Sunteți pe pagina 1din 8

Lex www.program-legislativ.

ro

HOTARARE GUVERN 743/2018 Vigoare


Emitent: Guvern
M.O. 800/2018
Domenii: Referendum, Constitutie
Hotarare privind aprobarea Programului calendaristic al referendumului national pentru revizuirea
Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018.
M.Of.Nr.800 din 18 septembrie 2018 Sursa Act:Monitorul Oficial
OBLIGATII ANAF

HOTARARE Nr. 743


privind aprobarea Programului calendaristic al referendumului
national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 48 alin.


(1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, cu
modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

Articol unic. - Se aproba Programul calendaristic al referendumului national


pentru revizuirea Constitutiei
din 6 si 7 octombrie 2018, prevazut în anexa care face parte integranta din prezenta
hotarâre.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DANCILA

Contrasemneaza:
Ministrul afacerilor interne,
Carmen Daniela Dan
p. Presedintele Autoritatii Electorale Permanente,
Vajda Zsombor

Bucuresti, 18 septembrie 2018.


Nr. 743.

ANEXA

PROGRAMUL CALENDARISTIC
al referendumului national pentru revizuirea Constitutiei
din 6 si 7 octombrie 2018

Termenul de realizare
a actiunii, potrivit
prevederilor Legii nr.
3/2000 privind
organizarea si
Nr. desfasurarea Modalitatea de
Descrierea actiunii
crt. referendumului, cu realizare a actiunii
modificarile si
completarile
ulterioare, coroborat
cu termenele prevazute Autoritatea sau
de Legea nr. 208/2015 persoana care
ETO, tel. 0256-487402 Pag. 1 / 8
Lex www.program-legislativ.ro
privind alegerea realizeaza actiunea
Senatului si a Camerei
Deputatilor, precum si
pentru organizarea si
functionarea
Autoritatii Electorale
Permanente, cu
modificarile si
completarile
ulterioare
0 1 2 3 4
[Art. 6 alin. (4) din
Legea nr. 3/2000, cu Aducerea la cunostinta publica
modificarile si a zilelor referendumului Prin mijloace de
1. Guvernul
completarile national si a obiectului comunicare în masa
ulterioare] acestuia
18 septembrie 2018
La data aducerii la
cunostinta publica a
datei referendumului
Stabilirea masurilor tehnico-
national Prin hotarâre ce se
organizatorice, a bugetului si
18 septembrie 2018 publica în Monitorul
2. cheltuielilor pentru buna Guvernul
[Art. 48 alin. (1) din Oficial al României,
organizare si desfasurare a
Legea nr. 3/2000, cu Partea I
referendumului national
modificarile si
completarile
ulterioare]
La data aducerii la
cunostinta publica a
datei referendumului
18 septembrie 2018
Începerea campaniei pentru
3. [Art. 30 alin. (1) din
referendum
Legea nr. 3/2000, cu
modificarile si
completarile
ulterioare ]
Comunicare scrisa
catre partidele
Cu o zi înainte de politice parlamentare
tragerea la sorti si organizatii ale
Anuntarea datei, orei si
19 septembrie 2018 cetatenilor apartinând
locului desfasurarii sedintei Presedintele Înaltei
[Art. 11 alin. (2) din minoritatilor
4. pentru tragerea la sorti a Curti de Casatie si
Legea nr. 208/2015, cu nationale ce au grup
judecatorilor în Biroul Justitie
modificarile si parlamentar propriu în
Electoral Central
completarile ambele Camere ale
ulterioare] Parlamentului. Prin
presa scrisa si
audiovizuala
0 1 2 3 4
În termen de cel mult
3 zile de la data
aducerii la cunostinta
a referendumului, cel Prin tragere la sorti
Desemnarea celor 7 judecatori
mai târziu la data de Presedintele Înaltei dintre judecatorii în
ai Înaltei Curti de Casatie si
5. 20 septembrie 2018 Curti de Casatie si exercitiu ai Înaltei
Justitie în Biroul Electoral
[Art. 24 alin. (2) din Justitie Curti de Casatie si
Central
Legea nr. 3/2000, cu Justitie
modificarile si
completarile
ulterioare]
În termen de cel mult
3 zile de la data
Desemnarea presedintilor
aducerii la cunostinta
birourilor electorale de
a referendumului, cel
circumscriptie, a
mai târziu la data de
presedintilor oficiilor Presedintii
6. 20 septembrie 2018 Prin tragere la sorti
electorale si a presedintelui tribunalelor
[Art. 26 alin. (2) din
biroului electoral pentru
Legea nr. 3/2000, cu
sectiile de votare din
modificarile si
strainatate
completarile
ulterioare]
Stabilirea modelului listei
În cel mult 3 zile de electorale suplimentare, a
ETO, tel. 0256-487402 Pag. 2 / 8
Lex www.program-legislativ.ro
la data aducerii la modelului extrasului din
cunostinta publica a listele electorale, a
referendumului, cel modelelor stampilelor
mai târziu la data de birourilor electorale de
Prin hotarâre ce se
20 septembrie 2018 circumscriptie, ale oficiilor
Autoritatea Electorala publica în Monitorul
7. [Art. 48 alin. (2) din electorale si ale Biroului
Permanenta Oficial al României,
Legea nr. 3/2000, cu Electoral Central, a modelului
Partea I
modificarile si stampilei de control, a
completarile modelului stampilei cu
ulterioare] mentiunea „VOTAT“ si a
modelului timbrului autocolant
În termen de cel mult
24 de ore de la
desemnarea celor 7
judecatori ai Înaltei
Curti de Casatie si
Justitie în Biroul
Electoral Central, cel Alegerea presedintelui Membrii Biroului
8. Prin vot secret
mai târziu la data de Biroului Electoral Central Electoral Central
21 septembrie 2018
[Art. 24 alin. (3) din
Legea nr. 3/2000, cu
modificarile si
completarile
ulterioare]
Desemnarea delegatilor
În termen de cel mult
partidelor politice
5 zile de la data
parlamentare si ai
aducerii la cunostinta
organizatiilor cetatenilor
publica a
apartinând minoritatilor
referendumului, cel
nationale ce au grup
mai târziu la data de Partidele politice
parlamentar propriu în ambele
9. 22 septembrie 2018 reprezentate în Comunicare scrisa
Camere ale Parlamentului în
[Art. 27 alin. (1) si Parlament
Biroul Electoral Central, în
alin. (11) din Legea
birourile electorale de
nr. 3/2000, cu
circumscriptie, în biroul
modificarile si
electoral pentru sectiile de
completarile
votare din strainatate si în
ulterioare]
oficiile electorale.
Pâna cel mai târziu cu
7 zile înaintea primei
