacțeazaă proiecțul de Dispozițție privind numirea comisiei de
licițațție de îînchiriere;
c) îînțocmesț țe documențațția necesaraă pențru licițațțiile de îînchiriere sț i o țransmițe
spre publicare prin afisț are la sediul Consiliului Județțean Cluj sț i pe sițe-ul
www.cjcluj.ro ;
d) îînțocmesț țe conțracțele de îînchiriere a ca urmare a licițațției desfaă sț urațe, pe baza
procesului verbal al comisiei;
e) urmaă resț țe sț i raă spunde de respecțarea conțracțelor de îînchiriere pe țoațaă durața
acesțora;
f) țransmițe copiile conțracțelor de îînchiriere îîn vederea emițerii facțurilor;
32)Asiguraă acțivițațea de gesționare a sțadionului ”Cluj Arena”, a mijloacelor fixe sț i a
obiecțelor de invențar din doțare;
33)Asiguraă planificarea sț i coordonarea acțivițaă țții de curaă țțenie sț i îînțrețținere a sțadionului
”Cluj Arena”;
34)Asiguraă exploațarea îîn condițții de siguranțțaă a echipamențelor sț i insțalațțiilor imobilului;
35)Efecțueazaă țoațe demersurile îîn vederea îînțocmirii/achizițționaă rii documențațțiilor
prealabile execuțaă rii lucraă rilor de reparațții curențe/capițale;
36)Promoveazaă propuneri pențru valorificarea poțențțialului imobilulului ”Cluj Arena” îîn
vederea cresț țerii venițurilor;
37)Elaboreazaă sț i supune aprobaă rii regulamențe specifice (acces sțadion, uțilizare parcare
subțeranaă , ețc.)
II. În domeniul funcționării stadionului ”Cluj Arena” asigură desfășurarea de
evenimente pe stadionul ”Cluj Arena” prin următoarele activități:
38)Programare (rezervarea daței /orei, îînregisțrarea dațelor de idențificare ale
organizațorului îîn vederea îînțocmirii conțracțelor sț i facțuraă rii serviciului);
39)Colaborarea cu firmele de vaî nzaă ri on-line a bilețelor evenimențelor, prin punerea la
dispozițție a secțoarelor sț i locurilor disponibile;
40)Predare spațții îînchiriațe cu echipamențele din doțare, pe bazaă de proces verbal;

84
41)Parțiciparea efecțivaă la evenimenț, îîn colaborare cu organizațorii (FIFA –Federațția
Ințernațționalaă de Foțbal a AsociațțiIor, UEFA – Uniunea Asociațțiilor Europene de Foțbal,
ețc.);
42)Preluare spațții îînchiriațe cu echipamențele din doțare, pe bazaă de proces verbal;
43)Consțațare evențuale daune dupaă uțilizare, sț i luare de maă suri de remediere;
44)Realizarea machețaă rii afisț elor, fly-erelor, plianțelor pențru promovarea evenimențelor,
pențru evenimențele îîn care ”Cluj Arena” are calițațe de organizațor/coorganizațor;
45)Asigurarea țuțuror condițțiilor de desfaă sț urare a evenimențelor organizațe îîn sala de
conferințțaă, sala mulțifuncțționalaă , sala sț i țerasa de la ețajul 3, precum sț i de la țribuna II
asțfel: asiguraă mediul ambianț corespunzaă țor (îîncaă lzire, iluminaț, curaă țțenie, sonorizare,
grupuri sociale doțațe cu consumabile), ia legaă țura cu firma de mențenanțțaă a lifțurilor îîn
vederea programaă rii funcțționaă rii acesțora doar la pențru accesul la spațțiile îîn care se
desfaă sț oaraă evenimențul;
46)Uțilizarea sofțurilor dedicațe pențru crearea de programe individualizațe pe evenimenț,
pe țabelele de afisț aj; afisț area scorului/minuțul, modificaă rile acesțuia; afisț area de reclame;
asigurarea sonorizaă rii pențru evenimențele sporțive (meciuri, compețițții de ațlețism);
47)Asigurarea îînțrețținerii sț i funcțționaă rii echipamențelor pențru compețițțiile sporțive;
48)Asigurarea iluminațului țerenului pe țimp de noapțe;
49)Asigurarea acțivițaă țții de creare a evenimențelor pențru bilețele țermice (realizeazaă
machețarea bilețelor țermice cu elemențe de idențificare a evenimențului, locului sț i
prețțului prin ințermediul componenței de sisțem „Skayo Manager”; sețeazaă ora sț i ziua
evenimențului; sețeazaă ora la care se face accesul pe sțadion;)
50)Gesționarea sț i operarea sisțemului de țikețing (primesț țe rolele de bilețe țermice, îînaințe
de fiecare evenimenț, pe fisț a de magazie; ințroduce rolele îîn imprimanțele țermice de la
casele de bilețe îînaințe de fiecare evenimenț; asiguraă vaî nzarea efecțivaă prin sofțul dedicaț
prin selecțarea secțor/raî nd/loc/numaă r de bilețe sț i îîncaseazaă conțravaloarea
bilețelor;asiguraă rezolvarea unor sițuațții neprevaă zuțe îîn ețapa de vaî nzare a bilețelor
(îînlocuire rolaă , rețipaă rire bilețe, ețc.); colecțeazaă numerarul de la fiecare țerminal de
vaî nzare ; țipaă resț țe “Raporțul de vaî nzare pe cațegorii de prețț/evenimenț” (numaă r bilețe
vaî nduțe sț i valoarea țoțalaă ); îînțocmesț țe monețarul îîn corespondențțaă cu Raporțul de
vaî nzare pe cațegorii de prețț/evenimenț”sț i predaă numerarul;raporțeazaă numaă rul de bilețe
uțilizațe (numaă r de bilețe vaî nduțe sț i numaă r de bilețe dețeriorațe);
51)Asiguraă accesul pe sțadion asțfel: sincronizeazaă programul de vaî nzare bilețe “Skayo Sales”
cu programul de acces sțadion „Access” pe baza codurilor de baraă ; asiguraă managemențul
opțim al sisțemului de acces prin țurnichețți, îîn cazul aparițției unor disfuncțționalițaă țți;
colaboreazaă cu firma de manțenanțțaă a sisțemului de acces prin țurnichețți sț i a accesului îîn
parcarea subțeranaă ;
52)Asiguraă supravegherea video, cu ajuțorul sisțemului de supraveghere video (servere,
rețțea, sofț) pe perioada evenimențelor, a: țerenului, țribunelor, porțților de acces, caselor
de bilețe, inelelor de circulațție, ințraă rii principale;
53)Asiguraă salvarea imaginilor, sțocarea acesțora (foțo, video) sț i le predaă organelor
Minisțerului Afacerilor Ințerne sț i / sau Inspecțorațului pențru Sițuațții de urgențțaă, îîn cazul
unor incidențe;
54)Asiguraă funcțționarea sisțemului de supraveghere video asțfel: efecțueazaă verificaă ri
îînaințea fiecaă rui evenimenț; execuțaă resețaă ri, îîn caz de eroare/blocare asofțului pențru
camerele de supraveghere; execuțaă resețarea serverului,urmațaă de resețarea obligațorie a
sofțului;
55)Parțicipaă la sț edințța țehnicaă , alaă țuri de organizațorii de evenimențe, organele de ordine,
ambulanțța, delegațția echipelor, prin care se sțabilesc dețaliile legațe securițațe, de accesul
pe sțadion/maă suri suplimențare de conțrol, planul de acțțiune îîn sițuațții de crizaă
(alțercațții, violențțe, îînțreruperi uțilițaă țți, ețc.);
56)Asiguraă îînsț țiințțarea forțțelor de ordine publicaă (Polițția, Jandarmeria, Inspecțorațul de
Sițuațții de Urgențțaă) referițoare la evenimențele ce urmeazaă a se desfaă sț ura pe sțadion;
57)Asiguraă sț i adminisțreazaă suporțul țehnic pențru ațlețism: cronomețraj, maă surare
lungime/îînaă lțțime saă rițuri, sulițțaă, disc, ețc.ațlețism prin sofțul dedicațe

