Sunteți pe pagina 1din 1

Colegiul Naţional «Emil Racoviţă »

Şos.Mihai Bravu 169, sector2, Bucureşti, Tel. / fax 021 3217092,


E-mail: cnracovita@gmail.com , www.colegiulracovita.ro

CERERE PENTRU BURSA DE STUDIU

Domnule director,

Subsemnata/subsemnatul…………………………………………………….............,
părintele/ tutorele elevului/ elevilor de la Colegiul Național ”Emil Racoviță” :

Avizul învăţătorului/
Semnătura
Numele şi prenumele elevului* Clasa dirigintelui:
Invăţător /Diriginte
Promovat/ Nota purtare

* Se trec pe aceeaşi cerere toti copiii pentru care părintele solicită bursa (indiferent de
clasa în care e înscris elevul).

Vă rog să-mi aprobaţi acordarea unei/ unor burse de studiu pentru elevul sau elevii
mentionaţi mai sus.
Precizez că am în întreţinere un număr de ................ copii.
Anexez următoarele acte necesare acordării bursei solicitate :
 Adeverinţe de venit( venitul net pe ultimele 3 luni) pentru ambii părinţi
(salarii, somaj, pensii, ajutoare sociale etc.) din perioada :
noiembrie 2017 – ianuarie 2018, inclusiv. ( se va specifica în
adeverinţă venitul net, eşalonat pe fiecare lună corespunzătoare
perioadei menţionate;
 Talon de alocaţie a copiilor, în original ;
 Copii după certificatele de naştere ale tuturor copiilor aflaţi în întreţinere:
 Copie după buletin de identitate/carte de identitate (ambii părinţi, unde e
cazul);
 Adeverinţe pentru fraţii care învaţă în alte unităţi şcolare
(a se specifica în adeverinţă dacă beneficiază de burse sociale sau nu);
 Adeverinţe de venit de la Administraţia Financiară (ANAF), pe
ultimele 3 luni : noiembrie 2017 – ianuarie 2018, inclusiv, in original ;

Declar că dosarul pe care l-am depus conţine un numar de ..................pagini,


reprezentând actele şi adeverinţele bifate mai sus.

Telefon parinte: …………………………

Data : ………………….
Semnătura parinte :

*CERERE DE ACORDARE BURSĂ DE STUDIU,


semestrul II , an şcolar 2017-2018 (venituri mici, orfan, medicală, ocazională,
studiu), conform Ordin MECŞ Nr. 5576/2011 şi OMECTS Nr.3740/07.03.2012