zile a votarii, cel
mai târziu la data de
30 septembrie 2018
[Art. VIII alin. (1),
(5) si (6) din
Ordonanta de urgenta a
Regia Autonoma
Guvernului nr. 86/2018
Imprimarea buletinelor de vot „Monitorul Oficial“
pentru modificarea si
Confectionarea stampilelor cu Regia Autonoma
completarea Legii nr.
10. mentiunea „VOTAT“ „Monetaria Statului“
3/2000
Confectionarea timbrelor Compania Nationala
privind organizarea si
autocolante „Imprimeria Nationala“
desfasurarea
- S.A.
referendumului, precum
si pentru unele masuri
pentru buna organizare
si desfasurare a
referendumului
national pentru
revizuirea
Constitutiei]
Cu cel putin 7 zile
înaintea primei zile În sedinta publica,
de votare, cel mai prin tragere la sorti
târziu la data de din Corpul expertilor
Presedintele
30 septembrie 2018 Desemnarea presedintelui electorali, prioritate
tribunalului judetean
11. [Art. 26 alin. (22) si biroului electoral al sectiei având cei cu
sau al municipiului
(4) din Legea nr. de votare domiciliul în
Bucuresti
3/2000, cu circumscriptia pentru
modificarile si care se face tragerea
completarile la sorti
ulterioare]
0 1 2 3 4
În cel mult 15 zile de
ETO, tel. 0256-487402 Pag. 3 / 8
Lex www.program-legislativ.ro
la data stabilirii
referendumului
national, cel mai
târziu la data de
2 octombrie 2018 Organizarea sectiilor de Ministerul Afacerilor
12.
[art. 18 alin. (3) din votare în strainatate Externe
Legea nr. 3/2000, cu
modificarile si
completarile
ulterioare]
Pâna cel mai târziu cu
5 zile înainte de
prima zi a votarii,
cel mai târziu la data
Aducerea la cunostinta publica
de Primarii
a delimitarii si numerotarii
13. 2 octombrie 2018 Autoritatea Electorala
sectiilor de votare, precum si
[Art. 18 alin. (2) din Permanenta
a sediilor acestora
Legea nr. 3/2000, cu
modificarile si
completarile
ulterioare]
Pâna cel mai târziu cu
5 zile înaintea primei
zile a referendumului Presedintele biroului
national, cel mai electoral pentru
târziu la data de Desemnarea presedintilor sectiile de votare din
2 octombrie 2018 birourilor electorale ale afara tarii, din
14.
sectiilor de votare din rândul expertilor
[Art. 271 alin. (2) strainatate electorali propusi de
din Legea nr. 3/2000, Ministerul Afacerilor
cu modificarile si Externe
completarile
ulterioare]
Cel mai târziu cu 3
zile înainte de prima
Partidele politice
zi a referendumului
parlamentare si
4 octombrie 2018 Desemnarea delegatilor în
organizatiile
15. [Art. 27 alin. (13) birourile electorale ale Comunicare scrisa
cetatenilor apartinând
din Legea nr. 3/2000, sectiilor de votare
minoritatilor
cu modificarile si
nationale
completarile
ulterioare]
Cu cel putin doua zile
înainte de prima zi a Predarea catre presedintii
referendumului, cel birourilor electorale ale
mai târziu la data de sectiilor de votare a
5 octombrie 2018 urmatoarelor materiale
[Art. 62 din Legea nr. necesare votarii:
3/2000, cu - buletinele de vot, în Primarii, împreuna cu Pe baza de
modificarile si pachete sigilate; presedintii birourilor borderou/proces-verbal
16. completarile - stampilele electorale; electorale de de predare-primire,
ulterioare, coroborat - listele electorale circumscriptie si ai cuprinzând felul si
cu art. 63 alin. (6) permanente; oficiilor electorale numarul de exemplare
si art. 81 alin. (3) - formularele listelor
si (4) din Legea nr. electorale suplimentare;
208/2015, cu - formularele pentru
modificarile si încheierea proceselor-verbale;
completarile - alte tipizate si materiale.
ulterioare]
În preziua
referendumului,
5 octombrie 2018
[Art. 62 din Legea nr.
Afisarea la loc vizibil, la
3/2000, cu
sediul sectiei de votare, a
modificarile si Presedintii birourilor
unui exemplar din buletinul de
17. completarile electorale ale
vot, vizat si anulat de
ulterioare, art. 63 sectiilor de votare
presedintele biroului
alin. (7) din Legea
electoral de circumscriptie
nr. 208/2015, cu
modificarile si
completarile
ulterioare]
În ajunul zilei
referendumului,
5 octombrie 2018, ora
ETO, tel. 0256-487402 Pag. 4 / 8
Lex www.program-legislativ.ro
18,00
[Art. 31 alin. (4) si
Prezentarea la sediul sectiei
(5) din Legea nr.
de votare Luarea masurilor
3/2000, cu
pentru asigurarea ordinii si Presedintele si
modificarile si
corectitudinii operatiunilor membrii biroului
completarile
de votare si a pazei în jurul electoral al sectiei
18. ulterioare, coroborat
localului de vot, precum si de votare Presedintele
cu art. 81 alin. (5)
îndepartarea materialelor de biroului electoral al
din Legea nr.
propaganda electorala de orice sectiei de votare
208/2015, cu
tip din si de pe cladirea
modificarile si
sediului sectiei de votare
completarile
ulterioare]
În prima zi a
referendumului Verificarea urnelor, a
6 octombrie 2018, ora existentei listelor Presedintele biroului
Se încheie proces-
06,00 electorale, a buletinelor de electoral al sectiei
verbal cu operatiunile
19. [Art. 32 alin. (1) din vot si a stampilelor; de votare, în prezenta
efectuate si
Legea nr. 3/2000, cu închiderea si sigilarea celorlalti membri ai
constatarile facute
modificarile si urnelor si aplicarea stampilei biroului
completarile de control a sectiei de votare
ulterioare]
0 1 2 3 4
În prima zi a
referendumului
6 octombrie 2018, ora
07,00
[Art. II alin. (1)
lit. a) din Ordonanta
de urgenta a
Guvernului nr. 86/2018
pentru modificarea si
completarea Legii nr.
20. 3/2000 ÎNCEPEREA VOTARII
privind organizarea si
desfasurarea
referendumului, precum
si pentru unele masuri
pentru buna organizare
si desfasurare a
referendumului
national pentru
revizuirea
Constitutiei]
În prima zi a
referendumului
6 octombrie 2018, ora
21,00
[Art. II alin. (1)
lit. a) din Ordonanta
de urgenta a
Guvernului nr. 86/2018
pentru modificarea si
completarea Legii nr.
21. 3/2000 ÎNCHIDEREA VOTARII
privind organizarea si
desfasurarea
referendumului, precum
si pentru unele masuri
pentru buna organizare
si desfasurare a
referendumului
national pentru
revizuirea
Constitutiei]