85
58)Asiguraă buna funcțționare a cențralei de dețecțție incendiu sț i bioxid de carbon prin:
resețarea sisțemului îîn cazul declansț aării incidențale;deblocarea barierelor de la
parcare;deblocarea lifțurilor;sesizarea firmei de mențenanțțaă pențru ințervențție;
59)Asiguraă funcțționarea programului de adminisțrare a sisțemului de parcare asțfel:
configureazaă sisțemul de parcare cu ajuțorul programului “Crosspark” prrin machețare
bilețe de parcare sț i chițanțțe; configurarea modului de îîncasare pe țipuri de numerar
(bancnoțe, monede) accepțațe de aparațul de țaxaț; alimențare/colecțare
lunaraă /ocazionalaă a numerarului din aparațele de țaxaț sț i predarea acesțuia inspecțorului
de specialițațe care cențralizeazaă îîncasaă rile; preluarea rapoarțelor eliberațe de aparațele
de țaxaț, îînaințe sț i dupaă ridicarea numerarului sț i predarea acesțora inspecțorului de
specialițațe care cențralizeazaă îîncasaă rile; aplicaă auțocolanțul cu numaă rul de idențificare pe
cardurile de acces îîn parcare; ințroduce carduri de acces îîn sofțul dedicaț pențru parcare;
acțiveazaă cardurile pențru perioada de valabilițațe a acesțora, de regulaă o lunaă de zile;
disțribuie cardurile paznicilor pențru a fi vaî nduțe; primesț țe sițuațția privind cardurile
vaî nduțe de la puncțele de pazaă ;
60)Asiguraă îînțocmirea sț i țransmițerea spre aprobare a documențațției de omologare /
acredițare, a sțadionului, pențru acțivițaă țți sț i compețițții pe sțadion, sț i le țransmițe Ligii
Profesionisțe de Foțbal (LPF), Federațției Romaî ne de Foțbal (FRF), Uniunii Asociațțiilor
Europene de Foțbal (UEFA), Federațției Ințernațționale de Foțbal a Asociațțiilor (FIFA);
61)Asiguraă funcțționarea unor elemențe ale rețțelei informațice prin efecțuarea de reparațții
curențe;
62)Asiguraă consulțanțțaă țehnicaă , firmelor organizațoare de evenimențe, legațaă de
posibilițaă țțile de ințegrare a rețțelei proprii îîn rețțeaua sțadionului ”Cluj Arena”;
63)IÎncaseazaă țaxe de acces sț i elibereazaă bilețele cu valoare corespunzaă țoare țarifelor
aprobațe;
64)Confecțționeazaă sț i elibereazaă /reacțualizeazaă carduri de acces/țipuri de servicii
corespunzaă țoare perioadei achițațe;
65)IÎnțocmesț țe, la sfaî rsț ițul zilei, cențralizațorul îîncasaă rilor pe țipuri de țarife sț i predaă
numerarul;
66)Asiguraă țururi de vizițare a sțadionului;
67)Parțicipaă la sț edințțele de omologare/acredițare pențru acțivițaă țți sț i compețițții pe sțadion;

Secțiunea 2. COMPARTIMENTUL PAZĂ ŞI SECURITATE

Art. 72
Comparțimențul Pazaă sț i Securițațe are urmaă țoarele ațribuțții specifice:
1) Organizeazaă desfaă sț urarea acțivițaă țții de pazaă , ordine sț i securițațe a sțadionului ”Cluj
Arena”, îîmpoțriva furțurilor, a disțrugerilor, incendiilor, precum sț i a alțor acțțiuni
producaă țoare de pagube mațeriale; îîmpoțriva accesului neauțorizaț sau ocupaă rii abuzive;
pențru dețecțarea subsțanțțelor, armelor, explozibililor sau mațerialelor de orice națuraă
care poț provoca o pagubaă ;
2) Asiguraă îînțocmirea sț i obțținerea aprobaă rilor legale pențru planul de pazaă al Direcțției de
Adminisțrare sț i Exploațare a Sțadionului ”Cluj Arena”;
3) Aducerea la cunosț țințța personalului de pazaă a informațțiilor necesare asiguraă rii pazei
obiecțivului precum sț i a locurilor sț i puncțelor vulnerabile din perimețrul obiecțivului,
pențru a preveni producerea oricaă ror fapțe de națuraă saă aducaă prejudicii; aducerea la
cunosț țințța personalului de pazaă a ațribuțțiilor sț i sarcinilor specifice;
4) IÎnțocmirea programaă rii lunare a țurelor la nivelul posțurilor de pazaă sț i țransmițerea spre
avizare direcțorului Direcțției de Adminisțrare sț i Exploațare a Sțadionului ”Cluj Arena”sț i
spre aprobare presedințelui Consiliului Județțean Cluj;
5) IÎnțocmirea ponțajului lunar pențru acțivițațea de pazaă , țransmițerea spre avizare
direcțorului Direcțției de Adminisțrare sț i Exploațare a Sțadionului ”Cluj Arena” sț i
îînaințarea acesțuia la Consiliului Județțean Cluj;
6) Verificarea inopinațaă a modului de îîndeplinire a ațribuțțiilor de caă țre personalul de pazaă pe
țimp de noapțe;
86
7) Monițorizarea camerelor de luaț vederi, verificarea națurii alarmelor declansț ațe de
senzori, observarea direcțaă a acțivițaă țții desfaă sț urațe îîn țimpul orelor de program,
observarea direcțaă a perimețrului ințerior obiecțivului sț i incinței claă dirilor îîn țimpul sț i îîn
afara orelor de program, pațrulare îîn incința obiecțivului;
8) Monițorizarea mijloacelor de alarmare: sisțemul elecțronic de alarmare acusțicaă sț i opțicaă ,
mijloace de comunicare din doțare, sisțem de semnalizare acusțicaă ;
9) Verificarea periodicaă a porțților de acces pe sțadion;
10)Luarea țuțuror maă surilor de prevenire a unor incidențe de securițațe poțențțiale care ar
puțea prejudicia ințegrițațea imobilului: țențațive de efracțție, sțaă ri conflicțuale îînțre
salariațții proprii sț i cliențți, țulburarea ordinii publice îîn obiecțiv sț i îîn imediața lui
apropiere, amenințțare de ațac cu bombaă , jaf armaț, ațac țerorisț, incendii, inundațții,
calamițaă țți națural;
11)Colaborarea cu forțțele de ordine publicaă pe perioada desfaă sț uraă rii evenimențelor;
12)Furnizarea caă țre auțorițaă țțile compețențe a informațțiilor legațe de incidențele apaă ruțe îîn
țimpul acțivițaă țții de pazaă / securițațe a obiecțivelor, bunurilor sț i valorilor;
13)Sesizarea cu prompțițudine a riscului producerii unor incidențe;
14)IÎnțocmirea de rapoarțe de consțațare a evenimențelor cu dațe clare, complețe, cerțe sț i
precise;

CAPITOLUL X. DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE ŞI RELAŢII PUBLICE

Art. 73
(1) Direcțția Adminisțrațție sț i Relațții publice are ca acțivițaă țți principale îînțocmirea
lucraă rilor necesare convocaă rii consiliului județțean, pregaă țirea sț i desfaă sț urarea sț edințțelor
acesțuia, convocarea consilierilor sț i a invițațților la sț edințțele îîn plen sț i pe comisii de
specialițațe, acțivițaă țți de relațții publice, comunicare sț i imagine a Consiliului Județțean Cluj,
conțribuind la sțabilirea sț i mențținerea unei bune relațții publice de comunicare cu persoanele
fizice sț i juridice din județț sț i din țțaraă (insțițuțții sț i auțorițaă țți publice, mass-media, organizațții
neguvernamențale ețc).
(2) IÎn scopul ațingerii obiecțivelor principale sț i îîndeplinirii ațribuțțiilor legale aflațe îîn
responsabilițațea direcțției, acțivițaă țțile sunț desfaă sț urațe la nivelul Serviciului Adminisțrațție
Publicaă , ATOP, a Serviciului Relațții Publice sț i a Serviciul „Cențrul Națțional de Informare sț i
Promovare Turisțicaă Cluj”

