Sunteți pe pagina 1din 4

Liceul Teoretic „Ion Borcea”, Buhuși

Numele şi prenumele elevului :...................................................................................


Clasa a IX-a................

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


Anul şcolar 2018-2019

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de
puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I (50 de puncte)

I. 1. Coloana A cuprinde exemple de reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana B grupele cărora
aparţin reprezentanţii respectivi. Scrieţi, în spaţiul liber din dreptul fiecărei cifre din coloana A,
litera corespunzătoare din coloana B.
8 puncte
A B
1. balena a) amfibieni
2. salamandra b) mamifere
3. broasca testoasă c) viermi laţi
4. tenia d) reptile
e) viermi inelaţi

2. Coloana A cuprinde exemple de organe, iar coloana B sisteme cărora aparţin acestea. Scrieţi, în spaţiul
liber din dreptul fiecărei cifre din coloana A, litera corespunzătoare din coloana B. 8 puncte

A B
1. ficat a) respirator
2. rinichi b) circulator
3. inimă c) excretor
4. plamâni d) digestiv
e) reproducător

II. Alegeţi varianta corectă de răspuns. Este corectă o singură variantă. 10 puncte

1. Cel mai lung segment al tubului digestiv la a) procariote


mamifere este: b) unicelulare
a) faringele c) eucariote
b) esofagul d) pluricelulare.
c) intestinul subţire
d) intestinul gros 4. Nucleul este constituentul celulei cu rol în:
a) protejarea celulei
2. Biotopul reprezintă factorii: b) înmulţirea celulară
a) biotici c) pătrunderea substanţelor în celulă
b) fizici d) distrugerea celulelor
c) abiotici 5. Bila este secretată de:
d) chimici a) stomac
b) ficat
3. Organismele care nu au nucleu individualizat se c) esofag
numesc: d) pancreas

1
III. Adevarat sau Fals. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, în spaţiul din dreptul cifrei
corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, în spaţiul din dreptul cifrei
corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. În
acest scop, folosiţi informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.
14 puncte
1. Faringele este component comun digestiei şi circulaţiei.
2. Căile urinare sunt uretere, uretră şi vezică urinară.
3. Artera aortă pleacă din ventriculul drept.
4. Glandele salivare secretă salivă.
5. Gimnospermele sunt plante care nu au sămânţa închisă în fruct.

IV. Scrieţi noţiunile cu care trebuie să completati spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel incât aceasta
să fie corectă.
10 puncte
1. Celula este unitatea ………………….................şi ……………………............... a organismului.
2. Componentele principale ale unei celule sunt: …………………., ………………... şi …………………….

PARTEA a II -a 40 puncte

1. Sistemul digestiv este implicat in funcțiile de nutriție ale organismului.

a) Enumeraţi în ordine componentele sistemului digestiv.

b) Denumiţi glandele anexe ale sistemului digestiv.

c) Construiţi două enunţuri (afirmative), dintre care unul adevărat şi unul fals, cu noţiunile: tub digestiv
şi suc gastric.

20 puncte
2. Alcătuiţi un minieseu intitulat “Circulaţia sângelui –structură și fiziologie”.

În acest scop enumeraţi 6 noţiuni specifice acestei teme şi construiţi cu ajutorul acestora, 5-10 fraze,
folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.
20 puncte

2
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Disciplina BIOLOGIE
Clasa a IX-a
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
 Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă
fracţiuni de punct.
● Se acordă 10 puncte din oficiu.
PARTEA I (50 de puncte)
I.
8 puncte
1. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect: 2 x 4p =8p
1b ; 2a ; 3d; 4c
2. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:
8 puncte
1. d, 2.c, 3.b, 4.a 2 x 4p =8p
II. Se acordă câte 2p pentru fiecare noţiune corectă :
10 puncte
1.c, 2.c, 3.a, 4.b, 5.b 5 x 2p = 10p
III. Se acordă câte 2 puncte pentru răspunsul corect 14 puncte
a. F, b. A, c. F, d. A, e. A 5 x 2p = 10 p
Se acordă 2 puncte pentru fiecare propoziţie corectată.
2 x 2p = 4 p
IV. Se acordă câte două puncte pentru fiecare noţiune corectă
(structurală , funcțională,membrana, citoplasma, nucleul) 10 puncte
5 x 2p = 10 p
PARTEA a II-a (40 de puncte)
1.
20 puncte
a) enumerarea componentelor 6 x 2 = 12 p
b) enumerarea anexelor 1x3=3p
c) constituirea enunţurilor 2 x 2,5 = 5 p
2. Alcătuirea minieseului, folosind informaţia ştiinţifică adecvată : 20 puncte
- pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 2p 6 x 2p = 12 p
- pentru coerenţa textului, de maxim 5-10 fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este folosită corect, în
corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 8 p. 8p

3
Matrice – Test de evaluare iniţială clasa a IX-a

Competenţe Achiziţia
Înţelegere Aplicare Analiză Sinteză Evaluare
Conţinuturi informaţiei
I. Diversitatea lumii vii x x x
II. Celula - unitatea
structurală si
functională
a vietii - Structura, x x x x
ultrastructura si rolul
(enunţare funcţiei fără
descrierea mecanismelor)
componentelor celulei
III. Anatomie umană
- sistem digestiv x x x
- sistem circulator x x
- sistem respirator x x x
- sistem excretor x x
- sistem
reproducător x x x
IV . Ecosistemul
- biotop x
- biocenoză x

S-ar putea să vă placă și