Dupa închiderea
votarii în prima zi a
referendumului
[Art. III alin. (2)
din Ordonanta de
urgenta a Guvernului
nr. 86/2018 Presedintele biroului
pentru modificarea si electoral al sectiei
completarea Legii nr. Sigilarea urnelor de vot, a de votare, în prezenta
ETO, tel. 0256-487402 Pag. 5 / 8
Lex www.program-legislativ.ro
3/2000 stampilelor cu mentiunea celorlalti membri ai
privind organizarea si „VOTAT“ si a cailor de acces biroului si, dupa caz,
desfasurarea în localul de vot a persoanelor
referendumului, precum acreditate sa asiste
si pentru unele masuri la referendum
22. pentru buna organizare
si desfasurare a
referendumului
national pentru
revizuirea
Constitutiei]
În a doua zi a
referendumului Verificarea urnelor, a
7 octombrie 2018, ora existentei listelor Presedintele biroului
06,00 electorale, a buletinelor de electoral al sectiei
23. [Art. 32 alin. (1) din vot si a stampilelor; de votare, în prezenta
Legea nr. 3/2000, cu închiderea si sigilarea celorlalti membri ai
modificarile si urnelor si aplicarea stampilei biroului
completarile de control a sectiei de votare
ulterioare]
În a doua zi a
referendumului
7 octombrie 2018, ora
07,00
[Art. III alin. (6)
din Ordonanta de
urgenta a Guvernului
nr. 86/2018
pentru modificarea si Presedintele biroului
completarea Legii nr. electoral al sectiei
24. 3/2000 Desigilarea urnelor de vot de votare, în prezenta
privind organizarea si celorlalti membri ai
desfasurarea biroului
referendumului, precum
si pentru unele masuri
pentru buna organizare
si desfasurare a
referendumului
national pentru
revizuirea
Constitutiei]
În a doua zi a
referendumului
7 octombrie 2018, ora
07,00
[Art. II alin. (1)
lit. b) din Ordonanta
de urgenta a
Guvernului nr. 86/2018
pentru modificarea si
completarea Legii nr.
25. 3/2000 ÎNCEPEREA VOTARII
privind organizarea si
desfasurarea
referendumului, precum
si pentru unele masuri
pentru buna organizare
si desfasurare a
referendumului
national pentru
revizuirea
Constitutiei]
0 1 2 3 4

