Sunteți pe pagina 1din 22

26

..NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA $1 EXECUTIA


INVELITORILOR SUBTIRI DE SETON ARMAT $1
PRECOMPRIMAT, MONOLITE $1
PREFABRICATE"

indicativ NP 119-06

177
1.2. Prevederile prczcntului nonnativ sunt obligatorii pentru
NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA $1 proiectarca, executia �i cxploatarea structurilor de invelitori subtiri de
EXECUTIA INVELITORILOR SUBTIRl DE INDICATlV beton armat �i precomprimat, in vederea satisfacerii exigentelor de
BETON ARMAT $1 PRECOMPRIMAT, NP 119-06 siguranta prevazute de legislatia tehnica in vigoare.
MONOLITE $1 PREFABRICATE
1.3. Normativul se adrcseaza inginerilor proiectanfi, inginerilor
din executie, arhitectilor �i altor speciali�ti implicati in conceptia,
proiectarca, planificarea lucrarilor, executia �i mcntenanta con­
struqiilor cu stmcturi de tip invelitori sub\iri de beton annat �i
1. PREVEDERI GENERALE precomprimat.

1.4. Prezeotul normativ se utilizcaza 1mpreuna cu actcle


1.1. Obiect �i domeniul de aplicarc normative in vigoare care reglementeaza cadrul global �i activitatilc
de proicctare �i executie a structu1ilor de beton annat �i precomprimat,
1.1. invelitorile subtiri de bcton armat �i prccomprimat sunt a subansamblelor de construqii specifice, precum �i activitatea de
utilizate in aproape toatc ramurile de specialitate din sectorului intretinere, reparatii �i urmarire 1n timp.
construqii, dupa cum urmeaza:
- 1n domeniul constmctiilor civilc, s-au aplicat cu 1.5. Toate referintele complementare acestui normativ sunt cele
precadere la acoperirea salilor de 111trnnire �i sport, salilor de aflatc in valabilitate la data proiectarii �i executiei, respcctiv a
spectacole, cincmatografe, teatre, cxpozitii �i chiar la locuin\c implementarii programului de urmarire in timp. Pe masura armonizarii
parter simplu sau duplex; reglementarilor romane�ti cu cele europcnc, referirile incluse 1n
prezentul normativ vor fi tnlocuitc de reglementarile curopene
- in aria industriala s-au aplicat la acoperirea halelor de armonizate.
fabricatie, a spatiilor de depozitarc �i la o serie de obiective
tehnologicc ca turnuri de racire, silozuri, containerc pentru
diferitc lichidc etc.;
2. ELEMENTE DEFINITORII
- in sectornl hidrotchnic �i-au gasit aplicatic la barajele
u�oare fixate pe contur in tcrenul inconjurator, castele de apa �i 2.1. Elemcnte caracteristice
rezervoare.
2.1. in morfologia structurala, 1nvelitorilc subtiri constitu1e
clasa de corpuri lamelare care, similar unor modclc din natura, sunt
astfel curbate incat sa asigure rigiditatca formei. Din punct de vedcrc
conceptual, invclitorile subtiri de bcton armat �i precomprimat
sunt matematic in forma de suprafete curbe continui, constmitc fizic
dintr-un material rigid, omogen �i izotrop.

180 181

S-ar putea să vă placă și