Secțiunea 1. SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, ATOP

Art. 74
Serviciul Adminisțrațție Publicaă , ATOP are urmaă țoarele ațribuțții specifice:
1) Asiguraă desfaă sț urarea sț edințțelor consiliului județțean îîn conformițațe cu prevederile
Regulamențului de organizare sț i funcțționare, prin îîndeplinirea urmaă țoarelor acțivițaă țți:
a) comunicaă comparțimențelor din cadrul aparațului de specialițațe al Consiliului
Județțean Cluj, insțițuțțiilor sț i serviciilor publice aflațe sub auțorițațea sa, precum
sț i regiilor auțonome sț i sociețaă țților de ințeres județțean, dața paî naă la care se poț
depune propunerile de proiecțe de hoțaă raî ri;
b) asiguraă primirea proiecțelor de hoțaă raî ri sț i a alțor mațeriale care urmeazaă a fi
supuse dezbațerii comisiilor de specialițațe sț i consiliului județțean;
c) verificaă modul de respecțare a normelor de țehnicaă legislațivaă îîn procesul de
elaborare a proiecțelor de hoțaă raî ri ale consiliului județțean sț i a dispozițțiilor
presț edințelui consiliului județțean;
d) îîndeplinesț țe procedura de convocare a consilierilor județțeni la sț edințțele
comisiilor de specialițațe ale consiliului județțean;
e) asiguraă , îîn baza dispozițției presț edințelui consiliului județțean sț i sub coordonarea
secrețarului județțului, procedurile de convocare, îîn țermen legal, a membrilor
consiliului județțean, îîn vederea parțicipaă rii la sț edințțele consiliului județțean,
87
comunicaî nd țoțodațaă dața, ora sț i locul desfaă sț uraă rii sț edințțelor, precum sț i proiecțul
ordinii de zi;
f) asiguraă pregaă țirea mapelor cu mațerialele care vor fi supuse dezbațerii
consiliului județțean sț i le pune la dispozițția consilierilor județțeni, îîn cadrul
sț edințțelor comisiilor de specialițațe;
g) îînțocmesț țe lisța invițațților la sț edințțele consiliului județțean sț i asiguraă convocarea
acesțora;
h) asiguraă pregaă țirea saă lilor îîn care urmeazaă a se desfaă sț ura lucraă rile sț edințțelor
consiliului județțean sț i ale comisiilor de specialițațe ale acesțuia;
i) parțicipaă la sț edințțele consiliului județțean, asiguraî nd condițțiile desfaă sț uraă rii
lucraă rilor, precum sț i funcțționarea aplicațțiilor „voț elecțronic” sț i „îînregisțrarea
audio a dezbațerilor”;
j) asiguraă consemnarea dezbațerilor din cadrul sț edințțelor consiliului județțean sț i a
modului îîn care sț i-a exercițaț voțul fiecare consilier județțean, prin îînregisțrare
audio sț i redacțarea proceselor-verbale ale sț edințțelor consiliului județțean;
k) asiguraă evidențța parțicipaă rii consilierilor județțeni la sț edințțele comisiilor de
specialițațe sț i la cele ale consiliului județțean, îînțocmind documențele necesare
plaă țții indemnizațțiilor lunare cuvenițe acesțora;
l) asiguraă redacțarea hoțaă raî rilor adopțațe, inclusiv a modificaă rilor sț i complețaă rilor
aprobațe îîn plenul consiliului județțean;
m) îîndeplinesț țe procedura de semnare de caă țre presț edințele consiliului județțean a
hoțaă raî rilor adopțațe, respecțiv de conțrasemnare a acesțora de caă țre secrețarul
județțului, respecțiv asiguraă îînregisțrarea sț i comunicarea lor caă țre prefecțul
județțului, îîn vederea exercițaă rii conțrolului cu privire la legalițațea acesțora sț i
caă țre cei sțabilițți cu punerea îîn aplicare a prevederilor acesțora, sub coordonarea
secrețarului județțului;
n) asiguraă comunicarea hoțaă raî rilor consiliului județțean, cu caracțer individual, caă țre
persoanele ințeresațe, îîn țermenul prevaă zuț de lege;
2) Asiguraă desfaă sț urarea îîn bune condițții a programului de audiențțe acordațe de caă țre
conducerea Consiliului Județțean Cluj (presț edințe, vicepresț edințți) sț i, dupaă caz, a
audiențțelor acordațe îîn țerițoriu de caă țre presț edințele Consiliului Județțean Cluj:
a) parțicipaă la audiențțele acordațe de caă țre conducerea Consiliului Județțean Cluj,
asiguraî nd consemnarea acesțora îîn Noțe de audiențțaă;
b) țține evidențța audiențțelor îîn regisțrul special;
c) urmaă resț țe modul de ducere la îîndeplinire a maă surilor dispuse îîn cadrul acesțor
audiențțe,
d) comunicaă îîn țimp uțil raă spunsul caă țre pețențți;
3) Asiguraă desfaă sț urarea sț edințțelor Auțorițaă țții Terițoriale de Ordine Publicaă Cluj (ATOP) îîn
conformițațe cu Hoțaă raî rea de Guvern nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamențului de
organizare sț i funcțționare a Auțorițaă țții Terițoriale de Ordine Publicaă Cluj (ATOP):
a) îîndeplinesț țe acțivițaă țțile de secrețariaț execuțiv al Auțorițaă țții Terițoriale de Ordine
Publicaă Cluj (ATOP) îîn ceea ce privesț țe pregaă țirea sț edințțelor sț i elaborarea
documențele sț i mațerialelor ce se supun dezbațerii îîn sț edințțele comisiilor de
lucru sț i îîn sț edințțele îîn plen ale acesței auțorițaă țți;
b) elaboreazaă sț i implemențeazaă periodic campanii de informare publicaă sț i
promovare a Auțorițaă țții Terițoriale de Ordine Publicaă Cluj (ATOP), îîn vederea
cunoasț țerii de caă țre publicul larg a rolului sț i ațribuțțiilor care revin acesței
sțrucțuri, poțriviț prevederilor legale îîn vigoare;
c) parțicipaă la programul de audiențțe organizaț de membrii Auțorițaă țții Terițoriale
de Ordine Publicaă Cluj (ATOP);
d) asiguraă relațția de comunicare a Auțorițaă țții Terițoriale de Ordine Publicaă Cluj
(ATOP) cu reprezențanțții mass-media din județț , îîn vederea promovaă rii
acțivițaă țților derulațe sț i a diseminaă rii caî ț mai largi a informațțiilor de ințeres public
legațe de exisțențța sț i rolul Auțorițaă țții Terițoriale de Ordine Publicaă Cluj (ATOP);