În a doua zi a
referendumului
7 octombrie 2018, ora
21,00
[Art. II alin. (1)
26. lit. b) din Ordonanta ÎNCHIDEREA VOTARII
de urgenta a
Guvernului nr. 86/2018
pentru modificarea si
completarea Legii nr.
3/2000
ETO, tel. 0256-487402 Pag. 6 / 8
Lex www.program-legislativ.ro
privind organizarea si
desfasurarea
referendumului, precum
si pentru unele masuri
pentru buna organizare
si desfasurare a
referendumului
national pentru
revizuirea
Constitutiei]
În timpul
operatiunilor de
votare si de
Formularea de întâmpinari si
deschidere a urnelor
contestatii cu privire la
27. [Art. 42 din Legea nr. Persoanele interesate În scris
operatiunile de votare si de
3/2000, cu
deschidere a urnelor
modificarile si
completarile
ulterioare]
În timpul
operatiunilor de
votare si de
deschidere a urnelor Presedintele biroului
Solutionarea întâmpinarilor si
28. [Art. 42 din Legea nr. electoral al sectiei Prin hotarâre
contestatiilor
3/2000, cu de votare
modificarile si
completarile
ulterioare]
Dupa încheierea Proces-verbal, semnat
numararii voturilor de presedintele
[Art. 41 alin. (5) din Presedintele biroului biroului electoral al
Constatarea rezultatului
29. Legea nr. 3/2000, cu electoral al sectiei sectiei de votare si
votarii în sectia de votare
modificarile si de votare de ceilalti membri ai
completarile biroului electoral al
ulterioare] sectiei de votare
În cel mult 24 de ore
Dosar sigilat si
de la încheierea
stampilat, care se
procesului-verbal Transmiterea procesului-verbal
Presedintele biroului înainteaza cu paza
[Art. 41 alin. (5) din catre biroul electoral de
30. electoral al sectiei personalului
Legea nr. 3/2000, cu circumscriptie sau oficiul
de votare structurilor
modificarile si electoral, dupa caz
Ministerului
completarile
Afacerilor Interne
ulterioare]
Transmiterea procesului-verbal
În cel mult 24 de ore catre biroul electoral pentru Reprezentanta Prin mijloace
31.
de la primire sectiile de votare din diplomatica electronice
strainatate
În cel mult 24 de ore
Proces-verbal
de la închiderea
Birourile electorale Dosar sigilat si
scrutinului Totalizarea rezultatelor
de circumscriptie ale stampilat, care se
[Art. 28 alin. (1) referendumului de la sectiile
judetelor Biroul înainteaza cu paza
32. lit. c) din Legea nr. de votare si transmiterea
electoral de personalului
3/2000, cu acestora catre Biroul
circumscriptie al structurilor
modificarile si Electoral Central
municipiului Bucuresti Ministerului
completarile
Afacerilor Interne
ulterioare]
Dupa primirea
rezultatelor
referendumului de la
sectiile de votare din
judet, respectiv din
Centralizarea rezultatelor la Biroul Electoral
33. municipiul Bucuresti Proces-verbal
nivel national Central
[Art. 44 din Legea nr.
3/2000, cu
modificarile si
completarile
ulterioare]

