Sunteți pe pagina 1din 1

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE TINERET ȘI SPORT

OLIMPIADA DE CHIMIE
ETAPA DE SECTOR – 21 ianuarie 2017
CLASA a X-a

TEST: Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p


1. Un element chimic cu electronii de valență ...nd3 ms2 formează oxid superior de tipul:
a. EO b. E2O3 c. E2O5 d. EO2.
2. Într-o soluție de sulfat de fier (III) de 20% ( ρsol.=1,25 g/cm3) concentrația molară a anionilor este:
a. 0,625 M b. 1,25 M c. 1,875 M d. 0,2 M.
3. Particula cu cea mai mare rază este:
a. Cl0 b. Cl−1 c. Cl+7 d. raza particulelor este aceiași.
4. Molecula ce conține 2 legături σ și 2 legături π este:
a. CO b. HCN c. H2O2 d. COCl2.
5. Cationul bivalent al vanadiului are configurația electronică:
a. [Ar] b. 1s2 2s2 2p6 3s2 c. [Ar]3d1 4s1 d. [Ar] 3d3.
6. Se consideră reacția X + KMnO4+ H2SO4 = MnSO4 + K2SO4 + H2O + S. Formula substanței X și suma
tuturor coeficienților este:
a. H2S, 26 b) H2S, 25 c. MnS, 20 d. SO2, 24.
7. Un element cu electronii de valență ...ns2 np4 are în clorura sa superioară o parte de masă de 1,914 ori mai
mare decât în bromura sa superioară. Elementul este:
a. Cr b. S c. Te d. Se.
8. Cristalohidratul Cr2(SO4)3·xH2O conține 67,04% oxigen. Valoarea lui x este:
a. 18 b. 7 c. 5 d. 10.
9. La arderea a 7g PH3, cu puritatea 97,14%, se consumă un volum de aer măsurat la 27°C și 720 mm Hg de:
a. 4,948 L b. 49,48 cm3 c. 4,9488·10−2 m3 d. 494,8 dm3.
10. Numărul electronilor în cationul [Cu(NH3)4] este:2+

a. 67 b. 69 c. 33 d. 0.

PROBLEMA 1 Proba de fosfor cu masa 13,95 g a fost tratată cu 33,6 L clor (măsurat la 17°C și 95 kPa). 27p
Produsul reacției a fost dizolvat în 32,4 g apă caldă și apoi neutralizat cu 1400 mL soluție hidroxid de
potasiu de 15% (ρsol.=1,14 g/mL). Stabiliți părțile de masă ale tuturor substanțelor din soluția rezultată după
neutralizare.
PROBLEMA 2 17,84 g de amestec de azotat de mercur (II) și azotat de fier (III) a fost calcinat la 400°C. 15p
Amestecul gazos obținut la calcinare a fost trecut prin soluția de hidroxid de litiu. Gazul care nu a fost
captat de soluția de bază alcalină are un volum de 489 ml (la 25°C, 1 atm). Determinați părțile de masă ale
substanțelor din amestecul inițial.
PROBLEMA 3 La dizolvarea în acid azotic a unei probe de metal cu masa de 6,308 g se degajă un gaz A, 17p
care are densitatea în raport cu aerul de 0,5862. Gazul A este trecut printr-o soluție de acid clorhidric cu
volumul de 125 ml și concentrația 0,32 M. Pentru neutralizarea excesului de acid se utilizează 25 ml soluție
de hidroxid de sodiu 0,88 M. Identificați metalul.
PROBLEMA 4 În schemele reacțiilor de mai jos, w este o substanță simplă gazoasă (ρc.n.= 1,25 g/L), iar 30p
a este o substanță simplă solidă, una din modificațiile ei alotropice fiind etalon în scara de duritate Mohs.
Identificați toate substanțele marcate cu litere și scrieți ecuațiile reacțiilor respective. Numiți substanțele b,
q, t, z.
1) Si + a = b 5) m + HF = n + e 9) b + O2 = m + y
2) b + H2O = c + d 6) Si + w = q 10) y + n + 2r = t
3) b + HCl = f + c 7) q + HF = e + r 11) y + n + r = z
4) d = m + n 8) q +O2 = m + w

Total – 99 puncte Timp de lucru: 180 minute


MULT SUCCES!