88
e) urmaă resț țe modul de ducere la îîndeplinire a hoțaă raî rilor adopțațe îîn cadrul
Auțorițaă țții Terițoriale de Ordine Publicaă Cluj (ATOP) sț i informeazaă conducerea
Consiliului Județțean Cluj îîn legaă țuraă cu aspecțele consțațațe;
4) Asiguraă implemențarea prevederilor legale privind declarațțiile de avere, de ințerese sț i a
celor privind accesul la deconspirarea securițaă țții îîn ceea ce privesț țe membrii consiliului
județțean:
a) asiguraă primirea, îînregisțrarea, evidențța sț i gesționarea declarațțiilor de avere,
de ințerese sț i a celor privind accesul la deconspirarea securițaă țții depuse de
caă țre membrii consiliului județțean, eliberaî nd depunaă țorilor dovada de primire;
b) asiguraă , la cererea membrilor consiliului județțean, formularele țip ale
declarațțiilor de avere, de ințerese sț i a celor privind accesul la deconspirarea
securițaă țții sț i oferaă consulțanțțaă pențru complețarea corecțaă a acesțora sț i pențru
depunerea lor îîn țermen;
c) sesizeazaă deficiențțele exisțențe îîn complețarea declarațțiilor de avere sț i de
ințerese sț i recomandaă , îîn scris, persoanei îîn cauzaă recțificarea acesțora, îîn
țermenul prevaă zuț de lege.
d) asiguraă publicarea sț i mențținerea îîn țermenul prevaă zuț de lege a declarațțiilor de
avere sț i a declarațțiilor de ințerese depuse de caă țre membrii consiliului județțean,
pe sițe-ul consiliului județțean, precum sț i a numelui sț i a funcțției persoanelor
care nu au depus declarațțiile de avere sț i de ințerese, îîn țermen;
e) țransmițe Agențției Națționale de Ințegrițațe, îîn țermen de 10 zile de la primire,
copii cerțificațe ale declarațțiilor de avere sț i de ințerese primițe, precum sț i caî țe o
copie cerțificațaă a regisțrelor speciale;
f) comunicaă Agențției Națționale de Ințegrițațe, îîn țermenul prevaă zuț de lege,
numele sț i funcțția persoanelor care nu au depus declarațțiile de avere sț i de
ințerese îîn țermen;
g) acordaă consulțanțțaă referițoare la conțținuțul sț i aplicarea prevederilor legale
privind declararea sț i verificarea averilor, conflicțele de ințerese sț i
incompațibilițaă țțile alesț ilor locali sț i îînțocmesț țe noțe de opinie îîn acesț sens, la
solicițarea persoanelor care au obligațția depunerii declarațțiilor;
h) asiguraă primirea, îînregisțrarea, evidențța sț i gesționarea declarațțiilor pe proprie
raă spundere privind colaborarea cu securițațea ale alesț ilor locali;
i) țransmițe caă țre Consiliul Națțional pențru Sțudierea Arhivelor Securițaă țții
declarațțiile pe proprie raă spundere privind colaborarea cu securițațea ale
alesț ilor locali, îîn țermen de 30 de zile de la dața depunerii;
5) Asiguraă îîndeplinirea procedurilor referițoare la primirea, îînregisțrarea sț i evidențța
dispozițțiilor emise de Presț edințele Consiliului Județțean Cluj:
a) asiguraă primirea, îînregisțrarea sț i evidențța dispozițțiilor emise de presț edințele
consiliului județțean, paă sțraî nd originalului acesțora sț i documențele îînsoțțițoare,
îîn condițții de securițațe, paî naă la predarea lor la arhivaă ;
b) asiguraă comunicarea acesțora caă țre prefecțul județțului respecțiv caă țre cei
sțabilițți cu punerea îîn aplicare a prevederilor acesțora, sub coordonarea
secrețarului județțului;
c) asiguraă comunicarea dispozițțiilor presț edințelui consiliului județțean, cu caracțer
individual caă țre persoanele ințeresațe, îîn țermenul prevaă zuț de lege;
6) Asiguraă necesarul de ațesțațe de producaă țor sț i carnețe de comercializare a produselor din
secțorul agricol pențru primaă riile din județțul Cluj:
a) solicițaă primaă riilor din județț necesarul de ațesțațe de producaă țor sț i carnețe de
comercializare a produselor din secțorul agricol;
b) cențralizeazaă dațele țransmise de caă țre Primaă rii, îîndeplinind demersurile
necesare îîn ceea ce privesț țe preluarea ațesțațelor de producaă țor sț i a carnețelor
de comercializare a produselor din secțorul agricol de la Imprimeria Națționalaă ;
c) țransmițe ațesțațele de producaă țor sț i carnețele de comercializare a produselor
din secțorul agricol caă țre Primaă riile solicițanțe;
7) IÎndeplinesț țe procedurile necesare, din domeniul specific de acțivițațe, pențru asigurarea
țransparențței decizionale îîn adminisțrațția publicaă :
89
a) asiguraă publicițațea procesului-verbal al sț edințței anțerioare a consiliului
județțean sț i a voțului fiecaă rui membru, cu excepțția cazurilor îîn care s-a hoțaă raî ț
voț secreț, prin depunerea acesțora îîn țimp uțil la comisiile de specialițațe ale
consiliului județțean sț i prin afisț are la sediul Consiliului Județțean Cluj sț i prin
publicare pe sițe-ul propriu;
b) asiguraă afisț area la sediul consiliului județțean sț i posțarea pe sițe-ul Consiliului
Județțean Cluj a anunțțului privind dața, ora sț i locul de desfaă sț urare a sț edințței
publice de consiliu județțean, precum sț i ordinea de zi;
c) asiguraă procedurile de aducere la cunosț țințța publicaă a proiecțelor de hoțaă raî ri,
prin afisț area acesțora pe sițe-ul Consiliului Județțean Cluj sț i afisț area la sediul
propriu;
8) Elaboreazaă sț i redacțeazaă proiecțele de hoțaă raî ri ale consiliului județțean sț i dispozițțiile
presț edințelui îîn domeniile aflațe îîn responsabilițațea serviciului:
9) Elaboreazaă sț i redacțeazaă proiecțului de dispozițție a presț edințelui privind convocarea
Consiliului Județțean Cluj îîn sț edințțaă ordinaraă /exțraordinaraă ;
10)Elaboreazaă sț i redacțeazaă proiecțului de dispozițție a presț edințelui privind delegarea unor
ațribuțții ori coordonarea unor comparțimențe vicepresț edințților consiliului județțean;
11)Elaboreazaă sț i redacțeazaă proiecțul de hoțaă raî re privind aprobarea Regulamențului de
organizare sț i funcțționare al consiliului județțean;
12)IÎnțocmesț țe rapoarțe, îîn calițațea sa de comparțimenț de resorț, la proiecțele de hoțaă raî ri
reparțizațe îîn acesț sens;
13)Asiguraă publicarea pe sițe-ul Consiliului Județțean Cluj la secțțiunea ”Monițorul Oficial al
Județțului” a urmaă țoarelor acțe sț i documențe:
a) Hoțaă raî rile cu caracțer normațiv adopțațe de Consiliul Județțean Cluj,
b) Dispozițțiile cu caracțer normațiv emise de Presț edințele Consiliului Județțean
Cluj
14)Publicaă recțificaă ri, îîn sițuațția îîn care dupaă publicare se consțațaă unele erori mațeriale;
15)Asiguraă posțarea pe sițe sț i îîn aplicațția „Legis-acțe ințerne” a hoțaă raî rilor adopțațe de
consiliul județțean sț i a dispozițțiilor presț edințelui;
16)Organizeazaă sț i gesționeazaă baza de dațe privind hoțaă raî rile adopțațe îîn sț edințțele de
consiliu județțean;
17)Acordaă asisțențțaă sț i consulțanțțaă comparțimențelor din cadrul aparațului de specialițațe al
Consiliului Județțean Cluj, insțițuțțiilor sț i serviciilor aflațe sub auțorițațea Consiliului
Județțean Cluj, precum sț i regiilor auțonome sț i sociețaă țților de ințeres județțean, îîn acțivițațea
acesțora de elaborare sț i redacțare a proiecțelor de hoțaă raî ri ale consiliului județțean sț i a
dispozițțiilor presț edințelui consiliului județțean, îîn vederea respecțaă rii normelor de țehnicaă
legislațivaă privind elaborarea acțelor normațive;
18)IÎnțocmesț țe informaă ri privind acțele normațive ce vizeazaă acțivițațea consilierilor județțeni
sț i le pune la dispozițția acesțora;
19)Acordaă sprijin sț i pune la dispozițția consilierilor județțeni dațele sț i informațțiile necesare îîn
vederea îînțocmirii rapoarțelor anuale de acțivițațe ale acesțora sț i ale comisiilor de
specialițațe, îînțocmind, îîn acesț sens, baze de dațe cu privire la numaă rul proiecțelor de
hoțaă raî ri inițțiațe, numaă rul amendamențelor propuse/aprobațe, numaă rul ințervențțiilor din
țimpul sț edințțelor, ețc.;
20)Tț ine evidențța numericaă , nominalaă sț i pe parțide, a consilierilor județțeni sț i asiguraă , îîn acesț
sens, acțualizarea secțțiunii „Consiliul județțean” de pe sițe-ul Consiliului Județțean Cluj;
21)IÎnaințeazaă propuneri pențru modificarea, complețarea, abrogarea sau revocarea
hoțaă raî rilor consiliului județțean sț i a dispozițțiilor presț edințelui consiliului județean, îîn
conformițațe cu prevederile legislațției îîn vigoare, îîn cazul îîn care consțațaă oporțunițațea
ințervențției unor asțfel de evenimențe legislațive;
22)IÎnțocmesț țe sț i îînaințeazaă , la cerere, noțe, referațe sț i consțațaă ri îîn domeniul saă u de
acțivițațe;
23)Tț ine evidențța mațricelor sigilare ale consiliului județțean;
24)Parțicipaă la acțivițaă țțile desfaă sț urațe îîn unele comisii numițe prin dispozițția presț edințelui
sau prin ordin al prefecțului județțului (referendum, recensaă mințe ețc.), inclusiv îîn
comisiile mixțe organizațe de adminisțrațția județțului Cluj sț i de alțe insțițuțții sț i servicii
90
publice, care privesc efecțuarea unor sțudii sț i adopțarea unor programe de ințeres public
local sț i județțean;
25)IÎmpreunaă cu serviciile de specialițațe din cadrul Insțițuțției Prefecțului Județțului Cluj,
parțicipaă la acțțiunile organizațorice pențru desfaă sț urarea alegerilor generale sț i parțțiale
pențru alegerea Presț edințelui Romaî niei, a membrilor Parlamențului Romaî niei, a
membrilor Parlamențului European, a presț edințelui consiliului județțean, a primarilor sț i a
membrilor consiliului județțean sț i ai consiliilor locale din județțul Cluj;
26)Efecțueazaă deplasaă ri îîn țerițoriu pențru verificarea sesizaă rilor formulațe de cețaă țțeni îîn
audiențțe sau pețițții, specifice ațribuțțiilor ce-i revin, îîn vederea soluțționaă rii acesțora;
27)Acțționeazaă ca îîmpuțernicițți ai presț edințelui Consiliului Județțean Cluj îîn relațțiile cu
consiliile locale sț i personalul primaă riilor din județț , pe linia acțivițaă țților specifice
adminisțrațției publice sț i îîn domeniul cercețaă rii sț i soluțționaă rii cererilor sț i sesizaă rilor
cețaă țțenilor;
28)Acordaă consulțanțțaă de specialițațe sț i coordoneazaă acțivițaă țțile consiliilor locale sț i
primaă riilor din județț îîn ceea ce privesț țe organizarea sț edințțelor de consilii locale,
funcțționarea consiliilor locale, procedurile de inițțiere sț i redacțare a proiecțelor de hoțaă raî ri
sț i respecțarea prevederilor legale privind normele de țehnicaă legislațivaă îîn procesul de
elaborare sț i redacțare a proiecțelor de hoțaă raî ri sț i de dispozițții;
29)Primesț țe sț i cențralizeazaă graficele sț edințțelor consiliilor locale sț i le prezințaă , la cerere, ațaî ț
conducerii consiliului județțean, comisiilor de specialițațe, Insțițuțției prefecțului, caî ț sț i
parlamențarilor sț i alțor insțițuțții sț i auțorițaă țți publice ințeresațe;
30)Solicițaă periodic informațții primaă riilor din județț sț i îînțocmesț țe baza de dațe cuprinzaî nd
sițuațția alesț ilor locali;
31)Parțicipaă , dacaă esțe cazul, îîn colaborare cu celelalțe sțrucțuri din aparațul de specialițațe al
consiliului județțean, la îînțaî lnirile de lucru cu primarii, viceprimarii, secrețarii sț i
personalul din aparațul de specialițațe al primarilor din județț , care au ca obiecț probleme
privind adminisțrațția publicaă localaă ;
32)Ocazional, parțicipaă , îîn baza reprezențaă rii dațe de presț edințe, la sț edințțele auțorițaă țților
publice locale deliberațive din județțul Cluj;
33)IÎnțocmesț țe sț i țransmițe precizaă ri sț i recomandaă ri pențru auțorițaă țțile adminisțrațției publice
locale, specifice ațribuțțiilor, asiguraî nd difuzarea lor sub forma de circulare;
34)Acordaă , la cerere, consulțanțțaă de specialițațe insțițuțțiilor sț i serviciilor publice aflațe sub
auțorițațea consiliului județțean, îîn domeniul de acțivițațe;

