Sunteți pe pagina 1din 2

REFERAT PROIECTANT

1. DATE D E IDENTIFICARE

general: S.C.

S.C.

Proiectant

Constructor:

Proiectant specialitate: lng.

Nr.

l'

lnstalator autorizat grad PGD, aut. Nr

Client:

Amplasament:

str.

localitatea

nr

judetul Constanta

2. Concluzii asupra

i lucrdrilor:

Lucrarile au fost executate in conformitate cu prevederile

'l

pe

proiectului nr.

, loc.

si a autorizatiei de construire a retelei de distributie cu nr. de Primaria'

Lucrarile de executie au fost realizate Constanta, de societatea: SC

, valabila, emis6

, jud

str. nr.

, societate autorizatd de cdtre

A.N.R.E. pentru executia sistemelor de attmentare cu gaze

naturale.

Conducta de bransament gaze naturale Dn 32mm PE100SDR11 are lungimea de

,m

si se racordeaza prin

intermediul teului de bransament Dn 63/32mm la conducta de

mm existenta pe str.

distributie presiune medie Dn

Executia bransamentului si efectuarea probelor de presiune s-au realizat

corespunzdtor regimului de presiune medie.

Operatorul licentiat pentru distributia gazelor naturale, a asigurat urmdrirea gi

verificarea in teren a lucrdrilor, prin personal de specialitate, autorizat de cdtre A.N.R.E. 9i

de citre lnspectoratul de Stat in Constructii.

prevederile Normelor Tehnice pentru

Proiectarea, Executarea gi Exploatarea Sistemelor de Alimentare cu Gaze Naturale -

Constructorul a respectat soluliile tehnice

9i

N.T.P.E.E.-2008.

Lucrdrile de execu[ie au fost realizate pe traseele stabilite prin proiect, cu respectarea

distanlelor minime de siguranla fala de obiectivele 9i instalatiile subterane invecinate

acestora, precum gi a conditiilor impuse in avizele de la delindtorii de utilitati 9i in Autorizalia de Construire.

Probele de presiune - de rezistenld 9i de etangeitate - s-au ficut pe parcursul

lucrarilor 9i dupa finalizarea lucrarilor, conform caietului de sarcini 9i a normativelor in

vigoare. AvAnd in vedere cele prezentate mai sus, considerdm cd lucrarea respectd cerintele de calitate prevdzute in Legea Calitatii nr.1011995 cAt gi in Normele 9i Normativele Tehnice in vigoare, specifice acestui tip de lucrdri.

PROI ECTANT,

Data

r

fg1C0 1;u:J,ii

PROIECTARE SI EXECUTIE SISTEME

DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

Constanfa, str. Mugurului, nr. 25, cod pogtal: 900012,

web site : www.relco-gaz.ro, e-mail: office@relco-gaz.ro,

tet: 0241 541770, fax: 0241 67 4076 Reg.Com. I 13/139712003, C.U.I. RO 15399822, IBAN: RO15 RZBR 0000 0600 0610 0065, Banca: Raiffeisen Bank Cta,

rl i

:

I

i

'i:

'- I

lso soot

ISO

1/t00'l

r,,

CgfL

sc 0914100'rs8

SC 091.1J00190

Nr. J7fu t 2l.os.zot7

BORDEROU DOSARE DEFINITIVE DE BRANSAMENT

PREDATE LA DISTRIGAZ SUD RETELE ,

IN ATENTIA SERVICIULUI OPERARE, IN VEDEREA PROGRAMARIT PUNERII IN FUNCTIUNE

I

crt.

Localitate

a

1

Cumpana

2

Constanta

3

Cumpana

4

Cumpana

5

Cumpana

6

Cumpana

7

Cumpana

8

Cumpana

I

Agigea

10

Cumpana

11

Constanta

12

Constanta

13 Agigea

14

Agigea

15 Lumina

Adresa

Strada / nr.

Beneficiar

Str.Zefirului nr.13

 

Vasile Andra

Str. loan Ursu nr/40, lot.2

Sauciuc Anica

Aleea Veteranilor

2 nr.S

Manolea Florin

Aleea

Veteranilor

1 nr.1

Camasa Georgeta

Str. Zefiruluinr.11

Marin Ana

Str. Plopilor

nr.5A

Str. Crinului nr.14A

Str. Razoare nr.8

Str. Traian Vuia nr.39

Prelungirea Tractorului

nr.29

Aleea Dealului nr.1,

bl.11B, sc.A

Aleea Dealului nr.1,

bl.11B, sc.A

Str. Bogdan Voda ,rl.r

Sos. Mangaliei nr.fn

Str. Navodari nr.37

Petre Daniela

Mirea Georgian Mihai

Dinulescu Dumitru Lucian

Fulea Daniel

Filip Adrian Marian

As. de proprielari 177

ENGIE ROMANIA

* Maican George

SCOALA GIMNAZIALA ,,ION BORCEA ,,AGIGEA" Virban Marin

Cod

interfata

DGSR

Nr.

Dosar

PIF

481214

ostlzort d

 

s)-

0?

 

bl

418778

22ll2ot6 pi

-le

464909

024612017 bi

33-t

I

466691

o74lzot7 P,j

-55-l\

 

?rC(

470557

c67l2OL7 f.rT

1'l'fiail oa

 

465124

osst20t7 frf

 

+

o+r5ltfll

465746

o4s/2017

0I

o5

484393

t:-7 /2017

x9

-55- 6u

435233

ostt2ott k(

35

b

lo

444597

ttel2077 g-

X!-st4+lp,sq

 

frol

381651

088/2016

1g5-ro/oo bslbr

381 651

04.05.16

t.3s-hfnulbq

465843

LLzlzorT Vf

lt-u,-rrk

 

441795

106l2ot7

rclYlrt

 

&o{

41 3991

22st2orc

N(

f--Ag-ru /rsl

 

Predat ,

I

DISTRIGAZ SUD

RETELE

COilSTANTA

ENGiE llUllAR ltTBARt: DG$R17138

ililillllljljlllll|u[ililllr

DAIA: 29.08.2017

ffiA:10:1f:57