În termen de 24 de ore Înaintarea la Curtea


de la încheierea Constitutionala a rezultatelor Cu paza personalului
Biroul Electoral structurilor
34. centralizarii centralizate la nivel
[Art. 44 din Legea nr. national, cuprinzând numarul Central Ministerului
3/2000, cu voturilor valabil exprimate Afacerilor Interne
modificarile si pentru fiecare raspuns de pe
ETO, tel. 0256-487402 Pag. 7 / 8
Lex www.program-legislativ.ro
completarile buletinul de vot si numarul
ulterioare] voturilor nule
Prezentarea catre Parlament a
[Art. 45 alin. (1) din raportului cu privire la
Legea nr. 3/2000, cu respectarea procedurii pentru
35. modificarile si organizarea si desfasurarea Curtea Constitutionala
completarile referendumului national si
ulterioare] confirmarea rezultatului
acestuia
[Art. 45 alin. (2) din
Legea nr. 3/2000, cu Publicarea hotarârii Curtii
În Monitorul Oficial
36. modificarile si Constitutionale de confirmare Curtea Constitutionala
al României, Partea I
completarile a rezultatelor referendumului
ulterioare]
[Art. 45 alin. (3) din
Legea nr. 3/2000, cu În Monitorul Oficial
Publicarea rezultatului
37. modificarile si Curtea Constitutionala al României, Partea I,
referendumului
completarile si în presa
ulterioare]

ETO, tel. 0256-487402 Pag. 8 / 8