Secțiunea 2. SERVICIUL RELAŢII PUBLICE

Art. 75
Serviciul Relațții Publice are urmaă țoarele ațribuțții specifice:
1) Desfaă sț oaraă acțivițațea de relațții publice, comunicare sț i imagine a Consiliului Județțean Cluj,
conțribuind la sțabilirea sț i mențținerea unei bune relațții publice de comunicare cu
persoanele fizice sț i juridice din județț sț i din țțaraă (insțițuțții sț i auțorițaă țți publice, mass-
media, organizațții neguvernamențale ețc);
2) Asiguraă îîndeplinirea acțivițaă țților de informare publicaă prin:
a) primirea, îînregisțrarea sț i urmaă rirea soluțționaă rii, îîn țermenele legale, a cererilor
prin care se solicițaă informațții de ințeres public produse sț i/sau gesționațe de
Consiliului Județțean Cluj;
b) organizarea sț i asigurarea funcțționaă rii corespunzaă țoare a puncțului de
informare-documențare;
c) publicarea Buleținului Informațiv anual, care cuprinde informațțiile de ințeres
public comunicațe din oficiu de caă țre Consiliului Județțean Cluj, pe sițe-ul
Consiliului Județțean Cluj sț i la sediu;
d) acțualizarea permanențaă a sițe-ul Consiliului Județțean Cluj prin idențificarea,
cențralizarea sț i publicarea informațțiilor de ințeres public;
e) elaborarea sț i aducerea la cunosț țințțaă publicaă a raporțului anual privind accesul
la informațțiile de ințeres public, conform prevederilor legale;

91
3) Sțabilesț țe sț i mențține o bunaă relațție de comunicare cu mass-media sț i exercițaă acțivițaă țțile
specifice funcțției de purțaă țor de cuvaî nț al Consiliului Județțean Cluj, prin:
a) elaborarea de comunicațe de presaă sț i țransmițerea lor caă țre mass-media prin
adresa de email infopublic@cjcluj.ro, prin posțarea pe sițe-ul Consiliului
Județțean Cluj precum sț i prin ințermediul Facebook, Twițțer sț i al alțor rețțele de
socializare;
b) organizarea conferințțelor de presaă ale Consiliului Județțean Cluj;
c) elaborarea sț i acțualizarea bazei de dațe referițoare la reprezențanțții mass-
media localaă , regionalaă sț i cențralaă ;
d) asigurarea acredițaă rii ziarisț ților pențru evenimențele organizațe la nivelul
Consiliului Județțean Cluj;
e) informarea îîn țimp uțil sț i asigurarea accesului ziarisț ților la acțivițaă țțile sț i
acțțiunile de ințeres public organizațe de Consiliului Județțean Cluj;
f) solicițarea adresațaă comparțimențelor din cadrul Consiliului Județțean Cluj,
comisiilor de specialițațe ale consiliului județțean, precum sț i unițaă țților
subordonațe, de a-i țransmițe informațții specifice îîn vederea valorificaă rii
acesțora prin ințermediul presei;
g) îînțocmirea zilnicaă a revisței presei sț i prezențarea acesțeia presț edințelui,
informaî ndu-l pe acesț ția îîn legaă țuraă cu reflecțarea îîn presaă a acțivițaă țții
Consiliului Județțean Cluj sț i a insțițuțțiilor subordonațe precum sț i cu problemele
ridicațe de mass-media, a caă ror rezolvare esțe de compețențța Consiliului
Județțean Cluj;
h) realizarea mațerialelor de prezențare sț i imagine a Consiliului Județțean Cluj sț i a
mațerialelor foțo-video la evenimențele organizațe de serviciu, care urmeazaă a
fi puse la dispozițția mass-media, a alțor persoane fizice sau juridice ințeresațe
sau publicului larg, îîn mod direcț sau prin posțarea pe sițe-ul Consiliului
Județțean Cluj, pe conțul de Facebook sau pe alțe rețțele de socializare;
i) țransmițerea, îîn vederea publicaă rii corecțe îîn presaă , a puncțelor de vedere ale
presț edințelui sț i ale consiliului județțean privind unele evenimențe cu caracțer
local, regional, națțional sau ințernațțional;
j) acordarea de caă țre sț eful serviciului, la solicițarea reprezențanțților mass-media,
de declarațții, sincroane, clarificaă ri sț i informațții suplimențare referițoare la
puncțul de vedere, acțivițaă țțile, programele sț i proiecțele Consiliului Județțean
Cluj sau ale ențițaă țților aflațe sub auțorițațea acesțuia;
4) IÎnțocmesț țe, pe baza mațerialelor primițe de la comparțimențele Consiliului Județțean Cluj
sț i de la insțițuțțiile care funcțționeazaă sub auțorițațea acesțuia, aduce la cunosț țințța publicaă ,
prin afisț are la sediul propriu sț i publicare pe sițe-ul Consiliului Județțean Cluj, sț i țransmițe
caă țre mass-media sț i consilierii județțeni, raporțul anual privind acțivițațea Consiliului
Județțean Cluj, poțriviț prevederilor legale;
5) IÎndeplinesț țe funcțția de reprezențare a Consiliului Județțean Cluj sau a conducerii acesțuia
îîn sițuațțiile îîn care acesț lucru se impune: fesțivițaă țți, ceremonii, inauguraă ri de obiecțive,
sț edințțe, conferințțe, colocvii, îînțruniri ale diferițelor insțițuțții sau organizațții;
6) Asiguraă promovarea imaginii Consiliului Județțean Cluj sț i a județțului Cluj, pe plan ințern sț i
îîn sțraă inaă țațe, prin elaborarea de mațeriale de promovare, mape, brosț uri, plianțe, afisț e,
mațeriale audio-video sau îîn formaț elecțronic precum sț i prin organizarea sț i parțiciparea
la diferițeevenimențe națționale sț i ințernațționale;
7) IÎndeplinesț țe acțivițaă țțile de proțocol necesare îîn vederea primirii unor delegațții de
demnițari romaî ni sau sțraă ini, personal diplomațic acredițaț îîn Romaî nia, oameni de afaceri,
reprezențanțți ai insțițuțțiilor sț i auțorițaă țților adminisțrațției publice cențrale sț i locale,
pațronațe sț i sindicațe, presaă , organizațții neguvernamențale ețc;
8) Elaboreazaă programul vizițelor îîn țțaraă sț i îîn sțraă inaă țațe sț i al îînțaî lnirilor oficiale ale
reprezențanțților Consiliului Județțean Cluj cu diferițe delegațții sț i oficialițaă țți sț i ia maă surile
necesare îîn vederea bunei desfaă sț uraă ri a acesțora;
9) Idențificaă posibilițaă țțile de parțeneriaț sț i colaborare cu alțe regiuni din țțaraă sț i sțraă inaă țațe sț i
acțționeazaă pențru exținderea cooperaă rii dințre Consiliului Județțean Cluj sț i auțorițaă țți locale
din alțe țțaări; IÎn acesț sens, pregaă țesț țe sț i redacțeazaă documențațția, îîn vederea cooperaă rii
92
sau asocierii cu alțe auțorițaă țți ale adminisțrațției publice locale din sțraă inaă țațe, precum sț i
aderarea la asociațții ințernațționale a auțorițaă țților adminisțrațției publice locale, îîn vederea
promovaă rii unor ințerese comune;
10)Asiguraă corespondențța Consiliului Județțean Cluj cu organizațții sț i insțițuțții din sțraă inaă țațe,
precum sț i țraducerea acesțeia;
11)Asiguraă desfaă sț urarea îîn bune condițții a convorbirilor cu reprezențanțții delegațțiilor oficiale
sțraă ine, asiguraî nd țraducerea obiecțivaă , corecțaă precum sț i confidențțialițațea acesțora;
12)IÎnțreprinde demersurile necesare îîn vederea țraducerii mațerialelor primițe de la
comparțimențele Consiliului Județțean Cluj;
13)Mențține legaă țura cu organizațțiile ințernațționale îîn care Consiliului Județțean Cluj are
calițațea de membru;
14)Informeazaă presț edințele cu privire la evenimențele exțerne la care esțe invițaț Consiliului
Județțean Cluj;
15)Asiguraă organizarea schimburilor de experiențțaă cu delegațții din țțaraă sț i sțraă inaă țațe;
16)Transmițe spre avizare minisțerelor de resorț proiecțele/acordurile/convențțiile de
cooperare dințre consiliul județțean sț i auțorițaă țți locale din alțe țțaări sț i, ulțerior aprobaă rii îîn
plenul Consiliului Județțean precum sț i de caă țre auțorițațea localaă sțraă inaă , acțționeazaă pențru
punerea îîn pracțicaă a prevederilor din acordurile îîncheiațe;
17)Propune bugețul necesar susțținerii diverselor programe de cooperaă ri ințernațționale,
deplasaă ri îîn sțraă inaă țațe sț i acțivițaă țți de promovare îîn plan exțern;
18)IÎndeplinesț țe acțivițațea de relațție cu sociețațea civilaă sț i cu secțorul neguvernamențal, îîn
cadrul caă reia îînțocmesț țe sț i acțualizeazaă baza de dațe cuprinzaî nd țoațe organizațțiile
neguvernamențale din județț sț i cu care Consiliului Județțean Cluj colaboreazaă , idențificaă sț i
propune conducerii posibile oporțunițaă țți de parțeneriaț;
19)Conțribuie la acțivițațea de asigurare a țransparențței decizionale la nivelul Consiliului
Județțean Cluj prin;
a) aducerea la cunosț țințțaă publicaă a proiecțului ordinii de zi a sț edințțelor de consiliu
județțean precum sț i a proiecțelor de hoțaă raî ri, prin țransmițerea lor caă țre mass-
media prin ințermediul adresei oficiale de e-mail sț i al rețțelelor de socializare;
b) asigurarea condițțiilor prevaă zuțe de legislațția îîn vigoare referițoare la
parțiciparea cețaă țțenilor la procesul decizional, primind propunerile, sugesțiile
sț i opiniile acesțora referițoare la proiecțele de acțe normațive propuse sț i
țransmițțaîndu-le inițțiațorilor respecțivelor proiecțe;
c) elaborarea raporțului anual de acțivițațe îîn domeniul țransparențței decizionale;
20)IÎndeplinesț țe acțivițațea specificaă regisțrațurii generale asiguraî nd primirea sț i îînregisțrarea
corespondențței, disțribuirea ei, conform rezoluțțiilor faă cuțe, pe direcțții sț i comparțimențe,
pe baza condicilor de predare-primire sț i/sau a documențelor elecțronice sț i asiguraă , dupaă
caz, ulțerior rezolvaă rii, expedierea operațivaă a acesțeia;
21)IÎnregisțreazaă , reparțizeazaă sț i soluțționeazaă sau urmaă resț țe soluțționarea pețițțiilor adresațe
Consiliului Județțean Cluj prin;
a) îînregisțrarea pețițțiilor sț i informarea conducerii;

b) țransmițerea pețițțiilor îînregisțrațe caă țre direcțțiile, serviciile sț i comparțimențele


de specialițațe abilițațe spre soluțționare, poțriviț compețențțelor pe care le au,
cu precizarea țermenului de țrimițere a raă spunsului;
c) urmaă rirea soluțționaă rii sț i redacțaă rii îîn țermen a raă spunsului la pețițții, cu
respecțarea prevederilor legale îîn vigoare sț i comunicarea raă spunsului caă țre
pețițționari, îîn țermenul legal, indiferenț dacaă soluțția esțe favorabilaă sau
nefavorabilaă ;
d) verificarea sț i asigurarea rezolvaă rii, cu respecțarea prevederilor legale, a
cererilor, reclamațțiilor, sesizaă rilor sț i propunerilor formulațe de cețaă țțeni sau
organizațții legal consțițuițe, îîn legaă țuraă cu probleme care fac parțe din domeniul
de acțivițațe al Consiliului Județțean Cluj sț i care i-au fosț reparțizațe spre
soluțționare;

93
e) asigurarea parțicipaă rii îîn comisiile consțițuițe îîn vederea soluțționaă rii unor
pețițții care se referaă la probleme complexe legațe de acțivițațea Consiliului
Județțean Cluj sau a insțițuțțiilor care funcțționeazaă sub auțorițațea acesțuia,
probleme ce necesițaă implicarea mai mulțor comparțimențe de specialițațe;
f) elaborarea de rapoarțe semesțriale privind acțivițațea de îînregisțrare, urmaă rire
sț i soluțționare a pețițțiilor pe care le prezințaă spre analizaă conducerii consiliului
județțean;
22)Gesționeazaă Programul „Telefonul Cețaă țțeanului”, conform dispozițției Presț edințelui
Consiliului Județțean Cluj sț i a prevederilor legale îîn vigoare;
23)Asiguraă afisț area sț i mediațizarea programului de audiențțe al conducerii Consiliului
Județțean Cluj precum sț i îînscrierea îîn audiențțaă a cețaă țțenilor;
24)Conțribuie la implemențarea Sțrațegiei Guvernului pențru incluziunea cețaă țțenilor romaî ni
aparțținaî nd minorițaă țții romilor (prin idențificarea sț i soluțționarea problemelor comunițaă țții
care fac parțe din sfera de compețențțaă a Consiliului Județțean Cluj);
25)IÎnțocmesț țe sț i acțualizeazaă baza de dațe referițoare la minorițațea romaă , îîn legaă țuraă cu
sțarea socialaă , culțuralaă , educațționalaă sț i a meseriilor pracțicațe de ețnicii romi;
26)Acordaă consulțanțțaă reprezențanțților organizațțiilor de romi sț i persoanelor de ețnie romaă
de pe raza județțului Cluj, îîn conformițațe cu prevederile legale îîn vigoare, îîn domenii
precum proțecțția drepțurilor omului sț i ale minorițaă țților națționale, asisțențțaă sț i proțecțție
socialaă , ințegrare pe piațța muncii, obțținerea acțelor de sțare civilaă sț i de idențițațe,
programe educațționale, idențificarea de surse de finanțțare nerambursabilaă ețc;
27)Parțicipaă la sț edințțele Grupului mixț de lucru consțițuiț la nivelul Insțițuțției Prefecțului
Județțului Cluj pențru implemențarea Sțrațegiei Guvernului pențru incluziunea cețaă țțenilor
romaî ni aparțținaî nd minorițaă țților romilor;
28)Idențificaă poțențțiale surse de finanțțare nerambursabilaă , elaboreazaă sț i implemențeazaă
proiecțe sț i programe cu finanțțare ințernaă sau ințernațționalaă menițe saă conțribuie la
îîmbunaă țaă țțirea sițuațției ețniei rome;
29)Elaboreazaă sț i acțualizeazaă îîn permanențțaă bazele de dațe referițoare la dațele de conțacț,
componențța sț i ațribuțțiile insțițuțțiilor sț i auțorițaă țților publice din județț sț i din țțaraă , agențți
economici din județț , sindicațe sț i pațronațe, parțide polițice, cabinețe parlamențare, ețc;
30)Asiguraă acțivaă țțile specifice procesului de planificare, implemențare sț i monițorizare a
procesului de reformaă sț i modernizare a adminisțrațției publice;
31)Formuleazaă propuneri, sugesții sț i observațții necesare eficiențizaă rii proceselor de
comunicare ințra sț i ințerinsțițuțționale ale Consiliului Județțean Cluj;
32)Asiguraă desfaă sț urarea îîn condițții opțime a acțivițaă țții specifice cabinețului presț edințelui
Consiliului Județțean Cluj;
33)Gesționeazaă adresele de email ale Consiliului Județțean Cluj, infopublic@cjcluj.ro sț i
cjc@cjcluj.ro precum sț i conțurile oficiale ale insțițuțției de pe rețțelele de socializare;
34)Elaboreazaă sț i redacțeazaă proiecțe de haă țaă raî ri /dispozițții din domeniul de acțivițațe al
serviciului;

Secțiunea 3. SERVICIUL „CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE


TURISTICĂ CLUJ”

Art. 76
(1) Serviciul „Cențrul Națțional de Informare sț i Promovare Turisțicaă Cluj” are ca scop
principal promovarea țurisțicaă a județțului Cluj prin Minisțerul Turismului, prin birourile sț i
reprezențanțțele de țurism din țțaraă sț i din sțraă inaă țațe sț i prin ințermediul regiunilor îînfraă țțițe cu
județțul Cluj îîn baza proțocoalelor îîncheiațe;
(2) Serviciul „Cențrul Națțional de Informare sț i Promovare Turisțicaă Cluj” are urmaă țoarele
ațribuțții specifice:
1) Asiguraă invențarierea principalelor resurse țurisțice din județț prin colecțarea de dațe sț i
acțualizarea permanențaă a bazelor de dațe cu informațții acțuale privind obiecțivele
țurisțice;
94
2) Asiguraă informarea generalaă a țurisț ților romaî ni sț i sțraă ini asupra oferței țurisțice sț i a
ațracțțiilor țurisțice locale, regionale sau națționale;
3) Asiguraă culegerea sț i prelucrarea informațțiilor îîn vederea edițaă rii de mațeriale informațive
sț i de promovare țurisțicaă (plianțe, brosț uri, afisț e, flyere, haă rțți, ghiduri țurisțice ețc.);
4) Realizeazaă monițorizarea cererii de mațeriale informațive, precum sț i monițorizarea
numaă rului de vizițațori ai Cențrul Națțional de Informare sț i Promovare Turisțicaă Cluj;
5) Pune la dispozițția țurisț ților mațeriale de promovare locale, regionale sau națționale:
6) Asiguraă informațții privind oferța localaă de cazare, ca serviciu cu țițlu grațuiț;
7) Asiguraă informațții cu privire la posibilițaă țțile de rezervare a bilețelor de țransporț, precum
sț i cu privire la ghizi țurisțici locali, națționali sț i specializațți;
8) Oferaă informațții cu privire la auțorițaă țțile compețențe îîn soluțționarea reclamațțiilor care se
îînregisțreazaă pe plan local cu privire la calițațea serviciilor țurisțice;
9) Consiliazaă cu privire la alegerea diverselor produse țurisțice locale, regionale sț i națționale,
ca serviciu cu țițlu grațuiț;
10)Organizeazaă manifesțaă ri expozițționale de țurism pe plan local sț i regional sț i acțivițaă țți
generale de markețing ințern sț i exțern cu rol îîn cresț țerea circulațției țurisțice locale sț i
regionale;
11)Parțicipaă la țaî rgurile de țurism sț i alțe manifesțaă ri expozițționale, seminarii, work-shop-uri
sț i diferițe evenimențe de ințeres țurisțic;
12)Realizeazaă promovarea țurisțicaă a județțului prin Minisțerul Turismului, prin birourile sț i
reprezențanțțele de țurism din țțaraă sț i din sțraă inaă țațe sț i prin ințermediul regiunilor îînfraă țțițe
cu județțul Cluj îîn baza proțocoalelor îîncheiațe;
13)Realizeazaă promovarea țurismului din Județțul Cluj îîn revisțe, publicațții de specialiațe sț i
prin ințermediul canalelor mass-media;
14)Realizeazaă promovarea țurismului din Județțul Cluj prin ințermediul țouroperațorilor,
agențțiilor de țurism din țțaraă sț i sțraă inaă țațe;
15)Realizeazaă programe de promovare îîn parțeneriaț cu Cențrele Națționale de Informare sț i
Promovare Turisțicaă organizațe la nivel națțional;
16)Realizeazaă promovarea țurisțicaă prin ințermediul mediului on-line;
17)Realizeazaă acțualizarea permanențaă a sițe-ului www.cnipțcluj.ro;
18)Coopereazaă cu insțițuțțiile locale sț i regionale pe probleme de țurism (auțorițaă țți ale
adminisțrațției publice locale, camere de comerțț , Agențția pențru Dezvolțare Regionalaă
ețc.);
19)Coopereazaă cu auțorițațea publicaă cențralaă pențru țurism sț i furnizeazaă dațe sțațisțice
referițoare la circulațția țurisțicaă localaă sț i regionalaă , dațe referițoare la evenimențe cu rol îîn
cresț țerea circulațției țurisțice care se realizeazaă pe plan local sț i regional, sț i alțe informațții
referițoare la acțivițaă țțile țurisțice sț i oferța țurisțicaă pe plan local sț i regional;
20)Elaboreazaă propuneri de dezvolțare a țurismului, care sțau la baza Programului anual de
dezvolțare a produselor țurisțice;
21)Idențificaă resurse țurisțice anțropice sț i națurale al caă ror grad de exploațare esțe scaă zuț sț i
îînaințeazaă propuneri îîn vederea ințroducerii acesțora îîn circulațția țurisțicaă ;
22)Efecțueazaă acțivițaă țți de cercețare de piațțaă pe plan local sț i regional, de analizaă , planificare,
sțrucțurare sț i elaborare de propuneri de dezvolțare țurisțicaă localaă sț i regionalaă sț i
markețing țurisțic, îîn colaborare cu auțorițaă țți ale adminisțrațției publice locale sț i cu
auțorițațea publicaă cențralaă pențru țurism;
23)Adminisțreazaă regisțrele locale ale pațrimoniului țurisțic;
24)Conțribuie la cresț țerea calițaă țții produselor țurisțice;
25)Urmaă resț țe acțivițațea țurisțicaă , îîn asț a fel îîncaî ț operațorii economici cu acțivițațe îîn
domeniul țurismului saă aibaă acces la resursele țurisțice, cu respecțarea normelor de
punere îîn valoare sț i proțecțție a acesțora;
26)Organizeazaă circuițe țurisțice sț i oferaă servicii de ghid de țurism;
27)Asiguraă efecțuarea plaă țților prin viramenț privind acțivițațea Cențrului Națțional de
Informare sț i Promovare Turisțicaă Cluj, urmaă rind îîncadrarea îîn prevederile bugețului
aprobaț pe capițole, subcapițole, arțicole sț i aliniațe;
28)Verificaă exțrasele de conț sț i documențele jusțificațive pențru fiecare operațțiune pențru
acțivițațea Cențrului Națțional de Informare sț i Promovare Turisțicaă Cluj;
95
29)Lunar, calculeazaă amorțizarea acțivelor fixe din evidențța Consiliului Județțean Cluj aflațe la
Cențrul Națțional de Informare sț i Promovare Turisțicaă Cluj;
30)IÎnțocmesț țe, lunar, fisț ele de conț sințețice sț i analițice;
31)IÎnțocmesț țe fisț ele de credițe bugețare, plaă țți sț i chelțuieli efecțive pe fiecare capițol,
subcapițol, arțicol sț i alineaț;
32)IÎnțocmesț țe lunar conțul de execuțție a chelțuielilor din bugețul local pe capițole pențru
acțivițațea cențrului;
33)Colaboreazaă cu serviciile din cadrul direcțției sț i cu celelalțe direcțții ale Consiliului Județțean
Cluj precum sț i cu țoațe unițaă țțile din subordine sț i cu consiliile locale îîn vederea elaboraă rii
unor lucraă ri;
34)Elaboreazaă sț i redacțeazaă proiecțe de hoțaă raî re din domeniul de acțivițațe;

TITLUL V
DISPOZIŢII FINALE

Art. 77
(1) Dispozițțiile Regulamențului de organizare sț i funcțționare al aparațului de specialițațe
vor fi aduse la cunosț țințța angajațților din cadrul comparțimențului prin grija conducaă țorului
ierarhic.
(2) Personalul din comparțimențele aparațului de specialițațe esțe obligaț saă cunoascaă
sț i saă aplice prevederile prezențului Regulamenț sț i ale fisț ei posțului pe care îîl ocupaă .
(3) Serviciul Resurse Umane va asigura posțarea sț i pe sițe-ul Consiliului Județțean Cluj a
Regulamențului de organizare sț i funcțționare al aparațului de specialițațe al Consiliului
Județțean Cluj.
Art. 78
Nerespecțarea prevederilor prezențului regulamenț ațrage raă spunderea disciplinaraă a
angajațților.
Art. 79
(1) Regulamențul se modificaă sț i complețeazaă , conform legislațției ințrațe îîn vigoare
ulțerior aprobaă rii acesțuia.
(2) Acțualizarea prezențului Regulamenț se face de ori de caî țe ori esțe necesar, la
modificarea sțrucțurii organizațorice, sau îîn condițțiile îîn care apar obiecțive/ațribuțții/sarcini
noi (care îîn prealabil se vor cuprinde îîn fisț a de posț/proceduri formalizațe paî naă la
modificarea ulțerioaraă a regulamențului), la solicițarea diverselor comparțimențe din cadrul
aparațului de specialițațe.
Art. 80
(1) IÎn țermen de 15 zile de la aprobarea prezențului Regulamenț, conducaă țorii
comparțimențelor din sțrucțura aparațului de specialițațe îînțocmesc pențru fiecare posț
(funcțție de conducere sau execuțție) “fisț a posțului”, cuprinzaî nd ațribuțțiile, compețențțele,
responsabilițaă țțile, precum sț i relațțiile de serviciu.
(2) Fisț a posțului se îînțocmesț țe de caă țre sț eful ierarhic, cu respecțarea sțricțaă a
ațribuțțiilor specifice sțabilițe pențru comparțimențul respecțive.

Art. 81
Toțți angajațții au obligațția saă cunoascaă sț i saă respecțe prevederile Legii nr. 7/2004
privind Codul de conduițaă a funcțționarilor publici, republicațaă ; a Legii nr. 477/2004 privind
Codul de conduițaă a personalului conțracțual din auțorițaă țțile sț i insțițuțțiile publice; a Legii nr.
188/1999 privind Sțațuțul funcțționarilor publici, republicațaă , sț i ale Legii nr. 571/2004
privind proțecțția personalului din auțorițaă țțile publice, insțițuțțiile publice sț i alțe unițaă țți care
semnaleazaă îîncaă lcaă ri ale legii.
Art. 83
Toțți angajațții raă spund de cunoasț țerea sț i aplicarea legislațției îîn vigoare specifice
domeniului de acțivițațe.

96
Contrasemnează:
PREŞEDINTE SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Tișe Alin Gaci Simona

97